Page 42

๔๑

มาวันทาลังเลเลือกคํา ลานดาวเห็นก็ยักคิ้วหลิ่วตา ชิงเฉลยเสียเอง “จะบอกวาจะเจาชูใ ชไหม? พูดเถอะ รับได” แพทยหญิงหัวเราะเกอๆ บอกตนเองวาแมคนนี้ทาทางอานใจคนเกง และนั่นเปนอาวุธสําคัญใน การเอาชนะ ครองใจทั้งศัตรูและมิตรได “แลวพี่เอินละคะ เลือดกรุปอะไร?” “โอ” ลานดาวประสานแขนวางบนโตะ แทบเลิกสนใจขาวปลา “ตัวพี่เอินตรงกับตําราวาดวยเลือดกรุปโอไหมคะ?” “ก็…” เอยเอื้อนแคนั้นแลวยิ้มมุมปากหนอยๆ ตักแกงใสถวยเฉย “แปลวาตรง… ใหจะทายนะ” ยิ้มกวางเหลือบตาไปทางซาย สองนิ้วเคาะโตะในทาตริตรองเรียบเรียงคํา “เยือกเย็น ปรานี สุขุม ใชสมองมากกวาหัวใจ ชอบมีชีวิตบนฐานที่ใหความรูสึกมั่นคง โอบ ออมอารี มีความจริงใจและจริงจังกับคนรักสูง หากเปนหมอก็จะมีใครตอใครรัก… และสําคัญคือเปนแรง บันดาลใจ แรงบันดาลสุขใหกับคนเลือดกรุปบียิ่งนัก” มาวันทาหัวเราะนิ่มๆ “อยาเวอรนา…” “บอกสิวาตําราไมไดทายไวอยางนี้” ฝายถูกทายยิ้มเบะเล็กๆ กมหนาตักแกงใสปากเฉย ลานดาวเมียงมองคนเลือดกรุปโอครูหนึ่ง กอนจิ้มไกหอใบเตยเขาปากเคี้ยวหยับๆ แลวยื่นหนาพูดทั้งอมตุย “ไกชะตาขาดรานนี้อรอยดีนะคะ!” มาวันทาเงยหนามองคนทําตลกแวบหนึ่งแลวเบือนไปหัวเราะออกจมูก ลานดาวแกะใบเตย ชอนใสจานผูนั่งตรงขาม “ลองสักชิ้นสิ” “ขอบใจ” สองสาวสานตากันดวยประกายยิ้มสนิทและเริงรมย “ผูหญิงเราดูดวงก็เรื่องคูกันมากที่สุด บรรดาหมอดูที่เคยทายพี่เอินนี่มีใครแมนบางไหม? เชน จะเจอเนื้อคูสูงต่ําดําขาวอยางไร อายุเทาไหร” “จําไมไดแฮะ อาจมีใครบังเอิญทายตรงแลวพี่ลืมเสียสนิท” “งั้นมีเหตุการณชวนใหเชื่อไหมวาเปนบุพเพสันนิวาส หรืออยางนอยเอาความรูสึกสวนลึกก็ได วาคนนี้ใชเลย เราเคยคุนฉันคูผัวตัวเมียกับเขามากอน?” “ก็คงเหมือนพี่คุนกับจะมั้ง พี่เชื่อวาอธิบายเปนเหตุเปนผลได คนเราหากมีวิธีคิด วิธีพูด และ นิสัยใจคอคลายกัน ก็ตองถูกใจ และมีบรรยากาศของคนกันเองเมื่อพบปะเสวนา”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf