Page 1

n Знай наших!

Четвер | 22 грудня 2016 року | №143 (16248) Ціна 4 грн

n Спеціальний репортаж

І СТАЛА ВЧИТЕЛЬКА… СТОЛЯРОМ! У селі Лучичі Ратнівського району живе унікальна жінка Неля Шевчик (на фото)

Енергетична незалежність народжується серед пагорбів Локачинського району

Побачити, як «народжується» струм, нас запросив старший інженеренергетик Локачинського нафтогазопромислу Віктор Дацюк.

Перейняти досвід роботи єдиної на Волині електростанції (на фото) їдуть навіть із Китаю, В’єтнаму, Білорусі Читайте с. 4-5 4-5 5

»

с. 20 Р

Е

К

Л

А

М

А

»


2

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИРІРАХ

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

www.volyn.com.ua

Фото Ольги БУЗУЛУК.

■ Людина і закон Ярослава ТИМОЩУК

Палаці учнівської молоді обласного центру відбу лися заходи, присвячені першій річниці діяльності патрульної поліції Луцька. З цієї нагоди провели пресконферен цію заступник Голови Національ ної поліції України Олександр Фа цевич, заступник начальника Де партаменту патрульної поліції Ук раїни Олексій Білошицький та на чальник управління патрульної поліції у Луцьку Олександр Вов ченко.

У «

Ñåðåä ïð³îðèòåò³â, ÿê³ ñòàâèòü êåð³âíèöòâî íà íàñòóïíèé ð³ê, — ïðîô³ëàêòèêà âóëè÷íî¿ çëî÷èííîñò³ òà áîðîòüáà ç íåþ. Äëÿ öüîãî â Ëóöüêó ñòâîðÿòü ñïåö³àëüí³ òàêòè÷í³ ãðóïè äëÿ ïàòðóëþâàííÿ âóëèöü.

»

Як зазначив Олександр Фа цевич, попри всі труднощі, які траплялися в роботі полі цейських, їм вдалося впоратися з основними завданнями. – У нас вийшло. Нам довіря ють громадяни, а це найваж ливіший показник роботи: без підтримки лучан нічого б не вда лося, — зауважив він. Утім, для реалізації всіх зав

Зі слів головних столичних та волинських полісменів, найбільше про успіх діяльності правоохоронних органів свідчить високий рівень довіри громадян.

«Ì²Ë²Ö²¯ ÁÎßËÈÑß ÍÀ²ÒÜ Ä²ÒÈ, ÏÎ˲ֲ¯ — ËÈØÅ ÇËÎ×ÈÍÖ²» 19 грудня 2015 року 160 новообраних волинських правоохоронців склали присягу на Театральному майдані Луцька. А цьогоріч під час урочистого святкування патрульні озвучили плани на 2017й. У першу чергу, кажуть, запрацює дорожня поліція, котра охоронятиме траси національного та міжнародного значення. А в Ковелі розпочне роботу окремий батальйон патрульної поліції дань потрібно розширювати штат, тож до серпня 2017 року буде набрано ще 200 поліцей ських. Перший додатковий етап набору відбудеться наприкінці січня — на початку лютого нас тупного року. Крім того, в 2017му запрацює дорожня

поліція. Вона охоронятиме шля хи національного та міжнародно го значення. А в Ковелі розпочне роботу окремий батальйон пат рульної поліції (у структурі уп равління в Луцьку). Серед пріоритетів, які ста вить керівництво на наступний

рік, — профілактика вуличної злочинності та боротьба з нею. Для цього в Луцьку створять спеціальні тактичні групи для патрулювання вулиць. Після офіційної частини від бувся урочистий концерт. Для присутніх виступали учасники

Довідка «Волині» За рік роботи патрульна поліція Луцька отримала 44 357 викликів. Середній час прибуття поліцейських на місце події — 6 хвилин 49 се кунд. Найчастіше патрульним дзвонили, аби ті допомогли владнати сімейні сварки та адміністративні правопору шення. Серед інших причин звернень — крадіжки, конфлік ти, ДТП, бійки, шахрайство та грабежі. Патрульні склали 7421 протокол за порушення правил зупинки, стоянки та проїзду пішохідних переходів, 2415 — за керування без прав, 1057 — за керування в стані алкоголь ного або наркотичного сп'яніння, 868 — за розпивання спиртного в громадських місцях. ■ спортивного клубу «Герць», на родного ансамблю спортивного танцю «Троянда» та інші колекти ви. Працівникам патрульної поліції вручали подяки від МВС, Волинської облдержадмініст рації, обласної та міської рад. Як зауважив заступник голови ОДА Сергій Кошарук, символічно, що першу річницю діяльності пат рульні відзначають у день свято го Миколая, котрий є покровите лем Луцька. — Ви його посланці в місті. Міліцією раніше лякали дітей, а поліції тепер бояться лише зло чинці. Люди, котрі живуть за пра вилами, почувають себе комфо ртно з вами, — звернувся Сергій Кошарук до правоохоронців. ■

■ Прошу слова! Валентина ШТИНЬКО, заслужений журналіст України

ож завдяки ініціативі найбільш читаючих колег у ці вихідні не випускала із рук книгу Тані Малярчук «Забуття» («Видавництво Старого Лева», Львів2016). Адже роман був про В’ячеслава Липинського, а ця постать цікавить мене давно і з багатьох причин. У 1970му я закінчила серед ню школу в Затурцях, де нині відкрито меморіальний музейса дибу В’ячеслава Липинського. Та за всі шкільні роки зберігся один єдиний спогад, пов’язаний із цим іменем: наш клас збирав жолуді у Ліпінському лісі, й хтось запитав, чому він так називається? — Бо колись тут жив пан Ліпінський, якому належала ця земля, от і ліс так назвали, — по яснила класна керівничка. Все. Попри те, що у школі були не кепські вчителі історії, ім’я Ли пинського у навчальному процесі ні разу не спливало. Як і в столич ному університеті. Зацікавитися його постаттю довелося вже тоді, коли почала збирати матеріал до повісті «Наречена гетьманича», адже саме Липинський був теоре тиком українського монархізму. Читала його твори, листування, і було якось дуже кривдно, не мог ла позбутися почуття, що мене обікрали. Тільки не в кишеню залізли, а куди гірше… Це ж скіль ки років я ходила біля того місця, де був похований Липинський, і нічого про нього не знала! (У крайній хаті біля польського цвин таря ми, діти, які добиралися до школи із сусіднього села Маньків, ставили велосипеди і не раз біга ли через той цвинтар). Втім, хоч зараз йому пощастило, бо на тому місці закладено сквер і є сим волічна могила. А ось польський

Т

«ËÎÁÎÒÎÌ²ß ÏÀÌ’ßÒ²» ˲ÊÓªÒÜÑß. ÀËÅ ÂÀÆÊÎ… Бібліотеки бувають різними: домашні, шкільні, сільські, районні, наукові… А в нас віднедавна з’явилася бібліотека редакційна. Але не та із томами словників, довідників та енциклопедій переважно радянського періоду, а із сучасними виданнями українсь кої та зарубіжної літе ратури, які обговорю ють, про які спереча ються і які варто про читати саме тепер цвинтар у моїх рідних Локачах ра дянська влада зрівняла із землею і розташувала якусь організацію, біля воріт якої ще довго німим до кором лежав уламок надгрібка із написом польською мовою. Я ж напевно знаю, що той клапоть землі зрошений і українською кров’ю, бо очевидець, на жаль, уже покійний, розповідав, як під час війни там розстріляли наших родичів. Лоботомія пам’яті… Цей влуч ний термін належить моїй на 30 літ молодшій колезі Тані Малярчук. Як і оці роздуми: «Українці перед Ли пинським дуже завинили. Але ще більше вони завинили перед са мими собою, бо були надто слаб кими, щоб не стати жертвою. З іншого боку, якраз слабкі й покірливі змогли вижити і народи ти тих, що пізніше народять нас.

Авторка книги, що вразила до глибини душі.

«

Ëîáîòîì³ÿ ïàì’ÿò³… Öåé âëó÷íèé òåðì³í íàëåæèòü ìî¿é íà 30 ë³ò ìîëîäø³é êîëåç³ Òàí³ Ìàëÿð÷óê. ßê ³ îö³ ðîçäóìè: «Óêðà¿íö³ ïåðåä Ëèïèíñüêèì äóæå çàâèíèëè. Àëå ùå á³ëüøå âîíè çàâèíèëè ïåðåä ñàìèìè ñîáîþ, áî áóëè íàäòî ñëàáêèìè, ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ.

Забуття було у цьому процесі відродження необхідним актом самозахисту. Я мусила написати. «Забуття» — це мої 100 років, але «не самот ності, а втраченої пам’яті». Звісно, у книзі багато суб’єк тивного й особистісного, адже це художній твір, хоч і побудований на досить ретельно вивчених істо ричних фактах. Але там стільки експресії, емоцій, бажання збаг нути час і себе у ньому — просто

»

дух перехоплює. Виважую на те резах відчуттів понад тисячу сто рінок наукового збірника «В’ячес лав Липинський та його доба» під редакцією Юрія Терещенка та 250 сторінок роману й здається мені, що й епоху Липинського, і його са мого глибше збагнула саме з ху дожнього твору. Невже і справді в історичних катаклізмах виживають лиш най покірливіші й найслабші? Згодні поступитися гідністю, змиритися

з тим, що ми «недержавна нація»… А ще не йде із пам’яті епізод, коли героїня роману, від чийого імені ведеться оповідь, на кидається на читання старих га зет, аби збагнути, відчути той час, у якому вона розминулася зі своїм героєм. Вони народилися в один день, але з різницею у століття. «На запилюжених шпальтах одно денок найбільше відчувається крихкість всього живого перед всемогутністю часу». І ще одна, на наш погляд, важлива теза письменниці: «Тепер я часто ду маю про час і кажу всім, що лише з часом надходить відчуття часу…» Газети мають здатність старіти так швидко, значно швид ше, ніж жінки. І я вже не можу не думати про те, що шукатимуть і що відчуватимуть майбутні дослідники новітньої історії, гор таючи підшивки, до яких причетна ось уже 35 літ і я, і мої колеги. Ка жуть, що історія — не те, що відбу лося насправді, а те, що про ці події написано. То що ж ми знаємо про себе, про свою минувшину, якщо її постійно від нас прихову вали, замовчували, перекручува ли, переписували? Щоб людина приймала адекватні рішення, во на, окрім інтуїції, повинна володіти ще й усією повнотою інформації. Чи не тому так часто помиляємося у виборі політичних супутників і опонентів, що нам століттями вчи няли оту нестерпну «лоботомію пам’яті»? І справа тут, звісно, не лише у постаті, спадщині, долі нашого земляка В’ячеслава Липинського, який був усього лиш українським істориком польського походжен ня, філософом і невдалим політи ком, засновником українського монархізму. І який, зробивши ос танній подих у чужих краях, за повів поховати себе на землі, яку вважав рідною, у Затурцях. Перед тим забажав, аби йому проткнули серце. Щоб не бути похованим живцем… ■


РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

Погляд

Доброго дня вам, люди! МЕНИННИКИ: 22 — Ганна, Степан, Софрон. 23 — Ангеліна, Йосип, Хома, Степан, Євген, Іван, Євграф.

Любов ЧАПКО, редактор відділу листів і зв’язків із читачами газети «Волинь–нова»

Фото Віолетти МУРАХЕВИЧ.

Сонце сьогодні зійшло о 8.19, зайде о 16.16. День триває 7 годин 57 хвилин. Місяць у Терезах. 22/23 дні Місяця. Остання чверть 21 грудня.

ÄÈÒßײ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ Ó ÍÀÑ… ÄËß ÑÎÁÀÊ

МУДРСТЬ: просте

слово, а як служить!

Нещодавно прийшла з прогулянки з трирічною донечкою, м'яко кажучи, незадоволеною. Хотілося поглянути в очі власникам усіх собак, які вигулюють чотирилапих друзів на дитячих майданчиках, і сказати їм усе, що про них думаю

«Всяке діло піде легше й веселіше, якщо назвати його — СЛУЖІННЯМ». Мирослав ДОЧИНЕЦЬ, український письменник.

ПОГОДА: яка Ганка

«Т

ату, а я сьогодні влізла в какашку!» — весело звітувала дитина, а мені було зовсім не до сміху. Бо це не вперше. Доки відмивала «доб8 ро», зрозуміла, що вечірньої прогулянки, оче8 видно, вже не буде, оскільки взуття мокре. Це дуже велике щастя, коли заходиш до хати, не принісши нічого на підошвах. І прикро констатувати, що мати собі чи дитині по дві пари взуття на кожен сезон за те8 перішніх цін для нас — розкіш. «Як зловлю вашого пса на гарячому — буде він бідний! Скільки маю прибирати наслідки його вигулювань під своїм гаражем? По8вашому, це нормально?!» — лунає обу8 рений чоловічий голос неподалік нашого будинку. Нещодавно у новинах на одному з провідних телека8 налів транслювали сюжет про те, що голова селищної ра8 ди на Рівненщині ініціює прибирання кінських кізяків на до8 рогах. Тобто коли їдеш гужовим транспортом, приміром до райцентру, мусиш мати з собою для цього відро, лопату чи совок і віник, аби не створювати незручностей для інших людей. А через кілька місяців, коли всі будуть поінформо8 вані, тих, хто не виконує цього правила, штрафуватимуть. Згодом і за коровами планують організувати прибирання. «Чудове рішення», — подумалося після перегляду, адже насправді потрібно хоч якось іти до культурного і цивілізо8 ваного життя. Та коли ж доживемо до того, що господарі собак прибиратимуть за своїми улюбленцями? Коли їх почнуть штрафувати? Для нас стало нормою, що котики ходять у пісочницю справляти нужду, собаки без намордників під «пильним» наглядом господарів на дитячих майданчиках риють ями, закопують кістки. І при цьому не можна нічого сказати, бо пса нацькують на того, хто обурюється, і йому ж буде гірше. Чи побачимо ми колись, як власники чотирилапих, ви8 гулюючи своїх друзів, обминатимуть дитячі майданчики, бо усвідомлюватимуть, що тут бавляться МАЛЮКИ, для яких такі небезпечні хвороби, що переносять хвостаті? Донечка часто запитує, чи буде у нас собачка або ко8 тик, як у знайомих. Із сумом відповідаю, що, мабуть, ні. Хіба що в далекому майбутньому, коли матимемо свій бу8 динок, адже у моєму розумінні собака — насамперед охо8 ронець і помічник, а вже потім — друг. А коти — мисливці за гризунами, а не «шкодники», які закопують у пісочниці свої «сюрпризи». Їх у нашій квартирі точно не буде. Хай би як ми любили чотирилапих… Наразі тішить лише те, що зима трохи припорошує снігом. І саме це допомагає приходити додому в чистому взутті. ■

до ніченьки, така зима до весноньки Так запримітили наші предки, адже йдеться про зимове сонцестояння, а за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вранці — місцями туман, на дорогах подеку* ди ожеледиця. Вітер західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області — від мінус 2 до плюс 3, у Луцьку — від нуля до плюс 2. 23*го — мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці — місцями туман, на дорогах подеку* ди ожеледиця. Вітер південно8 західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 1—6 градусів морозу, вдень — від мінус 2 до плюс 3. 24*го — хмарно з проясненням, вночі — місцями не* великий сніг, вдень — без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно8західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — від мінус 4 до плюс 1, вдень — від мінус 2 до плюс 3. За багаторічними спостереження8 ми, найтепліше 22 грудня було в 2015 році — плюс 9,8, найхолодніше — 19698го — мінус 21 градус.

РЕАЛЇ: жителі однієї

планети Похмурий сльотливий ранок. У селі Михайлівка до салону автобуса, що прямує з Локачів до Луцька, заходять дві дівчинки років 128ти, з рюкзачками і дзвінко вітаються з усіма пасажира8 ми: «Добрий день!» У відповідь — мовчання, ніхто із дорослих пасажирів не вважає за потрібне відповісти. Я часто користуюся цим рейсом і знаю, що дівчатка поспішають у школу в се8 ло Маньків. Виходячи із маршрутки, вони дякують водієві і бажають усім щасливої дороги. А я подумки дякую їхнім учителям за добре виховання і розмірковую, чи надовго вистачить дитячої привіт8 ності, якщо вони не відчуватимуть взаємності від дорослих? Адже у нас — одна планета і, на жаль, не вельми пристосована для щасливого і без8 турботного дитинства. Нарікаючи на те, що молодь у транспорті, зайнявши місця для сидіння, відгороджується від світу на8 вушниками і ховає погляд у гаджетах, запитаймо себе: «А чи не8 ма у цьому й нашої ви8 ни?»

Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО. Тел. 723894

ВКНО РУБРИКИ: учений кіт — то норма — Хіба ви забули, про це ще Пушкін писав, Олександр Сергійович. От тіль8 ки не втну, який дурень ученого кота на ланцюг посадив?! Ні, класику треба вивчати глибше... Мабуть, запишуся в університет третього віку... Але вже з наступного року. А поки що займуся самоосвітою! Ось такий котячий монолог зі світлини лучанки Віолетти Мурахевич ми «підслухали» цього разу. Цікаво, а що пухнастик у березні «заспіває»?

МИЛОСЕРДЯ: мальтійці на службі у святого Миколая Упродовж 18 років Мальтійська служба допомоги, очолювана Гюнтером Блеккером, громадянином Німеччини, дбає про те, щоб 19 грудня стало радісним святом для особливих діток краю. — Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї акції, особливо нашому партнеру — громадській організації «Фундація розвитку громад», яку очолює Роман Михальчук, а також колективам Луцького базового медичного коледжу та Волинського коледжу Національного університету харчових технологій. Гостинці для дітей особливої долі передали нам учні Баївської та Ратнівської шкіл Луцького району. Дуже приємно, що люди, незважаючи на матеріальну скруту, стукали у наші двері, пропонували допомогу. Першу партію подарунків відправили до Ковеля для вихованців Центру соціально8психологічної реабілітації та у Рожищенський дитячий притулок, — розповіла Віра Мефодіївна Блеккер, яку називають душею Мальтійської служби допомоги на Волині. Маршрут подорожі святого Чудотворця проліг до луцьких дитсадків № 9 і № 28, де виховують діток з особливими потребами, санаторію у селі Дачне, дитячих відділень обласного протитуберкульозного медичного об’єднання та обласної психлікарні... «Карету» для Миколая і його кортежу забезпечила адміністрація коледжу харчових технологій, а викладач цього навчального закладу Ігор Онісімов узяв на себе роль головної дійової особи дитячого свята.

ПРЕЗЕНТАЦЇ: «Медунки у грудні» від Євгенії Назарук Книга ця незвичайна не лише назвою, а й тим, що до неї увійшло сто поезій про кохання. І хоч побачила вона світ майже рік тому, нинішня запізніла презентація, яка відбулася саме в День святого Миколая в обласній бібліотеці для юнацтва, була дуже доречною, по8родинному теплою і стала гарним дарунком шанувальникам поезії. Виболені рядки Євгенії Назарук і гріють душу, і розпанахують відчаєм серце: «Моя любов, як папороть, цвіла лиш раз», «І без тебе ніяк, і чекання гірке...», «Я з міста янголів. Тебе ТАМ не стрічала», «Любов учора застудила ноги: ходила боса по траві», «Намалюю твій голос із вогню і жарин...» Далебі, здається, що ця жінка просто зіткана з любові. Мабуть, так воно і є. Залишається загадкою, як із письменницькою творчістю (автор чотирьох книг) вона поєднує обов’язки сільської вчительки у Лищі, що в Луцькому районі, турботливої мами, молодої бабусі, пасічника, вишивальниці... Про особливості творчої манери поетеси говорили головний редактор книги «Медунки у грудні», яка вийшла у «Надстир’ї», Світлана Політило, колеги по перу, волинські письменники Іван Чернецький, Надія Гуменюк, Олена Криштальська, Микола Сидорчук, однокласниця із рідного села Мальоване, що на Рівненщині, Світлана Денисюк, племінниця і похресниця Оксана Дулик та інші.

1882 ðîêó помічник американського винахідника Томаса Едісона Едвард Джонсон придумав електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво. Але популярними вони стали тільки з 19208х років.

1918 ðîêó Луцька дума підтримала Директорію УНР, визнавши її органом вищої державної влади в Україні. Того ж дня в місто увійшли українські частини.

17 грудня в районі вулиці Ковельської в Луцьку загубився собака (німець8 ка вівчарка), вік — 6 місяців, «дівчинка», відгукується на кличку Бачо, на шиї був зелений ошийник (не шкіряний). За повернення собаки господарі гаран8 тують солідну винагороду. Будуть вдячні за будь8яку інформацію про місцезнаходження песика. Контактні телефони: 0506112349 або 0506748356. ■

ЗАСНОВНИКИ: ОБЛАСНА РАДА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦIЇ

Головний редактор Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

22 грудня

ЗГУБИ: вівчарку Бачо чекають удома

Заснована 27 вересня 1939 року. Газета виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі газети «Волинь1нова»

www.volyn.com.ua

3

НАША АДРЕСА: 43025, Луцьк, просп. Волі, 13 volyn.nova@gmail.com, reklama.volyn@gmail.com

E*mail

Редакція залишає за собою право на літературне реда* гування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. Передрук або відтворення у будь*якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь*нова» чи на її інтернет*сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою – * – друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе. Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить законодавству України, нормам моралі або може завдати шкоди виданню.

Приймальня 723894 Заступники головного редактора Уліцький Василь Михайлович 72839889 Cвітліковська Галина Йосипівна 72820807 Рузак Петро Макарович 72838894 Римар Микола Анатолійович 72838894 Наумук Сергій Васильович 72851802 Відповідальний секретар Трофимчук Тамара Сергіївна 72851802

Головний бухгалтер Вдовиченко Тамара Федорівна

72871807

біплана «Ілля Муромець» Ігоря Сікорського.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ Місцевого самоврядування і сільського життя Гарбарчук Костянтин Володимирович 72851802

Інформації 72806866

Соціального захисту

Лісова Алла Степанівна

72838894

72838894

Реклами і маркетингу 77807870

Листів і зв’язків із читачами Чапко Любов Вікторівна

72806866

Приватних оголошень (244) 3811878

Освіти Занюк Лариса Віталіївна

Культури Тимощук Ярослава Євгенівна

Борох Сергій Іванович

Козюпа Мирослава Павлівна

Заступники відповідального секретаря Сомова Євгенія Володимирівна Харчук Олена Андріївна 72806866 Економіки Банада Олеся Андріївна 72806866 Головний художній редактор Міщук Олександр Ярославович 72806866

23 грудня 1913 ðîêó відбувся перший політ 48моторного

Тимощук Руслана Борисівна

72839832

Фотокореспондент 72838894

Філюк Олександр Миколайович

72806866

Поточний рахунок редакції газети «Волинь8нова» 26008055458120 у ВГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 303440, ЄДРПОУ 02471695 Друк офсетний. Обсяг 5 друк. аркушів

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: Волинь — 61136,

Рівненщина — 61615 Реєстраційний номер КВ 7829 04.09.2003 р. Віддруковано: ТОВ «Поділля8Тер», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.: (0352) 52827837. http://a8print.com.ua

тираж 55 000. зам. № 979.


4

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волинь нова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

ОВИНИ / Світ

www.volyn.com.ua

■ Спеціальний репортаж Фото Олександра ПІЛЮКА.

ПУТН — ПРЕТЕНДЕНТ НА НОБЕЛВСЬКУ ПРЕМЮ МИРУ Небачену за своїм цинізмом ініціативу висунув скан дальний французький «політолог» Фаб’єн Боссара, відо мий своєю симпатією до Росії. «Я офіційно направив до Нобелівського комітету лист, у якому висловив думку, що президент Володимир Путін може отримати премію ми ру як нагороду за його миротворчі зусилля», — повідо мив він. За словами Боссара, він розраховує на підтрим ку висунутої ним кандидатури іншими експертами і політиками.

РОСЙСЬКОГО ПОСЛА ВБИЛИ В ТУРЕЧЧИН У 62–річного Андрія Карлова стріляли, коли він виго лошував промову на відкритті виставки «Росія очима турків» у художній галереї в Анкарі. Нападник поранив ще кількох людей. До галереї терорист потрапив із поліцейським посвідченням. Свідки кажуть, що під час нападу він кричав про помсту за Алеппо, вигукував ісламістські лозунги. Поліція та охорона зловмисника ліквідували. Відповідальність за вбивство російського посла взяла на себе озброєна коаліція «Джейш аль Фатх» — екстремістська організація, заборонена у ба гатьох країнах.

СЕРЕД ЗАГИБЛИХ У БЕРЛН МОЖЕ БУТИ УКРАЇНЕЦЬ Увечері 19 грудня 19–тонна фура на швидкості 60—80 км/год врізалася в різдвяний ярмарок у німецькій столиці, в результаті 12 людей загинули, ще 49 — травмовані. Після наїзду на натовп водій вистриб нув із кабіни і спробував сховатися. Незабаром підоз рюваного затримали, однак місцева преса пише, що поліція арештувала невинну людину, а справжній злочи нець досі на волі, він озброєний. ІДІЛ оголосила, що на пад скоїв один із її «солдатів». Посол України у Німеч чині Андрій Мельник повідомляє, що серед загиблих у Берліні може бути громадянин України. Поліція завер шує ідентифікацію тіла. За попередніми даними, теро рист — громадянин Тунісу, його документи знайшли під сидінням водія.

«АНТОНОВ» ПОКАЗАВ НОВИЙ ЛТАК Його виробництво планують налагодити у Са удівській Аравії. Державне підприємство «Антонов» про демонструвало новітній транспортний авіалайнер Ан132. За словами розробників, цей літак може широко застосуватися у військовій галузі, адже він здатен базу ватися на необлаштованих аеродромах та витримувати високу температуру і призначений для десантування військовослужбовців та вантажу. Перший політ планують на березень 2017 року.

ЧЕМПОНАТ СВТУ В СОЧ ВДМНИЛИ Міжнародна федерація бобслею і скелетону виріши ла перенести міжнародний турнір із Сочі в інше місто у зв’язку з можливим бойкотом учасників. Після того, як стало відомо, що вживання допінгу російськими спорт сменами спонсорувала держава, Латвія оголосила, що не виступатиме там, де «був украдений олімпійський дух». Потім про можливе ігнорування чемпіонату заявили Південна Корея, Австрія і Німеччина, американська збірна та окремі спортсмени. Федерація бобслею і ске летону назвала «розважливим» рішення не проводити чемпіонат світу2017 у «складний для Росії час». У заяві організації йдеться: «Спортсмени та тренери з усіх країн мають бути зосереджені на змаганнях, а не на дискусії і звинуваченнях. Подруге, у цій ситуації складно оцінити всі зусилля Росії у підготовці чемпіонату світу». Найвірогідніше, його проведуть у Європі.

ДВРНИК ЗАБАРИКАДУВАВ АВТОХАМА 40 БАКАМИ З СМТТЯМ У китайському місті Хефей водій залишив авто мобіль у непередбаченому для паркування місці, пе рекривши аварійний вихід із території. Це розізлило прибиральника, який не зміг вільно потрапити у двір і виконувати свою роботу. Літній чоловік у темно синьому одязі встановив навколо автомобіля понад 40 сміттєвих баків. «Машина стояла там кілька годин. Зв’язатися з водієм я не зміг. Не мав іншого вибору. Вирішив дати йому урок», — сказав двірник. Користу вачі соціальних мереж похвалили прибиральника за рішучі дії.

ПИЛИ ЗАСБ ДЛЯ ВАНН, БО ТАМ 98% СПИРТУ В Іркутську померло 60 росіян від отруєння парфу мерним косметичним засобом «Глід». Загалом через вживання концентрату для прийняття ванн постраждало 105 людей. Госпіталізовані — чоловіки і жінки 35–50 років — вживали рідину в різних компаніях. Наразі ще 40 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, декотрі з них у вкрай важкому стані, на штучній вентиляції легенів. Засіб продавали в кіосках, де торгують алкоголем. У його складі міститься 98% етилового спирту й антифриз. Після трагедії президент Володимир Путін доручив уря ду здешевити алкоголь. ■ Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Мережі неподалік райцентру вдало сусідять із газовим родовищем.

Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü íàðîäæóºòüñÿ ñåðåä ïàãîðá³â Ëîêà÷èíñüêîãî ðàéîíó Перейняти досвід роботи єдиної на Волині електростанції їдуть навіть із Китаю, В’єтнаму, Білорусі Такого краєвиду, як за селом Марковичі Локачинського району, немає більше ніде на Волині. Похилі пагорби, засніжена рілля, і — велетенська труба з полум’ям на самому вершечку. Цей факел не гасне ні в дощ, ні в мороз. Власне, на нього й орієнтуємося, коли їдемо шукати справжню електростанцію! Виявляється, Локачинський район має всі шанси називатися ледь не енергетичною автономією, адже йому випало мати на своїй території і газове родовище, і виробництво електроенергії Інна ПІЛЮК Віктор Дацюк знає, як провести цікаву екскурсію на серйозному об’єкті.

обачити «народження» електрики нас запросив старший інженеренер гетик Локачинського нафтогазопромислу Віктор Дацюк. Поміж коротких рядків у листі, надісланому до редакції, читалося щире захоплення чоловіка роботою на електростанції. А слова про те, які грамотні спеціалісти працюють на дуже складному обладнанні ви робництва США, Франції, Німеччи ни, не залишали часу на роздуми. Про енергетиків єдиної в області електростанції хотілося встигнути написати до їхнього професійного свята, яке відзначають саме сьо годні, 22 грудня. Отакий приємний

П

«

Íàøà ðîáîòà òàêà, ùî ¿¿ ³ íå âèäíî. Àëå òî ò³ëüêè òîä³, êîëè âñå äîáðå. À íàéìåíøèé ïðîìàõ — ³ òîä³ ñïðàâä³ í³÷îãî íå âèäíî.

сюрприз отримали колеги від Віктора Климовича. Уже на місці разом із черговим персоналом сміємося з його ремарки про про фесію енергетика: «Наша робота така, що її і не видно. Але то тільки тоді, коли все добре. А найменший промах — і тоді справді нічого не видно». Територію у майже п’ять гек

»

тарів, де й розташований газопро мисел, пан Віктор знає до деталей. Незважаючи на те, що за освітою він енергетик, за роки роботи ос воїв уже й ази видобутку газу. Знає все про тиск, конденсат, стиснення, очистку, фільтрацію… Він і розповів передісторію «локачинського світ ла». Закінчення на с.5

Çã³äíî ç äàíèìè åëåêòðîííèõ äåêëàðàö³é çà 2015 ð³ê, óêðà¿íñüê³ ñóää³ òà ÷ëåíè ¿õí³õ ðîäèí çáåð³ãàþòü ó â³ò÷èçíÿíèõ áàíêàõ ïîíàä 408 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Це удвічі менше, ніж вони тримають удома.


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

5

ОВИНИ / Україна

■ !!!

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2017 ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА О 5-й РАНКУ

Без спеціального навчання годі працювати на високотехнічному обладнанні.

Закінчення. Початок на с.4 очалося все з надміру забрудненого сірковод нем природного газу. Ко ли за селом Марковичі знайшли його поклади і в 1999 році розпочали видобуток, то з’ясувало ся, що місцеве паливо має велику кількість домішок, які не дають змоги його використовувати в такому виг ляді ані для побутових, ані для про мислових потреб. Уже після очистки «придатна» частина йшла спожива чам, а решта, зі значним вмістом сірководню, просто спалювалася — і користі від цього не було нікому. Та вже через чотири роки саме цей забруднений газ став основою для виробництва ще й електроенергії! Подібного «тандему» в Західній Ук раїні годі шукати. ГПУ «Львівгазви добування», до складу якого і вхо дить Локачинський нафтогазопро мисел, має у своєму складі п’ять аналогічних родовищ, але на жодно му не застосовує подібної техно логії. А тут вийшло так, що недолік із сірководнем став неочікуваною пе ревагою. Нині Локачинська газотурбінна установка (саме таку офіційну назву має електростанція) за добу вироб ляє в середньому 190 тисяч кВт/год. електроенергії. Аби оцінити, мало це чи багато в масштабах району, Віктор Климович розгортає планову документацію: за місяць ця кількість кіловатгодин наростає до 5,6 міль йона. Мешканці району та промис

П

«

В УМАН РОЗГРОМИЛИ СИНАГОГУ

Óñòàíîâêà ìîæå çàáåçïå÷èòè âëàñíîþ åëåêòðîåíåð㳺þ òðè òàêèõ ðàéîíè, ÿê Ëîêà÷èíñüêèé!

»

лові об’єкти за місяць споживають 2,7 мільйона кВт/год, а в літній період — ще менше. Це означає, що установка може забезпечити влас ною електроенергією три таких райони, як Локачинський! «Своєю» електрикою користується і родови ще (споживає три відсотки від її за гального виробітку). А надлишок підприємство справно реалізовує в загальну енергосистему України. Електростанція відкрила нову для району перспективу міжнарод ної співпраці. Ознайомитися з робо тою складних механізмів приїжджа ли делегації з Китаю, В’єтнаму, Біло русі. Ремонт деякого обладнання проводять тільки у Бельгії. Такі масштаби зумовлені унікальністю електростанції, адже за подібним принципом в Україні працює ще тіль ки одна — у Шебелинці Харківської області. Черговий електромонтер Віталій Вознюк та машиніст Богдан Піддубецький, які уже шістнадцятий рік працюють на родовищі, роз повіли, що волиняни на Харківщині — часті гості, бо саме там діє нав чальнокурсовий комбінат, без здо буття освіти в якому годі потрапити на роботу на подібні об’єкти. Усі працівники, з якими довело ся спілкуватися цього дня, навчалися саме там. Ні складність науки, ні далека відстань не стають

на заваді підвищенню кваліфікації й тепер. Адже чого гріха таїти: такою стабільною роботою у районі мо жуть забезпечити лише поодинокі працедавці. Тому й цінують люди ро боту, доїжджаючи до неї іноді більш як тридцять кілометрів в один бік. Віктор Климович, наприклад, долає щодня двадцять сім. Але не так ля кає далечінь, як бездоріжжя. Лока чинські пагорби в поєднанні зі сніго вими переметами не всяка техніка може здолати. Від місцевих жителів хотілося почути про якісь преференції такого вигідного сусідства. Та, як з’ясува лося, хоча й мають селяни у своїх домівках «місцеві» газ та світло, та економлять їх, як усі українці. Хтось двозонний лічильник ставить, аби вночі він рахував електроенергію за дешевшим тарифом, а хтось старі печі та грубки «перепросив». Почули ми також, що у Львівській області завдяки сусідству з подібними об’єктами жителі деяких населених пунктів мають трохи нижчий тариф, аніж інші споживачі. Але це не «по дарунок» підприємств, які генеру ють електроенергію чи видобувають газ, адже вони на ціноутворення не впливають. Таке рішення стало ре зультатом наполегливості місцевих та обласних органів самоврядуван ня. ■

■ У номер!

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ НОВУ АМБУЛАТОРІЮ В обласному центрі на вулиці Наливайка відбулося новосілля найближчого для жителів 40го кварталу медичного закладу Галина СВІТЛІКОВСЬКА

е у 2014 році за кошти місько го бюджету, в рамках спів фінансування проекту Світо вого Банку «Поліпшення здоров’я на службі у людей», була виготовлена та пройшла експертизу проектнокош торисна документація з реконструкції приміщення під медичний заклад. Щоб справа не затягувалася, за підсумками роботи у першому півріччі 2016 року Луцька міська рада виділила понад мільйон гривень на проведення капі тального ремонту майбутніх лікарсь ких кабінетів. Ще понад півмільйона було передбачено на сесії міської ради у листопаді цього року на придбання медичного обладнання та меблів. За словами головного лікаря КЗ «Луцький центр первинної медико санітарної допомоги №2» Ганни Крав чук, амбулаторія розпочне пов ноцінну роботу з січня 2017 року. У перспективі, в рамках співпраці Луць кої міської ради та Прилуцької сільсь кої ради, заклад обслуговуватиме і мешканців цього села. ■

Щ

Основний фінансовий документ країни, в якому пе редбачені необхідні кошти для підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень, прийнятий 274 голосами. «Це — людиноцентричний бюджет. Ми забезпечили ви датки оборони, будуватимемо дороги, підтримуватиме мо аграрний сектор, підвищимо заробітну плату вчите лям, лікарям. Ми 6 мільярдів гривень виділимо на ліки», — розповів голова уряду Володимир Гройсман під час розгляду документа. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимо шенко пояснила, що її фракція не голосувала, бо «це не бюджет, це — шматки паперу», а під час його прийняття допущено низку порушень, які тягнуть на кримінальні справи. У відповідь прем’єрміністр звинуватив Тимо шенко в некомпетентності, бо її уряд ніколи не приймав документа вчасно: «Я завжди говорив, що ви професійні нездари», — сказав Гройсман.

ТРЬОХ ДІТЕЙ ЗРОБИВ СИРОТАМИ ЇХНІЙ БАТЬКО Посеред ночі сім’ю фельдшера медпункту села Гута Ратнівсько го району підняв на ноги стукіт у двері. Коли господарі відчини ли, то жахнулися: перед ними стояла закривавлена 19річна од носельчанка, мати трьох дітей Наталія Б. лись нещодавно. З численними Іван КАПІТУЛА ножовими пораненнями його дос тавили у Ратнівську райлікарню. У олода жінка, знепритомнів домі було трійко діток від попереднь ши, упала на підлогу. Фельд ого шлюбу (найстаршій — лише шер намагалася надати 3 роки). першу медичну допомогу. На жаль, Слідством встановлено, що смерть настала до приїзду «швид смерть жінці заподіяв колишній чо кої». Невдовзі на місце події прибули ловік 24річний Віктор Б., який уже правоохоронці Ратнівського відділу мав покарання з відстрочкою. Після поліції. Сліди крові привели їх до скоєння злочину він переховувався. сусіднього будинку, де мешкала по Втім, невдовзі поліцейські затрима мерла. У хаті був її другий чоловік — ли його у Ковелі. При ньому було зна 24річний Роман, з яким розписа ряддя вбивства — ніж. ■

М

ТРАГЕДІЯ У ДОРОЗІ Від чергового по залізничній станції «Ковель» надійшло повідом лення про те, що із пасажирського потягу Ковель—Червоноград випав і загинув чоловік ковельчанин випав із тамбура Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ вагону, ймовірно, через несп равність автоматики гідравлічних а місце події виїхала слідчо дверей. оперативна група Ковельсь За цим фактом слідчі відкрили кого відділу поліції. Право кримінальне провадження за ч.3 охоронці з’ясували, що біда трапи ст. 276 (порушення правил безпеки лася в районі залізничного переїзду руху або експлуатації залізничного на вулиці Брестській. За попе транспорту) Кримінального кодексу редньою інформацією, 62річний України. ■

Н

На Черкащині в ніч на 21 грудня невідомі принесли у приміщення єврейського дому молитви свинячу голову з вирізаною на ній свастикою. Кільком людям, що перебу вали у будівлі, вдалося втекти і викликати поліцію. Пог ромники ж залили все приміщення червоною фарбою, що символізує кров. «Група українських націоналістів увірвалася… до синагоги на могилі ребе Нахмана і, вик рикуючи образи на адресу євреїв, закидала приміщення шматками свинини», — йдеться у повідомленні ізраїльських російськомовних ЗМІ. Коли поліція прибула на місце події, зловмисники встигли утекти. В Умані по хований засновник хасидизму ребе Нахман і його моги ла є місцем паломництва юдеїв.

ЗАТРИМАННЯ ЗАКНЧИЛОСЯ СМЕРТЮ Учора під час спроби арешту застрелився, ймовірно, ексзаступник голови «Нафтогазу» часів Януковича Ген надій Юр’єв. Він діяв спільно з братами Кацубами, яких підозрюють у розкраданні 17 мільярдів гривень і які були одними з найближчих довірених осіб Віктора та Олек сандра Януковичів і Сергія Арбузова. Юр’єва оголосили у розшук 30 вересня цього року, і відтоді він перехову вався. Слідчі військової прокуратури виявили ймовірне місце притулку, але коли силовики та поняті зайшли у двір приватного будинку — пролунав постріл. Поряд із тілом лежав мисливський карабін. Затримання трьох інших фігурантів справи Кацубів відбулося успішно.

ПРИЙНЯТО ОДИН З ГОЛОВНИХ «СУДДВСЬКИХ» ЗАКОНВ У ніч на 21 грудня депутати Верховної Ради підтри мали президентський законопроект про Вищу раду пра восуддя. Її створення передбачено змінами до Консти туції України, які набули чинності 30 вересня 2016 року. Рада буде колегіальним органом державної влади і має стати головною у питаннях суддівської кар’єри: призна чатиме, звільнятиме та переводитиме суддів, даватиме дозволи на їхнє затримання, арешт, відсторонення. Її рішення можуть бути оскаржені тільки у Верховному Суді. До складу цього органу входитиме 21 член, із яких 10 вибиратиме з’їзд суддів, по 2 призначатимуть Прези дент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська кон ференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Вважа ють, що вона забезпечить незалежність судової влади та формування чесного і професійного суддівського корпусу.

ХЛОПЧИК ПЕРЕДАВ ПОДАРОВАНИЙ ПЛАНШЕТ НА ПЕРЕДОВУ 11річний Володимир із Черкас віддав морським піхотинцям свій ґаджет, отриманий на день народження. Підліток кілька місяців збирав на нього гроші, частину коштів додали батьки. Та, отримавши омріяний планшет, вирішив, що бійцям, які боронять Маріуполь, він потрібніший. До ґаджета додав лист із малюнком. «Найк ращий подарунок для мене ви вже зробили — це мирне небо над нашою хатою. Бажаю з допомогою мого пода рунка ще успішніше крушити ворогів і повернутися додо му неушкодженими», — написав хлопчик солдатам. За такий вчинок Володі особисто подякував бойовий офіцер, повний кавалер ордена «За мужність» волинянин Павло Чайка.

■ Цитатник Ðóñëàí ÊÎØÓËÈÍÑÜÊÈÉ, îäèí ³ç ë³äåð³â ÂÎ «Ñâîáîäà», ïðî ðîñ³éñüêó ìîâó â Óêðà¿í³:

«

Можна ж сказати і так: якби не було російськомовних, то, на певно, і війни б такої не було. Ніхто б не захищав «рускоязич них». От через те, що цією мовою віддаються накази вбивати твоїх близьких; що цією мовою відрізають вуха, носи, геніталії, катують твоїх друзів — от просто через те: відійди від неї! Ті, хто во ювали — ті розуміють.

»

(За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


6

«Волинь-нова» | 22 грудня 2016 Четвер| ¹143

ГОЛОС НАРОДУ

www.volyn.com.ua

n А ви як думаєте? вах широкомасштабної кризи зробити це було непросто, хто би там що не говорив. А найбільше непокоїть кожного українця те, що досі гинуть наші хлопці. Відсутність миру — поразка як політикуму, так і народу загалом. Сергій СЛАБЕНКО, депутат Волинської обласної ради (м. Луцьк):

«РОЗЧАРУВАННЯ — ЦЕ ГОЛОВНА, ЯКЩО НЕ ПОРАЗКА, ТО ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ» Як ви вважаєте, що є найбільшою перемогою і найбільшою невдачею нашої країни в 2016 році? Михайло ГАВРИЛЮК, активіст Євромайдану, народний депутат України (м. Київ):

— Цей рік видався досить насиченим. Українська армія з кожним днем стає все сильнішою, рівень її обороноздатності зріс у рази, й вона чинить могутній опір агресору. Нарешті пожвавився процес децентралізації, цьогоріч утворилось чимало нових громад, що дасть поштовх для розвитку багатьом містам та селам. Вдалось звільнити частину (хоч і не таку велику, як того хотілося б) суддів, які були не на сторожі закону, а на сторожі власної кишені. Розпочато також багато реформ. Розумію, що сьогодні життя українців є складним, але шлях до змін рідко буває приємним. Невтішним же залишається те, що на всіх щаблях влади й досі є люди, які діють не в інтересах держави та свого народу. Сумно, але факт. До того ж, боротись з цим явищем надзвичайно важко, оскільки такі люди вміло покривають один одного. Систему, яка існувала роками, не так легко подолати. Також негативним моментом особисто для мене є той стан, в якому перебуває сьогодні народ. Я свідомий того, що зі всіх боків кричать різну «правду», що люди втомились від політичних маніпулювань. Вони просто хочуть жити, не хвилюючись про завтрашній день і це природнє бажання. У цьому відчаї та зневірі важливо все ж триматись разом. Спільними зусиллями наведемо лад. Володимир ФЕСЕНКО, політолог, директор центру прикладних політичних досліжень «Пента» (м. Київ):

— Головна перемога у тому, що, попри дуже різні зовнішні і внутрішні проблеми, Україна пробує рухатися, хоч і дуже повільно та суперечливо, шляхом реформ і поступово виходить з глибокої соціально-економічної кризи. Щодо поразок — то величезних не було. Але з’явилося дуже багато розчарувань. Умовно кажучи, в діапазоні від того, що ми не отримали безвізового режиму, хоч дуже його сподівалися, до розчарування у сприйнятті Надії Савченко: від героя до антигероя. Тоб-

то головна поразка — зневіра суспільства, і не тільки у владі — 2/3 українців нікому не довіряють (у тому числі опозиції). І це погано для країни. Еліта, на жаль, має багато хвороб, вад, які вона зберегла з політичного минулого. Розчарування — це головна, якщо не поразка, то проблема. Ольга КУЛІШ, виконавчий директор філії НТКУ «Волинська регіональна дирекція» (м. Луцьк):

— На мій погляд, ні значних перемог (крім тріумфу Джамали на «Євробаченні»), ні глибоких поразок Україна у 2016 році не зазнала. Були окремі позитивні події, які вселяють надію на майбутнє: впровадження е-декларування і системи держзакупівель «Прозоро», продовження заборони на продаж сільськогосподарських земель, значний поступ у перетворенні державного мовлення в Національну суспільну телерадіокомпанію. А щодо поразок — Україна добре тримає удар і на фронті, і в міжнародних переговорах, хоча до перемог ще, на жаль, далеко. Гірко згадувати результати референдуму в Нідерландах щодо асоціації Євросоюзу з Україною, але не варто шукати винних, треба йти вперед, враховуючи уроки минулого. То ж уперед, у 2017-й! З вірою і оптимізмом! Володимир ЦИБУЛЬСЬКИЙ, генеральний директор публічного акціонерного товариства «СКФ Україна» (м. Луцьк):

— Почнемо з поразок. Найбільша з них — на мою думку, це не отримання безвізового режиму, про який так багато говорилося. Програшем є і те, що досі повноцінно не вступила в дію угода про членство України в ЄС. А до перемог я би зарахував передусім створення боєздатної армії, яка стала сильнішою, ніж будь-коли. А ще — початок економічної стабілізації, яка стала помітною в 2016 році, й вчасне прийняття Держбюджету. Хоча не всі пропозиції в змінах до Податкового кодексу враховані, однак для бізнесу там з’явилося багато позитивних моментів.

Віктор САПОЖНІКОВ, нововолинський міський голова (м. Нововолинськ):

— Найбільша перемога — це те, що вистояли у важкому протистоянні на Сході України, що не зламалися. І, попри серйозні виклики, втримали економічну ситуацію під контролем, гривня більш-менш стабілізувалася, не було збоїв (за винятком шахтарів) у виплаті зарплат та пенсій. А поразка — очевидна: війна продовжується… Прикро, що під кінець року, коли живемо в передчутті свят, понесли великі людські втрати на фронті. Кожна смерть — це біда для родини, для нас усіх, адже не стає кращих… Наталія ПОПОВАСОКОЛОВА, волонтер (м. Київ):

— Яка тут перемога, коли в країні йде реальна війна і майже щодня гинуть люди! А частина наших територій залишається далі окупованою. Доки так буде, доти, вважаю, не маю морального права говорити про якісь перемоги. Позитивом можна назвати те, що активність волинян у виборах депутатів і голів ОТГ була досить високою. Це значить, що люди надіються на кращі зміни і ці зміни хочуть робити самі. А поразки? Дуже болить, що держава за три роки не змогла забезпечити належний захист тих, хто пройшов горнило війни. Досі лікуванням важкопоранених займаються волонтери. Ми не проти підставити своє плече, бо це вже спосіб життя. Однак левову частку всіх турбот повинні забезпечувати державні інституції. Чомусь у душах людей посіяна зневіра, що якісь органи влади, столичні чи місцеві, можуть зарадити їхній біді. І звертаються до волонтерів. Ми втішені тим, але, очевидно, пора змінювати пріоритети й спільно працювати на єдину мету — досягнення миру в країні. Андрій НАГОРНИЙ, директор ТОВ «Завод Промлит», депутат Нововолинської міської ради (м. Нововолинськ):

— Вдалося зберегти економічну стабільність — уже великий плюс. В умо-

— Маємо очевидні перемоги на міжнародному рівні — Генасамблея ООН визнала Росію країною-окупантом. Нарешті розпочався розгляд судових справ щодо подій на Майдані, притягнення високопосадовців до відповідальності, не кримінальної, але судової. До позитивів можна віднести і стабілізацію економіки: вона хоч перебуває не в кращому стані, але не було різких потрясінь, як наслідок — стабілізація рівня інфляції. Негативної динаміки рокові, що минає, додало питання безвізу, у зв’язку із чим європоступ України зупинився. А недотримання Мінських домовленостей призвели до того, що на Донбасі продовжують гинути українці — військовослужбовці і цивільні. І третя проблема, — зростання тарифів на енергоносії. Для громадськості це стало шоком, збільшилася їхня неплатоспроможність, а для держави — заборгованість перед постачальниками цих послуг. Богдан ШИБА, луцький міський голова 2006–2010 років (м. Луцьк):

— Це дещо загостро говорити про країну термінологією перемога чи невдача. Наскільки я розумію, то ні великих поразок, ні великих перемог не було. Були певні просування, але, на превеликий жаль, ще не вдалося перейти до політики сталого розвитку. Україна не стала передбачуваною і зрозумілою, як зовні, так і всередині, бо по багатьох позиціях відсутнє навіть законодавство, а якщо воно є — то дуже розмите і неточне. Для розвитку країни найважливіші три пункти — адміністративно-територіальна реформа, земельне і житлове питання. Щодо першого, то дуже шкода, що не було реалізовано повністю пакет з адміністативної реформи. Вона є дуже важливою, тому що не можна проводити змін, не маючи плану — обґрунтованого і системного. Далі — Україна вже 26-й рік живе за Житловим кодексом Української РСР, який починається зі слів про побудову соціалізму. Його і цього року так і не врегулювали. Любомир ВАЛІХНОВСЬКИЙ, завідувач хірургічного відділення Турійської центральної районної лікарні, заслужений лікар України (смт Турійськ):

— На жаль, перемогами наша держава похвалитися не може, на Сході України досі гинуть хлопці. Дякувати Богу, що так звана гібридна війна не переросла у повномасштабну, що люди регулярно одержують (хоч і мізерні) зарплати і пенсії, мають певний соціальний захист. Найбільшою поразкою вважаю провал з отриманням безвізового режиму. Президент декілька разів називав дати, коли Євросоюз надасть такий дозвіл, а зрушень нема. Україна тут виступає у ролі бідної родички-жебрачки, перед якою зачиняють двері. І не дивно, адже держава погрузла в корупції, боротьбу з якою лише імітують, адже найбільшими корупціонерами є самі можновладці. Не додають оптимізму й розпочаті реформи, зокрема і в галузі охорони здоров’я. Андрій РОЗТОКА, чемпіон Паралімпійських ігор із футболу-2004, молодший науковий співробітник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк):

»

— Найбільший провал — втрата демократії і професіоналізму. Після Майдану була хвиля свободи та демократії, навіть

Закінчення на с.7


www.volyn.com.ua

ГОЛОС НАРОДУ

n и як думаєте?

»

«Волинь-нова» | 22 грудня 2016 Четвер| ¹143

7

n Добра справа

Закінчення. Початок на с.6

трішки вседозволеності, а зараз іде згортання цього процесу. По-друге, розпочаті реформи призвели лише до погіршення ситуації. Адже відбулася колосальна чистка кадрів, внаслідок якої викинуто на вулицю багато професіоналів, з якими можна було працювати. Натомість маємо таких осіб, як голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, який у трьох реченнях зробив десятки помилок. А основним здобутком я б назвав той факт, що всупереч усьому ми все таки вижили. Маю на увазі простих людей. Це їхній здобуток, а не держави. Володимир ЛИС, письменник (м. Луцьк):

— Найбільші успіхи країни — це перемога Джамали на «Євробаченні», а також звільнення Надії Савченко та ще кількох українських політичних в’язнів. А поразок було в цьому році вдосталь. Продовжує працювати бурштинова мафія, триває безкарне вирубування лісів. Прикро, що Україна так «лисіє» і втрачає свою красу. Олександр ГУЧ, сільський голова (с. Дерно Ківерцівського району):

— Найвагомішим досягненням вважаю об’єднання територіальних громад. Адже люди на місцях матимуть повноваження та відчуватимуть, що можуть самі щось вирішувати. А найбільший провал — реформування поліції в Україні, що відбулося показово. Чимало старих кадрів, зокрема слідчих, поновилися через суд, тож структура не оновилася. Це не стосується патрульної поліції — її діяльність оцінюю позитивно. Анатолій НИКОНЮК, директор ТзОВ «Городище» (с. Городище Луцького району):

— Наша найбільша перемога у 2016-му — це те, що вдалося втримати агресора на Сході, не дати можливості йому просуватися далі. Найбільша поразка — абсолютна відсутність уваги держави до села. Ще трішки — і в Україні не буде аграрної галузі взагалі, тоді як сільське господарство — це локомотив економіки! В’ячеслав СУДИМА, заслужений працівник культури України (с. Рокині Луцького району):

— До найбільших перемог зараховую те, що на Сході України її найкращі сини не дають сепаратистам просунутись — стаю перед цими хлопцями на коліна; горджуся виступами паралімпійців у Ріо-де-Жанейро; як митець неабияк радію за перемогу Джамали на «Євробаченні»; немалим здобутком є й діагностика Верховної Ради через систему декларацій (знаємо, хто є хто); нарешті у світі визнали Росію агресором — теж перемога; а якщо справдиться сказане, то перемогою буде ще й збільшення зарплати вчителям. До поразок 2016 року зараховую те, що олімпійці привезли лише дві золоті медалі; підвищилися тарифи й зросло число зубожілих, 80% стали у чергу за субсидіями — це приниження; вбивство Павла Шеремета — не розкрито, розстріл поліціянтів теж; боротьба з корупцією, безвізовий режим, люстрація влади — цього так і не сталося… Ірина ФАРІОН, народний депутат України VII скликання, член політради ВО «Свобода» (м. Львів):

— Найбільша перемога в тому, що наші воїни локалізують біду в межах Донбасу і Криму — вона не сунеться далі. Наша найбільша поразка в тому, що Україною шириться набагато небезпечніша «чума» — це російська мова й повна окупація інформаційного простору. Перемогою вважаю також і те, що ми довели до Конституційного Суду слухання справи щодо неконституційності мовного закону Ківалова — Колесніченка, яке я ініціювала ще в травні 2014 року. 12 і 13 грудня були два дні успішних слухань. І якщо той путінський закон у 2012-му ухвалили за 2 хвилини 4 секунди при 2054 правках, то новий досі прийняти не можуть. Українці реально перемагатимуть тоді, коли зрозуміють, що сила держави твориться передусім національним самоусвідомленням, в основі якого — власна мова, культура, церква і до зубів озброєна армія. Це 4 кити нашої перемоги. Ми ж помилково вважаємо економічне зростання чинником розвитку держави. Бліц провели Ярослава ТИМОЩУК, Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Лариса ЗАНЮК, Олег КРИШТОФ, Мирослава КОЗЮПА, Алла ЛІСОВА, Василь УЛІЦЬКИЙ.

Дійство перед виставою.

ФОНД IГОРЯ ПАЛИЦI ПОДАРУВАВ СВЯТО ОСОБЛИВИМ ДIТЯМ ВОЛИНI

*

Щедрим на подарунки було нинішнє 19 грудня для наймолодших мешканців обласного центру, Луцького, Горохівського та Ківерцівського районів, які мають проблеми зі здоров’ям. На зустріч у музично$драматичному театрі імені Тараса Шевченка їх запросив Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Майже півтисячі малюків переглянули виставу «Аліса в Задзеркаллі» та отримали солодкі подарунки Оксана ХВЕДЧЕНЯ

инулого року ми організовували свято лише для особливих діток обласного центру. Оскільки цьогоріч Фонд розширив діяльність на всю Волинь, плануємо провести серію новорічно!різдвяних заходів, — зазначає головний менеджер у соціальній сфері Фонду Оксана Демчук. — Святкові вистави 25 грудня переглянуть ще понад 450 аутистів, діток із синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем у Ковелі й Нововолинську. Таким чином, подарунки від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» отримають понад 900 дітей із особливими потребами». Теплі слова подяки за підтримку висловив керівник громадської організації «Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка Надії»

«М

Солодощі для малечі.

«

Подарунки від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» отримають понад 900 діток із особливими потребами.

Олександр Жаловага. Її члени представили у холі виставку своїх робіт із глини. Вони подарували Фонду виготовлений із цього матеріалу макет Луцького замку. «Ми вже три роки реалізовуємо проект, який має на меті створити середовище, де би дітки з особливими потребами могли займатися творчістю. У його рамках підготували для них майстер!класи. У перспективі ці заняття можуть перерости у справу життя кожної дитини і навіть приносити прибутки. Хочу побажати, щоб надалі ваша творчість реалізовувалася у нових, ще кращих проектах», — зазначив заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест Маховський. Дітки, яких запросили на свято, щиро раділи подарункам. Ангелінці Самарчук видалили грижу головного

»

мозку. Дівчинку та її братика виховує бабуся Ніна, бо мама дітей загинула в ДТП. Семирічний Назарчик Гарбарук — другокласник Луцького навчально!реабілітаційного центру (НРУ). У хлопчика — синдром Дауна. Назарчик особливо любить уроки трудового навчання, має багато друзів у центрі. Його однокласник Віталій Смук щодня бореться за повноцінне життя, адже має вроджену ваду серця. Після чергової операції переніс ішемічний інсульт, був повністю паралізований. Але завдяки мамі став на ноги і здобуває шкільну освіту. «Радіють діти, радіємо й ми. Приємно, що Фонд Ігоря Палиці небайдужий до таких малюків, розуміє і переймається їхніми проблемами», — каже бабуся Ангелінки Самарчук — Ніна Матвіїшин. n

n АртБарикада

...А ДАЛІ ТЕАТР ПОЇДЕ ПО СЕЛАХ У Любешівському районному Будинку культури відбулася виставакомедія за п’єсою Григорія КвіткиОснов’яненка «Сватання на Гончарівці», котру майстерно показав місцевий молодіжний аматорський театр «ГРАНД» Мирослава СТРУК

лядачі поринули в побутове життя українського народу, яким воно було у ХІХ столітті, і отримали незабутні враження, про що

Г

засвідчили їхні схвальні відгуки. Керівник аматорського театру «ГРАНД» Ірина Сащук!Матюк виставу прокоментувала так: — Насамперед зазначу, що всі актори дуже хвилювалися, адже

половина з них виступали на сцені вперше. А ще неабияких переживань та одночасно радості додавав переповнений зал глядачів. Щодо критики і коментарів після вистави, то ми зробили висновок, що потрібно більше музики й танців. Це обов’язково врахуємо у наступних проектах. Загалом усе задумане нам вдалося, і наші актори — молодці. Аматорський театр з виставою «Сватання на Гончарівці» планує поїхати по селах району. n


8

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

ОВИНИ / Волинь

Кость ГАРБАРЧУК

іктор Кривіцький народився 8 травня 1965 року в місті Красилові Хмельницької області в сім’ї робітників. Вищу освіту отримав у Вінницькому політехнічному інституті. Він закінчив і Київський дер жавний торговельноекономічний університет та Одеський регіональний інститут державного уп равління. Розпочинав трудову діяльність регулюваль ником радіоапаратури та інженером. Працював на різних посадах у Державній податковій адміністрації Вінницької області. З 2011го – директор департамен ту самоврядного контролю та депутат Вінницької мі ської ради. ■

В

ВІДПОВІСТЬ І ЗА РОЗБІЙ, І ЗА ВТЕЧУ ЗПІД ВАРТИ Прокуратура Волині скерувала до суду кримінальне провадження про вчинення низки злочинів 40річним мешканцем Луцька Наталія МУРАХЕВИЧ

еодноразово судимого чоловіка обвинувачують у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, незаконному поводженні із вогне пальною зброєю та бойовими припасами, втечі зпід варти, а також у втягненні неповнолітньої у злочинну діяльність. Зокрема, ввечері 12 грудня минулого року зловмисник із спільниками вчинив розбійний напад з проникненням у житло в селі Коцюри Любомльського району. Попри те, що злочин був ретельно спланова ний, поживитися чимось цінним нападникам, які пора нили господаря будинку із вогнепальної зброї, не вда лося. Будучи затриманим за цей злочин, чоловік, аби уникнути кримінальної відповідальності, втік зпід вар ти, коли його 16 вересня цього року з Луцького ізолято ра тимчасового тримання доставили в лікарню у зв’яз ку зі скаргами на стан здоров'я. Сприяли ж його втечі дружина та неповнолітня знайома, які і роздобули та підклали в потрібне місце у медичному закладі пістолет та гранату, якими він погрожував конвоїрам. ■

Н

МАТИМУТЬ ХЛОПЦІ ДАХ НАД ГОЛОВОЮ У Ківерцівському районі діє програма забезпечення житлом сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На умовах співфінансування з обласного, районного та бюджетів сільських рад молодим людям, які не мають підтримки родин, купують помешкання Оксана КРАВЧЕНКО

Ц

ими днями голова Ківерцівської районної державної адміністрації Валерій Ткачук, заступник голови районної ради Тамара Чигрин, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Наталія Скубій, сокиричівський сільський голова Євгенія Мацюк та борохівський сільський голова Володимир Артесюк урочисто вручили ключі від придбаних однокімнатних квартир Володимиру Приймачуку та Віктору Вигнанцю. Тепер хлопці матимуть своє житло у райцентрі. Керівники району пообіцяли їм допомогти облаштуватися, посприяти в пошуках роботи. ■ Більше новин — на сайті volyn.com.ua Р Е К Л А М А

БЕРЕЖИ СВОЇ КОШТИ З НАМИ — ВКЛАДИ В СЕБЕ! А саме — в товар:

ГАЗОБЛОКИ, БРУКІВКА, ЦЕГЛА, МЕТАЛОПРОФІЛЬ від 72 грн/кв. м, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ від 105 грн/кв. м, МІНВАТА В АСОРТИМЕНТІ, ПІНОПЛАСТ, СІТКА ДЛЯ ОГОРОЖІ. Можливе БЕЗКОШТОВНЕ зберігання на території та складах бази. Доставка. «БудМайдан», м. Горохів, вул. Козацька, 59. Тел.: 095 123 84 46, 098 056 66 09.

www.volyn.com.ua

■ Зверніть увагу!

UniCredit Bank стає Укрсоцбанком.

НА МИТНИЦІ – КЕРІВНИК ІЗ ВІННИЦІ

На оперативній нараді очільник облдержадміністрації Володимир Гунчик оприлюднив наказ голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова про призначення з 15 грудня 2016го на цю посаду Віктора Кривіцького, який з вересня був виконувачем обов'язків

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

*

Що це означає для українців? Нещодавно на відділеннях однієї з найбільших фінансових установ нашого ринку, UniCredit Bank, почали з’являтися новенькі вивіски з історичною назвою — Укрсоцбанк. Рішенню про повернення до добре відомої назви передувала абсолютно безпрецедентна на наших теренах угода — обмін акціями між італійською групою UniCredit та люксембурзьким холдингом ABH Holdings S. A. (АВНН), який є акціонером ще й АльфаБанку Україна дразу ж після анонсу договору у січні цього року фінансові експер ти охрестили його найма сштабнішим за всю історію України. У ЗМІ можна знай ти багато інформації про те, що ця угода означає для ринку — і бажання міжна родних інвесторів розвива ти бізнес у нашій державі, і консолідацію банківського ринку за рахунок майбут нього злиття двох фінуста нов першої десятки, і ство рення ще одного банку, здатного позмагатися за лідерство. А дехто навіть угледів російський вплив че рез нібито російське коріння АльфаБанку Україна. Останнє одразу ж відки даємо, адже основним акціонером АВНН є Михай ло Фрідман. Громадянство у нього ізраїльське, а наро дився взагалі у Львові. Щодо позитивного ефекту для економіки та банківського ринку ні в кого сумнівів нема. Але що це оз начає для сотень тисяч прос тих клієнтів Укрсоцбанку? Про це наша редакція і вирішила дізнатися.

О

ЧИ ЗАЛИШИВСЯ БАНК ТАКИМ ЖЕ НАДІЙНИМ? До підписання договору Укрсоцбанк був частиною

міжнародної групи UniCredit. У результаті угоди банк став частиною іншої міжнародної групи — АВНН, що присутня у 8 країнах. При цьому парт нерство з UniCredit збере жено, адже акціонером АВНН став… правильно, UniCredit. Це все виглядає заплутано, але висновок зробити просто: замість од ного європейського акціо нера банк отримав одразу двох. Тобто надійність, по суті, навіть підсилилася. ЩО БУДЕ З УКРСОЦ БАНКОМ У РАЗІ ПРОБЛЕМ В ІНШИХ ВЕЛИКИХ АБО МАЛЕНЬКИХ БАНКАХ? Зрозуміло, він тільки виграє. І вже сьогодні гово рять про притоки клієнтів від банків, клієнти яких не безпідставно хвилюються. В офіційному повідомленні банку сказано, що для акціонерів регіон Централь ноСхідної Європи є пріори тетним і вони готові розви вати бізнес в Україні. Перші особи Укрсоцбанку та АльфаБанку Україна навіть влаштували своєрідний флешмоб у соціальних ме режах, де під хештегом #better_together (краще ра зом. — Ред.) обіцяють кліє нтам подвійні переваги від співпраці обох банків в Ук раїні.

Êîíñóëüñòâî Ïîëüù³ ó Ëüâîâ³ âèäàëî â öüîìó ðîö³ âæå 500 òèñÿ÷ â³ç, ùî íà 120 òèñÿ÷ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Це є абсолютним рекордом зпоміж усіх консульств держави у світі. Всього у 2016 році диппредставництва Польщі в Україні видали 930 тисяч віз.

«

Ó ãðóäí³ ê볺íò³â Óêðñîöáàíêó òà Àëüôà-Áàíêó Óêðà¿íà ïîðàäóâàëè íîâèíîþ ïðî îá’ºäíàííÿ áàíêîìàòíî¿ ìåðåæ³. ϳëüãîâ³ òàðèôè íà çíÿòòÿ ãîò³âêè äëÿ ê볺íò³â Óêðñîöáàíêó òåïåð ä³þòü ó áàíêîìàòàõ Àëüôà-Áàíêó Óêðà¿íà ³ íàâïàêè.

»

ЩО ЦЕ ДАЄ КЛІЄНТАМ? Наскільки ці обіцянки підтверджуються, знову ж таки, робімо висновок із фактів. 1. Не минуло й тижня після оголошення про реб рендинг, як Укрсоцбанк відкрив одразу два нові відділення. Доволі нетра диційний крок на тлі скоро чення своїх мереж іншими фінустановами. Банкіри по яснюють це своїми оп тимістичними прогнозами на майбутнє. 2. У грудні клієнтів Укр соцбанку та АльфаБанку Україна порадували нови ною про об’єднання банко матної мережі. Пільгові та рифи на зняття готівки для клієнтів Укрсоцбанку тепер діють у банкоматах Альфа Банку Україна і навпаки. Та ким чином, до послуг клієнтів — одна з найбіль ших мереж в Україні зпонад 1000 банкоматів. 3. Слідом за тарифами

на зняття готівки вирішили об’єднати свої потужності і для дешевших грошових пе реказів. Так, з 31 грудня комісія за грошові перекази через інтернет та мобіль ний банкінг Укрсоцбанку та АльфаБанку складатиме 0 гривень. 4. Клієнти отримують вигоду ще й завдяки спіль ним акціям. Зокрема, зараз обидва банки пропонують кредит готівкою з мож ливістю виграти телевізор. У своєму коментарі го лова правління Укрсоцбанку Тамара Савощенко особис то запевнила: «UniCredit Bank перетворюється на Укрсоцбанк, щоб стати ближчим до українців і зап ропонувати їм більше. Кінцева мета наших з АльфаБанком Україна акці онерів — єдиний великий банк, який уже скоро конку руватиме за лідерство». ■ Ліцензія НБУ № 5 від 5.10.2011 р.

Ãîëîâà гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñ³é Ìóëÿðåíêî ïîïðîñèâ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Àðñåíà Àâàêîâà повернути Нацгвардію у північні райони області. У листі на ім’я очільника відомства зазначається, що після виведення підрозділів з «бурштинових» районів краю значно збільшилася кількість випадків незаконного видобутку сонячного каменю.


ДУХОВНІСТЬ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

9

Фото Людмили ВЛАСЮК.

■ Ті, що тримають небо

У родині Закидальських тато – справжній друг і мудрий наставник.

Шлях до Творця починається з дитинства.

«ÍÀØί ÖÅÐÊÎÂÍί ªÄÍÎÑÒ² ÁÎßÒÜÑß ÂÎÐÎÃÈ» З отцем Андрієм (Закидальським) уперше ми зустрілися на початку 2014го, коли такою страшною ціною вистояв Майдан і слово «війна» ще не увірвало ся в наші домівки. За два роки багато змінилося і в країні, і в житті кожного з нас. Українська православна церква Київського патріархату не стояла осто ронь тих трагічних подій ні тоді, ні сьогодні. І тим, що у СвятоМиколаївсько му храмі селища Колки молитви звучать рідною українською мовою, па рафіяни завдячують молодому священику з Тернопільщини. Звертатися до Бога материнською мовою так само природно, як дихати, жити, любити… Людмила ВЛАСЮК

«ТЕ, ЩО НЕМОЖЛИВЕ ДЛЯ ЛЮДИНИ, — МОЖЛИВЕ ДЛЯ БОГА» — П’ятнадцять років тому я приїхав у Колки, — розповідає отець Андрій. — Митрополит Луцький і Волинський Яків Пан чук (на жаль, нині покійний), який, до речі, свого часу був священноархімандритом Свято Успенської Почаївської лаври, у травні 2002 року рукоположив мене у сан диякона, а 13 травня відбулась священича хіротонія. Це був вільний вибір, і відразу після благословення владики я поїхав служити в Колки. Вдячний Богові, що моя стежка виявила ся саме такою. Те, що не було храму, куди мене благословив Господь, я вважаю промислом Божим. Відчувалася Його благо датна поміч на кожному кроці — хоч важко, але долалися всі труднощі. «Те, що неможливе для людини, — можливе для Бо га» — сказано в Євангелії. Перша літургія відбулась у стінах дитячого садочка 19 грудня. Нині ж СвятоМико лаївський храм підносить у не бо свої куполи і є справжньою окрасою селища. Там досі ве дуться будівельні роботи, і отець Андрій, хоч і не говорить про це, брав безпосередню

участь у спорудженні святині. — Різні стежки ведуть люди ну до храму, — продовжує священик. — Не скажу, що за цей час сталися радикальні зміни. Ще й зараз можна почу ти поблажливе: «А, цей ук раїнський батюшка…» А хіба ж ми всі не українці?! Радію, коли приходить молодь. Свого часу закінчив Острозьку академію, тож цьогоріч почав вести гурток «Християнська родина» в колківській школі. Учні мають повне право звертатися до ме

точків Волині. Весь табір був поділений на 6 куренів, у кожно му — свій духівник і курінний. Дев’ять священиків постійно пе ребували з вихованцями, пра цювала польова кухня. — Там діти змінюються просто на очах, — ділиться спостереженнями отець Андрій. — Вечірні ватри, спільні богослужіння, молитви дуже єднають. Вони спілкують ся з духівниками на різні теми, на які варто було б говорити з батьками, однак у тих не виста

«

Íà â³éí³ ãåòü óñ³ ñòàþòü â³ðóþ÷èìè. Íàâ³òü ò³, õòî äî öüîãî áóâ çàòÿòèì àòå¿ñòîì, ïî÷èíàþòü â³ðèòè ó Áîãà, øóêàòè â íüîãî çàñòóïíèöòâà. Âîíè ùîäíÿ áà÷àòü ñìåðòü, êðîâ, ïîñò³éíî ïîòðàïëÿþòü ï³ä îáñòð³ëè. Àëå, ìåí³ çäàºòüñÿ, Áîã ïðèñóòí³é òóò îñîáëèâèì ÷èíîì.

»

не як до вчителя, хоч би до якої конфесії вони належали. «ТРЕБА, ЩОБ ДІТИ ВИРОСЛИ ХОРОШИМИ ХРИСТИЯНАМИ» Робота з молоддю займає чільне місце у житті священика. Шість років поспіль в урочищі Білі береги діє православний наметовопересувний християн ський табір. Цьогоріч там відпо чивало 130 дітей з різних ку

чає часу, а можливо, деколи й сміливості. З дітьми треба го ворити про складні речі прос тими словами. Ми разом здійснювали пішу прощу до джерела Волинської ікони Свя тої Богородиці у селі Кулико вичі, у Тростянець, палом ницьку поїздку до Жидичин ського монастиря. Мало того, щоб наші діти були здорові. Треба, щоб вони виросли хоро шими християнами.

«СКІЛЬКИ ЩЕ ПОТРІБНО СМЕРТЕЙ, ЩОБ МИ МОГЛИ СЛУЖИТИ РАЗОМ?» Вірить священик і в те, що між двома гілками Української православної церкви запанує єдність і порозуміння, що гро мадяни стануть свідомішими, зміняться їхні цінності. — Коли на Майдані снайпе ри розстріляли людей, ми їзди ли у Любешів служити заупокій ну літію за Едуардом Гриневи чем. Потім у Маневичах відбув ся мітингреквієм, — роз повідає священик. — Наступ ного дня я зустрівся з отцем Олександром, настоятелем місцевого СвятоХрестовоздви женського храму УПЦ МП, повідомив його, що біля стели Колківської республіки відбу деться панахида за загиблими, серед яких — четверо волинян, запросив спільно помолитися: «На такій бруківці, як ми стоїмо, кров пролита. Скільки ще потрібно смертей, щоб змогли служити разом?» Моїй радості не було меж, коли просто неба зібралася вся колківська грома да, обидві парафії: разом моли лися, співали два хори. Об’єднались у такий скорбот ний момент. Відчував піднесеність і тоді, коли освячували дендрокарту у колківській школі і молитви чи тали з одного молитовника. Ми близькі до об’єднання, як ніко ли. Ми просто приречені бути разом. І нашої єдності бояться вороги. «НА ВІЙНІ ВСІ СТАЮТЬ ВІРУЮЧИМИ» Довелось отцю Андрію по бувати і на кривавому Сході Ук раїни, куди їздив із волонтера ми. Про це він говорить неохо че, наголошуючи лише на муж ності наших бійців. — Зупинились ми тоді в Ли сичанську на базі, де ремонту

ють артилерійські установки. Там стояла поламана «савуш ка», яку не змогли відновити два заводи. А звичайний собі 55річний сільський чоловік, який приїхав туди, як він казав, дрова рубати, за місяць за до помогою книжки довів її до ла ду, — пригадує священик. — Хлопцям просто потрібно знати, що їх розуміють, що вони не обхідні державі. Ми з ними слу жили молебень, було море сліз. Коли почали співати Гімн Ук раїни, дорослі чоловіки з боро дами, зі зморшками на обличчі плакали, як діти. На війні геть усі стають віруючими. Навіть ті, хто до цього був затятим атеїстом, починають вірити у Бога, шукати в нього заступни цтва. Вони щодня бачать смерть, кров, постійно потрап ляють під обстріли. Але, мені здається, Бог присутній тут особливим чином. На стінах — ікони. Під ними висять дитячі малюнки. Військові до них, як до образів, ставляться. Читають листи і знову плачуть. Носять їх у кишені, ближче до серця. Для бійців вагоміше не те, що ми привезли їм матеріальну допо могу, а те, що кілька годин поспілкувалися з ними. «НАСТАВ ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ» Я дивилася на отця Андрія і думала: де закінчується духів ник і починається людина, гро мадянин? Усе в ньому поєд нується органічно: для Юлі, Ар сена та Христини він є чудовим батьком і водночас наставни ком, для дружини Ірини — на дійною підтримкою і порадни ком, для парафіян — мудрим пастирем. — Болить мені, що церква ще розділена, — каже свяще ник. — Головне завдання нашо го життя — возлюбити Бога і возлюбити ближнього, один в одному побачити брата, всім православним якнайшвидше обійнятися і стати єдиними — за це ми і молимося. Не збагну яничарства: як можна жити на українській землі і нехтувати усім українським?! Спілкуєшся, читаєш, спостерігаєш і бачиш, що дехто вважає любов грузина до Грузії — природнім явищем, любов росіянина до Росії — свя тим обов’язком, а любов україн ця до України — націоналізмом і великим гріхом. І як священику, і як громадянину мені це болить. Тішить те, що з нами Бог, що че рез великі скорботи ми змінює мося. Люди починають усвідом лювати свою відповідальність перед Богом, Україною, дітьми, батьками і власним сумлінням. У нас чудова молодь, але ми часто це недооцінюємо. Бать кам, священикам, учителям тре ба більше розмовляти з дітьми. Ми поіншому не можемо зміни ти свою суть: ти або розкидаєш каміння, або збираєш. Дивлячись на сонцесяйні ку поли обох храмів, які своєю ве личчю торкаються небес і висо чать за декілька десятків метрів один від одного, я подумала: якби була єдина Українська православна церква, ми б ви ховали і Крим, і Донбас у лю бові до своєї незалежної дер жави… ■

16-ð³÷íó ñòóäåíòêó êîëåäæó â Áåðäè÷åâ³, ÿêà ïåðåõîäèëà â çàáîðîíåíîìó ì³ñö³ çàë³çíè÷í³ êî볿, âèõîð â³ä ïî¿çäà, ùî ïðî¿æäæàâ ìèìî, ï³äêèíóâ íà 2 ìåòðè. Внаслідок цього дівчина отримала тяжкі травми. Залізничники попереджають: повітряна хвиля від потяга — це дуже небезпечно, особливо якщо хтось опиняється між двома коліями, по яких мчать зустрічні потяги. У цьому разі потік може жбурнути людину від одного потяга до другого, що майже завжди призводить до загибелі.


DŽǰǻǽǐȀǴȉ Звіт народного депутата України

Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Виборчий округ №19 ʥ̴̛̛̬̞̦̐ ̱ ʦ̵̨̖̬̦̞̜̏ ˀ̞̌̔. ʻ̛̜̙̣̞̹̞̌̏̌̏ ̚ ̵̨̛̛̪̬̱̹̖̦̪̯̦̌̽: ̶̵̨̡̛̛̪̯̥̞̞̟̥̣̹̞̣͖̌̌̚ ̴̨̡̨̨̨̨̨̛̛̭̟̬̖̦̦̟̪̣̯̖̬̥̖̬̥̪̞̭̪̏̔̌̌̔̐Ͳ ̡̬̭̞̱̞̣̞͖̔̌̽̍̔̏ ̵̡̨̨̡̛̛̹̯̬̭̟̪̬̣̖̥̯͖̌̌̽̍̌ ̨̛̪̖̦̭̞̜̦̟̯̖̥͖ ̵̛̛̬̖̬̖̭̦̪̣̯͖̐̏̌ ̵̡̨̨̨̨̛̞̣̦̖̦̦̞̜̭̪̣̦̖̦͖̏̽́̏̽̏̚ ̶̛̛̪̬̪̦̖̦̦̪̖̬̖̭̣̞̱̦̦̞̜̞́̔̏̌́̍̏ 51Ͳ̛̛̟̬͖̍̐̌̔ ̴̵̨̨̨̨̛̥̜̱̯̦̪̬̯̖̭̞̯͖ͨ̌̍̽̐ͩ̏ ̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́ͨ˃̵̡̛̛̖̪̣̬̖̯̞͖̔̏ͩ ̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́ͨʪ̨̨̨̛̭̯̱̪̦̙̯̣͖̐̌ͩ ̨̡̨̨̡̨̛̛̭̟̪̖̬̖̪̣̯̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̏̔̌̌̐̀̚ ̣̔́ ̨̡̞̦̖̭̱̬̱̱͖̍̐̚ ̶̨̨̨̨̛̛̱̪̖̬̦̯̣̦̖̦̯̬̱̔̍̔̏̌̌̽̐̏ʸ̶̡̱̱̽͘

ˀ̶̨̨̨̛̛̯̬̥̍̌̏̍́̚

Державні кошти на розвиток округу – майже

46 млн грн

8̥̣̦̬̦̐ ̨̨̦̱̱̌̔̍̔̏ ̵̡̡̨̛̛̱̦̱̣̞̜̭̍̔̔́̏̽̏ ̱ʦ̨̨̛̛̣̥̬̞̔Ͳʦ̨̡̨̛̣̦̭̥̱̽

6ථ̥̣̦ථ̨̬̦̦̬̖̥̦̯̐̌ ̨̨̛̬̱̔̐ʸ̨̥̣̞̀̍

̸̨̨̡̛̛̬̥̪̥̞̦̥̌̌̚̚ ̵̨̨̨̛̛̛̪̪̬̜̥̥̏̌ ̨̬̥̦̱̭̞̦̭̖̣̖̦̞̐̌̔́̌ ̡̨̡̛̪̱̦̯̬̱̱̐

ʺ̜̙̖̌

2000  ̶̨̛̬̞̏̍̏ ̨̖̬̦̱̣̭̏́̚

ʿ̨̦̌̔5̥̣̦̬̦̐ ̨̨̨̛̦̬̖̥̦̯̬̌̔̐ ̡̨̱̦̙̥̱̥̞̭̯̞́

200

̸̶̨̛̛̱̭̯̬̞̖̜̬̥̏̍́̚̚

996

ʯ̨̨̡̖̬̙̦̞̬̹̞̬̱̞̌̔̌̏̐̏̚ ̨̛̱̱̣̪̦̍̔̏̌̌̔̚ 80 ̸̵̛̛̯̔́ ̸̡̛̥̜̦̞̌̔̌̏

30 ̵̨̛̪̦̔̌ ̡̨̨̨̡̦̪̬̖̯̞̌̏̚

23,5 % ̡̨̨̨̡̦̪̬̖̯̞̌̏̚, ̵̛̦̖̭̖̦̏ ̌̚ ̶̛̛̞̦̞̞̯̌̏ ʳ̨̬̐́ ʧ̱́̚, ̛̭̯̣̌ ̡̨̛̦̥̌̌̚

ʥ̡̨̨̨̨̡̖̹̯̦̖̭̯̖̙̖̦̦̙̞̦̏̍́̚ ̴̨̦̥̥̬̞̌̌̐̌͘ ʥ̡̨̨̨̨̡̛̖̹̯̦̖̭̯̖̙̖̦̦̙̯̖̣̞̬̱̱̏̍́̏̐̚ ̦̌ ̴̴̨̨̣̬̬̞̀̐̌͘ ഩʶ̨̡̨̡̦̱̬̭̪̬̖̯̞̏ͨʶ̸̨̡̬̦̱̭̯̬̞̌ͩ̚ʹ̡̛̪̞̯̬̥̔̌ ̵̶̨̡̨̡̛̛̛̬̥̭̞̦̞̞̯̙̯̖̣̞̬̱̱̐̌̔̽̌̏̏̐͘

58

̵̡̛̛̖̪̱̯̯̭̪̯̞̔̌̽̌̏̚

85

̨̨̛̪̬̜̥̞̬̥̦̏̐̌̔́

ʿ̡̬̣̥̖̦̯̭̞̣̦̞̭̯̌̌̽̌̔́̽̽

100%

88%

̞̞̱̦̞̭̯̏̔̏̔̏̌̽ ̵̛̪̣̖̦̬̦̭̞̦̌̌̔̌̽̚

̵̛̪̬̭̱̯̦̞̜̦̭̞̦̦̌̌̔̌́̚ ʶ̨̥̞̯̖̯̱ʦˀ˄̡̨̬̏̌̚Ͳ ̵̵̨̛̦̦̭̪̬̔̌̏̌

ʿ̸̱̣̞̦̞̭̯̍̽

110

ʿ̵̴̛̬̥̖̞̬̞́̏ ̶̵̛̦̖̦̯̬̣̦̌̌̽ ̵̨̛̯̬̖̞̦̣̦̌̐̌̽ ̵̡̦̣̌̌̌

100

ʥ̴̛̬̞̦̞̐̏ ̵̱̭̯̞̦̪̬̣̥̖̦̯̱̌̌̌ ʦ̛̛̭̯̱̪ ̱ʦ̵̨̖̬̦̞̜̏ˀ̞̌̔͗

37 35

̶̥̞̭́̚

ˇ̨̦̔ʳ̨̬̐́ʧ̱́ͨ̚ʿ̛̬̱̙̙̍́ͩ ̵̡̛̖̪̱̯̯̭̔̌̽ ̖̬̦̖̦̏̽̚

2

-й рік роботи в парламенті VIII скликання

ʿ̨̦̌̔17̥̣̦̬̦̦̐̌ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜ ̨̨̡̨̛̬̯̬̖̞̦̱̏̐̚ʿ̛̬̱̙̙̍́

ʯ̸̡̨̨̨̦̯̬̞̣̦̞̭̯̌̏̌̔́̽̽

211

за

9ථ̥̣̦ථ̬̦̐ ̸̨̪̖̬̖̖̦̦̔̍̌̌ ̨̨̡̨̡̛̬̯̬̱̱̏̐̚

̛̛̯̬̱̦̍̚

ʿ̸̶̨̨̡̛̛̖̬̖̬̞̞̦̔̏̍̍́͘ ˍ̨̨̡̨̛̛̣̭̦̯̏̔̌́̏̌͗ ̶̵̡̨̡̨̨̨̡̛̛̪̞̯̬̥̬̞̦̯̖̬̞̜̦̦̪̬̖̯̞͖̔̌̿̏̐̌̌̏̚ ̶̶̡̨̛̪̞̯̬̥̪̬̖̭̱̣̭̯̬̞̟͖̔̌̀̌ ̸̶̵̨̛̛̛̥̖̪̖̯̞̜̞͕̟̦̞̭̞̥̟̏̐̌̌̍̍̏͛̚̚ ̵̨̛̛̛̛̛̛̛̯̬̦̣̪̞̣̥̯̪̣̯̥͖̌̔̌̐̍̽̐̌̌̏̌̌̚ ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̪̬̪̦̖̦̦̭̱̭̪̬̪̬̯̱̭̦̞́̔̏̌̏̌̏ ʤ˃ʽ̡̨̨̛͕̞̱̣̪̣̦̞͖́̍̏ ̴̶̡̨̨̛̛̪̞̯̬̥̬̖̬̥̪̣̞̞̟̔̌ʹ̶̪̖̬̖̯̖̭̯̞̟̌̌ ̵̶̨̨̨̨̪̬̬̦̞͖̌̏̏ ̵̡̨̨̛̪̞̯̬̥̞̖̦̖̬̖̬̖̙̖̦̦͖̔̌̌̔̏̐̍́̚̚̚

ʪ̸̸̡̨̛̛̛̯̞̥̜̦̯̭̪̬̯̣̱́̌̔̌̌̌̚ ̵̡̛̭̖̣͕̥̖̬̌̌ ̨̨̡̨̡̛̞̖̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦̱̹̣̞͕̭̦̞̯̬̦̞̞̥̦̯̏̔́̌̌̌ ̸̡̛̛̛̱̯̭̱͕̱̣̦̞̯̬̖̦̙̖̬̔̌̔̏̌ ̨̨̯̺͘

̨̨̡̨̨̨̡̛̛̪̬̜̥̬̥̦̱̙̦̥̱̭̖̣̞̬̱̱͖̐̌̔́̐

«ʶ̴̨̨̨̥̬̯̦̖̥̞̭̯ͩʹͨʳ̨̡̛̛̦̭̯̯̱̯̬̯̱̥̞̭̯̏̌ͩ̚, ̶̨̨̡̡̛̖̭̦̦̞̯̣̯̞̟̏́̌̌ͨˋ̛̛̭̯̜̞̬̔̏ͩ͘

̨̨̨̡̞̣̭̞̯̦̬̱̱̞̔̌̐̏́̐̚ʺ̨̞̦̞̭̯̖̬̭̯̥̏ ̨̡̛̛̭̞̯̯̦̱̏̌̌;ʸ͘ʧ̸̛̛̬̦̖̏Ϳ͖ ථ

ഩʦ̸̵̡̨̨̡̛̛̛̛̛̞̬̯̯̯̱̬̭̯̦̬̦̔́̔̚ʹͨ˔̣̣̀̍̀ ʸ̨̥̣͕̀̍̽ʦ̨̨̛̛̣̥̬̔Ͳʦ̨̡̛̛̣̦̭̜̯̽̌ʳ̸̛̦̞̏̌ͩ͘

Я

̵̶̡̨̛̛̛̛̪̞̯̬̥̭̪̬̯̦̞̦̞̞̯͖̔̌̏̌̏ -

̵̨̡̨̛̞̭̯̦̦̖̬̙̦̹̯̞̦̦̣̦̞̏̔̀̏̌́̔̌̏̏̌̌̐̌̽ ̨̨̨̡̛̪̯̬̖̬̥̬̱̱͖̍̐̌̔̐ ̸̶̨̡̨̛̛̱̭̯̬̞̞̞̬̥̱̙̦̞̜̭̞̣̬̞͕̏̍́̽̌̔̚̚ ̦̌ ̵̵̨̛̪̞̪̬̥̭̯͕̱̬̥̞̭̯͖̔̿̏̌̔̏̌ ̡̨̡̛̛̛̪̞̯̬̥̬̯̱̯̱̬̥̱̔̌̏̚̚͘


www.volyn.com.ua

РЕДАКЦІЙНА АКЦІЯ

«

Пряма мова

11

Герої нашого часу: травень2016

Сергій ЄРМАКОВ, волонтер, про ситуацію на фронті:

(перелік номінантів подано в алфавітному порядку) Кандидат

Зараз ми перебуваємо поблизу Дебальцевого. За спиною триває бій. Ми вивозимо «трьохсотих». Допомагаємо перевантажувати. Чому ми вивозимо «трьохсотих» офіційних на волонтерських машинах? Чому люди їдуть на передову на розбитих у брухт «Жигулях», волонтерських бусиках і «Газелях»? Чому «кугуари» і все інше, і навіть звичайні мікроавтобуси, які Міністерство оборони зобов'язане надати бійцям, що воюють, стоять чомусь у Києві?

Вітаємо!

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

»

Сьогодні свій ювілей святкує вчителька Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олена Михайлівна МУДРИК. Чудовий педагог, людина з надзвичайно добрим серцем, щирою душею, безмежно віддана дітям – все це про неї. Маленькі вихованці Олени Михайлівни та їхні батьки сердечно вітають її з днем народження! Від щирого серця бажаєм здоров’я, Без нього немилі всі добрі діла, В здоров’ї – багатство, і радість, і сила, А більшого щастя на світі нема. А Ваша енергія, мудрість та сила Нехай не згасають ніколи з літами. Душа ж Ваша чиста, велика й красива Та посмішка щира хай буде між нами. Здоров’ям міцніти, життям радіти, Хай радість приносять онуки і діти. Хай Ваша родина росте–розквітає, На добрі діла хай Господь наставляє! Із щирою повагою учні П 2&Б класу та їхні батьки.

Публікація, дата ²ÄÍÈÊ Òåòÿíà

Ваш вибір

«Ùå áè ïî¿õàëà â ÀÒÎ ³ çàñï³âàëà òàì ïîâñòàíñüêèõ ï³ñåíü!» 26 травня Золотому голосу полісянки із села Білин Ковельського району аплодували слухачі близького і далекого зарубіжжя.

ÃÓÁÀÐÈÊ Îëåêñàíäð

«Ì³ñò ÷åðåç ð³÷êó Öèð ³ äî ñåðäåöü ãðîìàäè» 12 травня Один із наймолодших керівників місцевих рад краю довів, що якщо дуже захотіти, то все можна зробити. Особливо, коли за справу береться вся громада. ËÀÙÈÊ ²ãîð

«Áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä ñîâ³ñò³ ë³êàðÿ» 28 травня

У цьому переконаний завідувач хірургічного відділення Горохівської центральної районної лікарні, до якого хворі їдуть із сусідніх районів.

«Ñóñ³äêà êàæå: ùîñü çàâåëîñÿ â êîíþøèí³, à äëÿ íàñ – öå âæå òåìà íàóêîâî¿ ðîáîòè...»

ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ªâãåí³ÿ

21 травня Пані Євгенію називають генератором ідей у Затурцівській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені В’ячеслава Липинського. ÌÅËÜÍÈÊ Âîëîäèìèð

«Çà ïëóãîì í³êîëè íå ñïàâ...» 17 травня

Втративши зір, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та када стру Східноєвропейського національ ного університету імені Лесі Українки довів, що людина сильніша за обстави ни.

«Òåàòðàëüíèé ïåðåâîðîò ó Âîëîäèìèð³ çðîáèëè... â³÷íî þí³ ïåíñ³îíåðêè»

ÏÎËÎÂÍÜÎÂÀ Ëàðèñà

17 травня

Вимушена переселенка із окупо ваного Донецька зуміла продовжи ти справу свого життя і на новому місці. ØÓÃÀËÅÂÈ× Àð³íà

«Ó 2 ðîêè çíຠâñ³ ñòîëèö³ ñâ³òó!» 24 травня Маленька дівчинка з Дубровиці Рівненської області завдяки унікальним здібностям перемогла у телевізійному шоу «Україна має талант. Діти» і заробила 500 000 гривень.

Ó ö³é òðàâíåâ³é àíêåò³ – Ñ²Ì êàíäèäàò³â, à âè ìàºòå ïðîãîëîñóâàòè ËÈØÅ ÇÀ ÒÐÜÎÕ, òîáòî ïîñòàâèòè íàâïðîòè íèõ ó ãðàô³ «Âàø âèá³ð» öèôðè 1, 2 àáî 3 (це буде ваша трійка призерів, де 1 означатиме перше місце, 2 – друге,

3 – третє). Або напишіть трійку найкращих на окремому аркуші. Відповіді надсилайте на адресу редакції до 5 січня 2017 року з приміткою «Людина місяця». Кожен конверт із анкетою візьме участь у спеціальному жеребкуванні, під час якого ви можете виграти цінний приз. Не втратьте цей шанс! Під час підбиття підсумків 50% голосів належатиме колективу редакції, 25% – читачам друкованої версії «Волинінової», яким ми запропонували анкету в газеті, решта 25% – результати голосування на нашій вебсторінці volyn.com.ua. Тобто маєте шанс підтримувати людей, які вас найбільше вразили, двічі: в газеті і в інтернеті. Також чекаємо на вашу підказку адрес, де живуть Герої нашого часу. ■

 àëæèðñüêîìó ì³ñò³ Àéí Ñåôðà, ùî ðîçòàøîâàíå íà òåðèòî𳿠ïóñòåë³ Ñàõàðà, âèïàâ ñí³ã. Âîñòàííº òóò ñïîñòåð³ãàëè éîãî ó ëþòîìó 1979 ðîêó. «Всі були приголомшені, коли побачили сніг в пустелі. Це таке рідкісне явище. Він протримався на землі протягом дня, а потім розтанув», — розповіли очевидці.


12

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

www.volyn.com.ua

■ Там, де не ходять президенти

Фото Сергія НАУМУКА.

Сини Валентини Василівни подбали, щоб і худоба утримувалася в затишних приміщеннях, і мамі було зручно її доглядати.

І в такому поважному віці Христина Андріївна ще вправна господиня.

Ó ÑÅ˲ ÍÅÌÀ ÊÎËÈ ÑÊÓ×ÀÒÈ, ÁÎ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎÂÍÎ Валентина Сливка господарює разом із 90!річною мамою на хуторі біля Мокрого Старовижівського району Сергій НАУМУК

ля місцевого люду про живання далеко за ме жами населеного пункту, фактично на хуторі, не є чимось надзвичайним, адже навіть до центру села треба по долати чималу віддаль. Не можна сказати, що Валентина Сливка з мамою живуть на класичному ху торі, десь на відлюдді. Коли ми шукали їхнє обійстя, то таки по поїздили поміж розкиданих хат. Частина з них обжиті: з коминів здіймається дим, на подвір’ї хо дить домашня птиця, побіля хлівів видно господарські речі. Є й нежилі. Ті одразу помітні мерт вим спокоєм, вікнами із дошками навхрест та незайманим снігом аж до порога. — Це вже остання хата. Далі лінія електропередач не йде, – помітив наш редакційний водій Микола Денисюк, а я рушаю уточ нити дорогу. Проте виявилося, що ми пот рапили саме туди, куди хотіли. Валентину Василівну зустрів над

Д

ворі. Вона поралася по господар ству. Розповіла, що утримують двох корів та телицю. Свиней не має. Птицю якби й хотів розводи ти, то годі вигодувати: шуліки, ли сиці та бродячі собаки витягають усіх курчат – навколо ж ліс та ча гарники, хижакам легко підкрас тися до обійстя. Валентина заходить до хліва. У бічному відділенні стоять дві ко рови, а поруч зберігається морк ва, вкрита плівкою та сухим лис тям. Запитую, чи не дістанеться сюди мороз. Господиня відказує, що так роблять щороку й овочі не мерзнуть. — Тут корови стоять, від них тепло йде. Зверху морква добре вкрита. На п’єтрові (на горищі. – Авт.) повно сіна. Не повинна за мерзнути. Навпроти ще одні двері будуть, сини мають поставити. І хлів вони самі будували, – каже жінка. Худобу влітку доводиться пас ти на прив’язі. Кожну корівку чи телицю вранці треба вивести на вигін, напоїти, згодом припнути на інше місце. Але цілий день по

Слово – зброя!

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Напитись голосу твого, Того закоханого струму, Тієї радості і суму, Чаклунства дивного того. Завмерти, слухати, не дихать, Зненацька думку перервать. Тієї паузи безвихідь Красивим жартом рятувать. Слова натягувать, як луки, Щоб вчасно збити на льоту Нерозшифрованої муки Невідворотну німоту. Триматись вільно й незалежно, Перемовчати: хто кого. I так беззахисно й безмежно Чекати голосу твого. Ліна КОСТЕНКО.

…17 грудня цього року помер відомий український мовознавець, що емігрував до США, Святослав КАРАВАНСЬКИЙ, не доживши до 96!ліття лише 6 днів. За любов до рідної мови пробув у радянських таборах 31 рік та позбавлений громадянства. Написав багато мовознавчих праць, видав перший «Практичний словник синонімів української мови».

пасти не вдається. «Куски влітку багато. Як налетять, то тільки на пару годин виводжу», – пояснює господиня. Розповідає, що на зи му планує продати теличку та од ну корову. Влітку жінки, окрім кло потів по господарству, ще збира ють ожину. Її навколо чимало. А от

– повідала на моє здивування пані Валентина. – Сама куховарить, посуд повимиває – жодної баноч ки брудної не залишить. Моркву пополола. Я навіть сварилася, щоб не йшла в поле, бо ж спека була. За свій чималий вік Христині

«

— Á³ëÿ êàðòîïë³ ÷è ìîðêâè äîâîäèòüñÿ ïîïîõîäèòè. À âòîðãóâàëè çà òîííó áëèçüêî 2 òèñÿ÷ ãðèâåíü. «Øê³ðêà âè÷èíêè íå âàðòà», – ðåçþìóº ãîñïîäèíÿ.

по чорниці не ходять – бо далеко і часу нема. Зайшли до хати. Тут біля електроплити саме порядкувала мама Валентини – Христина Андріївна, якій 26 березня випов ниться вже 91 рік. Вона активно долучилася до нашої розмови про життя–буття. Я зауважив, що в такому віці люди часто вже не дочувають, але це не стосувало ся моєї старшої співрозмовниці. — Мама ще картоплю копала,

»

Андріївні довелося сьорбнути і солоного, й гіркого. Під час Другої світової війни її, тоді ще молоду дівчину, гітлерівці забрали на при мусові роботи спочатку в село Лісняки нині Старовижівського району, потім у Шацьк, а згодом до Польщі, звідки сімом дівчатам, у тому числі й Христині Потапук, вдалося втекти. — Додому добиралися пішки. Через Буг міст був підірваний, то переходили по протесаній колоді,

Залишимо спати «сплячу красуню»?

Досвідчені мовці переконують уникати активних дієприкметників теперішнього часу, оскільки вони не властиві українській мові (бачачий, спляча, слабнучий, читаючий). Святослав Караванський у книзі «Пошук українського слова, або Боротьба за національне «Я» навів 24 способи заміни дієприкметників – «за допомогою прикметників, іменників, нормативних дієприкметників та інших хитрощів». Способи не вичерпують усіх словотворчих можливостей нашої мови. НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО пануюча еліта панівна еліта приваблююча пропозиція приваблива пропозиція наступаюче свято прийдешнє свято сидячі місця місця для сидіння віруючий вірянин плачучий у сльозах спляча красуня приспана красуня

– згадує Христина Андріївна. – Німці лежали непоховані… Муси ли йти, переступаючи через тру пи. Розмова повертається до одвічних сільських клопотів. Тіль ки працюючи у полі, можна було підзаробити – і раніше, і нині так, хоч нелегка та праця. Біля кар топлі чи моркви доводиться попо ходити. А вторгували за тонну близько 2 тисяч гривень. «Шкірка вичинки не варта», – резюмує мо лодша господиня. Раніше хазяй ство було більше: сім голів худоби доглядали. Бо ж треба було дітей і вивчити, й одружити. «Колись дійну корову продала, та навіть на обручки не вистачило. Однієї осені двоє синів женилося, ото мала клопоту», – пригадує Вален тина Василівна. Їх у неї четверо: Валентин, Сергій, Андрій та Іван. З чо ловіком життя не склалося, тому синів ставила на ноги сама. Нині всі вже одружені, живуть окремо. Матері допомагають, але відчува лося, що жінці хотілось би від дітей більшої уваги. З гордістю показувала кімнати, де сини вже зробили ремонт, а де ще тільки планують. «П’яниць, Бог милував, серед них немає», – казала про своїх хлопців. Запитую, чи не нудно на відшибі, особливо взимку, коли вечори довгі. Відповідають, що дивляться телевізор. Найбільше подобається передача «Голос країни». — Ой як гарно співають. Ми навіть загадували, хто виграє, – ділиться враженнями від перегля ду Валентина Василівна. – А вза галі нема коли скучати, бо роботи повно. ■

УВАГА: НАГОЛОС! вимОва – «У нього правильна вимОва»; вимОга – «Зупинка на вимОгу». ГАРНИЙ ПРИКМЕТНИК від Святослава КАРАВАНСЬКОГО: рясногранний (те, що й багатосторонній), ряснобарвний (те, що й багатоколірний). РОЗРІЗНЯЙТЕ ЗА РОДАМИ! Пахучий шампунь, довгий тунель, прозорий тюль. Пахуча ваніль, біла емаль, вишукана розкіш.

Ведуча рубрики Лариса ЗАНЮК. (e;mail: volyn.lyst@gmail.com)


www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

ВТАЄМО! 70–річний ювілей учора відсвяткував житель села Студині Рожищенського району

Олексій Панкратович ГЕРАСИМЮК. Літа цвіли не просто цвітом, А проростали у труді, Дорослими вже стали діти, А ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі води, І вже минає 70, Хоч як прожитих літ тих шкода, Та не повернути їх назад. Хай щастя панує у вашому домі І радість у ньому живе, Здоров'я міцного, щирої долі Хай Бог посилає і вас береже. З повагою та любов’ю дружина, діти, внуки. День народження святкує сьогодні дорога і любляча донька, кохана дружина, найкраща мама і бабуся

Валентина Володимирівна ОСИПЧУК, жителька села Велика Глуша Любешівського району. Літа біжать, мов бистрі коні, Вже їх минуло 60. І вкрились сріблом ваші скроні, Не повернутися назад. Ви звикли лиш добро чинити, Дітей виховувати у труді. То хай же ангел–охоронець Буде заступником в житті. Хай Мати Божа вас оберігає, Господь із неба щастя посилає. Хай буде здоров’я міцне, як граніт, На многая літ. З любов’ю та повагою діти, рідні та свати.

25–річчя від дня народження сьогодні відзначає житель села Пустомити Горохівського району

Микола ФЕДОНЮК. Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добра. Дякуємо Богу за все, що дає, що ти у нас є. Щоб лихо і труднощі тебе обминали, Зозулі сто років життя накували. Хай будуть поруч Віра і Надія, Як два крила, що впасти не дадуть. Хай Мати Божа тебе оберігає, Міцне здоров’я посилає. Хай майбуття буде гарним і світлим, Хай тебе люблять і шанують всі на світі. З повагою та любов’ю Іванка, батьки, сестра Оля з чоловіком Андрієм, племінники Соломія, Валік.

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

13

Ö³êàâ³ âèõ³äí³ У ЛУЦЬКУ ВОЛИНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК (вул. Кривий Вал, 18)) 25 грудня, 13.00 – новорічно-різдвяне дійство «Незвичайні пригоди в новорічному лісі». ПРОСТІР ДЛЯ РОБОТИ, ТВОРЧОСТІ ТА ВІДПОЧИНКУ «INNERSPACE» (вул. Паркова, 5) 24 грудня, 15.00 – майстер-клас «Картинна ліпнина». 24 грудня, 18.00 – традиційне китайське чаювання (розповідь про чайну церемонію та дегустація напоїв). ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ (вул. Лесі Українки, 24Bа) Фотопроект Віктора Чухрая «Моя школа». Виставка «Паростки творчості», присвячена 55-річчю діяльності дитячої художньої школи. ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (вул. Шопена, 20) Фотовиставка «На старих фотографіях всі молоді…» (Волинь і краяни на світлинах фотокореспондента Миколи Зінчука з нагоди його 70-річчя. Експозиція є спільним проектом Волинського краєзнавчого музею та редакції газети «Волинь-нова»). Виставка «Масовий голод 1946–1947 років в радянській Україні» Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Виставка «Волинські дисиденти – предтечі незалежності України», присвячена 25-й річниці Незалежності України. Виставка «Конституція – Основний Закон демократичної країни», присвячена 20-й річниці Конституції України та 25-й річниці Незалежності України.

Виставка «Герої не вмирають», присвячена пам’яті Небесної сотні. Виставка «Тяжка дорога Модеста Левицького», присвячена 150-річчю від дня народження українського письменника, культурного діяча, педагога, лікаря і дипломата. Виставка «Фрагменти історії Луцька». Виставка Володимира Ящука «Мініатюрні моделі вітрильників в пляшках». Іконостас 1886 року зі Свято-Троїцького храму села Головне Любомльського району, переданого в дар Музею Волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею.

У РІВНОМУ РІВНЕНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНОBДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (Театральна площа, 1) З 24 грудня по 10 січня 2017 року, об 11.00 та 14.00 – святкове дійство біля ялинки та музична казка «День народження кота Леопольда».. НАРОДНИЙ ТЕАТР «СОНЯХ» (вул. Черняка, 9) 24 грудня, 19.00 – прем'єра спектаклю «Страховка на кохання». РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ (вул. Драгоманова, 20) 25 грудня, 17.00 – симфонічний оркестр Рівненської філармонії «Зимовий вечір». РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ (вул. Соборна, 3Bд) 26 грудня, 18.00 – різдвяний благодійний концерт «Щедрик, щедрівочка!». ■

Р Е К Л А М А

Р Е К Л А М А

Якщо вас турбують проблеми: порушення потенції; короткий статевий акт; безпліддя; порушення реакції на сексуальне збудження; розмір статевого органа — зверніть на це увагу зараз. Мен Суппорт — це препарат, який допомагає вирішити ці проблеми. Вартість Мен Суппорту — 86 гривень. Звертайтесь за телефоном + 380660861710. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.02.2012 р. № 05.03.02-03/9055. БАД. Не є лікарським засобом. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

ПАМ’ЯТНИКИ з мармурової крихти та натурального каменю. Виготовлення та встановлення. (0332) 70-85-72, (050) 197-68-69.


14

КУЛЬТУРА

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

www.volyn.com.ua

■ Ексклюзив

Ïèñüìåííèê Âàñèëü ØÊËßÐ: «Ïîÿâà íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ëþäèíè ïåðåêîíóº, ùî íàñ íå çäîëàòè» Таким був лейтмотив виступу Василя Шкляра (на фото) — відомого українського письменника, автора історичних романів «Чорний Ворон», «Маруся», книги повістей про сучасних героїв — учасників АТО «Чорне сонце», інших творів, що здобули прихильність читача, на духовному вечорі в переповненому Народному домі Червонограда. Пропонуємо фрагменти його виступу Алла ЛІСОВА

ХЛОПЧИНА СКАЗАВ МЕНІ: «Я ПРОЧИТАВ «ЧОРНОГО ВОРОНА». ПОКАЖІТЬ, ДЕ ВМЕРТИ ЗА УКРАЇНУ!» — Колись видатний вояк армії УНР з полку Чорних запорожців Валентин Сім’янців сказав: «Хто сумує за людиною, хто хоче по& бачити її на повен зріст, нехай іде на війну — там її побачить». Ми, українці, тривалий час, потоптані комуно–московським режимом, були дуже пасивні і сумирні, і це зрозуміло. Коли я презентував роман «Чорний Ворон», мене скрізь запитували: «А чи є серед нас такі, як отаман Чорний Во& рон?» І я з гіркотою відповідав: «Ні, я таких не бачу, бо винищені вони на генному рівні, але ось–ось такі люди з’являться». Я вже тоді відчував народження но& вої української людини, і особли& во — на Сході. Бо зрозуміло: лег& ко вирости бандерівцем у Гали& чині чи на Волині, а ти спробуй там. Серце раділо, коли я приїжджав до таких міст, як Оде& са, Січеслав (тепер Дніпро), і приходила численна публіка, особливо багато молоді. Одного разу, коли зустріч відбувалася в Одеському театрі, я навіть захви& лювався. Людей зібралося стіль& ки, що я ледь протиснувся. Поди& вився на балкон, а він ось–ось обвалиться від юнацтва. Запи& тую: «Хто такі на балконі?» А мені кажуть: «То студенти–юристи Ківалова». Думаю: зараз поч& неться «Ганьба!» і таке інше. І рап& том хлопці розвішують на всю широчінь балкона бандерівський прапор і кричать: «Слава Україні!» Моє передчуття народження но& вої української людини зміцнило& ся. А ще більше зворушило, коли у Кривому Розі після зустрічі один хлопчина підійшов до мене і ска& зав слова, від яких я здригнувся:

«Пане Василю, я прочитав «Чор& ного Ворона». Покажіть, де вмер& ти за Україну!» Я розгубився, що й не відразу відповів: «Ти, хлопче, поки що помирай від кохання. Настане час — сам побачиш». Бо ми вже тоді знали, що той режим не піде без силового протистоян& ня. Під час Революції гідності зустрів цього хлопця з побрати& мами в перших лавах повстанців на Майдані. А потім вони зібрали& ся на війну. Покликали мене, щоб я їх благословив, хоч не свяще& ник і не капелан. Ми попрощали& ся, і ці хлопці пішли в «Азов». Во& ни поїхали голіруч, так, щоб наше військове керівництво навіть не знало, озброєні арматурою, зо& дягли на себе чорні спецівки цивільних охоронців. І коли ця се& паратистсько–кремлівська не& чисть сунула аж до Дніпра, ми раптом почули про з’яву чорних чоловічків. Це були вони — пред& теча батальйону, а потім полку «Азов». Далі вони захопили базу в Гурзуфі, де син Януковича, Саша Стоматолог, збирав сепарати& стську сволоту. Там вони вже озброїлися. А потім узяли Маріуполь. Я до них їздив, возив свої книги, і там побачив нарешті оту нову українську людину, яка вже показала себе на Майдані, а на війні постала на повен зріст. Я побачив наймолодшого чо& тового Гризла, який узяв псевдо із роману «Чорний Ворон». Юний хлопчина каже: «Знаєте, яке найбільше в мене свято? Це бій. Коли бою нема — я нуджуся, не знаю, куди себе подіти». І я зга& дав, що точнісінько так говорив отаман Чорний Ворон, який бо& ровся уже без надій на визволен& ня, а тільки заради самої ідеї, як потім будуть боротися вояки УПА, бандерівці… І таким є той юний Гризло, в якого на тілі витатуйовано весь Декалог українського націо& наліста. Ви побачили б, як вони,

ці хлопці Сходу, переважно з Хар& кова, є з Донецька, з Кривого Ро& гу, щоранку читають молитву ук& раїнського націоналіста: кулак біля серця, жили напинаються, а в тебе сльози виступають на очах. «КОЛИ ХОВАЛИ СЕРГІЯ В ЧЕРКАСАХ — ВГОРІ НАД МАЙДАНОМ КРУЖЛЯВ СОКІЛ, ХОЧ ЦЕЙ ПТАХ НІКОЛИ НЕ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ЛЮДЕЙ» — Чи взяти ще одного героя моєї книжки «Чорне сонце» — Сіроманця. Набрехав удома, що він не на війні, а працює в Києві на

нок, ти на украінском разго& варіваєш?» Він відповідає: «В Києві всі інтелігентні люди роз& мовляють українською. А по–московському цвенькає тіль& ки непритомна чернь. Я належу до інтелігенції». Мама просить його, щоб він додому не приїжджав, бо йому вже третя повістка прийшла з військкомату. А особливо мені подобається боєць із найгучнішим псевдо — Хунта. Це боєць містичний. Він каже: «В Іловайську в мене відкрилося третє око» — так він називає шосте чуття. «Коли я відходив, — розповідає, — біжу, а в мене спалахує в голові стежка, дорога, куди мені бігти…»

«

Êîëè õîâàëè Ñåðã³ÿ â ×åðêàñàõ, íà öåíòðàëüíîìó ìàéäàí³ ç³áðàëàñÿ æàëîáíà ïðîöåñ³ÿ, ëþäè îïóñêàëèñÿ íà êîë³íà. ² ðàïòîì õòîñü âèãóêíóâ: «Ïîäèâ³òüñÿ â íåáî!» Âãîð³ íàä ìàéäàíîì êðóæëÿâ ñîê³ë.

будівництві. В телефонній роз& мові мати запитує: «А почєму, си&

»

Я міг би дуже довго розказу& вати про кожного з них. Мені

інколи закидають, що я прикра& шаю своїх героїв. Хочу ще повідати про свого земляка Сергія Амброса. Щоб показати, що іноді не те що не прикрашаю, а навіть не вводжу у свої твори дивовижні історії, щоб мені не дорікали, що брешу чи щось там вигадую… Але ось – істинна правда про 24–річного Сергія Амброса, в якого і позивний був «Амброс». Я його бачив на всіх Майданах. Де тільки які протести — Сергій там. Він так захоплю& вався соколами, що перечитав усе про цих птахів, сокіл у нього був витатуйований на тілі. Він ка& зав хлопцям: «Якщо зі мною щось станеться — не журіться, не побивайтеся за мною: я стану соколом». Сергія смертельно по& ранили в Широкиному на висоті Маяк 18 лютого 2015 року. Лікарі ще два дні боролися за його жит& тя. Бойові побратими сиділи вже на базі в Юрівці — там у них бал& кончик є. Раптом почули шум крил — і на перило опустився сокіл. Цей птах ніколи не набли& жається до людей, та й взагалі його рідко побачиш, і раптом він прилетів. У цей час пролунав дзвінок: повідомили телефоном, що Амброс помер у лікарні. А згодом сталася ще більша дивовижа. Коли ховали Сергія в Черкасах, на центральному май& дані зібралася жалобна процесія, люди опускалися на коліна. І рап& том хтось вигукнув: «Подивіться в небо!» Вгорі над майданом круж& ляв сокіл. І цьому є багато свідків. Згодом я поїхав на Волинь, у Луцьк. Там похований Герой Не& бесної сотні Василь Мойсей. Я вирішив провідати його могилу, бо це теж мій читач. Він на Май& дані хотів узяти собі псевдо Чор& ний Ворон. Коли хлопці сказали, щоб вибрав коротше, то він мо& вив: «Буду Крук — це теж чорний ворон». Снайпер пробив Васи& леві груди, бо бронежилет у ньо& го був слабенький. Коли я приїхав до Луцька, то там, біля могили Василя, зустрівся з його стар& шим братом Романом, священи& ком. Я йому розповів про Амбро& са, про сокола і питаю: «Як ви це, отче, мені поясните?» Він відповів: «Я священик і не маю права говорити про якісь по& тойбічні речі чи трактувати їх. Але натомість розкажу вам свою історію». І розповів, як вони з ма& мою поїхали в Київ, на Інститутсь& ку, подивитися, де загинув Ва& силь. «Підійшли до портрета Ва& силя, — пригадує, — стоїмо, схи& лили голови. Раптом чуємо шум крил — і на вінок сідає чорний во& рон. Крила підняв і дивиться на нас — у центрі Києва. Тож відповім, — каже, — одне: «Герої не вмирають!» Справді, Герої не вмирають, бо вони творять вічну легенду, в яку вірить нація, і на тих леген& дах зростають нові покоління борців. ■

■ Новини

РУШНИКИ ПОЇДУТЬ ДО МАРІУПОЛЯ Членкині Устилузької філії ВолодимирВолинської міської організації Союзу українок вирішили допомогти церквам міста Маріуполь, окремі з яких постраждали від воєнних дій Роксолана ВИШНЕВИЧ

ктивістки прикордон& ного містечка, яких очолює невгамовна Ніна Гук, збирають рушни& ки, ікони, серветки – усе, що може пригодитися у храмах. До цієї передсвят& кової акції долучилися при&

А

хожани Свято&Вознесенсь& кої церкви, серед яких і більшість союзянок. А Маріуполь вибрали неспроста. Торік голова ус& тилузької філії організації Союзу українок Ніна Гук у складі волонтерської во& линсько–львівської групи під керівництвом головної

союзянки України Ореслави Хомик побувала у прифрон& товій зоні, у тому числі й у Маріуполі. У складі деле& гації також була журналістка «Волині&нової». Там мали цікаві зустрічі з небайдужи& ми жінками, які відроджують Союз українок у приазовсь& кому місті, відвідали храми, поспілкувалися з там& тешніми священиками. До слова, нещодавно Ніна Гук разом із Ореславою Хомик взяла участь у роботі вось& мого з’їзду Національної ради жінок України, де була нагороджена орденом Пос& тупу миру та любові. ■

НЕ СТІЛЬКИ ЗДОБИЧІ, ЯК КЛОПОТУ Наряд відділу «Доманове» Луцького загону поблизу кордону з Білоруссю на напрямку українського села Жиричі Ратнівського району помітив доріжку слідів групи людей Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

годом вартові кордону виявили 11 мисливців, які біля своїх автомобілів ділили здобич. Усі вони — мешканці села Тур, які мали необхідні документи для полю& вання, однак свої дії не узгоди& ли, як це передбачено, з при& кордонним підрозділом. За по& рушення законодавства на чо&

З

ловіків складені адміністра& тивні протоколи з подальшим направленням до суду. Крім того, поряд із кордо& ном було затримано 4 грома& дян Білорусі із забороненими знаряддями лову. Жителі сусідньої країни, як пояснили, ловили рибу на своїй території, однак нібито, сп'янівши, втра& тили орієнтування на місце& вості... ■


Ольга ЧОРНА

ерш, ніж зайти до буфету, подружка перевіряла, чи там немає Марусиного батька. Якщо ж у кнайпі був дядько Петро, дівчинці діставав# ся гостинець. — Геню, – гукав дядько Петро до продавчині, – дай–но Манюні чико# лядку більшеньку. Зараз я заплачу. Геня якось запитала, чому Пет# ро годує Зойчину малу смаколика# ми. — Бо ти важиш іншим дітям по сто–двісті грамів цукерків, а Манюні кілька штук. Шкода дитини. Геня здвигнула плечима. Для неї головне – виручка. … Батько не любив Марусі. Інко# ли й руку на малу підіймав. Коли Зоя захищала доньку, Семен замахував# ся на неї і сичав: — Байстрюча народила, а біль# ше дітей мати не годна? Зоїна врода залишилася на фо# тографіях. В її віці жінки квітнуть стиглою красою. Її ж врода рано зів’яла. Через Семена, який завжди злостився. Односельці не могли втямити: чого бракує чоловікові? Має добротну господарку. Донька гарно вчилася в школі, до інституту вступила. Зоя наперекір не те, що слова не мовить – не дихне. Маруся була щаслива, що вир# валася з дому. Ось тільки матір шко# да. — Мамо, чому тато такий?.. Ме# не не любить. І вас, мабуть. — Що ти, доню, таке кажеш? — Хіба я не бачу? Ніколи слова доброго не чула. — Натура в нього така. Після інституту Маруся залиши# лася в обласному центрі. Працюва# ла економістом на підприємстві. От# римала місце в гуртожитку. Поз# найомилася з Михайлом, також мо# лодим спеціалістом. Коли хлопець запропонував одружитися, була на сьомому небі від щастя. Уявляла, як вальсує з коханим у довгій білій сукні. Як радіє мама. А тато? Радіти# ме? На вихідних сказала батькам, що збирається заміж. У маминих очах було стільки щастя! А Семен подався геть з хати. Потім Зоя повідомила доньці сумну новину: батько відмовився весілля справля# ти. Михайло заспокоював Марусю. А їй гірчило на душі. — Що твоя рідня подумає? – за# питувала. Забаву відгуляли в їдальні підприємства. Семен не приїхав.

П

Ò

ÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ 26 ãðóäíÿ —1 ñ÷íÿ 2017 ðîêó

з історією для душі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 06:35 Ера будівництва 07:15 Ранок 08:35 Паспортний сервіс 08:45 Телемагазин 09:00 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 Д/с «Смачні подорожі» 11:40 Чоловічий клуб. Спорт 13:20 Казки Лірника Сашка 13:35 М/с «Мандрівники в часі» 14:00 Суспільний університет 14:30 Фольк# music 16:00 Твій дім#2 16:30 Д/с «Візит до Кореї» 17:00 Вікно в Америку 17:30 Мовами світу. Мистецький пульс Америки 17:55 Книга.ua 18:25 Новини. Світ 19:00 Новини. Культура 19:20 Обличчя війни 19:30 Про головне 20:00 Перша шпальта 20:30 Вересень 21:45 З перших вуст 21:50 Т/с «Епоха честі» 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:35 На слуху

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10

15 ÒÅËÅÊÀÍÀË

²Â

■ На поворотах долі

«ÌÀҲРÍÅ ÑÓÄÈ…» Петро не був завсідником сільського буфету, але, бувало, на пиво заглядав. А діти бігали до кнайпи за солодощами. Інколи перепадали якісь копійки на цукерки й Марусі. Від матері. Зоя потай від чоловіка клала в доньчину долоньку гроші й шепотіла: — Купи собі щось, аби батько не бачив Гостям сказали: занедужав. Зоя, поправляючи Марусі ве# льона, тихенько мовила: — Маю гріх перед тобою, доню. Прости мені. — Мамо, не хвилюйтеся. Не приїхав тато, то й не приїхав. Це на його совісті. Зоїне серце захлиналося від сліз. Після доньчиного весілля Зоя подалася ще більше. Стало нес# терпніше боліти життя із Семеном й провина перед Марусею. Скільки разів поривалася все розповісти. Не встигла. На похороні Семен був, наче з каменю. Ні сльози, ні слова. Вдома спересердя гаркнув Марусі: — Тепер тут тебе ніхто не чекає. Маруся приїжджала на мамину могилу. Часом бачила батька на

подвір’ї. Минала обійстя, яке стало чужим. Інший радів би, що став двічі дідусем. Що донька із зятем мають нове житло. Живуть у злагоді… ...Маруся здалеку побачила якогось чоловіка біля маминої моги# ли. Невже батько? Підійшла ближче. — Добрий день, дядьку Петре? То це ви тут пораєтесь? — Добридень, Манюня. От, мо# розом прибиті сухі квіти вириваю. — Яка ж я Манюня? Вже доньку заміж видала. Дядько Петро випростався. — Спина болить. На зміну пого# ди. Сніг обіцяють. — На зміну погоди голова бо# лить. — Ет, зараз все болить. Світ

змінився, – філософськи мовив. Кашлянув. І хрипло сказав: — Чуєш, Манюня… Колись я по# обіцяв тримати язика за зубами. А тепер… Зої вже нема. І я минуся. Му# шу висповідатися перед тобою. Му# сиш знати, чому Семен не по–людськи до тебе і до матері ста# вився. Не батько він тобі… Петро закохався у Зою з «бага# того кута». Так називали вулицю, де будувались заможні господарі. Зої також подобався веселий, добрий хлопець. На статки кохання не зва# жало. Зоя нікому не зізнавалася, що бігає на здибанку до Петра. Її родина з погордою дивилася на бідніших односельчан. Навіть краща подруга не знала Зоїної таємниці. В селі не

17.00, 20.00 Країна У 18.00, 22.00 Розсміши коміка «Сніданок з 1+1» 19.00 Події «Контрабанда» 09.15 Зірковий шлях 16.50 Х/ф «Захисник» (16+) 19.00, 23.00 ООН 09.30 «Чотири весілля» 11.20 Х/ф «Кульбаба» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 10.45 «Міняю жінку # 8» МЕГА 13.20, 15.30 Т/с «Мій 20.20, 21.40 Більше ніж 12.20 «Міняю жінку» 06:00 Бандитська Одеса коханий геній» правда 14.10 «Сліпа» 07:00, 11:50 Правила життя 18.00 Т/с «Співачка і доля» 22.20 Свобода слова 14.45 «Мольфар» 08:00 Правда життя 09:00, (12+) 15.45 «Сімейні мелодрами # 16:40 Мисливці на нацистів НОВИЙ КАНАЛ 19.45 Ток#шоу «Говорить 6» 10:00 Океан «Вет» 10:50, 03.00 Зона ночі Україна» 17.15 Т/с «Уламки щастя #2» 21:40 Мегазаводи 12:50 У 04.35 Дорослі як діти 21.00 Т/с «Між любов’ю та (12+) пошуках істини 14:40, 18:40 05.30, 18.00 Абзац ненавистю» (16+) 20.30 «Секретні матеріали» Містична Україна 15:40 НЛО з 06.23, 07.43 Kids Time 23.00 Події дня 21.00, 22.05 Т/с «Слуга минулого (Давні прибульці) 06.25 М/с «Турбо» 23.30 Х/ф «47 ронінів» народу» 17:40, 22:30 Загадки планети 07.45 Х/ф «Вільні» (16+) (16+) 23.30 Т/с «Теорія брехні # 3» 19:40 Нечисть 20:40 НЛО: 10.00 Х/ф «Історія (16+) СТБ розсекречені матеріали 23:30 Попелюшки» Покер ІНТЕР 06.35, 16.00 «Все буде 12.00 Х/ф «Нецілована» добре!» 14.00 Х/ф «Простачка» 06.00 Мультфільм К 1 08.35 «Все буде смачно!» (16+) 06.20, 13.15, 14.40 05.10 «Рецепти щастя. Нова 10.30, 18.30 «За живе!» 16.00, 19.00 Ревізор «Слідство вели... з історія» 11.45 Х/ф «Любов 21.00 Страсті за ревізором Леонідом Каневським» 05.50 «Спеція» приходить не одна» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, ТЕТ 06.30 «TOP SHOP» 13.40 «Битва екстрасенсів 16» 17.40 Новини 07.30, 08.35 «Мультфільми» 06.00 Малята#твійнята 18.00, 22.00 «Вiкна#Новини» 07.15, 08.10 «Ранок з 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 06.45 Байдиківка 20.00, 22.35 «Хата на тата» ІНТЕРом» 09.20 «Три сестри» 07.10 М/с «Дора# 09.20, 12.25 Т/с «Диван для ICTV 10.15 Т/с «Дикий ангел» мандрівниця» самотнього чоловіка» 11.10 Т/с «Ти # моє життя» 05.50 Служба розшуку дітей 07.35 М/с «Дора і друзі. (16+) 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 05.55, 19.20 Надзвичайні Пригоди в місті» 14.00 «Речдок» 14.00, 21.00 «Орел і Решка. новини 08.00 МультМікс 15.25 «Жди меня» Навколосвітня 06.45 Факти тижня 09.45 М/с «Лис Микита» 18.00, 19.00 Ток#шоу подорож» 08.45 Факти. Ранок 10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа «Стосується кожного» 15.00, 20.00 «Орел і Решка. 09.15 Надзвичайні новини. чарівниць» 20.00 «Подробиці» Ювілейний сезон» Підсумки 10.40 Х/ф «Крріш 3» 21.00 Т/с «Анна#детективъ» 16.00 «Файна Юкрайна» 10.10 Х/ф «Джуніор» (16+) 13.30 Казки У 12.35, 13.20 Краще не УКРАЇНА 13.55, 21.00 Одного разу під 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Розсміши коміка» повторюй! Полтавою 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 12.45, 15.45 Факти. День 15.00 Т/с «Домашній арешт» 22.00 Х/ф «Мишаче Україною полювання» 16.00 Віталька 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 14.05, 16.20 Х/ф

ÏÎÍÅIJËÎÊ , 26 ГРУДНЯ УТ 1

«

Т Б

23.50 Т/с «Сонна Лощина» (18+)

2+2 06.00 Мультфільми 08.00 «Дембель» 09.00, 19.00 «ДжеДАІ» 09.20 «Top Gear» 10.25 «Хоробрі серця» 11.25 Д/п «Помста природи 3» 14.30 «Українські сенсації» 15.30 «Люстратор 7, 62» 16.30 «Люстратор. Спецпроект» 17.30 «Секретні матеріали» 18.30 «Спецкор» 19.20 «Цілком таємно» 20.00 Х/ф «Місія на Марс» (16+) 22.10 Х/ф «Напролом» (16+)

Êîëè æ áà÷èâ Ìàðóñþ, ñåðöå çàõîäèëîñÿ â³ä áîëþ. Çíàâ: éîãî äîíüêà íåùàñëèâà. ² íå ì³ã í³÷îãî âä³ÿòè.

»

розуміли, чому бібліотекарка гордує тутешніми парубками. Міського ка# валера на приміті має? Про Петра розповіла батькам, коли завагітніла. У хаті зчинився гвалт, як перед кінцем світу. Мати га# рячково шукала, за кого б поспішно видати доньку заміж. У придане го# това пожертвувати що завгодно, ли# ше б Петрова нога не ступила на подвір’я. Так осоромив! Батько завжди був на боці матері. Вибір зупинили на Семенові з сусіднього села. Заможному під# старкуватому кавалерові. Семен до пропозиції пристав. Обіцяв мовчати про чужу дитину. Але жити разом із тещею й тестем навідріз відмовив# ся. Тож мусили погодитися залиши# ти нове обійстя молодим, а самим перебратися в стару хату, яка стояла пусткою. Новина громом прокотилася околицею. Хто б подумав! Зойка ви# ходить заміж за Семена. Правду ка# жуть, любов зла… Набурмосений, непривітний. Слова не витягнеш. Ціле весілля лив дощ. І ридали дві розлучені душі – Зоїна й Петрова. Семен Зої не любив. Марусі тим паче. А Зоя чоловіка тихо нена# виділа. І їла себе, що не відстояла кохання. Що донька не має путнього батька. Й не хотіла мати дітей від Се# мена, аби не перейняли його вдачу. Якби він знав про аборт, забив би, певно. Петро взяв за дружину вдову з малим сином. Ставився до хлопця, як до свого. Згодом народився ще один син. Радів. Коли ж бачив Мару# сю, серце заходилося від болю. Знав: його донька нещаслива. І не міг нічого вдіяти. Хіба що смаколи# ком пригостити. Зоїні батьки приг# розили: відкриєш рота, або хата зго# рить, або... — Ось так воно, Манюню… Одкровення ошелешило жінку. Не знала, що й думати. — Матір не суди, – тихо мовив Петро. І поволі побрів між моги! лами. Спинився в кінці цвинтаря. Підвів очі до неба. — Хтось мав сказати нашій доньці правду. На душі стало лег! ше, хоча й порушив обіцянку. Прости, Господи. І ти, Зою, не гнівайся… ■

16.45 LIVE. Арсенал # Вест Бромвіч. Чемпіонат Англії 19.00 «Найкраще за 2016 рік». Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 19.55 Світ Прем’єр#Ліги 20.25 Шахтар # Дніпро. Чемпіонат України 22.45 Челсі # Борнмут. Чемпіонат Англії

Ломастер 16.30 Огляд світових подій 17.00 Дружболандія 17.30 Рандеву 18.00 Життя в цифрі 18.20 Телемагазин 18.45, 21.30 Новини «На часі» 19.00 Т/с «Травма» 20.00 Т/с «Так мало часу» 20.40 Вечірня казочка 21.00 Благодатна купіль 22.15 Документальний кінопоказ

ВОЛИНСЬКЕ ТБ, ZIK НОВА ВОЛИНЬ 06:00, 12:10, 18:05 Нова

14:00 «Волинський тиждень» (сурдопереклад) 14:30 «Кошик творчих ідей» 14:55 «Такти і факти» 16:00 Новини 16:25 Телеафіша 16:30, 22:50 «Тема дня» 17:00, 21:05 «Місто» 17:30 «Зелена планета» (телефон у студії: (0332) 77 02 42) 18:00 ФУТБОЛ 1 «Дзвони Волині» 18:55 06.00 Чехія # Туреччина. «Служба розшуку дітей» 19:00 УЄФА ЄВРО#2016 Новини. Підсумок 19:35 08.00 Півн. Ірландія # «Відкритість влади» 19:40 «Із Німеччина. УЄФА перших уст» 19:45 «Варто ЄВРО#2016 знати» 20:45 «Вечірня казка» 10.00, 15.15, 22.30 Футбол 21:00, 23:55 Молитва за NEWS Україну 21:30 «Час країни» 10.15 Україна # Польща. 22:00 Новини. Підсумок УЄФА ЄВРО#2016 (сурдопереклад) 22:35 «Час# 12.05 Хорватія # Іспанія. Тіme» 23:15 «Спорт для всіх» УЄФА ЄВРО#2016 АВЕРС 13.55 Чемпіонат Англії. 07.00 Профілактика Передмова до туру технічного обладнання ТРК 14.25 LIVE. Вотфорд # «Аверс» 16.00, 17.20, 18.35, Кристал Пелес. 19.50, 20.30, 22.05 Чемпіонат Англії Телебіржа. Ринок праці 16.10 16.30, 22.15 Топ#матч

Кров з Володимиром Бойком 06:40, 17:20 «Торбинка чарівника» 06:55, 11:40, 12:05, 15:10, 17:15, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 16:00 «Почути Україну» 10:45 «Завтра#сьогодні» 11:10 «Європа у фокусі» 12:40, 03:45 «Shift. Життя в цифрі» 13:00 Перші про головне. День 15:30 «DROZDOV» 18:30 «Житлоблуд» 19:00 Перші про головне. Вечір 21:00, 00:00 «Перші про головне» 21:30 «По той бік» 22:00, 04:00 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 23:00 «В очі» 23:30 Сім чудес України 00:30 Документальний фільм 02:25, 05:50 «Хіт#парад FM# TV» 02:30 Концерт 04:50 «Прямим текстом» 05:45 Співаник


²ÂÒÎÐÎÊ , 27 ГРУДНЯ 10.45, 12.20 «Міняю жінку» 14.10 «Сліпа» 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 14.45 «Мольфар» 18:40, 21:00 Новини 06:10, 15.45 «Сімейні мелодрами + 6» 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 17.15 Т/с «Уламки щастя +2» (12+) Ера бізнесу 06:20, 08:20 АгроЕра 20.30 «Секретні матеріали» 06:30, 07:05, 08:30 Смакота 21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу» 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 23.30 Т/с «Теорія брехні + 3» (16+) 08:45 Телемагазин 09:00 Вічне ІНТЕР 09:15 Т/с «Травма» 10:00 Уряд на зв’язку з громадянами 10:30, 06.00 Мультфільм 19:30 Про головне 11:00 Д/ф 06.20, 11.25, 12.25 «Слідство «Радянське» із циклу вели... з Леонідом «Декомунізація» 11:25 Війна і мир Каневським» 12:05 Вікно в Америку 12:30 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, Вересень 13:20 Казки Лірника 17.40 Новини Сашка 13:35 М/с «Мандрівники в 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» часі» 14:00 Суспільний університет 09.20, 21.00 Т/с «Анна+ 14:30 Фольк+music 15:55 Борхес детективъ» 16:25 Д/с «Національні парки» 14.00 «Речдок» 17:25 Д/с «Історичні 14.40 Т/с «Я прийду сама» розслідування» 18:25 Новини. Світ 18.00, 19.00 Ток+шоу «Стосується 19:00 Новини. Культура 19:25, кожного» 21:45 З перших вуст 20:00 20.00 «Подробиці» Утеодин з Майклом Щуром 20:30 УКРАЇНА Наші гроші 21:50 Т/с «Епоха честі» 23:00 Золотий гусак 23:15 06.10, 11.00 Реальна містика Підсумки 23:35 На слуху 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події 1+1 07.15, 08.15 Ранок з Україною 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.15 Зірковий шлях 12.00, 16.45, 19.30, 13.00, 15.30 Т/с «Лист 23.10 ТСН: «Телевізійна очікування» (16+) служба новин» 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 19.45 Ток+шоу «Говорить Україна» «Сніданок з 1+1» 21.00 Т/с «Між любов’ю та 09.30 «Чотири весілля + 2»

УТ1

ненавистю» (16+) 23.00 Події дня 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)

СТБ 06.55, 16.00 «Все буде добре!» 08.55 «Все буде смачно!» 11.50, 18.30 «За живе!» 13.05 «МастерШеф. Діти» 18.00, 22.00 «Вiкна+Новини» 20.00 «МастерШеф + 6. Фінал» 22.45 «МастерШеф + 6. Фінал. Оголошення переможця» 23.55 Т/с «Коли ми вдома»

ICTV 05.30, 20.20 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому місті 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10, 13.20 Великі авантюристи 12.45, 15.45 Факти. День 14.00, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 16.30 Х/ф «План втечі» (16+) 18.45, 21.05 Факти. Вечір 21.25 М/ф «Три богатирі і Шамаханська цариця» (16+) 23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ 03.00 Зона ночі 04.55 Дорослі як діти 05.45, 18.00 Абзац

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ГРУДНЯ УТ1 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 06:35 Ера будівництва 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 08:45 Телемагазин 09:00 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 Наші гроші 10:30, 19:30 Про головне 11:00 Засідання Кабінету Міністрів України 13:20 Казки Лірника Сашка 13:35 М/с «Мандрівники в часі» 14:00 Суспільний університет 14:30 Світло 15:20 Мистецькі історії 15:45 Д/ф «Марія Левитська. Театральний роман» 16:25 Д/с «Національні парки» 17:25 Д/с «Історичні розслідування» 18:25 Новини. Світ 19:00 Новини. Культура 19:25, 21:45 З перших вуст 20:00 Д/ф «Бранці» 20:30 Слідство. Інфо 21:50 Т/с «Епоха честі» 22:40 Мегалот 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:35 На слуху

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1» 09.30 «Чотири весілля + 2»

10.45, 12.20 «Міняю жінку» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами + 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя +2» (12+) 20.30 «Секретні матеріали» 21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу» 23.30 Т/с «Теорія брехні + 3» (16+)

ІНТЕР 06.00 Мультфільм 06.20, 11.25, 12.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 09.20, 21.00 Т/с «Анна+детективъ» 14.00 «Речдок» 14.40 Т/с «Я прийду сама» 18.00, 19.00 Ток+шоу «Стосується кожного» 20.00 «Подробиці»

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 Ера бізнесу 06:20, 08:20 АгроЕра 06:30, 07:05, 08:30 Смакота 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 08:45 Телемагазин 09:00 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 План на завтра з Анастасією Рінгіс 10:30, 19:30 Про головне 11:00 Чоловічий клуб 11:40 Д/ф «Головний військовий госпіталь. Війна в тилу» 12:25 Слідство. Інфо 13:20 Казки Лірника Сашка 13:35 Як це? 14:00 Суспільний університет 14:30 Надвечір’я. Долі 15:45 Спогади 16:25 Д/с «Національні парки» 17:25 Д/с «Історичні розслідування» 18:25 Новини. Світ 19:00 Новини. Культура 19:25, 21:45 З перших вуст 20:00 Д/ф «Бранці» 20:30 «Схеми» з Наталією Седлецькою 21:50 Т/с «Епоха честі» 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:35 На слуху

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»

СТБ 07.15, 16.00 «Все буде добре!» 09.15 «Все буде смачно!» 11.10, 18.30 «За живе!» 12.35 Х/ф «Вечори на хуторі поблизу Диканьки (Ніч перед Різдвом)» 13.55 «МастерШеф. Діти» 18.00, 22.00 «Вiкна+Новини» 20.00 «МастерШеф + 6. Невідома версія» 22.35 «Хата на тата»

ICTV

05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому місті 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10, 13.20 Великі авантюристи 12.45, 15.45 Факти. День УКРАЇНА 14.00, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 16.40 Х/ф «Беовульф» (16+) 06.10, 11.00 Реальна містика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.45, 21.05 Факти. Вечір 19.00 Події 20.20 Секретний фронт 21.25 М/ф «Іван Царевич і Сірий 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зірковий шлях Вовк» (16+) 13.00, 15.30 Т/с «Лист очікування» 23.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+) (16+) 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) НОВИЙ КАНАЛ 19.45 Ток+шоу «Говорить Україна» 03.00 Зона ночі 21.00 Т/с «Між любов’ю та 03.45 Х/ф «Нецілована» ненавистю» (16+)

×ÅÒÂÅÐ, УТ1

23.00 Події дня 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)

29 ГРУДНЯ

09.30 «Чотири весілля + 2» 10.45, 12.20 «Міняю жінку» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами + 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя +2» (12+) 20.30 «Секретні матеріали» 21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу» 23.30 Х/ф «Все одно ти будеш мій»

19.45 Ток+шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Між любов’ю та ненавистю» (16+) 23.00 Події дня 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)

Містична Україна 15:40 НЛО: дракона» (16+) розсекречені матеріали 17:40, 19.20 «Люстратор. Спецпроект» 22:30 Загадки планети 19:40 20.00 Х/ф «РЕД 2» (16+) 06.43, 08.03 Kids Time Заборонені досліди Фрейда 20:40 22.10 Х/ф «Морська пригода» 06.45 М/с «Турбо» НЛО з минулого (Давні прибульці) (16+) 08.05 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Т/с «Моя прекрасна нянька» 23:30 Фабрика погоди ФУТБОЛ1 19.00 Дешево і сердито + 2 К1 06.00 Ісландія + Австрія. УЄФА 20.20 Суперінтуїція + 2 05.10 «Рецепти щастя. Нова ЄВРО 2016 р. 22.00 Х/ф «Ред» (16+) історія» 08.00 Швеція + Бельгія. УЄФА ТЕТ 05.50 «Спеція» ЄВРО 2016 р. 06.30 «TOP SHOP» 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 06.00 Малята+твійнята 07.30, 08.35 «Мультфільми» NEWS. LIVE 06.45 Байдиківка 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.15 Угорщина + Португалія. 07.10 М/с «Дора+мандрівниця» УЄФА ЄВРО 2016 р. 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 09.20 «Три сестри» 10.15 Т/с «Дикий ангел» 12.05 Італія + Ірландія. УЄФА місті» 11.10 Т/с «Ти + моє життя» ЄВРО 2016 р. 08.00 МультМікс 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 13.55 Арсенал + Вест Бромвіч. 09.45 М/с «Лис Микита» 14.00, 21.00 «Орел і Решка. Чемпіонат Англії 10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа Навколосвітня подорож» 15.55 Барселона + Селтік. Ліга чарівниць» 15.00, 20.00 «Орел і Решка. чемпіонів УЄФА 10.40 Х/ф «Раоне» Ювілейний сезон» 17.45 «Найкращі голи за 2016 рік». 13.30 Казки У 16.00 «Файна Юкрайна» Чемпіонат Іспанії. 13.55, 21.00 Одного разу під 18.00 «Звана вечеря» Прем’єра Полтавою 19.00 «Розсміши коміка» 18.25 Вотфорд + Кристал Пелес. 15.00 Т/с «Домашній арешт» 22.00 «КВН на БІС» Чемпіонат Англії 16.00 Віталька 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 20.15, 22.20 Топ+матч 17.00, 20.00 Країна У 20.30 Шальке + Зальцбург. Ліга 18.00, 22.00 Розсміши коміка 2+2 Європи УЄФА 19.00, 23.00 ООН 06.00 Мультфільми 22.45 «Найкраще за 2016 рік». МЕГА 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» Чемпіонат Іспанії 08.30, 18.30 «Спецкор» 23.40 Ліверпуль + Сток Сіті. 06:00 Бандитський Київ 07:00, 09.00 «Хоробрі серця» Чемпіонат Англії 11:50 Правила життя 08:00 09.55 «Дембель» Правда життя 09:00, 16:40 ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Мисливці на нацистів 10:00 Океан 10.55 «Облом.UA.» НОВА ВОЛИНЬ «Вет» 10:50, 21:40 Мегазаводи 11.55 «Відеобімба» 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 13.00 Т/с «Інспектор Алекс» 12:50 Їжа: Вибір жертви 13:50 У 14.50 Х/ф «Мисливці» (16+) Україну 07:05, 11:00, 16:00 пошуках істини 14:40, 18:40 16.40 Х/ф «Легенди: Гробниця Новини 07:30, 22:35 «Час+Тіme»

Т Б

Т Б

Брама часу 14:40, 18:40 Містична Україна 15:40, 20:40 НЛО з минулого (Давні прибульці) 17:40, 22:30 Загадки планети 19:40 Їжа: Вибір жертви 23:30 Фабрика погоди

05.45, 18.00 Абзац 06.43, 08.03 Kids Time 06.45 М/с «Турбо» 08.05 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Т/с «Моя прекрасна нянька» К1 19.00 Дешево і сердито + 2 05.10 «Рецепти щастя. Нова 20.20 Суперінтуїція + 2 історія» 22.00 Х/ф «Дев’ять ярдів» (16+) 05.50 «Спеція» ТЕТ 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «Мультфільми» 06.00 Малята+твійнята 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 06.45 Байдиківка 09.20 «Три сестри» 07.10 М/с «Дора+мандрівниця» 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 10.15 Т/с «Дикий ангел» 11.10 Т/с «Ти + моє життя» місті» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 08.00 МультМікс 14.00, 21.00 «Орел і Решка. 09.45 М/с «Лис Микита» Навколосвітня подорож» 10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 15.00, 20.00 «Орел і Решка. чарівниць» Ювілейний сезон» 10.40 Х/ф «Рам та Ліла» 16.00 «Файна Юкрайна» 13.30 Казки У 18.00 «Звана вечеря» 13.55, 21.00 Одного разу під 19.00 «Розсміши коміка» Полтавою 22.00 «КВН на БІС» 15.00 Т/с «Домашній арешт» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 16.00 Віталька 17.00, 20.00 Країна У 2+2 18.00, 22.00 Розсміши коміка 06.00 Мультфільми 19.00, 23.00 ООН 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» МЕГА 08.30, 18.30 «Спецкор» 09.00, 23.40 «Хоробрі серця» 06:00 Бандитська Одеса 07:00, 11:50 Правила життя 08:00 Правда 10.05 «Дембель» життя 09:00, 16:40 Мисливці на 11.05 «Облом.UA.» нацистів 10:00 Океан «Вет» 10:50, 12.05 «Відеобімба» 21:40 Мегазаводи 12:50 Михайло 13.00 Т/с «Інспектор Алекс» Булгаков. Прокляття майстра 13:50 14.50 Х/ф «Останні години

Т Б НОВИЙ КАНАЛ 03.00 Зона ночі 03.50 Х/ф «Простачка» 05.45, 18.00 Абзац 06.43, 08.03 Kids Time 06.45 М/с «Турбо» 08.05 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Т/с «Моя прекрасна нянька» 19.00 Дешево і сердито + 2 20.20 Суперінтуїція + 2 22.00 Х/ф «Кохання у великому місті 2» (16+)

16:40 Мисливці на нацистів 10:00 Океан «Вет» 10:50, 21:40 Мегазаводи 12:50 Нечисть 13:50 Брама часу 14:40, 18:40 Містична Україна 15:40, 20:40 НЛО з минулого (Давні прибульці) 17:40, 22:30 Загадки планети 19:40 Михайло Булгаков. Прокляття майстра 23:30 Фабрика погоди

Землі» (16+) 16.40 Х/ф «КікбоксерD5: Відплата» (16+) 19.20 «Люстратор 7, 62» 20.00 Х/ф «Озеро акул» (16+) 21.50 Х/ф «КікбоксерD4: Агресор» (16+)

ФУТБОЛ1

цифрі 13.00 Концерт «Мир заради дітей» 1 ч. 14.00, 20.00 Т/с «Так мало часу» 14.30 Рандеву 15.00 Програми ЕКО+ТВ 17.00 Дружболандія 17.20 Англійські КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00 Програма «Відкрита Біблія» 20.40 Вечірня казочка 21.00 У фокусі Європа 22.15 Документальний кінопоказ

депутат» 08:30 «Волинська веселка» 09:00 Концерт «Фольк+ music» 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 «Кошик творчих ідей» 11:30 «Схід і Захід + разом!» 12:00 «Тільки разом!» (дайджест) 12:30 «Влада громади» 13:30 Т/ц «Як це?» 14:00 «Ми вас обирали» 14:20 Т/ц «Ми + українські» 14:45 Т/ц «4+1» 14:55 Балетна студія «Жизель» 15:45 Мультфільм 16:25 Телеафіша 16:30, 23:15 «Тема дня» 17:00 «Дитячий світ» 17:15 Мультфільми 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 Т/ц «Твій дім» 18:20 «Історія без купюр» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:45 «Відкрите місто» 20:45 «Вечірня казка» 21:05 «Абетка зору» 21:30 «Час країни» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «Час+Time» 22:50 Т/ф «Чорний оксамит першого Богдана» 23:45 «Хроніка війни»

14.00, 20.00 Т/с «Так мало часу» 14.30 Чоловічі розваги 14.45 Сад. Город. Квітник 17.00 Дружболандія 17.20 Англійські КЛАСи 17.30 Рандеву 18.00 Твій дім 20.40 Вечірня казочка 21.00 Податковий вісник 22.15 Документальний кінопоказ

14.50 Х/ф «КікбоксерD4: Агресор» (16+) 16.40 Х/ф «Озеро акул» (16+) 19.20 Х/ф «Під захистом» (16+) 21.10 Х/ф «Кривавий політ» (16+)

громадянами» 08:30 «Тільки разом!» (дайджест) 09:00 Концерт «Сто доріг любові» гурт «Чорні черешні» 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 Т/ц «4+1» 11:30, 16:30, 23:10 «Тема дня» 11:55, 23:35 «Музичний проспект» 12:30 «Відкрите місто» 13:25, 18:45 Т/ц «Твій дім» 13:45 «Зроблено в Європі» 14:30 Т/ц «Хочу бути» 15:00 «Остання барикада» 17:00 «Дитячий світ» 17:15 «Мультфільм» 17:30 «Кошик творчих ідей» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:10 «Києвотека» 18:25 Т/ц «Як це було» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:45 «Євровибір» 20:45 «Вечірня казка» 21:05 Т/ф «Мої сини + то мої крила!» 21:30 «Час країни» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «Час+Time» 22:50 «Історія без купюр» 23:50 «Хроніка війни»

Чоловічі розваги 14.45 Життя в цифрі 17.00 Дружболандія 17.20 Англійські КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00 Глобал 3000 18.35 Телебіржа.Ринок праці 20.40 Вечірня казочка 21.00 Слідство Інфо 22.15 Документальний кінопоказ

ФУТБОЛ1

ZIK

06:00, 21:00, 00:00 «Перші про головне» 06:40, 17:05 «Торбинка чарівника» 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 16:05 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 10:30 «Брат за брата» 11:30 Говірник 11:40, 12:05, 15:10, 16:00, 18:25, 05:55 Вільний мікрофон 12:10, 18:00 «По той бік» 12:35 Сім чудес України 13:00 Перші про головне. День 15:30 «В очі» 17:30 «Shift. Життя в цифрі» 18:30 «Добрий ZIK» 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30, 03:20 «Стежками війни» АВЕРС 22:00, 04:00 «DROZDOV» 22:30 07.00, 08.00, 18.45, 21.30 «Завтра+сьогодні» 23:00, 00:30, Новини «На часі» 07.35, 12.00, 02:25 Документальний фільм 18.35, 19.50, 20.30, 22.05 01:30 Концерт 03:50, 05:50 Телебіржа. Ринок праці 07.45, 09.45, 12.45 Телемагазин 08.35 «Хіт+парад FM+TV» 04:30 Феєрія мандрів 09.00, 19.00 Т/с Історична правда з Вахтангом «Травма» 10.00 Програми ЕКО ТВ Кіпіані 05:20 Нова Кров з 12.10 Класні уроки 12.30 Життя в Володимиром Бойком

06.00 Вельс + Півн. Ірландія. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 р. 08.00 Франція + Ірландія. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 р. 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 Швейцарія + Польща. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 р. 13.00, 18.40 Топ+матч 13.05 Хорватія + Португалія. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 р. 15.55 «Найкраще за 2016 рік». Чемпіонат Іспанії 16.50 Боруссія (Д) + Реал. Ліга чемпіонів УЄФА 19.00 Халл Сіті + Ман Сіті. Чемпіонат Англії 20.50 «Найкращі голи за 2016 рік». Чемпіонат Іспанії АВЕРС 21.30 LIVE. Саутгемптон + Тоттенгем. Чемпіонат Англії 07.00, 08.00, 18.45, 21.30 Новини «На часі» 07.35, 12.00, 23.45 Севілья + Еспаньйол. 18.35, 19.50, 20.30, 22.05 Чемпіонат Іспанії Телебіржа. Ринок праці 07.45, ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09.45, 12.45, 18.20 Телемагазин НОВА ВОЛИНЬ 08.35 У фокусі Європа 09.00, 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 19.00 Т/с «Травма» 10.00, 15.00 Україну 07:05, 11:00, 16:00 Програми ЕКО ТВ 12.10 Класні Новини 07:30 «Час+Тіme» 07:55 уроки 12.30 Забави 13.00 «Із перших уст» 08:00 «Луцький Концерт «Мир заради дітей» 2 ч.

06.00 Угорщина + Бельгія. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 06.45, 16.00 «Все буде К1 2016 р. добре!» 05.10 «Рецепти щастя. Нова 08.05, 10.20, 12.40, 17.25, 08.45 «Все буде смачно!» 19.30 Топ+матч історія» 10.35, 18.30 «За живе!» 08.15 Німеччина + Словаччина. 05.50 «Спеція» ІНТЕР 11.50 Х/ф «Лузер» 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 06.30 «TOP SHOP» 14.05 Х/ф «Лід у кавовій 06.00 Мультфільм 2016 р. 07.30, 08.35 «Мультфільми» гущі» 06.20, 11.25, 12.25 ТЕТ 10.30 Італія + Іспанія. 1/8 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 18.00, 22.00 «Вiкна+Новини» «Слідство вели... з фіналу. УЄФА ЄВРО 09.20 «Три сестри» Леонідом Каневським» 20.00 «Зважені та щасливі + 6. 06.00 Малята+твійнята 2016 р. 10.15 Т/с «Дикий ангел» 06.45 Байдиківка Фінал» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 12.50 Англія + Ісландія. 1/8 11.10 Т/с «Ти + моє життя» 22.45 «Зважені та щасливі + 6. 07.10 М/с «Дора+ 17.40 Новини фіналу. УЄФА ЄВРО 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» мандрівниця» Фінал. Оголошення 07.15, 08.10 «Ранок з 2016 р. 14.00, 21.00 «Орел і Решка. 07.35 М/с «Дора і друзі. переможця» ІНТЕРом» 14.55 «Найкращі голи за 2016 Навколосвітня Пригоди в місті» 09.20, 21.00 Т/с «Анна+ рік». Чемпіонат Іспанії подорож» ICTV 08.00 МультМікс детективъ» 15.00, 20.00 «Орел і Решка. 15.35 Ліверпуль + Сток Сіті. 05.30 Громадянська оборона 09.45 М/с «Лис Микита» 14.00 «Речдок» Чемпіонат Англії Ювілейний сезон» 06.30 Ранок у великому місті 10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 14.40 Т/с «Я прийду сама» 17.40 Шахтар + Зірка. 16.00 «Файна Юкрайна» чарівниць» 08.45 Факти. Ранок 18.00, 19.00 Ток+шоу Чемпіонат України 18.00 «Звана вечеря» 10.40 Х/ф «Лють» «Стосується кожного» 09.15, 19.20 Надзвичайні 19.40 Челсі + Борнмут. 19.00 «Розсміши коміка» новини 13.30 Казки У 20.00 «Подробиці» Чемпіонат Англії 10.05, 13.20 Великі 13.55, 21.00 Одного разу під 22.00 «КВН на БІС» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 21.30 Чемпіонат Англії. Огляд УКРАЇНА авантюристи Полтавою туру 15.00 Т/с «Домашній арешт» 06.10, 11.00 Реальна містика 12.45, 15.45 Факти. День 2+2 22.25 Наполі + Бешикташ. Ліга 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 13.35, 16.20 Т/с «Відділ 44» 16.00 Віталька 06.00 Мультфільми чемпіонів УЄФА (16+) 17.00, 20.00 Країна У 19.00 Події 16.55 Х/ф «Я, 18.00, 22.00 Розсміши коміка 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» 07.15, 08.15 Ранок з ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 08.30, 18.30 «Спецкор» Франкенштейн» (16+) 19.00, 23.00 ООН Україною 09.00, 23.10 «Хоробрі серця» НОВА ВОЛИНЬ 18.45, 21.05 Факти. Вечір 09.15 Зірковий шлях 07:00, 21:00, 23:55 Молитва 20.20 Інсайдер МЕГА 10.05 «Дембель» 13.00, 15.30 Т/с «Лист за Україну 07:05, 11:00, 21.25 М/ф «Іван Царевич і 06:00 Бандитський Київ 11.05 «Облом.UA.» очікування» (16+) Сірий ВовкD2» (16+) 07:00, 11:50 Правила життя 12.05 «Відеобімба» 16:00 Новини 07:30 «Час+ 18.00 Т/с «Співачка і доля» 23.00 Х/ф «Константин» 13.00 Т/с «Інспектор Алекс» Тіme» 07:55, 19:40 «Із перших 08:00 Правда життя 09:00, (12+) (18+) уст» 08:00 «Уряд на зв’язку з

СТБ

07:45 «Спорт для всіх» 08:20 «Крок назустріч» 08:40 Мультфільм 09:00 Концерт «Фольк+music» 10:05 «Такти і факти» 11:30 «Тема дня» 12:00 «Зелена планета» 12:30 «Варто знати» 13:25 Т/ц «Обрані часом» 14:00 Благодійний концерт «Сердечний уклін» 14:35 Т/ц «Хочу бути» 14:55 «Роки і долі» (П.Шафета) 15:15 «Молодий балет Волині» 16:30, 23:25 «Схід і Захід + разом!» 17:00 «Дитячий світ» 17:20 «Ми вас обирали» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 «Видатні волиняни» (Г.Гуртовий) 18:20 Т/ц «4+1» 18:30 Т/ц «Твій дім» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:40 «З добром у серці» 19:45 «Влада громади» 20:40, 23:50 «Хроніка війни» 21:05 «Луцький депутат» 21:30 «Тільки разом!» (дайджест) 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:50 Т/ф «З Україною в серці»

АВЕРС 07.00, 08.00, 18.45, 21.30 Новини «На часі» 07.35, 12.00, 20.30, 22.05 Телебіржа. Ринок праці 07.45, 09.45, 18.20 Телемагазин 08.35 Податковий вісник 09.00, 19.00 Т/с «Травма» 10.00, 15.00 Програми ЕКО ТВ 12.10 Класні уроки 12.30 Твій дім 12.45 Концерт «Улюблені хіти» 14.00 Т/с «Так мало часу» 14.30

ZIK 06:00, 21:00, 00:00 «Перші про головне» 06:40, 17:15 «Торбинка чарівника» 06:55, 12:05, 15:10, 18:25, 03:45, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 05:25 «По той бік» 10:00 «Завтра+сьогодні» 10:30 «Shift. Життя в цифрі» 10:45, 18:30 «DROZDOV» 11:15, 04:00 «Лікарські таємниці» 12:10, 18:00 «Стежками війни» 12:35, 23:30 Сім чудес України 13:00 Перші про головне. День 15:30, 04:30 Нова Кров з Володимиром Бойком 16:00 «Почути Україну» 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30 «Житлоблуд» 22:00 «Брат за брата» 23:00 «Європа у фокусі» 00:30, 02:20 Документальний фільм 01:30 Концерт 03:15 «Євромакс» 03:50 «Хіт+парад FM+TV»

ZIK 06:00, 21:00, 00:00 «Перші про головне» 06:40, 17:20 «Торбинка чарівника» 06:55, 11:40, 12:05, 15:10, 15:30, 18:25, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 15:35, 05:25 «Стежками війни» 10:00 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 11:00 «В очі» 11:30 Говірник 12:10, 18:00 «Житлоблуд» 12:35, 23:30 Сім чудес України 13:00 Перші про головне. День 16:00 «Брат за брата» 16:55 «Європа у фокусі» 18:30, 23:00 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30, 03:20 «Лікарські таємниці» 22:00, 04:00 «Прямим текстом» 00:30, 02:30 Документальний фільм 01:30 Концерт 03:50, 05:50 «Хіт+парад FM+TV»


Ï’ßÒÍÈÖß, 30 ГРУДНЯ УТ1 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 06:35 Ера будівництва 07:15 Ранок 08:30 Територія закону 08:35 Паспорт.Ua 08:45 Телемагазин 09:00 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 Д/ф «Мерехтливі оздоби ялинкової ночі» 10:35 Візитівка Карпат 11:25 Візитівка Полтавщини 12:25 «Схеми» з Наталією Седлецькою 13:20 Казки Лірника Сашка 13:35 Хочу бути 14:00 Суспільний університет 14:30 Віра. Надія. Любов 15:45 Театральні сезони 16:20 Д/с «Візит до Кореї» 16:45 Д/ф «Кремнієва долина» 18:25 Новини. Світ 19:00 Новини. Культура 19:20 Обличчя війни 19:30 Про головне 20:00 Д/ф «Бранці» 21:45 З перших вуст 21:50 Війна і мир 22:30 Класики світової літератури 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки року 23:50 Спорт. Підсумки року

«Сніданок з 1+1» 09.30 «Чотири весілля 8 2» 10.45, 12.20 «Міняю жінку» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами 8 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя 82» (12+) 20.15 «Вечірній Київ 2016» 22.10 «Вечірній Квартал»

ІНТЕР

19.45 Ток8шоу «Говорить Україна» 21.00, 23.30 Т/с «Я кохаю свого чоловіка» (16+) 23.00 Події дня

СТБ 05.35 «Зіркове життя» 07.30 Х/ф «Три плюс два» 09.10 Х/ф «Службовий роман» 12.20 Х/ф «Джентльмени удачі» 14.05 Х/ф «Операція «И» та інші пригоди Шурика» 16.05 Х/ф «Іван Васильович змінює професію» 18.00, 22.00 «Вiкна8Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Національне талант8шоу «Танцюють всі!89». Фінал 22.45 «Національне талант8шоу «Танцюють всі!89». Фінал. Оголошення переможця

06.00 Мультфільм 06.20, 11.25, 12.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 09.20 Т/с «Анна8детективъ» 14.00 «Речдок» 14.40 Т/с «Я прийду сама» 18.00 Ток8шоу «Стосується ICTV кожного» 05.30 Громадянська оборона 20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф «Щасливий маршрут» 06.30 Ранок у великому місті 08.45 Факти. Ранок 22.50 Х/ф «Карнавальна ніч» 09.15 Надзвичайні новини УКРАЇНА 10.10, 13.20 Великі авантюристи 06.10, 11.30 Реальна містика 12.45, 15.45 Факти. День 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 13.55, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 1+1 19.00 Події 16.30 Х/ф «Поїздка в Америку» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 18.45 Факти. Спецвипуск 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: 09.15 Зірковий шлях 20.20 Антизомбі «Телевізійна служба 13.30, 15.30 Т/с «Все буде 21.25 Дизель8шоу новин» добре» 23.20 «Що? Де? Коли?» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+)

ÑÓÁÎÒÀ, 31 ГРУДНЯ УТ1 06:05 Шеф8кухар країни 06:35 Золотий гусак 07:05 АгроЕра. Підсумки 07:15 Підсумки року 07:50 Спорт. Підсумки року 08:15 Смакота 08:35 Тепло. Ua 08:45 Телемагазин 09:00 М/ф «Снігова королева» 10:05 М/с «Попелюшка» 10:35 Як це? 11:00 Хто в домі хазяїн? 11:25 Хочу бути 11:45 Школа Мері Поппінс 12:25 Х/ф «Собака на Різдво» 14:00 Х/ф «Дві собаки на Різдво» 16:00 Український корт 16:35 Чоловічий клуб 17:30 Фільм8реконструкція «Ейфель. Правдива історія» 19:25 Музична премія «Європейський прорив82016» 20:30 Баклани на Балкани 21:00 Новини 21:30 Новий рік на Першому 22:45 Мегалот 23:00 Анекдот8клуб «Золотий гусак». 20 років

20.15 «Новорічний Вечірній Квартал» 23.55 «Новорічне привітання з Новим 2017 роком»

20.00 М/ф «Святкові історії від 08.10 «ДжеДАІ» Шрека, Панди та друзів 08.30, 18.30 «Спецкор» 09.00, 22.40 «Хоробрі серця» з Мадагаскару» НОВИЙ КАНАЛ 10.05 «Дембель» МЕГА 11.05 «Облом.UA.» 03.00 Зона ночі 06:00 Бандитська Одеса 07:00, 12.05 «Відеобімба» 03.05 Служба розшуку дітей 12.55 Т/с «Інспектор Алекс» 11:50 Правила життя 08:00 03.30 Дорослі як діти 14.40 Х/ф «Кривавий політ» Правда життя 09:00, 16:40 04.15 Абзац (16+) Мисливці на нацистів 10:00 Океан 05.08, 07.00 Kids Time «Вет» 10:50, 21:40 Мегазаводи 16.40 Х/ф «Під захистом» (16+) 05.10 М/с «Турбо» 12:50 Заборонені досліди Фрейда 19.00 Х/ф «Справжнє 07.02 Половинки 8 2 правосуддя: Братство» 13:50 Брама часу 14:40, 18:40 08.50, 18.45 Дешево і сердито 8 2 Містична Україна 15:40, 20:40 (16+) 13.00 Х/ф «Дев’ять ярдів» (16+) НЛО з минулого (Давні прибульці) 20.50 Х/ф «Справжнє 15.00 Х/ф «Дев’ять ярдів. правосуддя: Міська 17:40, 22:30 Загадки планети Частина 2» (16+) війна» (16+) 19:40 У пошуках істини 23:30 17.00 Х/ф «Кохання у великому Фабрика погоди ФУТБОЛ1 місті 2» (16+) К1 06.00 Вельс 8 Бельгія. 1/4 фіналу. 20.00 Суперінтуїція 8 2 УЄФА ЄВРО 2016 21.30 Хто зверху? 8 5 05.10 «Рецепти щастя. Нова 08.15 Польща 8 Португалія. 1/4 23.20 Х/ф «Голі перці» (18+) історія» фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 05.50 «Спеція» ТЕТ 11.15, 14.30 Топ8матч 06.30 «TOP SHOP» 11.25 Німеччина 8 Італія. 1/4 07.30, 08.35 Мультфільми 06.00 Малята8твійнята фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 06.45 Байдиківка 14.35 Франція 8 Ісландія. 1/4 09.20 «Три сестри» 07.10 М/с «Дора8мандрівниця» фіналу. УЄФА ЄВРО 2016 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 10.15 Т/с «Дикий ангел» 16.45 Чемпіонат Англії. Огляд туру 11.10 Т/с «Ти 8 моє життя» місті» 17.40 Саутгемптон 8 Тоттенгем. 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 08.00 МультМікс Чемпіонат Англії 14.00, 21.00 «Орел і решка. 09.45 М/ф «Школа монстрів: Навколосвітня подорож» 19.30 Селтік 8 Ман Сіті. Ліга Химерна суміш» чемпіонів УЄФА. Прем’єра 15.00, 20.00 «Орел і Решка. 11.05 Х/ф «Неймовірне 21.15 Світ Прем’єр8ліги Ювілейний сезон» кохання» 21.45 LIVE. Халл Сіті 8 Евертон. 16.00 «Файна Юкрайна» 13.30 Казки У Чемпіонат Англії 18.00 «Звана вечеря» 13.55 Одного разу під Полтавою 19.00 «Розсміши коміка» ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 15.00 Т/с «Домашній арешт» 22.00 «КВН на БІС» НОВА ВОЛИНЬ 16.00 Віталька 23.00 «КВН» 17.00 Країна У 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 2+2 18.00 Розсміши коміка Україну 07:05, 11:00, 16:00 19.00 ООН 06.00 Мультфільми Новини 07:30 «Час8Тіme» 07:55

«Із перших уст» 08:00 Т/ц «Стоп корупції!» 08:30, 18:30 «Народна скарбниця» 09:00 Концерт «Сто доріг любові». Гурт «Чорні черешні» 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 «Дитячий світ» 11:30, 16:30, 22:50 «Тема дня» 12:00 «Скарби минулого» 12:30 «Євровибір» 13:20 «Волинська веселка» 13:45 Т/ц «Як це?» 13:55 «Зроблено в Європі» 14:10 Т/ц «Нотатки на глобусі» 14:30 Т/ц «Обрані часом» 15:00 «Музеї Волині» 15:30 «Музичний проспект» 17:00 Мультфільм 17:30 «Кошик творчих ідей» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 «Видатні волиняни» (С.Курило8 Шванс) 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:40 «З добром у серці» 19:45 «Протилежний погляд» 20:45 «Вечірня казка» 21:05 «В об’єктиві 8 Нововолинськ» 21:30 Прем’єра т/ф «ВТ8 очима телегероїв» (до 258річчя Волинського телебачення) 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «Час8Time» 23:15 Концерт «Новорічні мелодії» 23:50 «Хроніка війни»

21.30 Бокс: Джошуа—Моліна 22.15 Бокс: Ломаченко—Мартінес 22.50 «Пісні, народжені в АТО» 23.50 Привітання Президента

08:25 «Людина духовна» 09:00 Концерт «Новорічна заметіль» 09:30 «Голос «Просвіти» 10:10 «Кошик творчих ідей» 10:30 «Тільки разом!» (дайджест) 11:00, 17:00 «Підліткова студія «Клас!» 11:30 Т/с «Таксі» 12:40 «Протилежний погляд» 13:35 «Грані» 14:00 «Натхнення» 14:25 Вистава «…Та сама Аліса!» 15:00 «Солодкий вікенд» 15:35 Концерт «Казки Оле Лукоє» 17:35 Мультфільм 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 «Уряд на зв’язку з громадянами» 18:30 «Крок назустріч» 18:50 «З Новим роком, Україно!» 20:00 «Про головне з Володимиром Гунчиком» 20:50 «Вечірня казка» 21:05 «Волинь 82016: факти, події» 21:35 «Волинь8 2016: факти, події» 22:00 «З Новим роком, Волинь!» 22:20 Новорічна передача «Від району 8 до району» 23:50 Новорічні привітання керівників держави

Т Б

Т Б

ВовкF2» (16+) 19.00 Події 19.55 Аліса у Дивосвіті. Мюзикл 20.00 Дизель8шоу. Новорічний концерт 21.50 Говорить Україна. Новорічне 23.55 Поздоровлення з Новим шоу роком від Президента 23.55 Привітання Президента України України Петра Порошенка з Новим роком!

МЕГА 06:00 Бандитська Одеса 06:40 Юрій Нікулін 07:40 Два Миронових 08:40 Мерилін Монро 09:40 У пошуках істини 10:20 Останні племена 11:20 Таємниці Стоунхенджа 12:20 Метеоритна загроза 13:20 Загадки планети 15:20 Океан «Вет» 17:00 Хижа Арктика 18:00 Паралельний світ 21:00 Рідні домівки

ФУТБОЛ1

06.00 «Найкращі голи за 2016 рік». ІНТЕР Чемпіонат Іспанії 06.35, 09.25, 11.50, 15.55 Топ8 07.00 Х/ф «Карнавальна ніч» НОВИЙ КАНАЛ матч 08.20 «Подорож у часі» СТБ 06.45 Світ Прем’єр8ліги 09.00 «Готуємо разом» 03.10 Зона ночі 07.15 Португалія 8 Вельс. 1/2 10.00 «Орел і решка. 06.08, 08.39 Kids Time 05.25 «ВусоЛапоХвіст» фіналу. УЄФА ЄВРО82016 Навколосвітня подорож» 08.05 «Караоке на Майдані» 06.10 М/с «Губка Боб» К1 09.35 Німеччина 8 Франція. 1/2 11.00 «Орел і Решка. Шопінг» 07.05 М/с «Історії Тома і Джеррі» 05.10 «Рецепти щастя. Нова 09.00 «Все буде смачно!» 12.00 «Навколо М» фіналу. УЄФА ЄВРО82016 08.40 Ревізор 11.00 «Хата на тата» історія» 13.00 Х/ф «Передбачення» 12.00 Португалія 8 Франція. Фінал. 12.30 Страсті за ревізором 12.55 «Зважені та щасливі 8 6» 05.50 «Спеція» 15.00 «Добрий вечір на «Інтері» УЄФА ЄВРО82016 18.20 Х/ф «40+, або Геометрія 15.50 Дешево і сердито 8 2 06.30 «TOP SHOP» З Новим роком!» 15.00 Д/ф «Звуки літа» 17.00 Суперінтуїція 8 2 любові» 07.30, 08.35 Мультфільми 16.00 Х/ф «Іван Васильович 16.15 Чемпіонат Англії. Передмова 20.15 Вар’яти 22.00 «Новий Рік на СТБ» 08.00 «Чи знаєте ви, що...» змінює професію» 23.55 Привітання Президента 23.50 Новорічне привітання до туру 09.00 М/ф «Таємна місія Санти» 18.00 Х/ф «БебіFбум» Президента України 16.45 LIVE. Челсі 8 Сток Сіті. 10.20 Х/ф «Король F полярний ТЕТ 20.00 «Подробиці» Петра Порошенка Чемпіонат Англії ведмідь» 06.00 Малята8твійнята 20.30 Х/ф «Заміж у Новий рік» 19.00 Шахтар 8 Севілья. 1/2 фіналу 12.10 Х/ф «Хранитель часу» ICTV 06.45 М/с «Козаки. Футбол» 22.30 «Новорічний вогник. (2015/2016) Ліга Європи 14.50 «Файна Юкрайна» 07.10 Байдиківка Залишаємось зимувати» 06.10 М/ф «Баранчик Шон» УЄФА 16.00 Х/ф «Блеф» 1+1 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 18.15 Х/ф «Приборкання 07.45 Х/ф «Золоте дитя» 23.50 Новорічне привітання 20.55 «Найкраще за 2016 рік». 06.00 Х/ф «Крута Джорджія» місті» 09.40 Х/ф «Помінятися місцями» Президента України норовливого» Чемпіонат Іспанії (16+) 11.50 Х/ф «Поїздка в Америку» 08.00 МультМікс Петра Порошенка 20.10 Х/ф «Шалено закоханий» 21.45 Ліверпуль 8 Севілья. Фінал 08.00 «Сніданок. Вихідний» 09.30 М/с «Дора8мандрівниця» 14.05 М/ф «Як упіймати перо 22.10 «Розсміши коміка» (2015/2016) Ліга Європи 10.00 «Світське життя» УКРАЇНА 10.20 Х/ф «Повний дім» ЖарFПтиці» УЄФА 11.00 «Юрмаліто з Кварталом 95» 2+2 07.10 Зірковий шлях 13.10 Х/ф «Повний дім 2» 15.20 М/ф «Три богатирі і 14.00 «Сказочная Русь. ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 10.00 Х/ф «Одного разу на 06.00 Мультфільми 16.00 М/ф «Святкові історії від Шамаханська цариця» Президенты удачи» НОВА ВОЛИНЬ Новий рік» (16+) Шрека, Панди та друзів з 08.00 «Реал Бодріт» (16+) 15.30 «Вечірній Квартал» 11.50 Т/с «Я кохаю свого чоловіка» 16.55 М/ф «Іван Царевич і Сірий 13.30 Т/с «Таксі Бруклін» Мадагаскару» 07:00, 21:00 Молитва за Україну 17.40 Х/ф «Джентльмени удачі» (16+) 20.50 Одного разу під Полтавою 19.20 Бокс: Уайлдер8Шпілька Вовк» (16+) 07:05 Новини 07:30 «Час8Тіme» 19.30 ТСН: «Телевізійна служба 20.25 Бокс: Вайт—Чісора 16.00 Новорічний концерт 18.40 М/ф «Іван Царевич і Сірий 23.50 Новорічне вітання 07:55 «В об’єктиві 8 Нововолинськ» новин»

Чемпіонат Англії 15.15 LIVE. Вотфорд 8 05.10 «Рецепти щастя. Тоттенгем. Чемпіонат кохання, або 08.00 Х/ф Нова історія» ТЕТ Англії Новорічний «Передбачення» 05.50 «Спеція» 17.40 Динамо (К) 8 06.00 Малята8твійнята розіграш» 09.50 Х/ф «Це я» 06.30 «TOP SHOP» Бешикташ. Ліга 06.45 М/с «Козаки. 22.10 Х/ф «Моя мама F 11.30 Х/ф «БебіFбум» 07.30, 08.35 Мультфільми чемпіонів УЄФА Футбол» наречена» 13.20 «Добрий вечір на 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 19.30 Д/ф «Звуки літа» 07.10 Байдиківка 23.35 Х/ф «Лузер» «Інтері» З Новим 09.00 Х/ф «Король F 20.25 Челсі 8 Сток Сіті. 07.35 М/с «Дора і друзі. роком!» полярний ведмідь» Чемпіонат Англії ICTV Пригоди в місті» 14.20 Х/ф «Заміж у Новий 11.00 Х/ф «Хранитель 22.25 Атлетіко 8 Реал. 08.00 МультМікс 05.50 М/ф «Баранчик рік» часу» Чемпіонат Іспанії 09.35 М/с «Дора8 Шон» 16.10 «Новорічний вогник. 13.20 «Орел і Решка» мандрівниця» 07.25 «Що? Де? Коли?» Залишаємось ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 20.00 Х/ф «Приборкання 08.30 М/ф «Як упіймати 10.30 М/с «Лис Микита» НОВА ВОЛИНЬ зимувати» норовливого» 11.00 Х/ф «Красуня й перо ЖарFПтиці» 20.00 «Подробиці» 21.50 «Вечірній квартал» 00:00 «З Новим роком!» чудовисько» 09.40 Х/ф «Золоте дитя» 20.30 Т/с «Все, що нам 23.15 «КВН» 00:05 Новорічна передача 12.50 Віталька 11.35 Х/ф «Помінятися потрібно» «Від району 8 до району» 15.20 Казки У 2+2 місцями» 01:45 «З Новим УКРАЇНА 16.25 Країна У 13.45 Дизель8шоу 06.00 Мультфільми роком!»(волинян вітає 16.50, 18.50, 20.55 20.20 Х/ф «ДжекF 06.30, 19.00 Події 08.00 Новорічний Вінниця) 02:00, 03:25 Танька і Володька підкорювач 07.15 Зірковий шлях Облом.UA Новорічні вогники ВТ. «Як це 17.25, 18.25, 19.25, велетнів» (16+) 09.00 Аліса у Дивосвіті. 15.55 Концерт «День було…» 03:15 «З Новим 20.30, 21.30, 22.35 22.25 Х/ф «Робін Гуд F Мюзикл Незалежності з роком!»(волинян вітає Одного разу під принц злодіїв» 11.00 Х/ф «Сніговий «Океаном Ельзи» Чернігів) 04:25 «З Новим Полтавою (16+) янгол» 18.50 Т/с «Атлантида 2» роком!» (волинян вітає 17.50, 19.50, 21.55 13.00, 19.30 Т/с «Між (16+) Хмельницький) 04:35, НОВИЙ КАНАЛ Одного разу в Одесі любов’ю та 20.20 Т/с «Олімп» (16+) 06:15, 10:55 «ВТ 8 25!» 23.00 М/ф «Ну, 03.15 Суперінтуїція ненавистю» (16+) 22.00 Т/с «Вікінги82» (18+) (привітання глядачів) 04:45 постривай!» 21.30 Т/с «Все буде добре» 07.40, 09.43 Kids Time 23.45 Т/с «Череп і кістки» «З Новим роком!» (волинян 07.45 М/с «Історії Тома і (16+) вітає Івано8Франківськ) МЕГА СТБ Джеррі» 04:55 «З Новим роком!» 06:00 Мандрівка у себе ФУТБОЛ1 09.45 Хто зверху? 8 5 06.55 «Все буде добре!» (волинян вітає Київ) 05:05 09.00 «Все буде смачно!» 11.40 Т/с «Одного разу в 06:50 Таємниці 06.00 Реал 8 Севілья. «З Новим роком, волиняни!» Стоунхенджа 07:40, 18:00 казці» 10.45 «Караоке на Суперкубок УЄФА 05:30 «Новий рік з «Надією» Паралельний світ 08:40 16.00 М/ф «Мадагаскар» Майдані» 08.55, 11.00, 13.00, 06:00 «З Новим роком!» Прихована реальність 11.35 «Новий Рік на СТБ» 17.30 М/ф «Мадагаскар 15.00, 17.30, 22.15 (волинян вітає Запоріжжя) 09:30 Анатомія бою 11:10 2» 14.15 Х/ф «Іван Топ8матч 06:25, 20:35 «Зимова Васильович змінює 19.10 М/ф «Мадагаскар Легендарні битви 12:40 09.10 Ліверпуль 8 Ман Сіті. казка» 06:35 «З Новим Загадки планети 14:30 3» професію» Чемпіонат Англії роком!» (волинян вітає Дика Шрі8Ланка 17:10 21.00 Х/ф «Хто в домі 16.00 Х/ф «Службовий 11.10 Шахтар 8 Динамо. Полтава) 06:45 «З Новим Останні племена 21:00 Ігри тато» (16+) роман» Чемпіонат України роком!» (волинян вітає розуму 23:30 Сперма: 19.00 «Битва екстрасенсів» 23.00 Х/ф «Пережити 13.10 МЮ 8 Мідлсбро. Рівне) 07:00, 21:00, 23:55 секрет життя Різдво» 20.35 Х/ф «Історія

Í Å Ä ² Ë ß , 1 СІЧНЯ УТ1 06:00 Анекдот8клуб «Золотий гусак». 20 років 08:25, 23:00 Світ on line 08:45 Телемагазин 09:00 М/ф «Серце дуба» 10:05 М/с «Попелюшка» 12:00 Театральні сезони. Оперета 8 крок до свята 12:30 Мистецькі історії 13:05 Фольк8music. З Новим роком! 16:25 Х/ф «Сісі — непокірна імператриця» 18:20 Майбутнє нації 21:00 Новини 21:30 Говоріть один з одним. Ада Роговцева 22:20 Клуб 38 23:15 Шлягер року

1+1 06.00 «Юрмаліто з Кварталом 95» 09.00 «Лото8Забава» 09.40 «Світ навиворіт» 11.15 «Вечірній Київ 2016» 13.10 Х/ф «Один плюс один удома» 15.30 «Новорічний Вечірній Квартал» 19.30 «Телевізійна служба новин» 20.15 Х/ф «Сам удома» 22.00 «Світське життя. Новорічний карнавал»

ІНТЕР 07.00 М/ф «Свято новорічної ялинки»

Т Б

К1

АВЕРС 07.00, 08.00, 18.45, 21.30 Новини «На часі» 07.35, 12.00, 18.35, 19.50, 20.30, 22.05 Телебіржа. Ринок праці 07.45, 09.45, 12.45, 18.20 Телемагазин 08.35 Слідство Інфо 09.00, 19.00

АВЕРС 07.00 Детонація 07.30, 20.00 Феєрія мандрів 08.00, 09.00 Новини «На часі» 08.35, 12.00, 18.45, 19.50, 20.30, 21.55 Телебіржа. Ринок праці 08.45, 12.45, 18.30 Телемагазин 09.35 Рандеву 10.00 Програми ЕКО8ТВ 12.10 Говоримо польською 12.30 Смак здоров’я 13.00 Т/с «Травма» 13.45 Твій дім 14.00 Т/с «Так мало

Молитва за Україну 07:05 «З Новим роком!» (волинян вітає Житомир) 07:15 «З Новим роком!» (волинян вітають Черкаси) 07:30 «Вікно в Америку» 08:00 «Про головне з Володимиром Гунчиком» 08:50 «З добром у серці» 09:00 «З Новим роком!» (волинян вітає Львів) 09:10 Співає Валерій Маренич 09:35 Т/ф «Між Бугом і Богом…» 10:10, 19:50 «З Новим роком, Волинь!» 10:25, 19:25 «Урок для…батьків» 11:00 «Ранок «Нової Волині» (підсумковий випуск) 13:35 «Люди року 8 2016. Волинь» 16:00 «Дзвони Волині» 16:45, 23:45 «З Новим роком, Україно!» 17:00 «Новорічний калейдоскоп» 19:00 «Місто» 20:00 «Солодкий вікенд» 20:45 «Вечірня казка» 21:05 Прем’єра т/ф «ВТ8 очима телегероїв» (до 258річчя Волинського телебачення) 22:30 «Час8Time» 22:45 Новорічні вогники на ВТ. «Як це було…»

Т/с «Травма» 10.00, 15.00 Програми ЕКО ТВ 12.10 Класні уроки 12.30 ЧП + 13.00 Концерт «75 років — філармонії» 1 ч. 14.00, 20.00 Т/с «Так мало часу» 14.30 Чоловічі розваги 14.45 Смак здоров’я 17.00 Дружболандія 17.20 Англійські КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00 Мозаїка батьківства 20.40 Вечірня казочка 21.00 Рандеву 22.15 Документальний кінопоказ

ZIK 06:00, 21:00, 00:00 «Перші про головне» 06:40, 16:55 «Торбинка чарівника» 06:55, 12:05, 15:10, 03:45 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 00:30, 02:25 Документальний фільм 10:30, 16:00 «Прямим текстом» 11:20, 12:35, 04:00 Сім чудес України 12:10, 18:05 «Лікарські таємниці» 13:00 Перші про головне. День 15:30 «Добрий ZIK» 17:20 «Завтра8сьогодні» 18:30 «В очі» 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30 «Почути Україну» 23:00, 03:20 Нова Кров з Володимиром Бойком 23:30 «Євромакс» 01:25 Концерт 03:50, 05:50 «Хіт8парад FM8TV» 04:30 Гра в класику з Сергієм Рахманіним

часу» 14.30 Хіт8парад 15.00 Програми ЕКО ТВ 17.00 Програма «Відкрита Біблія» 17.30 Новорічні забави 18.00 Сьогодні8завтра 19.00 Гуморобачення 20.40 Вечірня казочка 21.00 Мегаполіс 22.00 «Новорічна музична платформа»

ZIK 06:00 «Перші про головне» 06:30, 17:25 «Торбинка чарівника» 07:00 Перші про головне. Вечір 08:30 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 09:00, 15:00 Сім чудес України 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30 Хіт8 парад FM8TV 10:00, 18:00 «Почути Україну» 11:15, 15:30 «DROZDOV» 12:05 «Добрий ZIK» 12:35, 20:05 «Стежками війни» 13:05, 19:15 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 14:00 Говірник 14:05 «Лікарські таємниці» 14:35 «Євромакс» 16:00 «Завтра8сьогодні» 16:25, 02:50, 05:50 Вільний мікрофон 16:30 «Прямим текстом» 20:30 «Житлоблуд» 21:00, 02:00 «Перші про головне. Деталі» 22:00 Новорічний концерт 23:55 Новорічне привітання Президента України 00:00 «Піккардійська терція» 03:00 Документальний фільм 04:30 Концерт FM8TV

09.30 М/ф «Велика книга» 10.00, 15.00 Програми ЕКО ТВ 12.10 Новорічні забави 12.30 Життя в цифрі 13.00 «Новорічна музична платформа» 17.00 Благодатна купіль 17.30 Глобал 3000 18.00 Слідство інфо 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Шустер LIVE 20.40 Вечірня казочка

ZIK

06:00, 12:05, 16:05 «Перші про головне. Деталі» 07:00, 02:00 Хіт8 парад FM8TV 07:35, 15:00 Новорічний концерт 08:35, 17:05 «Торбинка чарівника» 09:05, 10:55, 11:40, 14:55, 16:00, 17:40, 19:00, 20:55, 00:55, 05:55 Вільний мікрофон 09:15, 11:45, 17:45 Телемагазин 09:30, 02:30 «Лікарські таємниці» 10:00, 20:00, 00:00 «Прямим текстом» 11:00 Нова Кров з Володимиром Бойком 11:30, 17:35 Говірник 13:00 «По той бік» 13:30 «Євромакс» 14:00, АВЕРС 18:00 «Брат за брата» 07.00 Мозаїка батьківства 19:05 «Піккардійська 07.30 Сьогодні8завтра терція» 21:00, 04:50 08.05 Вечори на хуторі… «Добрий ZIK» 21:30 08.45, 12.45, 18.30 «Українська пісня» 01:00, Телемагазин 09.05, 12.00, 03:00 Документальний 18.45, 19.50, 20.30, фільм 04:30 «Sundaynews» 21.50 Телебіржа. Ринок 05:30 «Європа у фокусі» праці 09.10 Феєрія мандрів


Майстерня краси Давайте створимо в домі новорічний затишок! Для цього прикрасимо вікна та дзеркала малюнками із… зубної пасти

№12 (12) «Крижане серце»

ВІЗИТІВКА «Крижане серце» — американський комп'ютерний анімаційний мультфільм, створений студією Волта Діснея за мотивами казки «Снігова королева» Андерсена. Вийшов у 2013 році, здобув премію «Оскар» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. Це історія про двох принцес, одна з яких не може впоратися зі своїм магічним даром і перетворює на лід усе королівство, а потім ранить кригою у серце сестру. Живий сніговик, заплутані стосунки та всепереможна сила добра і любові, чудові музичні заставки – усе це посправжньому захоплює і маленького глядача, і дорослого. Тож присвятіть один вечір сімейному перегляду «Крижаного серця» – і святковий настрій вам гарантовано.

Çèìà çàñèïàëà íàøó ÷àð³âíó êðà¿íó ñí³æèíêàìèñì³øèíêàìè. ²ç âåñåëîþ çàâ³ðþõîþ íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò êàçêîâó ìàã³þ ïðèíåñëè âàì óëþáëåí³ ïðèíöåñè Åëüçà é Àííà

Для початку підготуйте трафаре ти – виріжте із паперу сніжинки, ялин ку, ангелів. У чашці розведіть зубну пасту з невеликою кількістю води (1:2). Злегка намочіть заготовки і прикладіть до вікна. Стару зубну щітку змочіть у пасту і розбризкуйте кра пельки на трафарет, проводячи паль цем по щетині. Коли трохи підсохне, обережно зніміть паперову сніжинку. Для заповнення великих фігур може те скористатися губкою, змоченою в пасті. Якщо гарно малюєте — беріть до рук пензлик і дайте волю фантазії!

Вітаємо переможців!

Розфарбуйте по кольорах: А — салатовий; Б — зелений; В — блакитний; Г — червоний; Д — коричневий; Е — жовтий; Ж — синій.

Весел

а пал

Святий Миколай приходив і до 1 місце — Христина ПАВЛОВИЧ із села «Мультляндії». Він приніс подарун Чорниж Маневицького району; ки призерам конкурсу «Пишаюся 2 місце — Павлина ОНІГА із села Пустомити своїм другом» — чудові книжки та Горохівського району; солодощі. Отже, за результатами 3 місце — Марта СМОЛЯРЧУК із села редакційного голосування маємо Столинські Смоляри Любомльського району. такі підсумки: Призи можна забрати у редакції. Для довідок телефонуйте за номером 72#38#94.

Допоможіть Анні наздогнати Ельзу, яка тікає з королівства. Принцес намалював 2/класник Ілля СЕМЕНЮК із села Бірки Любешівського району.

ітра

ки

ані

ут апл

іж дор

З

«Хоч будинки у цій країні — з криги, тут дуже тепло й затишно від дитячих усмішок, теплих слів та побажань, добрих вчинків. Дива починаються разом із «Мультляндією»!», — написала у листі Вікторія Здинюк, мама учасника нашого редакційного конкурсу. Миколка та Діанка СОРОЧУКИ (с. МайданЛипненський Маневицького району).

Андрійко ЗДИНЮК (с. Ощів Горохівського району).

Домашнє завдання Нагадаємо, що триває конкурс «Зимова казка». До редакції потрібно надіслати ваше зимове фото (біля ялинки, сніговика, у новорічному костюмі, у заметах тощо). Будемо раді отримати твори про зиму, Різдвяні свята, вірші, малюнки, а також побажання для нашої «Мультляндії». Не забувайте вказувати свої ім’я та прізвище, вік, адресу. Переможців та учасників че/ катимуть призи. Адреса: 43025, газета «Волинь–нова», просп. Волі, 13, м. Луцьк з позначкою «Мультляндія», електронна скринька volyn.mult@gmail.com.

З’єднайте точки по цифрах та виріжте сніжинку.

«Зимова казка»

Бу

дь

те

ув

аж

ні

Сторінку підготувала Олеся БАНАДА.


www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

Нерухомість Продається двокімнатна квартира (район 33–го кварталу) на просп. Молоді, дев'ятий по верх дев'ятиповерхового будинку (заг. пл. — 46 кв. м, житл. — 30,6, кухня — 5). Косметичний ремонт, замінена столярка, електропроводка, усі труби водопостачання та каналізації, квар тира вмебльована. Ціна 570 тисяч гривень. Тел. 0997294777. Продається цегляний будинок (новобудо ва) у с. Олешковичі Рожищенського району (заг. пл. — 80 кв. м). Площа земельної ділянки — 23 сотки на березі річки Конопелька. До бу динку підведені газ та світло. Ціна договірна. Тел. 0672706103. Продається будинок у смт Дубище Рожи щенського району (заг. пл. — 80 кв. м) зі всіма зручностями. Площа земельної ділянки — 15 соток. Є всі надвірні споруди — гараж, хлів, ль ох. Ціна договірна. Тел. 0662828870. Продається хата зі всіма зручностями та прибудовами у с. Карпилівка Ківерцівського району. Є 0,30 га городу, ставок, проведений газ. Тел. 0683435517. Продам дерев'яний будинок (4 кімнати) у Любомлі (62 кв. м). Є всі надвірні споруди. Все приватизовано. Земельна ділянка 13 соток. Ціна договірна. Тел.: 0930080392, 0995559492. Продам переплановану трикімнатну дворівневу квартиру котеджного типу (таунха ус) в передмісті Луцька (10 км). Ремонт, авто номне опалення, свердловина на воду (42 м). Є проект на добудову, власний двір, приватизо вана земельна ділянка (0,07 га). Тел.: 0669307073, 0673019569. У м. Нововолинську продається новий цег ляний будинок (147 кв. м). Біля будинку 2–по верхове приміщення (110 кв. м), два гаражі, склад, приватизована земельна ділянка (0,010 га). Тел. 0679285669.

Авторинок Продається автомобіль «Опель Вектра» (седан), 1.7D, 1997 р. в., вишневого кольору (на польських номерах, документи на рік), у доброму стані. Тел. 0663363223. Продається автомобіль ВАЗ2106, 1988 р. в., у доброму стані, зимова гума, об'єм дви гуна 1,3. Тел. 0665447645. Продається автомобіль ВАЗ2106 у добро му стані. Ціна 26 000 грн. Тел.: 0502189483, 0686459268. Куплю автомобіль на українській реєстрації у будь–якому стані (розгляну інші варіанти). Тел.: 0950132359, 0977147792. Куплю автомобіль після ДТП (або такий, що потребує ремонту). Тел.: 0952423274, 0986269296. Продам автомобіль ВАЗ2107, 2005 р. в., 1.5, газ/бензин, 5–КПП, вишневого кольору, у доброму стані, гаражне збереження. Ціна 57 000 грн. Тел.: 0981733177, 0954531535. Продам дизельні двигуни до автомобіля «Мерседес» (об'єм 3,5; 3,0; 2,7; 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,0) у доброму стані, малий пробіг (привезені зза кордону). Тел.: 0505617800, 0967451932.

Сільськогосподарська техніка Продам трактор Т25, привезений з Польщі. Тел.: 0971420540, 0502869222. Продам трактор ЮМЗ6 з плугом (м. Луцьк). Ціна 70 000 грн. Тел.: 0989600654, 0999156874.

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ ТЕЛ. 723932

22 грудня минув рік від дня смерті найдо рожчої людини — дружини, мами, ба бусі та прабабусі Наталії Петрівни ОЛІЯРНИК. Минають дні тяжкої скорботи і печалі, бо тебе не має з нами. У наших вдячних серцях назавж ди залишаться біль і сму ток непоправної втрати. Ти була для нас надійною опорою, мудрим порадником, чудовою матір’ю та найкращою бабусею. Все своє життя постійно молилася, підтри мувала та турбувалася за всіх нас, а про себе забувала. Дякуємо тобі за щасливі роки, прожиті поруч з тобою, за надзви чайну доброту, за ласку, за любляче серце. Низько вклоняємося перед твоєю світлою пам’яттю. Нехай свята земля бе реже твій сон, а Господь дарує Царство Небесне. Вічно сумуючі чоловік, донька, внуки та правнуки.

Email: volyn10@i.ua

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети. Куплю важкі борони та дискову борону для «китайця». Тел. 0979723486. Терміново продається зернозбиральний комбайн «Джон Дір935» (ширина жатки — 3 м) у дуже доброму робочому стані (Камінь–Ка ширський район). Ціна 200 000 грн. Торг. Тел. 0978175340. Продам причіп ПТС3 у доброму стані (м. Горохів). Тел. 0961624287. Продам трактор ЮМЗ у дуже доброму стані (м. Горохів). Ціна за домовленістю. Тел.: 0980111671, 0961624287. Продам комбайн для збирання гарбузів. Ціна договірна. Тел. 0984612057. Недорого продам: трактор Т25, прес, обп рискувач, косарку роторну, фрезу, сівалку, культиватор, плуги, саджалку, розгони, граблі «сонечко», балони «Метан» (11 легких), стар тер «Андорія», задній міст (Арабовський), дви гун ЗІЛ130 (бензиновий). Тел.: 0679310018, 0957748121. Продам дворядну навісну картоплекопачку (білоруського виробництва) у дуже доброму стані. Тел. 0955538052. Продам: сівалки тракторні та кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30; марки «Норстен», «Нодет», «Ама зоне», «Іссарія»), копачки вібраційні (марки «Кухман», «Кромаг», «Шмутцер»), картоплезби ральні комбайни («Болько», «Карлик»), плуги («Орлик» до Т25) кінні (однокорпусні та двокор пусні), борони. Тел.: 0968585455, 0981167547. Продам плуг ПЛН 235 до тракторів ЮМЗ, МТЗ (Горохівський район). Можлива доставка. Тел. 0671351291. Продам трактори МТЗ80, 1992 р. в.; Т25, 1990 р. в. Тел.: 0505395710, 0986305257. Куплю причіп тракторний ПТС (або від ав томобіля ЗІЛ). Тел. 0978636047. Продам трактор ЮМЗ у доброму робочому стані. Тел. 0987273403. Недорого продам трактор Т25, непере фарбований, у дуже доброму стані. Тел. 0968048733. Продам трактор ЮМЗ6 АКЛ, 1992 р. в., неперефарбований, на дозаторі, у дуже добро му стані. Недорого. Тел. 0663805887. Терміново недорого продам трактор Т40 (на стартері, є документи) у дуже доброму стані. Тел. 0663805882. Недорого продам причіп 2 ПТС4 з підйом ником (заводський), залізні борти, з докумен тами, у доброму робочому стані. Можлива дос тавка. Тел. 0967222134. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані (м. Камінь–Каширсь кий). Можлива доставка. Тел.: 0968176854, 0632188351. Продам трактор МТЗ80 у дуже доброму стані. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам недорого трактор Т40 АМ. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам недорого трактор Т25, привезе

Р

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

Е

ний з Польщі у дуже доброму стані. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам трактор Т16. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продам телескопічний навантажувач JCB 525, пригнаний з Польщі, у доброму стані. Тел. 0964290426. Продам трактор Т25 (привезений з Польщі). Тел. 0679407710. Продається різна сільськогосподарська техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дис кові борони, грунтофрези, косарки, сіногра барки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зернозбиральні ком байни, трактор Т25. Тел.: 0679346442, 0951553666. Продам трактор Т40 АМ в доброму робо чому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам трактор Т40 у робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам міні–трактори (японського вироб ництва) «Ісекі», «Кубота», «Янмар», «Хіно–мо то» (з фрезами в комплекті). Всі у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 0977627586, 0969576127, 0505617800. Продається трактор Т25 (з кабіною) у доб рому стані, нова гума. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продається різна сільськогосподарська техніка: млини, плуги, дископлуги, обприску вачі, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, розкидачі міндобрив, дискові борони, культиватори, катки, грунтофрези, косарки ро торні, оборотні плуги, прес–підбирачі, тракто ри, запчастини та комплектуючі. Тел.: 0674787264, 0958159912, 0963446777. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані. Недорого. Тел. 0964290426. Продаються: трактори Т25 та МТЗ, зер нозбиральні комбайни, дискові борони, ро торні косарки, обприскувачі, саджалки, сівал ки, плуги і плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картопле комбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 0972395170, 0667214192.

Різне Продам меблі (сучасного виробництва) у доброму стані (б/в): нерозкладний стіл (1,10 х 0,75) та 4 напівм'які стільці до нього (комплект з Малайзії, ціна 2800 грн.); розклад ний диван—«малятко», є ніша (1,50 х 1,90. Ціна 2100 грн.); розкладний двоспальний диван без билець (2,05 х 1,45), є ніша та 4 подушечки до нього (2800 грн.). Можлива доставка з Луцька. Тел.: 0965015971, 0677698001.

К

Л

А

М

Продається нова хліборізка «BOSCH» MAS4500. Ціна 845 грн. Тел. 0506474105 (після 18–ї год.). Продам або зроблю на замовлення перуки, шиньйони. Тел. 0660687430. Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні, дрова паливні (відходи). Доставка. Тел.: 0976492371, 0991813332. Продам торфобрикет, вугілля. Тел. 0504384608. Продам нагрівальний прилад на електро лампочках (високотемпературний, 5–кратна економія коштів). Тел.: 0955225436, 0967620148. Виготовляю та продаю металеві штахети (штахетник) з кольорової бляхи (24 кольори), односторонній та двосторонній глянець, матові (під золотий дуб, горіх, цеглу, камінь), ширина 8, 10, 11.5 та 13 см. Тел.: 0506446840, 0674933889. Продам піноблоки (20 х 30 х 60, 12 х 30 х 60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 0994451353, 0677282946. Продам: жом, торфобрикет, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, блоки різного виробни цтва, цеглу білу та червону (нову та б/в), гній, чорнозем, землю на вимостку. Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0996114575, 0973443386, 0993374034, 0969943100. Продам: жом, шифер (б/в), цеглу білу (звичайну та півторачку), цеглу червону (нову та б/в, перепал), пісок, щебінь, відсів, керам зит, цемент, вапняк (на вимостку дороги), дрова рубані (твердих порід), торфобрикет, глину, землю (на вимостку), гній (ко ров'ячий). Вивезу сміття. Доставка авто мобілем ЗІЛ (самоскид). Тел.: 0968000567, 0507227271. Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, шифер (б/в), цеглу білу та черво ну (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів. Доставка. Тел.: 0507395444, 0674502527. Продам свиню (130—140 кг), вигодувану натуральними кормами (живою вагою, ціна 32 грн/за кг, можна тушкою). Тел. 0671658902. Продам спокійну робочу кобилу (5 років) у Рожищенському районі. Тел.: 0963252611, 0667771669. Продається тільна телиця (отел у лютому). Тел. 0991507285. Продається теличка (4 міс.) у Луцькому районі. Тел. 0501423248. Куплю коней, ВРХ. Тел. 0982575859. Куплю ВРХ, коней, биків. Дорого. Тел.: 0985876653, 0501932639. Пробурюю свердловини. Встановлюю, ре монтую глибинні помпи, міні–башти. А також продам бочки металеві, пластмасові (100200 1000 л), плівки тепличні (4–сезонні, польського виробництва, шириною 6812 м). Тел.: 0506709075, 0974824071. Продам якісно приготовлену настоянку гриба веселка, яка має протипухлинну дію (є анотація до вживання). Тел.: 0977259787, 0667440106. Продам: солому в квадратних тюках, пше ницю, насіннєву картоплю сортів: Бартік (Поль ща), Агаве (Голландія). Тел.: 0503781654, 0968042280.

Вважати недійсним Загублене свідоцтво (К 049698) про реєстрацію на причіп ПСЕ201, видане 9.12.2015 року на ім’я Гальчун Вадим Олександрович, вважати недійсним.

А

СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ Горохівський районний суд Волинської об ласті викликає як відповідача Гергель Зою Петрівну у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства ко мерційний банк «ПриватБанк» до Гергель Зої Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання у справі відбудеться 4 січня 2017 року о 17 годині у приміщенні Го рохівського районного суду за адресою: м. Горохів, вул. Шевченка, 29 Волинської об ласті. Відповідач має право подати свої запере чення проти позову, посилання на докази, якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них суд. У разі неявки в судове засідання відповіда ча справа може бути розглянута у його відсут ності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачу його обов'язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання. xxx Ковельський міськрайонний суд Во линської області викликає як відповідача Кузьмука Богдана Володимировича, 1986 року народження, у цивільній справі за по зовом публічного акціонерного товарист ва комерційний банк «ПриватБанк» до Кузь мука Богдана Володимировича про стяг нення заборгованості за кредитним дого вором. Судове засідання у цій справі відбудеться о 9 год. 30 хв. 27 грудня 2016 року у приміщенні Ковельського міськрайонного су ду за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності,

19

15 (головуючий у справі — суд дя Наваляний Т.Д.). У разі неявки в судове засідання відповідача справа може бути розглянута у його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачу обов'язок повідо мити суд про причини неявки в судове засідання. xxx Апеляційний суд Волинської області за ад ресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хрес та, 10 викликає на 11 год. 30 хв. 28 грудня 2016 року відповідача Дудку Олександра Олександ ровича у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Дудки Олександра Олександровича, Дудки Ірини Володимирівни, Дудки Лілії Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором за апеляційною скар гою позивача публічного акціонерного товари ства «Райффайзен Банк Аваль» на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської об ласті від 27 жовтня 2016 року. Зазначена особа має право подати свої докази чи заперечення проти позову або повідомити про них суд. У разі неявки зазначеної особи справа бу де розглядатися у її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз'яснює вказаній особі її обов'язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

ПП24 грудня, БУРМАКА Н. П. 14 та 21 січня 2017 року відбудеться індивідуальний прийом лікарями ефективне лікування від АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування  анонімне

м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок), www.nadiya.com.ua, тел. (0332) 75<11<75, 20<05<55, моб.: 095<808<20<53, 098<388<88<36, 063<241<25<51. м. Рівне, тел. (0362) 43<57<58. Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63<16<16, 63<25<28. Ліцензія Серія АВ № 539362

Позбудьтеся проблем шкіри назавжди!

Псоріаз, екзема, вітиліго, дерматити, лишаї — від цих, зда валося б, простих захворювань страждає кожен другий. Мазі і креми дають короткотривалий ефект. Причина — нестача ко лагену в організмі. Інноваційний препарат Proline допоможе вашій шкірі позбутися надокучливих проблем і дає довготри валий результат. Весь секрет чудозасобу — у природній амінокислоті, що відповідає за вироблення колагену. Саме ко лаген відповідає за стан нашої шкіри, а Proline забезпечить, щоб клітини шкіри отримали достатню кількість цього білка. Дія препарату зменшує підвищене злущення епідермісу та нормалізує оновлення клітин шкіри. Досить відволікатися на проблеми шкіри. Вирішіть їх разом із Proline! Детальнішу інформацію можна отримати за телефо< ном +380689837943. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи від 09.02.2012 р. № 05.03.0203/9055. БАД. Не є лікарським засобом. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.


20

«Волиньнова» | 22 грудня 2016 Четвер | ¹143

КАЛЕЙДОСКОП ■ Футзал Фото Олександра ЗГОРАНЦЯ.

■ Знай наших!

www.volyn.com.ua

ØÀÌÏÀÍÑÜÊÎÃÎ! — ÂÀ˲ÄÎËÓ!! — ØÀÌÏÀÍÑÜÊÎÃÎ!!! Рівненські «кардинали» здобувають другу перемогу в Екстралізі, проте роблять це у наднервовий спосіб Сергій ХОМІНСЬКИЙ

утзал. Екстра–ліга. 12 тур. МФК «Кардинал–Рівне» (Рівне) – «ЛТК/ІнБев/НПУ» (Луганськ–Житомир–Київ) — 4:3 (1:0 – Павло Концеба, 9 хв.; 2:0 – Микита Ла зикін, 14; 3:0 – Артем Фаренюк, 22; 3:1 – Максим Че беряк, 24; 3:2 – Павло Концеба, 26, автогол; 3:3 – Валерій Ди ректоренко, 31; 4:3 – Володимир Кручок, 37). Не матч, а справжній футзальний трилер видали МФК «Карди нал–Рівне» та «ЛТК/ІнБев/НПУ». Рівняни вели 3:0 — проте впродовж наступних 9–ти хвилин ігрового часу спромоглися тричі пропустити! Після такого неймовірного «камбеку» суперник, звісно, захотів біль шого — тож неначе на крилах полетів уперед за перемогою. А вболівальникам рівненського клубу стало добряче не по собі — адже цього сезону вони вже мали від своїх улюбленців прикрі «сюрпризи» на останніх хвилинах, чи навіть секундах… Але, на щастя, не цього разу! У кінцівці зустрічі саме «кардинали» вирвали перемогу — 4:3! І це лише друга перемога МФК «Кардинал–Рівне» у 12–ти турах. До речі, обидві — над «ЛТК/ІнБев/НПУ» (в 3–му турі рівняни у виїзно му матчі феєрично обіграли «збірну команду» з рахунком 2:7). Після звітного туру МФК «Кардинал–Рівне» ще й обійшов «ЛТК/ІнБев/НПУ» у турнірній таблиці — тепер рівняни восьмі! Щоправ да, шанси на подальший «підйом» видаються доволі примарними. Ад же у «Сокола» з Хмельницького, який зараз на 7–му місці, — 16 очок. А до кінця «регулярного чемпіонату» лише 6 турів. Хіба «кардинали» візь муться кувати перемоги одна за одною… Коли що — ми не проти! 12–й тур також запам’ятається тим, що у ньому вперше трішки «забуксував» столичний «ХІТ». Після вражаючої «стартової» серії з 11–ти перемог кияни на виїзді «відкатали» безгольову нічию у матчі з франківським «Ураганом». Проте «ХІТ» має таку перевагу над пе реслідувачами у турнірній таблиці, що їхній вихід у плей–офф із пер шого місця сумніву все одно не викликає. Також привертає увагу той факт, що безпросвітному аутсайдеру — чорноморському клубу «UniLaman» — вдалося дати справжній бій одному з грандів українського футзалу — львівській «Енергії». Ну а справжнім героєм поєдинку «Сокіл» — «Локомотив» став хмельничанин Олександр Педяш. На його рахунку пента–трик (5 за битих голів в одному матчі).

Ф

Хоч втратила пальця, верстатів не боїться.

² ÑÒÀËÀ Â×ÈÒÅËÜÊÀ… ÑÒÎËßÐÎÌ! — Квіти дарую… Але куплені — то не те, будьхто з грошима може подарувати та кий букет. А вона польові любить, — так про свою дружину Не лю розповідає Віталій Шевчик із села Лучичі Ратнівського району. Що виділяє цю ро дину зпоміж інших? Здається, нічого особ ливого: обоє працю ють на спільну справу, заробляють, сплачу ють податки. От тільки професія в жінки де що незвична: вона — столяр Олег КРИШТОФ

оли ми тільки по чинали цей біз нес, усі дивували ся, казали: «Бу дочки робить, будочки…», а як побачили, що ці «будочки» гроші приносять, ставлення змінилося, — розповідаючи це, Неля Шевчик розрізає заготов ки для столика в альтанку. Завт ра за ним приїдуть клієнти з Білорусі, потрібно встигнути. Наші сусіди регулярно замов ляють у неї такі вироби, бо тут — значно дешевше. Жінка не завжди працювала з деревом, за освітою вона вчи тель, декілька років віддала школі. Проте життєві обставини змусили змінити фах, і нині про це не шкодує. Кар’єра столяра розпочалася з ігрового майдан чика для своїх дітей, односель чани помітили й попросили ви готовити такий же для дитячого

:)) Анекдоти

Альтанка на подвір’ї майстрині.

«

×àñòî íîâ³ ê볺íòè, ïèòàþ÷è ïðî ìàéñòðà, íå â³ðÿòü, ùî öå ãîñïîäèíÿ îá³éñòÿ, ñïðèéìàþòü ÿê æàðò. À ùå äåõòî ï³äñì³þºòüñÿ ç òîãî, ùî ïàí³ Íåëÿ ÷åñíî ñïëà÷óº âñ³ ïîäàòêè.

»

садка. А далі робота сама себе рекламувала. Часто нові клієнти, питаючи про майстра, не вірять, що це господиня обійстя, сприймають як жарт. А ще дехто підсміюєть ся з того, що пані Неля чесно сплачує всі податки. Жінка ка же, що чимало колег працюють нелегально, але вона в цьому сенсу не бачить, тим паче за реєстрований бізнес дає змогу використовувати безготівкові розрахунки, а це — додатковий заробіток. Траплялися в роботі і прикрі випадки. Одного разу травмувала руку і втратила час тину пальця. Певний час навіть до верстата підходити боя лась… Утім, завдяки підтримці чоловіка не розлюбила й не по кинула цього заняття. Цікавимось, чи замовляли

«Який букет, який післясмак! Урожай 2015 року. Мій улюблений!» — сказав Петро, допиваючи розсіл iз банки з помідорами. :) :) :) з розмови на Привозі: — Кава — чорна смерть, м’ясо — жир-

що–небудь у Шевчиків вітчиз няні політики. — Вони навіть хліба ук раїнського, напевно, не їдять… От якби донька чи дружина Пре зидента чимось таким займа лися, то, може, й змінилось би щось у цій країні. Запитуємо пані Нелю, чи вважає себе «крилатою люди ною»? (так ми в редакції називаємо людей, які мають незвичні захоплення). — Ні, — усміхається, — я нічого особливого не роблю. От сусідка наша, приміром, двигу ни вантажівок миє — ото робота! Однак ця відповідь якраз і підтвердила нашу думку, що жінка–столяр належить до ко горти незвичайних людей. Відеорозповідь про Нелю Шевчик на сайті volyn.com.ua. ■

на смерть, цукор — біла смерть. Скрiзь одна смерть. Кажуть, що корисно тільки голодування! —  після цього ви ще стверджуватимете, що в нашій країні не дбають про людей! ■

ЗА ВОРОТАМИ Сергій ПІДДУБНИЙ, головний тренер МФК «Кардинал*Рівне» (до речі, у цьому матчі «ко* уч» рівнян на майданчик не виходив — зосе* редився виключно на своїх тренерських функціях): «Рахунок — 3:0, все ніби в наших руках, але ми даємо супернику можливість відігратися. Все тому, що не всі наші гравці пройшли відповідну школу і не можуть швидко приймати правильні рішення. Ми пра! цюємо над цим на тренуваннях, гравці ростуть. Дотепер їм не вистачало трохи удачі. Гра в нас була. А сьогодні ще й удача бу! ла на нашому боці. Сподіваюся, ця перемога піде нам на користь». Результати інших матчів 12–го туру: «Ураган» — «ХІТ» — 0:0; «UniLaman» — «Енергія» — 2:3; «Продексім» — «ТитанЗоря» — 3:1; «Сокіл» — «Локомотив» — 6:3. Завтра «Кардинал» приймає у Рівному «Продексім» (Херсон). Команда 1. «ХІТ» 2. «Локомотив» 3. «Енергія» 4. «Продексім» 5. «Ураган» 6. «ТитанЗоря» 7. «Сокіл» 8. «КардиналРівне» 9. «ЛТК/ІнБев/НПУ» 10. «UniLaman»

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ І В Н П 12 11 1 0 12 7 2 3 12 7 1 4 12 6 3 3 12 6 2 4 12 6 1 5 12 5 1 6 12 2 2 8 12 2 1 9 12 0 2 10

М 4314 4225 4132 3122 2918 3030 3842 3141 2953 2360

О 34 23 22 21 20 19 16 8 7 2

Список кращих бомбардирів: Олександр Педяш («Сокіл») — 16 голів; Михайло Грицина («Енергія») — 11; Сергій Журба («ХІТ») — 10. ■ Р Е К Л А М А

Volyn 16248  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you