Page 54

๕๓

มากหนอย” “ที่หนึ่งประจําเลยซี” “ถาในไทยก็มีบางคะ แตถา ทางโรงเรียนสงไปแขงที่อื่น บางทีตกกระปองดวยซ้ํา ตอนเจอโนต หินๆกับคูแขงเขี้ยวๆ” “อือม…” มองลานดาวอยางผิวเผินแตแรกเหมือนแมงามงอนที่หลงตัวอยางฉาบฉวย หรือชอบคุยโมโอ อวดเอาอัตตาไปวันๆ แตพอเริ่มสัมผัสมากขึ้นก็เห็นทั้งสมอง ทั้งความสามารถ ทั้งความรูลึกในดานที่หลอน จะกาวไปสูความเปนมืออาชีพ แถมผานสนามประกวดจนรูจักตนเองตามจริงวากําลังอยูตรงไหน เขาขั้นใด ไมใชมีแตความรูสึกดิบๆแบบหูตาคับแคบวาขาแน ขาวิเศษวิโสที่สุด หรือเกิดมาเพื่อเปนหนึ่งสําเร็จรูป ตลอดกาล “วาแตพี่เอินสอนจะเปาฟลุตแนนะคา?” ลานดาวทําเสียงออน “แนซี” “งั้นจะจะมาเรียนที่นี่บอยๆ” “ทุกวันเลยก็ยังได ถาวางตรงกัน” “วันเสารนี้จะจะไปเลือกซื้อฟลุตเลย” “พี่ไปชวยเลือกใหก็ได… จะจะไดพาพี่ไปดูหมอดวย” “เออ! ใช ฮิฮิ ขอบคุณมากๆคา… วาแตราคาฟลุตนี่ยังไงคะ?” “อยางถูกก็หลักพัน อยางกลางหลักหมื่น อยางแพงหลักแสน ประเภทครึ่งลาน ซื้อแกรนด เปยโนไดทั้งหลังก็มี” “โห! อะไรจะขนาดนั้น?” “อยางแพงนี่จะทํามือ แลวสูตรผสมก็พิเศษหนอย แตพี่วา ฟลุตนี่ขึ้นอยูกับลมหายใจและการฝก ของเรา คนเกงอาจเปาฟลุตหลักพันใหฟงเหมือนของราคาหลายหมื่นไดงายๆ ขณะเดียวกันหลายคนอาจ เปาฟลุตหลักแสนแลวฟงคลายหลักพันนะ” “อยางพี่เอินไง จะฟงแลวหลงทันที ถึงขนาดอยากซื้อฟลุตมาเรียนเร็วๆ เปนแรงบันดาลใจจะ แทๆ” “เริ่มเดี๋ยวนี้เลยก็ได” “อุย! ไมรังเกียจหรือคะ?” ลานดาวทําตาโต เพราะรูวา นักเลนเครื่องเปาสวนใหญหวงสมบัติสวนตัว อยากสงวนไวรับ น้ําลายและลมหายใจของตนเพียงลําพัง ทํานองเดียวกับคนทั่วไปหวงแปรงสีฟน แตใจสวนลึกก็นึกปลื้ม เพราะทาทีของพี่สาวบงชัดอยูแลววายินดีปนของรักใหหลอนรวมใช “ไมหรอก” มาวันทากลาวตามความรูสึก แลวหยิบฟลุตมาวางใสมือนองสาวเปนการยืนยันความเต็มใจ

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf