Page 16

๑๕

นนทกานตเลือกวันหยุดเรียนตรงกับลานดาว ขับรถไปรับหลอนที่บานเพื่อพาไปดูหมอตามนัด “เคยคิดไหม ทําไมบางทีคนเราชอบคุยกันทางโทรศัพทมากกวาคุยกันแบบเห็นหนาเสียอีก” ชายหนุมถามเปรยเปนการชวนคุยระหวางอยูในรถ หญิงสาวกะพริบตาสองสามที นนทกานต มักมีโจทยชวนคิดมาถามฆาเวลาเปนประจํา หลายครั้งเปนเรื่องธรรมดา พบเห็นทั่วไป จนกระทั่งไมมีใครใส ใจถามหาเหตุผลกัน “ตอนคุยโทรศัพท เราจะรูสึกวาคูสนทนาเปนของเราคนเดียว จองตัวไวสาํ หรับเราโดยเฉพาะ หามไปคุยกับคนอื่น” “หนึ่งแตม! ใหเวลาสิบวินาทีคิดเหตุผลขอตอไป ถาตอบไดหาขอจะมีรางวัล” ลานดาวแคนหัวเราะ ยกมือกอดอก “รางวัลอะไรยะ?” “ขาวกลางวันหนึ่งมื้อกับหนังหนึ่งเรื่อง” หญิงสาวเบะปากครึ่งยิ้มครึ่งบึ้ง “ขาวโอเค แตไมตองแถมหนัง” “อะ!… ลองตอบขอตอไป คุยโทรศัพทดียังไงอีก” “คิดถึงเมื่อไหรก็โทร.คุยไดโดยไมตองเดินทางใหเสียเวลา” “ขอสาม?” ฝายตอบมองออกไปขางนอก เริ่มตองเลือกคนจากใจนานขึ้น “เราซอนสีหนาได แมกําลังรําคาญหรือโกรธจัด แคเงียบๆไป อีกฝายก็ไมรูแลว” “ขอสี่?” คราวนี้ลานดาวคิดนานขึ้นอีก ทุกคําถามที่ตองการเหตุผลทางใจนั้น มักมีคําตอบงายๆใน เบื้องแรกเสมอ แตพอคิดลึกแบบเก็บตกใหครบถวน ก็เหมือนเปนเรื่องซอนเรนลี้ลับ ทั้งที่คําตอบคลาย ปรากฏตรงหนาอยูแลว เพียงแตหางไกลเลือนรางออกไปทุกที “ตอนคุยกันแบบเห็นหนา เราจะเลี่ยงหลบยากถาหากตองการจบการคุย บางทีตองขอตัวกัน นาน ล่ําลากันยืดยาว หรือเปนธุระตองเดินไปสง ตอใหไมพอใจอยางไรก็ตองมีขั้นตอนยุงยากจุกจิกกวนใจ แตคุยโทรศัพทนั้นถาไมพอใจมากๆ วางโชะเดียวจบ ถามันโทร.มาอีกก็วางใสมนั อีก” นนทกานตยิ้มกวาง “เอาละ ขอสุดทาย?” ลานดาวมองเล็งเบื้องหนา เคนคิดจริงจัง “นึกไมออกแฮะ… ออ!” หลอนดีดนิ้วเปาะ รองแบบปงกะทันหัน “ถากําลังกินขนม เราไมตอง แบงใคร แฮะๆ แกลงชวนกิน แกลงยื่นใหทางโทรศัพทยั่วน้ําลายเลนก็ได แตเราหม่ําจั๊บๆอยูคนเดียว อิอิ” “อือ… ขอหลังนี้โจกเคยโดนบอย” หญิงสาวทําเสียงเอิ๊กอาก นนทกานตกลาวสืบตอ “ความจริงเรามองใหเห็นขอดีของอะไรสักอยางไดไมจํากัด แตก็ขึ้นอยูกับมุมที่เรายืนอยูดวย”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf