Page 10

แถมเจาเสนหอยูในกิริยาวาจา อันนั้นก็เขาพวกปนโลกใหชาลงหรือเร็วขึ้นไดดังใจทีเดียว” “แบบเดียวกับพวกดาราดังๆหรือครับ?” อุปการะพยักหนา “คนที่มีลักษณะแตกตาง โดดเดนกวาใคร มักสรางตบะเดชะบางอยางที่ผิดแปลกจากคนอื่น เชนถือศีลบริสุทธิ์ผุดผอง หรือตั้งใจทําอะไรจริงแบบตองเอาใหไดแมตองแลกดวยชีวิต บารมีและตบะเดชะ อาจไมปรากฏแสดงในใบหนา ลําคอ หรือแขนขา แตจะเปนสิ่งที่สัมผัสไดดวยใจ และกรรมที่กอแรงดึงดูด ผูคนอยางที่สุดเห็นจะไดแกการเสียสละเพื่อคนอื่นมาเยอะ เชนมีแตใหโดยไมหวังผลตอบแทน หรือเปนผูนํา ชักชวนใหชนหมูมากไดดีรวมกัน” “จะก็ไมไดชอบชวยใครนี่ครับ เห็นมีแตคนเสนอหนาไปรับใช แตทั้งๆทีท่ ําตัวเปนนางพญา เห็นใครตอใครเปนขาทาส ก็ไมคอยมีคนหมั่นไสเทาไหร” “นิสัยในอดีตกับนิสัยในปจจุบันอาจตางกันเยอะ นองเองสมัยเพิ่งเขาวัยรุนก็ติดการพนัน งอมแงม แตตอนนี้เลิกไดขาดแลวใชไหมละ นี่ขนาดชาติเดียวกัน ตัวเดียวกันในระยะเวลาไมกี่ปนะ” นนทกานตกะพริบตาปริบๆ ยกมือไหวอีกฝายแบบศรัทธาหมดใจ “เชื่อแลวครับวานารูจริง” “ของมันมีเหตุปจจัย อยางทีน่ องเลิกพนันไดก็เพราะเห็นโทษของมัน โทษชนิดคอขาดบาดตาย เดือดรอนถึงผูหลักผูใหญ… ในทางกลับกัน เรื่องความหลงตัวลืมตนก็อาจเกิดขึ้นได คือเมื่อแรกทําดีดวย ความบริสุทธิ์ใจ แทบไมรูดวยซ้ําวาอนาคตจะรับผลดีขนาดไหน แตเมื่อไดดีแลว ลืมเหตุแหงฐานะแลว ก็ อาศัยฐานะขณะนั้นๆกอกรรมใหมตามกิเลสบัญชากัน เชนบางคนปากสวย ก็เพราะยิม้ หวาน ยิ้มจริงใจใหคน อื่นเปนสุข ประกอบกับพูดแตคําที่ไพเราะรื่นหูไวกอนในอดีตชาติ มาชาตินี้ดวยความสวยนั่นเองทําใหมีอีก อารมณหนึ่ง คือเอาแตใจ สนุกกับการยิงยิ้มดุใสตาคน ชอบดา ปากจัดเมือ่ ขัดใจ อยางนี้เกิดชาติตอไป นอกจากปากไมสวยเผลอๆอาจปากเบี้ยวเอา” นนทกานตหัวเราะ “อยางนั้นถาคิดถึงโสเภณีสวยๆก็นาเศรานะครับ เคยทําดีแทบตายเพื่อเอาผลมาขายตัวหากิน ทําอาชีพอยางนั้นโอกาสจิตใจตกต่ําก็คงงาย… มองแลวเปนเหตุเปนผลกลับไปกลับมาดีนะครับ พอไมสวยก็ มีแรงบันดาลใจทําเหตุแหงความสวย แตพอสวย ก็ไดฤกษขาดความยับยั้งชั่งใจในการทําเหตุแหงความ อัปลักษณ… แตจะก็ไมใชคนปากรายหรือแมกระทั่งปากจัดนะครับ อยางมากคือชอบตีฝปาก เถียงคําไมตก ฟากทั้งรูวาตัวเองผิด หรือประเภทใครทําใหโมโหแลวจะพูดทิ่มแทงดวยทาทีนิ่มๆใหแสบคันไปนานๆ” “ใชวา พูดคําเพราะแลวจะรอดหรอกนะ ตองดูเจตนาดวยวาเบียดเบียนใหคนฟงเดือดเนื้อรอน ใจหรือเปลาเปนหลัก คําหยาบกับคําสอเสียดนั้นใกลเคียงกัน แมมาในรูปคําที่หยาบประณีตตางกัน” “นาครับ” นนทกานตตีหนามอย “ผมทุมเท พยายามทําดีกับจะทุกอยาง มันไมมีความหมายบาง หรือ ถือวาเปนกรรมสะสมใหเขาเกิดความเห็นใจจริงในวันหนึ่งไมไดหรือ?”

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf

กรรมพยากรณ์ตอนที่ 1  

http://www.openbase.in.th/files/D_karmpayakorn_part1_1_to_16.pdf