Page 41

๔๐

“แสดงวาไมคอยรูจักหมอ เพื่อนๆพี่นะ บางคนขนาดเอาตัวเองเขาศึกษาจนช่ําชองทีเดียวนะ หมอมีความรูค วามจํามากกวาคนทั่วไป มีทักษะความสามารถรักษาโรค แตก็เปนมนุษยธรรมดาที่อยากรูวา กําลังจะเกิดอะไรกับตนเองในวันหนาเหมือนกัน” “จริงนะคะ… งั้นถาไมนับวิธีพยากรณดวยการนั่งทางในสองกรรม พี่เอินพอจะยอมรับเกณฑ ทํานายชะตาแบบไหนบาง?” มาวันทาสายหนา “พี่เจอหมอดูมานอยเกินกวาจะตัดสินวาเกณฑพยากรณแบบไหนแมนมากแมนนอย แคพอรู คราวๆวาโหราศาสตรหมายถึงการพยากรณโดยอาศัยตําแหนงดาวเปนเกณฑ นอกจากนั้นก็มีทั้งดูไพ นับเลข จิปาถะจําไมไหว แตละหลักการพยายามโยงเราเขากับสิ่งแวดลอมภายนอก จะมีใกลตัวหนอยก็ลายมือลาย เทา เปนสมบัติที่ปรากฏชัดในเราเองและเห็นงายวาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถาบังคับใหเลือกเชื่อ พี่จะเอาแบบ ที่ปรากฏรองรอยในรางกายเรามากกวาอยางอื่น… อยางกรุปเลือดนี่ก็มีคนเก็บสถิติไวนะวาสัมพันธกับนิสัย ใจคอ พอบอกอุปนิสัยพื้นฐานของคนเราไดจากกรุปเลือด” “อะฮา! มีงี้ดวย?” “มี… สําหรับคนชางสังเกต ก็เอารายละเอียดในคนเรามาใชทาํ นายทายทักไดทั้งนั้นแหละ ความเปนตัวเราปรากฏอยูทุกอณู นับแตหนังกําพราไปจนถึงเลือดทุกหยด พวกมันเหมือนเบาะแสบอกความ เปนเราในทางใดทางหนึ่งเสมอ อาจจะอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต” “ที่ไมมีวิชาทํานายกระดูก ก็คงเพราะคนยังไมนิยมแงะออกมาดูกันนะคะ” มาวันทาหัวเราะ “ใครจะรู ถาอีกหนอยเอกซเรยกันงายเหมือนเอาแวนขยายสอง ก็อาจมีคนริเริ่มเก็บสถิติ ตั้งตน เปนบิดาแหงอัฐิศาสตรแขงกับหัตถศาสตรกัน” แลวก็มองจานกับขาวเหมือนเพิ่งนึกได “ทานเถอะ” ทั้งสองเริ่มลงมือรับประทาน แตลานดาวยังติดใจถามตอเมื่อปากวาง “พี่เอินบอกไดไหม อยางจะนี่นาจะเขาขายเลือดกรุปอะไร?” มาวันทาเงยหนามองอีกฝาย ทบทวนความจําประเภทรูไวใชวา ใสบา แบกหามเปนครู กอนจะ ตอบวา “กรุปบี” “อุย!” ลานดาวทําตาตะลึง “ใชจริงๆดวย อะไรเปนตัวบอกคะ?” “ก็จากสถิติที่เขารวบรวมไวกวางๆนะ จะในสายตาของพี่เผอิญอยูในขายของคนกรุปบี ก็ทาย ไปตามตํารา ใชวา พี่ใชสังหรณพิเศษอะไร กอนทายก็เตรียมใจไวดวยซ้ําวาอาจผิด เพราะกรุปเลือดนั้นบอก ไดเพียงนิสัยขั้นพื้นฐาน” “คนกรุปบีเปนยังไง?” ถามราวกับไมรูจักตนเอง “หัวเราะงาย ราเริง กลาพูด กลาทํา ใชชวี ิตตามความพอใจของตัวเอง ไมกลัวใคร มีสายตามุง ชัดกับสิ่งที่ตองการ แลวก็ทาทาง…”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf