Page 14

๑๓

ตอนที่ ๒ เพื่อนรัก “โจกเหรอ… วางาย?” ลานดาวทักตนสายโทรศัพทดวยกังวานเสียงนุมแนนสดใส “แหม! เสียงนารัก” นนทกานตชม และเมื่อถูกชม เจาหลอนก็หัวเราะรวน ลากยาวในแบบจงใจเรียงรินเขาหูอีกฝาย เพื่อใหหวิวไหวใหลหลง “นารัก… แตไมควรจะรักนะคะ!” น้ําหนักคําและหางเสียงดุกระเดียดไปทางปรามจริงจัง ลานดาวชอบเลนอยางนี้เสมอ คือยวนใจ ใหนึกพิศวาสดวยทาทีหรือสุมเสียง ตามดวยการกรีดหัวใจใหแสบเสียวดวยวาจาตัดรอน ชั่วขณะนั้นนนท กานตนึกอยากถามหมอดูอุปการะขึ้นมาทันทีวากรรมชนิดนี้จะตองไดรับผลเชนไร “ขอบใจที่ย้ํา วันนี้เรารูแลววาเราไมควรรักจะ” “อุยตาย! นาดีใจจริง อะไรมาดลใจคะ?” “คน” “ใคร?” “หมอดู” “จริงอะ โจกเนี่ยนะไปดูหมอ?” “ใช” “ตั้งใจไปดูเรื่องอะไรเหรอ กระเปาหาย โฉนดที่ดินถูกขโมย หรือปาสะใภถูกจับไปเรียกคา ไถ?” “รูๆอยู ยังแกลงถามอีก” “โถ… คนโงๆแตนารักอยางจะจะไปรูอะไรคะ” “ก็ไปดูเรื่องจะนั่นแหละ เพิ่งบอกหยกๆตองไกดวย” “ฮะๆ นึกถึงโจกเดินตรงดิ่งเขาไปหาหมอดูแลวขําวะ คิดเลขเกงๆไมนาสนใจเรื่องพรรคนี้กับ เขาเลย” “ยืนเกๆกังๆอยูตั้งนานเหมือนกัน กวาจะตัดสินใจ ความจริงกะดูหนังเทานั้น แตเห็นโตะตั้งอยู เลยแวะดูหมอเสียหนอยกอน ทําไงได คนกําลังสับสน อยากคุยกับใครสักคนที่ถูกอุปโลกนมาใหตอบปญหา หัวใจ” “เหม!… จะอยูตรงนี้ใหถามงายๆไมถาม ตองไปพึ่งพาใครเสียเงินเสียทองทําไม… วาแตเปนไง มั่ง หมอดูบอกวาไง” เขาเริ่มไดยินเสียงหลอนเคี้ยวอะไรจั๊บๆ สงสัยครามครันวาเหตุใดลานดาวยังหุนดีอยูได ทั้งที่ กินขนมจุบจิบตลอดศก

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf