Page 11

๑๐

“คิดซิ ยุคนี้ถามีเด็กเล็กๆปนวัวปนควายดวยดินเหนียว ใชแรงกายแรงใจทั้งหมด อดตาหลับขับ ตานอนทําอยางสุดฝมือ แลวมอบใหกับเรา ดวยความหวังวาเราจะเห็นคาวัวดินควายดิน เห็นคาของ น้ําพักน้ําแรงทีเ่ ขาอุตสาหปนใหสักนิด นองจะเห็นอยางที่เขาคาดหวังไวไหม? ยิ่งไปกวานั้น ถาเขาขอวาจะ ปนวัวปนควายใหเราครบรอยตัว ไดโปรดรับเขามาเลี้ยงดูเปนลูกบุญธรรมหรือนองบุญธรรม เราจะรับเพราะ เหตุที่เขาแสดงใจจริงแทบเลือดตากระเด็นนั้นไหม?” นนทกานตสะอึกอึ้ง และเหมือนหลุดจากกรงขังที่จองจําตนเองไวเนิ่นนาน “นองทําอะไรๆใหเขาสุดจิตสุดใจก็เพราะหวังวาเขาจะเห็นใจ หวังวาจะไดเขามาครอง ไมใช ดวยใจบริสุทธิ์ผุดผองแบบพอพระที่ไหน ยอมรับตรงนี้เถอะ บรรดาสาวที่มีตัวตนทั้งแทงเสมือนเสนหยา แฝดนะนะ ไมมีหรอกที่เห็นคาของบรรดาทาสความสวยของพวกเธอ อยาเสียเวลาคิดดวยความนอยเนื้อต่ําใจ ไปเลย ทุมเทแคไหนก็สูญเปลาแคนั้น ผมเห็นแลวนึกอนาถ บางคนคิดฆาตัวตายเพื่อเรียกรองความเห็นใจ หรืออยากใหสาวๆเหลานี้รูสึกผิดและจดจําตนเองไวตลอดไป ที่ไหนได พวกเธออาจตกอกตกใจเมื่อรูขาวใน นาทีแรก แตหลังจากนั้นจะมีแตยิ้มแสยะสะใจทุกครั้งที่นึกถึง ผูหญิงเปนเพศที่พึงใจในรูปโฉมของตน อัตตา ของพวกเธอจะสูงขึ้นมากถาหากรูวาความสวยที่มีนั้น รุนแรงพอจะฆาคนได” ชายหนุมฟงแลวนิ่งทื่อ เพราะเพิ่งไมนานนี่เอง เขาเคยคิดวูบวาบอยากเขียนจดหมายลาตายแบบ ที่จะทําใหลานดาวจดจํา อาลัย และรูสึกผิดไปจนชั่วชีวิต แมแคคิดเลนๆ ก็มีกําลังขับใหอยากเอาจริงอยูใน สวนลึก “ครับนา ยากจริงๆที่จะหาของขวัญของกํานัลอะไรทําใหเธอดีใจ จะเปนผูหญิงสวยที่ไมมี จุดออน บานเธอมีฐานะอยูแลว มีรถขับอยูแลว เรียนเกงอยูแลว ไมตองพึ่งพาใคร มีแตใครจะไปพึ่งพาเธอกัน เออ!… อะไรทําใหเธอสมบูรณแบบขนาดนี้ครับ?” อุปการะระบายลมหายใจอยางเริ่มรําคาญคําถามจุกจิก แตนี่เปนสิ่งที่เขาเตรียมใจไวแลว เขา จะตองเผชิญกับลูกคาเจาปญหาอีกมากนัก “เขาเคยมีครูดี มีผูนําแสงสวางในชีวิตที่ดี โบราณเรียกมีกัลยาณมิตรชอบนั่นแหละ ในชาตินั้น เขาเพียรสราง เพียรสั่งสมความดีทุกวิถีทางตามคําสอนของครู ดวยใจเชื่อมั่นศรัทธาวาชาติตอๆไปจะอยูดีมี สุขพรอมพรั่ง และตอนนี้เขาก็กําลังเสวยวิบากนั้นแลว ชีวิตเขาเหมือนฝน เหมือนแตงเอาไดตามปรารถนา คนพวกนี้มีตัวตนอยูจริง และนองก็ไดเห็นแลว” “นารูละเอียดจังนะครับ ไมเห็นตองนั่งสมาธิเครงครัดอะไรอยางในหนังเลย” “กรรมใหญที่สงผลหลักๆนั้นดูงาย อยางเรื่องรูปรางหนาตา ฐานะความเปนอยู ใชจิตสัมผัสนิด เดียวก็ได ไมจําเปนตองเขาสมาธิเพื่อเล็งรายละเอียดหรอก” “ผูหญิงสวยๆเดี๋ยวนี้เอาเนื้อหนังมังสาไปแลกเงินกันเยอะ บางคนหนาตาทาทางเหมือนลูกผูดี ไปทุกกระเบียดนิ้ว อันนี้วาตามเนื้อผา พูดงายๆสวยแลวมักจะฉลาดนอยหรืออยางดีก็ปานกลาง สวยแลว มักจะยากจนหรืออยางดีก็พอกิน ทําไมจะไดรับขอยกเวนพิเศษ มีครบกวาใครเขา?”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf