Page 90

๘๙

“คิดไปเองแลวนะคะ เอินอึดอัดและเก็บกดมานานตางหาก!” อธิบายตนเองไมไดเชนกันวาทําไมพิมพขอความครั้งนี้จงึ มือสั่น จิ้มผิดจิ้มถูก ตองแกหลายหน กวาจะสามารถสง ลัดธีรอานแลวเงียบกริบ สําเหนียกไดถึงอาการลนลานแปลกๆ ของภรรยา สวนมาวันทาเมื่อ เห็นเขาไมโตตอบใดๆ ก็นั่งมือสั่นอยูคนเดียว จึงกลายเปนชวงพักยาวรวม ๑๕ นาที กวาที่ฝา ยสามีจะสงบสติ อารมณลงและตั้งหลักใหม “เราตองชวยกันระวังกับดักทางธรรมชาติ รักกับชังใกลกันนิดเดียว ยิ่งเรารักกันแรงๆ ก็เทากับ เราเตรียมชิงชังกันมากๆ ดวย ขอแคสลับจาก ‘อยางใจฉัน’ เปน ‘ผิดใจฉัน’ เทานั้น พี่มีความทุกขที่สุดก็ตอน เอินโกรธหรือเกลียดพี่นี่แหละ” มาวันทาถอนใจยาว “เอินงวงแลวคะ ขอตัวเขานอนนะ” “โอเค...แลวพรุงนี้เย็นเจอกัน” “พี่อองคะ...มื้อเย็นพรุงนี้มีนองคนหนึ่งรวมโตะดวยไดไหม?” “ตามสบาย” นักบินหนุมกัดฟนพิมพตอบ “ขอบคุณนะคะ ราตรีสวัสดิ์จากฝงไทยคะ” ออกจากอินเตอรเน็ต ปดคอมพิวเตอร แพทยหญิงมานั่งเงียบบนเตียงนอน มีความรุมรอนตาม ราวีในอก บางครั้งคนเราประสบเหตุแหงความกังวลใจหลายหลากเสียจนสับสนวากําลังเปนทุกขเพราะสิ่ง ใดแน บัดนี้เมื่อไดอยูกับตนเองตามลําพัง มาวันทาเริ่มงุนงงกับความทุกขที่เกิดขึ้น เพราะสํารวจแลวเจอแต เรื่องไรเหตุผลทั้งสิ้น แทนการเขานอนดังตั้งใจแตแรก แพทยสาวเลือกออกจากหองมายืนที่หนามุขในอาการครึ่ง เหมอ แหงนมองหวงฟามืดแลวตระหนักวาหลอนกําลังอยูคนเดียวตามลําพัง สดับความเงียบงันรอบดานราว กับไมเคยมีใคร ไมเคยแตงงาน ไมเคยเสียภาวะโสดไปไหน ความทึบแนนดวยพายุฟุงซานเกี่ยวกับลัดธีรคอยๆ เบาบางลงจนปลอดโปรง นาแปลกที่คลื่น แทรกในหัวระลอกตอมากลายเปนสุมเสียงหวานซึ้งของลานดาวยามสาธยายความงามของฟาราตรีผา นเพลง รอง ริมฝปากมาวันทาคอยๆ คลี่ออกเปนยิ้มกริ่ม เสนหลี้ลับของเพดานประดับดาราเบื้องบนอาจเทียบไดกับ เสนหล้ําลึกของลานดาวผูพราวพรอมดวยสมบัตินานาชนิด แมผูหญิงดวยกันยังตองแอบหลง พักหลังหลอนหางเพื่อนเกาๆ ไป เพราะตองกระจายออกตางจังหวัดกัน ดีไมนอยที่มีลานดาว เขามาในชีวิตชวงนี้ เพิ่งรูตัววาเหงา และอยากมีใครเปนเพื่อนใกลตัวยามเดียวดาย เพลินมองหมูดาว พรุงนี้หลอนคงไมเหงาอีกตอไป

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf