Page 5

“อันนั้นก็ดีครับ เพราะนองเปนลูกคารายแรกของผมเหมือนกัน” นนทกานตเบิกตาขึ้นนิดหนึ่งแบบสะอึก เกือบจะลุกหนีในทันทีเสียแลว “นองจะดูเรื่องผูหญิงใชไหม?” คําทักนั้นทําใหชายหนุมเบิกตาโตกวาเกา แตคราวนี้เปนดวยความสนใจเพราะโดนทักถูกจุด ทวาพอคิดคํานึงแลวก็เปนเรื่องนาแปลกใจแคนิดหนอยเทานั้น หนุมนอยสาวนอยเขาหาหมอดูจะเรื่องพรรณ ไหนที่พนจากของพรรณนี้ “ครับ” ลูกคาหนุมยอมรับ “ผมตองเอาวันเดือนปเกิดของผมกับเธอใหนาไหมครับ?” นนทกานตสะกิดใจอยูบาง ที่จนปานนี้หมอดูอุปการะยังไมงัดเอาอุปกรณใดๆขึน้ มาวางบน โตะเลยสักชิ้นเดียว แมแตกระดาษปากกาก็หาไดมีไม “ไมตองหรอก” อุปการะตอบยิ้มๆ นิ่งเพียงอึดใจก็พูดชนิดทําใหชายหนุมตรงหนาถึงกับตาเหลือก “นองกําลังสงสัยวาตัวเองรักขางเดียวหรือเปลา เพราะบางทีเหมือนมีความหวัง บางทีรูสึกวา กําลังถูกหลอกใชใชไหม?” นนทกานตกลืนน้ําลายเอื๊อก ทาทีเปลี่ยนไปสิ้น “เอะ! นาทราบไดอยางไร?” ใชแลว เรื่องเดียวที่กําลังวนเวียนในหัวคือสงสัยวาตนเองกําลังตกเปนทาสหนาโงของเพื่อน สาวในสถาบันศึกษาเดียวกันหรือไม บางวันก็สํานึกรูวาอยูในกลุมหมามองเครื่องบิน แตบางวันก็อยาก หลอกตัวเองวาอยูในกลุมมาตีนปลาย “ผมใหนองถามก็แลวกัน นองอยากรูอะไรบาง เชิญตามสบายครับ” ชายหนุมอึกอัก เขามาเจอใครเขาแลวนี่ “เออ… อา… ผมจะมีสิทธิ์ไดเปนแฟนตัวจริงของเขาไหมครับ?” “ถาเปนคําถามนี้ ผมตองใหนองเตรียมใจฟงคําตอบนิดหนึ่ง นองอยากรับฟงคําตอบที่แทจริง ไมใชคําตอบที่เปนกําลังใจใชไหม?” “ครับ ผมมีพวกเพื่อนใหกําลังใจลมแลงทางโทรศัพทมากพอ มาถึงโตะหมอดูนี้ผมอยากรูความ จริงที่ทําใหสบายใจเสียทีมากกวา” “เขาไมใชคูของเราหรอก ถาเราคบกับเขาแบบเพื่อน เขาจะใหความสนิท แตถาแสดงความ ออนแอ เปดเผยหนาตาที่ลุมหลง เขาจะนึกเหยียดหยามดูถูก ผูหญิงที่สวยมากๆนะ มีนิสัยชอบดาผูชายที่มา หลงงายๆกันทั้งนั้น” นนทกานตรูสึกสลดอยูในหนา แตประหลาดที่เขาฟงเสียงนุมของหมอดูแลวทําใจไดอยูใน สวนลึก ก็ขนาดเขาเองยังรูสึกตั้งหลายครั้งวาเปนไอหนาโง แลวจะแปลกอะไรถาคําๆนี้ไปปรากฏอยูในหัว ของหลอน “นารูดีจังนะวาเขาสวยมาก… แตผมอาจยังมีดีไมพอ แตวันหนาถาเรียนจบแลวพยายามสราง เนื้อสรางตัว ร่ํารวยกวาที่เปนอยูเยอะๆ เขาจะมีทางมาสนใจบางไหมครับ กี่ปก็ตาม…”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf