Page 84

๘๓

แกวถนัด พอเห็นหลอนเงียบและไมยอมเลนเกมใหมที่เขาสงคําขอมา ลัดธีรก็พูดตอ “เมื่อวานเพิ่งอานสัมภาษณนักหมากรุกหญิงคนหนึ่งแลวคิดถึงเอินชะมัด แบบวาผูหญิงฝรั่งนะ นะ เลยกลาพูดหมดเปลือก สารภาพหนาตาเฉยวาใครชนะเธอไดบอยๆก็อยากนอนกะคนนั้น พูดทํานองวา เปนสัญชาตญาณพื้นฐานทางเพศ ที่ผูหญิงอยากออนแอ อยากเปนฝายถูกกระทําจากบุรุษเพศที่เหนือกวา เพราะฉะนั้นยิ่งแพใครมากก็ยิ่งเสียความตานทานทางเพศตอคนนั้นมากขึ้นทุกที ขอความจากเขาสงมาตอเนื่องเปนสายราวกับฟงเสียงจริงทางโทรศัพท “พี่วาชายกับหญิงแขงอะไรกันนี่ตองมีเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ รูไหม แตละครั้งที่ลิด กําลังของเอินออกจากกระดานได พี่ตื่นเตนเหมือนถอดเสื้อผาเอินออกทีละชิ้นในวันแรกของเราเลยทีเดียว เชียว” มาวันทาเอนหลังพิงพนัก อานขอความของสามีเงียบๆ เปนที่รูกันระหวางหลอนกับลัดธีรวาเขา เห็นเกมหมากรุกผูกโยงอยูกับเซ็กซ คือหาความสําราญจากหมากของหลอนแบบเดียวกับที่ชายสักคนหา ความสําราญจากเรือนรางหญิงอันนาปรารถนาและทาทาย ในชีวิตคูผัวตัวเมีย เซ็กซอาจขอกันดีๆได แตหมากรุกนั้นตองออกแรงทุกครั้งถึงไดมา ลัดธีรทํา ใหหลอนคอยๆเชื่อผานประสบการณตรงทีละนอยวาผูหญิงควรเปนเบี้ยลางของผูชาย จึงจะเปนธรรมชาติ และมีความสุขดวยกันทั้งสองฝาย คืนนี้เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจนวาแมการเลนหมากรุกก็คือการยอมเปนเบี้ยลางทางเพศของ เขา! “ทําไมเงียบจัง ติดใจนั่งจองอะไรอยูหรือเปลา?” เขาถามหลังจากรอการโตตอบเกอเปลาอยูนาน “กําลังคิดอยูวาจะพูดกับพี่อองยังไงดีนะคะ” มาวันทาตอบจนได “เรื่องอะไร มีอะไรไมสบายใจหรือเปลา?” “คะ… มี!” “’งั้นเอาเลย คุยเถอะ เราตกลงกันแลวนี่วาจะคุยกันทุกเรื่อง” “บางเรื่อง… คุยแลวอาจทําลายความสุขของพี่อองเปลาๆ” “เอ… ยังไงนี่ ชางความสุขของพี่เถอะเอิน มีอะไรก็คุยกัน” “แนนะคะ” “แนซี มีเรื่องอะไรหรือ?” “เรื่องทฤษฎีทางเพศแบบแปลกๆของพี่นะคะ” ลัดธีรนิ่งอึ้งงุนงงอยูเปนครู “ทฤษฎีไหน?” “อยางที่พี่อองเชื่อทั้งหมดนั่นแหละคะ เชนเรื่องนักหมากรุกหญิงใหสัมภาษณถูกใจพี่อองคน นั้นเปนอาทิ เรื่องกดขี่ทางเพศชัดๆ”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf