Page 96

๙๕

ลานดาวหัวเราะ แลวเลาจากประสบการณ “พี่เอินคุยกับพระคลองเชียวคะ” ลัดธีรยิ้มพราย “นั่นสิ ถาตกงานนาใหไปเปนมัคนายกตามวัด คอยเปนตัวแทนฆราวาสเจรจากับพระ” “พี่เอินเลาใหฟงวาเจอกับพี่อองเพราะตองเลนดนตรีคูกัน แปลวากอนหนานั้นใครจะเลือกเรียน คณะไหนไมสําคัญ อยางไรก็ตองมาพบเจอดวยสื่อคือดนตรีอยูดี” “ออ… พี่มองวาเปนจังหวะนะ เผอิญคนจัดกิจกรรมเขารูจักเราทั้งคู เห็นวามีคาแร็กเตอรเขากัน ไดสีสันดี แลวก็พอจะเลนแบบออกงานได เลยชักชวน และกลายเปนพอสื่อไปโดยปริยาย ตอนนั้นเปน กิจกรรมนักศึกษารวมชวยผูประสบภัยน้ําทวม คนตนไอเดียรวมเอาความสามารถของนักศึกษาจากหลาย คณะมาแสดงตลอดวัน” “ประเดิมการพบกันดวยงานบุญเลยนะคะ นาอิจฉาจัง” “รายนี้เขาใฝบญ ุ อยูแลว ลากพี่ไปสถานเลี้ยงเด็กกําพรา คนชรา วัดวาตางๆเรื่อย” “วันหลังพาจะไปมั่งนะคะ” ลานดาวหันมาออน “เพิ่งไปกันมาเมื่อวานนี้ไง วัดนะ” มาวันทาเตือนความจํา “เอาที่อื่นๆดวย” คุยอยางเปนกันเองพอสมควรแลวลัดธีรคอยลดอาการหนุมตื่นสาวสวยลง และเริ่มสังเกตพินิจ ดวงหนาเนียนแฉลมดวยสายตาของผูใหญเอ็นดูเด็กมากขึ้น แบบลานดาวนาจะเหมาะกับการเปนดารา คง รวยฉลุยจากการครองหัวใจหนุมนอย หนุมใหญ ตลอดจนกระทั่งเฒาหัวงูทั่วประเทศ เสียอยางเดียวถาใหไป เปนดาราจริง รับรองวายังไงก็ตีบทอาภัพอัปภาคยไมแตก เพราะตั้งแตเกิดมาคงไมเคยมีเรื่องนาสงสารเลยสัก วัน หมดสิทธิ์กอกระแสเศราประทับลงบนแผนฟลมเปนแน แมสาวนอยคงมีความถูกชะตากับภรรยาเขาอยูมาก สังเกตยามหลอนมองมาวันทา นัยนตาจะ เปลี่ยนไป แตกตางจากปกติ ลัดธีรเห็นความนิยมบูชา เห็นความรักสะอาดใสซื่อแบบเด็กๆ และจะหาวา อุปาทานหรือคิดมากเกินเหตุอยางไรก็ยอม เขาวาเมื่อครูเ ขาเห็นแววหวงแหนอยูแวบๆ ซึ่งคิดในแงดีก็อาจ เปนเรื่องธรรมดา คนเรามีภาคของเด็กหวงของเลนใหมที่กําลังหลงปลื้มดวยกันทั้งนั้น เสร็จจากอาหารเย็น ลานดาวออกไปเอาโนตดนตรีในรถ งานของหลอนซึ่งเกริ่นไวที่โตะ อาหารวาประพันธขึ้นเพื่อมอบใหลัดธีรกับมาวันทาโดยเฉพาะ หลอนแตงในขณะกําลังคิดถึงมาวันทาดวย อารมณสุนทร และใชคอมพิวเตอรพิมพสกอรสําหรับฟลุตและเปยโนออกมาอยางดี นักประพันธสาวยื่นแผนกระดาษใหสองสามีภรรยา ๔ ชิน้ แลวเอามือไพลหลังอมยิ้มเหมือน รอดูวาทั้งสองจะมีปฏิกิริยาเชนใด มาวันทาตาเปนประกายเล็กนอย ชื่อเพลงที่เห็นในหนาแรกคือ Marriage of Two Stars ลัดธีรเปนคนชมดวยเสียงกลั้วหัวเราะ

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf