Page 134

๑๓๓

“เราไมนารูจักกันเลย” “ชวยไมไดคะ อยากใจดี หวานความชวยเหลือไปทั่ว ก็ตองเจอคนนารักที่แสนรายเขาบาง” แลวลานดาวก็บีบเสียงใหเขมขึ้นกะทันหัน “กลัวงามหนา กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงถึงวงศตระกูลเพราะหลงรักผูหญิงดวยกันนักใชไหม? อิโธ เอย! ดูจีบปากพูดเขาซิ… เราไมนารูจักกันเลย… ฟงแลวอยากขับรถเสยหลักกิโลจัง” หัวรถเบนกินขวาออกนอกเสนทางหลัก อัตราเรงทวีตัวขึน้ ฉับพลันตามแรงกดของเทาคนขับ มาวันทาเงยหนาขึ้นมองความผิดปกตินั้น แลวก็ไดเห็นภาพหลักกิโลเมตรถูกดูดใกลเขามาอยางรวดเร็วจน ตองเกร็งตะลึง ตัวหลอนเหมือนลูกธนูที่พุงเขาเปามรณะดวยแรงดีดมหาศาล เบื้องหนากลายเปนฉากนาพรั่น พรึงปุบปบ แตกตางจากหนทางโลงลิ่วดูปลอดภัยไรกังวลเมื่อครูเปนคนละมิติ แตแลวกอนจะเกิดโศกนาฏกรรมดวยอารมณช่วั วูบ ลานดาวก็ตบพวงมาลัยกลับเขาถนน ตามเดิม ทายปดเอี๊ยด มุมกันชนเฉียดหลักกิโลไปนิดเดียว มาวันทายกมือปดปากอยางอกสั่นขวัญแขวน บาง สิ่งในอากาศบอกวาพริบตาเมื่อครูคือของจริงอยางนอยครึ่งหนึ่ง ไมใชแคแกลงขูใหใจแปวเลนดวยฤทธิ์ คะนองรายกาจประการเดียว เหลียวดูเห็นแมตัวรายยังหนาตาถมึงทึง มีเคาเมฆหมอกอารมณมืดคางคาอยู จึงตระหนักในบัด นั้นวานั่งรถมากับตีนผีที่มีจิตใจแปรปรวนเปนอันตราย จะทําเลนหรือทําจริงเมื่อใดไมอาจคํานวณถูก นึก ขยาดจนตองปรับใจใหเขาสูภาวะเลิกสงสารตนเอง ตั้งสติใหม และพยายามพูดเฉพาะสิ่งที่ลานดาวอยากได ยิน “เรื่องชื่อเสียงนะ ยอยยับไปนานแลวละจะ ไมมีอะไรใหเสียอีกแลว นึกวาเธอไปนั่งที่ โรงพยาบาลเปนวันๆนะ คนเขาซุบซิบกันยังไง และถาพี่กลัวเสียหนา เมื่อกี้พี่ปลอยเธอขับหายไปเฉยๆไมดี หรือ? มองใหมันตรงความจริงบาง คนเขาหวง เขารักเธอยังไง เธอกําลังผิดปกติ อาจทําอะไรนากลัวขึ้นได ทุกวินาที พี่ยังตามขึ้นรถมากับเธอ แคนี้ยังไมพอหรือ ตองพิสูจนอะไรใหมากขึ้นไปอีก?” ลานดาวเชิดคางเล็กนอย ถามมาวันทาเสียงราบเรียบเปนปกติทุกประการ “รูไหมถาคนเลือดกรุปบีกับกรุปโอมารักกัน ผลจะเปนยังไง?” มาวันทากะพริบตาอึ้งกับการเปลี่ยนอารมณกะทันหันของลานดาว “อะไรนะ?” “ถาคนเลือดกรุปบีกับกรุปโอรักกัน จะเปนยังไงรูไหม?” มาวันทาระบายลมหายใจยาว กอนตอบตามตรง “ไมรู” “จะไปคนมาแลว สองกรุปนี้จะไปกันไดสวย ถาเชื่อใจกัน…” ลานดาวถามเองแลวก็ตองเฉลยเอง “คนเลือดกรุปบีมักทระนง แลวก็หวงชื่อเสียง ในขณะที่คนกรุปเลือดโอไมชอบเพอฝน จริงจัง ตอชีวิต ฉะนั้นถาจับคูเปนคนรักกันก็จัดวาเปนคูสรางคูสม เพราะถือวามีเหตุที่บวกกันแลวกลายเปน สวนผสมที่เสริมรักษามากกวาจะยอมมักงายทําลายความรักดวยเหตุเพียงเล็กนอย”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf