Page 30

๒๙

เมื่อประมาณสองอาทิตยกอนที่ลานดาวคลําพบกอนเนื้อในอกดานซายแลวเกิดความขลาดกลัว อยางแรง ทวาไมกลาไปพบแพทยดวยหลายตอหลายเหตุผล โดยเฉพาะขัดเขินตอการตรวจภายใน จึงใชวิธี ตระเวนอานเว็บบอรดการแพทยในอินเตอรเน็ต เพื่อคนหาแพทยหญิงที่ทาทางใจดีสักคนไวไถถามเปน สวนตัว มาวันทาคือคุณหมอใจดีที่หลอนคนพบ จากการไลอานตั้งแตกระทูเกาๆมาจนถึงปจจุบัน บอก ชัดวามาวันทาคือแมพระที่อุทิศเวลาสวนตัวตอบคําถามใหกับคนไขมากกวาแพทยคนใดในเว็บบอรดแหง นั้น และไมเฉพาะชวยไดทางรักษากาย มาวันทายังเปนใครคนหนึ่งที่สามารถเขียนใหคนอานหยุดคิด คลอย ตาม หรือกระทั่งราเริงแจมใสตามอักษรสั่ง นอยครั้งที่ลานดาวจะเกิดความนับถือใครสักคนมากๆเพียงเพราะ ตามอานความรูความเห็นเชนนี้ หลังจากลงทุนกวาดตาหาเปนหลายสิบกระทู ลานดาวก็พบอีเมลแอดเดรสซึ่งมาวันทาใหไวกับ ผูขอรายหนึ่งเมื่อสองเดือนกอน ซึ่งก็สมใจที่ไมตองติดตอกันผานกระทูในเว็บบอรด หลอนเขียนเมลถึงมา วันทาโดยตรง แนะนําตัวสองบรรทัดวาไดอีเมลแอดเดรสมาอยางไร แลวเลาการพบกอนเนื้อในเตานมอีก สามบรรทัด รอเพียงวันเดียวก็ไดรับคําตอบยาวเหยียด วาวัยของหลอนมีโอกาสเปนมะเร็งเตานมอยางที่ กังวลนอยมาก ที่คลําพบกอนเนื้อแปลกปลอมนั้น อาจมีความสัมพันธกับประจําเดือน คือผูหญิงจะมี ฮอรโมนสูงขึ้นในชวงที่มีประจําเดือน ทําใหบางรายตอมน้ํานมโต อาจมีอาการคัดตึงคลายกอนเนื้อ ถาพน ชวงประจําเดือนไปสักหนึ่งหรือสองอาทิตยก็อาจหายไป อยางไรก็ตาม มาวันทาแนะนําวาถาอยากสบายใจ ก็ควรพบแพทยเพื่อตรวจทันที เพราะแมตาม สถิติวัยของลานดาวจะมีโอกาสเปนมะเร็งต่าํ แตก็เคยพบตัวอยางคนไขมาจริงๆ ซึ่งถาสงสัยเชนนั้น ชักชาวัน เดียวก็ไมได เนื่องจากการกระจายของมะเร็งจะผานไปตามกระแสเลือดซึ่งรวดเร็วมาก บอกไมไดวาจะไปที่ ไหน ถาเอาตนเหตุออกใหเร็วที่สุดก็จะไมกระจายตอ ลานดาวอานเมลตอบของมาวันทาแลวสบายใจขึ้น เพราะชวงนั้นเผอิญประจําเดือนมาพอดี หลอนคิดแบบฟนธงเขาขางตัวเองวาตองไมใชมะเร็งเด็ดๆ อีกสองอาทิตยคลําอีกครั้งคงพบวาหายไปแลว ชวงที่ผานมาหลอนจึงชวนมาวันทาคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากการขอคําปรึกษาแพทย ตางฝาย ตางถูกอัธยาศัย และสนิทใจเหมือนพี่เหมือนนอง จึงขยับความสัมพันธใหใกลชิดยิ่งขึ้นดวยการเอาอีกฝายเขา รายชื่อเพื่อนคุยในโปรแกรมสนทนาสด และนี่เปนครั้งแรกที่ทั้งสองพบปะแบบออนไลน “วันนี้จะกําลังดวงขึ้นแนๆ ถึงไดเจอแมพระ” ลานดาวเริ่มเปดฉากแบบกึ่งออนกึ่งยกยอตามวิธีที่ถนัด “วันนี้พี่เอินก็โชคดี ถึงมีโอกาสเจอคนนารัก” “รูไดยังไงคะวานารัก?” “ฟงพูดก็รู” “พี่เอินเกงจัง อันนี้จะยอมรับนะคะวาจะเปนคนนารัก” และกอนที่อีกฝายจะหมั่นไส ลานดาวก็สงขอความตามไปอยางรวดเร็ว

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf