Page 117

๑๑๖

“ถาจะวากันเรื่องเหตุผลที่เรนลับชาติกอนชาติหลัง ก็คงเกินความสามารถของฉันจะลวงรู คุย แลวปวยการเปลา ฉันลองถามหมอดู… ไมใชหมออุปการะหรอกนะ… เขาบอกถาอยากรูวาใครมีสิทธิ์ชอบ เพศเดียวกันหรือเปลา ตองดูวา มี ๙ หรือ ๐ อยูรวมภพเดียวกันกับดาวจิตใจไหม อยูในราศีเมถุนไหม มีดาวสง กระแสใหเจาชะตาอาภัพคูครองที่เปนเพศตรงขามไหม ดาวบังคับใหรกั ชอบเพศเดียวกันไหม หรือดาวสงให เปนคนมีเสนหตอคนเพศเดียวกันไหม… พอลองตรวจดู ฉันก็ไมไดรวมเกณฑเขาเคาเอาเลย” นนทกานตยิ้มเผล “เขาซี… เธอมีเสนหตอทุกเพศนั่นแหละจะ ดวงดาว ณ องศาฟาใดจะสงอิทธิพลทาไหนเราไมรู รูแตรูปโฉมเธอนะสงทุกทาแนๆ โดนน้ํามันพรายปายเปลือกตายังอาจจะแยนอยกวาเจอเธอพรมมนตเสนห อยางสายตางี้ มีแรงดึงดูดใหวาบหวามที่สุดเทาที่เราเคยเห็นมา เนื้อตัวทรวดทรงองคเอวก็… ฮื้อ! อยาบรรยาย ใหน้ําลายหกเลย เอาเปนวาผูหญิงดวยกันจองตาวาวก็ไมนาประหลาดใจ” “ฉันก็ไมเห็นพี่เขาหลงเสนหอะไรฉันนี่ นาจะเห็นเปนนองสาวที่คอยรบตามเคลาแขงเคลาขา มากกวาอยางอื่น” “แนใจเหรอวาเธอรูใจเขาจริง?” ลานดาวอ้ําอึ้ง “ทําไงจะรูละ?” “ตองใหสอนตะเขวา ยน้ําดวย?” แลวเขาก็ปลอบเมื่อนึกถึงขอมูลบางอยางขึ้นได “เอาเปนวาจะ อยาเปนทุกขเพราะสงสัยวาตัวเองเปนหญิงรักหญิงเลย องคการอนามัยโลกแยกรักรวมเพศออกจากกลุมผูมี ความผิดปกติทางจิตนานแลว และถือวาเปนเพียงความชอบใจเฉพาะตัวเทานั้น เพราะอัตราสวนคอนขางโต ถึงหนึ่งในสิบของคนทั่วไป บางแหลงก็บอกแบบโคมลอยวาอาจจะถึงหนึ่งในสี่ดวยซ้ํา ประเภทมีอาการแฝง อยูออนๆนะ หลายคนมีความสุขดี และแทบไมเคยเห็นตัวเองผิดปกติที่ชอบเพศเดียวกัน” หญิงสาวกมหนากุมขมับ “ฉันไมแครสังคม ขณะเดียวกันก็อาจไมสนดวยวาองคการอนามัยโลกจะรับรองวารักรวมเพศ เปนเรื่องปกติยังไง ในเมื่อใจฉันรูสึกวามันผิดปกติ ฉันก็เปนทุกขของฉัน ไมตองใหใครกะเกณฑวาควรทุกข หรือไมควรทุกข… ฉันเปนคนชางฝนนะโจก อยากเจอเจาชาย อยากมีความรักที่สมบูรณแบบ อยากใชชีวิต ปกติเหมือนแมของลูกทั้งหลาย ถาความผิดปกติทางจิตใจของฉันจะเกิดขึ้นตลอดชีวิต ก็คงอยากขอตาย มากกวาอยูตอ” “อยาเพิ่งพูดเปนเรื่องใหญเรื่องโตไปขนาดนั้น ลองปรึกษาจิตแพทยดูกอนไหมละ?” “นึกวามียารักษาหรือ? หรือใหเขานั่งซักฉันเหมือนที่เธอกําลังทํา ถาเปนอยางนั้น ฉันจายคา ปรึกษาใหเธอแทนดีกวา ไมตองอายคนแปลกหนาเปลาๆ” เมมปากครูใหญ กอนตัดสินใจเผยความลับอีกขอ “ที่นากลุมและทําใหเครียดไมแพเรื่องหญิงรักหญิง คือเรื่องที่พี่เขา… แตงงานแลวดวยนะซี” นนทกานตลืมตาโพลง เผลออุทานดังๆ “มีผัวแลวดวย?”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf