Page 6

อุปการะยิ้มปลอบ สายหนาเล็กนอย “นองไมใชคนที่จะเปนคูครองของเขาหรอก สละเถอะ… อยาหวงผูหญิงของคนอื่นไวในหัวใจ เราเลย เราจะไมไดอะไรนอกจากความรอนรุมกลุมใจอยางเดียว” ชายหนุมไหลตก เกิดความหอเหี่ยวรันทดขึ้นมาอยางทวมทน แตดวยความเสียดายประกอบกับ ลูกฮึดของชายชาตรี ทําใหตดั สินใจถามตรงๆ “นารูไดยังไง ใชหลักพยากรณแบบไหนหรือครับ? ขอโทษ ผมไมเห็นนาทําอะไรเลย” อุปการะยอมเปดเผยตามที่ตระเตรียมไวแลวเมื่อถูกลูกคาถามเชนนี้ “ผมไมใชวิชาโหราศาสตรหรือหลักการพยากรณแนวไหนหรอกครับ แตใชวิธี ‘อานกรรม’ ตรงๆ มันปรากฏอยูแลวในทุกอณูของความเปนคนเรา ตามหลักโหราศาสตรอาจมีการทํานายเชนที่เรียกวา ‘ทักษาพยากรณ’ คือพยากรณโดยอาศัยทักษา ทักษาเปนชื่อเรียกอัฐเคราะห ไดแกอาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร พฤหัสบดี ราหู ศุกร โดยจัดเขาระเบียบเปนบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกรรณี แต การอานกรรมไมตองอาศัยองคประกอบเหลานั้น ขอเพียงรูวาใครทําอะไรมา ก็ทํานายทายทักไดวาตองไดรับ ผลอยางไร จะเรียกหลักการนี้วาเปน ‘กรรมพยากรณ’ ก็ได” นนทกานตทําหนาเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง “แปลวานาใชวิธีแบบนั่งทางในหรือครับ?” “ก็แลวแตจะนิยามกันวานั่งทางในคืออะไร โดยมากมักหมายถึงคนหลับตาทํานายโดยใชกําลัง สมาธิดูเหตุการณในอดีตและอนาคต แตสาํ หรับผม จะมุง เนนดูวาใครทําอะไรมาอยางไร ทําอยางนั้นๆแลว จะใหผลแบบไหน ตรงนี้ผมไมอาศัยนิมิตอันเกิดจากพลังสมาธิอยางเดียว แตจะใชจิตสัมผัสเขามารวมดวย” ชายหนุมฟงคําอธิบายแลวงง เพราะแยกไมออกวาระหวางนิมิตจากพลังสมาธิกับจิตสัมผัส แตกตางกันอยางไร “ตอนนาเห็น นาเห็นยังไง?” “ขอใหนองลองนึกถึงญาติสักคนเดี๋ยวนี้ เอาแบบที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน นองเห็นในใจ อยางไร? มันเปนความรูสึกเพียงวูบเดียวที่ระลึกถึงใครคนหนึ่งได แตก็เกิดกระแสรูสึกถึงสายใยผูกพัน ในทางมงคลระหวางเรากับเขาใชไหม? ในใจนองเปนอยางไร ผมก็สัมผัสเห็นกรรมสัมพันธของคนอื่นดวย อาการคลายๆอยางนั้นแหละ เพียงแตสามารถเขาไปสองสํารวจดูรายละเอียดไดชัดเจนและกวางขวางกวาคน ทั่วไป เพราะมีกําลังสมาธิหนุนหลังอยู” “อยางที่นาพูดถึงผมกับเพื่อนผูหญิง นาเห็นอยางไร ผมทํากรรมกับเขามาอยางไร?” “กอนอื่นนองตองเชื่อวาคนเราเวียนวายตายเกิดมาหลายครั้ง เคยทําอะไรดวยกัน เคยเปนอะไร กันมาหลายแบบ อยางเรากับเขาก็เคยเปนแฟนกันมา ถึงไดมีความรูสึกแบบเพศตรงขามที่ดึงดูดกันอยูบาง แตชาตินี้เขากําลังเสวยวิบากเหนือเรา เลยทําใหมองผาน แลวเล็งหาคนอื่นที่เขารูสึกเหมาะตัวเหมาะใจกวา” ลูกคาหนุมนอยทําหนากังขา “วิบากนี่คืออะไรครับ เสวยวิบากนี่หมายถึงเพื่อนผมกําลังรับผลอะไรอยูหรือ?”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf