Issuu on Google+สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติและพระนิ