Page 12

๑๑

"ทานคือเหตุแหงความรวย ศีลคือเหตุแหงความสวย การแกปญหาตางๆในชีวิตใหลุลวงดวย เหตุผลที่ถูกตองคือเหตุแหงสติปญญา แตคนเราจะเหมาเอาทั้งทาน ศีล และความรูจกั เหตุผลไวในตัวคนเดียว พรอมกันนั้นยาก เวนแตจะมีครูดี ชี้ทางถูก และมีความเพียรพยายามใหตอเนื่องดวยศรัทธาปสาทะแกกลาพอ เทานั้น” “ฟงดูนาจะเขากันดีนี่ครับ การใหทาน การมีศีลสัตย ทําไมนาถึงวารวมไวในตัวคนเดียวยาก?” “สวยระดับเพื่อนของนองนั้น โดยมากจะมาจากเหตุคือเคยรักษาศีลพรตบริสุทธิ์ผุดผองแบบ นักบวชสตรีในปางกอน ซึ่งคนเราเมื่อเปนนักบวชก็มักอยูในฐานะผูขอ หาโอกาสเปนผูใหทรัพยทานใหญๆ ไดยาก ยิ่งถาเปนพวกเก็บตัวในปาตามลําพัง โอกาสแบงลาภใหแมเพื่อนในสํานักเดียวกันก็แทบไมมี อยางดี ก็ใหแกสัตว สวนคนรวยลนฟานั้นมักเคยเปนพอคาวาณิชผูยินดีในทาน ใหทรัพยเปนทานเหมือนงานอดิเรก ยิ่งทํายิ่งสนุก ยิ่งชอบใจ ซึ่งถาเพลินทําทานมาก ติดดีในระดับทานมากเขา ใจก็อาจประมาทในความดีขั้น สูงขึ้น เพราะหลงนึกวาแคนี้ดีพอแลว ไมตองควบคุมกาย วาจา ใจมากไปกวานั้น เปนเหตุใหบกพรองในศีล สัตยไดงาย” “แยจัง ดีตรงโนน ไปขัดตรงนี้” “ก็ไมเชิง ขอเพียงถาคนเราเพียงรูหลัก อยูบานธรรมดาก็ถือศีลใหบริสุทธิ์ครบทั้งกาย วาจา ใจ ได คิดใหทานเปนอดิเรกได ยกตัวอยางเพื่อนผูหญิงของนองคนที่เรากําลังพูดถึงกัน ที่เขาสรางกุศลใหญอัน เปนครุกรรม หรือกรรมหนักที่ใหผลยืนยาว ก็มักอาศัยชัยภูมิขณะเสวยชาติเปนธิดาคหบดีเหมือนชาตินี้ แหละ” “รายละเอียดเปนอยางไรพอจะเลาเปนตัวอยางไดไหมครับ?” “ถาลงลึกผมตองใชกําลังมากเกินไป เอาเปนอยางนี้นะ ทานของเขาจะมีลักษณะของจิตที่แผ เมตตาไมมีประมาณแถมทายไปดวย แลวศีลของเขานั้นแข็งแกรงขนาดมีเหตุลองใจมายั่วแคไหนก็ไมยอม ละเมิด เรียกวายอมลําบาก ยอมกัดฟนสวนทางกิเลสเพื่อรักษาความตัง้ ใจอยูในกรอบของศีลมาเกินพอ” “แปลวาจะนี่แหกดาน ทะลวงขอจํากัดไดเพราะมีครูดี ชี้ทางถูกใหตลอดสาย?” “ใช” “อือม… มีครูดีนี่ก็รอดตัวไปนะครับ แตชาตินี้ทา ทางเขายังไมเจอครูดีกระมัง รวยแลวก็เห็นยัง งกอยู แลวก็ไมไดทําตัวเปนแมงานการกุศลที่ไหนเลย” “ก็อาจจะยังไมถึงเวลา ชีวิตคนมีหลายป หลายชวงจังหวะ ตองดูกันยาวๆ เหมือนกับเกมหมาก รุกที่ยังเลนไมจบ ตอใหดูเพลี่ยงพล้ําเสียเปรียบอยางไร ก็ยังไมถูกตัดสินวาแพ” นนทกานตขยับตัวเปลี่ยนทานั่ง ถอนใจเฮือก เหมือนมีคําถามอีกมากมาย แตก็คลายหมดคําพูด จะเอยแบบชักเริ่มเกรงใจคนตอบ “สรุปคือนาจะใหผมตัดใจจากเขา?” “เรียกวายอมสละทุกขออกจากใจไปกอนหนึ่งก็แลวกัน” ชายหนุมหัวเราะแผว

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf