Page 1

■ Ніхто, крім тебе

Вівторок | 13 грудня 2016 року | ¹139 (16 244) Ціна 3,5 грн

■ Cамородки із народу

Фото із сімейного архіву Кушнірів.

Фото Юрія ПАВЛІКА.

Цей день Рената і Володимир запам’ятають назавжди.

ÑÊÀÇÀËÀ «ÒÀÊ» ÊÎÕÀÍÎÌÓ... ÍÀ ÑÖÅͲ! Про романтичне освідчення в селі Звиняче Горохівського району тепер знатиме вся Волинь

² ÇÌÀÉÑÒÐÓÂÀ ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÉ ×ÀÍ ÍÀ 1300 ˲ÒвÂ! Батько та син Сергій і Дмитро Кушніри з Чорнижа Маневицького району — бондарі з діда*прадіда с.3 Р

Е

К

Л

А

М

А

»

ÃÀÇÅÒÀ «ÂÎËÈÍÜ-ÍÎÂÀ»: òðè÷³ íà òèæäåíü ó äðóêîâàíîìó âàð³àíò³ ³ 24 ãîäèíè íà äîáó â ³íòåðíåò³

Спецрепортажі Резонансні події Діалоги з дороги Знай наших! Цікаві історії Оперативні новини ВідеоПогляд Живі інтерв’ю Ексклюзиви

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

відремонтованому місцевому Будинку культури, де директором Юрій Павлік, аматори художньої са модіяльності нещодавно показали односельчанам гарний концерт, під час якого і сталася несподівана подія. Спершу публіка оплесками зустріла співочу гостю з ВолодимираВолинського — студенткучетвертокурс ницю Київського національного інституту культури і мис тецтв Ренату Тарасюк. Дівчина приїхала в Звиняче до свого хлопця Володимира Горотя, але й гадки не мала, який сюрприз на неї чекає.

У «

Òà ðàïòîì çàë çàâìåð: õëîïåöü ïî÷àâ äåêëàìóâàòè â³ðø, ïîò³ì ñòàâ íà îäíå êîë³íî, ïðîñòÿãíóâ Ðåíàò³ êàáëó÷êó ³ ïîïðîñèâ ¿¿ âèéòè çà íüîãî çàì³æ.

»

Коли Рената закінчила співати, на сцену вийшов Во лодимир із букетом. Він подарував дівчині квіти, і глядачі, котрі знали про їхні романтичні стосунки, не шкодували оплесків для закоханих. Та раптом зал завмер: хлопець почав декламувати вірш, потім став на одне коліно, прос тягнув Ренаті каблучку і попросив її вийти за нього заміж. Обраниця від цього так розгубилася, що тієї ж хвилини, не роздумуючи, відповіла: «Так». — Якби я хоч трохи була готова, може б, витримала принаймні хвилину паузи, — сказала потім, витираючи сльози. Але зал знову вибухнув аплодисментами. Цього разу вони були подякою дівчині за її чарівність, а кавалеру — за сміливість та шляхетність, про які мріє кожна жінка! ■

«

■ Цитатник

Äàëÿ ÃвÁÀÓÑÊÀÉÒÅ,

ïðåçèäåíò Ëèòâè, ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî â³çèòó äî Êèºâà, ïðî íàøó äåðæàâó: Корупція становить чи не найбільшу загрозу для України сьогодні. Вона сягає тако го рівня, уявити який здатен не кожен людський мозок... Тому дуже важливо, щоб ви могли довести всьому світу, що вам можна довіряти. Ми в Литві хочемо бачити, що вам болить за свою країну. Що ви хочете міняти свою країну і допомагати своїм людям, і лише тоді ми зможемо вам допомагати. В іншому разі ви залишитесь самі по собі. Ніхто не захоче вам допомогти. І через те я бажаю вам не лише плідних економічних зв'язків, але й розуміння того, що вся наша підтримка залежить від вас самих. ■

»


2

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

Погляд

РІДНИЙ КРАЙ

Доброго дня вам, люди!

Лариса ЗАНЮК, редактор відділу освіти газети «Волинь–нова»

ВКНО РУБРИКИ: з усіх Андріїв Андрій! І для колективу редакції «Волинінової», і для автора цих рядків це, без сумнівів, наш колега Андрій Іванович Бондарчук, який учора відзначив своє поважне многоліття, але, здається, й дума ти забув про «заслужений відпочинок». На жаль, формат цієї руб рики не дозволить навіть просто перелічити все зроблене для громади цим невгамовним, добродушним, високопорядним і без сумніву талановитим чоловіком — журналістом, письменни ком, політиком, депутатом Верховної Ради першого скликання, краєзнавцем, фундатором музею історії Луцького братства, По чесним громадянином Волині, Луцька і свого рідного села Сере ховичі, що у Старовижівському районі. А ще Андрій Бондарчук — автор з десятка вагомих художніх та публіцистичних книг і багатьох актуальних статей на сторінках нашої газети, лауреат премій імені Полікарпа Шафети за кращу публіцистику та пер ший лауреат премії імені Степана Сачука «За служіння суспільству», кавалер орденів «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів… А про невгамовний і бойовий характер ювіляра свідчать його ж слова вболівання за негаразди у державі: «Хоч створюй нову УПА. Гей, Каменярі! Биймо на сполох! Геть скигління! Не гнімося, маймо національну гордість! Без цих якостей націю чекає сумне майбутнє. Ми на своїй землі! Її більш нема кому боронити окрім нас, українців». Із ювілеєм, Андрію Івановичу! Хай рідна земля додає вам сили й здоров’я у здійсненні всіх ваших задумів.

«ÐÅÔÎÐÌÈ ÏÎ×ÈÍÀÞÒÜÑß ÒÎIJ, ÊÎËÈ ÇÀʲÍ×ÓÞÒÜÑß ÃÐÎز» Китайці бажають недругам: «Щоб ти жив у час перемін». Схоже, що й українцям хтось цього набажав%наворожив — і то надовго. Ми вже навіть звикли жити в епоху безкінечних змін, які стабільності не несуть, а лише розхитують нашого човника, що гордо вирушив у плавання посеред шторму до щасливого майбутнього. І, певно, немає такої сфери життя, у якій би він не наштовхувався на підводні рифи, а то й на величезні айсберги, які просто невідомо звідки беруться при таких чудових намірах ільки наобіцяли підвищення мінімалки, як одразу стало зрозуміло: не наздогнати зарплаті тарифів – нерівні сили на біговій дистанції. Треба комусь дати дорогу. Профспілковим працівникам поступатися набридло і минулого тижня вони знову вийшли на акцію про тесту разом із невдоволеними студентами: Верховна Рада і їм підвищить стипендії (здається – яка радість!), але для найбільш успішних, а це те ж саме, що відібрати в одних і віддати іншим. Певно, сповідують правило: краще менше, але краще. Із 70 % студентів стипендія світить тільки поло вині, та й тих тепер визначатиме вчена рада ВНЗ. Знову сти мулюємо процвітання корупції у вишах? Бо ні про що інше це не свідчить. То це і є ті геніальні вирішення, до яких так довго нас го тувало Міносвіти? Вони вже точно не мотивуватимуть сту дентів до кращого навчання, а навпаки — підштовхнуть закрити підручники та йти на пошуки будьякої роботи зара ди виживання у великому чужому місті. «А, зрештою, навіщо вища освіта, якщо оплата праці творчим і технічним працівникам однакова?» – такого наслухалися студенти біля бюджетників зі стажем. Для чого ж тоді складати ЗНО, най мати репетиторів, навіщо взагалі вчитися у виші? А у школі нам багато дають знань для життя? Учні оперують числами з від’ємними показниками, підносять їх до степеня, визнача ють синуси й косинуси, а в реальності не можуть підрахувати, скільки рулонів шпалерів треба, щоб обклеїти кімнату. І таких прикладів безліч із кожного не пристосованого до життя шкільного предмета. Пригадався репортаж кореспондентки ТСН із Британії, де на уроці математики учні міркують, чому міст не зносить вітром, а на історії сміливо дискутують з учителем. Їхній пе дагог, що приїхав на запрошення у київську школу, щиро ди вується: тут штудіюють англійську 11 років, чому ж розмовля ти нею не можуть? У британській середній школі вивчають всього 3 предмети, а не 20, і таки отримують і результат, і за доволення. «Коли ж ваші діти малюють, співають, граються нарешті?» – запитує іноземець. Що йому відповісти? Що ми своїм дітям наймаємо трьох репетиторів, аби вступили у ВНЗ, де їхнє навчання без стипендії зазвичай «накривається» торгівлею якоюсь шаурмою? То де ж мотивація і в чому захована ре форма освіти? Як казав російський опозиціонер Борис Нємцов, «реформи починаються тоді, коли закінчуються гроші». Ніхто й не сумнівався. А, до речі, що ми можемо гарантувати своїй дитині, нав чаючи її переходити тільки на зелене світло? Всі гарантії ду же умовні – якщо не їхатиме п’яний водій, якщо не з’явиться ще одна реформа, яка заперечує дві попередніх, якщо… За лишається просити: «Господи, збережи нашого малого чов ника у часи великих реформ!» ■

Т

www.volyn.com.ua

МУДРСТЬ: безперервна робота душі «Щастя приходить і відходить, як сонячна година. А радість — її добувати треба… Се — базнастанна робота на Ниві душі». Мирослав ДОЧИНЕЦЬ, український письменник.

АНЕКДОТ: цінний презент На вимогу патрульного віддати водійські права блондинка відповіла: «Не можу, це подарунок».

ДОБРА СПРАВА: видатні волиняни

на вишитих портретах У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрито галерею вишитих портретів, яка нараховує 25 робіт. На них зображено видатних осіб Рівненщини і Волині, які жили у різні часи. Автор проекту — вчитель історії Тучинської школи інтернату, що в Гощанському районі, Микола Мичак. Із моменту виникнення ідеї до її втілення минуло майже 10 місяців. Іцініативна група з числа місцевих істориків і краєзнавців ретельно відбирали імена 25 достойників. Адже за мету ставили підвищити рівень обізнаності школярів. — Надзвичайно багато є знаних і, на превеликий жаль, невідомих людей і на Рівненщині, і на Волині, які багато зро били, але їхні імена не на вустах сучасників. Тому хотілося познайомити молодь з історичними особистостями, які були пов'язані з нашим краєм, — говорить Микола Мичак. До роботи залучили вчителів і вихованців Тучинської шко лиінтернату. Хтось тільки починав опановувати техніку ви шивання бісером, а комусь ця робота була вже знайома. Центральне місце в експозиції займають портрети Миколи Костомарова і Пантелеймона Куліша. Свого часу вони викла дали в Рівненській гімназії, де нині розташований обласний краєзнавчий музей. Тут і Несторлітописець, автор «Повісті врємєнних літ», який, як твердять історики, бував на Волині. Є також вишитий портрет відомого повстанського художника Ніла Хасевича — автора багатьох творів, присвячених національновизвольній боротьбі українського народу. Робота над проектом не припиняється, у списку ще понад 50 імен. Тож рівненська «Просвіта» просить своїх колег із інших регіонів Великої Волині підтримати їх починання. В галереї побував Валентин Ставський.

Сонце сьогодні зійшло о 8.13, зайде о 16.14. День триває 8 годин 1 хвилину. Місяць у Близнюках. 14/15 дні Місяця. Перша чверть 7 грудня.

МЕНИННИКИ: 13 — Андрій, Ананій, Антон, Дмитро, Онисим, Порфирій. 14 — Антін, Філарет, Наум.

ПОГОДА: зима повертається За прогнозом чергового синоптика об ласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, сьогодні мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно західний, 5—10 метрів за секунду. Темпе ратура повітря по області — від нуля до мінус 5, у Луцьку — 2—4 градуси нижче ну ля. 14%го — хмарно з проясненням, вночі — без істотних опадів, вдень — сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах протягом доби ожеле% диця. Вітер північно західний, 7—12, місцями пориви 15—20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 3—8 градусів морозу, вдень — від мінус 4 до плюс 1. 15%го очікується хмарна по% года, невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5— 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 1—6 градусів морозу, вдень — від мінус 4 до плюс 1. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 13 грудня було в 2000 році — плюс 10, найхолодніше — 2002го — мінус 17 гра дусів.

Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО. Тел. 723894

ВТАЄМО! 13 грудня 1928 ðîêó в селі Сільце (нині Горохівського району) народився Євген Сверстюк, український громадський діяч, доктор філософії, дисидент.

1934 ðîêó у Луцьку в приміщенні Волинського воєводського правління під головуванням віцевоєводи Юзефа Слєшинського створили «Волинське товариство приятелів наук», яке працювало в царині популяризації знань про регіон, проводило історикокраєзнавчу, пам’яткоохоронну та туристичну роботу.

1963 ðîêó після швидкоплинної хвороби нирок, викликаної побиттям, помер Василь Симоненко, український поет «шістдесятник», діяч руху дисидентів.

14 грудня 1911 ðîêó експедиція норвежця Руаля Амундсена у складі шести осіб і 16 собак уперше в історії людства досягла Південного полюса.

1943 ðîêó у ВолодимиріВолинському гітлерівці розстріляли близько 500 євреївремісників.

Учора на поріг життя нашої найріднішої, найдорожчої, найкращої людини на землі, на шої матусі та люблячої бабусі Ніни Артемівни ГУЗЮК, яка проживає в селищі Турійськ, прийшла поважна дата — 85–річний ювілей. Ми дякуємо Богу, що в нас є най мудріший наставник, порадник. Мамо, ти випромінюєш теп ло, добро, любов, оптимізм і віру в завтрашній день. Людина великої душі, берегиня нашого роду. Тож нехай келих життя і надалі по вінця повниться здоров’ям і любов’ю, а мережані рушники долі простеляться ще на довгі роки. У цей день святковий і прекрасний, хай небо сміється тобі голубе, а щастя дорогу трояндами встелить і промені сонця цілують тебе. Нехай тобі, мамо, життя буде світлим і роки лю бистком пахучим цвітуть. Земних тобі радощів, щастя довіку, нехай тебе люблять, шанують і ждуть. З любов’ю діти Світлана, Людмила, зяті Віктор, Анатолій, внуки Юрій, Крістіна, Артем, Юлія, правнуки Дарина, Аріна, Христина, Тимофій.

Сьогодні святкує ювілей ний день народження чуйний керівник, висококваліфікова ний фахівець, хороша порад ниця, завідувачка дитячого садочка села Завітне Вікторія Володимирівна МЕЛЬНИК, жителька села Суськ Ківерцівського району. З днем народження вітаємо Красиву, мудру жінку, Тобі найкращого в житті бажаємо, Завжди сміятись дзвінко. Іскряться очі нехай щастям, В душі завжди співають солов’ї, Сумною щоб була нечасто, Щоб все гаразд було в сім’ї. Щоб довше залишалась молодою, Для себе знаходила час, Веселою була і заводною, Але й відповідальною водночас. З повагою Міра, Катя, Тетяна.


¹15 (16) ■ Корисні поради Фото Сергія НАУМУКА.

■ Самородки із народу

ЯК ПРОСТІШЕ НАВІСИТИ ДВЕРІ Буває під час ремонту їх потрібно зняти. У цьому немає нічого складного. А от повернути назад значно важче, особливо коли це робиш сам дже тоді треба попасти двома штирями в петлі од ночасно. Доводиться кликати помічників. Хочемо запропонувати вам простий спосіб, аби позбавити ся незручностей при навішуванні дверей. Для цього вкоротіть ножівкою один штир (краще верхній) на 5—10 мі ліметрів. Тоді можна буде спочатку «наживити» одного, а потім і другого. ■

А

■ Власними руками

КОМПАКТНИЙ КУРЯТНИК кщо немає змоги вирощувати багато птиці, проте все ж хочеться мати свіжі яйця до сніданку, пропонуємо самостійно змайструвати невелику оселю для кількох курей за нашою схемою. ■

Я

42 см 25 см

105 см

Батько та син Сергій і Дмитро Кушніри з Чорнижа Маневицького району — бондарі з дідапрадіда Сергій НАУМУК

ергія Михайловича в селі називають Солов’єм. Ко ли нам розповідали, як знайти хату Кушнірів, то сказали просто: «Запитаєте, де живе Соловей». Як пізніше роз повів господар, колись йому навіть техпаспорт на автомобіль видали на прізвище Соловей, настільки всі звикли до цього. Так і їздив із ним, доки не продав автівку. Чому Кушніра так назива ють, невідомо. Але дерево справді співає у руках майстра. — Змалку приглядався до то го, як мій батько виготовляв боч ки. Ще навіть пам’ятаю діда за роботою, — на мить задумав шись, затягується цигаркою Сергій Михайлович. — Ми бонда рювали з діда–прадіда. Ще років 50 тому в кожній хаті в селі роби ли бочки та діжки. А нині залиши лося тільки дві родини, де це ре месло не зникло. Ще дехто про бує, але то вже не та робота. Сергій Кушнір бондарює по над 20 років. За цей час довелося виготовити чимало дерев’яного посуду. Знають його вироби і в столиці, і за кордоном. Бочки, діжки, барила, чани — чого тільки не робив за свій вік. Запитую, який найбільший виріб довелося змайструвати? — То був чан для сауни на

С

24 см

84 см

32 см 47 см

15 см 40 см 98 см

70 см 92 см

«

Íà ìîº çàïèòàííÿ, ÿêèé åòàï ó ðîáîò³ íàéâàæ÷èé, îáîº îäíîñòàéíî â³äïîâ³äàþòü, ùî ï³äãîòîâêà äîùå÷îê. Ìîâëÿâ, êîëè ìàòåð³àë ãîòîâèé, òî ñêëàñòè ñàì âèð³á óæå íåâàæêî.

1300 літрів. Висота — 1,35 метра, діаметр — 1,5 метра, — назубок пам’ятає цифри майстер. — Для перевезення чан розібрали. Але дно ніяк не влазило в автомобіль. Замовники хотіли і його розібра ти. Я кажу їм: «Хлопці, назад уже ви самі не зберете». Вони трохи подумали, а тоді взяв один мо лотка, постукав по стійках, з од ного боку підмостили дошки і якось запхнули дно в салон. Кілька років тому до бондар ства долучився і молодший Кушнір — Дмитро. Тепер уже й він може запросто змайструвати бочку чи барило. На моє запитан ня, який етап у роботі найважчий, обоє одностайно відповідають, що підготовка дощечок. Мовляв, коли матеріал готовий, то склас ти сам виріб уже неважко. Кушнірівські бочечки та діжеч ки бували на виставках та ярмар ках у Маневичах, Луцьку, Києві. Ресторани купують їх для солінь. Кажуть, квашені огірки чи помідо ри з дубової бочки смачніші. Крім того, останнім часом пішла мода дарувати барильця. Вмотивовано це тим, що багаті люди забезпе чені і чимось здивувати їх важко.

30 см см

² ÇÌÀÉÑÒÐÓÂÀ ÄÅÐÅÂ'ßÍÈÉ ×ÀÍ ÍÀ 1300 ˲ÒвÂ!

25 см

81

Якісні діжки маневицьких умільців замовляють для ресторанів Києва.

»

А от барильце на десять літрів для горілки чи вина — якраз саме те, що треба. Але такий подару нок буде не з дешевих. Бочка на 20 літрів коштує 1300 гривень, діжка — 600. — Сільські жінки бідкаються, що дорого. Але таки купують, щоб замішувати хліб по–ко лишньому, — каже Сергій Михай лович. — Зате покупець із Києва, коли почув ціну, то ледве не ска зав: «Чому так дешево?» Кушніри не лише справні бон дарі, а й столяри. Якось виготов ляли світильники у вигляді старо винних дерев’яних коліс. Сергій Михайлович ще дивувався, навіщо такі великі замовили, аж поки не дізнався, що висота стелі у залі, де світильники планували повісити, — сім метрів. Проте й з таким завданням справилися. Нині майстри виготовляють підставки під новорічні ялинки для лісгоспу. На брак замовлень не скаржаться, кажуть, іноді на віть відмовляються, не хочуть підводити людей, бо часу на все не вистачає. Воно й не див но: слава летить попереду майстрів. ■

134 см

м

214 с

Íàñ³ííÿ âåðáè çäàòíå ïðîðîñòè îäðàçó ï³ñëÿ äîñòèãàííÿ ïëîä³â-êîðîáî÷îê, а деякі бобові зберігають цю здатність і через кілька століть.

Áóð’ÿíè ìàþòü âëàñòèâ³ñòü àêòèâíî ðîçìíîæóâàòèñÿ. Одна рослина щириці дає до 1 мільйона насінин, лободи — до 200 тисяч.


4 (2а )

ГОСПОДАРСЬКІ СЕКРЕТИ

«Волинь нова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

www.volyn.com.ua

■ Треба знати

■ Домашня ферма

ÇÁÅвÃÀÉÒÅ ÁÓËÜÁÓ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ Ідеальною для картоплі вважається темпера тура в досить вузькому проміжку від +2 до + 3oС, але при цьому повітря повинне бути вологим (8691 відсоток). Якщо у примі щенні холодніше, городня культура втрачає свої смакові якості і стає приторно солодкою. Перед тим, як закладати на зберігання, кар топлю потрібно підсушити, залишивши її на вулиці на кілька годин Іван ДЕНИСЮК

асипати бульбу потрібно в засіки (приблизно на півтора метра, не більше), або дерев’яні ящи ки, які добре пропускають повітря, поставивши їх на невисоку підставку. Аби картопля не пускала паростки, до неї кладуть кілька яблук. Бувають випадки, що при зберіганні в засіках верхній шар промерзає, це призводить до різних захворювань. Щоб уникнути їх, потрібно вкрити тканиною, мішковиною або ящиками. Погріб повинен бути сухим і чистим. Перед заклад кою його рекомендують побілити і продезінфікувати, попутно ще й зміцнити будову. Догляд за картоплею – не хитра річ, проте потрібно регулювати температуру і

З ßÊ ÊÓÏÈÒÈ ÏÎÐÎÑß — É ÍÅ ÌÀÒÈ ÊËÎÏÎÒÓ Якщо порушувати вимоги до вирощування свиней, то це призведе до зменшення приросту живої маси, а також підвищення споживання кормів. Можливі й захворювання тварин, а значить — витрати на лікування. Як цього уникнути? Сергій ХВЕЩУК

айперше — треба вибира ти здорових поросят, а це можливо за належних умов утримання та відго довування супоросних маток. Для цього найкраще підійдуть гібриди порід велика біла та ландрас або будь–якої іншої м’ясної породи. Проте не варто забувати: порода по родою, але при незадовільних умо вах утримання та відгодовування тварина буде малопродуктивною. Свиней тримають у сухих, теплих приміщеннях з температурою повітря 15—18°С, без протягів. Практика свідчить, що паці чутливіші до підвищеної вологи, ніж до холоду. Особливу увагу зверніть на підлогу. Вона має бути гладенькою, без тріщин, виготовленою з якісних ма теріалів. Недотримання цих вимог може призвести до травмування ратиць. Здоров’я новонароджених поро сят залежить, насамперед, від мо лочності свиноматки, а тому раціон для них, особливо у другій половині супоросності, повинен містити кор мові буряки, комбінований силос, трав’яне борошно, молочні корми.

Н

Соковитих же у цей період дають не більш як 2 кг, а за 10 днів до опоросу їх повністю виводять із раціону. Кон центровані корми краще згодовува ти у вигляді теплих, вологих міша нок. Рекомендують, щоб до них вхо

Одним із критичних моментів вирощування поросят є відлучення їх від матки. Здійснюють це в різні періоди, залежно від їхнього стану здоров’я, але не раніше 21–го дня. Корми упродовж десяти днів після

«

Âàæëèâî ïðèâ÷àòè ïîðîñÿò ¿ñòè êîðìè ç 5—7 äí³â æèòòÿ. Ó öåé ïåð³îä ¿ì äàþòü êðåéäó, ïåðåìåëåíó ÷åðâîíó öåãëó, ï³äñìàæåíèé ÿ÷ì³íü, íåçáèðàíå ìîëîêî òà ñóì³ø³ êîíöåíòðàò³â.

»

дило не менше третини ячменю. Слід враховувати, що свиноматки середньої вгодованості молочніші, ніж вгодованіші. Опороси мають проходити у приміщеннях з температурою по вітря 20—22°С. Для цього найкраще встановити лампи для обігріву. Ста нок для опоросів розділяють так, аби в одній половині була свиноматка, а в іншій — пацята. Це значною мірою запобігає їх травматизму. Важливо привчати поросят їсти корми з 5—7 днів життя. У цей період їм дають крейду, перемелену червону цеглу, підсмажений ячмінь, незбиране молоко та суміші конце нтратів.

відлучення згодовують такі, як за підсосу. Для профілактики набряко вої хвороби за два дні до відлучення поросят утримують на півголодній дієті. Після відлучення кількість зго дованих кормів зменшують на 20 відсотків. Повністю виводять із раціону молочні та комбікорми. По живність поступово збільшують протягом десяти днів. Температура повітря у приміщенні повинна бути в межах 23—26°С. Для її підтриман ня над станками підвішують інфра червоні лампи. Залежно від росту поросят температуру знижують. Скажімо, за маси тіла 18—20 кг вона повинна бути в межах 20—24°С. ■

■ Читач радить

І ВАРЕННЯ, І КИСІЛЬ Дозріває горобина. Грудневі морози доводять її до поживної кондиції Ігор ВИЖОВЕЦЬ

епер, якщо ягоди добре «пропечені» холо дом, їх збирають, сортують, дають відтану ти, миють. На п’ять хвилин занурюють у киплячу воду і проціджують через друшляк або сито. Окремо готують цукровий си роп і доводять до кипіння (на 1 кг ягід необхідно 1,5 кг цукру). Тоді в нього кладуть горобину і варять до готов ності. Виморожену (тоді зникає гіркува тий присмак) і оброблену як для ва рення горобину перекручують через

Т

м’ясорубку, додають цукор у половинній дозі, розмішу ють, дають вистоя тися дві–три години. Тоді відтис кають через марлю, сік розливають у пляшки, закорковують і на 10 хвилин ставлять у га рячу воду (не кип’ятять). Зберігають сироп у прохолод ному місці. А розведені водою і про кип’ячені вичавки (10 хвилин на слаб кому вогні) потім додають до того чи іншого варення, готують компоти, ки селі. с. Гредьки Ковельського району. ■

«

ßêùî âè æèâåòå â êâàðòèð³ é ó âàñ íåìຠëüîõó, òîä³ ìîæåòå çáåð³ãàòè êàðòîïëþ íà áàëêîí³. Äëÿ öüîãî çíàäîáèòüñÿ ãåðìåòè÷íèé ÿùèê ³ç ïîäâ³éíèì äíîì ³ êðèøêîþ.

»

не допускати підмерзання бульб, а також за допомогою витяжки контролювати провітрювання приміщення. Якщо ви живете в квартирі й у вас немає льоху, тоді можете зберігати картоплю на балконі. Для цього зна добиться герметичний ящик із подвійним дном і криш кою. Його треба пофарбувати, це підвищить воло гостійкість. Щоб забезпечити необхідну температуру, вмонтуйте одну або дві малопотужні лампи (15 ват). Рекомендуємо оснастити ящик тепловим реле, воно допоможе лампам автоматично включатися і ви микатися тоді, коли буде потрібно. Якщо це дуже складно для вас, рекомендуємо поставити термометр і в ручному режимі регулювати температуру. Іноді під дією світла картопля починає зеленіти. Щоб уникнути цього, її накривають темною тканиною, також можна пофарбувати лампи темним лаком, але не чорним. ■

Çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó Óêðà¿íà åêñïîðòóâàëà øîêîëàäó íà ïîíàä 88,6 ìëí äîëàð³â. Найбільше солодощів відправили у Казахстан, Грузію та Білорусь. Водночас імпортували на 45,1 млн доларів. Найбільше — з Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Çà 11 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó íàøà êðà¿íà ïðîäàëà 36,1 òèñÿ÷³ òîíí íàñ³ííÿ ëüîíó. Це на 22 відсотки більше, ніж за весь минулий рік. Головний споживач вітчизняного лляного насіння – В’єтнам.


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

5

ОВИНИ / Україна

■ Резонанс

Очевидне — неймовірне

«СМЕРТЬ УКРАЇНЦЯМ!» – КРИЧАЛИ У ПОЛЬЩ У Перемишлі 10 грудня під патронатом мера міста відбувся «Марш орлят перемиських і львівських». Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників маршу вигукнув польською мовою: «Смерть ук# раїнцям!» Також звучало гасло «Перемишль, Львів – завжди польські». У зв’язку з інцидентом посол України в сусідній дер# жаві Андрій Дещиця заявив: «Такі провокації у висловлю# ваннях однієї особи можуть знищити доробок офіційної і суспільної роботи наших країн». Він підкреслив, що ук# раїнська сторона очікує на реакцію з цього приводу не тільки польських офіційних органів, але й громадських організацій, які повинні створювати сприятливий ґрунт для добросусідських відносин.

ДЕ ЖИВЕ СТРИБУН ПЕНЬКОВИЙ? «А суспільство заткнеться!» Таким сайт durdom.in.ua побачив таємні переговори Наді з бандитами.

Íàä³ÿ Ñàâ÷åíêî òàºìíî çóñòð³÷àëàñÿ ç âàòàæêàìè «ÄÍл òà «ËÍл Перемовини із Захарченком і Плотницьким у Мінську їй організували… Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії та посольство РФ у Білорусі Василь РОГУЦЬКИЙ

ародний депутат України кілька годин спілкувалась із маріонетками Кремля. Ви# дання «ЛІГА.net» пише, що цей факт підтвердили одразу три дже# рела. При цьому ні Захарченко, ні Плот# ницький не брали участі у роботі офіційної контактної групи в рамках Мінських домовленостей. Співрозмовники видання із кола учасників «мінської групи» стверджу# ють, що Надія Савченко часто бачиться з родичами заручників і переконує їх, що українська влада нічого не робить для звільнення полонених. «Мами дуже радикально налаштовані, відчувається, що їх накручують», — кажуть вони. Сав# ченко нібито налаштовує матерів на те, що потрібно якось підштовхувати Адміністрацію Президента і представ# ників України в Мінську до того, щоб сісти за стіл переговорів не з представ# никами Москви, а безпосередньо з її маріонетками в особі Захарченка та Плотницького. Це робиться для того, щоб визнати війну на Сході грома# дянською, а не російсько#українською. Зустріч Савченко з ватажками те# рористів у присутності представників ФСБ нібито була присвячена саме цьо# му. Сценарій – втягування у процес ро# дичів заручників з метою тиску на Ук# раїну, щоб змусити офіційну владу вес# ти прямі переговори, які очолить сама колишня полонянка. Одночасно це ро# биться також і для того, щоб дискреди# тувати владу і саму ідею Мінських пере# говорів, які для Москви давно втратили цінність. Сама Надія Савченко нічого не роз# повідає про таємні перемовини (предс# тавник СБУ Юрій Тандіт сказав, що вона

Н

не узгоджувала їх з українськими спецслужбами). Наразі запитання жур# налістів вона або ігнорує, або у грубій формі відмовляється відповідати, хоч пообіцяла згодом оприлюднити якусь важливу інформацію. «Я не для того сюди прийшла, щоб відповідати на ваші запитання», – відрізала нардеп кореспонденту Петру Шуклінову, який на одному з публічних заходів спробував дізнатись про її роз# мови з російськими бойовиками. «Сав# ченко – плоть від плоті типовий ук# раїнський чинуша з абсолютно таким

шкірі, коли читаєш, що депутат Надя кілька годин спілкувалась із Захарчен# ком та Плотницьким, а саму зустріч у Мінську організувала ФСБ, — пише журналістка Марина Данилюк#Єрмо# лаєва. — Лякає не прибацаність самої Наді, яка вже сприймається як норма. Лякає, що дівчина — номер один списку найпопулярнішої політичної сили («Батьківщини» — Ред.), що в Надюхи є доступ до державної таємниці у комітеті оборони». Тим часом сестра народного депу# тата Надії Савченко Віра різко вислови#

«

Ìóðàøêè ïî øê³ð³, êîëè ÷èòàºø, ùî äåïóòàò Íàäÿ ê³ëüêà ãîäèí ñï³ëêóâàëàñü ³ç Çàõàð÷åíêîì òà Ïëîòíèöüêèì, à ñàìó çóñòð³÷ ó ̳íñüêó îðãàí³çóâàëà ÔÑÁ.

самим портретом – зажерливий, на# хабний, пихатий», – заявив після цього журналіст. Після подорожі до Мінська Надія Савченко зазнала чимало гострої кри# тики. Політолог Тарас Березовець вва# жає це державною зрадою, а інший політолог – Олександр Палій – каже, що із Савченко і «з тих, хто зробив її парламентарем», треба знімати депу# татську недоторканність. «Мурашки по

»

лася на захист сестри. «Реакцію суспільства робите ви (ЗМІ — Ред). Ви зробили з Наді перевертня. Але як тіль# ки Надя вийшла з полону, її завданням було витягнути на волю всіх інших. Вона говорила про те, що треба домагатися, щоб наші хлопці були на свободі… Ду# маю, суспільство заткнеться. У кожного своя робота», – сказала Віра. За її сло# вами, усі дії Надії узгоджені зі спецс# лужбами України, в тому числі з СБУ. ■

КОМЕНТАР Юрій БЕРЕЗА, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони: «Після того, як Савченко провела перемовини з ватаж ками «ДНР» та «ЛНР», я взагалі не бачу сенсу перебувати з цією людиною навіть в одному приміщенні. Я думаю, що комітет з нацбезпеки у середу збереться, і дії стосовно цієї особи будуть досить жорсткі. Я вже переговорив з голо вою комітету і з деякими його членами. Повірте, жорстка позиція є одностайною». ■

■ Актуально

П'ЯТЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВОЛИНІ ОБРАЛИ ГОЛІВ Минулої неділі вибори відбулися у Княгининку Луцького, Поворську Ковельського, Поромові та Литовежі Іваничівського, а також у Прилісному Маневицького районів Марина ЛУГОВА, Роксолана ВИШНЕВИЧ

а попередніми даними головою Княгининівської об'єднаної те# риторіальної громади обрано Олену Твердохліб — кандидата від «УКРОПу». Вона набрала найбільше голосів серед п'яти претендентів на цю посаду. Олена Олегівна народила# ся у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Ук# раїну створила власну швейну майс# терню. Останній рік вона була голо#

З

вою Княгининівської сільради. У Поворську переміг двох супер# ників самовисуванець Сергій Семе# нюк, який упродовж двох останніх скликань очолював тутешню сільраду. Тож міняти місце роботи йому не до# ведеться. Щоправда, тепер очолюва# на громада значно чисельніша. У Поромові впевнену перемогу серед трьох кандидатів отримав представник «УКРОПу» Євген Неди# щук. Він — депутат Волинської облас# ної ради попереднього скликання, боєць добровольчого полку «Азов», який більше року перебував у зоні

АТО. Євген Микитович є головою но# воволинських міських організацій – Всеукраїнської «Асоціації «Афганці Чорнобиля» та Всеукраїнської гро# мадської організації «Спас». У Литовезькій об’єднаній тери# торіальній громаді найбільше голосів виборці віддали висуванцю ВО «Сво# бода» Іванові Іванчуку. Лікар за про# фесією, дві останні каденції він уже головував у цьому прибузькому селі. На посаду керівника громади претен# дували чотири кандидати. У Прилісному об'єднану тери# торіальну громаду очолить Ігор Тере# щенко. Він належить до ВО «Бать# ківщина», але на вибори йшов у числі чотирьох кандидатів як самовисува# нець. Останній рік Ігор Ілліч працював заступником голови Маневицької райради. А до цього одну каденцію (шосте скликання) був головою Прилісненської сільської ради. ■

Журналісти російського телеканалу «Дождь» повідом# ляють, що Віктор Янукович змінив місце проживання й облаштувався поблизу Сочі. У сюжеті показано будівлю, яка за стилем нагадує житло Януковича в Межигір’ї. Місцева жителька заявила, що в цьому домі мешкає саме президент#утікач. «Я тут живу, і найімовірніше, згідно з народними чутками, це дача Януковича – колишнього президента України», – повідомила журналістам жінка.

ВЙСЬКА ДЛ ВИБИЛИ РОСЯН ТА АСАДВЦВ З ПАЛЬМРИ Бойовики терористичного угруповання Ісламська держава 11 грудня встановили контроль над стародавнім містом Пальміра на сході Сирії. Підконтрольне ІДІЛ інформаційне агентство «Amaq» заявило, що ІДІЛ встано# вила «повний контроль» над містом після взяття цитаделі на стратегічній вершині. За різними джерелами, приб# лизно 500 бойовиків із легкою зброєю атакували блок# пости навколо міста. Після взяття кількох із них російсь# ко#асадівська оборона швидко посипалась. Авіаудари кремлівських військ не завдають великої шкоди військам ІДІЛ, які мають змогу ховатись у місті. Нагадаємо, що Пальміру терористи Ісламської дер# жави втратили в березні цього року внаслідок атаки військ Асада.

У ШВЕЙЦАРЇ ВДКРИВСЯ НАЙБЛЬШИЙ У СВТ ЗАЛЗНИЧНИЙ ТУНЕЛЬ 11 грудня перший регулярний пасажирський потяг вирушив зі швейцарського Цюриха до італійської Монци через Готардський тунель, довжина якого 57 кілометрів. Подорож тунелем займає близько 20 хвилин і скорочує час пересування із півночі на південь Швейцарії на 30 хви# лин. Він прорізає Альпи на глибині до 2300 метрів. Вели# кою перевагою нового шляху є те, що залізничні колії не мають значного нахилу. Спорудження Готардського туне# лю тривало 17 років і коштувало 11 мільярдів євро.

ЯПОНЦ НАВЕДУТЬ ЛАД У КОСМОС Запущений цією державою вантажний корабель спро# бує за допомогою величезної сітки прибрати із земної орбіти хоча б невелику частину космічного сміття. Інно# ваційний пристрій було розроблено за участю компанії, що займається випуском рибальських снастей. За оціноч# ними даними, на орбіті навколо Землі обертається понад 100 мільйонів непотрібних об'єктів, включаючи поламані старі супутники, відпрацьоване обладнання космічних апаратів, інструменти і фрагменти ракет. Безпілотний транспортний корабель отримав назву «Коуноторі», що перекладається з японської як «лелека». Значна частина космічного сміття обертається навколо Землі з величез# ною швидкістю (до 28 тисяч км/год.), і створює постійну загрозу для польотів у космос, а також завдає шкоди ро# боті весвітньої мережі космічного зв'язку.

РК ПРОЖИВ У ТАЇЛАНД НА… ПЛЯЖ Українець на 337 днів прострочив візу і бомжував на узбережжі. За рішенням тайського суду, його мали депортувати. Однак родичі відмовилися надати кошти не тільки на квиток додому, а й на одяг. І одне, і друге йому подарували волонтери та працівники нашого по# сольства.

■ Цитатник Äæîí ÌÀÊÊÅÉÍ, àìåðèêàíñüêèé ñåíàòîð, çàÿâèâ, ùî ñòóðáîâàíèé ïîçèö³ºþ íîâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äîíàëüäà Òðàìïà ùîäî Ðîñ³¿ ³ î÷³ëüíèêà Êðåìëÿ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà:

«

Давайте називати Володимира Путіна тим, ким він є – бандит, убивця і агент КДБ. Чи означає це, що ви (Трамп – Ред.) не повинні мати з ним справу? Звісно, ви поговорите з ним. Але маєте робити це так, як робив Рональд Рейган, – і саме з позиції сили.

»

(За повідомленнями інтернет#сайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»).

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


6

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

ОВИНИ / Україна ДИВНА ЗАЯВА ВАКАРЧУКА ЩОДО «ЧОРНИХ СПИСКВ» Співак вважає, що українська держава не повинна нікого забороняти, а глядачі самі мають проігнорувати російських музикантів, які агресивно налаштовані до нашої країни. Про це Святослав Вакарчук заявив в інтерв’ю білоруським ЗМІ перед своїм концертом у Мінську, який, до речі, пройшов з великим успіхом. «Я б сказав наступним чином: якщо людина порушила, в юридичному сенсі цього слова, закон якоїсь країни, то чому її не пускати? Нехай вона приїде, і її тоді треба за арештувати, – сказав він. – Якщо ж музикант такого за кону не порушив, але питання морально–етичне, то не хай люди голосують і нехай ніхто не купує квиток на його концерт. Тоді буде все зрозуміло». До речі, на концерт «Океану Ельзи» Святослав Ва карчук запросив маму і рідних убитого журналіста Пав ла Шеремета і зі сльозами на очах присвятив йому пісню «Мить». Переповнена зала, аплодуючи встала… Тим часом віце–прем’єр–міністр В’ячеслав Кири ленко спростував чутки, що на час проведення Євроба чення2017 у Києві будуть скасовані «чорні списки».

МЛЬЯРД ПД ПОДУШКОЮ Найбільше готівки має суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти — понад 23 мільйони гривень. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на сторінку проекту Prosud у Facebook. Усього наші служителі Феміди та їхні сім’ї зберігають вдома міль ярд 55 мільйонів гривень. Другою найбагатшою за об сягами готівки є інша суддя цієї ж установи – Ганна Бондаренко. У неї трохи більше 13 мільйонів. Загалом кожен зі списку ТОП10 має понад 8 мільйонів гривень готівкою.

НАРЕШТ ВЗЯЛИСЬ ЗА БАНДИТВ У ЗАТОЦ Обшуки і затримання в популярному курортному селищі, що в Одеській області, проводять понад 300 представників правоохоронних структур. Підозрюва ним у причетності до діяльності злочинного угрупуван ня, яке займалося махінаціями із землею у селищі, інкримінують вчинення злочинів, передбачених 5 стат тями Кримінального кодексу України. До складу групи, окрім чиновників місцевих органів влади, входять судді, прокурори, працівники СБУ та Нацполіції. Зафіксовано понад 50 епізодів їхньої діяльності. «У се лищі з кількістю виборців 1350 чоловік при пособництві відповідних чиновників в кілька квартир було прописа но ще 750 (!!!) «виборців». Цей «електорат», привезе ний на вибори, «проголосував», дозволивши прийти до влади в Затоці, по суті, організованій злочинній групі», — написав у своєму блозі на «Українській правді» Арсен Аваков.

А ТЕПЕР ПОЯСНТЬ, ДЕ ВЗЯЛИ ГРОШ Національне антикорупційне бюро України роз почало розслідування ще 7 проваджень на підставі аналізу інформації з електронних декларацій. Два з них зареєстровані за фактом внесення недос товірних даних народними депутатами, одне — за фактом незаконного збагачення заступника голови облради, в рамках ще чотирьох вивчаються факти незаконного збагачення суддів. Нагадаємо, що раніше вже було зареєстровано три провадження за результатами е–декларацій. Водночас у НАБУ не на зивають прізвища осіб, щодо яких ведеться розслідування.

ЗА ЗЛАМАНУ РУКУ ЗАПЛАТИВ ЖЕК Львів’янка відсудила у комунального підприємства «Навколо базару» моральну компенсацію за перелом руки, отриманий через неприбрану прибудинкову тери торію. Як йдеться у рішенні Франківського районного суду Львова, жінка зламала руку у лютому 2016 року, ко ли, повертаючись додому, зачепилася за арматуру, яка стирчала з бетонної споруди. Компенсацію за травму їй вдалося відсудити лише у грудні. Комунальники запла тили жінці 7,5 тисячі гривень. ■

■ Цитатник Àíäð³é ÒÅÒÅÐÓÊ, íàðîäíèé äåïóòàò, ÷ëåí êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè, êîëèøí³é êîìàíäèð áàòàëüéîíó «Ìèðîòâîðåöü», ïðî ïåðåãîâîðè Íà䳿 Ñàâ÷åíêî ³ç âàòàæêàìè áîéîâèê³â «ÄÍл òà «ËÍл:

«

Наш народ бачить: з Героя України Надія Савченко перетворюється, на жаль, на Арлекіна, який погоджує свої дії з ФСБ і грає явно не на користь держави. Послідовно Савченко братається із терористами. Жоден із членів нашого комітету не може спокійно перетнути кордон із Росією і залишитись живим. А пані Савченко чомусь вільно пересувається і потім це рекламує… Це руйнує дипломатичну лінію захисту України.

»

(За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»).

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ Редакційний щоденник

«Äæîðäæ Âàøèíãòîí, êîëè çà ñâîþ êðà¿íó áîðîâñÿ, â³ääàâ óñå, ùî ìàâ...» Чим переймалася і з чого дивувалася останнім часом редактор відділу економіки газети «Волинь0 нова» Алла ЛІСОВА ...БАЙДУЖІСТЮ ДО ПРОБЛЕМ ПЕНСІОНЕРІВ Ветеран шахтарської праці з Но воволинська Павло Іванович Стецюк ніколи не думав, що на схилі літ йому доведеться ходити зі скаргами по кабінетах. Разом із дружиною Марією Сергіївною мали необережність де сять років тому покласти зекономлені гроші в Нововолинське відділення одного з банків. Як і більшість пенсіонерів, сподівалися, що кошти можна буде використати в скруту. Але насправді вони не те, що не до помогли, а навпаки, забрали багато нервів та здоров’я. За словами ветерана, після ліквідації банку клієнтів, які не зорієнтувалися в ситуації, автома тично перевели у фінансову устано ву, що називається «Кредитна спілка «Інкомвклад», офіс якої розташова ний в обласному центрі. Отож і до биратися старшим людям треба тепер за сто кілометрів. Та, в прин ципі, їздити особливо нема за чим. І все ж упродовж останніх років Павло Іванович добивається повернення грошей. Вони вкрай потрібні і йому, якого обсіли хвороби, і його дру жині, яка перенесла інсульт. Але кошти тривалий час видають дозо вано — по 300 чи по 400 (одного ра зу була більша сума) гривень у рік. Якщо порахувати, скільки коштує квиток на дорогу до Луцька й ціну за нотаріально завірену довіреність, коли їздить хтось із молодших ро дичів, то й зважують: чи шкіра ви чинки варта? Звертався Павло Іванович у пра воохоронні органи, прокуратуру, і ніхто не може йому зарадити. Остання відповідь надійшла від Луцького міськвідділу управління Національної поліції у Волинській області. В ній повідомляється, що «порушень чинно го законодавства, відповідальність за які передбачена КК України, не вста новлено... Відносини, що виникли між вами та кредитною спілкою «Інком вклад», регулюються цивільно–право вим законодавством». Також було ре комендовано звернутися до суду. Павло Іванович не пам’ятає, що написано в договорі, але він щиро вірив словам банківських працівників про те, що за потреби вони свої гроші заберуть без проблем. Можливо, з ог ляду на інфляцію сума в 12 тисяч гри вень для багатіїв невелика, але для хворого подружжя — це цілий капітал, зібраний багаторічною важкою пра цею. — Я не звик протестувати, мітингу вати, — крізь сльози мовить старий чоловік. — Але якби мав здоров’я, то приєднався б до фінансового Майдану в столиці. Хіба можна так народ обду рювати? Накрали мільйони, а нам своїх кровно зароблених не віддають. ...КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА? Останнім часом нова хвиля ворож нечі та ненависті, спричинена заявами одіозних політиків, заполонила екрани телевізорів. У простих українців вони вже викликають відразу. Бо очевидним

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН (1732—1799) — американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки. Засновник США, головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність.

є лише те, що можновладці борються тільки за те, щоб відбілити свій імідж й уникнути відповідальності. На відміну від цієї розжирілої верхівки, в простих громадян зовсім інші клопоти: де взя ти кошти, аби покрити комуналку, підготуватися до різдвяних свят, як швидше дочекатися повернення до дому з війни сина, зятя, брата… В уродженця Криму, а нині новово линця Івана Гузюка після року служби в зоні АТО суттєво змінилися погляди на події, які відбуваються в Україні. Сім

що так не станеться. Немає в нас сво го Вашингтона. Чи дочекаємося його колись? ...ЯК У СУСІДІВ ВШАНУВАЛИ СВЯТОГО ЙОСАФАТА Наприкінці осені Церква відзначає день пам’яті священномученика Йо сафата Кунцевича, який народився і тривалий час жив у Володимирі–Во линському. Його ім’ям також названий новозбудований величний храм у

«

Çíàºòå, ùî ïîòð³áíî, àáè çàê³í÷èëèñÿ âîºíí³ ä³¿? Íà ïåðåäîâó ïîñëàòè ñèí³â âèñîêîïîñàäîâö³â ³ç Êèºâà. Áî òàì, ó çîí³ ÀÒÎ, ïåðåâàæíî áóëè ò³, õòî íå çì³ã â³äêóïèòèñÿ. Àáî êîìó ñîâ³ñòü íå äîçâîëèëà óõèëèòèñÿ â³ä ñëóæáè.

років тому він із батьками переїхав у село Ізов Володимир–Волинського району. Пішов на строкову службу. Ко ли розпочалася війна на Сході, не шу кав причин, щоб уникнути мобілізації. Спочатку Володимир–Волинський, потім — полігон у Рівному, де вперше побачив жахіття війни, коли привезли труни із загиблими під Волновахою… Дивом уникнув Іловайського котла. Хоча ніколи не ховався за спини інших. А через рік — демобілізація. Те пер налагоджує побут, час від часу зустрічається зі своїми побратимами. Молодий чоловік виконує ще од ну непросту місію. Щоразу в теле фонних розмовах із братами, один з яких мешкає в Санкт–Петербурзі, а другий — у Криму, намагається дати правдиву інформацію про те, що не ми розпочали цю бійню і що «банде ри» — дружелюбний народ, в сере довищі якого жити комфортно. Але ворожа пропаганда так просто не минає. — Знаєте, що потрібно, аби закінчилися воєнні дії? На передову послати синів високопосадовців із Києва. Бо там, у зоні АТО, переважно були ті, хто не зміг відкупитися. Або кому совість не дозволила ухилитися від служби, — з хвилюванням у голосі говорить колишній солдат. Нещодавно я з великою цікавістю прочитала інтерв’ю з архієпископом, колишнім главою УГКЦ, великим мо ральним авторитетом Любомиром Гу заром, який після оприлюднення е–декларацій наших можновладців сказав: «Джордж Вашингтон, коли за свою країну боровся, віддав усе, що мав. Купував солдатам на ці гроші їжу, одяг. А у нас жебраки жебраків году ють, одягають, гинуть за свою батьківщину…. Всю свою розкіш ці люди повинні негайно віддати солда там, вдовам, дітям і біженцям. І на колінах перед ними стояти». Знаємо,

»

Червонограді сусідньої Львівської об ласті, де завжди відбуваються урочис тості з нагоди вшанування святого. Настоятель цього храму отець Михай ло Нискогуз, відомий в Україні не ли ше як будівничий, а й великий патріот (багато допомагав бійцям у зоні АТО), капелан крайового братства вояків УПА, часто запрошує знаних про повідників та відомих людей для чи тання духовних лекцій парафіянам церкви. Цього разу у Червоноград завітав автор історичних романів «Чорний во рон», «Маруся», нової книги повістей про бійців АТО «Чорне сонце» Василь Шкляр. Недільного ранку він побував на архієрейській Божественній Літургії. А вечірньої пори вшанував своєю присутністю і глибоким висту пом у міському Народному домі. Письменник розповів про творчість, плани на майбутнє, дав оцінку ситуації в Україні. Обнадійливо прозвучали слова Василя Шкляра про те, що, попри все, він бачить появу но вої української Людини, яка народи лася на Майдані, укріпилась у протистоянні на Сході. Ці нові люди — його теперішні та майбутні герої. Приємно було чути, що літератор час то буває в Луцьку, зустрічався з рідни ми героя Небесної сотні Василя Мой сея. Отець Михайло Нискогуз вручив гостеві нагороду крайового братства — медаль Степана Бандери та вели коформатну ілюстровану книгу «Житія святих». Органічно доповнив високо духовний захід виступ учасників ху дожньої самодіяльності та соліста Львівської опери Романа Ковальчука. Дні, проведені у сусідньому Червоног раді, додали енергії і снаги, ще раз підтвердили істину: нас може врятува ти лише духовність і слово Боже. ■


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

7

ОВИНИ / Волинь Фото Олександра ФІЛЮКА.

■ Знай наших!

ІЗ КОЛЕКЦІЄЮ ДОВЕЛОСЯ ПОПРОЩАТИСЯ Раритетні банкноти виявили у пункті пропуску «Городище» прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

автомобілі «Форд», який прямував із Білорусі, у місці для зберігання рукавичок було знайде но 9 купюр. Як з'ясувалося, гроші царської Росії, СРСР та Польщі датовані кінцем ХІХ та почат ком ХХ століття. Таку колекцію через державний кор дон намагався приховано перевезти водій, громадя нин Білорусі. Купюри вилучили та направили на екс пертизу. ■

В

ПОСТРАЖДАЛИ ЧЕРЕЗ СВОЮ ДОВІРЛИВІСТЬ Сім'я Мартинюків із ВолодимираВолинського – це 3 + 2 + 2 і, звичайно, мама з татом!

Óí³êàëüí³ äâ³éíÿòêà–áëèçíÿòêà äîâåëè, ùî ñõîæ³ é íå ñõîæ³ îäèí íà îäíîãî НА НЕЗВИЧАЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ&КОНКУРС ДО ЛУЦЬКА З'ЇХАЛИСЯ ТАКІ ДІТИ З УСІЄЇ ОБЛАСТІ Поява малюка в сім'ї – завжди щастя, а коли їх одразу двоє чи троє? Тоді й радість подвійна чи потрійна, але і мужності, й витривалості батькам треба вдвічі# втричі більше. І дійсно героїчними є ті, які крім того, що народили таких діток, ще й виховали їх чудово Лариса ЗАНЮК

естивальконкурс близнят і двійнят «Схожі на всіх і не схожі ні на кого», організований управлінням освіти облдержадміністрації, зібрав таких маминих і тато вих див на одній сцені Пала цу культури Луцька аж 13 пар. І всі вони не лише гарні, а й талановиті. — Народження близнят – то унікальне явище в природі, а наша мета спільно із «Шанс–MUSIC» – знайти та ланти і показати їх іншим. А в перспективі, може, до нас доєднаються учасники з усієї України, – розповіла директор

Ф

Слісарук, запитала, чи легко дається виховання аж двох красунь одночасно? — Звісно, було вдвічі складніше фізично, але тут, скажу вам, усе помножене на два – і згода в сімействі, і взаємодопомога, і батьківсь ка декретна відпустка, – роз повідає бабуся Віра. Іванка й Марійка Христи нець ростуть у родині свяще ника. А їхня ненька ще й для парафіян матінка, тож я поцікавилась, як вдається поєднувати релігійне й світське виховання дітей? — Стараємося дати їм можливість вибору, а не нав'язати. Відвідують різні гуртки, мають багато інте

Волинського центру естетич ного виховання учнів Оксана Дідик. Діти демонстрували свої вміння, а журі мусило визна чити найкращих, хоч це й не легко, адже відомо, що учас ники схожі між собою і не схожі на інших – одні роман тично співають, другі – справжні акробати на сцені, треті грають на роялі, скрипці, акордеоні. Ті дівчат ка – гімнастки, інші – танцю ристки, але всі разом довели, що найкращий друг – поряд, і називається він братиком чи сестричкою. Більшість вис тупів діти присвятили анге ламохоронцям їхнього дити нства – мамам. А якими ніжними словами вони нази вають своїх рідних! Тож підтримати учасників приїха ли і мами, і тати, і дідусіба бусі. У батьків синьооких сест ричок із ВолодимираВо линського, Анни та Анастасії

»

ресів, але якщо веселощі ви падають у піст, то й самі відмовляються, кажуть, піде мо іншого разу. Родзинкою заходу стала трійня з ВолодимираВо линського – Роман, Естер та Олександр Мартинюки. З ними на конкурс прибули не лише мама й тато, а ще дві пари двійнятоксестричок братиків та вчителька. Тобто всіх дітей у сім'ї – семеро. Тато Анатолій розповів, що у шлюбі з дружиною Вірою вже 10 років. За цей час ніколи не розчаровувалися один в одному і радіють, що Бог їх виділив, надарувавши таких дітей. А вчителька за певнила, що попри всі тур боти і надмірну зайнятість, ці батьки дуже активні і відповідальні. Це вони й по казали на конкурсі – разом виконали пісню про Україну. Усіх учасників нагород жено грамотами та подарун ками від Центру естетичного

Валентин СТАВСЬКИЙ

о його господарства завітали двоє жінок, які назвалися працівниками сільської ради і зап ропонували обміняти готівкові заощадження на долари США. Дідусь віддав 11 тисяч гривень. На томість отримав… фальшивки. А у селі Грем’яче Острозького району нез найомці, які їхали автівкою, попросили 64–річну жінку показати шлях до місцевого медзакладу. До рогою вони розповіли, що їхня знайома у тяжкому стані і потребує коштів на лікування. Однак гривень вони не мають, а тому попросили жінку позичити 10 тисяч. Взамін залишили їй сумку з доларами США і цінними паперами. Співчутлива пенсіонерка без ва гань пішла до банкомату, де зі своєї картки зняла необхідну суму. Коли незнайомці поїхали, вирішила перевірити рюкзак і виявила у ньому згортки паперу і 7 доларів США.■

Д

«ПОТРУСИЛИ» — І ЗНАЙШЛИ А цих красунечок не просто розрізнити...

За процесуального керівництва прокуратури Волині працівники головного управління Державної фіскальної служби в області провели санкціоновані судом обшуки на двох автозаправних станціях у Луцьку Наталія МУРАХЕВИЧ

е було зроблено в рамках розслідування кримінального провадження про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та збут незаконно виготовлених палив но–мастильних матеріалів (правопорушення, пе редбачені ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України). Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 тисяч літрів паливно–мастиль них матеріалів на суму близько 2 мільйони гривень та комп'ютерну техніку. Триває досудове розсліду вання. ■

Ц

«

Á³ëüø³ñòü âèñòóï³â ä³òè ïðèñâÿòèëè àíãåëàì-îõîðîíöÿì ¿õíüîãî äèòèíñòâà – ìàìàì.

У селі Рудка, що у Володимирецькому районі на Рівненщині, шахраї ошукали 87#річного пенсіонера

І співали, і грали, й перше місце завоювали.

БАТЬКО З СИНОМ «ПІДСІЛИ» НА СЕКСУАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ? У залізничному пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення пасажирського потяга Київ – Варшава прикордонники Луцького загону спільно з митниками виявили контрабандні медичні препарати Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

аблетки, які, за попередніми даними, є сти мулятором чоловічої потенції, перевозили двоє громадян Німеччини (батько з сином віком 67 та 29 років). Вони поклали 600 пігулок «TADADEL 20» у сумку серед особистих речей. Як з’ясувалося, порушниками виявились «старі знайомі» прикордонників. У квітні цього року вони вже намагались вивезти з України з метою подаль шої реалізації понад 36 тисяч штук таких же табле ток, приховавши їх серед багажу та постільної білизни у купе поїзда. Тоді експертиза підтвердила медичне призначення препарату, а сума оцінки становила 900 тисяч гривень. Зараз родичі заявили, що придбали таблетки для особистого користування. Після експертизи бу де прийнято відповідне правове рішення. ■

Т Як дві крапельки, закружляли у синьому таночку.

виховання молоді. А пере можцями стали: 1 місце – Іван та Максим Бакаї (ЗОШ №7 м. Ковель), Іванна та Марія Христинець (Будинок дитячої творчості м. Берестечка Горохівського району). 2 місце – Тетяна та Ольга Куниці (КаміньКаширський будинок дитячої та юнацької

творчості), Богдан та Максим Левицькі (Луцький НВК «ЗОШ–правознавчий ліцей з посиленою фізичною підго товкою»). 3 місце – Ангеліна та Анастасія Слісарук (Володи мирВолинська ЗОШ №5), Анна та Владислав Склян чуки (Любомльська ЗОШ №2). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


8

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

ОВИНИ / Волинь Минулої неділі о 13й годині до працівників державної лісової охорони ДП «Ківерцівське лісове господарство» надійшло повідомлен ня про те, що у кварталі 19 Торчинського лісництва невідомі вантажать деревину

www.volyn.com.ua

■ Ініціатива Фото з сайту 0332.ua.

НА ТРИ ДУБИ ПОРІДШАВ БІР

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

Світлана ДУМСЬКА

оловний лісничий державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство», працівники мобільної рейдової бригади терміново виїхали на місце події. Про факт браконьєрства також повідо мили поліцію. Зловмисників упіймали «на гарячому». На місці було виявлено три пні свіжозрізаних дубів. За попередніми підрахунками, сума збитків становить близько 23 тисяч гривень. З’ясувалося, що «підзаро бити» таким чином вирішили троє жителів Луцька. І, очевидно, готувалися чоловіки заздалегідь: машину оснастили лебідкою, підсилили також кузов та раму автомобіля для більшої вантажопідйомності, на коле сах кріпилися ланцюги для кращої прохідності без доріжжям. Автомобіль та деревину вилучено. Справу пере дано у правоохоронні органи. ■

Г

КРИВАВЕ ЗАСТІЛЛЯ Минулої суботи вранці, в одному із будинків на вулиці Шпитальній у Луцьку було виявлено тіло 45річної мешканки одного із сіл Луцького району зі слідами насильницької смерті Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

равоохоронці оперативно встановили, що вбивство скоїв 35річний лучанин. Потерпіла разом із підозрюваним відпочивала у будинку спільної знайомої в обласному центрі. Коли гості були вже добряче напідпитку, між 45річною волинянкою та на десять літ молодшим лучанином виникла супереч ка. Під час сварки чоловік вдарив жінку ножем у шию. Рана була смертельною. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили. Луча нину слідчі оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу Ук раїни. Підозрюваного затримали. Нині вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту. ■

П

ХТО КОМУ ПОМСТИВСЯ? На Рівненщині у Сарненському районі в річці Горинь знайшли тіло чоловіка Валентин СТАВСЬКИЙ

к з'ясувалося у ході слідства, ця історія почала ся ще 9 років тому. Тоді дільничний інспектор затримав підозрюваного у нападі на таксиста та викраданні авто. Суд визнав чоловіка винним і відправив до в’язниці. Зловмисник нещодавно звіль нився й одразу вирішив помститися. У центрі села, за словами очевидців, він зустрів брата ексміліціонера і, діставши ніж, став погрожувати вбивством його ро дині. Що було далі, достеменно невідомо, але через кілька днів колишнього в’язня знайшли мертвим. Йо го труп за 20 кілометрів від села Костянтинівка вило вили в річці. У спідньому одязі було каміння. Експер тиза показала, що чоловіка жорстоко побили, заріза ли і кинули в Горинь. А вже невдовзі поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився брат колишнього дільничного — того самого, який 9 років тому затримував загибло го за напад на таксиста. У поліції кажуть, що він уже зізнався у вбивстві (суд заарештував його на 2 місяці). Втім правоохоронці не виключають, що підозрюваних може побільшати, якщо експертиза підтвердить, що загиблого била не одна людина, або ж знайдуться свідки злочину. ■

Я

БІЗНЕС НА СОНЯЧНОМУ КАМІННІ НЕ ВДАВСЯ Співробітники Луцького відділу поліції вилу чили у 23річного жителя обласного центру Волині 100 кілограмів бурштину та обладнан ня для його обробки Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ласник помешкання пояснив, що придбав со нячне каміння у невідомих йому людей у сусідній Рівненській області для подальшого збуту. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру до судових розслідувань за статею 198 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до трьох років. ■

В

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Найкращі господарники краю вирішили об’єднатися.

«ÑÏÀÑ» ÐßÒÓÂÀÒÈÌÅ ÀÃÐÀв¯Â На Волині почала діяти Самоврядна перша аграрна спілка Співзасновниками виступили найбільші господарства краю: ТзОВ «Волинь–зерно –продукт», ФГ «Євгена Шелепіни», ТзОВ «П’ятидні», агрофірма «КамАЗ–Агро», ПОСП імені Івана Франка, ПОСП імені Шевченка, СГПП «Дружба», СГПП «Несвіч», СГПП «Рать», ГТОВ «Городище», СГТОВ «Лище», СГТОВ «Романів», СГТОВ імені Лесі Українки. Головою спілки став Євген Дудка, а виконавчим директором — ексC начальник управління СБУ Володимир Мельникович

Сергій НАУМУК

тексті меморандуму йдеться про те, що «тільки через єднання та порозуміння, через відкритий та конструктивний діалог, взаємну довіру, через опору на власні сили можна навести лад та далі

У

ських, цивілізованих стосунків між гос подарствами та підприємствами, створить умови для конструктивного діалогу підприємців з владними орга нами, допоможе вирішувати супереч ки та залагоджувати конфлікти, дозво лить залучати кваліфікованих фахівців для розв’язання проблем та форму

«

² ÿêùî âðàõóâàòè, ùî íåìຠçàêîí³â, ÿê³ á ÷³òêî ðåãëàìåíòóâàëè îáîðîò çåìë³ ÷è çàõèùàëè ãîñïîäàðíèêà â³ä ïîâçó÷î¿ àíåêñ³¿, òî ìè é ïðèéøëè äî òîãî, ùîá ñòâîðèòè ãðîìàäñüêó ñï³ëêó, ó÷àñíèêè ÿêî¿ âçÿëè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çà ïåðøèì ñèãíàëîì äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó âñ³ìà çàñîáàìè.

будувати спільний дім — рідний край — нашу державу». Метою діяльності об’єднання є за побігання рейдерству, нечесній конку ренції, незаконному тиску на бізнес та сприяння розвитку волинського села. Аграрії наголошують у меморандумі, що їхнє об’єднання позапартійне, і висловлюють сподівання, що «гро мадська спілка «СПАС» стане майдан чиком для налагодження партнер

»

вання підвалин стабільного поступаль ного розвитку кожного підприємства, кожної громади». Про важливість створення спілки свідчить і те, що зібрання відвідали го лова обласної ради Ігор Палиця, голо ва територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків» Петро Пилипюк та голова правління Волин ського обласного об’єднання робото давців Володимир Цибульський.

ДУМКИ УЧАСНИКІВ: Віталій ЗАРЕМБА, керівник ТзОВ «Романів»: — Спілка створена на засадах добросусідства, доброчесності, справедливості, добровільності, са моврядності, рівності перед зако ном, позапартійності, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості, публічності, взаємодо помоги. Усе це принципові речі, які ми не просто декларуємо, а готові ствердити. Ніхто нікому не буде ні підпільно, ні тим більше публічно пе реходити дорогу. На взаємодопомозі та взаємовиручці можна було б зупи нитися детальніше. Нині з’явилися форми рейдерства, коли якась структура навіть з іншої області здійснює експансію на Волинь. Їздять по селах і пропонують платити більшу оренду за паї. Що буде потім — це вже інша справа. І якщо врахувати, що немає законів, які б чітко регламентували оборот землі чи захищали господарника від повзучої анексії, то ми й прийшли до того, щоб створити громадську спілку, учасники якої взяли на себе зобов’язання за першим сигналом допомагати один одному всіма засобами. Ми заявили, що є відкритими для всіх. І якщо наші прості правила влаштовують інших — ми готові приймати у спілку на рівних умовах. І ще одне — кожен може у будьякий момент вийти, якщо захоче.

Іван СМІТЮХ, керівник СГТОВ імені Лесі Українки: — Нині об’єдналося 13 господарств, може, бу де більше. У спілці має ви робитися механізм спів праці між господарствами. На Волині наразі немає во рожнечі між більшими та меншими сільгосппідпри ємствами, між фермера ми. А в інших областях ця проблема є. Наше завдан ня — допомагати один одному. З часом буде ринок землі і нам треба єдиним фронтом розробляти ме ханізм. Бо навіть не всі сильні господарства змо жуть купити землю. Я висловлював ідею, що на основі «СПАСа» має відбутися кооперація. Чи 13, чи 30 аграріїв можуть об’єднатися. Кожен з нас нібито сильний, а насп равді слабкий. Ми витрачаємо багато ресурсів (грошей та часу) на організаційні роботи. А ско оперувавшись, з усім можна справитися швидше. Наприклад, є проблема з проблем — немає залізничних вагонів, щоб відправити зерно. А ко оператив може мати транспортну організацію, ку пити вагони, відправляти зерно і мати з чого гос подарювати. ■


www.volyn.com.ua

ГОСПОДАРСЬКІ СЕКРЕТИ

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

9 (3а )

Фото Тетяни АДАМОВИЧ.

■ І собі, і людям! Тетяна АДАМОВИЧ

цьому переконалася, завітавши на його поле, де є і маточник, і шкілка, і рівненькими рядами ростуть молоді саджанці. Тільки яблунь у нього понад три десятки сортів, а ще є груші, вишні, че решні, абрикоси, сливи, персики різних строків достигання, ви ноград, аґрус, смородина, йош та, кизил, фундук. Такі затребу вані тепер грецькі горіхи виро щує не лише з плодів, а й щеп лює. Справа ця дуже клопітна і не завжди вдається навіть досвідченим садівникам, на томість в умілих руках господаря дерево оживає і плодоносить. Очевидно, мудра наука переда лася Віталію Лютніку з генами від діда і батька, бо й вони свого ча су прищеплювали дерева у влас них садках та в односельців. Посеред саджанців рясніють вирощені господарем ряди тро янд, а сорти, яких у Віталія понад два десятки, взяті у друзів і знайомих. Із черешків дбайливо викоханий кожен кущик. Непо далік, при дорозі, запишалася червоними китицями шипшина. Ця лікувальна ягода в Лютніків у великій пошані, на зиму загото вили її аж два відра, бо вітамінний чай із плодів рятує від усіляких застудних захворювань, зміцнює організм та й просто смачний. За самостійне хазяйнування Віталій Миколайович узявся з півтора десятка років тому, коли ще працював фельдшером на цукровому заводі. Це заняття настільки захопило, що вирішив повністю присвятити себе садівництву і полишив завод. Нині, як каже, у свій плодороз садник ходить щодня, мов на ро боту. З року в рік розширює площі, щоправда потрохи, бо в основному вся робота біля сад жанців ручна. На своїх двадцяти сотках трудиться з дружиною Ва лентиною і доньками, не довіряє роботу чужим. — Продаж саджанців — спра ва сезонна, а в нинішній час, щоб якось утриматись «на плаву», до водиться братися за все, що дає прибуток. Воно, можливо, й

У

Садок для Віталія Миколайовича – це бізнес і справа для душі.

Ó Â²ÒÀË²ß ËÞÒͲÊÀ ² ÍÀ Àɲ ÐÎÑÒÓÒÜ ÃÐÓز Колишній медик із Володимирівки Володимир$Волинського району вирощує понад сотню сортів плодових дерев і кущів вигідніше засіяти все поле соєю, і клопоту набагато менше було б, але садівництво — заняття для душі, тому без нього ну ніяк, — міркує Віталій Лютнік. Спостерігала, як чоловік вправно викопував молоді де ревця, аби не пошкодити корені, прискіпливо оглядав кожне, бо того дня мали приїхати покупці. Завершивши, повів мене до ма точника, де росли тонкі червоно листі прутики–підщепи, підкопав один, аби на власні очі побачила, яке у них пишне коріння — воно і є основою майбутнього дерева. На цих прутиках, які господар ви писує з різних інститутів України, він і щеплює сорти, що найбільш облюбував. А щоб мали добру силу росту, садить їх у родючий ґрунт, який перемішує з тирсою і

«

ßêîñü ëèøå ðàç ãîñïîäàð âèâ³ç ïðîäàâàòè ñàäæàíö³ íà ÿðìàðîê, àëå ïîáà÷èâøè, ÿê òàì éîãî äåðåâöÿ ïðîñòî-òàêè øàðïàëè ³ ñêóáëè, çàð³êñÿ: íà áàçàð í³ íîãîþ! Òà òåïåð ó ö³ì ³ ïîòðåáè íåìàº, áî éîãî äîáðå çíàþòü íå ò³ëüêè ì³ñöåâ³, à é íà âñ³é Âîëèí³, Ëüâ³âùèí³ òà гâíåíùèí³.

»

перегноєм, бо земля у Володи мирівці важка, суглиниста. На різних ґрунтах радить викорис товувати відповідні підщепи. Саджанці, щеплені на червоно листій підщепі, добре ростуть і плодоносять на піщаних землях, натомість щепленим на «англійській», краще підійдуть важкі родючі ґрунти.

Господар розповідає, що де рева, вирощені на вегетативно розмноженій підщепі, мають слабшу силу росту, тому їх легше обрізати, обробляти, збирати врожай. Хоча для підщепи можна використати й сіянці: «антонівки» — для яблунь; жерделі (дикий аб рикос) та аличі — для кісточкових (абрикос, персик, слива), вишні

■ Візьміть на замітку

СКІЛЬКИ ПЛОЩІ ТРЕБА ПІД ОДНЕ ДЕРЕВО?

ВБЕРЕЖІТЬ САД ВІД МОРОЗУ Ось кілька порад, як захистити плодові дерева ередусім, вони повинні бути протягом сезо ну належно підживлені та политі. Проте нині цим уже не допоможеш. Але ще не пізно побілити стовбури. Через відлиги дерева зазнають значних перепадів температур. Особливо це небезпечно наприкінці зими, коли вдень вони нагріва ються до +20 градусів, а вночі охолоджуються до мінус 20. Із сонячного боку можливий опік. Вберегти дерева від такого допоможе побілка. Для цього використовуй те спеціальну фарбу на водоемульсійній основі. Прос ту побілку легко змиють дощі. ■

П

Рослини на присадибній ділянці слід розміщувати так, щоб кожна з них мала відповідну територію живлення ереву потрібно не менше 25 квадратних метрів. Чагар нику — 1—4 кв. м. Трав’янис тим багаторічникам — до 1 квадратного метра. Отже, на дачній ділянці розміром 6 сотих із врахуванням будівель можна розмістити 3 — 5 великих дерев або 6 — 10 малих, або до 50 чагарників, або кількасот трав–багаторічників.

Д

Заснована 27 вересня 1939 року. Газета виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі газети «Волиньнова» ЗАСНОВНИКИ: ОБЛАСНА РАДА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦIЇ

www.volyn.com.ua Головний редактор Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

НАША АДРЕСА: 43025, Луцьк, просп. Волі, 13 volyn.nova@gmail.com, reklama.volyn@gmail.com

E?mail

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. Передрук або відтворення у будь?якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь?нова» чи на її інтернет?сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –* – друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе. Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить законодавству України, нормам моралі або може завдати шкоди виданню.

Приймальня 723894 Заступники головного редактора Уліцький Василь Михайлович 723989 Cвітліковська Галина Йосипівна 722007 Рузак Петро Макарович 723894 Римар Микола Анатолійович 723894 Наумук Сергій Васильович 725102 Відповідальний секретар Трофимчук Тамара Сергіївна 725102

При цьому слід пам’ятати, що рослини дуже різняться вимог ливістю до умов зростання. Одні з них світлолюбні й у затінку не ростуть, інші тіньовитривалі і добре уживають ся під наметом дерев. Більшість гар ноквітучих рослин (бузок, півонія, півники) можуть рости в затінку, про те цвітуть лише при повному освітленні. ■

— для черешні. Що цікаво, груші, щеплені на айві і посаджені на хороших родючих ґрунтах, мають більші плоди, ніж у вирощених на інших підщепах. Восени підщепи пересаджує у шкілку (рядками). Садівник ка же, що осіння посадка саджанців має свої переваги, хоча з перси ками рекомендує зачекати до весни. Влітку, у серпні, робить на них окулірування — у дво трирічну підщепу вживлює бруньку певного сорту, і лише наступної осені їх можна прода вати. Щеплювати плодові дерева можна навесні, влітку, восени, навіть узимку. Навесні краще по чинати з березня, але треба ди витися на бруньки на дереві, й робити це до їх розпускання. Взимку роботи розпочинають із грудня. Розповів пан Віталій і про те, як захищає сад від хвороб і шкідників. Тільки зійде сніг, дере ва і кущі обробляє 3–відсотко вою бордоською рідиною — це розчин води з мідним купоросом і вапном. Навесні, перед цвітінням, обприскує їх «каліпсо» — це вбереже від квіткоїдів і не зашкодить бджолам. А дерева, що плодоносять, обробляє від плодожерки Актарою, Конфідо ром, Матчем та іншими інсекти цидами. І ягідники, і саджанці за хищає карбамідом. Восени, коли опаде листя, спеціальним розчи ном карбаміду обприскує крону і землю навколо дерева, а за місяць до збору врожаю — Хору сом або Світчем. Молоді деревця полюбляють гризти зайці й миші, то від гри зунів розкладає протруєні при манки у спеціальні трубки, аби птахи не добралися, а від вуханів кутає стовбури очеретом. Зазвичай, у Володимирівку за саджанцями покупці приїжд жають самі. Якось лише раз гос подар їх вивіз продавати на яр марок, але побачивши, як там його деревця простотаки шар пали і скубли, зарікся: на базар ні ногою! Та тепер у цім і потреби немає, бо його добре знають не тільки місцеві, а й на всій Волині, Львівщині та Рівненщині, де вже також ростуть і плодоносять дбайливо вирощені саджанці з Володимирівки. ■

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿëèñòîïàäà Óêðà¿íà åêñïîðòóâàëà ñèðó íà 21,6 ìëí äîëàð³â. Головними споживачами є Казахс$ тан і Молдова. Імпорт потягнув на 25,8 млн «зелених». Найбільше сирів завозять із Польщі та Німеччини.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ Місцевого самоврядування і сільського життя Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102 Інформації Козюпа Мирослава Павлівна

Головний художній редактор Міщук Олександр Ярославович 720666

Освіти Занюк Лариса Віталіївна

Головний бухгалтер Вдовиченко Тамара Федорівна 727107

Культури Тимощук Ярослава Євгенівна

Флішаровський Роман Олександрович 726121

Реклами і маркетингу 720666

Соціального захисту Сомова Євгенія Володимирівна 723894

Заступники відповідального секретаря Економіки Харчук Олена Андріївна 720666 Банада Олеся Андріївна 720666 Лісова Алла Степанівна

Спорту

Борох Сергій Іванович

Чапко Любов Вікторівна (244) 31178

723894

Рівненщина — 61615

723932

Реєстраційний номер КВ 7829 04.09.2003 р. Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.: (0352) 522737. http://aprint.com.ua

720666

тираж 54100. зам. № 949.

Фотокореспондент Філюк Олександр Миколайович

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: Волинь — 61136,

720666

Приватних оголошень Тимощук Руслана Борисівна

723894

770770

Листів і зв’язків із читачами

Поточний рахунок редакції газети «Волиньнова» 26008055458120 у ВГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 303440, ЄДРПОУ 02471695 Друк офсетний. Обсяг 3 друк. аркуші


10 (4 а )

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

ГОСПОДАРСЬКІ СЕКРЕТИ

www.volyn.com.ua

■ Хазяїну на замітку Іван ДЕНИСЮК

ПРИМІЩЕННЯ І КЛІТКИ Взимку їх найкраще перево дити на постій в утеплений хлів або ж повністю покривати клітки теплою рогожею. По можливості слід підтримувати температуру в приміщенні на рівні + 14—20 гра дусів, для чого необхідно облад нати його автономним опален ням чи звичайною піччю. Якщо такої змоги немає, роз ташуйте їх на підвищенні, щоб тварини не стояли на промерзлій землі. Незалежно від того, чи встановлена клітка з нутрією в приміщенні, чи на вулиці, підлогу необхідно вистелити соломою або тирсою. Товстий шар підстилки забезпечить тваринам тепло і комфортні умови навіть у найлютіші морози. Якщо нутрії зариваються в підстилку з голо вою, це свідчить про дуже низьку температуру повітря. ВЕНТИЛЯЦІЯ Хлів, в якому утримують тва рин, важливо обладнати від повідними отворами. Повітря в закритому приміщенні дуже швидко забруднюється вугле кислим газом, який нутрії видихають. Окрім того, випорож нення також будуть випаровува тися, насичуючи повітря аміаком. Без хорошої вентиляції просто не обійтися. Непровітрю вання негативно впливає на нутрій, сприяючи зниженню апе титу, млявості, розвитку запаль них захворювань очей і дихаль них шляхів. Тому протягом холодного періоду приміщення необхідно вентилювати, проганяючи через нього достатню кількість свіжого повітря для відведення зайвої вологи. Вона не повинна переви щувати 80 відсотків, інакше нутрії часто хворітимуть, можливий падіж. Облаштовуючи венти ляцію, важливо пам’ятати про протяги, особливо небезпечні для тварин взимку.

розміщених безпосередньо над клітками на відстані 3—4 метрів. При цьому потужність освітлю вальних приладів може бути не висока, достатньо, якщо вона не буде перевищувати 40 Вт в одній лампі. Важливо освітлювати їхнє місцезнаходження не менше 16 годин на добу, особливо клітки з вагітними нутріями і самцями.

ОСВІТЛЕННЯ Нутріям для нормального розвитку, росту, збільшення у вазі і появі здорового потомства необхідне сонячне світло, якого взимку, та ще й у закритому хліві, дуже мало. Якщо в ньому немає вікон, потрібно зробити штучне освітлення за допомогою ламп,

ГОДУВАННЯ Від того, наскільки поживни ми і якісними будуть корми, спо живані нутріями в зимовий час, залежить не тільки їхня вага і здоров’я, а й те, наскільки гар ним і блискучим буде хутро до моменту забою. До раціону обов’язково повинні входити

ÙÎÁ ÍÓÒв¯ ÂÇÈÌÊÓ ÁÓËÈ ÇÄÎÐβ Ці тварини найменше пристосовані до холоду, особливо страждає не покритий шерстю хвіст. Обмороження хвоста і лап загрожує болісними відчуттями, через які нутрія починає худнути і може загинути

«

³ä òîãî, íàñê³ëüêè ïîæèâíèìè ³ ÿê³ñíèìè áóäóòü êîðìè, ñïîæèâàí³ íóòð³ÿìè â çèìîâèé ÷àñ, çàëåæèòü íå ò³ëüêè ¿õíÿ âàãà ³ çäîðîâ’ÿ, à é òå, íàñê³ëüêè ãàðíèì ³ áëèñêó÷èì áóäå õóòðî äî ìîìåíòó çàáîþ.

корми, що містять протеїни, вітаміни, цукор і клітковину. Взимку найбільш якісними і добре засвоюваними харчами вважають сіно. Правильно вису шене і оброблене, воно містить велику кількість необхідних про теїнів, а також вітамінів. Крім сіна, необхідно годува ти нутрій концентрованими кор мами, зокрема комбікормом

Як зберегти новорічну ялинку Щоб зелена красуня якомога довше мала гарний вигляд, треба дотримуватись декількох простих правил Рекомендації з догляду

Варіанти встановлення в домашніх умовах: Сіль

Цукор

Розчинити у воді таблетку аспірину, дрібку солі і ложку цукру.

Аспірин гальмує розвиток гнильних бактерій, а сіль і цукор забезпечують живлення. Поставити в цей розчин ялинку.

упереміж з трав’яним борош ном, а також овочами та фрукта ми. Зважте, що вони їдять абсо лютно все, тобто готувати корм для цих звірків окремо за наяв ності в господарстві інших до машніх тварин, не доведеться. Нутрій, які страждають від нестачі кормів або їхньої поганої якості, легко розпізнати по зби тому в грудки хутрі, тьмяному

С6Н8О6

Цей розчин змішати з чистим піском.

Желатин

Розчинити у воді 0,5 ч. ложки лимонної кислоти, ложку желатину або трохи товченої крейди.

Поставити ялинку так, щоб її стовбур був заглиблений у піщану суміш на 15—20 см.

омели та огірка — на світлі. У місці зрізу обгорнути стовбур вологою ганчіркою, яку щоденно змочувати водою.

В отриманий розчин поставити ялинку.

Встановлювати ялинку якнайдалі від батарей опалення, інакше хвоя швидко висохне і осиплеться.

Гілки ялини час від часу збризкувати водою з пульверизатора.

ЗИМОВЕ КУПАННЯ Визнано, що нутрії можуть обійтися без купання, але якщо можна облаштувати невеликий басейн, то непогано забезпечи ти їм вільний доступ до нього. Інакше вони все одно будуть на магатися викупатися у воді для пиття. Як басейн можна вико ристовувати будь–яку ємність — старі тазики, раковини і піддо ни, але воду доведеться міняти досить часто, оскільки після першого ж купання якість, колір і гладкість шерсті тварин по ліпшуватимуться. Необхідно стежити, щоб ємності для купання і пиття були постійно чистими, інакше ефект буде зворотним. Адже нутрії з великою охотою тягнуть у воду їжу, яка у ній розчиняється, бруднить її і потрапляє на шерсть, сприяючи утворенню грудок. До того ж нечиста вода, яку тварини п’ють, може викли кати у них сильне отруєння. ■

Р Е К Л А М А

Íàñ³ííÿ á³ëüøîñò³ ðîñëèí ïðîðîñòຠëèøå â òåìðÿâ³ ãðóíòó, а в

Цукор

Розчинити в 1 літрі води таблетку аспірину і 3—4 чайні ложки цукру.

»

кольорі. Взимку важливо прово дити регулярне зважування тва рин, що допоможе визначити, наскільки правильно їх годують, а також, чи вистачає корисних кормів. За недостатньої ваги їх необхідно негайно відокремити від інших і перевести на посиле ну відгодівлю. Особин же, у яких виявлено ожиріння, навпаки пе реводять на дієту, обмежуючи споживання зернових і ком бікормів. Особливо важливо ор ганізувати правильне харчу вання підносних самок, оскільки надлишок зерна в раціоні нутрій призведе до поступового ожиріння, що негативно позна чається на здоров’ї майбутнього потомства. Взимку нутрій слід годувати двічі на добу. У першій половині дня тваринам треба насипати в годівниці зерно і додати кілька бульб або ж будь–яких інших овочів. Увечері годівниці потріб но наповнити соковитими кор мами, сіном та гілками. У сильні морози кількість корму скорочу ють залежно від потреб кожної тварини або навпаки збільшу ють. Щодня до кожної порції звичайного корму необхідно да вати невелику кількість солі, крейди і риб’ячого жиру. Не стача останнього негативно поз начається на потомстві, яке мо же народитися сліпим або ж осліпнути протягом перших тижнів життя.

Добірку «Господарські секрети» підготував

Сергій НАУМУК.


www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

Нерухомість

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ

Продається однокімнатна кварти ра у центрі смт Іваничі (заг. пл. — 36,7 кв. м). Перший поверх, є підвал, індивідуальне опалення, без ремонту. Ціна договірна. Тел. 0978711176. Продам переплановану трикімнатну дворівневу квартиру ко теджного типу (таунхаус) в передмісті Луцька (10 км). Ремонт, автономне опалення, свердловина на воду (42 м). Є проект на добудову, власний двір, приватизована земельна ділянка (0,07 га). Тел.: 0669307073, 0673019569. У м. Нововолинську продається новий цегляний будинок (147 кв. м). Біля будинку 2–поверхове приміщен ня (110 кв. м), два гаражі, склад, при ватизована земельна ділянка (0,010 га). Тел. 0679285669.

Авторинок Продається автомобіль ВАЗ2106 у доброму стані, гаражне збереження. Ціна 26 000 грн. Тел.: 0686459268, 0502189483. Продається автомобіль ГАЗ3302 (двигун «Мерседес123», тентований кузов). Тел. 0683069199. Продається автомобіль КамАЗ 55102 (двигун «ЯМЗ238»). Тел. 0683069199. Продам автомобіль ВАЗ2107, 2005 р. в., 1.5, газ/бензин, 5–КПП, вишневого кольору, у доброму стані, гаражне збереження. Ціна 57 000 грн. Тел.: 0981733177, 0954531535. Продам автомобіль ВАЗ21099 — 20, 2007 р. в., зелений металік, 1.6. Тел. 0681039580. Продам дизельні двигуни до авто мобіля «Мерседес» (об'єм 3,5; 3,0; 2,7; 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,0) у доброму стані, малий пробіг (привезені зза кордону). Тел.: 0505617800, 0967451932.

Сільськогосподарська техніка Продам культиватор КШН (рези дент — 6 м). Ціна 50 000 грн. Тел. 0683069199. Продам: двигун ЗІЛ, двигун ГАЗ53, двигун IFA до комбайна «FORTSCHRITT», кабіну ЗІЛ130, сівалку кукурудзяну СПЧ8 (мол давського виробництва), борону (дискову) БДТ до МТЗ82. Тел. 0683069199. Куплю причіп тракторний ПТС (або від автомобіля ЗІЛ). Тел. 0978636047. Продам трактор ЮМЗ у доброму робочому стані. Тел. 0987273403. Недорого продам трактор Т25, неперефарбований, у дуже доброму стані. Тел. 0968048733. Продам трактор ЮМЗ6 АКЛ,

ТЕЛ. 723932

го виробництва) «Ісекі», «Кубота», «Янмар», «Хіно–мото» (з фрезами в комплекті). Всі у доброму стані. Мож лива доставка. Тел.: 0977627586, 0969576127, 0505617800. Продається трактор Т25 (з кабіною) у доброму стані, нова гума. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продається різна сільськогоспо дарська техніка: млини, плуги, дис коплуги, обприскувачі, картоплесад жалки, картоплекопачки, сівалки, роз кидачі міндобрив, дискові борони, культиватори, катки, грунтофрези, ко сарки роторні, оборотні плуги, прес–підбирачі, трактори, запчастини та комплектуючі. Тел.: 0674787264, 0958159912, 0963446777. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані. Недорого. Тел. 0964290426. Продаються: трактори Т25 та МТЗ, зернозбиральні комбайни, дис кові борони, роторні косарки, обприс кувачі, саджалки, сівалки, плуги і плу ги оборотні, культиватор для міжряд ного та суцільного обробітку, картоп лекомбайни, фронтальний наванта жувач до МТЗ, телескопічні наванта жувачі, гноєрозкидачі, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 0972395170, 0667214192.

1992 р. в., неперефарбований, на до заторі, у дуже доброму стані. Недоро го. Тел. 0663805887. Терміново недорого продам трак тор Т40 (на стартері), є документи, у дуже доброму стані. Тел. 0663805882. Недорого продам причіп 2ПТС4 з підйомником (заводський), залізні борти, з документами у доброму ро бочому стані. Можлива доставка. Тел. 0967222134. Продам трактори МТЗ82, МТЗ 80 (знятий з бурякового навантажува ча). Тел. 0970143743. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані (м. Камінь–Каширський). Можлива дос тавка. Тел.: 0968176854, 0632188351. Продам саморобний трактор (двигун МТЗ, коробка ЗІЛ, передній міст Т25, задній міст ГАЗ53). Ціна 50 000 грн. Тел. 0930557331. Продам двигун МТЗ із ЗІЛовською коробкою (б/в). Ціна 35 000 грн. Тел. 0930557331. Продам 2–корпусний плуг на Т 25. Тел. 0975602327. Продам трактор Т40 АМ у добро му стані. Тел. 0954062800. Продам трактор МТЗ80 у дуже доброму стані. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам недорого трактор Т40 АМ. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам недорого трактор Т25, привезений з Польщі у дуже доброму стані. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам трактор Т16. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продам телескопічний наванта жувач JCB 525, пригнаний з Польщі, у доброму стані. Тел. 0964290426. Продам трактор Т25 (привезений з Польщі). Тел. 0679407710. Продається різна сільськогоспо дарська техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зернозби ральні комбайни, трактор Т25. Тел.: 0679346442, 0951553666. Продам трактор Т40 АМ в добро му робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам трактор Т40 у робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам міні–трактори (японсько

ОГОЛОШЕННЯ

У провадженні Любомльського районного суду Волинської області перебуває цивільна справа № 163/2639/16–ц за позовом Куць На талії Володимирівни до Куця Анатолія Андрійо вича про розірвання шлюбу. Куць Анатолій Андрійович викликається в якості відповідача у відкрите судове засідання, яке призначене на 11 год. 30 хв. 26 грудня 2016 року та відбудеться у приміщенні Лю бомльського районного суду Волинської об ласті за адресою: м. Любомль, вул. Ярослава Мудрого, 3 (головуючий — суддя Павлусь О.С.). Відповідач має право подати свої докази чи заперечення проти позову, або повідомити про них суд. У разі неявки відповідача в судове засідан ня буде проведено заочний розгляд справи у відсутності відповідача за наявними у справі доказами. xxx У Ратнівський районний суд Волинської об ласті за адресою: смт Ратне, вул. Центральна, 17 на 10 год. 21 грудня 2016 року в цивільній справі за позовом Сверби Федори Ники форівни до Адамука Валерія Васильовича про визнання таким, що втратив право на користу вання житловим приміщенням, викликається відповідач Адамук В.В., що зареєстрований за адресою: смт Заболоття, вул. Молодіжна, 12 Ратнівського району Волинської області. Відповідач має право подати свої докази чи заперечення з приводу позовних вимог або

Email: volyn10@i.ua

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

Р

СУДОВІ

«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. xxx У Володимир–Волинський міський суд за адресою: м. Володимир–Волинський, вул. Сагайдачного, 24 на 14 год. 27 грудня 2016 року в зал судових засідань № 2 в якості відповідачів у справі за позовом Ситніка Сергія Степановича до Мороз Олени Мико лаївни, Мороза Руслана Андрійовича про виз нання недійсними договорів купівліпродажу викликаються Мороз Олена Миколаївна та Мороз Руслан Андрійович. Відповідачі мають право подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідачів справа буде розг лядатися у їхній відсутності. xxx У Володимир–Волинський міський суд за адресою: м. Володимир–Волинський, вул. Са гайдачного, 24 на 10 год. 20 грудня 2016 року в якості відповідача у справі за позовом Бриської Людмили Василівни до ТОВ «Цукро вий завод «Володимирцукор» про розірвання трудового договору та стягнення заборгова ності по заробітній платі, компенсації за неви користану відпустку викликається представ ник ТОВ «Цукровий завод «Володимирцукор». У разі неявки відповідача справа буде розг лядатися у його відсутності.

Е

К

Різне  Продам бензопилу у доброму стані. Ціна договірна. Тел. 0684226395.  Догляну людину з правом одержання житла у спадок. Тел. 0732081280.  Продам торфобрикет, вугілля. Тел. 0504384608. Продам саморобний стругальний станок (ширина барабана — 38 см, довжина — 1.50 см, 380 Вт). Ціна 8500 грн. Тел.: 0506354475, 0986737043. Продам нагрівальний прилад на електролампочках (високотемпера турний, 5–кратна економія коштів). Тел.: 0955225436, 0967620148. Виготовляю та продаю металеві штахети (штахетник) з кольорової бляхи (24 кольори, односторонній та двосторонній глянець, матові (під зо лотий дуб, горіх, цеглу, камінь), ши Л

А

М

11

рина 8, 10, 11.5 та 13 см). Тел.: 0506446840, 0674933889. Продам піноблоки (20 х 30 х 60, 12 х 30 х 60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 0994451353, 0677282946. Продам: жом, шифер (б/в), цеглу білу (звичайну та півторачку), цеглу червону (нову та б/в, перепал), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк (на вимостку дороги), дрова рубані (твердих порід), торфобрикет, глину, землю (на вимостку), гній (ко ров'ячий). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Тел.: 0968000567, 0507227271. Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, шифер (б/в), цеглу білу та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів. Доставка. Тел.: 0507395444, 0674502527.  Продам: сирий жом, дрова, пісок, щебінь, цеглу червону та білу. Можлива доставка. Тел.: 0955355663, 0977516430. Продам лошицю (7 міс.) та тільну телицю. Тел. 0986528084. Продам кабана (живою вагою), вигодуваного натуральними корма ми. (Можливий забій на господарці продавця). Ціна договірна. Тел. 0671593884.  Продам кобилу. Тел.: 0501366178, 0734337664. Терміново продам кобилу (4 ро ки). Тел.: 0951352459, 0671267713. Продаються кінь (9 років) та тіль на телиця (1 рік 6 міс.) у с. Лище Луцького району. Тел. 0507883080. Продам кобилу (6 років) у Рожи щенському районі. Тел. 0964165403. Продам свиню (90100 кг), виго дувану натуральними кормами. Тел. 0682529869. Куплю корову на забій. Тел.: 0970772211, 0501864979. Куплю ВРХ, коней, биків. Дорого. Тел.: 0985876653, 0501932639. Продам саджанці ремонтантної малини (плодоносить з кінця липня до заморозків). Тел. 0673925262. Встановлюю якісно та надійно на тяжні стелі. Тел.: 0994092057, 0688552065. Пробурюю свердловини. Вста новлюю, ремонтую глибинні помпи, міні–башти. А також продам бочки металеві, пластмасові (1002001000 л), плівки тепличні (4–сезонні, польського виробництва, шириною 6812 м). Тел.: 0506709075, 0974824071.

Вважати недійсним Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іно земної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на ім'я Приймак Інна Олегівна, вважати недійсним.

А

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ Президія та трудовий колектив Федерації профспілок області вис ловлюють щирі співчуття голові Фе дерації профспілок І.А. Ду бинціФілозоф та всій її ро дині з приводу непоправної тяжкої втрати — смерті батька Анатолія Васильовича.

Волинська обласна організація профспілки працівників освіти і науки, управління освіти, науки та молоді облдержадмініст рації висловлюють щире співчуття голові Федерації профспілок області І. А. ДубинціФілозоф з приводу тяж кої і непоправної втрати — смерті батька.

МЕТАЛ Арматура, листи, круги, труби, шестигранник, лист оцинкований та інше Можлива доставка. Чекаємо вас з 8.00 до 17.00 щоденно м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2б (район КРЗ) Тел.: (0332) 719120, 719092, 050 270 00 49.

Філіал: с. Підгайці, вул. Колгоспна, 2б, тел.: (0332) 285112, 285114.

ПАМ'ЯТНИКИ з мармурової крихти та натурального каменю.

Виготовлення та встановлення.

(0332) 70-85-72, (050) 197-68-69.

ÍÎÌÅÐ ÅÔÅÊÒÈÂÍί ÐÅÊËÀÌÈ —770-770


«Волиньнова» | 13 грудня 2016 Вівторок | ¹139

КАЛЕЙДОСКОП

■ Спорт

www.volyn.com.ua

■ Про сокровенне Малюнок Світлани ЮРЧЕНКО.

12

грати за дубль. Вони й так на рівні провели сезон. Нас ніхто не «відвозив» так, щоб ми не мали будьяких шансів. Я ба чу в декількох гравців дуже хороший потенціал. Немає середньої лінії, бо Гераси мюку самому там важко.

«

Õîðîøèé ôóòáîë³ñò â쳺 ãðàòè íà ñí³ãó, ëüîäó òà â áîëîò³, ó äîù ÷è ñïåêó, íà õîðîøèõ ÷è ïîãàíèõ ãàçîíàõ.

Нам дано більше, ніж ми здатні побачити.

»

«Хрестоносець» Анатолій Діденко був дуже близький до того, аби забити полтавчанам диво.гол.

Âàñèëü Ñà÷êî: «Õîò³â áè, àáè «Âîðñêëà» áóëà íà ïåðøîìó ì³ñö³, à «Âîëèíü» – íà äðóãîìó» «Тренерська дуель» Віталія Кварцяного та його колишнього підопічного знову завершилася перемогою останнього Сергій ХОМІНСЬКИЙ

країнська Прем’єр ліга. 18 тур. «Во линь» (Луцьк) – «Ворскла» (Полта ва) – 0:1 (0:1 – Володимир Одарюк, 50 хв.). «Волинь»: Артем Кичак, Сергій Логінов, Дмитро Заде рецький, Сергій Мелінишин, Олег Герасимюк, Редван Ме мешев, Владислав Шаповал (Андрій Никитюк, 25), Юрій Романюк, Сергій Петров (Богдан Гладун, 89), Артем Дудик (Юрій Тетеренко, 78), Анатолій Діденко. Головний тренер Віталій Кварцяний. Попередження: Меме шев, 53; Никитюк, 90. Вилучення: немає. Якби у світовому футболі існувала номінація «найкра щий незабитий гол року» – на перемогу в ній цілком міг би претендувати нападник «Во лині» Анатолій Діденко. На 70й хвилині – вже за рахунку 0:1 на користь полтавчан – 34річний футболіст видав неймовірний акробатичний трюк. Перебуваючи спиною до воріт майже на лінії штрафного майданчика в оточенні двох суперників, Діденко таки одержав м’яча, підкинув його правою, і зав дав неймовірного удару в стрибку через себе лівою! І це попри далеко не юний вік і зріст 193 см! Голкіпер «Ворскли» Дмитро Непогодов навіть не поворухнувся – але зрадлива штанга луцьких

У

:))

Анекдоти

воріт зіграла на користь пол тавчан… За кілька секунд той самий Анатолій Діденко знову «розстрілював» ворота су перника, але «зарядив» м’яча вище воріт… Так само на користь ворсклян штанга протилеж них воріт зіграла у випадку, коли було забито єдиний у матчі гол. Стрімка контратака лівим флангом, удар Павла Ребенка у дальній кут – і відскік на Володимира Ода рюка, який опинився один пе ред порожніми воротами… На останніх хвилинах мат чу Віталій Кварцяний «заграв» за «основу» чергового 17 річного футболіста – цього разу це був Богдан Гладун. Таким чином Василь Сач ко (гравець «Волині» у 2001–2006 роках) нинішнього сезону двічі переграв свою колишню команду та свого тренера Віталія Кварцяного (у вересні в Полтаві волиняни також були «биті» – 2:1). «Волинь» іде на зимову перерву в статусі аутсайдера – позаду лише оштрафовані на 6 очок «Карпати». До речі, львів’яни «на па ру» із «Зіркою» видали справді бойовий матч: 5 за битих голів і 9 «гірчичників» (8 із них – у другому таймі)! У підсумку «Карпати» таки пос тупилися – тож ближче до лу чан у турнірній таблиці підібратися не змогли (проте у львів’ян є ще один незігра ний матч з «Олімпіком»). Чи зможе Віталій Кварця ний за зиму створити якесь :)) :)) :)) Учень говорить перука-

рю: — До нас у перукарню щодня після обіду заходить хлопець, перераховує людей у черзі й iде. — Коли знову прийде, ти непомiтно прослідкуй за ним.

диво, щоб врятувати команду від вильоту, і підняти її хоча б на рятівне 10те місце? ЗА ВОРОТАМИ Віталій КВАРЦЯНИЙ, головний тренер «Волині»: «Багато завдань, які ми ставили на гру, не спрацювало. Сира, мокра погода понизила бійцівські якості наших моло дих гравців. Хороший фут боліст вміє грати на снігу, льоду та в болоті, у дощ чи спеку, на хороших чи поганих газонах. М’яч слизький і з шести його прийомів було п’ять втрат. Сімдесят відсотків гравців нашої команди ще повинні

Я знаю, як ми працювали, як ми тренувалися. За вели ким рахунком, плюсів більше. Особливо враховуючи ситу ацію, в якій ми нині опинили ся. Наразі результату немає, але наші гравці заграють сильніше, я в цьому не сумніваюся». Василь САЧКО, головний тренер «Ворскли»: «Дуже дякую Луцьку і «Волині» за те, що гарно організували матч за такої погоди, що була в країні останнім часом. Поле було важким для обох ко манд, але для цієї пори року в оптимальному стані. Стосовно гри, то вона бу ла рівна, можливо, ми гостріше грали. Хотів би побажати успіхів і лучанам, у вас також важкий період зараз. Я завжди кажу, що хотів би, аби «Ворскла» була на першому місці, а «Во линь» – на другому». Усі результати 18 туру: «Дніпро» – «Олімпік» – 1:1; «Волинь» – «Ворскла» – 0:1; «Карпати» – «Зірка» – 2:3; «Олександрія» – «Чорномо рець» – 2:1; «Сталь» – «Зо ря» – 0:2; матч «Динамо» – «Шахтар» відбувся вчора ввечері. Чемпіонат дублерів. «Волинь» U21 – «Ворскла» U21 – 0:0. У турнірі U21 «Волинь» вперше не програє після серії з п’яти поразок. Після 18 турів лучани утримують 10ту схо динку, маючи 14 очок в активі. Лідирують «Динамо» (45) та «Шахтар» (42). ■

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ: М Команда І В Н П М 1 «Шахтар» 17 15 2 0 378 2 «Динамо» 17 11 4 2 3515 3 «Зоря» 18 10 4 4 2916 4 ФК «Олександрія» 18 8 5 5 3023 5 «Олімпік» 17 8 4 5 2426 6 «Ворскла» 18 6 5 7 2021 7 «Чорноморець» 18 6 5 7 1419 8 «Зірка» 18 5 3 10 1729 9 «Сталь» 18 3 5 10 1224 10 «Дніпро» 18 4 6 8 1928 11 «Волинь» 18 2 4 12 12 30 12 «Карпати» 17 2 5 10 1828 * – З «Карпат» та «Дніпра» знято по 6 турнірних очок.

О 47 37 34 29 28 23 23 18 14 12* 10 5*

У списку бомбардирів лідирують: Жуніор Мораес («Динамо») – 9 голів (2 з пенальті), Факундо Феррейра («Шахтар») та Густаво Бланко Лещук («Карпати») – по 7 голів.

Учень простежив і розповідає: — Він купив букет квітів і пішов додому. — Напевно, псих, — каже перукар. — Так він до вас додому пішов.

ÏÎÐÎÆÍÅ×À Трапляється, в житті виникає порожнеча. Викидаєш якийсь сегмент з того життя разом із його насельниками, визнаєш його непотрібним, недоречним і віджилим. І ось. Вакантне місце. Нічим не заповнене. Довго просто той сегмент був незмінним Наталка МУРАХЕВИЧ

що тепер? Не те, щоб ти про це не ду мала. Просто більше енергії скеровува лося на «позбутися». А там дамо раду. Ну, давай… Наймудріші, звісно, не відпускають ліани, за яку тримаються, поки за нову не вхопляться, й, вийнявши один пазл із кар тини життя, одразу ж замінюють його заз далегідь наготованим іншим. Але де най мудріші, а де я… Скачемо у прірву. Крила виростуть. І тоді, за відсутності ліан і пазлів, з’ясо вується, що насправді порожнечу можна заповнити будьчим. Усім, чим завгодно. І коли це усвідомлюєш – чомусь дуже радієш. Спочатку. А потім дуже лякаєшся. Бо оте «чим завгодно» – насправді озна чає ВСЕ, ЩО ЗАВГОДНО.«

Âèìåñòè çàëèøêè â³äæèëîãî, ïîâ³ääèðàòè ¿õ â³ä ñåðöÿ, ÿêùî ùîñü ùå ïðèñîõëî. Ðåòåëüíî. Òàê, ùîá íå ëèøèëîñÿ í³÷îãî ïî çàêóòêàõ äóø³.

»

І твоя фантазія повниться тим ЧИМ ЗАВГОДНО. Усе це вирує, кличе за межі, грає кольорами, обіцяє нові враження і відчуття. І так багато в світі різноманітного «чого завгодно»… Заглядаєш в ту прірву, а тоді – вона заглядає в тебе. Глибоко так заглядає. Навіть у найпотаємніші і найтемніші місця. Знаходить усі больові точки. І може поглинути. А ти усвідомлюєш якоїсь миті, що го ловне зараз – не повестися на цю дурню. Не кинутися заповнювати порожнечу хао тично і нашвидкоруч. Спочатку треба прибрати в тій порож нечі… Вимести залишки віджилого, повіддирати їх від серця, якщо щось ще присохло. Ретельно. Так, щоб не лишило ся нічого по закутках душі. Вимити вікна. Впустити сонце. Потім стояти і милуватися доско налістю порожнечі. Тішитися порожнечею, яка виникла са ме зараз саме на цьому місці. Навідуватися в ту порожнечу щодня. Дихати там в не захаращеному просторі. Мріяти. Тоді взятися облаштовувати її якось. А тоді запросити в неї нове… ■

:)) :)) :)) Адвокат приходить у сізо до дуже крутого клієнта. Клієнт говорить: — Ось тобі мiльйон «зелених», зроби так, щоб суддя дав мені не більше року в’язниці! — Та я думаю, що... — Начхати, що ти думаєш, бери

гроші та йди! Суддя оголошує вирок — один рік ув’язнення! Клієнт у захваті запитує: — Скажи чесно, важко було вмовити суддю дати мені один рік в’язниці? — Дуже важко! Він хотів вас виправдати! ■

Volyn 16244  
Advertisement