Page 94

๙๓

“ฮะ หวัดดี… สวัสดี” ความเฉิดฉายอาภาของลานดาวมักมีผลตออากัปกิริยาของชายทุกรูปนาม เฉกเชนความปรากฏ แหงนิมิตที่อยูเหนือการตานทานของจิตใจ อยางนอยก็ทําใหนักบินมาดสุขุมอยางลัดธีรลุกขึ้นยืนดวยอาการ เกๆกังๆได “ไปทานกันเลยดีกวานะ” เขาเปนคนออกปากชวน ลานดาวแคยิ้มรับนิดๆและเดินตามสองสามีภรรยามาที่โตะทานขาว ซึ่งจัดสํารับไวพรอมแลว ลัดธีรทําหนาที่ตักขาวใสจานทัง้ สาม สวนมาวันทาเลยไปหยิบน้ําเย็นจากตูเย็นมา ริน มื้อค่ําเริ่มตนดวยความอบอุน ลัดธีรตักแกงเขียวหวานไกเขาปากเปนคําแรก และเอยชมศรี ภรรยาตอหนาผูมาเยือน เพื่อประสานริ้วรอยทางใจใหเขาที่ “รูใจดีจริง อยากกินอยูพอดี เวนมาตั้งเปนเดือนแลว จะลองสิ กินที่ไหนก็ไมเหมือนรสมือของ เอินเลย” ลานดาวเหลือบตามองแกงหนาตาสวยในชามยิ้มๆ ใชชอนกลางตักใสจานชิมดูคําแรกก็ทราบ วามาวันทาคัดเนื้อไกอยางดี เคี่ยวแกงในแบบมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทําใหเขมขนนุมลิ้น ชิมเสร็จก็ทําตาโต อุทานเพื่อใหเปนแนวรวมสนับสนุนคําชมของลัดธีรดังๆ “โห! คืนนี้กลัวหนามืดเปนชูชกจังเลยเรา นี่มันแกงเขียวหวานไกไลความเสียดายหุนชัดๆ” ลัดธีรหัวเราะรา “พี่ตองหามเอินวาอยาเขาครัวเองบอย อรอยลืมโลกจนอวนป ตองรีดน้ําหนักหลายทีแลว” “เปนรางวัลของคนตาแหลมไงคะ ไดอยูดีกินดีอยางนี้แหละ” แมครัวคนเกงที่ถูกรุมชมเบะปากยิ้ม กมหนากมตาตักปลาสําลีเผาเงียบๆ “พี่เอินทําแกงเขียวหวานไกอยางเดียวใชไหมคะ? เห็นก็รู กับขาวอื่นคนละชั้นเลย” มาวันทายักคิ้ว “อยากกินฝมือทําเองทั้งหมดวันหลังก็มาชวยกันสิ” “ดาย… มาเปนลูกมือ มาดูดวิชา มาทําลายสวนโคงของเอวกันอยางมีความสุข” “เห็นเอินบอกวาจะมาเรียนเปาฟลุตกับเขาเหรอ?” “คะพี่ออง พี่เอินใจดียอมมีลูกศิษยหัวชาอยางจะ” “ชาที่ไหน” คุณครูขัด “เมื่อคืนทําลูกคลื่นไดแลว” มาวันทาหมายถึงเทคนิกการใชกลามเนื้อลําคอกับกะบังลม เพื่อสงจังหวะอัดและคายความ สะเทือนเปนหวงๆเขาไปในลําเสียง ทํานองเดียวกับการลงลูกคอในการขับรองเพลง สําหรับการเลนฟลุต แลว ใครทําลูกคลื่นไมไดถือวาเปนเพียงนักผลิตเสียงแหง ขาดชีวิตชีวานาสนใจ แบบเดียวกับออกงานราตรี แลวขาดอาภรณงามกับเครื่องประดับแพรวเลยทีเดียว ลานดาวมีลมหายใจที่แข็งแรงจากการฝกขับรองมานาน และรางกายทีส่ มบูรณจากการเลนกีฬา สม่ําเสมอ เพียงมาวันทาสอนคุมกลามเนื้อที่ตองใชแคครูห นึ่ง ลานดาวก็เริ่มสงกระแสลมกอลูกคลื่นไดแบบ

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf