Page 92

๙๑

"จริงแหละ ผูหญิงดวยกันคงอดริษยาจะไมไดทั้งนั้น" "ก็มีนะ ที่ไมริษยา แตตองแบบนอง หรือแบบพี่" "ออ... อือม ใช พอคนเราฐานะแตกตางใหรูๆ ก็จะไดไมตองนึกอยากแขงดีกัน" "ถาฉันจะคบกับเธอเปนเพื่อนสนิท แนใจไหมวาจะไมฝนหวาน หวังลมแลงเกินเลย" "แนใจ!" "ดี! ตอไปนี้มีอะไรฉันจะระบายใหเธอฟง ขอใหเธอเปนคูคิด ขณะเดียวกันจะพยายามเก็บๆ อาการหวานเสนหไว เธอจะไดไมตองลําบาก ออ... ไมตองพยายามชวนไปไหนตอไหนนะ ลูกไมพาไปดู หมอก็ไมเอา คุยกันทางนี้ หรือเจอกันที่คณะพอ" หลอนพูดตรงไปตรงมาใหฟงงายและจริงใจ ซึ่งนนทกานตก็รับฟงดวยความลิงโลด "ตกลง!" เขารับคําทันใด "จะมีความเปนเพื่อนที่ดี โจกอยากไดเพื่อนแบบจะมานาน" ลานดาวยิ้มหยัน "เลิกปอยอฉันไดแลวนายโจก ถาจะซี้กัน ก็จงเปนกระจกเงาที่ไมบิดเบี้ยวไวใหฉันสองตัวเอง ฉันไมเคยเปนเพื่อนที่ดีกับผูชายคนไหน ใจมีแตนึกดูถูก อยากใชเปนเครื่องรองรับอารมณเกรี้ยวกราด หรือ อยากทําตัวเปนนางพญาที่มีขารับใชหอมลอมเทานั้น" นนทกานตอึกอัก "เออ... โอเค แตกลัวพูดตรงๆแลวเธอจะโกรธนะซี" "ถาโกรธแลวคิดได เดี๋ยวฉันงอนเสร็จก็ตามไปกราบขอขมาเธอเอง" ชายหนุมหัวเราะ "งอคนเปนดวย?" "เปน!" หลอนรับคําหนักแนน "ถาบอกไวแลววาจะคบกับเธอแบบเพื่อน แปลวาเธอจะเห็นอีก หลายแงมุมที่ยังไมเคยเห็น ตอไปนี้เธอจะเห็นฉันรูจักเสียสละแทนการเอารัดเอาเปรียบเปนนังจอมงก เธอจะ เห็นฉันเปนเพื่อนรวมทุกขรวมรอนแทนการเสนอหนาเฉพาะเวลาเปนสุขอยางเดียว" "แหม… ดีใจเธอใจดี" "ฉันจะบอกเหตุผล… ฉันตองการเธอเปนเพื่อนสนิทเพราะเธอนาไวใจ ยากจะทรยศใคร อีก อยางเราคุยภาษาเดียวกัน ชอบความรื่นรมยตามสบายเหมือนกัน และฉันมีความเชื่อลึกๆวาเธอเปนคนไมทิ้ง เพื่อนในสถานการณไหนๆ... เอาละคราวนี้ถึงตาเธอบอกมั่ง ทําไมถึงอยากไดฉันเปนเพื่อนสนิท" "เนี่ยนะคนชอบความรื่นรมยสบายๆ… สบายตายละ ตองรีดเหตุผลกันดวย เกิดมาไมเคยเปน เพื่อนกับใครลําบากขนาดนี้เลยตู" นนทกานตทําเสียงบน ยังผลใหลานดาวขุนใจขึ้นมาวูบหนึ่ง คาที่หลีกเลี่ยงคําบัญชา แตพอ สํานึกไดก็ทอดเสียงออน "ก็แคอยากฟงเลน บอกเสียหนอยไมไดหรือไง เปนนักจาระไนไมใชรึ?" "ก็ได สั้นๆเลยนะ เพราะฉันอยากอยูใกลเธอ" ลานดาวขมวดคิ้วยน

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf