Page 1

■ Професіонали

«НА СТАРИХ ФОТОГРАФІЯХ ВСІ МОЛОДІ...»

Волинь і краяни на світлинах фотокореспондента газети «Волинь-нова» Миколи Зінчука з нагоди 70-річчя (1946—2004) СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ВОЛИНЬ-НОВА»

Вівторок | 29 листопада 2016 року | ¹133 (16 238) Ціна 3,5 грн

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото Владлена ДРОБОТЬКА.

■ Незагоєний біль

КУРАТОРИ ВИСТАВКИ: Євгенія Ковальчук, Валентина Штинько. Фотовиставка відкриється 1 грудня 2016 року о 15-й годині в приміщенні Волинського краєзнавчого музею за адресою:

м. Луцьк, вул. Шопена, 20.

ÏÐÎ ÌÈÊÎËÓ Ç²Í×ÓÊÀ ÇÍÀËÀ ÂÑß ÂÎËÈÍÜ У перший день зими він повернеться до читачів газети «Волинь» у своїх фотографіях Ідея виставки його світлин витала у повітрі давно, а остаточно сформувалася у дружній бесіді з Євгенією Ковальчук, заступником директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею. Підтримали її всі, хто знав Миколу Зінчука, працював поряд із ним, пот( рапляв у його фотооб’єктив Валентина ШТИНЬКО, заслужений журналіст України

ак сталося, що у нас був лише архів його чорнобілих світлин. Переглянувши майже тисячу, були вражені й подивовані бага тогранністю тематики, воістину творчими знахідками не прос то фотокореспондента — фотохудожника. Відтак почали відбирати їх в окремі, звісно ж умовні, розділи: колеги, волиняни, історичні події, політичні діячі, діячі культури і мистецтва, діти, природа і пого да, архітектура, храми... Із цих світлин на нас дивилася ціла епоха — бурхлива, неповторна, неоднозначна. А ще — чимало молодих, натхненних, вродливих облич... Одразу ж пригадалися слова Ліни Костенко (яка, до речі, також не оминула фотооб’єктива Миколи

Т

Про таку подяку нашим землякам, які врятували багатьох від голодної смерті, мріяв Григорій Гуртовий.

Ѳ×À ÍÀØί ÏÀÌ'ßÒ²: ÍÅÕÀÉ ÂÎÍÀ ͲÊÎËÈ ÍÅ ÇÃÀÑÍÅ У Луцьку постав пам’ятник Християнському милосердю волинян, які допомагали всім, хто шукав порятунку від голоду с. 7

»

Áëþçí³ðñòâîì íàçâàëè ó ñâ³ò³ òàíåöü íà òåìó Ãîëîêîñòó îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè ç ô³ãóðíîãî êàòàííÿ Òåòÿíè Íàâêè ó ïàð³ ç Àíäð³ºì Áóðêîâñüêèì íà òàíöþâàëüíîìó ðåàë³ò³-øîó. Дружина прес%секретаря Путіна Дмитра

Пєскова, до речі, уродженка українського Дніпра, одягну% лась у тюремну робу в’язнів концтабору з жовтою зіркою Давида на грудях. Користувачі соцмереж лютують: «6 мільйонів померли. Це не мистецтво, це дуже огидно. Ви повинні вибачитися».

«

Îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè, ÿê³ î÷³êóþòü íà ¿¿ â³äêðèòòÿ ãîñòåé — ðîäèíó Ìèêîëè dzí÷óêà, — ñïîä³âàþòüñÿ, ùî, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ä³éñòâîì ÷åðåç íåáåñíèé ôîòîîá’ºêòèâ, íàø êîëåãà áóäå âò³øåíèé.

»

Рідкісний момент, коли Микола Микитович сам у ролі «моделі».

Зінчука) «На старих фотографіях — всі молоді». Вони й підказали назву виставки. А ще ми відшукали в цьому фотоархіві чимало знімківдублів. Во ни засвідчили звичку фотокореспондента дарувати світлини на згад ку героям наших газетних публікацій. На жаль, подарувати встиг не всі. Тож, коли завітаєте на виставку і впізнаєте себе, то, цілком мож ливо, матимете шанс поповнити свій домашній фотоархів. У будьякому випадку ви не будете розчаровані. Адже чи не кож на світлина на цій виставці — то вагома нагода зупинитися, згадати, проаналізувати, а можливо — просто посміхнутися, хоча б і до себе, двадцятилітньої давності... Організатори виставки, які очікують на її відкриття гостей — ро дину Миколи Зінчука, — сподіваються, що, спостерігаючи за дійством через небесний фотооб’єктив, наш колега буде втішений. Адже людина живе доти, доки її пам’ятають.

Âèñòàâêà â³äêðèºòüñÿ 1 ãðóäíÿ î 15-é ãîäèí³ ó Âîëèíñüêîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ (âóë. Øîïåíà, 20).


2

РІДНИЙ КРАЙ

«Волинь!нова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

Погляд Ярослава ТИМОЩУК, редактор відділу культури газети «Волинь–нова»

www.volyn.com.ua

Доброго дня вам, люди! Сонце сьогодні зійшло о 7.55, зайде о 16.19. День триває 8 го дин 24 хвилини. Місяць у Стрільці. 29/30/1 дні Місяця. Новий Місяць сьогодні (14.21).

ÑÓÏÅÐÂÓÌÅÍ ËÅÑß ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ

МЕНИННИКИ: 29 — Ананій, Іпатій, Єфросинія, Матвій, Михайло, Сергій, Семен, Федір. 30 — Григорій, Никін, Лазар, Ген! надій, Захар, Іван, Максим, Логвин.

Корисна річ – перечитувати українську класику у дорослому віці. Так легко зруйнувати сформоване шкільною програмою уявлення про письменників як про людей, які тільки й робили, що змальовували стражденну долю рідного народу пістолярну спадщину нашої видатної землячки впо! рядкувала теж волинянка – науковець!лесезнавець Валентина Прокіп, уродженка селища Голоби Ко! вельського району. «Леся Українка. Листи: 1876–1897» від видавництва «Комора» – це перше видання писемного спілкування письменниці із сучасниками без ра! дянської цензури. Маємо чудову нагоду розгледіти врешті–решт живу людину, а не кам’яну статую. Із листів Леся Українка постає сильною особистістю, у неї — неймовірна сила духу, висока самоорганізація й жага до навчання. І водночас вона так само любить, мандрує, хворіє, шукає гроші на видання журналів чи на оренду квар! тири, страждає від сезонних депресій і не хоче вилазити з ліжка, провалює дедлайни (останні терміни подачі руко! писів) — ніщо людське не чуже геніям. Читаючи кореспонденцію Лесі Українки, мимоволі порівнюєш себе з авторкою, звіряєш з її досягненнями й пе! реживаннями власні. Після цієї книжки письменниця для ме! не — це така енергійна супервумен, чиєї наснаги вистачає на створення власних шедеврів і на переклад чужих, на вив! чення мов, на публікації у періодиці, на громадські справи, на подорожі й лікування. Вона рідко скаржиться на хворобу — та й то здебільшого тому, що недуга заважає творити. У Лесі Українки особливе усвідомлення цінності часу, сьогодні вона б могла писати чудові книжки з тайм–менеджменту (хо! ча ймовірніше, письменниця просто б порадила не відволікатися на несуттєве, а працювати). У цій жінці стільки волі, сили, впертості, гумору, са! моіронії, ніжності, що аж важко осягнути все це в одній лю! дині. Неймовірне розчулення – читати листи десятирічної дівчинки до бабусі на Полтавщині, в яких вона розповідає про домашніх котів, про своїх ляльок, муфту й шапку… Леся дорослішає — і з того періоду її життя у листах до дядька Михайла Драгоманова вгадується прагнення заслужити йо! го повагу, рости й рости в його очах. У Лесі Українки розкішне почуття гумору й відважність висловлювати те, що думаєш: «…Чи не час би вже Нечуєві залишити писати рома! ни, бо вже як такі романи писати, то краще пір'я дерти. А по! жалься Боже того пера й чорнила». Листування Лесі Українки — це ще й свідчення епохи ХІХ століття з його розквітом, шляхетністю, витонченими манерами. Епістолярний жанр у той час вважався справжнім мистецтвом. Тож письменниця постійно пере! живає, як сприйматиметься її повідомлення, з ваганнями розпочинає листовне спілкування з новими людьми, дбає навіть про якість паперу, – теперішня культура фейсбучних чатів далеко не така. Перший том листів Лесі Українки закінчується 1897 ро! ком — на той час їй 26. Попереду в неї — нові пошуки, ко! хання й драми, перемоги і розчарування. Далі буде ще цікавіше. ■

МУДРСТЬ:

енергія поезії — вічна «Поезія має ту властивість, що зникнути навіки не може: заакуму! льована в ній творча енергія не лише не гине, а й має здібність періодично відроджуватися». Євген МАЛАНЮК, український поет (1897 — 1968).

Е

ВКНО РУБРИКИ: волинянку Оршулю Фариняк

помітили й у Барселоні Минулого року наша газета вже представляла читачам молоду волинську письменницю Оресту Осійчук (літературний псевдонім Оршуля Фариняк), яка в Києві стала переможцем літературного конкурсу «Коронація Слова» у номінації «Прозові твори для дітей». А цими днями радісна для авторки звістка надійшла із Барселони (Іспанія). Там завершився ХХХVІ Загальноєвропейський фестиваль наукової фантастики «Єврокон», де відзнаку у номінації «Найкращий дебют» присуджено Оршулі Фариняк (Україна) за її книги для підлітків «Айхо, або Подорож до Початку» та «Айхо, або Полювання на шпигуна». Серед інших, відзначених у цій номінації, письменники із Іспанії, Румунії, Чехії, Болгарії, Росії, Португалії, Австрії, Хорватії, Ірландії. Зауважимо, що «Єврокон» — найкращий спосіб заявити про себе та відкрити нові імена у фантастиці, особливо якщо йдеться про країни без тісного літературного зв’язку і стабільного каналу взаємних перекладів чи виставок. Премія «Єврокону» — гарна рекомендація письменнику чи художнику як у своїй країні, так і за її межами. Тож вітаємо Оршулю Фариняк і зичимо нових творчих вершин.

АНЕКДОТ: закон

бутерброда Якщо бутерброди у вас падають маслом донизу — не засмучуйтеся! У більшості вони падають униз марга! рином.

ОСОБИСТОСТ:

дружить художниця зі школярами Валентина Михальська та семик! ласники Луцької гімназії № 21 ім. Ми! хайла Кравчука познайомилися три роки тому, коли у Затурцівському ме! моріальному музеї В’ячеслава Ли! пинського відкрилася її виставка. Відтоді й розпочалося їхнє листуван! ня. Так, у дружбі з Валентиною Ми! хайлівною школярі стали десятиклас! никами. Дізнавшись, що у нашій ре! дакції експонуються роботи таланови! тої художниці із села Хворостів, що в Любомльському районі, учнівська ра! да і рада наукового товариства «Мрія» запропонували, щоб виставка «Любов моя, Україна» побувала ще й у гімназії. Цю ініціативу підтримали і батьки та педагоги, серед яких Ірина Котик, На! талія Луцюк, Людмила Сміла, Вікторія Миронченко, Тетяна Куса. Цими днями відбулося її врочисте відкриття, на яке гімназисти запро! сили племінницю Тетяну Михальську, оскільки через стан здоров’я сама художниця приїхати не змогла, ди! ректора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Силюка та ведучу цієї рубрики, у співавторстві з якою з’явилися три дитячих книжки з ілюстраціями Валі Михальської. Відбулася зацікавлена розмова про мистецтво, про силу й нез! ламність людського духу, про особ! ливості творчої манери художниці. Того ж дня шкільні екскурсоводи — голова ради товариства «Мрія» Ольга Кудісова, десятикласниці Альберта Алієва, Анна Кулеша, Оксана Медвідь вже розповідали про виставку учням молодших класів. Аби допомогти худож! ниці, виставку вирі! шили зробити бла! годійною.

ОТАК  ЖИВЕМО: важлива розмова — Мам, а як роблять дітей? — раптом запитав п’ятирічний Влад, знехотя доїдаючи ранкову кашу. — Ну, взагалі–то їх не роблять, а народжують, — після паузи відповіла молода мама, явно не готова до розмови на таку делікатну тему. — А от і ні, — не погодився син. — Дідо Діма сказав, що дядько Семен зробив аж шість дітей, а тепер не має чим їх прогодувати. Можна, я віднесу їм трохи яблук? У нас же багато… Отримавши мамину згоду, Влад на хвильку замислився, а потім продовжив: — Мам, а ти маєш чим мене прогодувати? Мама розсміялася і заспокоїла хлопчину, що голод йому не загрожує. Влад хитрувато посміхнувся і попросив: — Ну, тоді зроби мені ще братика або хоч сестричку! Почувши, що у такій важливій справі треба порадитися з татком, а він наразі в Польщі на заробітках, Влад миттю знайшов вихід: — А давай ми його по скайпу запитаємо! Ця невигадана ситуація видалася важливою з кількох міркувань. По–перше, дідусі й інші дорослі мають думати, що говорять, коли їх чують і діти. По–друге, матусі повинні бути готовими до бесіди на делікатні теми зі своїми чадами у будь–якому віці. А ще у цій розмові раптом відкрився яскравий соціальний зріз нашого непростого сьогодення.

ПОГОДА: зима летить на крилах хуртовин…

29 листопада 1922 року англійський археолог Говард Картер відкрив гробницю фараона Тутанхамона для огляду громадськості. 1945 року гелікоптер R5, сконструйований екс–киянином Ігорем Сікорським, провів першу у світі вертолітну рятувальну операцію.

30 листопада 1609 року Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні. 1872 року відбувся перший у світі футбольний матч на рівні збірних між Англією та Шотландією.

Заснована 27 вересня 1939 року. Газета виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі газети «Волинь%нова» ЗАСНОВНИКИ: ОБЛАСНА РАДА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦIЇ

www.volyn.com.ua Головний редактор Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

НАША АДРЕСА: 43025, Луцьк, просп. Волі, 13 volyn.nova@gmail.com, reklama.volyn@gmail.com

Email

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. Передрук або відтворення у будьякій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волиньнова» чи на її інтернетсторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –* – друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе. Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить законодавству України, нормам моралі або може завдати шкоди виданню.

За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, сьогодні хмарно з проясненням, невеликий сніг, місцями слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний, 7 — 12, місцями пориви — 15 — 20 метрів за се! кунду. Температура повітря по області — від мінус 4 до плюс 1, у Луцьку — від нуля до мінус 2. 30–го — хмарно з проясненням, вночі — місцями невеликий сніг, вдень — невеликий сніг, на до рогах ожеледиця. Вітер західний, 7—12, вдень — подекуди пориви 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 4 — 9 градусів морозу, вдень — від мінус 4 до плюс 1. 1–го грудня — хмарно, вночі — часом сніг, місцями хуртовини, вдень — мок рий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно–західний, 7 — 12, місцями пориви — 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 1 — 6 градусів нижче нуля, вдень — від мінус 1 до плюс 4. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 29 листопада бу! ло в 1949 році — плюс 10, найхолодніше — 1989–го — мінус 17 гра! дусів.

Приймальня 72!38!94 Заступники головного редактора Уліцький Василь Михайлович Cвітліковська Галина Йосипівна Рузак Петро Макарович

72!39!89 72!20!07 72!38!94

Відповідальний секретар Трофимчук Тамара Сергіївна

72!51!02

Заступник відповідального секретаря Харчук Олена Андріївна

72!06!66

Головний художній редактор Міщук Олександр Ярославович

72!06!66

Вдовиченко Тамара Федорівна

72!71!07

Тел. 723894

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ Інформації, діяльності влади та місцевого самоврядування Гарбарчук Костянтин Володимирович 72!51!02 Соціального захисту Сомова Євгенія Володимирівна 72!38!94 Сільського життя Наумук Сергій Васильович Економіки Лісова Алла Степанівна Культури Тимощук Ярослава Євгенівна

Реклами і маркетингу Борох Сергій Іванович

77!07!70

Листів і зв’язків з читачами Занюк Лариса Віталіївна

72!38!94

Приватних оголошень 72!51!02 (244) 3!11!78 72!38!94

Спорту

Головний бухгалтер

Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО.

Флішаровський Роман Олександрович 72!61!21

Тимощук Руслана Борисівна

72!39!32

Розповсюдження і творчого розвитку газети Козюпа Мирослава Павлівна

72!06!66

Фотокореспондент Філюк Олександр Миколайович

72!06!66

Поточний рахунок редакції газети «Волинь!нова» 26008055458120 у ВГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 303440, ЄДРПОУ 02471695 Друк офсетний. Обсяг 3 друк. аркуші

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: Волинь — 61136,

Рівненщина — 61615 Реєстраційний номер КВ 7829 04.09.2003 р. Віддруковано: ТОВ «Поділля!Тер», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.: (0352) 52!27!37. http://a!print.com.ua

тираж 54150. зам. № 898.


ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

■ Резонанс

Ô³äåëü ÊÀÑÒÐÎ: «ÍÅÌÎÆËÈÂÎÃÎ ÍÅ ²ÑÍÓª» На Кубі до 4 грудня три ватиме жалоба. Острів Свободи протягом 9 днів прощатиметься з Фіде лем Кастро, який керу вав країною із 1959го по 2006 рік. Після смерті кубинського лідера кре мували, і тепер труна з прахом вирушила на це ремонію прощання усією країною

ОВИНИ / Світ

ДЛЯ МОСКАЛ В ГОЛОДОМОР — «МИФ, ЛОЖЬ И ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ» У столиці Росії перед Українським культурним цент ром близько двох десятків «активістів» провели 26 лис топада акцію протесту через річницю Голодомору, пам’ять жертв якого вшановувала Україна, а також зірва ли показ фільму «Голод33», назвавши його «русо фобським». За півгодини до початку вони влаштували «інсталяцію» — розклали під українським прапором біля входу в центр кістки і свинячу голову та виставили плакат «Міф голодомору — брехня і танці на кістках». При цьому поліція в дії «активістів» не втручалася. Зазначимо, крім України, загальнонаціональні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору пройшли ще в 32 країнах світу.

Василь РОГУЦЬКИЙ

оманданте залишиться в історії людства одним із найпомітніших і найяск равіших світових лідерів. Щоправда, якщо для одних він був втіленням ідеалу народного керма нича, то для інших — «кубинським Моторолою, якому вдалось вижи ти». У 1955 році після 19 місяців тюрми за революційну діяльність Кастро був амністований і виїхав до Мексики. Повернувся на Кубу через рік у компанії Че Гевари, свого бра та Рауля і ще 79 озброєних спод вижників на яхті «Гранма», яка протікала і була розрахована лише на 12 людей. У знекровленій трива лою внутрішньою боротьбою Гавані їм вдалося захопити владу. Правління Кастро не можна оцінити однозначно. За час його режиму були розстріляні, зникли безвісти, загинули у тюрмах чи покінчили із життям 9 240 його опонентів. З країни втекло приб лизно 1,2 мільйона людей. Куба на кінець ХХ століття стала однією з найбідніших країн світу. А з початку 1960х років Острів Свободи опи нився під жорстким економічним ембарго могутніх Сполучених Штатів Америки. Водночас у деяких галузях Кастро вдалось досягти таких ре зультатів, яким можуть позаздрити найбільш розвинені держави. Нап риклад, на Кубі середня тривалість життя — одна з найвищих на пла неті, а дитяча смертність — одна з найменших. Парадоксальний ре зультат для країни, яка і досі їздить на автомобілях 1950х років випус ку і фактично тільки починає знайо митися з інтернетом. Не дивно, що різною була і ре акція на смерть Фіделя Кастро. Як що Гавана перебуває в жалобі, то Майямі, де є велика кубинська діаспора, — святкує. Тим часом но вообраний президент США До нальд Трамп заявив, що не буде продовжувати м’яку політику свого попередника Обами щодо Куби, а вимагатиме від неї важливих для США поступок. «Спадщина Кастро — розстріли, злодійство, страж дання, бідність і обмеження основ них прав людини. Сподіваюся, сьо годнішній день ознаменує перехід від жахів, які тривали занадто дов го, до нового майбутнього», — зая вив Трамп.

3

К

АЗАРОВ ПООБ ЦЯВ ПОВЕРНУТИСЯ

«

Íà Êóá³ ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ — îäíà ç íàéâèùèõ íà ïëàíåò³, à äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü — îäíà ç íàéìåíøèõ.

»

Український Президент Петро Порошенко, до речі, висловив співчуття народу Куби і сказав про Кастро, що «його харизма визначи

ла цілу епоху». А також подякував за безкоштовне лікування на ост рові тисяч українських дітей, які стали жертвами аварії у Чорнобилі.

ДО РЕЧІ На Фіделя Кастро було здійс нено або планувалось 630 за махів. Усі вони виявились невда лими. Деякі плани були зовсім дивними: його хотіли підірвати за допомогою сигари, яка мала ви бухнути в той момент, коли коман данте її курив. Також Фіделя про понували позбавити… бороди, зробивши його посміховиськом в очах кубинців. «Якби виживання після замаху було олімпійським видом спорту, то я був би у ньому чемпіоном», — заявляв Кастро. Його коханка Марита Лоренц згадує, що за завданням ЦРУ ма ла підсипати Фіделю в склянку з водою отруту. Жінку викрили. Во на вже прощалась із життям, але Кастро з посмішкою і сигарою у зубах сказав, що його «неможли во вбити», а потім, як сказала Ло ренц, «схопив мене і ми стали ко хатись».

«ЖІНКА В ЧОЛОВІЧОМУ СЕРЦІ — ДЖЕРЕЛО СВЯЩЕННОГО ШАНУВАННЯ» Ці слова належать Фіделю Кастро. В офіційній біографії ліде ра Куби написано, що він був тричі закоханим. Першою його офі ційною дружиною стала дочка міністра в уряді Батісти Мірта Бал ларт. Їхній син згодом очолив міністерство атомної енергетики Куби. Шлюб розпався після рево люції. З другою дружиною Наті Реву ельте у Кастро народилася донька Аліна, якої команданте не визнавав 20 років, а після її втечі до США за боронив згадувати навіть ім’я. Аліна, до речі, стверджує, що у Фіделя Кастро є ще 5 дітей, яких йому народила громадянська су путниця життя Делів Сото. А остан ньою дружиною Кастро стала його секретарка Селія Санчос, яка у 1985 році вчинила самогубство.

■ Пряма мова

«

«ЖИВУ ЗА ЗАПОВІДЯМИ ІСУСА»

Те, що ми зробили, має навчити нас, що неможливого не існує. Ад же те, що вчора здавалося неможливим, стало можливим сьогодні. І то му ніщо не здасться нам неможливим завтра! Я починав революцію, маючи за собою 82 людини. Якби мені дове лося повторити це, мені б вистачило п'ятнадцяти чи навіть десяти. Де сять осіб і абсолютна віра. Не важливо, скільки вас. Важливо вірити і важ ливо мати чіткий план. Перемога — це завзятість. Найкращим президентом для США міг би стати робот. Я ніколи не вбачав протиріч між тими ідеями, якими я живу, і тими ідеями, якими жив Ісус. Наша країна — це рай у духовному сенсі цього слова. І, як я багато разів казав, ми воліємо вмерти в раю, ніж виживати в пеклі. ■

»

Ìàéæå 50 ëþäåé çàñï³âàëè óêðà¿íñüêó íàðîäíó ï³ñíþ «Ðîçïðÿãàéòå, õëîïö³, êîíåé» ó Ìîñêâ³ íà Êè¿âñüêîìó âîêçàë³. Серед учасників були і професійні

музиканти, і студенти, і звичайні пасажири. Росіяни кажуть, що це їхня відповідь українцям, які на вокзалах Запоріжжя, Харкова та Одеси виконали по одній російській пісні.

Експрем’єр часів президентства Януковича, який утік до Росії, провів «з’їзд політемігрантів і політв’язнів України». За його словами, метою «заходу» було при вернути увагу західної громадськості до «політичних репресій, які здійснює нинішня київська влада». Хто са ме був учасником цих зборів, Азаров не уточнив, але зазначив, що у кожного з них «непроста доля», адже їм «довелося залишити Батьківщину в складних умовах». Делегати визнали входження Криму до складу Росії, а також запропонували організувати Україну за конфеде ративним принципом. Наостанок утікач пригрозив «по вернутися і будувати нову Україну», як «уже не раз це робили». Згідно з підрахунками ЗМІ, до Росії виїхали близько 5 тисяч ексчиновників та їхніх родичів.

ПРЕЗИДЕНТОВ КУПИЛИ 364 УПАКОВКИ «В АГРИ» Пігулки, які зазвичай використовують для лікування еректильної дисфункції, у грудні минулого року придба ла адміністрація глави Південної Кореї — 64річної Пак Кин Хе. Інформація з’явилася у розпал корупційного скандалу, що супроводжується багатотисячними мітин гами з вимогою відставки президента. Підозрюють, що вона допускала втручання своєї подруги в державну політику та фінансові махінації. В адміністрації Пак Кин Хе пояснили, що «Віагрою» планували лікувати гірську хворобу, яка могла розвинутися у чиновників під час поїздок у високогірні райони, в Ефіопію, Уганду та Кенію. Проте ліки так і не використали.

АСАД ВИМАНЮЄ ОПОЗИЦ ОНЕР В НА МАТЧ МИРУ Сирійський уряд розіслав листівки та повідомлення в соціальних мережах і на мобільні телефони із запро шенням повстанців в Алеппо. Як жест доброї волі си лам, які перебувають в оточеній східній частині міста, обіцяють безпечний коридор для участі в «дружньому футбольному матчі». Охочі грати або бути присутніми мають прийти по заздалегідь організованому маршру ту. Дотепер противникам президента Башара Асада не одноразово пропонували скласти зброю.

ВНУЧКА ЄЛИЗАВЕТИ

ПОР ЗАЛА МЕЧЕМ МУЗИКАНТА 28річна британська принцеса Беатріс поранила обличчя співакові Еду Ширану. Інцидент стався на вечірці в парку Віндзор, коли внучка Єлизавети II вирішила розіграти церемонію посвяти виконавця Джеймса Бланта в лицарі. Вона махнула мечем і черк нула Ширана, який випадково опинився поруч. За свідченнями присутніх, принцеса дуже злякалася, а співак виявився справжнім джентльменом і заспокоїв Беатріс: мовляв, «усяке трапляється». Рана виявилася глибокою, і йому наклали декілька швів.

У Б ЛОРУС ЗАБОРОНИЛИ ГЕОРГ ЇВСЬК СТР ЧКИ Щоправда, поки лише у брестських маршрутках. Історик та активістка Ірина Лавровська їхала у гро мадському транспорті і побачила у водія на лобовому склі георгіївську стрічку. Жінка попросила її зняти, але отримала відмову у грубій формі. Вона поскаржилася директору комунального транспортного підприємства. Після інциденту «Брестгортранс» і міськвиконком поп росили у Лавровської вибачення, а влада міста закли кала водіїв маршруток не розміщувати символіку, пра пори та релігійну атрибутику в салонах. (За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


4

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

ОВИНИ / Україна

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ У всіх на вустах

СААКАШВЛ ВИМАГАЄ РОЗПУСКУ ПАРЛАМЕНТУ Кілька тисяч людей у центрі Києва зібралися біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу під гаслами «Остання зима цієї влади». За словами Саакашвілі, він скликав лю% дей для того, щоб висловити недовіру Верховній Раді, та оголосив про створення нової ініціативи – «Рух нових сил». «Цей парламент не прислухається ані до свого на% роду, ані до рекомендацій міжнародних інституцій. Навіть дехто, хто розуміє критичність моменту, не може зрушити цю Раду з мертвої точки… Ми хочемо, щоб у рамках чинного законодавства були призначені позачер% гові вибори, щоб було змінено законодавство, яке дасть змогу «новій крові» увійти в наступний парламент», – заз% начив він. А народний депутат Надія Савченко заявила про намір очолити Народний рух України.

ПЕНСЇ НЕ ВСМ ПДВИЩАТЬ, А ДЕКОМУ Й УРЖУТЬ У 2017 році Пенсійний фонд «осучаснить» виплати громадянам, але під цю програму потраплять не всі. Про це повідомив заступник голови відомства Микола Шамбір. «Осучаснення передбачає підводити «старі пенсії» до рівня нових», – заявив чиновник. Українцям проіндексують пенсії на 10,1%, також планується підви% щити виплати на 300 гривень. «Щороку призначається близько 450–500 нових пенсій. Звичайно, всі ті, що були призначені до початку 2016%го, вже відстають від ново% призначених. Зрозуміло, що при осучасненні не всі отри% мають підвищення, тому що іноді за рахунок різних доп% лат пенсія виходить більшою, ніж буде при осучасненні. Таке теж є. Кожен українець розглядатиметься за індивідуальною схемою залежно від стажу його роботи та зарплатні, яку отримував», – повідомив Шамбір.

«Я ВАМ НОРМАЛЬНО КАЖУ: ВДСТАНЬТЕ ВД МЕНЕ» Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не зміг відповісти журналістам на запитання про задекларо% вані 34 мільйони гривень дивідендів його сім’ї. «Я не буду вам нічого пояснювати. Читайте декларацію, звертайтеся офіційно», – сказав чиновник і втік від представників ЗМІ, які намагалися випитати у головного військового проку% рора про походження 10 мільйонів гривень дивідендів від ПП «Поліекспо» та 24 мільйонів – від ТОВ «Ампір», заснов% ником яких є дружина Матіоса Ірина Барах. Матіоса про% понують на посаду керівника Державного бюро розсліду% вань. Це новий правоохоронний орган, який займати% меться кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених найвищими посадовими особами держави.

СКЛЬКИ КЛИЧКУ НАРАХУВАЛИ ЗА ТЕПЛО? Міський голова Києва має заплатити за опалення сво% го помешкання площею 472 квадратних метри близько 2,6 тисячі гривень. Він живе у двох квартирах на верхньому поверсі й мансарді багатоповерхівки біля Національної опери у столиці. У Віталія Кличка – шість житлових кімнат і чотири санвузли. У помешканні дві вітальні, над однією з них прибудована бібліотека з прозорою підлогою із загар% тованого скла. На верхньому рівні облаштований кабінет господаря, внизу – три спальні. «Купив тут житло у 2003 році після переможного бою 1999%го, коли завоював чемпіонський титул за версією WBO. До цього жив на Харківському масиві», – розповів Кличко.

МУСТАФА НАЙЄМ ОЧОЛИТЬ НАЦПОЛЦЮ? У коридорах відомства активно обговорюють, хто от% римає посаду, яку ще два тижні тому обіймала Хатія Де% каноідзе. За інформацією ЗМІ, можливість спробувати себе на посаді керівника Нацполіції вивчає народний де% путат Мустафа Найєм. Зараз він проводить консультації з юристами щодо подання документів для участі в кон% курсі. Ця справа для політика близька: він входить до складу колегії Міністерства внутрішніх справ, керував процесом переатестації співробітників міліції і запуском патрульної поліції у всій країні. При тому зберігаються шанси зайняти вакантну посаду у заступника Хатії Дека% ноідзе Василя Паскала, а також у нинішнього в. о. керівника відомства Вадима Трояна.

«ÊÐÈÂÀÂÈÉ Â²Òß» ÏÐÎ ÌÀÉÄÀÍ:

«ÍÅ ÏÀÌ’ßÒÀÞ», «ÍÅ ÇÍÀÞ» ² «ÒÎ ÍÅ ß» Учора Віктор Янукович через відеозв’язок давав свідчення у справі Майдану. Крім цього, Генеральний прокурор України зачитав йому обвинувачення у державній зраді. Юрій Луценко стверджує, що 1 березня 2014 року Янукович написав прохання на ім’я Путіна ввести російські війська в Україну Василь РОГУЦЬКИЙ

агадаємо, що кількома днями раніше Віктор Янукович дав прес%кон% ференцію у російському Ростові%на%Дону, під час якої гру% бо відповів журналістці телеканалу СТБ, яка запитала, що про нього згодом напишуть у підручниках з історії. Янукович відповів приблиз% но так, як колись заявляв про «козлів, які нам заважають жити». «Ви не коштуєте стільки, щоб вит% рачати на вас стільки часу», — зверхньо кинув він репортеру. Однак учорашнє відеосвідчен% ня президента%втікача частково може дати відповідь на запитання журналістки. Адже будучи маріонеткою Путіна, Янукович оз% вучив ті тези, які вигідні Кремлю і які будуть колись використані у російських підручниках. Але в ук% раїнській пам’яті він точно зали% шиться «кривавим Вітею», яке б рішення не прийняла Феміда. Тим часом нічого сенсаційного учора в судовій залі не прозвуча% ло. Президент%утікач говорив ба% гато, але на незручні запитання відповідей уникав або говорив плутано. Наприклад, коли проку% рор запитав Януковича, про що той двічі розмовляв із Володими% ром Путіним у ніч із 18 на 19 люто% го, екс%президент сказав, що не пам’ятає, чи взагалі мав такі роз%

Н

«

Íàéãîëîâí³øà ìîÿ ïîìèëêà: ÿ íå çì³ã ³ íå çíàéøîâ ñèë ï³äïèñàòè íàêàç ïðî ââåäåííÿ â³éñüê òà îãîëîøåííÿ âîºííîãî ñòàíó.

мови, і порадив пошукати інфор% мацію про них на сайті Президен% та. Так само нічого не знає про візит Миколи Азарова до Путіна 18 лютого 2014 року. У відповідь на заяву прокуро% ра, що встановлено мінімум 54 те% лефонних контакти між Янукови% чем та кумом Путіна Медведчуком у період із грудня 2013 року по лютий 2014%го, Янукович знову сказав, що не пригадує таких чис% ленних дзвінків: «Якщо і була якась розмова… то, можливо, й була…». Він також заявив, що не має відношення до побиття сту% дентів 30 листопада. «Можливо, Льовочкін (тодішній керівник Адміністрації Президента. — Ред.) мав до цього причетність, але в мене немає доказів», — ска% зав Янукович. Взагалі, якщо судити з відповідей Віктора Януковича, ви% ходить, що він у той час фактично не керував країною. Адже стверд% жує, не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохо% ронцям вогнепальну зброю. «Що стосується видачі зброї співробітникам правоохоронних органів, за це питання відповіда%

■ Отакої!

І ПОРОШЕНКО НАМАЛЮВАВ СЕБЕ НА ІКОНІ

■ Цитатник Þð³é ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ, ïîë³òîëîã, ïðî ïîë³òè÷íó íåäîö³ëüí³ñòü â³äåîäîïèòó ³êòîðà ßíóêîâè÷à:

«

Яка точка зору може бути у людини, яка завела країну до розстрілу сотні лю дей в прямому ефірі на центральному май дані. Як після цього він може бути комусь цікавий, крім правоохоронних органів? Це просто голова Путіна, що розмовляє. Яка говорить те, що хоче Путін, щоб втюхати нам Л/ДНР, хай і таким способом. А тут ми бачимо колаборанта, який привів країну на поїдання до людожера, розклав прибори і запросив за стіл, щоб сьогодні постати в образі «голуба миру». Ось і вся суть вистави з Януковичем.

»

(За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Фотографія настінного розпису церкви, кот' ра начебто розташована на території маєтку Президента у Козині, днями привернула увагу інтернет'користувачів дже, за дуже дивним збігом, обличчя святих на одній з ікон нагадують самого українського керманича та членів його родини. У соцмережах його називають «божественним дивом» і жваво обговорюють. А ще згадують попередника Порошенка, президента%втікача Вікто% ра Януковича, котрого полюбляли малювати на іконах. «Один такий шедевр запліснявів, хоча від нього чекали, що замирото% чить», – нагадують користувачі. Також люди пишуть, що Поро% шенко наслідує опоблоківців. ■

А

»

ють ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не мо% жу, тому що цього не знаю», — сказав екс%президент. І наказу стріляти він теж нібито не давав. Заявив, що йому до% повідали: «Вогонь ведеться з будівель, які контролює Майдан». Водночас на запитання прокуро% ра, від кого він отримував відповідні дані, Янукович відповів, що інформація надходила із… за% собів масової інформації. А ще не міг толком згадати, як потрапив у Росію, зате заявив, що його хотів убити Олександр Турчи% нов, наказавши розвернути вер% толіт, яким Янукович тікав у До% нецьк — нібито Турчинов навіть погрожував послати навздогін ви% нищувач. …Словом, справжній тобі не% винний «голуб миру». Але тут хо% четься згадати його відповідь на запитання на прес%конференції про головну помилку. «Найго% ловніша моя помилка: я не зміг і не знайшов сил підписати наказ про введення військ та оголошен% ня воєнного стану», — бідкався Янукович. Видно, не раз чув цей докір від свого хазяїна Путіна. ■


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ «Волиньнова»

| 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

ОВИНИ / Волинь

■ Із перших уст

ФОРМУЛА УСП#ХУ МИХАЙЛА #МБЕРОВСЬКОГО

*

У фракції «Самопоміч» Волинської обласної ради чотири депутати: Борис Бабійчук, Костянтин Зінкевич, Володимир Кметь та Михайло #мберовський. Це представники молодої політичної сили, які вперше прийшли у найвищий орган самоврядування нашого краю з ключовою тезою: створити конкурентоспроможні європейські громади із заможним населенням, відкритою та професійною владою. Голова фракції Михайло #мберовський (на фото) користується простою формулою успіху: чесно виконувати роботу, і це дасть позитивний результат. Він розповів про основні підсумки діяльності за минулий рік

ВИКЛАДАЧ ІЗ АМЕРИКИ 24 РОКИ НАВЧАЄ СТУДЕНТІВ ЛЕСИНОГО ВИШУ Звання Почесного професора удостоєний доктор математичних наук, професор ка федри прикладної лінгвістики Східно європейського університету імені Лесі Українки Даніель Альберт Шерік Ярослава ТИМОЩУК

цієї нагоди відбулося урочисте розширене засідання вченої ради. Як зауважив ректор СНУ Ігор Коцан, відзнаку американець отри# мав за «заслуги у захисті прав людини та вагомий внесок у розвиток СНУ». У 1968 році Даніель Альберт Шерік закінчив Державний університет штату Айова (США). Потім викладав в Іллінойському університеті, став докто# рантом Національного університету Бухареста. Захистив докторську дисертацію на тему «Прик# ладне моделювання систем». Значну частину жит# тя він присвятив Україні: уже 24 роки працює в Східноєвропейському національному універси# теті. За цей час вивчив українську мову, нашу куль# туру й традиції. ■

З

Кость ГАРБАРЧУК

ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП — ЧЕСНІСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ — «Самопоміч» — відкрита і де# мократична політична сила. Наші представники завдяки підтримці співвітчизників стали депутатами різних рівнів: від сільських рад — до парламенту, — каже депутат. — Ми своїм прикладом показуємо, що мож# на у владі бути чесними: розпочинаю# чи від декларування власних доходів до публічного обговорення суспіль# них проблем кожної територіальної громади. Це основоположний прин# цип, якого ми дотримуємося. Депута# ти нашої фракції в обласній раді ак# тивно працюють у різних комісіях. Во# лодимир Кметь опікується питаннями освіти, науки, інформаційного прос# тору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. В постійній комісії з питань екології, раціонального ви# користання природних ресурсів пра# цює Борис Бабійчук. Костянтин Зінкевич — у комісії з питань депу# татської діяльності, місцевого самов# рядування, захисту прав людини, за# конності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Мене найбільше турбує, щоб ефективно використовувалася кожна копійка з обласної казни, тому обрав для себе питання бюджету, фінансів та цінової політики. ВАЖКО РОЗІБРАТИСЯ, ЯК РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ ГРОШІ — Прикро, що не вистачило кіль# кох голосів, аби ухвалити бюджетний регламент. Мабуть, колеги просто не зрозуміли суті цього документа. Оскільки бюджетне законодавство досить об’ємне, то часто не лише звичайному громадянинові, але й де# путатові важко розібратися, де бе# руться гроші та як вони розподіля# ються. Ми всю інформацію система# тизували. Запропонований нами до# кумент урегульовує відносини між різними гілками влади та порядок бюджетного процесу в області. Та ключовим для нас є громадське обго# ворення, щоб влада почула людей. Ми кілька разів розглядали проект регламенту з експертами, представ# никами департаменту фінансів обл# держадміністрації і депутатами. Спо#

5

СУБСИДІЯНТІВ СТАЛО МАЙЖЕ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ

«

Ìè íàïðàöþâàëè ïðîåêò íîâîãî ïîðÿäêó ðîçïîä³ëó êîøò³â íà ïðîãðàìó «Âëàñíèé ä³ì». Ó êîì³ñ³ÿõ, ÿê³ öèì çàéìàþòüñÿ, ïîâèíí³ áóòè ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

»

чатку був спротив — депутати, мовляв, не мають права давати вказівки виконавчій владі. Але нам вдалося порозумітися з головою обл# держадміністрації Володимиром Гун# чиком, який нас підтримав. Я мав ба# гато розмов із керівниками всіх фракцій, крім «Свободи». Проте коли отримав роздруківку з результатами голосування з цього питання, то по# бачив, що в депутатів, крім трьох кно# пок: «за», «проти» і «утримався», з'явилася ще одна — «не голосував». От саме через таку позицію і не вда# лося ухвалити бюджетний регламент. НЕ ОСВОЇТИ КОШТИ – ЗЛОЧИН — Коли ми проаналізували, як ви# користовуються бюджетні кошти, то побачили плачевну картину. На будів# ництво було виділено 90 мільйонів гривень, але станом на жовтень ос# воїли лише 30 відсотків. Зараз, мож# ливо, показник трохи кращий. Можу озвучити ситуацію на двох об'єктах. На школу в селі Оленине Камінь#Ка# ширського району виділили 1 мільйон гривень, а використали нуль. Бо нема проектно#кошторисної документації. В Заборолі Луцького району на добу# дову навчального закладу також передбачалося 1 мільйон, але не ви# користано жодної гривні. Сьогодні ці кошти перекидаємо на інші об’єкти. Завершується рік і пригадали, що не# освоєні кошти з Державного бюджету доведеться повертати. Я це вважаю злочином. Нам вдалося порозумітися з депутатами від «УКРОПу», щоб час# тину коштів з будівництва школи в селі Оленине спрямувати на навчаль# ний заклад у селі Любохини Старо# вижівського району. «ВЛАСНИЙ ДІМ» – ДЛЯ ТРУДІВНИКІВ, А НЕ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ — Завдяки обласній програмі «Власний дім», яка працює з 1998#го,

сільське населення отримало право на пільгові кредити для будівництва житла. Цьогоріч на її реалізацію на Волині спрямовано понад 10 міль# йонів гривень. Я поцікавився, хто от# римав кошти, і дізнався: лише оди# ниці сільських жителів скористалися цим правом. Як вдалося з'ясувати, у минулому траплялися випадки, коли кредити видавалися без будь#якого погодження з органами місцевого са# моврядування, наприклад, за клопо# танням голови райдержадміністрації. Нас не влаштовує непрозорість такої діяльності. Натомість ми напрацюва# ли проект пропозицій про ухвалення нового порядку розподілу коштів на програму «Власний дім». Визначати, кому надавати позику, мають органи місцевого самоврядування, а в комісіях із розподілу коштів повинні бути представники громадських ор# ганізацій. НА ОСНОВІ ЯКОГО ЗАКОНУ ПРАЦЮВАТИМЕ КП «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»? — На засіданні фракції «Самопо# мочі» ухвалили рішення не підтриму# вати проект про створення цього ко# мунального підприємства. Мені не відомо, на основі якого законодавчо# го акта воно працюватиме, не поба# чив статуту. Хоча сама ідея хороша. Згоден, що громада, на території якої хочуть видобувати корисні копа# лини, повинна мати з того вигоду. Але ж в Україні добувають не лише бурштин, але й газ, вугілля, торф. І це величезні фінансові ресурси. Що розпочнеться, коли інші обласні ради вирішать створити схожі під# приємства? Пропоную інший шлях. Народні депутати від Волині в парла# менті повинні об'єднати зусилля з рівненськими та житомирськими об# ранцями, вивчити громадську думку й ухвалити у Верховній Раді закон, який буде на користь усім. ■

Êðèìñüêîìó æóðíàë³ñòîâ³ Ìèêîë³ Ñåìåíó â ðàìêàõ âîñüìî¿ ùîð³÷íî¿ àñàìáëå¿ Ôîðóìó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà â Áðþññåë³ áóëî âðó÷åíî ïðåì³þ ³ìåí³ Ïàâëà Øåðåìåòà. Рішення прийнято як визнан% ня того, що він попри небезпеку відстоював свободу слова в Криму. На півострові проти Семени відкрито кримінальну справу за заклики до порушення територіальної цілісності Росії.

Державну допомогу для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у жовтні отримали 171,3 тисячі домогосподарств області, що в 1,8 раза більше, ніж рік тому Євгенія СОМОВА

з початку року субсидії призначено 167,8 ти# сячі сімей (у міських поселеннях — 97,8 ти# сячі, у сільських — 70 тисяч) на загальну суму 94,5 мільйона гривень. Середній розмір суми відшкодування, як повідомили у головному уп# равлінні статистики Волинської області, у жовтні становив 702,5 гривні. Крім того, у січні#жовтні більш як 33,3 тисячі домогосподарствам призначені компенсації го# тівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 64,2 мільйона гривень. Їхній середній розмір у жовтні становив 2613 гривень. ■

І

ПРИРЕКЛИ НА НЕМИНУЧУ СМЕРТЬ Неподалік села Бережанка Горохівського району місцевий рибалка помітив тіло людини і зателефонував у поліцію Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а місце події оперативно виїхав керівний склад ГУНП у Волинській області і Го# рохівського відділу поліції. У кишені куртки утопленика був паспорт, який свідчив, що його власник — 40#річний житель Луцька. Як з'ясува# лося, він був раніше засуджений за згвалтуван# ня… матері. На обличчі покійного були гематоми. Можливо, перед тим, як кинути тіло у воду, вбив# ця (чи вбивці?) побили свою жертву, зв’язали ру# ки за спиною, прирікши на неминучу смерть. Працівники поліції будуть вдячні всім, хто надасть інформацію для встановлення причетних до цього злочину. Конфіденційність гарантують. ■

Н

ЗАТРИМАЛИ ПОЛЯКА%КОНТРАБАНДИСТА У пункті пропуску «Устилуг» прикордонни ки Львівського загону запобігли переве зенню контрафактних тютюнових виробів Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням прес#центру Держприкор# донслужби України, цигарки за Буг намагав# ся вивезти 56#річний поляк. Доступ до схо# ванок став можливим лише після того, як розібра# ли частини автомобіля «VAUXHALL» 2004 року ви# пуску (реєстрації Шотландії). Усього прикордонники виявили майже дві ти# сячі пачок цигарок торгових марок «Rothmans» та «Winston». Сума вилученого товару — 36,505 ти# сячі гривень, а автомобіля — 20,767 тисячі гри# вень. І вантаж, і транспортний засіб передали працівникам митної служби. ■

З

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


6

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua

■ Редакційний щоденник Чим переймався і з чого дивувався останнім часом редактор відділу інформації, діяльності влади та місцевого самоврядування газети «Волинь нова» Костянтин ГАРБАРЧУК

…СТАРИМИ ФОТОГРАФІЯМИ З СІМЕЙНОГО АЛЬБОМУ Коли комп'ютерний вірус знищив усі світлини за 5 років, зроблені цифровим фотоапара том, лише тоді я усвідомив спра вжню цінність знімків, надруко ваних в ательє. Вони нічого, крім вогню та води, не бояться. А ще залишаються яскравим свідчен ням минулої епохи. Тому й не дивно, що досі в моді фото, зроблені в стилі ретро. Напевно, в багатьох із нас вдома є товстенні альбоми із вклеєними світлинами. Адже в радянські часи у кожному рай центрі було фотоательє, в яке приходили зафіксувати якісь урочисті події. І в нашому містеч ку був такий салон. Завідував ним місцевий єврей. Він їздив на старенькому «Запорожці», але про нього пліткували: мовляв, він такий багатий, що може збу дувати за власні кошти лінію метро від свого будинку до ательє. Це, звичайно, перебіль шення — наші люди дуже люб лять рахувати чужі гроші. Але варто визнати — у 1960—80ті роки минулого століття про фесія фотографа вважалася елітною та грошовитою. Що там робити: один раз клацнув каме рою — і звідти вилітає не пташ ка, а карбованець. Аби сфотографуватися в ательє, готувалися заздалегідь. Адже це серйозна та відповідальна подія. Жінки роби ли зачіски й одягали наймодніші сукні, чоловіки мили голови й прасували сорочки, щоби не за лишилося жодної складочки — бо ж на знімку все буде видно! У вихідні, як правило, в ательє збиралася величезна черга. Тільки молодят пропуска ли без суперечки — всетаки в людей весілля. Фотографувати ся приходили сім'ями. Сам про цес підготовки нагадував загад кове священнодійство чи магічний ритуал. Фотограф ніко ли не поспішав. Здавалося, він насолоджується своєю робо тою. Майстер спочатку пильно дивився на своїх клієнтів, потім ретельно розсаджував чи розс тавляв родину. Лише тоді брався за громіздкий апарат зі штати вом. Ще кілька разів поправляв жінкам зачіски, а чоловікам — комір сорочки. Коли всі змучува лися від нервового напруження або починали дружно сміятися, він голосно обурювався і погро жував вигнати недисциплінова них відвідувачів. Нарешті запа новувала тиша, всі завмирали, затамувавши подих. І наступала чарівна мить… Майстер накри вався якоюсь темною накидкою і робив один, максимум два кад ри. Оце професіоналізм. Тут не було права на помилку! На тих

«² ÑÒÈÑÊÀª ÍÀ Øȯ ÏÀËÜÖ² ×ÀÑ» знімках усі дуже напружені, але якість їхня дуже класна. У сімейному альбомі зберіга ються світлини ключових подій із життя нашої родини: весілля старшої сестри Раї у 1970му, проводи брата Миколи в армію у 1974му році, мій випускний — у 1981му. Тепер із величезним інтересом розглядаю ті давні знімки, які не бояться хакерської

«

фразу: «Там нудно й не цікаво, а я хочу додивитися до кінця нинішню цинічну комедію…» Я пригадав життєву історію Володимира та студентські по сиденьки у його квартирі №13 біля Лук'янівського ринку в Бех терівському провулку (якраз навпроти тодішнього кубинсь кого консульства). Оскільки са ме на час нашого навчання у

 ãóðòîæèòêó âëàøòîâóâàòè ïàðóáîöüêó ïèÿòèêó áóëî íåáåçïå÷íî. Ñòàðàëèñÿ ìàñêóâàòèñÿ: ì³æ ñîáîþ êîðèñòóâàëèñÿ óìîâíîþ ôðàçîþ, àáè äîíîùèêè íå çäîãàäàëèñÿ: «Éäåìî ó á³áë³îòåêó, ùîá îïðàöþâàòè ï'ÿòü òîì³â Ëåí³íà», òîáòî áåðåìî ïî ï'ÿòü ïëÿøîê ïèâà íà áðàòà.

»

атаки та комп'ютерного вірусу, а в душі звучить пісня Кузьми: «Старі фотографії на стіл розк лади, дитячі історії смішні розка жи…» …ЦИНІЧНОЮ КОМЕДІЄЮ, ЯКУ ПОТРІБНО ДОДИВИТИСЯ ДО КІНЦЯ Нещодавно зателефонував мій київський однокурсник Во лодимир, щоб поділитися вра женнями про Сполучені Штати. Він тількино повернувся з Чика го, де живе його старша сестра Марина, котра вирвалася у віль ний світ ще у часи Радянського Союзу — наприкінці 1980х, вийшовши заміж за протеста нтського проповідника й попро сивши політичного притулку з релігійних міркувань. Студе нтський друг, ще тоді маючи ре альну можливість емігрувати, на наші запитання, чому він досі тут, завжди відповідав: «Хочу до дивитися, чим закінчиться ця комедія…» Серед однокурсників саме він вирізняється аналітич ним розумом та завжди дає ду же точні політичні прогнози, які, на диво, збуваються. Я поцікавився у Володими ра, чи не було у нього бажання залишитися в Штатах, тим паче, що сестра вже неодноразово пропонувала допомогти з еміграційними документами. Вона у Чикаго займає досить солідне становище, активна громадська діячка, яка була се ред організаторів акцій протес ту проти Дональда Трампа. І по чув від нього добре знайому

Київському університеті — 1985—1990 — припала інтен сивна антиалкогольна бороть ба, тож студентамісторикам — майбутнім ідеологам ко муністичної партії — не годило ся пити. Саме ця заборона й стала, як на мене, якимось дражливим стимулом. Але в гур тожитку влаштовувати пару боцьку пиятику було небезпеч но. За знайдену в кімнаті порож ню пляшку могли вигнати з університету. Старалися маску ватися: між собою користували ся умовною фразою, аби доно щики не здогадалися: «Йдемо у бібліотеку, щоб опрацювати п'ять томів Леніна», тобто бере мо по п'ять пляшок пива на бра та. А «засідання кафедри» (так, користуючись науковою тер мінологією, академічно та пре тензійно йменували гулянки) влаштовували у нашого найро зумнішого та найталановитішо го однокурсника Володимира. Він за 5 років навчання не отри мав жодної четвірки, а лише відмінні оцінки, хоч студентом став, як і переважна більшість із нас, уже після служби в ра дянській армії. Вражала його на читаність та енциклопедичні знання, почерпнуті явно не з ра дянських книг. Це згодом ми зрозуміли, звідкіля така еру диція у нашого столичного дру га. Коли люди п'ють пиво, а тоді було лише «Жигулівське», то го ловне — не сам напій, а добра компанія та відверте спілкуван ня. Скільки геніальних думок чу

ли стіни тієї квартири №13 на останньому поверсі старого, ще купецького будинку із височен ними стелями. …ДРАМАТИЧНОЮ ІСТОРІЄЮ РАРИТЕТНОЇ БІБЛІОТЕКИ Жив Володимир дуже скромно — зі своїм старим сліпим батьком, якого ми рідко бачили. Він з нами майже не спілкувався. Головною цінністю цієї квартири була бібліотека. Більш грандіозної приватної книгозбірні мені ще й досі не доводилося бачити. Дубові стелажі від підлоги до стелі, а на них — справжні раритети у шкіряних палітурках. Ми захоп лювалися прижиттєвими ви даннями російських класиків: Пушкіна, Тургенєва, Достоєв ського й Толстого, книгами письменників XIX cтоліття Діккенса, Бальзака, Гюго та не відомих нам авторів. Чого були варті енциклопедичний слов ник Брокгауза і Єфрона у 42 то мах, настільна енциклопедія братів Гранат у 58 томах, цілий розділ мемуарної літератури: спогади царських генералів, полководців та дипломатів! Не можливо перелічити ті не оціненні (особливо для студен таісторика) скарби, які

зберігалися у бібліотеці нашо го однокурсника. Це ж у той час, коли потрібно було спе ціальний дозвіл, щоб узяти в науковій бібліотеці якесь доре волюційне видання. А тут таке багатство! Цілком зрозуміло, що з собою раритети в гурто житок Володя не давав. А вдо ма читай скільки хочеш. Я не одноразово в нього навіть но чував, захопившись якоюсь рідкісною книгою. Тоді й діз нався драматичну історію цієї бібліотеки. Батько Володимира, якого звали Володимир Гнатович, у 1930ті, після чергової чистки серед чекістів, за комсо мольським призовом 18літнім юнаком потрапив на службу в НКВС. Оскільки був розумний та здібний, то дуже швидко зробив там кар’єру. Коли в Києві розпочалися масові реп ресії, він отримав цю величез ну професорську квартиру — разом із книгозбірнею, яку до питливий енкаведист регуляр но поповнював. Специфіка ро боти була така: чекісти людей забирали, а книги конфіскову вали. Але після арешту та страти у грудні 1953го всесильного міністра держбезпеки Лав рентія Берії взялися за вико навців. Володимира Гнатовича судили й відправили на заслан ня в Узбекистан. Від пережито го потрясіння він став поступо во втрачати зір. Одружився. У Ташкенті народилися донька Марина й син Володимир. Коли енкаведист повністю осліп, дружина втекла з якимось цир качем, залишивши на згадку двох маленьких діток. Лише у 1965 році сліпий чекіст із донь кою та сином повернувся до Києва. Розпочалися бреж нєвські часи, його реабілітува ли, призначили пенсію й повер нули конфісковану квартиру у Бехтерівському провулку. Най дивовижніше, але якимось ди вом збереглася зібрана чекіс томкниголюбом бібліотека. Очевидно, нові хазяї просто бо ялися її чіпати, бо знали, кому вона належала. Саме у цьому «репресованореабілітовано му» помешканні, в якому, за словами господаря, колись бу вали Йона Якір та Станіслав Косіор, проходили наші «засі дання кафедри»… У телефонній розмові ми знову згадали той безтурбот ний відрізок життя, який дуже швидко проминув. Й обоє дійш ли висновку: чим далі, тим швидше біжать роки. Цілком правий Святослав Вакарчук, нагадуючи у пісні «Караван»: «І стискає на шиї пальці час…» ■

■ Вітаємо! Учора відсвяткувала золотий ювілей чудова господиня, кохана дружина, дорога матуся, любляча бабуся Світлана Федорівна ФІНЮК. Бажаємо міцного здоров'я, родинного благополуччя, тільки світлих і радісних днів. Люба матусю, рідненька ви ненько, Вас з ювілеєм вітаєм, серденько, Хай у цей день, веселий і багатий, Щастя й добро завітають до хати! Щоб у достатку, здоров'ї довіку Многії літа прожити без ліку. І у вінок привітань, як зерно до зернини, Низький вам уклін від всієї родини! З любов'ю та повагою рідні, друзі, сусіди.


www.volyn.com.ua

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

7

■ Незагоєний біль

«

Ѳ×À ÍÀØί ÏÀÌ'ßÒ²: ÍÅÕÀÉ ÂÎÍÀ ͲÊÎËÈ ÍÅ ÇÃÀÑÍÅ Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Íàðåøò³ çáóëîñÿ òå, ùî ç³í³ö³þâàâ ³ òàê õîò³â, ùîá áóëî ðåàë³çîâàíî, Ãðèãîð³é Ãóðòîâèé — â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê Õðèñòèÿíñüêîìó ìèëîñåðäþ âîëèíÿí.

»

Митрополит Луцький і Волинський УПЦ Київського патріархату Михаїл освятив пам’ятник Християнському милосердю волинян.

Минулої суботи в Україні вже вкотре було вшановано пам'ять жертв Голодомору. Ми з дочкою, долучившись до скорботних заходів у Луцьку, запалили, як передбачено, о 16й годині свічку на підвіконні. А що в кінці листопада день уже дуже короткий, то можна було у сутінках розгледіти, як і в інших квартирах мерехтять вогники. Чи не мерехтять… Це вже від сумління кожного залежить, чи згадає він про безневинно загиблих. Чи помолиться за них Катерина ЗУБЧУК, заслужений журналіст України

ажуть, свічка — символ душі. Уявляєте, скільки їх було б, якби всіх зібрати в одному місці — неба без$ донного не вистачило б! Адже тіль$ ки офіційне число тих, кого забра$ ли Голодомори в Україні, — 3,5—4 мільйони. А нещодавно столичний доктор історичних наук професор Володимир Сергійчук оприлюднив

К

результат свого підрахунку, який, за його словами, грунтується на архівних документах: кількість жертв майже вдвічі перевищує названу цифру. Колись про це просто не гово$ рили. Лише в незалежній Україні, коли зникло багато «білих плям» в історії, ми дізнались, яке це було страхіття: люди, рятуючись, їли котів і собак, збожеволіла мати могла зварити свою дитину… Де$ сять років тому Верховна Рада Ук$ раїни ухвалила закон, яким Голо$ домор 1932—1933 років визнаний геноцидом українського народу.

Хвилюючі миті акції «Запали свічку» на Замковій площі у Луцьку.

Таку ж позицію зайняли 24 країни світу. Очевидцем цього страхіття був відомий на Волині краєзна$ вець Григорій Гуртовий. Я зустрічалася з ним одного разу не як з директором Торчинського історичного музею — Григорій Олександрович і його дружина бу$ ли героями публікації в сторінці «Любить! Не любить». Ясно, що мова зайшла про те, як чоловік, уродженець Запорізької області, Р

Е

потрапив на Волинь. Тоді і почула, що він хлопчаком пережив голод у тридцятих роках. У Другу світову війну три роки провів у концтаборі Німеччини. А у 1947–му був у числі тих біженців, які, рятуючись від смерті, приїхали в наш край. Оскільки мав гроші, то хотів щось із харчів купити. І купив трохи зер$ на, відвіз додому — тим і поряту$ вав сім'ю. А життя склалось так, що Волинь стала його другою батьківщиною. За словами Гри$ К

Л

А

М

горія Гуртового, наші земляки зробили великий християнський подвиг, рятуючи голодуючих. Во$ ни ділилися з ними останнім шматком хліба. І нарешті збулося те, що зініціював і так хотів, щоб було реалізовано, Григорій Олек$ сандрович. І хоч він не дожив до цього моменту, але справу про$ довжили побратими по духу — насамперед голова Волинського крайового братства святого апос$ тола Андрія Первозваного, народ$ ний депутат України І скликання, письменник, журналіст, Почесний громадянин Волині і Луцька Андрій Бондарчук, завдяки якому і коштам, виділеним Волинською обласною держадміністрацією, міською радою, окремими небай$ дужими волинянами, фондом «Рідна Волинь», заснованим Бо$ рисом Клімчуком, минулої суботи в Луцьку на території Хрестовозд$ виженського храму було відкрито пам’ятник Християнському мило$ сердю волинян. Автор проекту скульптур Ірина Дацюк. А в бронзі вони постали у виконанні львівсь$ ких майстрів. Ясно, що і на Волині непросто жилося у повоєння, але голоду тут не було. На той час колективізацію в нашій області, що стала радянсь$ кою лише з 1939 року, ще тільки частково провели. Волинські се$ ляни$одноосібники обробляли по$ ля, збирали урожай. І хоч сюди з південних, центральних областей спеціальні служби не пускали лю$ дей, все ж вони проривались. За даними радянської статистики, залізницею Козятин—Ше$ петівка—Здолбунів щодобово у Західну Україну за хлібом приїжджало 15 тисяч голодуючих. А скільки не доїхало… Хочеться думати, що і мій дід Федір по маминій лінії, який жив на хуторі за декілька кілометрів від Переспи Рожищенського району, теж комусь врятував життя. Він як$ раз був із тих господарів$одно$ осібників, який і у війну, і в по$ воєння орав поле, засівав, мав зерно. Значною мірою завдяки йо$ му і мої батьки з нами, дрібненьки$ ми дітьми, вижили тоді. Я не раз розпитувала маму, як вони давали нам раду в такий важкий час. І во$ на говорила: «А як?.. Йшла до діда Федора, він давав мені клуночок муки — вже затірку було з чого зварити». … Тож печального листопадо$ вого дня запалювала свічку з дум$ кою, щоб ніколи не згасла свіча нашої пам'яті. Бо без минулого, його пошанування — нема май$ бутнього. ■

А

Ëèøå 39%

Êóëü÷èíñüêèé ñèë³êàòíèé çàâîä ðåàë³çîâóº öåãëó çà ö³íàìè âèðîáíèêà:

українців вважають, що запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом є важливим. При цьому 37% назвали безвіз зовсім не важливим, 20% – не важливим, 4% не визначилися з відповіддю.

 лицювальну «півторачку» (білу і кольорову),  лицювальну одинарну (білу і кольорову),  «рваний камінь» для парканів.

Для оптових покупців діють знижки. Волинська обл., Ківерцівський рн, с. Кульчин.

ÍÎÌÅÐ ÅÔÅÊÒÈÂÍί ÐÅÊËÀÌÈ —

770-770

Тел.: (0332) 784210, 0953721716, 0984487410, 0673691225.

www.kulchyn.com.ua


8

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

ОВИНИ / Волинь НЕ ЗАЛИШИЛИ В БІДІ За попередніми підрахунками, близько півтора мільйона гривень потрібно для того, аби відбудувати будинок, пошкоджений внаслідок вибуху побутового газу в Нововолинську Алла ЛІСОВА

агадаємо, що це сталося в ніч на 20 листопада на бульварі Шевченка, 35. З усіх дванадцяти квартир найбільше постраждали дві: та, в якій трапився вибух, і друга, що знаходиться під нею, на першому поверсі. Однак пошкоджені тією чи іншою мірою ще три помешкання. За минулий тиждень нак$ рили дах плівкою, розчистили «завали», вивезли будівельне сміття. У квартири відновлено тепло $, електро$ і водопостачання. Одна сім’я, яка у перші дні була відселена, повернулася жити у свою оселю. Власник найбільш поруйнованої тимчасово перебу$ ває у родичів, але за потреби йому також нададуть місце для проживання. А мешканець квартири, де стався вибух, — на лікуванні. Наразі ведеться слідство. Про це повідомив під час прес–конференції заступник міського голови, заступник начальника штабу з ліквідації наслідків аварії Володимир Роже$ люк. ■

Н

КОМУ — ВІЙНА, А КОМУ — БІЗНЕС Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у Володимирі–Волинському нечистого на руку начальника складу матеріального забезпечення однієї з військових частин Іванна ПОЛІЩУК

равоохоронці встановили, що чоловік регу$ лярно торгував набоями до пістолета Мака$ рова, вкраденими зі складу. Співробітники спецслужби задокументували три факти продажу зловмисником боєприпасів на загальну суму майже десять тисяч гривень. Оперативники СБ затримали військовослужбовця у місті під час збуту чергової партії набоїв. Розпочато кримінальне провадження за статтею 410 та статтею 263 Кримінального ко$ дексу України. Тривають невідкладні оперативно$ слідчі дії. ■

П

МОЛОДИЙ, ТА ВЖЕ З КРИМІНАЛЬНИМ ДОСВІДОМ До чергової частини Камінь'Каширського відділу поліції звернулась із заявою жителька села Раків Ліс. Жінка повідомила, що у неї хтось вкрав велосипед «Ардіс», який вона поставила на вулиці Іван КАПІТУЛА

лодія затримали того ж дня. За інформацією інспектора відділу поліції Валентини Коширець, ним виявився 28$річний мешканець Осівців Ми$ хайло М., раніше судимий за те, що обікрав місцевий кіоск. Велосипед вилучили і повернули власниці. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили криміналь$ не провадження, проводиться досудове слідство. ■

З

У ВИСОКЕ КРІСЛО — У 23 РОКИ Виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України призначено випускницю Національного університету «Острозька академія» Ганну Калинчук. Таке рішення прийняв міністр юстиції Павло Петренко Валентин СТАВСЬКИЙ

айрезонансніший факт, який активно почали обговорювати в соцмережах, це те, що в. о. директора має всього 23 роки. Народилася вона у місті Борислав Львівської області. Вищу освіту здобула у Національному університеті «Острозька академія» за фахом юрист, який закінчила у 2015 році. Також навчалась у Відкритому університеті реформ, що в Києві. У 2014$му працювала юристом в адво$ катському об'єднанні «Юридична компанія «Капітал». З 2015–го була юристом у Міністерстві юстиції, зас$ тупником уже екс$директора департаменту з питань люстрації Тетяни Козаченко, яка звільнилася з цієї по$ сади за власним бажанням. ■

Н

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ Тема №1

Âîëîäèìèð Ãóí÷èê çà 14 ñåêóíä ðîçáèðຠàâòîìàò Êàëàøíèêîâà На військовому полігоні Володимира'Волинського у рамках Єдиного всеукраїнського стрілецького дня відбулися польові навчання, у яких взяли участь більш як 120 представників керівного складу Волинської області. Очільники міст, районів, підрозділів територіальної оборони на чолі з головою обласної державної адміністрації Володимиром Гунчиком вдосконалювали навички володіння штатною зброєю та виконання функціональних завдань із підготовки територіальної оборони в мирний час Керівники Луцька і області: «Важко в навчанні, легко в бою».

Марія ГОРОБИНА

ьогодні на конкретних прикладах буде пока$ зано те, що вже зроб$ лено в обласному військовому комісаріаті в плані ма$ теріально–технічного забезпечення, і ця робота продовжуватиметься далі в кожному районі. В рамках Єдиного стрілецького дня маємо вирішити всі наболілі проблеми, щоб кожен голо$ ва райдержадміністрації міг впевне$ но виконувати завдання по тери$ торіальній обороні, – наголосив керівник патронатної служби голови облдержадміністрації Борис Кондра$ тюк. Перед початком навчань всі учас$ ники вишикувались на центральній вишці військового стрільбища, де їх розподілили на чотири групи. Кожна з них мала свого керівника, з яким відправилась на практичне заняття. Тема – прийоми та способи ведення вогню зі стрілецької зброї. Перш ніж приступити до виконання завдання – обов’язковий інструктаж, а потім засвистіли кулі, пролунали вибухи гранат … — Сьогодні вперше кидала бойо$

ву гранату. Це для мене унікальний досвід. Вважаю таке навчання не$ обхідним, адже наша країна перебу$ ває в стані війни, – зазначила пер$ ший заступник голови Локачинської районної держадміністрації Наталія Сафронова. Голова обласної державної

ручення скласти графік проведення робіт, виконання яких перевірить 8 грудня. Після цього в приміщенні клубу військової частини перед учасника$ ми навчань виступив начальник відділу територіальної оборони Во$ линського обласного військового

«

Ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ãóí÷èê â³äïðàöüîâóâàâ ìàéñòåðí³ñòü íàð³âí³ ç óñ³ìà: êèäàâ áîéîâ³ ãðàíàòè ÐÃÄ-5, çà 14 ñåêóíä ðîç³áðàâ àâòîìàò ÀÊ-74, ñòð³ëÿâ ç ï³ñòîëåòà Ìàêàðîâà ³ âëó÷èâ ê³ëüêà ðàç³â â «äåñÿòêó».

адміністрації Володимир Гунчик відпрацьовував майстерність нарівні з усіма: кидав бойові гранати РГД$5, за 14 секунд розібрав автомат АК$74, стріляв із пістолета Макарова і влу$ чив кілька разів в «десятку». Потім, користуючись нагодою, відвідав ка$ зарми Володимир$Волинської війсь$ кової частини, де мають жити конт$ рактники. Зокрема, другий поверх будівлі повинен бути заселений уже до нового року, але ремонт наразі ще не закінчено. Тож голова ОДА дав до$

»

комісаріату підполковник Ігор Шепелєв з доповіддю про стан підго$ товки у зоні територіальної оборони № 1 (Волинська область) за 2016 рік. Далі було проведено інструкторсько$ методичне заняття з ведення тери$ торіальної оборони та озброєння підрозділів. На завершення Єдиного всеукраїнського стрілецького дня відбувся огляд–виставка майна, за$ купленого відповідно до Програми матеріально–технічних засобів, та підбито підсумки занять. ■

■ Пам’ять

«×îãî íå ðîçïîâ³äàëà, ùî ëþäè îäèí îäíîãî ¿ëè?» Трагічні сторінки Голодомору згадували в обласному благодійному фонді «Слава», який допомагає воїнам АТО, опікується їхніми сім’ями, будинками престарілих і сиротинцями Євгенія СОМОВА

а словами представ$ ників цієї організації Ольги Ткаченко і Рус$ лана Кучмая, цю дату активісти не могли обминути, адже Голодомор 1932 — 1933 років був злочином сталінізму проти українсько$ го народу. Вшанувати жертв геноциду прийшли і члени організації ОУН—УПА, Спілки репресованих, з яким спів$ працює волонтерський фонд, люди, яким не байду$ же минуле, сучасне і май$ бутнє держави. Радянська влада не виз$ навала Голодомору, а в підручниках історії якщо й згадували, то як «про окремі перегини колективізації, про які не знало керівництво дер$ жави». Очевидці тих трагічних

З

подій, залякані сталінським режимом, теж мовчали. На щастя, волиняни не зазнали Голодомору, але їм довелося рятувати меш$

«

ва. — Вони самі не розкошу$ вали, бо ж сім’я була бага$ тодітною, але бабця ніколи не відпускала з хати прошаків із порожніми руками. Не було

Á³ëüø³ñòü ïðîøàê³â ç³ Ñõîäó áóëè ðîñ³éñüêîìîâíèìè. Ëþäè õîäèëè ì³ñòîì ³ç êëóíêàìè, ì³íÿëè îäÿã íà õàð÷³. Ó êîæí³é õàò³ äî íèõ ñòàâèëèñÿ ïðèõèëüíî, íàìàãàëèñÿ íàãîäóâàòè, äàòè í³÷ë³ã.

канців східних, центральних і південних областей. Люди ділилися останнім шматком хліба. — До війни родина моєї мами жила в селі Сокіл Рожи$ щенського району, — роз$ повідала голова Спілки реп$ ресованих Валентина Єгоро$

»

хліба — давала кілька картоп$ лин чи склянку квасолі. І мамі наказувала ділитися з голо$ дуючими. З болем у серці Костян$ тин Кравчук, котрий два роки відсидів у таборах НКВС, згадував про тих, кого в Луць$ ку називали «брянськими»,

бо більшість прошаків були російськомовними. Люди хо$ дили містом із клунками, міняли одяг на харчі. У кожній хаті до них ставилися при$ хильно, намагалися нагоду$ вати, дати нічліг. А Ростислав Кушнірук, який разом із сім’єю 14 років перебував на спецпоселенні, пригадав розмову батька, який за Польщі був членом Комітету допомоги населенню Східної України, яке голодувало, із сестрою мами. — Тітка Оксеня жила на Житомирщині. Коли приїхала до нас у 1941 році, тато запи$ тав, як пережили Голодомор. «Ой, швагруню, тоді люди один одного їли», — зізнала$ ся. «А чого ж тоді, у 1939$му, коли приїжджала, мовчала?» — «Якби розказала, то до свого Забілоччя не доїхала б, а ти давно у Сибіру був би», — відповіла. Учасники скорботного заходу помолилися за всіх за$ мучених більшовицьким ре$ жимом і хвилиною мовчання вшанували жертв Голодомо$ ру. Вони поклали квіти до пам’ятника Християнському милосердю волинян, який відкрили в Луцьку на знак вдячності землякам, котрі ря$ тували голодних людей, діли$ лися з ними останнім. ■


ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

9

■ Гаряча тема

ÕÒÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÜ ÏÎÐßÄÎÊ Á²Ëß ÌÈÒÍÈÖ²? Останнім часом на під’їзді до міжнародного пункту пропуску «Устилуг – Зосін» загострилася ситуація, пов’язана з ве ликим накопиченням ав томобілів, які прямують у Польщу. Найбільше потерпає від такої дезор ганізації місто Устилуг, адже його вулиці буквально заполонили автівки, що очікують своєї черги до митного переходу для перетину українськопольського кордону. Зрозуміло, що місцеві мешканці обурені таким станом справ Алла ЛІСОВА

се почалося з того, що працівни ки Львівського прикордонного загону зняли контрольний пункт пропуску в митносервісній зоні. На їхню думку, функції контролю на цій ділянці має виконувати поліція. Тож пе ред містом був виставлений наряд для забезпечення правопорядку і дотриман ня черги. Після кількаденного відносного за тишшя наприкінці минулого тижня обста новка знову загострилася. Водії скаржи лися, що багато автомобілів до пункту пропуску під’їжджають поза чергою. Тоді поліція через нарікання на недоліки в ро

У

боті зняла свій пост у митносервісній зоні. В результаті автомобільна черга пе ремістилася в місто. Почали виникати конфлікти між водіями, невдоволення висловлювали місцеві жителі. Доходило й до «гарячих» сутичок. З цього приводу голова облдер жадміністрації Володимир Гунчик у екстреному порядку скликав нараду, у якій взяли участь перший заступник го лови облдержадміністрації Олександр Степанцов, голови ВолодимирВолин ської райдержадміністрації Наталія Васи лець та районної ради Роман Гук, голова Устилузької об’єднаної громади Віктор Поліщук, заступник начальника Волин ської митниці ДФС Василь Герман, на чальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, начальник головного уп равління Національної поліції Волині Пет

■ Новини

ТРАГЕДІЮ ВДАЛОСЯ ВІДВЕРНУТИ Минулої неділі до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Данила Галицького за перилами мосту знаходиться чоловік Володимир НЕСТЕРОВ

а свідченнями перехожих, він хотів стрибнути у річку Стир. На місце події прибули співробітники групи рятувальних робіт аварійнорятувальної частини управління ДСНС у Волинській області. Вони поспілкувалися з чоловіком, який перебував у стресовому стані, і змогли заспокоїти його. За допомогою спеціального спорядження допомогли залишити небезпечне місце та запобігли біді.

З

ШАХРАЇ ДІЯЛИ ЗА СТАРОЮ СХЕМОЮ Жителька Рівного поверталася ввечері додому, коли пролунав телефонний дзвінок. У слухавці почула начебто голос сина, який сказав, що з ним трапилася біда: мовляв, я збив людину, зараз з тобою буде розмовляти слідчий

запровадити в місті чергування груп гро мадського контролю, до складу яких ма ють увійти представники органів місце вого самоврядування, влади та гро мадські активісти. Вони стежитимуть за порядком, аби автівки стояли в черзі на території митносервісної зони. Голова ОДА також дав доручення терміново сформувати у структурі Усти лузької ОТГ підрозділ муніципальної поліції, однією з функцій якої якраз і бу де контроль за дотриманням громад ського порядку та пропускного режиму у митносервісній зоні. Місцева влада по винна підготувати проект рішення сесії з цього приводу, а також структуру та штатний розпис. До співфінансування мають залучити ще й кошти з бюджетів тих районів і міст, найбільше мешканців яких перетинають кордон через ПП «Ус тилуг». Як стало відомо, в Устилузі вже май же рік діє громадське формування «Прикордонник», мета якого — охорона державного кордону і громадського по рядку. За словами голови районної ра ди Романа Гука, він разом із міським го ловою Віктором Поліщуком оперативно зібрав активістів «Прикордонника», котрі ефективно попрацювали у вихідні, аби не допустити безладу. «Транзитни ки» поступово перемістилися з Устилу га в митносервісну зону, що дало змо гу стабілізувати ситуацію й уникнути не порозумінь. Зараз перед в’їздом у місто організовано цілодобове чергу вання. Однак, на тверде переконання

«

Ãîëîâà ÎÄÀ òàêîæ äàâ äîðó÷åííÿ òåðì³íîâî ñôîðìóâàòè ó ñòðóêòóð³ Óñòèëóçüêî¿ îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè ï³äðîçä³ë ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿, îäí³ºþ ç ôóíêö³é ÿêî¿ ÿêðàç ³ áóäå êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ïðîïóñêíîãî ðåæèìó ó ìèòíî-ñåðâ³ñí³é çîí³.

ро Шпига, начальник штабу Львівського прикордонного загону Олександр Чор ний, інші відповідальні особи. Керівник правоохоронців Петро Шпига пояснив, що до повноважень поліції контроль на території митно сервісної зони не входить, тому, не знайшовши підтримки в громадськості, пост вирішили зняти. Аби не допустити безладу та порушень правил дорожньо го руху, Володимир Гунчик запропонував

»

Романа Гука, наведенням порядку по винні займатися правоохоронці — це їхній прямий обов’язок, а громадські активісти — лише допомагати їм. Прик ро, що до вирішення цього конфлікту не долучається патрульна поліція. Адже це спільна справа багатьох структур, які мусять уболівати за реноме нашої об ласті. Вчора зранку перед Устилугом у черзі стояло в межах 200—250 автівок.■

ВТАЄМО! Учора 55річний ювілей відсвяткувала мила, гарна дружина, енергійна, доброзичлива, чуйна матуся, турботлива, ніжна, ласкава бабуся

Марія Петрівна ДАНИЛЮК, жителька села Новостав Горохівського району. Дякуємо за добро, ласку, любов, за світло ваших очей, що вип ромінюють щирість і тепло до дітей та внуків. Уже волосся покрилося сивим туманом, дорослі діти обдарували шістьма онуками, та серце ваше молоде ще й досі. Всі ваші мрії, надії та переживання поряд з нами. Низький уклін вам, рідна, за турботу, за щире бажання добра нам усім. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є, хай Господь посилає вам сили, здоров’я й терпіння, а Матінка Божа — Цариця Свята — дарує щасливі та довгі літа. З повагою чоловік, діти з сім’ями.

Валентин СТАВСЬКИЙ Р

евідомий назвався правоохоронцем із Острога, де проживає її син, і сказав, що той смертельно травмував пішохода. Була названа марка і державний номерний знак автомобіля, що належить сину. Псевдослідчий розповів, що загибла людина не має постійного місця проживання, у нього немає родичів. Тож цю справу можна владнати за певну винагороду. Треба, щоб жінка перерахувала йому всі гроші, які є вдома. Та пішла в супермаркет і 5 тисяч гривень переслала йому на телефон. Потім пообіцяла, що наступного дня візьме кредит для владнання справи. Чоловік погодився і сказав, що через 5 хвилин сина випустять із сізо. Коли за 10 хвилин рівнянка знову набрала номер, він уже був поза зоною досяжності. Лише тоді вона зателефонувала синові. І коли почула, що в нього все нормально, зараз якраз гуляє з дитиною, то зрозуміла, що її ошукали... ■

Н

Е

ПОСП ім. Шевченка Горохівського району запрошує на постійну роботу головного зоотехніка, досвідченого спеціаліста з досвідом роботи. Житлом забезпечуємо.

Тел.: 0673328261, 0672561684.

К

Л

А

М

А

МЕТАЛ Арматура, листи, круги, труби, шестигранник, лист оцинкований та інше Можлива доставка. Чекаємо вас з 8.00 до 17.00 щоденно м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2б (район КРЗ) Тел.: (0332) 719120, 719092, 050 270 00 49.

Філіал: с. Підгайці, вул. Колгоспна, 2б, тел.: (0332) 285112, 285114.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äåïóòàò ì³ñüêðàäè â³ä ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü» Äìèòðî Ëàíòóøåíêî ¿çäèòü íà àâòîìîá³ë³ «Volkswagen Passat», ÿêèé ïðèçíà÷àâñÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ÀÒÎ і належить благодійному фонду Василя Павловського. Чиновник заявив, що надає допомогу волонтерам, а авто відремонтував за власні кошти, тому ще подумає, чи передавати його в зону АТО.


10

СПОРТ

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

■ Футбол

Фото з офіційного сайту ФК «Динамо» Київ.

www.volyn.com.ua

■ Знай наших!

Гол Ярмоленка та хеттрик Мораеса (на фото в центрі) принесли киянам перемогу в Луцьку. «Василю, за що ж ти мене так — боляче!»

ÃÎË «ÂÎËÈͲ» ÑÒÐÓÑÎÍÓ «ÄÈÍÀÌλ Лучани дали бій, але не зупинили команду Сергія Реброва Сергій ХОМІНСЬКИЙ

країнська прем’єр ліга. 16й тур. «Во линь» (Луцьк) – «Ди намо» (Київ) – 1:4 (1:0 – Анатолій Діденко, 6 хв.; 1:1 – Жуніор Мораес, 21; 1:2 – Андрій Ярмоленко, 45; 1:3 – Жуніор Мораес, 71; 1:4 – Жуніор Мораес, 90+3 ). Справдилися слова екс півзахисника Романа Максимю ка, який захищав кольори обох команд, що легкої прогулянки для киян у Луцьку не буде. Про те, як кажуть, гра забудеться, а результат залишиться. А він під завісу матчу для підопічних Віталія Кварцяного виявився ще й із розгромним рахунком… Хоча почали лучани — кра ще не придумаєш: Артем Шаба нов класно вдарив зза меж штрафного майданчика, гол кіпер киян Артур Рудько відбив м’яч перед собою і тут першим на добиванні був Анатолій Діденко. Проте свято на нашій вулиці тривало недовго – динамівці ще в першому таймі зробили про боїни у захисті «Волині», а в дру гому збільшили свою перевагу (відзначимо хеттрик Жуніора Мораеса і закінчення чоти римісячної гольової засухи в чемпіонаті Андрієм Ярмоленком) і повезли до столиці такі бажані 3 очка. Щодо динамівського бра зильця Мораеса, то це вже дру гий його хеттрик у нинішній першості (у першому турі Жуніор тричі забив у ворота «Олександрії»). За часів неза лежності лише два гравці «Ди намо» – Сергій Ребров та Ісма ель Бангура — робили два хет трики в одній першості. До речі, такій влучності бразильця могла сприяти його неабияка емоційна заведеність, яку спри чинили… самі лучани. Після першого гола Мораес прагнув прибрати м’яча до рук, аби ви конати з ним певний ритуал. Проте голкіпер лучан Андрій Марчук не дав цього зробити. Забивши вдруге, Жуніор уже не став підходити до Андрія – на томість попросив інший м’яч у хлопчика за воротами. Проте малий теж довго впирався і ли ше після численних умовлянь віддав круглого гравцю «приїжджої» команди. Тим часом «Карпати» у Львові двічі були попереду в матчі із грізною «Зорею». Проте таки пропустили на 90й хвилині – 2:2. Та луганчанам все одно є над чим

У

задуматися. Два очка у трьох ос танніх матчах — і вже відставання від «Динамо» вимірюється п’ять ма «пунктами». А ось гравці «Ворскли» у

«

Òðè ì’ÿ÷³ íàì çàáèëè, êîëè Ìàð÷óê ïîêèäàâ âîðîòà. Ùî ñüîãîäí³ â³í âèð³øèâ ïîêàçàòè, ÿ íå çíàþ.

»

виїзному матчі зі «Сталлю» спромоглися одержати від судді відразу 6 «гірчичників». Проте «хулігани»полтавчани таки до моглися свого, забивши єдиний гол у матчі на 89й хвилині. Ще кілька років тому матч «Дніпро» – «Шахтар» зацікавив би не лише вітчизняного уболівальника. Адже йшлося про поєдинок не лише сильних, а й дуже принципових суперників. Принциповість, власне, нікуди не поділася, а ось склад у дніпрян нині відверто слабший, ніж у донецького клубу. Дубль Віктора Коваленка впродовж трьох хвилин і визначив підсум ковий рахунок матчу. Щоправда, ще за рахунку 0:0 17річний голкіпер «Дніпра» Андрій Лунін врятував свою команду під час виконання «пеналя» Марлосом. ЗА ВОРОТАМИ Віталій КВАРЦЯНИЙ, головний тренер «Волині»: «Наша команда старалася, але без Гамшика ми не змогли зіграти внічию, як «Динамо» в Неаполі. Не вистачило резервів, майстер ності, концентрації. А гра на шого голкіпера мене здиву

вала. Бо завдання було «не викидуватися» і берегти во рота. А три м’ячі нам забили, коли Марчук покидав ворота. Що сьогодні він вирішив по казати, я не знаю», – після цієї промови Віталій Кварцяний сказав «дякую»… і залишив пресконференцію. Сергій РЕБРОВ, головний тренер «Динамо»: «Спочатку я б хотів подякувати на шим уболівальни кам, які, незва жаючи на те, що матч проходив при порожніх трибунах, прийшли підтримати нас до готелю. Напевно, це додало стимулу хлопцям. Те ж саме було і за межами стадіону – хлопці після гри пішли подякувати їм. Це дуже важливо. У Луцьку завжди хороша підтримка вболівальників, і нам завжди приємно грати в цьому місті. По грі можу сказати, що про пущений гол був важливий для нас. Завжди непросто проводити матчі чемпіонату після Ліги чемпіонів. Гол струсонув нас, футболісти по чали грати з підвищеною відповідальністю і віддавалися на полі на 100%. Ми створили дос татньо моментів і, думаю, рахунок по грі...». Усі результати 16го туру: «Сталь» – «Ворскла» – 0:1; «Чорноморець» – «Зірка» – 2:1; «Волинь» – «Динамо» – 1:4; ФК «Олександрія» – «Олімпік» – 1:1; «Карпати» – «Зоря» – 2:2; «Дніпро» – «Шахтар» – 0:2. Матчі 17го туру: 3 грудня: «Ворскла» – «Ди намо»; «Чорноморець» – «Во линь»; «Зоря» – «Дніпро» ; 4 грудня: «Олімпік» – «Кар пати»; «Шахтар» – «Сталь»; «Зірка» – ФК «Олександрія». ■

ÑÓÏÅÐÍÈÊ ÂÀÑÈËß ËÎÌÀ×ÅÍÊÀ: «ÌÅÍÅ ÙŠͲÊÎËÈ ÒÀÊ ÍÅ ÁÈËÈ!» Український боксер в американському ЛасВегасі відстояв титул чемпіона світу Василь Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) у бою про ти ямайця Ніколаса Волтерса. Суперник відмовився вихо дити на ринг після 7го раунду «у зв’язку з неможливістю продовжувати бій» Сергій ХОМІНСЬКИЙ

омаченко багато рухався та активно завдавав ударів. У 4му ра унді ямайський боксер упав на підлогу, не втримавшись на ногах. У 6му раунді Ломаченко ще додав активності, а в 7му взагалі взявся ганяти Волтерса по рингу, неначе кота. Після відмови суперника продовжувати бій рефері оголосив про пе ремогу українця технічним нокаутом. Пізніше Волтерс щиро зізнався, що його «ще ніколи так не били». Василь Ломаченко увійшов до двадцятки найкращих боксерів світу і

Л «

Âàñèëü Ëîìà÷åíêî óâ³éøîâ äî äâàäöÿòêè íàéêðàùèõ áîêñåð³â ñâ³òó ³ î÷îëèâ ðåéòèíã ó ñâî¿é âàãîâ³é êàòåãîð³¿.

»

очолив рейтинг у своїй ваговій категорії. Ще один українець Володимир Кличко зайняв шостий рядок рейтин гу. Загалом у топсотні боксерів світу за версією BoxRec значаться п’ять українців: Володимир Кличко (№6), Василь Ломаченко (№19), Олександр Усик (№35), Віктор Постол (№37) та Олександр Гвоздик (№43). Водночас, саме Василь Ломаченко вважається найтитулованішим українським боксером. До переходу в професіонали він двічі ставав олімпійським чемпіоном (2008 та 2012 рр.), двічі – чемпіоном світу (2009 та 2011 рр.), а також чемпіоном Європи (2008 р.). Перемога над Ніколасом Волтерсом стала для Василя Ломаченка 7ю на професійному рингу (в пасиві – одна поразка). ■

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ М Команда І В Н П М 1 «Шахтар» 16 14 2 0 358 2 «Динамо» 16 11 3 2 3313 3 «Зоря» 16 9 4 3 2513 4 «Олімпік» 16 8 3 5 2325 5 ФК «Олександрія» 16 7 4 5 2721 6 «Чорноморець» 16 6 4 6 1317 7 «Ворскла» 16 5 4 7 1719 8 «Сталь» 16 3 5 8 1220 9 «Зірка» 16 4 2 10 1326 10 «Волинь» 16 2 3 11 1229 11 «Дніпро» 16 3 5 8 1525 12 «Карпати» 16 2 5 9 1625 * – З «Карпат» та «Дніпра» знято по 6 турнірних очок.

О 44 36 31 27 25 22 19 14 14 9 8* 5*

У списку бомбардирів лідирують: Жуніор Мораес («Динамо») – 9 голів (2 з пенальті), Факундо Феррейра («Шахтар») – 7, Юрій Коло моєць («Ворскла») та Густаво БланкоЛещук («Карпати») – по 6.

Проти «Лома» нема прийому!

Êîëèøí³é ãðàâåöü êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» Êàõà Êàëàäçå ïðèçíà÷åíèé ì³í³ñòðîì åíåðãåòèêè Ãðó糿 у новому уряді країни, нещодавно затвердженому парламентом.


www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ, РЕКЛАМА

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ

Нерухомість Продам будинок телефонізований, га зифікований, з центральним водопостачан ням, 40 соток землі (10 км від Луцька). Тел.: 0951446270, 0979443469. Продається хата у с. Сенкевичівка Го рохівського району (40 км від Луцька). Є газ, вода, світло, 20 соток городу. Все привати зоване. Тел. 0501685435. Продається приватизований будинок на вул. Чернишевського (район Пристані) у Луцьку. Тел.: 0506556635, 0671377975. Терміново недорого продам або здам півбудинку в Любомлі. Тел. 0682416455. Куплю стару (у будь–якому стані) хату в незаселеному або малозаселеному селі або на хуторі. Тел. 0959460356. Продається житловий будинок у селі НивиГубинські Горохівського району та приватизована земельна ділянка (0,14 га). На подвір'ї є гараж, хлів, літня кухня, садок. Будинок утеплений, є газ, вода. Тел. 0666493887. Продам цегляний будинок у Горохівсь кому районі (заг. пл. — 80 кв. м). Біля будин ку всі надвірні споруди, 0,60 га землі. Все приватизоване. Є газ. Тел.: 0678361824, 0501026183. Терміново куплю у Луцьку хату (за ме жами міста не пропонувати). Тел.: 0988282249, 0976499340, 0732260537. Продається двокімнатна квартира у Луцьку на просп. Молоді (район 33–го квар талу), заг. пл. — 46 кв. м (кухня — 7 кв. м), 9–ий поверх, косметичний ремонт, вмебль ована. Ціна 567 000 гривень. Тел. 0997294777. Продається цегляний будинок (новобу дова) у с. Олешковичі Рожищенського райо ну (заг. пл. 80 кв. м), земельна ділянка — 23 сотки (на березі річки Конопелька). До бу динку підведено газ, світло. Ціна договірна. Тел. 0672706103. Продається будинок у смт Дубище Ро жищенського району (заг. пл. — 80 кв. м) зі всіма зручностями. Площа земельної ділян ки — 15 соток. Є всі надвірні споруди — га раж, хлів, льох. Ціна договірна. Тел. 0662828870. Продам дерев'яний будинок у Любомлі (62 кв. м). Є чотири кімнати, всі надвірні споруди. Все приватизоване. Земельна ділянка 13 соток. Ціна договірна. Тел.: 0930080392, 0995559492. Продам земельну ділянку (0,10 га) у центрі села Жидичин (на новому масиві) на вул. Лугова. Тел.: 0986474580, 0508689374. Продам земельну ділянку під забудову (0,11 га) на масиві Кульчин2 (праворуч від дороги). Тел.: 0986474580, 0508689374.

Авторинок Продається автомобіль ВАЗ2106 в доброму стані, гаражне зберігання. Ціна до говірна. Тел.: 0502189483, 0686459268. Продам автомобіль ВАЗ2107, 2005 р. в., 1,5, бензин, 5–КПП, темно–зеленого кольору, центральний замок, сигналізація, пробіг 110 000 км, гаражне зберігання. Ціна договірна. Тел.: 0958931289, 0966066954. Продам автомобіль ВАЗ2107 у добро му стані, об'єм 1,3, 4–КПП, бежевого кольо ру. Тел. 0666095432. Куплю автомобіль у будь–якому стані (на українській реєстрації, можливо після ДТП, потребуючий ремонту, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 0997374388, 0989193799. Продам дизельні двигуни до авто

ТЕЛ. 723932

СУДОВІ

Різне

рому робочому стані (з документами). Мож лива доставка. Тел. 0968048733. Терміново недорого продам трактор Т 40 у доброму робочому стані. Тел. 0663805887. Продам трактор ЮМЗ6 АКЛ (з приче пом) у доброму робочому стані. Недорого. Тел. 0663805882. Продам трактор МТЗ80 (на стартері) у дуже доброму стані. Тел. 0967222134. Продається різна сільськогосподарсь ка техніка: картоплесаджалки, картоплеко пачки, картоплекомбайни, плуги, культива тори, дискові борони, грунтофрези, косар ки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зер нозбиральні комбайни, трактор Т25. Тел.: 0679346442, 0951553666. Продається сільськогосподарська техніка: картоплезбиральний комбайн «Ан на», саджалки, обсипачі, лійки на міндобри во, сівалки, плуги, культиватори, розкидачі, грабарки, косарки. Все у дуже доброму стані (привезені зза кордону). Можу при везти на замовлення. Доставка. Тел.: 0977709776, 0957029025. *Продам трактор Т40 АМ, причіп трак торний. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продам трактор ЮМЗ (велика кабіна) у доброму стані. Недорого. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам трактор Т40 АМ в доброму ро бочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам трактор Т40 у робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам міні–трактори (японського ви робництва): «Ісекі», «Кубота», «Янмар», «Хіно–мото» (з фрезами в комплекті). Всі у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 0977627586, 0969576127, 0505617800. Продається трактор Т25 (з кабіною) у доброму стані, нова гума. Тел.: 0971277234, 0664709124. Недорого продається трактор МТЗ80 з малою кабіною, на стартері (Любешівський район). Тел.: 0664709124, 0971277234. Продається різна сільськогосподарсь ка техніка: млини, плуги, дископлуги, обп рискувачі, картоплесаджалки, картоплеко пачки, сівалки, розкидачі міндобрив, дис кові борони, культиватори, катки, грунтоф рези, косарки роторні, оборотні плуги, прес–підбирачі, трактори, запчастини та комплектуючі. Тел.: 0674787264, 0958159912, 0963446777. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані. Недорого. Тел. 0964290426. Продаються: трактори Т25 та МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги і плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний наванта жувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі,

мобіля «Мерседес» (об'єм 3,5; 3,0; 2,7; 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,0) у доброму стані, малий пробіг (привезені зза кордону). Тел.: 0505617800, 0967451932.

Сільськогосподарська техніка Продається трактор Т40АМ (є передні диски). Тел. 0688970528. Продам недорого трактор Т40 АМ. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам недорого трактор Т25, приве зений з Польщі у дуже доброму стані. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам зерновий екструдер (вихід 120 кг за годину), б/в, 11 кВт. Ціна 15 000 грн. Тел. 0689831200. Продам зернозбиральний комбайн «Джон Дір950». Тел. 0978731729. Продам трактор Т40 у робочому стані. Ціна 55 000 грн. Тел.: 0661143935, 0983210277. Продам саморобний трактор та тракто ри Т40 АМ, Т16, причіп. Тел. 0989408779. Продам 2–рядну картоплекопачку КТН (білоруського виробництва) та запчастини (транспортери, ролики, зірочки, вали). Тел. 0954385889. Продам зернову тракторну сівалку (ан керна) польського виробництва, трактор Т70 (двигун можна окремо). Тел. 0969603710. Продам новий навісний (стрільчастий) культиватор суцільного обробітку з важкими боронами (захват 2,70 м, 11 лап). Тел.: 0661324699, 0687202348. Продам трактор Т16. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продаються: трактори (нові та б/в); зернозбиральні комбайни «Клас Доміна тор», «Джон Дір», «Кейс Бізон», «Ліда», «Дон», СК5 «Нива»; самохідний 6–рядний буряковий комбайн «Кляйне SF10; фрон тальний навантажувач на МТЗ; паливна апа ратура Д240; роторний культиватор; коле са для міжрядного обробітку; ворота га ражні (3,10 х 3,10). Тел.: 0972777435, 0981257618, 0506711093. Продам телескопічний навантажувач JCB 525, пригнаний з Польщі, у доброму стані. Тел. 0964290426. Продам трактор Т25 (привезений з Польщі). Тел. 0679407710. Продам: сівалки дискові, анкерні, кінні (13, 15, 17, 19, 21, 26); плуги кінні, тракторні до Т25, саджалки марки «Краммер», копач ки вібраційні «Кухман», «Кромаг», «Шмут цер», дворядні польського виробництва; кар топлекомбайни «Карлик», «Болько», культи ватори. Тел.: 0968585455, 0981167547. Продам міні–трактор ТЗ4К14 (Чехія) з навісним інвентарем. Тел.: 0975851524, 0501304859. Недорого продам трактор Т25 у доб Е

К

Л

А

М

Продається вагонка дерев'яна та комп лектуючі. Доставка по області. Тел.: 0660740396, 0679480197. Продаються нові дерев'яні вікна, двері (сосна) для літньої кухні, а також новий цег ляний хлів, облицьований білою цеглою (на розбір). Тел. 0968157112. Продам: жом (з доставкою), щебінь, пісок, цеглу, відсів, блоки будівельні, дрова (до 10 т). Тел. 0503781998. Продам: жом, дрова, цеглу, пісок, щебінь, відсів, торфокрихту, торфобрикет, чорнозем (з доставкою). Тел.: 0668465604, 0687999678. Продам: жом, шифер (б/в), цеглу білу (звичайну та півторачку), цеглу червону (но ву та б/в, перепал), пісок, щебінь, відсів, ке рамзит, цемент, вапняк на вимостку дороги, дрова рубані (твердих порід), торфобрикет, глину, землю на вимостку, гній (коров'ячий). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Тел.: 0968000567, 0507227271. Продам: жом, дрова рубані (твердої по роди), торфобрикет, шифер (б/в), цеглу білу та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів. Доставка. Тел.: 0507395444, 0674502527. Продам: сирий жом, брикет, пісок, щебінь з доставкою (10–24 т). Тел.: 0987877732, 0953051575. Продам: жом, торфобрикет, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, відсів, чорно зем, землю на вимостку, камінь бут, цемент, дрова, гній, цеглу червону та білу (нову та б/в). Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0993374034, 0969943100. Продам: жом, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, торфобрикет, блоки різного виробництва, цеглу білу та червону (нову та б/в), гній, чорнозем, землю на вимостку. Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0996114575, 0973443386. Продам: сирий жом, дрова, пісок, щебінь, цеглу червону та білу. Можлива дос тавка. Тел.: 0955355663, 0977516430. Терміново продаються тільна корова, свиня (150 кг), коза (1 рік). Тел. 0501081235. Продається телиця (5 міс.). Тел. 0999020468. Продам робочу спокійну кобилу (15 років) у Локачинському районі. Тел. 0973582657. Продаються: робоча кобила (6 років), лоша (7 міс.) та коза (7 міс.) у с. Радомишль Луцького району. Тел. 0970336219. Куплю корову на забій. Тел.: 0970772211, 0501864979. Куплю коней, ВРХ. Тел. 0982575859. Куплю ВРХ, коней, биків. Дорого. Тел.: 0985876653, 0501932639.

Доступно, якісно, надійно вста новлюю натяжні стелі. Тел.: 0994092057, 0688552065. Продам недорого нові пластикові плінтуса (15 шт.) та літературу (романи Дю ма, Оноре де Бальзака, Л. Толстого, Жуля Верна, детективи А. Крісті, Чейза). Тел. 0507097332.

Вважати недійсним Загублене посвідчення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б, № 333103), видане 29.12.1993 р. Волинською обласною держадміністрацією на ім'я Ма тюк Петро Васильович, вважати недійсним.

А

ОГОЛОШЕННЯ

ду позовних вимог чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися у її відсутності. ххх Нововолинський міський суд Волинсь кої області викликає як відповідача Хом'яка Віталія Михайловича у цивільній справі за позовом Білецького Сергія Ярославовича до Хом'яка Віталія Михай ловича про відшкодування майнової шко ди. Судовий розгляд призначено на 13 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Нововолинського міського суду за адресою: м. Нововолинськ, вул. Гагаріна, 14, каб. 13. Відповідач має право подати свої запе речення проти позову, посилання на до кази, якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них суд. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у його відсутності за наявними у справі доказа ми. Крім того, суд роз'яснює відповідачу його обов'язок повідомити суд про причи ни неявки в судове засідання. ххх У Луцький міськрайонний суд Волинсь кої області за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 102 на 9 год. 10 хв. 14 грудня 2016 року викликається в якості

11

гноєрозкидачі, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 0972395170, 0667214192.

Email: volyn10@i.ua

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

Р

У Ратнівський районний суд Волинсь кої області за адресою: смт Ратне, вул. Центральна, 17 на 10 год. 9 грудня 2016 року в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Музичук Людмили Вікторівни про стягнення кредитної за боргованості викликається відповідачка Музичук Л. В., що зареєстрована за ад ресою: с. Гірники, провулок Новий, 8 Ратнівського району Волинської області. Відповідач має право подати свої дока зи чи заперечення з приводу позовних ви мог або повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. ххх У КаміньКаширський районний суд Волинської області за адресою: Волинсь ка область, м. КаміньКаширський, вул. Воля, 13 на 10 год. 30 хв. 2 грудня 2016 року викликається відповідачка Грекова Анастасія Іванівна, 30 листопада 1989 ро ку народження, яка проживає за адресою: Волинська обл., КаміньКаширський рн, вул. Олексіївка, 22, у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товари ства комерційний банк «ПриватБанк» до Грекової Анастасії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором (справа № 157/971/16ц, провадження №2/157/368/16). Відповідачка Грекова А.І. має право по дати свої докази чи заперечення з приво

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

відповідача Хлопенюк Володимир Ігорович у справі публічного акціонерного товариства комерційний банк «При ватБанк» до Хлопенюка Володимира Ігоровича про стягнення заборго ваності. Відповідач має право подати свої дока зи чи заперечення проти позову чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. ххх У Луцький міськрайонний суд Волинсь кої області за адресою: м. Луцьк, вул. Се наторки Левчанівської, 1, каб. № 10 на 15 год. 30 хв. 6 грудня 2016 року в якості відповідача у справі за позовом Ковальчу ка В'ячеслава Остаповича, Ковальчук Людмили Дмитрівни до Данилюка Андрія Петровича, Ковальчука Андрія Андрійови ча, Ковальчук Наталії Степанівни, Коваль чук Світлани Іванівни про витребування майна з чужого незаконного володіння у якості відповідача викликається Коваль чук Світлана Іванівна. Відповідач має право подати свої запе речення проти позову чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності.

ПОСП ІМ. ШЕВЧЕНКА ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ, ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ: граблі ГВР 6 — 1 шт., культиватор КРН 5,4 — 2 шт., жатка КПС 5Г — 1 шт., трактор ХТЗ 121 — 1 шт., прес підбирач Sipma — 1 шт., прес підбирач ППР 110 — 2 шт., прес підбирач ППР 180 «Ірпінь» — 1 шт., візок для перевезення рулонних тюків — 1 шт., закаточна машина (для рулонних тюків у плівку) — 1 шт., борона дискова БДТ 7 — 1 шт., зерно вий комбайн «Домінатор 108» — 1 шт., косарка з перевертачем Е 303, Е 302 — 2 шт., буряконавантажувач СПС 4,2 — 1 шт., культиватори причіпні КПС 4 — 8 шт., змішувач гербіцидів СТК 4 — 2 шт., сівалка зер нова анкерна «Містраль 5,6» — 1 шт., дископлуги до К 700 — 2 шт.

Тел. 067 332 82 61.

ШЛАКОБЛОКИ

ПАМ'ЯТНИКИ

(â³äñ³âîáëîêè)

з мармурової крихти та натурального каменю.

40 х 20 х 20 від 8,50 грн 40 х 10 х 20 від 6,50 грн

Виготовлення та встановлення.

(0332) 70-85-72, (050) 512-72-05

(0332) 70-85-72, (050) 197-68-69.

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ Президія Ради Волинської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України вислов лює щире співчуття голові обласної організації профспілки працівників лісового господарства П. М. Матіюку з приво ду тяжкої втрати – смерті матері.


12

«Волиньнова» | 29 листопада 2016 Вівторок | ¹133

КАЛЕЙДОСКОП ■ 5 хвилин для душі Фото з особистого архіву Наталії МІКОЯН.

■ Світ захоплень

Наталія Мікоян зі своїми вихованцями на Міжнародному фестивалі мистецтв «Джерело надії».

Íàçâàëèñÿ «Ôàâîðèòîì» — ³ ñòàëè ôàâîðèòàìè ñöåíè За цей час «Фаворит» став улюбленцем не лише міських сцен, а й всеукраїнських, міжнародних, хоча звання народного колективу отримав зовсім нещодавно Лариса ЗАНЮК

асновниця й керівник ансамблю Наталія Міко ян, справжній професіо нал–хореограф, прийш ла працювати зі школярами у 1999–му, а вже до кінця нав чального року на творчому звіті гімназії новостворений колек тив демонстрував майстерні танці. Тепер їх знають не лише в Луцьку — по всій Україні та за її межами. Недарма й назвалися «Фаворитом», бо стали направ ду фаворитами сцени і вже декілька років виборюють при зові місця на престижних тан цювальних конкурсах. А на Міжнародному фестивалі мис тецтв «Джерело надії», що відбувся у Києві під егідою Національної хореографічної спілки і Міністерства культури України, наші герої серед ба гатьох світових команд завою вали гран–прі конкурсу. Пере можці поділилися враженнями від престижного конкурсу та

розповіли про свого керівника. Наталя Мікоян знаходить ключі до дитячих серденьок, вміє навчати спокійно, без кри ку. Хоч прийшла у школу після роботи в дорослому колективі професіоналів, знає, якою мо вою потрібно розмовляти з дітьми, щоб вони чули і ро зуміли. Тепер Наталя Аль бертівна сама дає раду колек тиву зі ста школярів — а це чо тири різновікові групи. — Нас часто запрошують на конкурси, — розповідає, — і ми

«

ки у хореографічній залі не вміщаються подяки, грамоти та нагороди за різноманітні кон курси. А пані Наталія роз повідає, що, натанцювавшись із дітьми, вдома обмірковує нові ідеї для «Фаворита». Відколи створила колектив, сама ж зай мається і постановкою номерів, і розробкою костюмів, складає сценарії, навіть вірші–підводки до танців пише, шукає музику. Одне слово, організувала «Фа ворит» і задала йому імпульс рухатися тільки вперед.

Íà ïîëè÷êàõ ñêðîìíî¿ øàôêè ó õîðåîãðàô³÷í³é çàë³ íå âì³ùàþòüñÿ ïîäÿêè, ãðàìîòè òà íàãîðîäè çà ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè. À ïàí³ Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî, íàòàíöþâàâøèñü ³ç ä³òüìè, âäîìà îáì³ðêîâóº íîâ³ ³äå¿ äëÿ «Ôàâîðèòà».

»

їздимо, хоч усі вони не безкош товні. Тому я щиро дякую бать кам, що підтримують своїх ді тей, бо бачать, як вони радіють успіхам, як вчаться у колективі долати перші труднощі і дово дити собі та іншим: хочу і можу. — Кожен номер потребує відповідних костюмів. Хто спон сорує витрати? — Трохи допомагає школа, але в основному — батьки. Я їм вдячна, бо не раз ми привозили нагороди за кращий сценічний костюм. На поличках скромної шаф

S U D O K U Правила нескладні: заповніть порожні клі тинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у кож ному рядку і кожному стовпчику не було двох однакових цифр. Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

²ÄÏβIJ ÍÀ ÊÐÎÑÂÎÐÄ SUDOKU, ÎÏÓÁ˲ÊÎÂÀÍÈÉ 26 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

«Ïðîáà÷ ìåí³, äèòèíî…» Дачна маршрутка бу ла переповнена вщерть. Воно й не дивно. Холоди цьо горіч вдарили рано, тож кожен поспішав завершити недороб ки, підігнати «хвости», забрати вирощене… А скільки там того дня: не встиг озирну тися — вже й сутеніє. Пасажири з клунками, торбами, відрами, ко шиками, «кравчучка ми» дружно трамбува лися в салон, немов огірки в діжку. Люди не нарікали — кожно му ж треба їхати Надія АНДРІЙЧУК

тось пошепки оповідав знайомому про життя–буття, хтось ділив ся з попутниками господарськими секретами, хтось мовчки грів задубілі руки і раз по раз шморгав носом. Так тихо й мирно дом чали до передмістя. Здавалося, перші з тих, що виходитимуть, просто змушені будуть сказати: «Вибачайте, що без бійки». Аж ні! Колотнечу спричинило якесь дитя років десяти. Як на біду, людською течією хлопчину занесло в самісіньку середину салону. На око лиці обласного центру він без зайвих слів почав проштовхуватися до две рей. Ніби й старався рухатися обережно, щоб нікого не штурхнути і ні на що не наступити. Та хіба це можливо у такій гущі? Ось уже й перші «скри вджені» озиваються: — Чого лізеш по людях? По ногах не топчися! — Куди ти преш, як танк? Не можеш попросити, щоби пропустили? — накинулася на підлітка огрядна тітка, що притримувала «кравчучку» з чи малим мішком. — А ніби ви маєте можливість пропустити… — глузливо звернувся до неї хтось із пасажирів, стаючи на захист хлопчини. — Тут же відійти нікуди, терпіть уже, а ні — то таксі викликайте, щоб із комфортом… — А ви не заступайтеся за таких! Наче в лісі виросло! Не обізветься ні до кого, тільки суне напролом… Десь ніхто їх не виховує: ні батьки, ні шко ла! І що з них виросте? Без’язике якесь чи що, — не вгавала тітка. От вам і «без бійки»… Маршрутка гула, ніби вулик. Здається, люди знайшли винуватця усіх своїх негараздів, кривд, проблем: і цього перед часного холоду, і тисняви в автобусі, і необхідності тягти ці важезні клун ки, і… — Проходь–проходь, Сергійку… Ось так, обережненько переступай, — привітно озвалася до підлітка якась жінка. Її слова настільки дисонували із загальним настроєм, що пасажирам раптом немов заціпило, і вони здиво вано спостерігали за тим, як далі розвиватимуться події. Жінка ж, допома гаючи дитині протискатися між людьми, продовжувала: — Зараз ми з то бою розминемося, а там тьотя тебе пропустить — і ти вже й біля дверей… Ще й зігрівся трохи, поки добрався до виходу, правда ж? Ну, бувай, на все добре! — підморгнула Сергійкові і помахала рукою на прощання. Коли за хлоп’ям зачинилися двері, вона окинула поглядом салон маршрутки і стиха мовила:

Х

Вже 17$й рік діє ансамбль сучасного танцю при Луцькій гімназії №21

З

www.volyn.com.ua

Під час розмови декілька гладенько зачесаних голівок заглядають у залу (розумію: по ра для чергового заняття). За чинивши за собою двері, спілку юся з батьками, а тоді не витри мую і знову зазираю туди, де лунає музика, а дрібні дівчатка, однаково зодягнені, у такт пов торюють за вчителькою рухи ве селого таночка. Побачивши ме не, діти ще більше стараються, позуючи до фотокамери — справжні артисти, бути і їм фа воритами! — захоплено апло дую. ■

:)) Анекдоти Батько з дочкою в пивному барi: — На, доню, спробуй, що твоєму батькові налили. — Яка гидота! — А ви з матір’ю думаєте, що я тут варення їм? :) :) :) Після побачення з чоловіком, який відбуває строк, дружина прийшла до начальника в’язниці й просить дати її чоловікові легшу роботу. — У нас іще ніхто не надірвався, клеючи паперовi пакети. — Так, але він каже, що ще ночами якийсь тунель копає. ■

«

ßê çðîçóì³â õëîï÷èíà, ùî ð³äí³é ìàòåð³ çàéâèé, òî â³äòîä³ é çàìîâê… Âîäèâ éîãî áàòüêî ³ ïî ë³êàðÿõ, ³ ïî çíàõàðÿõ, ³ ïî ïñèõîëîãàõ — êàæóòü, ô³ç³îëîã³÷íèõ ïàòîëîã³é íåìàº. À äóøåâíó ðàíó çàë³êóâàòè — áàãàòî ÷àñó òðåáà. ² òåðï³ííÿ. ² ëþáîâ³…

»

— Життя, людоньки, іноді буває таким жорстоким… А найболючіші ра ни — що їх завдають найближчі… Може, після того, що вчинила рідна ма ти, ваші слова його й не вразили… Але ж мусить хтось вділити дитині хоч краплю милосердя… Жінка на якусь мить замовкла, намагаючись справитися з клубком, що підкотився до горла. А тоді, немов відповідаючи на німе запитання, що читалося в усіх звернених до неї очах, повела розповідь далі: — Певно, Сергійкові було рочків зо шість, як захворіла його бабуся… Петрівна, моя сусідка по дачі… Треба було грошей на дорогу операцію — от невістка й подалася за кордон. Хлоп’я так плакало, прощаючись, наче передчувало, що втратить матір… Ні, вона не загинула, не пропала… По ки добралася, поки влаштувалась, уже й не стало свекрухи. Але Жанна за лишилась хоч трохи заробити. Недовго гроші слала чоловікові й малому… Згодом написала, що більше не повернеться. Степан від Сергійка якийсь час це приховував: казав, що мама телефонувала, коли той спав, сам ку пував подарунки — начебто від Жанни. Але шила в мішку не втаїш… Приїхала та зозуля… Ні, не сина провідати — розлучення оформити, бо вже вона там собі нареченого знайшла і завагітніла, тож хотіла, щоб дитя народилося в законному шлюбі. Ото як зрозумів хлопчина, що рідній ма тері зайвий, то відтоді й замовк… Водив його батько і по лікарях, і по зна харях, і по психологах — кажуть, фізіологічних патологій немає. А душев ну рану залікувати — багато часу треба. І терпіння. І любові… У салоні автобуса запанувала мертва тиша. Хтось задумався про долю Сергійка, хтось засвоював життєвий урок, розмірковуючи про власні вчинки. Десь поруч почулося схлипування і зовсім тихо прошелестіло: «Пробач мені, дитино…» — огрядна тітка, відпустив ши «кравчучку», шкарубкою долонею витирала сльозу. Як жаль, що Сергійко не чув її слів… А може, і мені вони тільки примарилися?.. ■

Volyn 16238  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you