Page 24

๒๓

“เหรอคะ แลววันนี้บอกไดไหมคะ?” อุปการะเมมปาก เหลือบตาลงต่ําคลายเล็งแล หรือชั่งใจอะไรอยู กอนจะถามขรึมลงเล็กนอย “จะเอาเรื่องไหนกอน กรรมในอดีต หรือวาเรื่องเนื้อคู?” “เรื่อง… อิอิ เนื้อคูกอนแลวกันคะ” ผูทําหนาที่พยากรณระบายลมหายใจยาว “ผมเกรงวาบอกหนูไปแลวหนูจะไมเชื่อ” ลานดาวชะงัก “ทําไมคะ?” “หนูเขาใจความแตกตางระหวางคนที่จะทําใหหนูรักได กับคนที่จะเปนคูครอง ชนิดอยูรวมกัน ตลอดไปใชไหม?” “คะ” “กวาหนูจะเจอคูครองที่แทจริง ก็อายุเกือบสี่สิบโนนนะนะ ระหวางนั้นจะพบแตเบี้ยบายราย ทาง กับคนที่เรารักและจะทําใหเจ็บมากๆสองคน” ลานดาวรูสึกวาตนเองหนาซีดลง ใจนึกตานขึ้นมาทันที แตก็พยายามฝนสงบทาที ไมแสดง อาการดูถูกคําทํานายของหมอวานาจะเหลวเสียแลว “อยางนั้นหรือคะ… สองคนที่จะทําใหหนูเจ็บนี่ เจอกันหรือยัง?” “คนแรกเจอแลว หนูจะทุกขเพราะความรักกับเขานั้น เปนไปไมได… แตคนที่สองยังไมเจอกัน ตองอีกระยะหนึ่งถึงจะไดเวลาโคจรมาพบ” หญิงสาวกํากระเปาถือบนตักแนน ชักนึกอยากพูดถากถางหมอดูขึ้นมารําไร “ขอโทษนะคะ แตเทาที่หนูรูสึก คือยังมองไมเห็นคนรูจักสักรายเลยที่มีสิทธิ์ทําใหหนูเจ็บช้ํา น้ําใจ” คันปากยิบๆ อยากขยายตอดวยซ้ําวาทีเ่ รียงหนาเขามาชวงนี้ มีแตเจ็บจากมือหลอนกลับไป ทั้งสิ้น อยางหลอนหรือจะเจ็บจากใครหนาไหน “ภายในไมกี่วันขางหนานี้หนูจะรู” ลานดาวนึกโกรธ คลายถูกคําทํานายตบหนา คนมีดีพรอมขนาดหลอนหรือจะเจ็บจากความรัก ได ฝนไปเถอะ! หญิงสาวขมใจ จะลุกหนีเสียเดี๋ยวนี้ก็ใชที่ เพราะอยางไรก็ตองจายสองรอย จึงกัดฟนถามตอ “รูจากเพื่อนของหนูวาพี่ดูชะตาจากกรรมที่ทําไว แลวหนูทํากรรมมาแตปางไหนหรือคะ ถึง ตองเจอคนรักที่สรางความเจ็บให?” แทนการตอบทันที อุปการะยอนถามวา “หนูกําลังโกรธผมใชไหม?” ลานดาวกะพริบตาทีหนึ่ง คําทักนั้นทําใหหลอนรูสึกตัวและสงบอารมณลงอยางรวดเร็ว

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf