Page 21

๒๐

ตอนที่ ๓ พยากรณดาวเดน เผอิญเปนวันเดิมที่นนทกานตเคยมาพบหมอดูอุปการะ ซึ่งนาจะประกันวาคุณนาหมอดูของเขา คงอยูแนๆ แตแมเปนวันเดียวกัน สิ่งที่เริ่มไมเหมือนเดิมก็คือจํานวนลูกคา คราวกอนโตะหมอดูอุปการะเปน โตะเดียวที่ไรใครสนใจไยดี สามารถเขาไปใชบริการไดทันที ทวาคราวนี้มีลูกคานั่งอยูตรงหนาหมอดู อุปการะสองคน และมีอีกรายหนึ่งยืนรอคิวแบบเจาะจงวาตองการมาหาหมอดูอุปการะโดยเฉพาะ ซึ่งการรอ คิวเปนสิ่งที่ไมเกิดขึ้นใหเห็นนักสําหรับโตะหมอดูตามหาง อีกสิ่งหนึ่งที่นนทกานตสังเกตเห็นวาแปลกไป คือบนผนังเหนือศีรษะหมอดูอุปการะเริ่มมีปาย ‘กรรมพยากรณ’ ที่บงบอกวิธีทํานายทายทักอยางเปนเรื่องเปนราว นั่นหมายความวาหมอดูอุปการะเริ่ม ประกาศชัดวาตนดูหมอดวยวิธีใด คบกับลานดาวมาจนพอจะรูวา หลอนเกลียดการรอคอยเพียงใด จึงชวนวา “ไปหาอะไรกินกอนไหม นี่มีอีกคิวหนึ่งแนะ” หญิงสาวเล็งตาเขมนมองชายวัยประมาณสี่สิบอันเปนที่หมาย เห็นความมีสงาราศีแบบผูใหญ ใจดี ไมมีพิษภัย กับทั้งทรงภูมินาเชื่อถือ แลวก็เกิดความเลื่อมใส ใครอยากดูหมอเปนกําลัง “อยาเลย เราไปทางอื่น เดี๋ยวเกิดมีใครมาตอคิวอีกก็เสร็จซี รอกันเงก” นนทกานตประหลาดใจและเห็นแปลกที่ลานดาวยอมยืนคอย เขาจะประหลาดใจนอยกวานี้ หากหลอนใชใหเขายืนคนเดียว สวนตัวหลอนเลี่ยงไปทางอื่น และบอกใหเรียกตัวผานโทรศัพทมือถือเมื่อถึง คิว “ความจริงแกเปนหมอดูใหมนะ แกบอกวาโจกเปนลูกคารายแรก” ยอมขยายความจริงเมื่อเห็นวามาถึงที่เรียบรอย และเห็นลานดาวมองหมอดูดวยความสนใจ ชนิดจับตาไมวาง “คราวกอนโตะยังวางๆอยูเลย อาทิตยเดียวมาอีกทีตองรอคิวแลว” “อือ” หญิงสาวครางรับรูสั้นๆ “จะจะไปดูหมอรายอื่นเลนกอนไหม โจกยืนจองคิวให” “ชางเถอะ ไมเปนไร” หลอนกําลังสังเกตทาทีลูกคาตรงหนาหมอดู ที่แสดงอาการเออออ รับแตครับๆๆ กับทั้งตั้งอก ตั้งใจฟงคําทํานายแบบจดจอยิ่งยวด นั่นสะทอนความสามารถของหมอดูไดมากพอ คนที่ยืนรอคิวแรกเปนหญิงกลางคน เมื่อเห็นนนทกานตกับลานดาวมารอตอก็ทักทายแบบคน ชางพูดที่พรอมทําความรูจักกับคนแปลกหนาไดทั้งโลก “เคยมาดูกันแลวหรือหนู?” หลอนมองมาทางลานดาว แตนนทกานตชิงตอบ

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf