Page 1

ž{µ Ô Ã—¥

¡¦³°µ‹µ¦¥rš¨¼ …·žžžÃ

ª´—žiµoµœ‡o°˜Á…º°œÎµÊ °oµœŸº°‹°»—¦›µœ¸ Ú¦ ÑÙÓ ÓÕÖyÕÙÙ


Ó

­µ¦´ ž{µÔ ž{µ«¹„¬µÄœª·›š¸ µÎ ­¤µ›· ä®­¤µ›· ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÁž}œ®¨´„­µ„¨ ­¤µ›·µœ Á‹Ã˜ª·¤˜» · ž{µª·¤˜» · ª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­ÒÑ°¥nµŠÁ„·—‹µ„¤·‹Œµ­¤µ›· ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ÉŠÄ‹¤´œÉ „µ¦ f„‡·—Ä®oÁ„·—ž{µ ­»˜¤¥ž{µ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ ®¤ª—›¦¦¤š¸žÉ ¦³„°ž{µÕ°¥nµŠ £µªœµ¤¥ž{µ š­nŠšoµ¥

Ô × Ø Ø Ú ÒÒ ÒÔ ÒÕ ÒØ ÒØ ÒÚ ÓÑ ÓÕ ÓÙ ÔÔ


Ô

ž{µÔ ž{µ Ô š¸É‹³Å—o°›·µ¥˜n°Åžœ¸Ê Áž}œª·›š¸ ¸É¡¦³ ¡»š›Á‹oµÅ—oš¦Š°¦¤­´ŠÉ ­°œÄ®o„n¡š» ›¦·¬š´ Ä®o ž’·´˜·Å—o¦¦¨»¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ¤µÂ¨oª ¡¦³¡»š› Á‹oµš¦Š¤¸¡¦³µ–®¥´ÉŠ¦¼oè„Å—o°¥nµŠÂ‹n¤Â‹oŠ‡Îµ ªnµè„®¤µ¥™¹Š®¤¼n­´˜ªrš´ÊŠ®¨µ¥š¸ÉÁª¸¥œÁ„·—Áª¸¥œ ˜µ¥°¥¼nĜ£¡š´ÊŠ­µ¤œ¸Ê¤µ¥µªœµœ¡¦³°Š‡rš¦Š¤¸ ¡¦³µ–®¥´ÉŠ¦¼oªnµ ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—œ¸ÊÁ°ŠÁž}œ˜oœÁ®˜» ˜¦µÄ—Ä‹š¸É¤¸‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—‡·—ªnµÃ¨„œ¸Ê¤¸‡ªµ¤œnµ °¥¼n Ĝ˜¦µœ´Êœ„È‹³Áª¸¥œÁ„·—˜µ¥°¥¼Än œÃ¨„œ¸ÊŤn¤¸ š¸É­·Êœ­»—‹³Å¤n¦¼o˜´ªÁ°ŠÁ¨¥ªnµ‹³Á„·—˜µ¥°¥¼Än œÃ¨„ œ¸Ê˜n°Åž°¸„œµœÁšnµÅ¦„¦³Â­Ã¨„š¸É‹³¨°¥˜µ¤°¥¼n Ťn¦¼oªnµ‹³­·Êœ­»—š¸É˜¦ŠÅ®œ ‹¹ŠÅ¤n¤¸Ä‡¦Ä®o‡µÎ ˜° „n˜´ªÁ¦µÅ—o ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ䮳 ®¤µ¥™¹Šċš¸É®¨Š Ä®¨Åž˜µ¤„¦³Â­Ã¨„œ´ÊœÁ°Š ‡ªµ¤®¨ŠÁž}œ Á®˜»Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·— ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Áž}œ Á®˜»Ä®oÁ„·—‡ªµ¤®¨Š ‡ªµ¤®¨Š ‡ªµ¤Á®Èœ Ÿ·—œ¸ÁÊ °Š ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ°ª·µ ‡º°‡ªµ¤¤º—°— …°ŠÄ‹ ‡Îµªnµ ¤º—°— ®¤µ¥™¹Š ċŤn¤¸‡ªµ¤ Œ¨µ—¦°¦¼oĜ­´‹›¦¦¤˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠŤn¦¼oÁ®Èœ ĜœªšµŠž’· ´ ˜· šÉ¸ ¡ ¦³¡» š ›Á‹o µÅ—o ˜¦´ ­ ­°œÅªo ¨oª ċš¸É¤¸Ã¤®³°ª·µ‡¦°ŠÎµ ‹¹Š°šÎµ °³Å¦ ޘµ¤‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °¥µ„Äœ­·ŠÉ ėŤn¤¸‡ªµ¤ ­Îµœ¹„Å—oªnµŸ·—®¦º°™¼„ ‹³Á°µ˜µ¤‡ªµ¤°¥µ„ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Ä®o­¤Ä‹ ˜µ¤ž„˜·œ·­´¥‹³¤¸‡ªµ¤ °¥µ„ {„Ä iŞĜšµŠš¸É˜ɵΠ ™º°ªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µ …°ŠÃ¨„š¸É¤¸‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê ‹¹Š¤¸ž{®µÁ„·— …¹ÊœÂ„n˜ª´ Á°ŠÂ¨³­´Š‡¤­nªœ¦ª¤¤µ„¤µ¥

˜µ¤ž„˜·‡œÁ¦µ¤¸ž{µ°¥¼nĜ˜´ª˜nčož{µ ŞĜšµŠÃ¨„Á­¸¥­nªœÄ®n ‹¹ŠÅ—o™¼„˜´–®µ‡º° ‡ªµ¤°¥µ„´ „ ¨µ„Á°µž{  µÅž‡¦°‡¦°Š ž{µ‹¹Š„¨µ¥Áž}œ‡ªµ¤‡·—Á®Èœ Áž}œ¨¼„¤º°Ä®o „n„·Á¨­˜´–®µÅž Á®¤º°œ„´°µª»›…°Š˜Îµ ¦ª‹š¸É ™¼„¡ª„˦¨´„Şŗo¨oª „È‹³Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Ä®o„n ¡ª„˦Ş°¥µ„‹³šÎµ°³Å¦Ä®o‡œ°ºœÉ ŗo¦´‡ªµ¤ š» „ …r Á —º ° —¦o ° œ°¥n µ ŠÅ¦„È š Î µ ˜µ¤Ä‹ œ¸Ê Œ´ œ ė ž{µ…°ŠÁ¦µ Á¤ºÉ°™¼„„·Á¨­˜´–®µ¨´„¡µÅžÅ—o ¨oª „È‹³„¨µ¥Áž}œ‡ªµ¤‡·—Á¡º°É Á­¦·¤„µ¦šÎµ Šµœ Ä®o„n„Á· ¨­˜´–®µÅ—oÁž}œ°¥nµŠ—¸™oµÁž}œ iµ¥›¦¦¤ Á¦¸¥„ªnµž{µ ™oµÁž}œ iµ¥„·Á¨­˜´–®µ Á¦¸¥„ªnµ ‡ªµ¤‡·—ž¦»ŠÂ˜nŠÅž˜µ¤­´Š…µ¦Á®¤º°œ„´žµ„„µ —oµ¤Á—¸¥ª ™oµÁ…¸¥œÅžšµŠ‡—¸Ã¨„ „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š šµŠÃ¨„Åž ™oµÁ…¸¥œÄœšµŠ›¦¦¤ „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š ›¦¦¤‡·—Á¦ºÉ°Š™¼„ċ„ÈÁž}œ­´¤¤µš·’“· ‡ªµ¤Á®Èœ ™¼„‡·—ÄœÁ¦ºÉ°ŠŸ·—ċ„ÈÁ„·—‡ªµ¤Á®ÈœŸ·— ‡·—Á¦ºÉ°Š ´Éª ċ„È¡¨°¥Á®Èœ´ÉªÅž—jª¥ ‡·—Á¦ºÉ°Š—¸®¦º°Å¤n—¸ …¹Êœ°¥¼n„´Á¦µœÎµ Á°µÁ¦ºÉ°Š¤µ‡·— ‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š°³Å¦ ċ„È‹³‡n°¥˜µ¤‡ªµ¤‡·—œ´Êœ Ç ‡ªµ¤‡·—Áž}œ «´¡šr…°Šµªoµœ¡¼—„´œš´ÉªÅž ž{µÁž}œ«´¡šr ¡¼—„´œÄ®o™¼„„´£µ¬µ›¦¦¤ Á®¤º°œ‡Îµ ¡¼—š¸Éªnµ ‡œ¡µ¨„È®¤µ¥™¹Š‡œš¸ÉŤn—¸ Ĝ«´¡šr‡µÎ ¡¼—ªnµœ´„ ž¦µr´–”·˜„È®¤µ¥™¹Š‡œ—¸ š´ÊŠš¸É¤¸£¼¤·“µœÁºÊ° µ˜·Áž}œ¤œ»¬¥r—oª¥„´œ œ¸ÊŒ´œÄ— ž{µ „´ ­´Š…µ¦„µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ „ÈÁž}œÄœ¨´„¬–³‡ªµ¤‡·—Ánœ Á—¸¥ª„´œ ˜n„‡È —· އœ¨³Á¦ºÉ°Š ‡·—Åž‡œ¨³šµŠ ­´Š …µ¦„µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ‡·—ÄœÁ¦ºÉ°ŠÁ…oµ iµ¥…°Š„·Á¨­ ˜´–®µ ž{µ‡·—ÄœÁ¦ºÉ°ŠÁ…oµ iµ¥ÄœšµŠ›¦¦¤


Õ «´ ¡ šr Ä œšµŠ›¦¦¤š¸É ­¼ Š …¹Ê œ Ş„ªn µ œ¸Ê Á¦¸ ¥ „ªn µ ª·ž{­­œµ ®¦º°«´¡šrĜšµŠ›¦¦¤š¸ÉÁ¦¸¥„­¼Š…¹ÊœÅž°¸„ Á¦¸¥„ªnµ ª·ž{­­œµµ– Áž}œ‡Îµ ­¤¤˜·Á¦¸¥„Ä®o™„¼ „´‡ªµ¤®¤µ¥ ™oµ‡·—¡·‹µ¦–µÄ®o™¼„˜o°Š˜µ¤ ®¨´„­´‹›¦¦¤‡ªµ¤‹¦·Šš´ÉªÅž ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµž{µ …´Êœ˜oœž{µÄœ…´Êœ˜n°Åž‹³˜o°ŠÄo„µ¦¡·‹µ¦–µ Ĝ­´‹›¦¦¤°´œÁž}œ®¨´„Á—¸¥ª„´œ ‹œÁ„·—‡ªµ¤¦¼o Á®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ¨³Á°¸¥—¤¸‡ªµ¤´—Á‹œ ¤µ„…¹Êœ ‹¹ŠÁ¦¸¥„º°É ªnµ ª·ž{­­œµ ž{µÄœ ª·ž{­­œµÅ—o¡·‹µ¦–µÄœ®¨´„š¸ÉÁž}œ­´‹›¦¦¤Á—¸¥ª „´œ‹œÁ„·—‡ªµ¤¦¼Áo ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š¤¸‡ªµ¤ ¨³Á°¸¥—¤µ„…¹œÊ ˜µ¤¨Îµ—´ ¤¸‡ªµ¤Â¥‡µ¥Â¨³ ®µ¥­Š­´¥Äœ­´‹›¦¦¤œ´Êœ ‹¹ŠÁ¦¸¥„º°É ªnµ ª·ž{­­œµ µ– Áž}œµ–š¸É¦¼o‹oŠÁ®Èœ‹¦·Š˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š šÎµÄ®oċÁ„·—œ·¡¡·šµÁºÉ°®œnµ¥‡¨µ¥‹µ„ ‡ªµ¤„ε®œ´—¥·œ—¸ ¤¸„µ¦¨³™°œž¨i°¥ªµŠÅžÅ—o „È‹³Á„·—Ÿ¨Áž}œž’·Áª› œ¸ÊÁ¡¸¥Š¨Îµ—´…´Êœ˜°œÄ®o¦¼o Ášnµœ´ÊœÁ¡ºÉ°Ä®oŸ¼ož’·´˜·Å—o¦¼o‹´„…´Êœ˜°œ…°Šž{µ ªnµ¤¸„µ¦Ã¥Š˜n°„´œÁž}œ°¥nµŠÅ¦ Ÿ¼ož’·´˜·‹³Å¤nÁ„·— ‡ªµ¤­´­œŗoÁ…oµÄ‹Äœ„µ¦ f„ž{µÄ®o™„¼ ˜o°Š ¤·Änªnµ‹³‡°¥Ä®ož{µÁ„·—…¹Êœ‹µ„­¤µ›·‡ªµ¤ ­Š˜µ¤‡ªµ¤Á…oµÄ‹ š¸É‹¦·Šž{µ‹³¤¸°¥¼„n ´ š»„ LJœ˜n„ÅÈ ¤n¦¼o‹´„ž{µ…°Š˜´ªÁ°Šš¸É¤¸°¥¼n™oµ¡¼— Á¦ºÉ°Š‡ªµ¤‡·—š»„‡œ‹³¦¼o‹´„—¸Á¡¦µ³‡·—Áž}œš»„‡œ °¥¼n¨oª ™oµ¡¼—Á¦ºÉ°Šž{µ „¨´Å¤nÁ…oµÄ‹ªnµÁž}œ °¥nµŠÅ¦ „ÈÁ¡¦µ³Å¤nŗo«„¹ ¬µ ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ޘµ¤‡¦¼­°œªnµ ž{µ‹³˜o°ŠÁ„·—‹µ„­¤µ›· ‡ªµ¤­ŠÁšnµœ´Êœ ¤¸®¨µ¥‡œš¸Éčo«´¡šr‡µÎ ¡¼—Á„·œ˜´ªÁnœ¡¼—ªnµÅžœ´ÉŠ

ª·ž{­­œµ®¦º°ž’·´˜·Äœª·ž{­­œµoµŠœ¸Ê„¡È ¼—˜µ¤ ‡¦¼Ÿ¼o­°œ˜µ¤Ç„´œ¤µÂœ„„oªœ„…»œš°Š‡¦¼ Ÿ¼o­°œ„È¥Š´ Ťn¦¼o Ÿ¼ož’·´˜·˜µ¤„È¥Š´ ŤnÁ…oµÄ‹‹¹Š¡¼— Ş×¥Å¤n¦¼o‹´„‡ªµ¤®¤µ¥š¸É™„¼ ˜o°Š ®µ„™µ¤ªnµ œ´ÉŠª·ž{­­œµšÎµ °¥nµŠÅ¦ „ÈÄ®o‡Îµ ˜°ªnµœ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤ šÎµÄ®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š µŠ‡œ„Èčoª·›¸ „ε®œ—¦¼o„µ¦Á„·——´…°Š¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ°°„ µŠ ‡œ„È¡¼—ªnµ°¥¼Än œ‡ªµ¤ªnµŠÅ¤n¤¸°³Å¦ µŠ‡œ„È¡¼— ªnµÄ®o¤­¸ ˜·„µÎ ®œ—¦¼o°¥¼„n ´ °µ¦¤–r…°ŠÄ‹ ™oµÁž}œ Ĝ¨´„¬–³œ¸Ê‹³Á¦¸¥„ªnµª·ž{­­œµÁ¸Ê¥®´ªÂ˜„„ȇŠ ŤnŸ·— Áž}œÁ¡¦µ³ªnµ…µ—„µ¦«¹„¬µÄœ£µ‡ž’·´˜· ‹¹ŠÄoª·›¸šÉ¸‹³ž’·´˜·ÄœšµŠ¨´—Ä®oŗo™¹Š¤¦¦‡Ÿ¨Ã—¥ Á¦ÈªÁ®˜»°¥nµŠœ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÅ—o°›·µ¥ž{µÔÁ¡ºÉ° Ä®oŸ¼ož’·´˜·Å—o¦¼o‹´„…´Êœ˜°œš¸É™„¼ ˜o°ŠÄ®oÁž}œÅž˜µ¤ œªšµŠÁ—·¤š¸É¡¦³¡»š›Á‹oµ˜¦´­Åªo¨oª «¹„¬µÄ®o Á…oµÄ‹Äœª·›¸„µ¦ž’·´˜· ®µ„¦ª¦´—Á„·œÅž‹³Å¤nŗo Ÿ¨°³Å¦ „µ¦«¹„¬µÄœž¦·¥˜´ ­· ε ®¦´‰¦µªµ­‹¹Š ¥µ„š¸É‹³®µÁª¨µÅž«¹„¬µÅ—o Á¡¦µ³¤¸£µ¦³¦´Ÿ·— °Äœ®œoµš¸É„µ¦Šµœ ¨³¦´Ÿ·—°Äœ‡¦° ‡¦´ª ™oµ°¥nµŠœ´Êœ „Ș°o Š«¹„¬µÄœ£µ‡ž’·´˜·Ä®o Á…oµÄ‹ ®¦º°Å—o«¹„¬µÄœ£µ‡ž¦·¥˜´ ¤· µÂ¨oª „ÈÁ¨º°„ Á°µ®¤ª—›¦¦¤Ä—®¤ª—›¦¦¤®œ¹ÉŠ Á®Èœªnµ¡°‹³ ž’·´˜·˜µ¤Å—o Ä®oÁ°µ¤µž’·´˜·˜n°Åž Á¡ºÉ°‹³Áž}œ ­Š­ªnµŠ­n°ŠšµŠÄ®o„nċŗo¦¼oÁ®ÈœÄœ‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š™¹Š‹³¤¸‡ªµ¤¦¼¤o µ—¸ ™oµÅ¤n¤¸ž{µÁž}œ°Š‡r ž¦³„° ‡ªµ¤¦¼‡o ªµ¤Á…oµÄ‹Äœ˜Îµ ¦µœ´Êœ„È„oŅ ž{®µÄ®o„n˜ª´ Á°ŠÅ¤nŗo „µ¦ž’·´˜·›¦¦¤˜o°ŠÄ®o ˜¦Š„´œ·­´¥…°Š˜´ªÁ°Š‹¹Š‹³Å—oŸ¨ Á¡¦µ³Äœ¥»‡œ¸Ê ŤnÁ®¤º°œ„´­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Šnª¥ ˜´ªÁ°ŠÄ®o¤µ„«¹„¬µÄœ£µ‡ž’·´˜·Ä®oÁ…oµÄ‹ ‹¹Š


Ö ‹³Å¤nÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ— „µ¦ž’·´˜·„È‹³„oµª ®œoµÅž—jª¥—¸Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨¡¦³¡»š›Á‹oµ š¦Š¤¸  µ–®¥´ÉŠ ¦¼ o œ· ­´ ¥µ¦¤¸ … °ŠŸ¼ o ž’· ´˜·Å —oÁž}œ °¥nµŠ—¸¦¼oªnµœ´ÊœÅ—o­¦oµŠµ¦¤¸¤µ°¥nµŠÅ¦­¤‡ª¦š¸É ‹³Å—o¦¦¨»›¦¦¤Äœ…´ÊœÅ®œ Ä®o°»µ¥›¦¦¤ÁºÉ°¤ Ã¥Š„´µ¦¤¸Á„nµš¸ÉšÎµ ¤µÂ¨oª°¥nµŠÅ¦ Á¤º°É ŗo¦´ °»µ¥›¦¦¤Ä®o™„¼ „´‹¦·˜œ·­´¥Â¨oªœÎµ ޞ’·´˜· ‹¹Š ŗo¦¦¨»¤¦¦‡Ÿ¨Å—o Ÿ¼oš¸É¤¸µ–®¥´ÉŠ¦¼oœ·­´¥µ¦¤¸ …°Š‡œÅ—o ¤¸ÁŒ¡µ³¡¦³¡»š›Á‹oµ°Š‡rÁ—¸¥ªÁšnµœ´Êœ ¦¦—µ¡¦³°¦®´œ˜rš´ÊŠ®¨µ¥‹³Å¤n¤¸µ–œ¸ÊÁ®¤º°œ ¡¦³¡»š›Á‹oµÁ¨¥ ¤oĜ¥»‡œ¸Ê ™¹Š‹³¤¸¡¦³°¦®´œ˜r °¥¼n „ÈŤn¤¸µ–®¥´ÉŠ¦¼oœ·­´¥µ¦¤¸…°ŠŸ¼ož’·´˜·Ánœ „´œ ™¹Ššnµœ‹³Ä®o°»µ¥›¦¦¤Áž}œ…´ÊœÁž}œ˜°œ °¥nµŠ´—Á‹œ „È¥Š´ Ťn™„¼ „´œ·­´¥µ¦¤¸Â„Ÿ¼ož’·´˜· °¥¼ n œÉ´œ Á°Š Œ³œ´Ê œ Ÿ¼ o ž ’· ´ ˜· ˜ o ° ŠÄo‡ ªµ¤ ¡¥µ¥µ¤ f„­˜·ž{µ®µ°»µ¥›¦¦¤—oª¥˜œ Á°Š ‡·—¡·‹µ¦–µÄœ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¥¼n n°¥Ç °¸„­´„ª´œ®œ¹ÉŠ „È‹³˜¦Š„´µ¦¤¸Á„nµ š¸ÉÁ¦µÅ—oÎµ Á¡È¤µÂ¨oª„µ¦ž’·´˜·„È‹³Å—o¦´Ÿ¨ Á„·—…¹Êœ Ĝ…–³œ´Êœ Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Š f„˜´ªÁž}œ®¤° ­Îµ¦ª‹˜¦ª‹ÁÈ‡˜´ªÁ°Š°¥¼nÁ­¤° čo­˜·ž{µ ˜¦ª‹˜¦µ—¼‡ªµ¤„¡¦n°Š…°Š˜´ªÁ°Š „µ¦šÎµšµŠ „µ¥ „µ¦¡¼—šµŠªµ‹µ „µ¦œ¹„‡·— ¨³‡ªµ¤Á®Èœ …°ŠÄ‹¤¸‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—š¸É˜¦ŠÅ®œčo­˜·ž{µ „oŅĮoš´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r ™oµž¨i°¥Åªoœµœ‹³Á„·— ž{®µÄ®o„nċŗo ÁÈ‡—¼„µ¥ªµ‹µÄ‹n°¥ Ç ¤¸ ž{®µ°³Å¦ ¦¸Îµ¦³Ä®o®¤—Åžš´œš¸ ™oµž¨i°¥Åªo œµœ‹³Á„·—Áž}œž{®µ­³­¤š´™¤¤µ„…¹Êœ ‹¹Š ¥µ„Äœ„µ¦Â„oŅĮo®¤—Åž‹µ„Ä‹Å—o

­»˜¤¥ž{µ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ £µªœµ¤¥ ž{µž{µš´ÊŠÔœ¸Ê ¤¸Á®˜»ž{‹‹´¥ÁºÉ°¤Ã¥Š˜n° „´œ ­»˜¤¥ž{µ Áž}œž{µÄœ£µ‡„µ¦«¹„¬µ Á¦¸¥œ¦¼o ‹·œ˜µ¤¥ž{µÁž}œž{µÁ¨º°„Á¢jœÄœ ®¤ª—›¦¦¤¤µž’·´˜· £µªœµ¤¥ž{µ Áž}œ ž{µš¸É˜—´ „·Á¨­˜´–®µÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹ŗoÁ„·— ¤¦¦‡Ÿ¨Áž}œž’·Áª› Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ Ÿ¼o ž’·´˜·›¦¦¤Á®Èœ›¦¦¤—oª¥­˜·ž{µ ‹³¤¸ª·›¸ «¹„¬µ‹µ„„µ¦¢{Š ™¹Š‹Îµ ›¦¦¤¤µÅ—oœo°¥ ˜nčo ­˜·ž{µÄœ£µ‡ž’·´˜·¤µ„ ‹¹ŠÁž}œŸ¼ož’·´˜· ›¦¦¤­¤‡ª¦Â„n›¦¦¤ ¦¼o›¦¦¤¤µÅ—o‡nÅ®œ„Èčo ž{µ¡·‹µ¦–µÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Â¥‡µ¥Å—oÁšnµœ´Êœ Ĝ¥»‡œ¸Ê¤¸ „µ¦«¹ „¬µ¤µ„ ˜nÅ ¤nÅ —oÄ ož{µ ¡·‹µ¦–µ °¥µ„¦¼›o ¦¦¤®¤ª—Å®œ „ÈŞ°iµœ¦¼oÁ°Š ‹µ„˜Îµ ¦µ ˜Îµ¦µÁ…¸¥œªnµ°¥nµŠÅ¦„ÈÁ¦¸¥œ¦¼oޘµ¤ œ´Êœ µŠš¸Á¦¸¥œ¤µÅ¤nÁ®¤º°œ„´œ ®¦º°˜¸‡ªµ¤ ®¤µ¥Äœ›¦¦¤°°„¤µÅ¤nÁ®¤º°œ„´œ ‹¹ŠÁ„·—Áž}œ š·’“·¤µœ³™„Á™¸¥Š„´œÅ¤nć¦n¥°¤Ä‡¦ Á®¤º°œ˜µ °—‡¨ÎµoµŠ 榇¨Îµ™¼„˜¦ŠÅ®œ„ÈÁ…oµÄ‹ªnµoµŠ Áž}œ˜´ªÁ°¥nµŠœ´Êœ ‹³™„Á™¸¥Š„´œÅž¤µªnµ˜´ªÁ°Š¦¼o ‹´„oµŠ—¸„ªnµÄ‡¦ Ç ‹¹ŠšÎµ Ä®oÁ„·—š·’“·¤µœ³Á„·— °´˜˜µªnµÁ¦µÁž}œŸ¼o¦¼o‹´„oµŠ˜´ª‹¦·ŠÂ˜nÁ¡¸¥ŠŸ¼oÁ—¸¥ª Ÿ¼o¤¸˜µ—¸¦¼o‹´„oµŠš´ÊŠ˜´ªÅž°›·µ¥Ä®o°—¢{Š Å°o °—„È® ¤µ¥™¹Š ċš¸ÉÅ ¤n¤¸‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼oĜ­˜· ž{µ ™¹Š‹³¤¸„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„˜Îµ ¦µ¤µ „ÈŤn¤¸ ž{µš¸É‹³Á¨º°„Á¢jœÁ°µ®¤ª—›¦¦¤œ´Êœ¤µž’·´˜· ŗoÁ¨¥ „È‹³„¨µ¥Áž}œ˜»­­Ãž“·¨³Ÿ¼o„‡´¤£¸¦r Áž¨iµ˜n°Åž Œ³œ´Êœ ¡¦³¡»š›Á‹oµš¦ŠÄ®o‡ªµ¤ ­Îµ‡´Äœž{µ¤µÁž}œ°´œ—´®œ¹ÉŠ ‹³Á®ÈœÅ—o ‹µ„¤¦¦‡¤¸°Š‡rÙœ´ÉœÁ°Š


× ­»˜¤¥ž{µ Áž}œž{µÄœ£µ‡„µ¦«¹„¬µ Ĝž¦· ¥´ ˜ · Án œ ®¤ª—…°Š«¸¨ „ÈÁž}œž¦·¥´˜· ®¤ª—…°Š­¤µ›·„ÈÁž}œž¦·¥´˜· ¨³®¤ª— ›¦¦¤˜nµŠ Ç Ĝ˜Îµ¦µ„ÈÁž}œž¦·¥´˜· „µ¦«¹„¬µ Ĝ®¤ª—«¸¨ ‹³Áž}œ«¸¨ Ö «¸¨ Ù Ä®o«¹„¬µ—¼Â˜n ¨³…o°ªnµ‹³¦´„¬µÄ®o«¸¨¤¸‡ªµ¤¦·­»š›·Íŗo°¥nµŠÅ¦ ¤·Än‹³¦´«¸¨‹µ„¡¦³Â¨oª„ȇ—· ªnµ˜´ªÁ°Š¤¸«¨¸  œ´Êœ Áž}œÁ¡¸¥Š¡·›„¸ µ¦¦´«¸¨Ášnµœ´Êœ ­nªœª·›„¸ µ¦¦´„¬µ «¸¨Áž}œ°¸„°¥nµŠ®œ¹ÉŠ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤—oª¥­˜· ž{µÄœ„µ¦¦´„¬µ ž{µÄœ„µ¦«¹„¬µ«¸¨ ž{µÁž}œ°Š‡rž¦³„°Äœ„µ¦¦´„¬µ«¸¨ Œ³œ´Êœ ­»˜¤¥ž{µ ‹¹Š¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´ ¤o˜nšµŠÃ¨„š¸É š»„‡œ¤¸¸ª˜· ‡ªµ¤Áž}œ°¥¼nš¸É¤¸‡ªµ¤­»…„ÈÁœºÉ°Š—oª¥ ­˜·ž{µš¸—É ĸ œšµŠÃ¨„ĜšµŠ›¦¦¤„Ș°o ŠÄo­˜· ž{µ¤¸„µ¦«¹„¬µÄœšµŠ›¦¦¤ ¨oªœÎµ ›¦¦¤ ®¤ª—œ´Êœ Ç ¤µ¦´„¬µÂ¨³ž’·´˜·Ä®oÁž}œÅž˜µ¤ ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š Œ³œ´Êœ ž{µ‹³¤¸°¥¼„n ´ š»„ Ç ‡œ Ťn˜o°ŠÅžœ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤šÎµ ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸ ‡ªµ¤­Š ž{µ„Ȥ¸°¥¼n¨oª Ÿ¼oœ´™º°«µ­œµ ¡»š›Ÿ¼oœ´™º°«µ­œµ°³Å¦„Șµ¤š»„‡œ¤¸ž{µ ¤o˜nŸ¼oš¸ÉŤnœ´™º°«µ­œµ°³Å¦ Á…µ„Ȥ¸ž{µÁnœ „´œ™oµž{µœ¸¤Ê ¸°¥¼n„´œ´„ž¦µr´–”·˜„ÈÁž}œ ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ°™oµž{µ¤¸°¥¼„n ´ ‡œ¡µ¨ ­´œ—µœ´Éª „ÈÁž}œ¤·‹Œµž{µ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Åž Œ³œ´Êœ ˜o°Š f„ž{µ f„‡ªµ¤‡·—Ä®o¤¸Á®˜»¤¸Ÿ¨ ‹³Å—oÁ„·—¤¸ž{µÄœšµŠ›¦¦¤¡·‹µ¦–µÄœ­·ÉŠÄ— „È‹³Á„·—‡ªµ¤Â¥‡µ¥ šÎµ Ä®o®µ¥­Š­´¥ÅžÅ—o Ÿ¼o Ťn¤¸ž{µ Ťn¤¸‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼o ‹³šÎµ °³Å¦­Îµ Á¦È‹Å—o¥µ„ ®¦º°Å¤n­Îµ Á¦È‹Å—oÁ¨¥ Ÿ¼o¤¸ ž{  µ‹³¦´ „ ¬µ«¸ ¨ Ä®o ¤¸ ‡ ªµ¤¦· ­» š ›·ÍÅ —o Ťn¤¸ ž{µ«¹„¬µÄœ«¸¨ „ÈŤn¦¼oª·›¸„µ¦¦´„¬µ«¸¨Ä®o

¦·­»š ›·ÍÅ —o  ®¨´„„µ¦«¹„¬µÄœ®¤ª—«¸¨ °¥nµŠ ¨³Á°¸¥—Ä®o°nµœ®œ´Š­º°­´¤¤µš·’“· Á¨n¤ Ò š¸É °›·µ¥Åªo¨oª

ž{µ«¹„¬µÄœª·›¸šÎµ ­¤µ›·

­»˜¤¥ž{µ „µ¦«¹„¬µÄœª·›š¸ µÎ ­¤µ›· „µ¦šÎµ ­¤µ›·¤¸®¨µ¥ª·›—¸ ªo ¥„´œ Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ ¤¸ ™¹Š ÕÑ ª·›¸ š¸É¦¼o„´œ˜µ¤˜Îµ ¦µªnµ„¦¦¤“µœ ÕÑ °¥nµŠ Ĝ¥»‡œ¸Ê „Ȥ¸®¨µ¥ª·›®¸ ¨µ¥¦¼žÂÁnœ„´œ ™oµÅ—o«„¹ ¬µÄœ‡ªµ¤®¤µ¥…°Š­¤µ›·Ä®o—¸Â¨oª˜n ¨³ª·›¸„Ȥ‡¸ ªµ¤®¤µ¥ÅžÄœš·«šµŠÁ—¸¥ª„´œ œ´Êœ‡º° ‹³šÎµ Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠ¤´Éœ ®¦º°˜o°Š„µ¦Ä®o‹·˜¤¸ ‡ªµ¤­Šœ´œÊ Á°Š „µ¦šÎµ­¤µ›·‹³¤¸°»µ¥œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤š¸É˜„˜nµŠ„´œŽ¹ÉŠÅ¤nÁž}œ­·ÉŠ­Îµ‡´¥n°¤šÎµ ŗo ˜ µ¤‹¦· ˜ œ· ­´ ¥ …°ŠÂ˜n ¨ ³‡œ 榤¸ ‡ ªµ¤ Î µœµÄœ„µ¦œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤°³Å¦„È¥n°¤œ¹„Å—o ˜n‡Îµ ¦·„¦¦¤œ´Êœ˜o°Šž¦³„°—oª¥ ­˜· ‡ªµ¤ ¦³¨¹„Å—o ­´¤ž´³ ‡ªµ¤¦¼˜o ª´  Ä®o¦¼oªnµ…–³œ¸Ê Á¦µ„ε ¨´Šœ¹„°¥¼Än œ‡Îµ ¦·„¦¦¤°³Å¦ „ÈÄ®o˜´ÊŠÄ‹œ¹„ ‡Îµ¦·„¦¦¤°¥nµŠœ´ÊœÅž°¥nµÁ°µ‡Îµ ¦·„¦¦¤œ´Êœ¤µ °ª—°oµŠ„´œ ªnµ‡Îµ ¦·„¦¦¤Á¦µ™¼„ ‡Îµ¦·„¦¦¤°ºÉœ Ÿ·— ™oµÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ‹³„¨µ¥Áž}œŸ¼­o ¦oµŠ°´˜˜µ ¤µœ³š·’“·Á„·—…¹ÊœÂ„n˜ª´ Á°ŠÃ—¥Å¤n¦¼o˜´ªÁ®¤º°œ„´ ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦榤¸›µ˜»…´œ›r˜°o Š„µ¦°µ®µ¦ ž¦³Á£šÄ—„ÈÄ®o¦´ž¦³šµœÅžĜš¸É­»—„ÈÁ°µ‡ªµ¤ °·É¤¤µÁž}œŸ¨¦³Š´Áªšœµ‡º°‡ªµ¤®·ªŗoÁnœ„´œ œ¸ÊŒ´œÄ— „µ¦œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤Äœ°»µ¥˜nµŠ Ç „ÈŒ´œ œ´Êœ Á¤º°É ‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š˜´ÊŠ¤´Éœ—¸Â¨oª‹³šÎµ Ä®o‹·˜ ¤¸‡ªµ¤­»…­µ¥Â¨³Á„·—¤¸„ε¨´Š Á¤ºÉ°‹·˜Å—o™°œ


Ø °°„‹µ„‡ªµ¤­ŠÂ¨oª „ε ¨´ŠÄ‹š¸ÁÉ „·—‹µ„ ­¤µ›· „È œ o ° ¤Åžž¦³„°„´  ž{  µš¸É Á ¦µ Á˜¦¸¥¤Åªo¨oª čo„µ¦¡·‹µ¦–µÄœ®¨´„‡ªµ¤ Áž}œ‹¦·Š˜n°Åž

ä®­¤µ›·

ä®­¤µ›· ®¦º°š¸ÉÁ¦¸¥„„´œªnµÃ¤®­¤µ›· ­¤µ›·®´ª ˜° ­¤µ›·Äœ¨´„¬–³œ¸Ê¤¸Ÿ¼o­°œÂ¨³¤¸Ÿ¼ož’·´˜·„´œ °¥¼ n ¤ µ„ Ťn ªn µ°¥¼ n Ä œž¦³Áš«Åš¥®¦º°°¥¼n˜nµŠ ž¦³Áš« ‹³­°œÂ¨³ž’·´˜·Á°µÂ˜n‡ªµ¤­ŠÁž}œ ®¨´„Ÿ¼ošµÎ Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š¨ŠÅ—o„Èœ´ÉŠ°¥¼nœµœŸ¼oš¸É šÎµÄ®o‹·˜­Š¨ŠÅ¤nŗo „ȇ—· ª°„ª„Åž¤µ ‡·—Äœ Á¦ºÉ°Šœ´ÊœoµŠÁ¦ºÉ°Šœ¸ÊoµŠ‡·—™¹ŠÁ¦ºÉ°Š°—¸˜oµŠ‡·—Äœ Á¦ºÉ°Š°œµ‡˜oµŠ ­µ¦¡´—š¸É‹³®µÁ¦ºÉ°Š¤µ‡·—ª»nœ ªµ¥„´œÅž®¤— ¡¥µ¥µ¤‹³—¹ŠÁ…oµ¤µ°¥¼nĜ‡Îµ ¦·„¦¦¤„Èœ¹„Şŗožk®œ¹ÉŠ Á—¸Ì¥ª„È®¨ŠÅž‡·—Äœ ­·ÉŠ˜nµŠÇ°¸„Áž}œ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê Ťn¤¸‡ªµ¤­Š˜´ÊŠÄ‹ ¤´ÉœÅ—oÁ¨¥ Ÿ¼ošµÎ Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÅ—o„È‹³¤¸‡ªµ¤ ­»… ¤¸‡ªµ¤¥·œ—¸¡°Ä‹Äœ‡ªµ¤­»……°Š‡ªµ¤­Š œ´Êœ ™¹Š‹·˜‹³Á¦·¤É ™°œ°°„‹µ„‡ªµ¤­Š¤µ „ÈŤn °¥µ„Ä®o‹·˜™°œ ˜n‹Îµ Áž}œ„Ș°o Š™°œÁ¡¦µ³Áž}œ ­·ÉŠš¸ÉŤnÁš¸É¥ŠÁ®¤º°œ„´„µ¦œ°œ®¨´ Á¤ºÉ°™¹Š‹»— °·É¤˜´ªÄœ„µ¦œ°œ ‹Îµ Áž}œ„Ș°o Š˜ºœÉ  ™oµŸ¼¤o ¸Šµœš¸É Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤Åªo¨oª „È‹³Á¦·É¤šÎµ Šµœ˜n°ÅžÅ—oÁ¨¥ œ¸ÊŒ´œÄ— ‹·˜š¸É™°œ°°„‹µ„‡ªµ¤­Š°°„¤µ ¨oª Ÿ¼šo ¸ÉÁ‡¥Å—o „f ž{µ¤µ—¸Á˜¦¸¥¤Åªo¨oª „È œ o ° ¤‹· ˜ ¡· ‹ µ¦–µÄœž{  µ˜n ° Şŗo Á ¨¥ µŠ‡œÁ¤ºÉ°‹·˜Å—o™°œ°°„‹µ„‡ªµ¤­ŠÂ¨oª „Ȥ¸ ‡ªµ¤Á­¸¥—µ¥Äœ‡ªµ¤­»…š¸É¤¸°¥¼nĜ‡ªµ¤­Šœ´Êœ Ç°¥µ„‹³šÎµ ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š˜n°Åž¡¥µ

¥µ¤š»„°¥nµŠ ‹³˜o°ŠšÎµ ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š Ä®oŗo ‹³Å—o¤¸‡ªµ¤­»…Äœ‡ªµ¤­Š…°Š­¤µ›· ˜n°Åž œ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ ä®­¤µ›· ¤¸‡ªµ¤ ®¨ŠÄœ‡ªµ¤­»… ¨³®¨Š°¥¼nĜ‡ªµ¤­Š‹œ ¨º¤˜´ª Ÿ¼ošµÎ ­¤µ›·˜°o Š¤¸ž{µ «¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹ ŤnÁnœœ´Êœ‹³®¨Š°¥¼Än œ‡ªµ¤­Š­»…˜n°Åž‹³œ´ÉŠ ŗoÁ®¤º°œ®´ª˜°Ťn¤¸ž{µ‹³œÎµ ¤µ¡·‹µ¦–µÄœ ®¨´„­´‹›¦¦¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Šœ¸ÊÁ¨¥

­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÁž}œ®¨´„­µ„¨

„µ¦šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­Šœ¸ÊÁž}œ®¨´„­µ„¨š´ÉªÅž ¤¸ ¤µ„n°œ¡¦³¡»š›«µ­œµÁ„·—…¹ÊœÄœÃ¨„ Ĝ­¤´¥ Á‹oµµ¥­·š›´˜™³ž¦³­¼˜¤· µÅ¤n„¸Éªœ´ „Ȥ¸„·¨—µ­ Ÿ¼o¤¸‡ªµ¤Îµ œµÄœ„µ¦šÎµ­¤µ›·Á…oµ¤µ„¦µÅ®ªo —¼¨´„¬–³…°ŠÁ‹oµµ¥Â¨oª„Ȧ¼oªnµ Á‹oµµ¥œ¸ÁÊ ž}œŸ¼o¤¸ »ªµ­œµµ¦¤¸ ‹³Å—o°°„Ÿœª˜¦´­¦¼oÁž}œ¡¦³ ¡»š›Á‹oµÄœµ˜·œ¸Ê ‹³š¦Š¤¸ž{µµ–¦¼o‹oŠÁ®Èœ ‹¦·ŠÄœ¡¦³­´š›¦¦¤š´ÊŠ®¨µ¥ ‹³Å—oÁ­—Š›¦¦¤ Þ¦—Äœ®¤¼n¤ œ»¬¥rÄ ®oÁ „·—‡ªµ¤¦¼o‹oŠÁ®Èœ‹¦·ŠÄœ ¡¦³­´š›¦¦¤ œÎµ®¤¼n¤œ»¬¥rÁ…oµ­¼„n ¦³Â­Â®nŠ¤¦¦‡ Ÿ¨œ·¡¡µœÁž}œ‹Îµ œªœ¤µ„ „·¨—µ­Â­—Š ‡ªµ¤Á­¸¥Ä‹ªnµ ‹³¤¸°µ¥»°¥¼Ån —o£µ¥Äœ Ø ª´œ„È‹³ ˜o°Š˜µ¥¤¸‡ªµ¤Á­¸¥—µ¥ªnµÁ¦µ‹³Å¤n¤¸°µ¥»°¥¼¢n {Š ›¦¦¤…°ŠÁ‹oµµ¥œ¸ÊÁ¨¥ Á¤ºÉ°Á‹oµµ¥­·š›´˜™³¤¸ ¡¦³œ¤µ¥»ÓÚ¡¦¦¬µš¦Š¤¸Ã°„µ­ÅžÁ¥¸É¥¤¤ „¦»Š„·¨¡´­—»rÁž}œ‡¦´ÊŠÂ¦„Áž}œ‡¦´ÊŠš¸ÉÁž¨¸¥É œÂž¨Š ¸ª·˜‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n…°Š‰¦µªµ­š¸É­µÎ ‡´œ´Êœ‡º°ŗo Á®Èœ‡œÂ„n Á®Èœ‡œÁ‹Èžiª¥ Á®Èœ‡œ˜µ¥ ¨³Á®Èœ ­¤–¡¦µ®¤–rŸ¼o™º°ª˜µ¤˜Îµ¦µš¸Éŗo„¨nµªÁ°µ


٠Ūo Á¤ºÉ°Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤œ¹„‡·—…¹œÊ š¸Éċ œ´Êœ®¤µ¥™¹Šž{µÄœšµŠ›¦¦¤Å—oÁ¦·É¤Á„·—…¹Êœ ¨oª ץŤn˜°o Šœ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤šÎµ­¤µ›·Ä®o ‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÂ˜n°¥nµŠÄ—  ‹¹Šš¦Š¡·‹µ¦–µ ššªœ—¼ ‡œÂ„n ‡œÁ‹Èžiª¥ ‡œ˜µ¥ ¨³œ´„ ªœ´Êœ 𞜥·Ã„ œo°¤Á…oµ¤µ®µ—¼¡¦³°Š‡rÁ°Š ‹¹Šš¦ŠÁ„·—‡ªµ¤­¨—­´ŠÁª…¹Êœ¤µš¸Éċªnµ Á¦µ„È‹³ ˜o°ŠÂ„n Á‹È ˜µ¥ Á®¤º°œ‡œ„¨»n¤œ´Êœ Ĝ‡¦´ÊŠœ´Êœ š¦Š‡·—ššªœ°¥¼n˜¨°—Áª¨µªnµ‹³˜o°ŠÁž}œ°¥nµŠ œ¸ÊÁ®¤º°œ„´œ ‹¹Š˜´—­·œ¡¦³š´¥°°„Ÿœª Á¡ºÉ°‹³ ®µª·›¸Â„oŤnÄ®o¤¸„µ¦Â„nÁ‹È˜µ¥°¸„˜n°Åž ‹¹Šš¦Š°°„Ÿœªš¸ É {~ŠÂ¤nœµÎÊ °Ãœ¤µÁ¤ºÉ°ŸœªÂ¨oª „È­ªŠ®µ‡¦¼Ÿ¼o­°œ ‹¹Šš¦µ…nµª…°Š—µ­š´ÊŠ ­°Š„Èŗoš¦Š«¹„¬µª·›ž¸ ’·´˜·„´—µ­œ´œÊ —µ­ „È­°œÄœª·›š¸ µÎ ­¤µ›·Ä®oĜ…´Êœ˜°œ˜nµŠÇ ¡¦³°Š‡r „Èš¦Šž’·´˜·˜µ¤ šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­Š‹œ¤¸‡ªµ¤ ÎµœµÄœª·›¸„µ¦šÎµ ­¤µ›·Â¨³¤¸‡ªµ¤Îµ œµÄœ „µ¦šÎµµœ Áž}œ¦¼žµœ °¦¼žµœ ¤¸‡ªµ¤ Îµœµ¤µ„š¸Á—¸¥ª ¡¦³°Š‡rš¦ŠšÎµ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê œµœ™¹Š®oµže„ªnµ …–³šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­Š°¥¼œn ´Êœ „·Á¨­˜´–®µœo°¥Ä®nÁ®¤º°œÅ—o®¤—Åž ¤¸Â˜n ‡ªµ¤­»…‡ªµ¤­µ¥˜¨°—Áª¨µÁ¤ºÉ°‹·˜™°œ°°„ ‹µ„‡ªµ¤­ŠÄœµœÂ¨oª °Îµœµ‹…°Š­¤µ›· °Îµœµ‹…°Šµœ„ÈÁ­º°É ¤Åž„·Á¨­˜´–®µœo°¥Ä®n „È¢¼…ʹœ¤µš¸Éċ˜µ¤Á—·¤ Áž}œ°¥¼nĜ¨´„¬–³œ¸ÊÁ¦ºÉ°¥ ¤µ¥µªœµœ¡¦³°Š‡r‹¹Šš¦Š‡·—Å—oªnµª·›¸œ¸ÊŤnčn Áž} œ œªšµŠš¸É‹ ³˜¦´­¦¼oÁž}œ¡¦³¡»š›Á‹oµÂ˜n °¥nµŠÄ— ŤnÁž}œª·›¸š¸É‹³¨³„·Á¨­˜´–®µÄ®o ®¤—Åž‹µ„¡¦³š´¥Å—o ¡¦³°Š‡r‹¹Šš¦Š¨µ —µ­š´ŠÊ ­°ŠÅžÁ­¸¥Á¡ºÉ°®µ°»µ¥ª·›Ä¸ ®¤nÁ¡ºÉ°

‹³Å—o˜¦´­¦¼o˜n°Åž Ä®o¡ª„Á¦µÅ—o«„¹ ¬µ—¼ªµn ¡¦³ °Š‡rš¦Š­¦oµŠµ¦¤¸Äœž{µ›·„³ ¤¸œ·­´¥šµŠ ž{µÁ˜È¤Áže~¥¤Â¨oª°¥nµŠ­¤¼¦–r Á¤ºÉ°¡¦³°Š‡r š¦ŠšÎµ ­¤µ›· ¤¸‡ªµ¤­Š¨¹„¨³Á°¸¥—™¹Š…œµ—œ´Êœ ž{µ…°Š¡¦³°Š‡r„ÅÈ ¤nŗoÁ„·—…¹œÊ ˜n°¥nµŠÄ— šÎµÅ¤¡ª„Á¦µ‹¹Š¤µÁ…oµÄ‹Â®ª„Âœªªnµž{µ Á„·—‹µ„­¤µ›·Á¨nµ ®¦º°Á¦µ‹³¥·ÉŠ„ªnµ¡¦³ ¡»š›Á‹oµ°¥nµŠœ´Êœ®¦º° šÎµ ŤŤn«¹„¬µž¦³ª´˜· …°Š¡¦³¡»š›Á‹oµ—¼oµŠ Á¡º°É ‹³Å—o„o‡ªµ¤Á…oµ ċŸ·—„o‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—…°Š˜´ªÁ¦µÅ—o ¤·Än‹³Åžœ´ÉŠ ®¨´˜µ¤Ã—¥Å¤n˜°o Š«¹„¬µć¦ªnµ°³Å¦­°œ°¥nµŠ Ŧ„ÈÁºÉ°˜µ¤Ã—¥Å¤n¤¸Á®˜»Ÿ¨ Á¤ºÉ°¡¦³°Š‡rÁ­—È‹‹µ„—µ­ÅžÂ¨oª „ÈŞ«¹„¬µ ‹µ„¨´š›·°œºÉ Ç°¸„®¨µ¥ª·›š¸ ¸Á—¸¥ª¤¸ª·›®¸ œ¹ÉŠš¸É¡¦³ °Š‡rš ¦Š‡·—ªnµ‹³Áž}œ œªšµŠ˜¦´­¦¼oŗo œ´Êœ‡º° „µ¦°—œ°œ°—°µ®µ¦°¥¼šn ¸É—Š‡­·¦· ‹œ¡¦³ª¦„µ¥ Ž¼Ÿ°¤ š‹³­·Êœ¡¦³œ¤r š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµÎµ Á¡È š»„„¦„·¦·¥µ™¹Š…œµ—œ´Êœ„È¥Š´ Ťn­µÎ Á¦È‹˜¦´­¦¼oŗo‹¹Š ž¦µ„’œ·¤·˜Á®Èœ¡¦³°·œš¦rÁ°µ¡·–­µ¤­µ¥¤µ—¸— Ä®o—¼  ­µ¥®œ¹ÉŠ ®¥n°œ¥µœÅžÁ­¸¥Š¡·–„È—´ŠÅ¤n Å¡Á¦µ³°¸„­µ¥®œ¹ÉŠ®¤»œ˜¹ŠÁ„·œÅžÁ­¸¥Š¡·–„ÈŤn Å¡Á¦µ³°¸„Ánœ„´œ °¸„­µ¥®œ¹ÉŠÅ¤n¥µœÂ¨³Å¤n™¹Š Á­¸¥Š¤¸‡ªµ¤Å¡Á¦µ³Á­œµ³—¸ ¡¦³°Š‡rš¦Š˜¸‡ªµ¤ ®¤µ¥Äœœ·¤˜· œ´ÊœÅ—o™„¼ ˜o°Š ªnµ®¥n°œ¥µœÄœ„µ¦ ž’·´˜· ®¦º°ž’·´˜·Á‡¦nŠ¤µ„Á„·œÅž š´ÊŠ­°Šª·›œ¸ ¸Ê ‹³Å¤nÁž}œÅžÄœ„µ¦˜¦´­¦¼oŗoÁ¨¥ ¡¦³°Š‡r˜°o Šš¦Š ž’·´˜·Äœ¤´·¤µ‡º°‡ªµ¤¡°—¸ ¡¦³°Š‡r„®È ¥»— šÎµÄœª·›¸œœ´Ê „¨´¤µÁ­ª¥°µ®µ¦˜µ¤ž„˜·˜°n Ş Á¤ºÉ°ž{‹ª´‡‡¸¥®r ¨®œ¸ÅžÂ¨oª¡¦³°Š‡rš¦Š‡·—


Ú ®µª·›¸ž’·˜´ —· ªo ¥¡¦³°Š‡rÁ°Š ‹¹ŠÅ—o¦¼oª·›¸š¸É™„¼ ˜o°Š °¥nµŠ¤´ÉœÄ‹ªnµÁž}œÂœªšµŠš¸‹É ³˜¦´­¦¼oÁž}œ¡¦³¡»š› Á‹oµÂœnœ°œ ‡·—Å—oĜnªŠ¡¦³°Š‡rš¦ŠÁ­¸É¥Š™µ— š°Š‡Îµ š¸Éšªœ„¦³Â­œÎµÊ œ´ÊœÁ°Š „µ¦ž¨i°¥Ä‹Ä®o Á„·—‡ªµ¤¥·œ—¸Ÿ¼„¡´œÄœ­·ÉŠÄ— ‹³šÎµ Ä®oċ¨°¥Åž ˜µ¤„¦³Â­Ã¨„ ®µš¸É­·Êœ­»—Ťnŗo ¡¦³°Š‡rš¦Š ®ªœ‡·—¡·‹µ¦–µ¥o°œ®¨´Š Á¤ºÉ°‡¦´ÊŠ¡¦³°Š‡r®œ¸ °°„‹µ„„¦»Š„·¨¡´­—»r ‹µ„¡¦³œµŠ¡·¤¡µÂ¨³ ¡¦³¦µ®» ¨ Á¡ºÉ ° °°„Ÿœª ¡¦³°Š‡rš ¦ŠÄo ž{µ¡·‹µ¦–µ¦¼oÁ®Èœ‡ªµ¤‹¦·Š Ĝ‹»—œ¸ÁÊ °Š š¸É¡¦³°Š‡rŗo‡oœ¡ÄœÂœªšµŠ…°Šª·ž{­­œµ °´œÁž}œ®¨´„ž’·´˜·š¸Éš¦Š‡oœ¡Â¨³š¦µÅ—o —oª¥¡¦³°Š‡rÁ°Š ץŤn¤¸Ä‡¦Áž}œ‡¦¼­°œÂ˜n °¥nµŠÄ— š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ®¨´„…°Šž{µ ª·›¸„µ¦šÎµ ­¤µ›·šÉ¸Á‡¥š¦Š f„„´—µ­¤µ ¡¦³°Š‡r„šÈ µÎ Á¡ºÉ° Á­¦·¤ž{µÁšnµœ´Êœ ®¨´„„µ¦šÎµ­¤µ›·¤·ÄnÁž}œª·›¸šÉ¸š¦Š‡oœ¡—oª¥¡¦³ °Š‡rÁ°ŠÂ˜n°¥nµŠÄ— ‹³ªnµÁž}œª·›Á¸ —·¤š¸É¡¦³°Š‡r Á‡¥ f„°¥¼„n ´ —µ­š´ŠÊ ­°Š¤µ„n°œ ‹³ªnµÁž}œª·›¸ …°Š¡ª„—µ­§µ¬¸„ÈŤnŸ·— ¡¦³°Š‡rš¦ŠÁ®Èœ ‡ªµ¤­Îµ ‡´Äœ„µ¦šÎµ ­¤µ›·œÊ¸ ‹¹ŠÅ—oœÎµ ¤µÁ¡ºÉ° Áž}œ°»µ¥Á­¦·¤ž{µÁšnµœ´Êœ Á¡¦µ³„µ¦šÎµ ­¤µ›·šµÎ Ä®oċÁ„·—¤¸¡¨´Š ċš¸É¤¸¡¨´Š‹µ„­¤µ›·œ¸Ê Á°Š ‹¹ŠœÎµ ¤µž¦³„°Äœ„µ¦®œ»œž{µ ‹¹ŠšÎµ Ä®o ž {  µ¤¸ ¡ ¨´ Š Ĝ„µ¦¡· ‹ µ¦–µÄœ­´ ‹ ›¦¦¤Å—o °¥nµŠ´—Á‹œ¤µ„…¹Êœ ¤·ÄnªnµšÎµ ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸ ‡ªµ¤­ŠÅ—o¨oª ž{µ‹³Á„·—…¹Êœ˜µ¤š¸ÉÁ…oµÄ‹ „´œ ®¨´„…°Šª·ž{­­œµœ¸Ê ‹³¤¸ÁŒ¡µ³…°Š¡»š› «µ­œµÁšnµœ´Êœ «µ­œµ°ºœÉ ¨´š›·°œºÉ ‹³¤µÁ¨¸¥œ

Á°µ°¥nµŠ˜µ¤Å¤nŗoÁ¨¥ Áž}œ®¨´„ÁŒ¡µ³Ÿ¼o ž’·´˜·šÉ¸‹³Á…oµ™¹Š¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœÁšnµœ´Êœ «µ­œµ °ºÉœ¨´š›·°ºÉœÅ¤n¤¸­·š›·ÍšµÎ ŗo°¥nµŠœ¸Ê ­nªœ®¨´„„µ¦šÎµ ­¤µ›·Áž}œª·›š¸ µÎ „´œÅ—oš´ÉªÅž‡œ¤¸«¸¨„ÈšµÎ ­¤µ›·Ä®o ‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÅ—o‡œÅ¤n¦¼oÁ¦ºÉ°Š«¸¨„ÈšµÎ ­¤µ›·Ä®o‹·˜ ¤¸‡ªµ¤­ŠÅ—oÁnœ„´œ Ánœ ¡ª„—µ­§µ¬¸ Áž}œ˜oœ ­¤µ›·Áž}œ®¨´„­µ›µ¦–³š´ÉªÅž ŤnŸ¼„ …µ—Ťn‹Îµ „´—»‡‡¨ Ťn‹Îµ „´—µ˜·Â¨³«µ­œµ °³Å¦„µ¦šÎµµœ°£·µ„ÈÁnœ„´œ Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Äœ šµŠœ¸Ê „È¥°n ¤šÎµÄ®oÁ„·—Å—oÁ®¤º°œ„´œ Áž}œ®¨´„ª·›¸ šÎµÁ¡ºÉ°®¨°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œš»„…rލ´Éª…–³®œ¹ÉŠÁšnµ œ´Êœ ¡ª„—µ­§µ¬¸Á…µšÎµ „´œ°¥¼n„ÁÈ ¡¦µ³Á…µÅ¤n¦¼o ª·›¸—¸„ªnµœ¸Ê Á…µ¦¼oÁšnµœ¸Ê„šÈ µÎ °¥¼°n ¥nµŠœ¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ ‡ªµ¤­»…Ä‹Åžª´œ Ç Ášnµœ´Êœ ¡ª„µª¡»š›š¸ÉŤn ŗo«„¹ ¬µª·›¸ž’·´˜Ä· ®o™¹ŠŽ¹ÉŠ‡ªµ¤¡oœš»„…rŞŗo «¹„ ¬µ¦¼oÁ ¡¸¥ Š­¤µ›·Ášnµœ¸Ê „È­°œ„´œ°¥nµŠœ¸Ê ¨³¡µ„´œž’·´˜·Å—oÁ¡¸¥ŠÁšnµœ¸Ê ™¹Š°¥nµŠÅ¦ „È ¥´Š—¸„ªnµš¸ÉŤnž’·´˜·Á¨¥ Ä®o f„šÎµ Á¡ºÉ°Á­¦·¤­¦oµŠ µ¦¤¸Ä®o„n˜ª´ Á°ŠÁ°µÅªo Ĝµ˜·®œoµ Á¤ºÉ°Å—oÁ„·— ¦nª¤«µ­œµ…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµ°Š‡rė°Š‡r®œ¹ÉŠ „Ȥ¸ ­·š›·Í¦¦¨»›¦¦¤Å—o

­¤µ›·µœ

­¤µ›·š¸ÉÃ¥ŠÁ…oµÁž}œµœœ´ÊœŸ¼ož’·´˜·„Ș°o Š«¹„¬µ Ä®oÁ…oµÄ‹Á°µÅªo ŤnÁnœœ´Êœ‹³®¨Š˜·—°¥¼Än œ­¤µ›· ‡ªµ¤­ŠÂ¨³®¨Š˜·—°¥¼nĜµœ˜n°Åž „µ¦ «¹„¬µ˜o°ŠÂ¥„­¤µ›·‡ªµ¤­Š„´µœ°°„‹µ„ „´œ ŤnÁnœœ´Êœ ‹³Å¤n¦¼oªnµ°³Å¦Áž}œµœ °³Å¦Áž}œ ­¤µ›·„µ¦šÎµ­¤µ›·„ÁÈ ž}œ®¨´„Á—¸¥ª„´œ˜µ¤š¸É¡ª„


ÒÑ Á¦µšÎµ °¥¼Än œ…–³œ¸Ê šÎµ ­¤µ›·„ÁÈ ¡ºÉ°Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤ ­ŠÁšnµœ´Êœ„µ¦œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤„ÈÁ¡ºÉ°Ä®o‹·˜¤¸­˜·Å—o Á„µ³°¥¼Än œž{‹‹»´œ ŤnÄ®o‹·˜‡·—ª°„ª„­n­nµ¥ ޤµŤnÄ®o‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š°—¸˜š¸ÉŸnµœÅž ŤnÄ®o‹·˜Å—o ‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š°œµ‡˜š¸¥É Š´ Ťn¤µ™¹Š Ä®o‹·˜¦³¨¹„°¥¼n„´ ‡Îµ¦·„¦¦¤Äœž{‹‹»´œÄ®o f„šÎµ °¥¼°n ¥nµŠœ¸Ên°¥ Ç ‹œÁ„·—‡ªµ¤Á‡¥·œ ˜n°Åž‹·˜„È‹³‡n°¥Áž}œ­¤µ›· ¤¸‡ªµ¤­ŠÅžÁ°Š‡Îµªnµµœ®¤µ¥™¹Š„ε®œ— ‹·˜Ä®o¤¸­˜· Á¡nŠ—¼­·ÉŠÄ—­·ÉŠ®œ¹ÉŠ „µ¦ f„Á¡nŠÄ®¤n Ç Ä®oÁ¡nŠ­·ÉŠ£µ¥œ°„°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠ„Èŗo Á¡nŠ‹œ˜·—˜µ˜·—Ä‹Äœ­·ÉŠœ´Êœ Ç Ä®o¦¼oÁ®ÈœÁž}œ ‹»—Á—¸¥ª Á¡nŠ‹œÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Îµœµ ¨oª œo° ¤Á…oµ ¤µÁ¡n Š Ĝ¦n µ Š„µ¥­n ª œÄ—­n ª œ®œ¹É Š Á¡nŠ¦nµŠ„µ¥Äœ­nªœÅ®œ„Ȅε ®œ—‹·˜Ä®o¤¸­˜·Á¡nŠ—¼ °¥¼n„´‹»—œ´Êœ Ç Ä®o¦¼oÁ®Èœªnµ‹»—š¸ÉÁ¦µÁ¡nŠ¤¸­¸Â¨³ ¨´„¬–³Áž}œ°¥nµŠÅ¦ Ĝ‡¦´ÊŠÂ¦„ Ä®o„µÎ ®œ—Á¡nŠ Áž}œ‹»—Á¨È„ÇÁ°µÅªo Á¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤Îµœµ‹¹Š…¥µ¥ Ĝ„µ¦Á¡nŠ°°„Åž Ä®o¦¼oÁ®Èœ´—š´Éª¦nµŠ„µ¥¥·ŠÉ —¸ œ¸Ê Áž}œª·› ¸ f„Á¡nŠÄœ¦¼ž ª·›„¸ µ¦Á¡nŠÄœœµ¤ Ä®očo­˜· „ε®œ—­˜·Á¡nŠ—¼Ä®o¦¼o°¥¼nĜ…–³œ´Êœ ª·›¸„µ¦ f„ µœœ¸Ê¤¸…´Êœ˜°œ¤µ„ ¨³Áž}œª·›š¸ ¸É‹³ž’·´˜·˜µ¤ ŗo¥µ„™oµ°¥µ„¦¼Äo œ¦¼žÂ˜nµŠÇÄ®oŞ«¹„¬µÄœ ˜Îµ¦µ ¤¸…´Êœ˜°œž’·´˜·Áž}œ ž“¤µœ š»˜·¥µœ ˜˜·¥µœ‹˜»˜™µœš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ¦¼žµœµœÄœ ¦³—´­¼Š…¹ÊœÅž ŗo„n °µ„µ­µœ´‹µ¥˜œ³ ª· µœ´‹µ¥˜œ³ °µ„·‹´µ¥˜œ³ Áœª ­´  µœµ­´  µ¥˜œ³ š¸É Á ¦¸ ¥„ªn µ°¦¼ žµœ „µ¦šÎµ µœÄœ¥»‡œ¸Ê ¥µ„š¸É‹³¤¸Ÿ¼ošÎµÅ—o ®¦º° šÎµÅ—o¨oª„È‹³®¨Š˜·—°¥¼Än œµœ˜n°Åž Ťn¤¸ 榋³¤µnª¥Â„oŅĮo°°„‹µ„µœÅ—oÁ¨¥

Á¤ºÉ°°›·µ¥ÄœÁ¦ºÉ°Š…°Šµœ„Ș°o Š°›·µ¥™¹ŠÁ¦ºÉ°Š °£·µÁ¡¦µ³¤¸‡ªµ¤Á„¸¥É ªÃ¥Š™¹Š„´œ µŠ‡œ¤¸ ‡ªµ¤ÎµœµÄœµœÂ˜nŤnÎµ œµÄœ°£·µ µŠ‡œ¤¸‡ªµ¤ÎµœµÄœ°£·µÂ˜nŤnµÎ œµ Ĝµœ µŠ‡œÎµœµÄœµœÂ¨³¤¸‡ªµ¤ ÎµœµÄœ°£·µ—oª¥µœ°£·µ¤¸“µœš¸É Á„·—…¹Êœ‹µ„­¤µ›·‡ªµ¤­Š—oª¥„´œ Ÿ¼ošµÎ ­¤µ›·¤· čnªnµ‹³¤¸µœ ¤¸°£·µÁ®¤º°œ„´œš»„‡œ Áž}œ Á¡¦µ³µ¦¤¸ šÉ¸ Å —o  Î µ Á¡È  ¤µÅ¤n Á ®¤º ° œ„´ œ °£·µ¤¸®¨µ¥°¥nµŠÁnœ‹´„…»µ– ‡º° µ– šµŠ˜µ®¤µ¥™¹Š˜µš·¡¥rÁ„·—…¹Êœ°¥µ„¦¼°o ¥µ„Á®Èœ Ĝ­·ÉŠÄ—„È„µÎ ®œ—‹·˜—¼Å—o °¥µ„‹³Á®Èœ¦¼žÁšª—µ ¦¼ž­´˜ªrœ¦„ ®¦º°—¼¦¼ž°ºÉœÄ—„Èŗo 혐µ– Áž}œ µ–šµŠ®¼ Á¦¸¥„ªnµ®¼š·¡¥r „È°°„¤µ‹µ„‹·˜Ánœ „´œ°¥µ„¢{ŠÁ­¸¥Š°³Å¦„È„µÎ ®œ—‹·˜¢{ŠÁ­¸¥Å—o Á‹ ؞¦·¥µ– „ε®œ—‹·˜—¼‡ªµ¤‡·—…°Š‡œ°ºœÉ ŗo °· š ›· ª· › ¸ ¤¸ § š›·Í šÉ¸ ‹ ³—Î µ —· œ Á®µ³Á®·¦ Á—·œ ޘµ¤ °µ„µ«Å—o ¤Ãœ¤¥·š›· ¤¸§š›·ÍšµŠÄ‹ „ε®œ—‹·˜ °°„Áž}œ¦¼ž®¨µ¥ Ç ‡œÅ—o ‹»˜¼žžµ˜µ– „ε®œ—‹·˜¦¼oª·µ–š¸‹É ³ÅžÁ„·—Äœ£¡˜nµŠ Ç ŗo ž»¡Á¡œ·ªµ­µ­œ»­­˜·µ– „ε®œ—‹·˜¦³¨¹„µ˜· š¸ÉŸnµœ¤µÅ—o °£·µš¸°É ›·µ¥¤µœ¸Ê Áž}œÁ¡¸¥Š µ–…´Ê œ 脸 ¥ r Á šn µ œ´Ê œ  Ťn Á „¸É ¥ ª„´  ¤¦¦‡Ÿ¨ œ·¡¡µœÂ˜n°¥nµŠÄ—Á¡¸¥ŠÁž}œ…°ŠÁ¨nœÁšnµœ´Êœ ™oµ ¡¦³°¦·¥Á‹oµšnµœ¤¸°£·µœ¸Ê „ÈÁ¡ºÉ°Â­—Šž¦µ š·’“·¤µœ³…°Š‡œÁšnµœ´Êœ˜µ¤ž„˜·šnµœ‹³Å¤nÁ¨nœ ¨³Â­—Š°°„¤µÄ®o‡œÅ—o¦¼o °£·µÁž}œŸ¨š¸É Á„·—‹µ„­¤µ›· Á„·—…¹ÊœÅ—oÁŒ¡µ³Ÿ¼šo ¸ÉÁ‡¥Å—o­¦oµŠ µ¦¤¸¤µšµŠœ¸ÊÁšnµœ´Êœ Ÿ¼oš¸ÉŤn¤¸œ·­´¥­¦oµŠµ¦¤¸¤µ


ÒÒ ™¹Š‹³šÎµ­¤µ›·¤¸‹·˜­Š¨³Á°¸¥—…œµ—Å®œ „È‹³ ŤnÁ„·—°£·µœ¸ÂÊ ˜n°¥nµŠÄ—µœ °£·µ œ¸Ê ‹³Á„·—…¹ÊœÅ—oš´ÊŠ¡¦³°¦·¥Á‹oµÂ¨³Á„·—…¹ÊœÅ—ošÊ´Š ž»™»œŤnŗoŸ„¼ …µ—Äœµ˜· «µ­œµ®¦º°Ÿ¼oŤn œ´™º°«µ­œµ°³Å¦„ȚεĮo µœ °£·µ Á„·—…¹œÊ ŗo™oµ®µ„šnµœÁ®¨nµœ´ÊœÁ‡¥­¦oµŠœ·­¥´ µ¦¤¸¤µÄœšµŠœ¸Ê „µ¦šÎ µ ­¤µ›· ‡ªµ¤­Š „µ¦šÎ µ µœ „µ¦š¸É¤¸ °£·µŸ¼oš¸ÉŤnŗo«¹„¬µÄ®o¨³Á°¸¥—®¦º°«¹„¬µ¤µ Ÿ·ªÁŸ·œ „È‹³Á…oµÄ‹ªnµÁž}œ…°Š«µ­œµ¡»š› ×¥˜¦Š š¸É‹¦·ŠÂ¨oª¡ª„—µ­§µ¬¸Á…µšÎµ „´œ¤µ „n°œ¡¦³¡»š›«µ­œµ‹³Á„·—…¹ÊœÄœÃ¨„ µª¡»š› ­nªœÄ®n¥Š´ ŤnÁ…oµÄ‹ ‹¹ŠœÎµ ¤µ­°œ„´œ°¥nµŠÁ°µ ‹¦·ŠÁ°µ‹´ŠÁ¨¥š¸Á—¸¥ª ™oµ®µ„šÎµÅ—o‹¦·Š„È‹³®¥»— °¥¼Án ¡¸¥ŠÁšnµœ¸Ê ‹³ŸnµœÅžÄ®o™Š¹ ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœÅ¤n ŗoÁ¨¥ Á¡¦µ³Ÿ¼Áo ž}œ°¥nµŠœ¸Ê‹³¤¸š·’“·¤µœ³­¼Š¤µ„ ‹³Á„·—ð®´Š°¨´Š„µ¦Ä®nØ ‹³Å¤n¥°¤„o¤®´ªÄ®o ć¦ Ç Áž}œŸ¼oÁ¥n°®¥·ÉŠ‹°Š®°Š¨Îµ ¡°Š˜´ª¤µ„š¸ Á—¸¥ª‹³¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœ˜´ªÁ°Š榋³¡¼—ªnµŸ·— ŤnŗoÁ¨¥ ‹³Â­—Š°°„¤µ—oª¥‡ªµ¤Å¤n¡°Ä‹š´œ š¸ ™oµ¤¸Ÿ¼ož’·´˜·Ä®o µœ °£·µ Á„·—…¹ÊœÅ—oĜ ¥»‡œ¸Ê ‡–³¨¼„«·¬¥r„È‹³¡¥µ„¦–rÄ®oÁž}œ¡¦³ °¦®´œ˜rŞĜš´œš¸ ¨µ£­´„„µ¦³„È‹³Å®¨¤µÁš¤µ ¤µ„¤µ¥‹œÁ®¨º°¨oœ ¡ª„µª¡»š›­nªœÄ®n¤¸ „µ¦«¹ „¬µÄœ®¨´ „¡» š›«µ­œµœo °¥¤µ„ ć¦ ž’·´˜·Å—o×¥ª·›Â¸ ž¨„ Ç „È‹³˜ºœÉ Á˜oœÁºÉ°ªnµÁž}œŸ¼o ¤¸‡»–›¦¦¤Äœš´œš¸ œ¸Ê‡º°…µ—„µ¦«¹„¬µž¦³ª´˜· …°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµœ´ÊœÁ°Š‹¹ŠÁž}œœ·­´¥š¸ÉÁº°É Šnµ¥×¥ Ťnŗo‡·—¡·‹µ¦–µÄœÁ®˜»Ÿ¨°³Å¦‹¹ŠÁž}œ­´š›µª·ž ¥»˜ ÁºÉ°°³Å¦Ã—¥Å¤nŗočož{µ¤µ—ε ¦·˜¦·˜¦°Š

‹¹ŠÁž}œ‡ªµ¤ÁºÉ°š¸ÉŠ¤Šµ¥…µ—Á®˜»Â¨³Ÿ¨ ÁºÉ° ¤Š‡¨˜ºÉœ…nµªÁž}œ„¦³˜nµ¥˜ºœÉ ˜¼¤Åž «µ­œµ ¡»š›Áž}œ‡Îµ ­°œš¸ÉÁº°É ĜÁ®˜»Ÿ¨ ‹³ÁºÉ°Äœ­·ÉŠÄ— ‹³˜o°ŠÄož{µ¤µª·Á‡¦µ³®rª·‹´¥Ä®o¦¼oÁ®Èœ‡ªµ¤ ‹¦·ŠÁž}œ®¨´„›¦¦¤ª·‹µ¦–rć¦n‡¦ª Ťnŗo­°œ Ä®o Á ºÉ ° Á¡¸ ¥ Š°¥n µ ŠÁ—¸ ¥ ªÁ®¤º ° œ«µ­œµ°ºÉ œ °¥n µ Áž} œ µª¡» š ›Âœ„„o ª œ„…» œ š°Š 榋³Áž}œ°¥nµŠÅ¦®¦º°­°œ°¥nµŠÅ¦„È‹³ÁºÉ° ˜µ¤ÅžÁ­¸¥š´ÊŠ®¤—«¦´š›µ‡ªµ¤ÁºÉ°„ÈÄ®oÁºÉ° Ĝ­·ŠÉ š¸É‡ª¦ÁºÉ°Ášnµœ´ÊœŒ³œ´Êœ˜o°Š¤¸„µ¦«¹„¬µ —oª¥­»˜¤¥ž{µ‹¹ŠÁž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœš¸É­µÎ ‡´™oµ «¹„¬µ¤µŸ·— „È‹³Á„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·— Á„·—‡ªµ¤ Á®Èœ Ÿ·—Á„·—…¹Êœ Á¤ºÉ °œÎµ ޞ’·´˜·„È‹³Á„·—Áž}œ ¤·‹Œµž’·´˜·š¸ÉŸ·—˜n°Åž ™oµ«¹„¬µ¤µ™¼„„È‹³Á„·— ‡ªµ¤Á…oµÄ‹™¼„¨³Á„·—‡ªµ¤Á®Èœ™¼„Á„·—…¹ÊœÁnœ „´œ Á¤º°É œÎµ¤µž’·´˜·„È‹³Áž}œ­´¤¤µž’·´˜·°¥nµŠ ™¼„˜o°Š°›¦¦¤˜n°Åž

Á‹Ã˜ª·¤»˜·

Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Áž}œÁ‹Ã˜ª·¤»˜· Ĝ°—¸˜µ˜·š¸ÉŸnµœ¤µÁ‡¥ Áž}œ—µ­§µ¬¸¤µ„n°œ ŗoµÎ Á¡È­¤µ›· ¤¸µœ °£·µ¤µ‹œÁž}œœ·­´¥ŤnÁ‡¥ f„­˜·ž{µÄœ „µ¦¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤Â˜n°¥nµŠÄ—¤¸Â˜n˜´ÊŠÄ‹šÎµ ­¤µ›·šÎµ µœ°£·µ¤µ˜¨°—Á¤ºÉ°šnµœÁ®¨nµ œ´ÊœÅ—o¤µÁ„·—Äœ¥»‡ž{‹‹»´œœ¸Ê „µ¦ž’·´˜·„È‹³¤¸ œ·­´¥¡°Ä‹Äœ„µ¦šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­Š ¤¸µœ ¤¸ °£·  µÁ„· — …¹Ê œ ˜µ¤œ· ­´ ¥ Á—· ¤  Á¤ºÉ ° µœ °£·µÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª„È‹³Áž}œšµŠ˜´œ ž’·´˜· ª„ªœÅž¤µ°¥¼nĜ­¤µ›· ª„ªœÅž¤µ°¥¼n„´ µœ°£·µÁšnµœ´Êœ‹³Å¤n¦‹¼o ´„šµŠ°°„Á¡ºÉ°


ÒÓ ‡ªµ¤®¨»—¡oœÁ…oµ­¼n„¦³Â­›¦¦¤Å—oÁ¨¥ ‹³¤¸ „µ¦®¨Š˜·—°¥¼°n ¥nµŠœ¸ÊŞ‹œ˜¨°—ª´œ˜µ¥Ÿ¼o¤¸ œ·­´¥ÄœšµŠÁ‹Ã˜ª·¤»˜· „µ¦ž’·´˜·Ä®o™¹ŠŽ¹ÉŠ¤¦¦‡Ÿ¨ œ·¡ ¡µœÅ—o šnµœÁ®¨nµœ¸Ê˜o°ŠÅžÁ„·—Äœ¥»‡­¤´¥š¸É ¡¦³¡»š›Á‹oµš¦Š¡¦³œ¤r¸¡°¥¼n ‹¹Š‹³Å—o¦¦¨» ›¦¦¤Äœ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœÅ—o Á¡¦µ³šnµœÁ®¨nµœ¸Ê¥Š´ ˜·—°¥¼n„´‡ªµ¤­Š˜·—°¥¼Än œµœ ‹³¤µ f„­°œ Ä®o čo ­ ˜· ž{  µ¡· ‹ µ¦–µÄœ­´ ‹ ›¦¦¤˜µ¤‡ªµ¤ Áž}œ‹¦·ŠÄœš¸Á—¸¥ªÅ¤nŗo ¡¦³¡»š›Á‹oµš¦Š¤¸‡ªµ¤ ¦°¦¼oĜª·›¸„µ¦­°œšnµœÁ®¨nµœ¸ÊÁž}œ°¥nµŠ—¸ ¡¦³ °Š‡r‹³˜o°Š­°œÄ®ošµÎ ­¤µ›·‡ªµ¤­Š Ä®ošµÎ µœ ‹œ™¹Šš¸É­»— Á¤ºÉ°™¹Šš¸É­»—…°ŠµœÂ¨oª‹³šÎµ ˜n° Ş°¸„Ťnŗo ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµÁž}œšµŠ˜´œ Á¤ºÉ°™¹Š šµŠ˜´œ „È‹³¤¸„µ¦ž’·´˜·Âª„ªœÅž¤µ „È ‹³Á¦·É¤˜´ÊŠ˜oœÄœ„µ¦šÎµµœÄ®¤n Á®¤º°œ„´ ˜µ°—¡µ¥Á¦º°°¥¼nĜ­¦³ ®µšµŠ°°„Ťnŗo Á¨¥ Ĝ‹»—œ¸ÊÁ°Š ¡¦³¡»š›Á‹oµ‹¹Š‹³š¦¤µœÄ®o „¨´Ä‹Å—o ‹³˜¦´­ÄœÁ·Š˜Îµ ®œ·Ä®o…o°‡·—Á¡ºÉ°Ä®o šnµœÁ®¨nµœ´Êœ¤¸‡ªµ¤­Îµ œ¹„ªnµ „µ¦šÎµ­¤µ›·‡ªµ¤ ­Š „µ¦®¨Š˜·—°¥¼Än œµœ ‹³Á„·—‡ªµ¤­»…šµŠ ċŗoŤnœµœ„È‹³Á­º°É ¤Åž ª·›„¸ µ¦šÎµ°¥nµŠœ¸Ê Á¦µ ˜™µ‡˜Å—ošÎµ ¤µ„n°œÂ¨oª ŤnčnœªšµŠš¸É‹³ ¨³°µ­ª„·Á¨­˜´–®µÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹Å—o ¤· čn  œªšµŠš¸É‹ ³Å—o ¦¦¨»› ¦¦¤Áž}œ ¡¦³°¦·¥ Á‹oµ š¸É‹ ³®¨»—¡oœÁ…oµ­¼n¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœÂ˜n °¥nµŠÄ— ĜÁ¤ºÉ°¸ª·˜˜µ¥Åž „È‹³Å—oÁž}œ¡¦®¤¤¸ °µ¥»¥ºœ¥µªÁ¤ºÉ°Á­ºÉ°¤‹µ„¡¦®¤„È‹³Å—o¤µÁ„·—Äœ 脜¸Ê˜n °Åž ®¨ŠÄ®¨°¥¼ n Ĝ脜¸ÊץŤn¤¸‹»— ®¤µ¥ž¨µ¥šµŠ ‹³¨°¥Åž˜µ¤„¦³Â­Ã¨„ŞŤn ¤¸š¸É­·Êœ­»—¨ŠÅ—o

ĜÁ¤ºÉ°šnµœÁ®¨nµœ´ÊœÅ—o¢Š{ ‡Îµ ˜Îµ ®œ·°¥nµŠœ¸Ê ‹¹ŠÁ„·— ‡ªµ¤­Îµœ¹„˜´ª…¹Êœ¤µ‹¹Š¥°¤ž’·´˜·˜µ¤Äœ°»µ¥ ª·›¸…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµÅ—o°¦¤­´ÉŠ­°œ ¡¦³¡»š› °Š‡rš¦ŠÄ®o°»µ¥Äœ„µ¦ž’·´˜·˜n°Åž—´Šœ¸Ê „µ¦šÎµ ­¤µ›·‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÂ¨oª Ä®o‹·˜°¥¼nĜ‡ªµ¤­Š œ´Êœ°¸„Ťnœµœ„È‹³¤¸„µ¦™°œ˜´ª°°„¤µĜ…–³ š¸É ‹·˜™°œ˜´ª Ä®o¤¸­˜·„ε ®œ—Á°µÅªo°¥nµÄ®o™°œ °°„¤µ®¤— Ä®o„µÎ ®œ—‹·˜°¥¼Än œ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´Éœš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ °»ž‹µ¦­¤µ›· ¨oªÄož{µ ¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼oÁ®ÈœÃš¬Äœ„µ¦šÎµ µœ ªnµ¤·ÄnÁž}œ œªšµŠš¸É‹³¨³°µ­ª„·Á¨­˜´–®µÄ®o®¤—Åž‹µ„ ċŗo „µ¦šÎµ­¤µ›·‡ªµ¤­Š „µ¦®¨Š˜·—°¥¼Än œ µœ Á®¤º°œ„´„o°œ®·œš´®oµÁ°µÅªo Á¤ºÉ°¥„ ®·œ°°„š¸Éœ´ÊœÅž ®oµ„È‹³Á„·—…¹Êœ¤µÄœš¸Éœ´Êœ œ¸Ê Œ´œÄ— ‹·˜š¸É®¨Š˜·—°¥¼Än œ‡ªµ¤­Š…°Š­¤µ›· ®¨Š°¥¼nĜµœ „ÈÁž}œÁ¡¸¥Šš´„·Á¨­˜´–®µ Á°µÅªoŒ´œœ´Êœ Á¤ºÉ°­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÂ¨³µœ Á­ºÉ°¤Åž„·Á¨­˜´–®µœo°¥Ä®n„ÈÁ„·—…¹œÊ ¤µš¸É ċ˜µ¤Á—· ¤  šn µ œÁ®¨n µ œ´Ê œ „È ‹ ³Äo ž {  µ ¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼oÁ®ÈœÄœ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÄœ­´‹›¦¦¤ Ĝ ›µ˜»­É¸…´œ›r®oµÄ®oÁž}œÅžÄœ°œ·‹‹´Šš»„…´Š°œ´˜˜µ ¡· ‹ µ¦–µÄ®o ¦¼ o Á ®È œ ªn µ ¦n µ Š„µ¥œ¸Ê ¤¸  ˜n ­·É Š ­„ž¦„ íǦ„°¸„Ťnœµœ„È‹³¨Šš´™¤ÄœÂŸnœ—·œÁœnµ Ážg~°¥Ÿ»¡´Š„¨µ¥Áž}œ›µ˜»Á—·¤…°ŠÃ¨„˜n°Åž Á¤ºÉ° šnµœÁ®¨nµœ´ÊœÄož{µ¡·‹µ¦–µ°¥¼°n ¥nµŠœ¸Ên°¥Ç „È‹ ³Á„·—œ·¡ ¡·š µ‡ªµ¤ÁºÉ°®œnµ¥‡¨µ¥°°„‹µ„ ‡ªµ¤„ε ®œ´—¥·œ—¸ ‹·˜„È‹³®¨»—¡oœÁ…oµ­¼Ân ®nŠª·¤»˜· œ· ¡ ¡µœ ‹¹ Š Ä®o œ µ¤¡¦³°¦®´ œ ˜r ‹ ε ¡ª„œ¸Êªnµ Á‹Ã˜ª·¤»˜· ‡º°Ÿ¼oš¸ÉŗošÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÂ¨³šÎµ µœ¤µ„n°œ ¨oª¤µÄož{µ¡·‹µ¦–µÄœ


ÒÔ ­´‹›¦¦¤Äœ£µ¥®¨´Š Á¤ºÉ°Å—o­εÁ¦È‹Áž}œ¡¦³°¦®´œ˜r ¨oª ‹³Á¨nœ°¥¼nĜµœÁ¨nœ°¥¼n„´ °£·µ„ÈŤn¤¸ ž{®µ°³Å¦

ž{µª·¤»˜·

Ĝ¥»‡œ¸Ê­¤´¥œ¸Ê Ÿ¼ož’·´˜·¥´ŠÅ¤n¦¼o˜´ªÁ°Šªnµ¤¸œ·­´¥°³Å¦ Á¤ºÉ°˜´ªÁ°Š¤¸œ·­´¥ž{µª·¤»˜· ˜nޞ’·´˜·Äœª·›¸ …°ŠŸ¼o¤¸Á‹Ã˜ª·¤»˜· ‹³Å¤nÁ„·—Ÿ¨ÄœšµŠž’·´˜·Â˜n °¥nµŠÄ— ®¦º°Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Á‹Ã˜ª·¤»˜·‹³Åžž’·´˜·Äœª·›¸ …°ŠŸ¼o¤¸ž{µª·¤»˜· „µ¦ž’·´˜·„È‹³Å¤nŗo¦´Ÿ¨ Ánœ„´œŒ³œ´ÊœŸ¼ož’·´˜·˜o°Š«¹„¬µª·›­¸ ´ŠÁ„˜˜´ªÁ°Š ªnµÁ¦µ¤¸œ·­´¥°³Å¦ Á¤ºÉ°Á…oµÄ‹Â¨oª „Ș°o Šž’·´˜·Ä®o Áž}œÅž˜µ¤œ·­´¥…°Š˜´ªÁ°ŠÅ—o Ÿ¨…°Š„µ¦ž’·´˜· ‹¹Š‹³Á„·—…¹Êœ ‹³Å¤nšµÎ Ä®oÁ­¸¥Áª¨µ Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ ¡»š›„µ¨ ­nªœ¤µ„‹³Áž}œœ·­´¥ž{µª·¤»˜· „µ¦ž’· ´ ˜· Å —o ® ¨» — ¡o œ —o ª ¥ž{  µ™¹ Š ØÑ Áž°¦rÁŽÈœ˜r Ä®o«¹„¬µ—¼Äœ¡¦³­¼˜¦ÄœÁ¦ºÉ°Š …°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµŸ¼oŗo¦¦¨»›¦¦¤ š´ÊŠ¡¦³Â¨³ ‰¦µªµ­ Ĝ¦³—´£¼¤·›¦¦¤¡¦³Ã­—µ´œ ¡¦³ ­„·šµ‡µ¤¸ ¡¦³°œµ‡µ¤¸ ¨³¡¦³°¦®´œ˜r ‹³¦¼oŗo š´œš¸ªnµ¦¦¨»›¦¦¤—oª¥ž{µª·¤»˜·Áž}œ­nªœ¤µ„ Á¤ºÉ°Å—o¢{Š›¦¦¤°¥¼nĜ…–³œ´Êœ µŠšnµœµŠ„¨»¤n „È ŗo­Îµ Á¦È‹Áž}œ¡¦³°¦·¥Á‹oµÅ—oÁ¨¥ ®¦º°Äož{µ ¡·‹µ¦–µž’·´˜·˜n°Åž Ťnœµœ„Èŗo¦¦¨»Áž}œ¡¦³ °¦·¥Á‹oµÁnœ„´œ Œ³œ´Êœ…°Ä®oŸ¼ož’·´˜·Å—oššªœÄœ ª·›¸„µ¦ž’·´˜·…°Š˜´ªÁ°ŠÁ­¸¥Ä®¤n Á¡ºÉ°‹³Å—ož¦´ ž¦»ŠÂ„oŅĜ°»µ¥ª·›Ä¸ œ„µ¦ž’·´˜·…°Š˜´ªÁ°Š ‹³ ŗoŤnÁ­¸¥Áª¨µÄœ„µ¦ž’·´˜·›¦¦¤ Ĝ¥»‡œ¸ÊŸ¼o­°œ ¨³Ÿ¼žo ’·´˜·‹³šÎµ „´œÄœª·›Á¸ ‹Ã˜ª·¤»˜·Ášnµœ´Êœ™oµŸ¼o

¤¸œ·­´¥ž{µª·¤»˜·Åžž’·´˜·°¥nµŠœ¸Ê ‹³Å¤nÁ„·—Ÿ¨ …°Š„µ¦ž’·´˜Â· ˜n°¥nµŠÄ— Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Š­´ŠÁ„˜—¼ ċ˜´ªÁ°Šªnµ ĜnªŠ…–³Á¦µœ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤ ċ¤¸ ‡ªµ¤˜´ŠÊ ¤´ÉœÅ—o¨oª Ĝ…–³œ¸Ê ċÁ¦µ¤¸‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦‡ªµ¤­Š ®¦º°Ä‹Á¦µ°Äœ„µ¦‡·— ™oµÄ‹Á¦µ°°¥¼Än œ‡ªµ¤­Š„Èœo°¤Ä‹Ä®o¨Š­¼n ‡ªµ¤­Š˜n°Åž Á¤ºÉ°Ä‹Å—o™°œ°°„‹µ„ ‡ªµ¤­ŠÂ¨oª „Èœo°¤Ä‹ÅžÄœ„µ¦¡·‹µ¦–µ —o ª ¥ž{  µÅ—oÁ¨¥ œ¸ÊÁž}œ¡ª„Á‹Ã˜ª·¤»˜· ¡ª„ž{µª·¤»˜· Á¤ºÉ°‹·˜¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÅ—o ¨oª °¤¸‡ªµ¤‡·—Á„·—…¹œÊ ™oµÁž}œÄœ ¨´„¬–³œ¸Ê „ÈÄ®o®¥»—Äœ„µ¦šÎµ ­¤µ›·œo°¤Ä‹Äo ž{  µ¡· ‹ µ¦–µÄœ­´ ‹ ›¦¦¤˜n ° Şŗo Á ¨¥ Á¡¦µ³œ·­´¥Á¦µÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ‹³´Š‡´Ä®oċ¤¸‡ªµ¤ ­Š„È‹³Å¤n¤¸‡ªµ¤­Š°¥¼nœ´ÉœÁ°Š „µ¦šÎµ ­¤µ›·Äœ¥»‡œ¸Ê¤¸®¨µ¥­Îµœ´„ š¸É­°œ£µ‡ ž’· ´ ˜· ¤¸ ‡ ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ ި³˜nµŠ„´œ „´Äœ ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨°¥¼¤n µ„ Ĝ¥»‡œ´ÊœšÎµ ­¤µ›·Å¤n Ä®o¤¸‡ªµ¤°¥µ„ š¸ÉĜ¥»‡œ¸ÊšµÎ ­¤µ›· Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·— ‡ªµ¤°¥µ„ Ánœ °¥µ„Ä®oµœ°£·µÁ„·—…¹Êœ °¥µ„Ä®oċ¤¸‡ªµ¤¦·­»š›·Í °¥µ„¨³„·Á¨­˜´–®µ Ä®o® ¤—Åž‹µ„Ä‹ °¥µ„Ä®o ž{  µÁ„·—…¹Êœ‹µ„ ­¤µ›· Á…oµÄ‹ªnµ™oµž{µÅ—oÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª „È‹³Åž ¨³„·Á¨­˜´–®µœo°¥Ä®nÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹Å—o „È‹³ ­ÎµÁ¦È‹Áž}œ¡¦³°¦·¥Á‹oµÁ„·—…¹Êœ¤µÁ°Š‡ªµ¤Á®ÈœÄœ ¨´ „ ¬–³œ¸Ê¤¸ ‡ªµ¤Â˜„˜n µŠ‹µ„‡Îµ ­°œÁ—·¤ …°Š ¡¦³¡»š›Á‹oµ°¥¼¤n µ„ Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ ¡¦³ ¡» š ›Á‹o µ ŗo š ¦Š­°œÄ‡¦š¸É Å ®œ Ťn ¤¸ Ä ‡¦Á„·— ž{µ…¹Êœ¤µ‹µ„‡ªµ¤­Šœ¸ÊÁ¨¥ Ťn¤¸¡¥µœ »‡‡¨Áž}œ˜´ªÁ°¥nµŠ …°Ä®o«¹„¬µž¦³ª´˜…· °Š¡¦³


ÒÕ °¦·¥Á‹oµÄ®oÁ…oµÄ‹ ŤnÁnœœ´Êœ‹³¤¸‡œÁ„·—‡ªµ¤Á…oµ ċŸ·—¨³‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—˜n°Åž šÎµ Ť‹¹Š­°œÂ¨³ ž’·´˜·°¥µ„¦¼Áo ®ÈœÄœœ·¤·˜œ´ÊœÇ Á¤ºÉ°°„‹µ„­¤µ›· ¨oª‡¦¼­°œ‹³™µ¤ªnµÁž}œ°¥nµŠÅ¦ Á®Èœ°³Å¦oµŠ Å®¤ Á®ÈœÁž}œ¨´„¬–³Ä— ™oµŸ¼¤o ¸œ·¤·˜Ä®oÁ®Èœ„È¡—¼ ޘµ¤œ´Êœ Á®ÈœÁž}œšo°Š¢jµoµŠ Á®ÈœÁž}œÁšª—µ oµŠÁ®Èœœ¦„Á®ÈœÁž¦˜oµŠ¨³Á®Èœ¨¼„„¨¤ÇÄ­ Ç oµŠ ¨³Á®ÈœÂ˜„˜nµŠ„´œÅž Ÿ¼oš¸É¥Š´ ŤnÁ®Èœ„È °¥µ„‹³Á®Èœ Áž}œ°´œªnµšÎµ ­¤µ›·Á¡ºÉ°°¥µ„Á®Èœ ĜµŠÂ®nŠ„È­°°µ¦¤–rªnµ°µ¦¤–r°¥nµŠœ´ÊœÁž}œ µœœ´ÊœÅ—o…´Êœœ¸ÊŞ Ĝ‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ ¡¦³¡»š›Á‹oµ š¦Š˜´ÊŠ¡¦³­µª„°Š‡rÅ®œÅž­°°µ¦¤–r°¥nµŠœ¸Ê ¨³¤¸°¸„®¨µ¥ª·›¸Äœ„µ¦šÎµ ­¤µ›·Â˜„˜nµŠ„´œÅž Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨šÎµ ­¤µ›·Á¡ºÉ°œÎµ ¤µÁ­¦·¤ ž{µÁšnµœ´Êœ ¤·ÄnªnµšÎµ­¤µ›·Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·— Áž}œ°¥nµŠœ´Êœ ¤¸œ·¤·˜Áž}œ°¥nµŠœ¸ÊÁ®¤º°œ¥»‡ ž{‹‹»´œ

ª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­ÒÑ°¥nµŠ Á„·—‹µ„¤·‹Œµ­¤µ›·

„µ¦šÎµ ­¤µ›· ™oµÅ¤nŗo«¹„¬µÄ®o—‹¸ ³Á„·—‡ªµ¤®¨Š Ÿ·—Å—oŠnµ¥ ™oµšÎµ­¤µ›·˜µ¤ž„˜·›¦¦¤—µ ŤnÄ®o¤¸ ‡ªµ¤°¥µ„„È‹³Å¤n¤¸ž{®µ°³Å¦™oµšÎµ—oª¥‡ªµ¤ °¥µ„°¥nµŠœ´Êœ°¥µ„°¥nµŠœ¸Ê —oª¥‡ªµ¤‹¦·Š‹´ŠÁ¤ºÉ° Ŧ „È‹³Á„·—ž{®µšÎµ Ä®oÁ„·—Áž}œª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­ ÒÑ°¥nµŠ…¹Êœ¤µŸ¼o£µªœµÅ¤n¤¸„µ¦«¹„¬µÁ°µÅªo‹³ Ťn¦¼oÁ¨¥ªnµ„µ¦£µªœµ…°Š˜´ªÁ°ŠŸ·—Åž‹³¤¸‡ªµ¤ ˜´ÊŠÄ‹š¸É‹¦·Š‹´Š®ª´ŠŸ¨Ä®oÁ„·—…¹Êœ°¥nµŠÁ˜È¤š¸É œ¸ÊÁ„·— ‹µ„¤·‹Œµš·’“·‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—š¸ÉŤnŗo„oŅ ‹¹ŠÅ—o

Á„·—Áž}œ¤·‹Œµ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´Éœš¸ÉŸ·—‹¹Š„¨µ¥ Áž}œª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­ÒÑ°¥nµŠ—´Šœ¸Ê Ò 𣵭 Á¤º°É ‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÄœ­¤µ›·Â¨oª ‹³ Á„·—¤¸Â­Š­ªnµŠÁ„·—…¹ÊœÄœ¨´„¬–³˜nµŠ Ç ‹·˜„È‹³ „ε®œ—¦¼°o ¥¼„n ´ ‡ªµ¤­ªnµŠœ´Êœ Ç °¥nµŠ¤¸‡ªµ¤­»… ¨³œ´ÉŠ°¥¼Ån —oœµœ‹œ„ªnµ‡ªµ¤­ªnµŠœ´Êœ‹³®µ¥Åž Á¤ºÉ°‡ªµ¤­ªnµŠ®µ¥Åžċ„È‹³˜o°Š™°œ‹³œ´ÉŠ˜n° ŞĮo‹·˜­Š°¸„Ťnŗo ċ‹³¤¸‡ªµ¤®nªŠ°µ¨´¥Äœ ‡ªµ¤­»…¨³‡ªµ¤­ªnµŠœ´ÊœÇ œ´ÉŠ­¤µ›·Äœ‡¦´ÊŠ˜n° Ş„È°¥µ„Ä®o‡ªµ¤­ªnµŠœ¸ÊÁ„·—…¹ÊœÁ¤ºÉ°‡ªµ¤­ªnµŠ ŤnÁ„·—…¹Êœ ‹³œ´ÉŠ­¤µ›·Å¤n˜·—˜n°¥nµŠÄ— ‹³Á„·— ‡ªµ¤„´Šª¨ ‹·˜¢»jŠŽnµœ¦Îµ‡µÄ‹ Á„·—‡ªµ¤ ®Š»—®Š·—‡·—°³Å¦Á¨º°É œ¨°¥ Ó že˜· Á¤ºÉ°‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÄœ­¤µ›·Â¨oª ‹³Á„·— ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œÁ°·°·É¤Ä‹Äœ…–³œ´Êœ ‹œ°°„ ‹µ„­¤µ›·¤µÂ¨oª„Ȥ¸‡ªµ¤Á°·°·É¤Á¡¨·—Á¡¨·œ°¥¼n ˜¨°—Áª¨µŤn¤¸‡ªµ¤„´Šª¨Ä‹„´­·ÉŠÄ—Ç‹³¥ºœ Á—·œ œ´ÉŠ œ°œ °¥¼šn ¸ÉÅ®œ „Ȥ¸‡ªµ¤Á°·°·É¤Ä‹˜¨°— š´ÊŠª´œš´ÊŠ‡ºœ ‹³Å¤n„·œ…oµª„·œœÎµÊ „È‹³Å¤n¤¸‡ªµ¤ ®·ªÂ˜n°¥nµŠÄ—¤¸‡ªµ¤°·É¤Ä‹¥·œ—¸Äœ¨´„¬–³œ¸Ê°¥¼n ˜¨°—Áª¨µ°¥µ„Ä®oÁž}œ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê˜¨°—ÅžÁ„·— œÎʵ˜µÅ®¨ ¤¸…œ¡°Š­¥°ŠÁ„¨oµÄœµŠnªŠµŠ Áª¨µ Ô ž{­­´š›· ¤¸‡ªµ¤­Š„µ¥­Š´—Ä‹Áž}œ°¥nµŠ ¤µ„¤¸‡ªµ¤­ŠÁ¥º°„Á¥Èœ Ťn¤¸‡ªµ¤¦o°œ®œµª ޘµ¤—·œ¢jµ°µ„µ«Â˜n°¥nµŠÄ— ¤¸Â˜n‡ªµ¤­Š „µ¥­Š´—Ä‹°¥¼n˜¨°—Áª¨µ Ťn¤¸°µ¦¤–rÄ®oÁ„·—


ÒÖ ‡ªµ¤Á¦nµ¦o°œš»„…rċ˜n°¥nµŠÄ— ‹³¥ºœ Á—·œ œ´ÉŠ œ°œ °¥¼nšÉ¸Å®œ„Ȥ¸‡ªµ¤­Š„µ¥­Š´—Ä‹°¥¼nšÉ¸œ´Éœ Ťn¤¸‡ªµ¤¦´„‡ªµ¤´Š„´­·ÉŠÄ—ÇÁ®¤º°œ„´„·Á¨­ ˜´–®µÅ—o®¤—Åž‹µ„Ä‹Ťn¤¸°³Å¦‹³Ä®oÁ„·—‡ªµ¤ Á«¦oµ®¤°Š…»nœ¤´ª ‹³¤¸‡ªµ¤¡°Ä‹¥·œ—¸°¥¼nĜ ¨´„¬–³œ¸°Ê ¥¼˜n ¨°—Áª¨µ Õ­»…³ ‹³¤¸‡ªµ¤­»…„µ¥¤¸‡ªµ¤­»…Ä‹Áž}œ°¥nµŠ ¥·ÉŠ Ťn¤¸‡ªµ¤­»…ėĜè„œ¸Ê‹³Á­¤°Á®¤º°œ ‹³ ¥ºœ Á—·œ œ´ÉŠ œ°œ Ĝš¸ÉÅ®œ „Ȥ¸Â˜n‡ªµ¤­»…°¥¼n ˜¨°—Áª¨µ¸ª·˜š¸ÉÁ„·—¤µÁ¡·ŠÉ ŗo¡Å—oÁ®Èœ‡ªµ¤ ¥·œ—¸¡°Ä‹Äœ‡ªµ¤­»…œ¸Ê š‹³˜³Ã„œÄ®o‡œ°ºœÉ ŗo¦´¦¼o—oª¥ °¥µ„Ä®o‡ªµ¤­»…œ¸Ê¤¸°¥¼n„´˜´ªÁ°Š ˜¨°—Åž Ťn°¥µ„Ä®o‡ªµ¤­»…œ¸ÊŗoÁ­ºÉ°¤‡¨µ¥ ­¨µ¥Åž ‹³°¥¼n‹³ÅžÄœš¸ÉÅ®œ ċ‹³¤¸‡ªµ¤ Á¡¨·—Á¡¨·œ°¥¼nĜ‡ªµ¤­»…œ¸Ê ‹³„·œ°¥¼n®¨´œ°œ Ĝš¸ÉÅ®œ ċ‹³¤¸‡ªµ¤­»…°¥¼nĜ‡ªµ¤­Šœ¸Ê°¥nµŠ {ŠÄ‹š¸Á—¸¥ª Ö µ–³ ¤¸µ–¦¼oÁ„·—…¹Êœš¸Éċ ĜµŠ‡¦´ÊŠ ‡ªµ¤¦¼oÁ„·—…¹ÊœÄœšµŠÃ¨„ ĜµŠ‡¦´ÊŠ‡ªµ¤¦¼oÁ„·— …¹ÊœÄœšµŠ›¦¦¤ °¥µ„¦¼Äo œ›¦¦¤…o°Å®œ®¤ª—Ä— „ε®œ—™µ¤Ä‹„È‹³Ä®o‡嘰…¹œÊ ¤µš´œš¸ °¥µ„¦¼o ĜšµŠÃ¨„°¥nµŠÅ¦ „ε®œ—™µ¤Ä‹„È‹³Å—oÁnœ„´œ ĜµŠ‡¦´ÊŠ‹³¤¸µ–¦¼oÁ„·—…¹Êœ¤µÁ°Š ªnµ‹³¤¸Á®˜» „µ¦–rÁ„·—…¹Êœ°¥nµŠœ´Êœ°¥nµŠœ¸ÊŞ µŠš¸„Ȧ¼oÁž}œ Á¦ºÉ°ŠÄœ°—¸˜µŠš¸„¦È ¼oÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÄœž{‹‹»´œµŠš¸„¦È ¼o Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š°œµ‡˜ µŠš¸„¦È ¼oĜÁ¦ºÉ°Š…°Š˜´ªÁ°Š ¨³Á¦ºÉ°Š…°Š‡œ°ºÉœ°¥µ„¦¼Áo ¦ºÉ°Š°³Å¦„ε®œ—™µ¤ ċ‹³¦¼oŗoš´œš¸

× °›·Ã¤„…r œo°¤Ä‹ÁºÉ°Äœ­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹ÊœªnµÁž}œ Á¦ºÉ°Š‹¦·ŠÁºÉ°ªnµ­·ŠÉ š¸ÉÁ„·—…¹Êœš´ÊŠ®¤—Áž}œÂœªšµŠš¸É ™¼„˜o°ŠÁž}œÂœªšµŠš¸É‹³Ä®o™Š¹ Ž¹ÉŠ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ Áž}œ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœ˜´ªÁ°Š­¼Š¤µ„š¸Á—¸¥ª ×¥ ÁŒ¡µ³¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°‹µ„‡ªµ¤¦¼ošÉ¸Á„·—…¹ÊœªnµÁž}œ…°Š ‹¦·ŠÅžÁ­¸¥š´ÊŠ®¤— 榋³¤µ¡¼—ªnµŸ·—„È‹³Ã˜oÂ¥oŠ ªnµ˜´ªÁ°Š™¼„˜¨°—Åž ‹¹ŠÅ—oÁ„·—Áž}œš·’“·¤µœ³ ÁºÉ°Äœ‡ªµ¤¦¼o…°Š˜´ªÁ°Š°¥nµŠ {ŠÄ‹ ‹¹ŠÁž}œ‡ªµ¤ ÁºÉ°°¥nµŠŠ¤Šµ¥ÅžÃ—¥Å¤n¦¼o˜´ª œªšµŠž’·´˜· °¥nµŠÅ¦„È‹³ž’·´˜·Åž°¥nµŠœ´ÊœÁ¡¦µ³¤¸‡ªµ¤Áº°É ¤´ÉœÄœ„µ¦ž’·´˜·…°Š˜´ªÁ°Š Øž{‡‡µ®³ ¤¸‡ªµ¤Á¡¸¥¦°¥nµŠÃ——Á—nœÁ…o¤Â…ÈŠ ¤µ„ ‹³Á—·œ‹Š„¦¤ ‹³œ´ÉŠ­¤µ›· ‹³¤¸‡ªµ¤…¥´œ ®¤´ÉœÁ¡¸¥¦Áž}œ°¥nµŠ¤µ„š¸Á—¸¥ª Áž}œŸ¼o¤¸‡ªµ¤˜´ŠÊ ċš¸É‹¦·Š‹´ŠÄœ„µ¦ž’·´˜·›¦¦¤ ‹³¥ºœ Á—·œ œ´ÉŠ œ°œ ‹³ž¦µ¦£‡ªµ¤Á¡¸¥¦°¥¼˜n ¨°—Áª¨µ ¤¸ ‡ªµ¤…¥´œ°—šœÁ¡ºÉ°¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ°¥nµŠÂœnª œnš¸Á—¸¥ª ‹³°¥¼šn ¸ÉÅ®œ ŞĜš¸Éė ‹³Å¤n¨—¨³Äœ ‡ªµ¤Á¡¸¥¦œ¸Ê°¥nµŠÁ—È—…µ— ‡ªµ¤Á¡¸¥¦Äœš¸Éœ¸Ê ®¤µ¥™¹ŠšÎµ ċĮoÁž}œ­¤µ›·°¥¼šn »„¨¤®µ¥Ä‹ Ťn ®ª´ÉœÅ®ªÅ¤n­œÄ‹„´­·ÉŠÄ— Ç …°Ä®o¤¸‡ªµ¤Á¡¸¥¦ ˜¨°—š´ÊŠ‡ºœª´œÅ—o¥Š·É —¸ Ù°»ž{’“µœ ¤¸­˜·¦³¨¹„Å—o°¥nµŠ´—Á‹œ¤µ„‹³ Á®¥¸¥—Â…œ‡¼o…œ¤°Š®œoµÁ®¨¸¥ª®¨´Š¤¸­˜·¦³¨¹„ ŗo°¥¼n˜¨°—Áª¨µ„µ¦œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤šÎµ ­¤µ›·‹³¤¸ ­˜·¦³¨¹„Å—oŤnÄ®oÁŸ¨° „ε®œ—¨¤®¤µ¥Ä‹Á…oµ „ε®œ—¨¤®µ¥Ä‹°°„ „Ȥ¸­˜·¦³¨¹„Å—oÁšnµš´œ„´ ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ°°„¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ°°„­´œÊ ¥µª„Ȥ¸


Ò× ­˜·¦³¨¹„¦¼Åo —o°¥¼˜n ¨°—Áª¨µ ‡ªµ¤Á‡¨º°É œÅ®ªÄœ ¦nµŠ„µ¥š»„­nªœ‡Îµ¡¼—°°„¤µÂ˜n¨³ž¦³Ã¥‡¤¸­˜· ¦³¨¹„Å—oÁž}œ°¥nµŠ—¸‹·˜¤¸‡ªµ¤œ¹„‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š°³Å¦ ‡·—ÄœšµŠÃ¨„¨³‡·—ÄœšµŠ›¦¦¤ ‡·—Á¦ºÉ°Š­nªœ˜´ª ¨³‡·—Á¦ºÉ°Š…°ŠŸ¼o°ºÉœ¤¸­˜·¦³¨¹„¦¼oŗo°¥¼Án ­¤°¤o ‹³¤¸­˜·¦³¨¹„Å—oÁšnµš´œÄœ„µ¦ž’·´˜·°¥¼n„˜È µ¤ ™oµ “µœÁ—·¤¥´ŠÁž}œ¤·‹Œµš·’“· ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—°¥¼n „È‹³ Áž}œª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­˜n°Åž

œ¸ÊŞ‹œ„ªnµ¸ª·˜‹³®µÅ¤n 榋³¤µÂ„oŅĜ„µ¦ ž’·´˜·°¥nµŠœ¸ÊŤnŗoÁ¨¥ ™oµŸ¼oœ´ÊœÁž}œÁ¡¸¥Š…o° Ò ™¹Š…o°Õ„È¡°¤¸šµŠÂ„oŅ„´œÅ—o ™oµÁž}œ…o°Ö…¹Êœ Ş‹³¥µ„Äœ„µ¦Â„oŅ Ÿ¼oÁž}œÄœª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­œ¸Ê ‹³¤¸š·’“·¤µœ³­¼Š ‹³ÁºÉ°Äœ„µ¦Áž}œ…°Š˜´ªÁ°Š °¥nµŠ {ŠÄ‹š¸Á—¸¥ª

Œ³œ´Êœ Ÿ¼ož’·´˜·š´ÊŠ®¨µ¥ Á¤ºÉ°Å—o°nµœ„µ¦Á„·—…¹Êœ …°Šª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­š´ŠÊ ÒÑ …o°œ¸Ê¨oª ‹³¤¸‡ªµ¤ Ú °»Á„…µ ‡ªµ¤ªµŠÁŒ¥£µ¥ÄœÄ‹‹³¤¸‡ªµ¤ ‡·—Á®ÈœÁž}œ°¥nµŠÅ¦ Ä®ošnµœÅ—o¡·‹µ¦–µ˜´—­·œÄ‹ Áž}œ„¨µŠÅ—oÁž}œ°¥nµŠ—¸Ťnªnµ­·ÉŠÄ—¤µ„¦³ššµŠ —oª¥˜œÁ°Š …oµ¡Á‹oµÁ¡¸¥Š¸ÂÊ œ³ÂœªšµŠš¸ÉŸ·—™¼„ ˜µ®¼ ‹¤¼„¨·Êœ„µ¥ċ‹³Å¤n¥œ· —¸¥œ· ¦oµ¥Äœ­·ÉŠœ´Êœ Ä®o¦´¦¼oÁšnµœ´Êœ Á¡¦µ³®¨´„„µ¦šÎµ ­¤µ›·¤¸¤µ„¤µ¥ ÇŤn¤¸‡ªµ¤¦´„‡ªµ¤´Š„´Ä‡¦Ç¨³­·ŠÉ ėÇš´ÊŠ Ĝž{‹‹»´œ ˜n¨³­Îµ œ´„ ˜n¨³¤¦¤ „Ȥ¸®¨´„ª·›¸ ­·Êœ‹³¥ºœÁ—·œœ´ÉŠœ°œĜ°·¦·¥µ™Ä—ċ‹³ªµŠ šÎµ­¤µ›·Áž}œ…°Š˜´ªÁ°Š „µ¦Á„·—…¹Êœ…°Š­¤µ›·¤¸ ÁŒ¥Å—o˜¨°—š´ŠÊ ‡ºœª´œ‹³¤¸‡œ¡¼—¥„¥°­¦¦Á­¦· ¨´„¬–³°¥nµŠÅ¦Ä®o¡‹· µ¦–µÄ®o—¸ Á¡¦µ³„µ¦šÎµ ®¦º°„¨nµª¦oµ¥°¥nµŠÅ¦ ċ„ÈÁ¡¸¥Š¦´¦¼o Ťnŗo¢¼Åž ­¤µ›·‹³¤¸‡ªµ¤­ŠÁ®¤º°œ„´œ„Șµ¤ „µ¦Á„·—…¹Êœ ˜µ¤°µ¦¤–rĜ‡Îµ¡¼——¸Â¨³´Éª°¥nµŠÄ— ċŤn …°Šœ·¤·˜˜nµŠ Ç œ´Êœ‹³˜¸‡ªµ¤®¤µ¥š¸ÂÉ ˜„˜nµŠ„´œ „εÁ¦·Äœ¦µ‡³˜´–®µŤn¤¸Âœª‡ªµ¤‡·—¡·‹µ¦–µ Ş Ÿ¼oŤnÁ…oµÄ‹„È‹³Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´Äœœ·¤·˜œ´Êœªnµ —oª¥ž{µ°³Å¦Á¨¥ ‹³°¥¼‡n œÁ—¸¥ªÁŠ¸¥ Ç Ťn Áž}œ…°Š—¸ÅžÁ­¸¥š´ÊŠ®¤— ‹¹ŠÅ—oÁ„·—¡°Ä‹¥·œ—¸ °¡¼—‡»¥„´Ä‡¦ Ç ċ„È‹³ªµŠÁŒ¥˜n°­·ÉŠš´ÊŠ ޘµ¤œ·¤·˜œ´Êœ Ç ‡ªµ¤¦¼oÁ®ÈœÄœœ·¤·˜œ¸Ê‹¹Š Áž} œ ˜´ ª ž¦š¸É ­ Î µ ‡´  Ÿ¼ o Å ¤n Å —o «¹„ ¬µÅ¤n¤¸ ®¨µ¥œ¸ÊŞ ž{µ¡·‹µ¦–µÄœÁ®˜»Ÿ¨ ‹³Á„·—‡ªµ¤Á®Èœ Ÿ·—Äœœ·¤·˜œ¸ÊŞĜš´œš¸ ™¹Š‹³¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ÒÑ œ·„´œ˜· ‹³Á„·—‡ªµ¤¡°Ä‹¥·œ—¸Äœ­·ÉŠš¸ÉÁ„·— …¹Êœš´ÊŠ®¤—­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž}œÅžÄœ…o°ÒÚ ªnµ™¼„˜n„ŸÈ —· °¥¼œn ´ÉœÁ°Š ª·ž{­­œ¼ž„·Á¨­Á„·— …¹Ê œ ‹µ„¤· ‹ Œµ­¤µ›· ‡ ªµ¤˜´Ê Š ċŸ· — ¤· ‹ Œµ ‹³¤¸‡ªµ¤£µ‡£¼¤·Ä‹ÄœŸ¨„µ¦ž’·´˜·…°Š˜´ªÁ°Š ­¤µ›·Á„·—…¹œÊ ‹µ„¤·‹Œµš·’“· š¸É¤¸‡ªµ¤Á®ÈœŸ·— Áž}œ‡œš¸É¤¸‡ªµ¤Áº°É ¤´ÉœÄœ˜´ªÁ°Š­¼Š¤µ„ ¤¸‡ªµ¤ Ĝ‹»—Á¦·¤É ˜oœœ´ÊœÁ°Š ‹¹ŠÁž}œ„·Á¨­žd—„´œÊ ŤnÄ®o™¹Š ¥·œ—¸¡°Ä‹Äœ¨´„¬–³œ¸ÁÊ ž}œ°¥nµŠ¤µ„ ‹¹ŠÅ—oÁ„·— Ž¹ÉŠ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ¤·‹Œµš·’“·‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—œ¸ÊÁ°Š ‡ªµ¤‡·—ªnµÁž}œ…°Š‹¦·Š ¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°™º°ªnµÁž}œ ‹¹ŠÁž}œ“µœÄ®oÁ„·—‡ªµ¤‡·—Ÿ·—¨³‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·— œªšµŠš¸É ˜ ¦Š˜n ° ¤¦¦‡Ÿ¨œ· ¡ ¡µœ°¥n µ Š¤´É œ ċ ˜n°Åž ‹³¤¸‡ªµ¤Á¡¸¥¦°¥nµŠÅ¦„È‹³„¨µ¥Áž}œ ‹³¤°„µ¥™ªµ¥¸ª˜· °»š·«˜´ªÄœ„µ¦ž’·´˜·°¥nµŠ ‡ªµ¤Á¡¸¥¦Ÿ·—°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ¤¸­˜·„Ȧ³¨¹„Å—oĜ


ÒØ šµŠš¸ÉŸ·—Á¦ºÉ°¥Åž‹³šÎµ ­¤µ›·„‹È ³Áž}œ¤·‹Œµ­¤µ›· ‡ªµ¤˜´ŠÊ ċŪoŸ·—Áž}œœ·­´¥™oµÁž}œ¨´„¬–³œ¸Ê ‹³¤¸ ‡ªµ¤¦¼oªµn ˜´ªÁ°ŠŸ·—®¦º°Å¤n ŗo‡µÎ ˜°ªnµ ‹³Å¤n¦¼o ˜´ªÁ°ŠÂ˜n°¥nµŠÄ— ‹³¤¸‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ„µ¦£µªœµ …°Š˜œ¤¸Â˜n‡ªµ¤™¼„˜o°Šš´ÊŠ®¤— ™¹ŠŸ¼o°ºÉœ‹³¦¼oªnµ „µ¦£µªœµ°¥nµŠœ¸ÊŸ·—Åž‹³Åž­°œÄ®o£µªœµÁ­¸¥ Ä®¤nŤnŗoÁ¨¥ ‹¹Šž¨i°¥Ä®oÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê˜°n Ş‹œ™¹Š ª´œ˜µ¥ Ĝ¥»‡œ¸Ê ‹³Å¤n¤¸Ä‡¦nª¥Ä®o„¨´Ä‹Å—o˜n °¥nµŠÄ—‹¹Šž¨i°¥Ä®oÁž}œ˜´ªÄ‡¦˜´ª¤´œ

­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´œÉ

­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´Éœœ¸Ê¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´¤µ„ Áž}œª·›¸ ž¦³„°Á­¦· ¤„ε ¨´ŠÄ®o„nž{µÅ—oÁž}œ°¥nµŠ—¸ ­¤µ›·˜Ê´ŠÄ‹¤´Éœœ¸Ê ¤¸‡ªµ¤Áº°É ¤Ã¥Š˜n°„´œÅ—o ÓšµŠ Ò ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´Éœ ÁºÉ°¤Ã¥Š˜n°„´œ„´­¤µ›· ‡ªµ¤­ŠÂ¨³µœ ª·›œ¸ ¸Ê‹³šÎµ ŗoÁŒ¡µ³Ÿ¼¤o ¸œ·­´¥ ĜšµŠÁ‹Ã˜ª·¤»˜·Ášnµœ´Êœ ‹³Á°µ¤µÄo„´Ÿ¼o¤¸œ·­´¥ ž{µª·¤»˜·Å¤nŗoÁ¨¥ Ó ­¤µ›·˜Š´Ê ċ¤´ÉœœÎµ Ş ž¦³„°Á­¦·¤„´ž{µÃ—¥˜¦Š ª·›œ¸ ¸ÊÁ®¤µ³­¤ „´Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Áž}œž{µª·¤»˜·Ášnµœ´Êœ Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Áž}œ Á‹Ã˜ª·¤»˜·‹³°¥nµŠœ¸Ê„ÅÈ ¤nŗoÁnœ„´œ ª·›„¸ µ¦šÎµ­¤µ›· ˜´Ê Š ċ¤´É œ œ¸Ê Å ¤n ¤¸ ° ³Å¦Áž} œ ¡· Á «¬ Á¡¸ ¥ Šœ¹ „ ‡Î µ ¦·„¦¦¤°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠ ®¦º°„ε®œ—°µœµžµœ ­˜· —¼ ¨ ¤®µ¥Ä‹Á…o µ—¼ ¨ ¤®µ¥Ä‹°°„ ‹· ˜Å¤n ª°„ª„­n­µ¥Åž¤µÄœ°µ¦¤–r Ťn¤¸‡ªµ¤‡·—Äœ Á¦ºÉ°Š°—¸˜š¸ÉŸnµœÅžÂ¨oª Ťn¤¸°µ¦¤–r‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š °œµ‡˜š¸É¥Š´ Ťn¤µ™¹ŠÄ®o¤¸­˜·¦³¨¹„¦¼o°¥¼nĜž{‹‹»´œ Á¤ºÉ°‹·˜Áž}œ­¤µ›·˜Ê´ŠÄ‹¤´ÉœÅ—oÉ´ª¦³¥³®œ¹ÉŠ „È °¥µ„‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇ…¹Êœ¤µ™oµÁž}œÄœ

¨´ „ ¬–³œ¸Ê Á „· — …¹Ê œ „È Ä ®o ® ¥» — „µ¦œ¹ „ ‡Î µ ¦·„¦¦¤œ´Êœ Ç Á­¸¥ Ä®oœo°¤Ä‹ÅžÁ‹¦· ª·ž{­­œµÅ—oÁ¨¥ ª·ž­{ ­œµ®¤µ¥™¹Šž{µ „µ¦ f„ž{µÄ®o f„‡·—¡·‹µ¦–µ˜µ¤®¨´„‡ªµ¤ Áž}œ‹¦·ŠÄœ®¨´„°œ·‹‹´Šš»„…´Š°œ´˜˜µĜž{µ …´Êœ®¥µœ¸ÅÊ žÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Îµœµ ˜n°Åž‹³Áž}œ ž{ µ¦³—´„¨µŠ ª·ž{­­œµÁž}œž{µ…´Êœ ¨³Á°¸¥—ª·ž{­­œµµ–Áž}œ…´Êœ¨³Á°¸¥—­»—„µ¦ čo ž {  µ…´Ê œ Á¦·É ¤ ˜o œ čo «´ ¡ šr ª n µ ‡ªµ¤‡· — „È Å —o Á¡¦µ³‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á®Èœ¥´Š®¥µ°¥¼n ˜o°Š f„ ž{µ…´Êœ®¥µÄ®oÎµœµ Á¡ºÉ°Ä®oÁž}œ“µœ …¹ÊœÅž­¼nž{µÄœ…´Êœ¨³Á°¸¥—˜n°Åž

„µ¦ f„‡·—Ä®oÁ„·—ž{µ

Á¤ºÉ°®¥»—‡Îµ ¦·„¦¦¤Â¨oª ‹³œo°¤Åž¡·‹µ¦–µÄœ ­´‹›¦¦¤Å—o ¤¸ÁŒ¡µ³Ÿ¼oš¸É f„ž{µ¤µ„n°œÁšnµœ´Êœ ™oµÅ¤nÁ ‡¥ f„ž{µ¡·‹µ¦–µÄœ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š¤µ„n°œ ‹³‡·—¡·‹µ¦–µÄ®oÁ„·—Áž}œž{µÅ¤n ŗoÁ¨¥ „È‹³Á„·—‡ªµ¤¢»Šj Žnµœ¦Îµ ‡µÄ‹Åž ‡·— °³Å¦­³Áž³­³ž³Å¤nÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁž}œ¦µª ‡·—Á¦ºÉ°¥ Ážg~°¥Á¨³Áš³ÄœÁ¦ºÉ°Šœ´ÊœoµŠÁ¦ºÉ°Šœ¸ÊoµŠ ‡·—Á¨º°É œ ¨°¥Å¤n¤¸…°Á…˜ ‡·—Ťn¤¸Á®˜»Ÿ¨ ‡·—ÄœšµŠÃ¨„ oµŠ‡·—ÄœšµŠ›¦¦¤oµŠ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤­´­œžœÁž ‹´˜oœœž¨µ¥¤´ÉªÅž®¤— ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ‡ªµ¤‡·—š¸É ¢»jŠŽnµœ Œ³œ´Êœ Ä®o f„Äœª·›„¸ µ¦‡·—Á­¸¥Ä®¤n  f„ ‡ªµ¤‡·— f„‡ªµ¤Á®ÈœÄ®oÁž}œÅž˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‡·—Ä®oÁž}œÅžÄœ°œ·‹‹´Šš»„…´Š°œ´˜˜µ°¥¼n n°¥Ç „µ¦ f„‡ªµ¤‡·—ÄœšµŠž{µœ¸Ê Ťn‹Îµ Áž}œ‹³ ¤µœ´ÉŠ‡·—Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ª ‹³¥ºœ‡·— Á—·œ‡·— œ°œ‡·—¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤°³Å¦„Èŗo‹³


ÒÙ °¥¼nš¸ÉÅ®œšÎµ°³Å¦„ÈÁ°µÁ¦ºÉ°Šš¸É„ε¨´ŠšÎµ°¥¼n¤ µ Áž}œ°»µ¥Äœ„µ¦¡·‹µ¦–µ ‹³¤°ŠÁ®ÈœÄœ­·ÉŠ ė„ÈÄ®o­´ŠÁ„˜œÎµ¤µ¡·‹ µ¦–µ—oª ¥ž{µ˜n° Ş ‹³šÎµ Šµœ¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ ‹³¨oµŠ®œoµ ž¦Š¢{œ ®¦º°„µ¦…´™nµ¥ „ÈÁ°µ¤µÁž}œ°»µ¥Äœ „µ¦¡·‹µ¦–µ—oª¥ž{µÅ—oÁ¨¥„µ¦‡·—¡·‹µ¦–µ Ĝ¨´„¬–³œ¸Ê Ä®o™º°ªnµÁ¦µ f„ž{µÁšnµœ´Êœ °¥nµ ®ª´ Š ªn µÄ®o ‹· ˜¨³°¥n µŠœ´Êœ Ä®o ‹· ˜ªµŠ°¥nµŠœ¸Ê˜n °¥nµŠÄ— Áž}œÁ¡¸¥Š f„œ·­´¥Äœ„µ¦‡·—  f„ž{µ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á‡¥·œ ‹³Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼‹o ¦·ŠÁ®Èœ‹¦·Š Ä®oċŗo¨³™°œž¨i°¥ªµŠ Ä®o„·Á¨­˜´–®µÅ—o®¤— Ş‹µ„Ä‹¥´ŠÁž}œÅžÅ¤nŗo Á¡¦µ³…–³œ¸ÊÁ¦µ„ε ¨´Š  f„‡ªµ¤‡·— f„ž{µÁšnµœ´Êœ Á®¤º°œ„µ¦ f„„ ¤ª¥„´„¦³­°Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Îµ œµÄœ„µ¦ „ ®¦º°„¸¯µš»„ž¦³Á£š‹³˜o°Š¤¸„µ¦ f„„n°œš´ÊŠ œ´Êœ Á¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤ÎµœµÂ¨oª‹¹Š„oµªÁ…oµ­¼Án ªš¸˜ª´ ‹¦·Š „µ¦ f„ž{µ„ÈÁnœÁ—¸¥ª„´œ ˜o°Š f„‡·—Ä®o Áž}œœ·­¥´ ‡·—Ä®oÁž}œÅžÄœ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÁ°µÅªoÄ®o¤¸ ‡ªµ¤Îµ œµ Á¦¸¥„ªnµ „µ¦¡´•œµž{µÄ®oÁ„·— …¹Êœ„´˜´ªÁ°Š ®¦º°‹³šÎµ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´ÉœÄœ µŠnªŠÁª¨µ„Èŗo ®µ„˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÅ—o¨oª „Èœo°¤Ä‹ ‡·—¡·‹µ¦–µ˜n°Åž Ä®o‡·—¡·‹µ¦–µÄœÁ¦ºÉ°ŠÁ„nµ Ç š¸ÉÁ¦µÁ‡¥Å—o‡·—¡·‹µ¦–µÂ¨oª„Èŗo Ä®o¡·‹µ¦–µ °¥nµŠœ¸Ê˜°n ÁœºÉ°Š„´œ°¥¼nn°¥ Ç ˜n°ÅžÄ‹‹³‡n°¥¦¼o ‹¦·ŠÁ®Èœ‹¦·ŠÅžÁ°Š „µ¦ f „ž{  µ‡· —Äœ‡ªµ¤‹¦· Š ‹¹ Š Áž} œ ­·ÉŠ­Îµ ‡´ ˜µ¤ž„˜·‡œÁ¦µ¤¸ž{µ°¥¼nĜ˜´ª¤µ„n°œÂ¨oª˜n Áž}œž{µ‡·—Åž˜µ¤„¦³Â­Ã¨„˜¨°—¤µ ‡·— Á¦ºÉ°Šœ´ÊœoµŠ‡·—Á¦ºÉ°Šœ¸ÊoµŠ ‹·žµ™³š¸É‹³œÎµ ¤µ‡·—

‹¹Š„¨µ¥Áž}œž{µÄœšµŠÃ¨„Åžž{µÄœšµŠ ›¦¦¤Á¦µÅ¤nÁ‡¥ f„‡·—¡·‹µ¦–µÂ˜n°¥nµŠÄ— Á¤ºÉ°  f„‡·—¡·‹µ¦–µÄœšµŠ›¦¦¤‡¦´ÊŠÂ¦„ „È‹³¤¸‡ªµ¤ °¹—°´—Ä‹°¥¼noµŠ Á¡¦µ³Å¤nÁ‡¥‡·—¤µ„n°œ ‹³Ä®o Á„·—‡ªµ¤‡¨n°Š˜´ªÁ®¤º°œŸ¼ošÉ¸¤¸‡ªµ¤ÎµœµÂ¨oª Ťnŗo ˜o°Š°µ«´¥ f„‡·—¡·‹µ¦–µ°¥¼n n°¥ Ç „È‹³ Á„·—‡ªµ¤Á‡¥·œÅžÁ°Š Á®¤º°œ„µ¦ f„Äœ„µ¦Á˜oœ ¦Îµ…´¦o°Š „µ¦ f„Ä®¤n Ç „Ȥ¸‡ªµ¤°¹—°´—Ä‹šÎµ °³Å¦Å¤n™„¼  Á¤ºÉ° f„°¥¼n n°¥ Ç ‹´Š®ª³‹³Ã‡œÄœ „µ¦°°„¨¸¨µ„È‹³¤¸‡ªµ¤‡¨n°Š˜´ªÅžÁ°Š­µ¤µ¦™ …¹Êœ­¼nÁªš¸˜ª´ ‹¦·ŠÅ—o°¥nµŠ‡¨n°Š˜´ªœ¸ÊŒ´œÄ— „µ¦ f„ ċĮo¤¸Âœª‡ªµ¤‡·—ÄœšµŠ›¦¦¤Å—o ˜o°ŠÄo‡ªµ¤ ¡¥µ¥µ¤Á¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤ÎµœµÄœ„µ¦‡·—¡·‹µ¦–µ ž{µ‹³®¤»œ˜´ªÁž}œ°´˜Ãœ¤´˜Å· žÄœ˜´ª Ťn˜o°Š ޝ´Š‡´Ä®o¡·‹µ¦–µÁ¦ºÉ°Šœ´ÊœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê „µ¦œo°¤Ä‹ ‡·—¡·‹µ¦–µÄœÁ¦ºÉ°ŠÄ— ‡ªµ¤‡·—šµŠž{µ„È‹³ ¨ºÉœÅ®¨Åž°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š Œ³œ´Êœ „µ¦ f„‡·—šµŠ ž{µ °¥nµÅž®iªŠ‡·—¦·„¦¦¤šÎµ ­¤µ›·Ä®o¤µ„ œ´„ Á¡¦µ³¤¸„ε ¨´Š…°Š­¤µ›·®œ»œ­˜·ž{µ °¥¼n¨oª Á¤ºÉ°Á„·—‡ªµ¤Á®œÈ—Á®œºÉ°¥Äœ„µ¦ ‡·—¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤ „ÈÄ®o®¥»—Äœ„µ¦Äo ž{µÁ°µÅªo Ä®o„ε®œ—šÎµ ­¤µ›·˜´ÊŠÄ‹¤´Éœ Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—„ε ¨´ŠÄ‹ Á¤ºÉ°¤¸„ε¨´ŠÄ‹‹µ„­¤µ›· ¨oª œo°¤Ä‹¡·‹µ¦–µ—oª¥ž{µ˜n°Åž Ĝ Á¤ºÉ°Ä‹Å¤nÁ®œºÉ°¥ ¤¸„µÎ ¨´Šž{µš¸É‹³¡·‹µ¦–µ­´‹ ›¦¦¤Å—o „ÈÄ®očož{µ‡·—¡·‹µ¦–µ˜n°Åž ċ¤¸ „Î µ ¨´ Š …°Š­¤µ›· ® œ» œ ž{  µÄ®o¡·‹ µ¦–µÅ—o°¥¼n ¨oªÁ®¤º°œ„µ¦…´¦™™oµÁ¦µÅ¤nÁ®œºÉ°¥„ÈÄ®o…´˜n° Ş Á®œºÉ°¥Á¤º°É Ŧ‹¹Š®¥»—¡´„Á¡º°É Á°µ„ε¨´Š Á¤ºÉ°¤¸ „ε¨´ŠÂ¨oª„È…´¦™˜n°Åž œ¸ÊŒ´œÄ—„µ¦Äož{µ


ÒÚ ¡·‹µ¦–µ„ÈŒ´œœ´Êœ ™oµÁ®œºÉ°¥Äœ„µ¦Äož{µÁ¤º°É Ŧ„È®¥»— šÎµ ­¤µ›·Á°µÅªo ¤¸„µÎ ¨´ŠÁ„·—‹µ„­¤µ›· ¨oª„ÈœµÎ ŞÁ­¦·¤ž{µ¡·‹µ¦–µ˜n°Åž Á¦¸¥„ªnµ ž{µ®œ»œ­¤µ›· ®¦º°­¤µ›·®œ»œž{µ „ÈÁž}œ Ĝ¨´„¬–³œ¸Ê Œ³œ´Êœ„µ¦ž’·´˜· ™oµ¦¼oª›· —¸ ¸ ¨oª‹³Å¤n¤¸ž{®µ°³Å¦ ‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼ošµŠ­˜·ž{µ„È‹³¤¸¤µ„…¹œÊ ċ „È‹³¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÄœ­´‹›¦¦¤Å—o´—Á‹œ „µ¦ž’·´˜·„‹È ³„oµª®œoµÅž—jª¥—¸ Ťn¤¸°»ž­¦¦‡Äœ „µ¦ž’·´˜·Â˜n°¥nµŠÄ— „µ¦Â„ož{®µ£µ¥ÄœÄ‹„È ‹³Â„oŗo°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª ‡ªµ¤¦¼Áo ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š„È‹³„¦³‹nµŠÂ‹n¤Â‹oŠ ­·ÉŠš¸É¥Š´ ŤnÂ¥‡µ¥„È‹³ Á„·—‡ªµ¤Â¥‡µ¥ ­·ÉŠš¸É¥Š´ Ťn®µ¥­Š­´¥„È‹³Á„·— ‡ªµ¤®µ¥­Š­´¥ ­·ÉŠš¸É¤¸‡ªµ¤®¨Š¥¹—™º°„È‹³¤¸„µ¦ ž¨i°¥ªµŠ Á¤ºÉ°®µ¥­Š­´¥ž¨i°¥ªµŠÄœÁ¦ºÉ°ŠÄ— ċ „È‹³ÁµŤn¤¸‡ªµ¤š»„…rċÁ®¤º°œš¸ÉÁ‡¥Áž}œ¤µ œ¸Ê Á¦¸¥„ªnµÁž}œŸ¼o¤¸­˜·ž{µ­°œÄ‹Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o˜µ¤ ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ™oµÅ¤n¤¸­˜·ž{µš¸ÉŒ¨µ—¡° ˜´ª‹³­°œÄ‹Å¤nŗoÁ¨¥ Á¡¦µ³Ä‹¤¸„Á· ¨­˜´–®µÁž}œ ‡¦¼ f„­°œÄ‹¤µ„n°œÂ¨oª ˜ºœÉ …¹Êœ¤µÂ˜n¨³ª´œ‹³ ™¼ „ „· Á ¨­˜´ – ®µ´ „ ¡µÄ®o Ä ‹Å—o Á ž} œ ŞĜšµŠ˜Î ɵ Á¦ºÉ°¥¤µ ċ°¥¼nĜ°Îµ œµ‹…°Š„·Á¨­˜´–®µ¤µ¥µª œµœ ‡ªµ¤Á®Èœ…°ŠÄ‹‹¹ŠÁž}œÅž˜µ¤„·Á¨­˜´–®µ ¤µ˜¨°— „µ¦š¸Éčo­˜·ž{µ iµªŠ¨o°¤„·Á¨­ ˜´–®µÁ…oµÅž™¹ŠÄ‹Å—o ¤·Än­˜·ž{µ›¦¦¤—µ ‹³ ŗoŸnµœ—nµœ…°Š„·Á¨­ÅžÅ—o×¥Šnµ¥ ˜o°Š f„­˜· ž{µÄ®o¤¸‡ªµ¤Œ¨µ—ÁŒ¸¥Â®¨¤¡°˜´ª ¦¼o ‹´ „ „¨°»  µ¥š¸É „· Á ¨­œÎ µ ¤µ®¨°„Ä‹Ä®o Á „· — ‡ªµ¤®¨ŠŸ·—°¥nµŠÅ¦­˜·ž{µ„È‹³Å—o…o°¤¼¨

œ¸ÊŞ­°œÄ‹Ä®o¦´ ¦¼o˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÅ—o Ä®o ¤¸ ® ¨´ „ “µœ…o ° ¤¼ ¨ š¸É Á ž} œ ‹¦· Š Á…o µ ®´ „ ¨o µ Š„´ œ °¥nµŠ¤¸Á®˜»Ÿ¨š¸Á—¸¥ª

­»˜¤¥ž{µ

­»˜¤¥ž{µÁž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœš¸É­µÎ ‡´ „µ¦Á¦·É¤˜oœ Ĝ£µ‡„µ¦«¹„¬µ „µ¦°nµœ˜Îµ ¦µ „µ¦¢{ŠÁšž „µ¦ ¢{Š›¦¦¤ „µ¦Ž´„™µ¤…o°…o°ŠÄ‹ ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ£µ‡ „µ¦«¹„¬µ ®¦º°Á®Èœ­·ÉŠÄ— Ç Ĝš¸Éš´ÉªÅž Ä®o«¹„¬µ Á®˜»Ÿ¨­·ŠÉ œ´ÊœÇ‡ªµ¤™¼„Áž}œ°¥nµŠÅ¦¤¸°³Å¦Áž}œ Á®˜»Áž}œž{‹‹´¥Ä®oÁ„·—…¹Êœ™oµ f„Äœª·›œ¸ ¸Êŗo Á¦µ‹³¤¸ ›¦¦¤³ŗo«„¹ ¬µÄœš¸Éš´ÉªÅž­·ÉŠÄ—‡ª¦œÎµ ¤µž’·´˜· ŗo„È‹—‹Îµ œÎµ¤µž’·´˜·˜n°Åž­·ÉŠÄ—ŦoÁ®˜»Ÿ¨°¥nµŠ Ŧ„È«¹„¬µÄ®o¦¼oªnµ Á¦µ‹³Å¤nšµÎ Ťn¡¼—Äœ¨´„¬–³ °¥nµŠœ´Êœ ¤oĜ˜Îµ ¦µ˜nµŠ Ç š¸Éŗo«„¹ ¬µ¤µ„È°¥nµ Á¡·ÉŠÁºÉ°š¸Á—¸¥ª čož{µ¡·‹µ¦–µ˜¸‡ªµ¤®¤µ¥ čoÁ®˜»Ÿ¨¤µÁž}œ˜´ª˜´—­·œÄ®o¦¼o‹´„‡ªµ¤Ÿ·—‡ªµ¤ ™¼„¨oª‹¹Š˜´—­·œÄ‹ÁºÉ°Äœ£µ¥®¨´Š ‹¹Š‹³Á„·—Áž}œ ­´¤¤µš·’“·‡ªµ¤Á®Èœš¸É™„¼ ˜o°Š°›¦¦¤ Á¤ºÉ°œÎµ ¤µž’·´˜·„‹È ³Áž}œŸ¨°°„¤µÁž}œž’·Áª›œªšµŠ ž’· ´ ˜· ° ¥n µ ŠÅ¦‹³Áž} œ ŞÁ¡ºÉ ° ‡ªµ¤¡o œ š» „ …r Å —o  ¡¦³¡»š›Á‹oµš¦ŠªµŠ„‘Á„–”rŪo¨oªÁž}œ°¥nµŠ—¸ ™¹Š‹³Ÿnµœ„µ¨Áª¨µ¤µ¥µªœµœ„ÈÁž}œ®¨´„‡ªµ¤ ‹¦·Š˜¨°—¤µÅ¤n¨oµ­¤´¥ ¥´Š¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Ä®oŸ¨ „nŸ¼ož’·˜´ ˜· ¨°—¤µ „µ¦ž’·´˜·Å—o‡nÅ®œ…¹Êœ°¥¼n „´  ­˜· ž {  µÂ¨³‡ªµ¤­¤µ¦™…°ŠÂ˜n¨ ³šnµœ ®µ„¤¸ ‡ ªµ¤­Š­´ ¥ Ĝ„µ¦ž’· ´ ˜· ° ¥n µ ŠÅ¦ „È Ä ®o «¹„¬µ„´šnµœŸ¼o¦¼oŸ¼oÁ…oµÄ‹Äœ›¦¦¤°¥¼nÁ­¤° Á¡ºÉ°Ä®o Áž}œÅžÄœ‡ªµ¤™¼„˜o°Š°›¦¦¤„µ¦ž’·´˜·„È‹³


ÓÑ „oµª®œoµÅž—jª¥—¸

ŗo®¦º°Å¤nŗoÁž}œ°¸„Á¦ºÉ°Š®œ¹ÉŠ ˜n‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ‹³Ä®o ¡o œ Şŗo Ä œµ˜· œÊ¸ ‹ ¦· Š Ç „µ¦ž’· ´ ˜· Ä œ…´Ê œ Ã¥‡µª‹¦Äo­˜·ž{µÁž}œ®¨´„š¸É¥œº ˜´ª „µ¦šÎµ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ ­¤µ›·„ÈÁ ¡ºÉ °Áž}œ°»µ¥Á­¦·¤Ä®o„n­˜·ž{µÁšnµ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ Áž}œ‡¼n„´ ž’·´˜· „µ¦ž’·´˜·¤¸ œ´Êœ „µ¦šÎµ­¤µ›·„ÅÈ ¤n¤¸°³Å¦Áž}œ¡·Á«¬ Ä®ošµÎ Á®¤º°œš¸ÉŗošµÎ ˜µ¤ž„˜·š´ÉªÇŞ…o°­Îµ ‡´°¥nµ Óª·›¸ Ä®o¤¸‡ªµ¤°¥µ„Äœ­·ÉŠÄ—Ç°¥nµ®ª´ŠŸ¨ªnµÄ®o Òž’·´˜·š¸ÉÁž}œÅžÄœ…´Êœ„µ¤µª‹¦ Áž}œ°¥nµŠœ´ÊœÄ®o¦¼o°¥nµŠœ¸Ê „µ¦œ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤„È Óž’·´˜·Ä®oÁž}œÅžÄœÃ¥‡µª‹¦ š´Ê Š ­°Šª· ›¸ œÊ¸ ¤¸ °»  µ¥Äœ„µ¦ž’· ´ ˜· šÉ¸  ˜„˜n µ Š„´ œ Á°µ˜µ¤š¸ÉÁ¦µ¤¸‡ªµ¤™œ´— ®¦º°„ε®œ—­˜·¦³¨¹„¦¼o °¥¼n„´¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ®µ¥Ä‹°°„„Èŗo Á¤ºÉ°‹·˜Áž}œ °¥n µŠÅ¦ Á¦µž’·´˜·°¥¼nĜ…–³œ¸ÊÁž}œ¦³—´…´Êœ ­¤µ›·˜Š´Ê ċ¤´ÉœÅ—o¨oª Ä®o­´ŠÁ„˜—¼‹·˜˜´ªÁ°Šªnµ‹·˜ „µ¤µª‹¦®¦º°Áž}œ…´ÊœÃ¥‡µª‹¦ ‹³¦¼oª·›¸Äœ„µ¦ ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¸É‹³­Š˜n°Åž ®¦º°˜o°Š„µ¦ ž’·´˜·Ä®o™¼„˜o°Š˜n°Åž ¡·‹µ¦–µÄœ­·ÉŠ˜nµŠ Ç ™oµ‹·˜˜o°Š„µ¦‡ªµ¤­Š„È ž¨i°¥Ä®o¨Š­¼n‡ªµ¤­Š°¥nµŠÁ˜È¤š¸É ĜnªŠ‹·˜¤¸ Òž’·´˜·Äœ…´Êœ„µ¤µª‹¦Áž}œª·›ž¸ ’·´˜·Á¡ºÉ°Á­¦·¤ ‡ªµ¤­Š°¥¼ n œÊ´ œ °¥n µ ޝ´ Š ‡´  Ä®o ‹· ˜ ŗo ™ °œ ­¦oµŠµ¦¤¸ š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ „µ¦Îµ Á¡È„»«¨ Ťn®ª´Š ž¨i°¥Ä®o‹·˜°¥¼nĜ‡ªµ¤­Š‹œ°·É¤˜´ª Á¤ºÉ°‹·˜°·É¤ ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœÄœµ˜·œ¸Ê˜n°¥nµŠÄ— šÎµ ŞÁ¡º°É ˜´ªÄœ‡ªµ¤­ŠÂ¨oª„È‹³Á¦·É¤™°œ°°„¤µÁ°Š Ĝ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤­»…£µ¥ÄœÄ‹Ášnµœ´ÊœÁnœ„µ¦šÎµ» Ä®ošµœ „µ¦¦´„¬µ«¸¨ „µ¦Á‹¦·Á¤˜˜µ£µªœµ …–³š¸É‹·˜™°œ°¥nµÄ®o™°œÁ¦Èª Ä®o¤¸­˜·„µÎ ®œ—¦¼o Á°µÅªoŤnÄ®o™°œ°°„®¤—Ä®o°¥¼nĜ…–·„³°»ž‹µ¦ „µ¦šÎµ­¤µ›· „µ¦šÎµ ­¤µ›·š»„‡œ„È¡°‹³Á…oµÄ‹ ­¤µ›· Ĝ‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹¤´Éœ ‹µ„œ´Êœ „Èœo°¤Ä‹ Á¡¦µ³šÎµ „´œ°¥¼n¨oª šÎµ Á¡ºÉ°‡ªµ¤­»…­µ¥ÄœÄ‹ ¡·‹µ¦–µÄœ®¤ª—›¦¦¤˜nµŠ Ç ˜n°Åž Á®¤º°œ„´ ލ´Éª‡¦µªÁšnµœ´Êœ ™¹Š‹³šÎµ ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤ œ°œ®¨´Â¨oª˜ºœÉ …¹Êœ°¥nµÄ®o˜œºÉ ¡¦ª—¡¦µ—¨º¤˜µ ­Š¨¹„¨ŠÅžÁž}œµœ ¦¼žµœ °¦¼žµœ °¥¼„n È ˜µ¤„È‹³Å—oŞÁ„·—Äœ£¡…°Š¦¼ž¡¦®¤°¦¼ž¡¦®¤ Á¨¥š¸Á—¸¥ªÄ®o¤¸­˜·®¨´˜µÁ°µÅªo ™oµ®µ„¤¸‡ªµ¤ {œ°¥nµŠÅ¦‹³Å—oÁ¦¸¥Á¦¸¥Š—¼‡ªµ¤ {œœ´ÊœÅ—o œ¸ÊŒ´œ Ášnµœ´Êœ Á¤ºÉ°°Îµœµ‹µœÁ­º°É ¤¨°Š„È‹³Å—o¤µÁ„·— ė Á¤ºÉ°‹·˜™°œ°°„‹µ„­¤µ›·„ÄÈ ®oÁž}œÄœ¨´„¬–³ Ĝ脜¸Ê˜°n Ş Áªoœ¡¦³¡¦®¤Äœ¡¦³°œµ‡µ¤¸Ášnµ Œ´œœ´Êœ œ´Êœ œ°„œ´Êœ ‹³˜o°Š¨Š¤µÁ„·—£µ¥Äœ£¡š´ÊŠ­µ¤ ˜n°Åž ĜµŠ„¦–¸®¦º°µŠ‡œ Á¤ºÉ°‹·˜¦ª¤°¥¼nĜ­¤µ›· ˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÅ—o¨oª ‹³„ε ®œ—Ä®o‹·˜¨Š­¼n‡ªµ¤­Š Ó ž’·´˜·Äœ…´ÊœÃ¥‡µª‹¦ Áž}œ°»µ¥„µ¦ž’·´˜· ˜n°Åž°¸„Ťnŗo‹·˜°‡·—ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸ÊÁž}œœ·­´¥ ™oµ Á¡º°É ‹³¡oœÅž‹µ„£¡š´ÊŠ­µ¤Äœµ˜·œ¸ÊÄ®oŗo ‹³Åž


ÓÒ Áž}œÄœ¨´„¬–³œ¸Ê Ä®o®¥»—‡Îµ¦·„¦¦¤Á­¸¥ Ä®oœo°¤ ċ¡·‹µ¦–µÄœ®¤ª—›¦¦¤˜nµŠ Ç ˜n°Åž „µ¦Äo ž{  µ¡· ‹ µ¦–µÄœ®¤ª—­´ ‹ ›¦¦¤œ´Ê œ  Ä®o ¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤˜nµŠ Ç š¸ÉÁ‡¥‡·—¡·‹µ¦–µ¤µ ¨oª Á‡¥ f„‡·—¡·‹µ¦–µ™¹Š­·ÉŠš¸ÉŤnÁš¸É¥Š Á‡¥ f„ ‡· —¡· ‹ µ¦–µÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤š»„…r¨³Á®˜»Ä®oÁ„·—š»„…r Á‡¥‡·—¡·‹µ¦–µÄœÁ¦ºÉ°Š°œ´˜˜µ ªnµ›µ˜»­É¸…´œ›r®oµ ŤnÁž}œ°´˜˜µ˜´ª˜œ Áž}œÁ¡¸¥Š‹·˜Å—o°µ«´¥„´œ°¥¼n „´›µ˜»Ášnµœ´Êœ °¸„Ťnœµœ„È‹³Å—oŸ»¡´ŠÁžg°~ ¥Áœnµ Áž}œ›µ˜»—œ· Ä®o‡—· ¡·‹µ¦–µÄœª´˜™»­¤´˜·š´ÊŠ ®¨µ¥ªnµ Áž}œž{‹‹´¥°µ«´¥ž¦³‹Îµ ¸ª˜· Ášnµœ´Êœ °¸ „ Ťn „¸É ª´ œ Á—º ° œže „È ‹ ³Å—o ˜ µ¥‹µ„­¤´˜·Å ž ‡·—¡·‹ µ¦–µªnµÅ¤n¤¸­¤´˜·°³Å¦Áž}œ…°Š…°Š Á¦µš¸Éœnœ°œ˜µ¥˜´ª „µ¦‡·—¡·‹µ¦–µÄœ­·ÉŠš¸É ŤnÁš¸É¥Š Ä®o‡·—Á¦¸¥Á¦¸¥ŠÅž˜µ¤‡ªµ¤Áž¨¸É¥œ ž¨ŠÄœ­·ÉŠœ´Éœ Ç ªnµ¤¸‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁž}œ °¥nµŠÅ¦ šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ä®o¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·ŠÄœ­·ÉŠœ´ÊœÄ®o´—Á‹œ š´ÊŠ­·ÉŠ£µ¥œ°„š¸É¤¸°¥¼nÁž}œ °¥¼nĜš¸Éš´ÉªÅž £µ¥Äœ‡º°›µ˜»­¸É ¤¸›µ˜»—œ· ›µ˜»œµÎÊ ›µ˜»¨¤ ›µ˜»Å¢ š¸É¦ª¤„´œ°¥¼nÁž}œ¦¼ž›µ˜» Ä®o ¡·‹µ¦–µÁ¦¸¥Á¦¸¥ŠÅž˜µ¤ª´¥ ª´¥®œ¹ÉŠÁž¨¸É¥œ ž¨ŠÅžÁž}œ°¸„ª´¥®œ¹ÉŠ ‹œ™¹Šž{‹Œ·¤ª´¥ ‡º°ª´¥š¸É „n®Šn°¤Á˜È¤š¸É ¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁž}œ°¥nµŠÅ¦ čož{µ¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š °¥¼nn°¥Ç‹·˜„È‹³‡n°¥¦¼oÁ®ÈœÄœ„o°œ›µ˜»š¸ÉŤn Áš¸É¥Šœ¸Êŗo°¥nµŠ´—Á‹œ š´ÊŠÁ¦µš´ÊŠÁ…µÂ¨³­´˜ªr —·¦´‹Œµœš»„œ·— „Ȥ¸‡ªµ¤Å¤nÁš¸É¥ŠÁž¨¸¥É œÂž¨Š ޘµ¤ª´¥Ánœ„´œ „µ¦¡·‹µ¦–µ‡ªµ¤š»„…r ®¤µ¥™¹Š‡ªµ¤š»„…ršµŠ ċ°¥nµŠ°ºœÉ Á¡¸¥ŠÁž}œÁ®˜»ž{‹‹´¥Ä®oÁž}œš»„…rÁšnµœ´Êœ

¨Î µ ¡´ Š ċ°¥n µ ŠÁ—¸ ¥ ª‹³Å¤n ¤¸ ‡ªµ¤­»…‡ªµ¤š»„…r °³Å¦ċš¸ÉÁž}œš»„…rÁž}œ­»…Åž˜µ¤Á®˜»œ´ÊœÇÁ¦¸¥„ ªnµ „·Á¨­˜´–®µ „·Á¨­˜´–®µ ®¤µ¥™¹Š‡ªµ¤¦´„ ‡ªµ¤Ä‡¦n‡ªµ¤„ε ®œ´—¥o°¤Ä‹°¥¼nĜ„µ¤‡»–š¸Éċ ®¨ŠªnµÁž}œ‡ªµ¤­»… š¸É‹¦·Š„ÈÁž}œÁ®˜»Ä®oÁ„·—‡ªµ¤ š»„…rœ´ÊœÁ°Š ‡ªµ¤­»…¨³‡ªµ¤š»„…rÁž}œŸ¨Á„·— …¹Êœ‹µ„‡ªµ¤­¤®ª´ŠÂ¨³‡ªµ¤Ÿ·—®ª´Š ™oµÅ—o°³Å¦ ¤µ˜µ¤Ä‹°„È™º°ªnµ¤¸‡ªµ¤­»… ™oµÅ¤nŗo˜µ¤Ä‹ „È™º°ªnµÁž}œš»„…r š´ÊŠ­»…š´ÊŠš»„…r‹¹ŠÁž}œ„·Á¨­ —o ª ¥„´ œ š´Ê Š ­°Š ‡ªµ¤­» … š» „ ‡œ¤¸ ‡ ªµ¤ ˜o°Š„µ¦ ‡ªµ¤š»„…rŤn¤¸Ä‡¦˜o°Š„µ¦ ˜n¤¸ ‡ªµ¤®¤´Éœ …¥´œÄœ„µ¦­¦oµŠÁ®˜»Ä®oÁ„·—š»„…r °¥¼n˜¨°—Áª¨µ ®µ¦¼o˜´ªÁ°ŠÅ¤nªnµÁ¦µ„ε¨´Š ­¦oµŠÁ®˜»Â®nŠš»„…rÄ®o„n˜ª´ Á°Š ‡ªµ¤Å¤n¦¼oœ¸Ê Á°Š‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ䮳°ª·µ‹¹ŠÅ—oÁ„·—Áž}œ˜´–®µ ‡ªµ¤°¥µ„‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °¥µ„œ´ÊœoµŠ°¥µ„œ¸Ê oµŠ ‹·žµ™³‹³œ´Áž}œ˜´ªÁ¨…ŤnŗoÁ¨¥ ‹¹ŠÁž}œ ‡ªµ¤°¥µ„Á¡ºÉ°Á­¦·¤„·Á¨­Ä®o¤¸„µÎ ¨´Š ™oµšÎµ¨µ¥ ®¦º°˜´—‡ªµ¤°¥µ„°°„‹µ„Ä‹Å—o¨oª „·Á¨­„È‹³ ®¤—­£µ¡ÅžÁ°Š °œ´˜˜µ ®¤µ¥™¹Š­¼­¨µ¥Åž Ťnčn°´˜˜µ˜´ª˜œ Á¦µÁ…µ „µ¦¡·‹µ¦–µÄœ°œ´˜˜µ Ä®o¦¼o‹ÎµÄœ‡Îµ ªnµ °´˜˜µ Á°µÅªo Á¡¦µ³°œ´˜˜µÁž}œ¨´„¬–³š¸­É ¼Åž ‹µ„°´˜˜µœ´œÊ Á°Š °´˜˜µ¤¸ Ó °¥nµŠ ¦¼ž°´˜˜µ ®¤µ¥™¹Š›µ˜»›¨» ¸ ‡º°›µ˜»—œ· ›µ˜»œµÎÊ ›µ˜»¨¤›µ˜» Å¢ š¸É¦ª¤„´œ°¥¼nÁ¦¸¥„ªnµ œµ¤°´˜˜µ ®¤µ¥™¹Š Áªšœµ­´µ­´Š…µ¦ª·µ–Á¦¸¥„ªnµ°µ„µ¦ …°Š‹·˜„µ¦¡·‹µ¦–µÄœ›µ˜»­¸É Ä®oÂ¥„¡·‹µ¦–µ—¼ ˜n¨³›µ˜»Ä®oÁ…oµÄ‹ ¨oªÄož{µ¡·‹µ¦–µ¦ª¤


ÓÓ „´œ Á¦¸¥„ªnµÁ‹¦·°µ„µ¦ ÔÓ Ä®oÁž}œ›µ˜»—ªo ¥„´œ š´ÊŠ®¤— ¨³Ä®o¡·‹µ¦–µÄœ°­»£³ Ĝ‡ªµ¤ ­„ž¦„íǦ„ÁœnµÁ¢³Äœš»„­nªœ…°Š›µ˜»œÊ´œ Ç ‡·—¡·‹µ¦–µ­¦oµŠ£µ¡˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¥¼nn°¥ Ç ċ„È‹³‡n°¥Á„·—‡ªµ¤¦¼oÁ®ÈœÁž}œÅž˜µ¤‡ªµ¤ ‹¦·Š´—Á‹œ „È‹³¦¼oÁ®Èœ‡ªµ¤Å¤n­ª¥Šµ¤‡ªµ¤ ­„ž¦„Äœ¦nµŠ„µ¥œ¸Ê Ä®o¡·‹µ¦–µ—¼¦nµŠ„µ¥…°Š˜´ª Á°Š ¨³¡·‹µ¦–µ—¼¦¼ž¦iµŠ„µ¥…°Š‡œ°ºÉœ Ä®oÁž}œ Ĝ¨´„¬–³­„ž¦„ÁœnµÁ¢³Ážg~°¥Ÿ»¡´ŠÁ®¤º°œ„´˜´ª Á¦µ ®¦º°Ä®o¡·‹µ¦–µŽµ„«¡‡œÂ¨³­´˜ªr˜µ¥„Èŗo Á¡ºÉ ° Áž} œ ¡¥µœ®¨´ „“µœ¥º œ ¥´ œÄœ‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š Á¤ºÉ°š·ÊŠÅªo„È‹³Áž}œ°µ®µ¦…°ŠÂ¤¨Šª´œÂ¨³®œ°œ Ş  Á¤ºÉ°Á°µÅžÁŸµ„ÈÁ®¨º°Á¡¸¥Š„¦³—¼„°°„¤µÄ®o Á®ÈœÁ¦µ„È‹³Áž}œÄœ¨´„¬–³œ¸ÊÁnœ„´œ®µ„Ä‹¥´Š ‡¦°Š¦nµŠ„µ¥œ¸Ê°¥¼n„ÈÁ‡¨º°É œÅ®ªÅž¤µÅ—oÁ¤ºÉ° ċ°°„‹µ„¦nµŠ„µ¥œ¸ÊŞ ¦¼ž„µ¥š»„­nªœ„È‹³ œ°œš´™¤­¨µ¥ÅžÄœÂŸnœ—·œœ¸Êš´ÊŠ®¤— ‹¹Š Ťn Á ž} œ ­´ ˜ ªr » ‡ ‡¨˜´ ª ˜œÁ¦µÁ…µÂ˜n ° ¥nµ ŠÄ— ‹¹ŠÁž}œ¦¼ž{Š°œ´˜˜µ °œ´ ˜ ˜µÄœœµ¤š¸É Á ž} œ °µ„µ¦…°Š‹· ˜ ¤¸ Á ªšœµ ­´µ­´Š…µ¦ª·µ– °µ„µ¦…°Š‹·˜š´ÊŠÕ œ¸Ê ¤¸ª·µ–„µ¦¦´¦¼oÁž}œž¦³›µœª·µ–„µ¦¦´ ¦¼ o œ¸Ê Á °Š ‹³ÁºÉ °¤Ã¥ŠÄ®o‹·˜Å—o¦¼o°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œ­»… °µ¦¤–rš¸ÉÁž}œš»„…r °µ¦¤–rš¸ÉŤn­»…Ťnš»„…r š¸ÉÁ¦¸¥„ ªn µ Áªšœµ ­´  µ‡ªµ¤‹—‹Î µ Ĝ­·É Š ˜n µ Š Ç ª·µ–„µ¦¦´¦¼oĜ‡ªµ¤‹—‹Îµ œ´Êœ Ç ‹Îµ Ĝ¦¼ž Á­¸¥Š„¨·œÉ ¦­ߒ“´¡¡³„µ¤‡»–®oµœ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁž}œ °µ®µ¦š¸ÉÁ¨·«¦­Ä®o„n„Á· ¨­˜´–®µ ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °¥µ„š¸É‹³­´¤Ÿ´­ ‹¹ŠšÎµ Ä®oÁ„·—Áªšœµ ‡ªµ¤‹ÎµÄœ ¦¼žÁ­¸¥Š„¨·œÉ ¦­ߒ“´¡¡³‹Îµ ¤µÁ¡º°É Ä®oÁ„·—

‡ªµ¤®¨Š¦´„®¨Š´Š ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ ­´µ Á¤ºÉ°‹Îµ ¤µÅ—o„Èž¦»ŠÂ˜nŠÄ®oċÁ„·—‡ªµ¤¦´„…¹Êœ¤µ°¥nµŠ®¥— ¥o°¥š¸Á—¸¥ª ċ‹¹Š®¨ŠÄœ‡ªµ¤¦´„ ¤¸‡ªµ¤¥·œ—¸ ¡°Ä‹Äœ‡ªµ¤¦´„ ‡ªµ¤°¥µ„Å—o °¥µ„¤¸°¥µ„ ­´¤Ÿ´­Äœ‡ªµ¤¦´„œ´Êœ Ç °¥nµŠ {ŠÄ‹š¸Á—¸¥ª ¦¼ž Á­¸¥Š „¨·œÉ ¦­ ߒ“´¡¡³ š¸ÉŤn°Ä‹„Èčoª·›¸‡·— ž¦»ŠÂ˜nŠÄ®oċÁ„·—‡ªµ¤Ã„¦› Ťn¡°Ä‹Äœ­·ÉŠÄ—‹¹Š ŗoÁ„·—‡ªµ¤š»„…r…¹Êœ¤µ Œ³œ´Êœ Áªšœµ ­´µ ­´Š…µ¦ ª·µ– ‹¹ŠÁž}œ¨´„¬–³°µ„µ¦…°ŠÄ‹ °µ«´¥„µ¦­´¤Ÿ´­…°Š°µ¥˜œ³£µ¥Äœ£µ¥œ°„‹¹Š Á„·—„¦³Â­Â®nŠ‡ªµ¤¦´„‡ªµ¤´Š ‹¹ŠÅ—oÁ„·—‡ªµ¤ ®¨Š ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·—ÅžªiµÁž}œ˜œ „·Á¨­˜´–®µ œo°¥Ä®n‹¹ŠÁ„·—¤¸ÄœÄ‹ ‹¹ŠšÎµ Ä®oÁ„·—š·’“·¤µœ³ ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤¥¹—™º°ÅžªiµÁž}œ°´˜˜µ˜´ª˜œ ‹¹ŠÁ„·— ¤·‹ Œµš·’ “· ‡ªµ¤Á®È œ Ÿ· —ªnµ Áªšœµ ­´µ ­´Š…µ¦ ª·µ– Áž}œÁ¦µ…¹Êœ¤µ „·Á¨­˜´–®µ œo°¥Ä®n‹³°µ«´¥°¥¼Än œœµ¤‹·˜°¥nµŠ¤º—¤·—š¸ Á—¸¥ª ™oµ­˜·ž{µÅ¤n¤¸‡ªµ¤¨³Á°¸¥—®¨¤ ¨¹„‹¦·Š Ç ‹³Á‹µ³Á…oµÅžÄ®o¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤ ‹¦·Šœ¸ÊŤnŗoÁ¨¥ Œ³œ´Êœ °´˜˜µš´ŠÊ ­°Š‡º° ¦¼ž °´˜˜µ œµ¤°´˜˜µ š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ…´œ›r®oµ ¤¸¦¼ž Áªšœµ ­´µ ­´Š…µ¦ ª·µ– Áž}œÁ¡¸¥ŠÄ®o„·Á¨­ ˜´–®µ°µ«´¥°¥¼n‹¹Š f„­˜·ž{µ¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼oÁ®Èœ Ä®oÁž}œÅžÄœ°œ·‹‹´Šš»„…´Š°œ´˜˜µÄ®o¦¼oÁ®ÈœÁž}œ ­£µª³š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª¥n°¤—´Åž˜µ¤Á®˜»ž{‹‹´¥…°Š …´œ›rœ´ÊœÇÄ®o‹n¤Â‹oŠ´—Á‹œ‹³Å¤nÁ„·—‡ªµ¤Á®Èœ Ÿ·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·—Åžªiµ…´œ›r®oµÁž}œ°´˜˜µ˜´ª˜œ ˜n°¥nµŠÄ— ‹·œ˜µ¤¥ž{µÄœ£µ‡ž’·´˜·œ¸ÊÁ°Š ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ


ÓÔ „µ¦Á‹¦·ª·ž{­­œµÄœ…´ÊœÃ¥‡µª‹¦ Áž}œ°»µ¥„µ¦ f„Ä‹Ä®ož’·Á­›š°—°µ¨´¥Äœ­¦¦¡­´Š…µ¦š´ÊŠ®¨µ¥ ªn µ Ťn ¤¸ ° ³Å¦Áž} œ Á¦µÂ¨³Áž} œ …°Š…°ŠÁ¦µÃ—¥ ž¦³„µ¦š´ÊŠžªŠ „µ¦Äož{µ¡·‹µ¦–µÄœ®¤ª— ›¦¦¤Ä— ¤·Änªnµ‹³Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼Áo ®ÈœÁž}œÅžÄœ­´‹ ›¦¦¤Ášnµœ´Êœ ˜o°ŠšÎµÄ‹Ä®ož’·Á­›Åž¡¦o°¤ Ç „´œ čo‡ªµ¤‹¦·Š‹´ŠÄœ…–³¡·‹µ¦–µœ´Êœ°¥nµŠÁ…o¤…oœ ±¹„Á®·¤ ‹³Äo‡ªµ¤‡·—¡·‹µ¦–µ—oª¥ž{µÄœ Á¦ºÉ°Š‡ªµ¤‹¦·Š°³Å¦ ˜o°ŠÄo„ε¨´Š£µ¥ÄœÁž}œ °Š‡rž¦³„°š»„‡¦´ŠÊ ŞÁ­¸¥Š£µ¥Äœ„Èčoª›· ¸—» —´œ°¥nµŠÁŸÈ—¦o°œ¨³ž’·Á­›Åž¡¦o°¤Ç„´œ Ĝ…–³œ´Êœ čo„ε¨´Šž{µª„„´„ε¨´Š Á­¸¥Š„¦³˜»„Ä‹Ä®o˜Éºœ˜´ª Á®¤º°œ„´Å¢„ε ¨´Š î¤Å®¤ooµœ˜´ªÁ°Š°¥¼n Ÿ¼oš¸É¥Š´ œ°œ®¨´®¨ŠÄ®¨ Ťn¦¼o˜´ª„Ș°o Š˜³Ã„œ„¦³µ„Ä®o˜ºÉœ…¹Êœ Á¡ºÉ°‹³Å—o ®µœÎʵ¤µ—´Å¢Ä®o®¤—Åž œ¸ÊŒ´œÄ— Å¢…°Š¦µ‡³ Å¢…°ŠÃš­³ Å¢…°ŠÃ¤®³ š¸É„µÎ ¨´ŠÃ®¤˜´ª¦o°œÄ‹ ®¨ŠÄ®¨Ä i {œÁ¤µ¤´œ°¥¼nĜ„µ¤‡»– ‹³Äož{µ ›¦¦¤—µ¡¦¦–œµÄœÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤‹¦·Š°¥nµŠÅ¦ ċ„È ¥´ŠÄ i {œÅžÄœ‡ªµ¤¦´„‡ªµ¤Ä‡¦nĜ„µ¤‡»–š¸ÉÁž}œ  iµ¥˜Îɵ®¥µ‡µ¥ „Ș°o ŠÄož{µ°¥nµŠ®¥µ „¦³š„¦³Âš„Ä‹Ä®oŗo˜œºÉ ˜´ª Á¤ºÉ°Ä‹Å¤n¥°¤¦´ ‡ªµ¤‹¦·Š„Șo°ŠÄoª·›¸—»—nµ…¼nÁ…Ȑž{µ‹¸ÊÄ®oċŗo¦¼o Á®ÈœÄœ­·ÉŠš¸ÉŤnÁš¸É¥Š ‹¸ÊÄ®oċ¦¼oÁ®ÈœÄœš»„…r¨³Á®˜» Ä®oÁ„·—š»„…r ‹¸Ê´Š‡´Ä®oċ¥°¤¦´‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š Á®¤º°œ„´Š¼š¸É‡µÁ…¸¥—„ε ¨´Š‹³„¨ºœ ‹³°„Ä®oŠ¼ ‡µ¥°°„¤µ—oª¥‡ªµ¤œ»n¤œª¨°n°œ®ªµœ—oª¥‡Îµ ¡¼—°¥nµŠÅ¦ Š¼„ÅÈ ¤n¥°¤ž¨i°¥ªµŠ ‹¹ŠÄ®očoª·›¸ ˜³‡°„—»—nµ˜˜¸Ä®oŠ¼Á„·—‡ªµ¤˜„Ä‹„¨´ª Š¼‹¹Š‹³ ªµŠÁ…¸¥—°°„Şŗo œ¸ÊŒ´œÄ—„·Á¨­˜´–®µ„ε ¨´Š

Á„µ³Ä‹°¥nµŠÁ®œ¸¥ªÂœnœ ‹³Äož{µ¡·‹µ¦–µ š¸É™¼„˜o°Š˜µ¤®¨´„‡ªµ¤‹¦·Š „·Á¨­˜´–®µ„È‹³ Á„µ³°¥¼„n ´ ċċ„ÈÁ„µ³°¥¼„n ´ „·Á¨­˜´–®µ‹¹ŠÄo ª· ›¸ ˜ ³Á¡· — —» — n µ ˜³‡°„Á¡ºÉ ° Ä®o Ä ‹„´  „· Á ¨­ ˜´–®µÅ—o‡¨µ¥°°„‹µ„„´œÅž ŤnÄ®o¤¸‡ªµ¤ Ÿ¼„¡´œ˜n°„´œ—´Šš¸ÉÁ‡¥Áž}œ¤µ „µ¦Äo ž {  µ­°œÄ‹Å¤n Ä ®o Á ž} œ ¤· ˜ ¦˜n ° „· Á ¨­ ˜´–®µ ˜o°ŠÁ°µ‡ªµ¤‡ªµ¤š»„…rš¸ÉÁž}œŸ¨Šµœ…°Š „·Á¨­˜´–®µ¤µÁž}œ¡¥µœ®¨´„“µœ ¡¦¦–œµ ‡ªµ¤š»„…ršÉ¸Ä‹Å—o¦´¤µÁž}œ…o°¤¼¨ Ä®oċŗo¦¼oŗo Á®ÈœÄœš»„…r Ú¬£´¥ÄœÁ®˜»„µ¦–r˜µn Š Ç š¸ÉŸnµœ ¤µœ‹œ™¹Šž{‹‹»œ´ Áž}œŸ¨Šµœš¸Éš¦¤µœÁ—º°—¦o°œ Ä®o„nċ¤µ˜¨°— šÎµ Ä®oċŗo®¨ŠÅžÄœšµŠš¸É˜µÎÉ š¦µ¤¤µ¥µªœµœ Áž}œž{®µš¸É­³­¤®¤´„®¤¤ „´œ¤µœ´µ˜·Å¤n™oªœ Á¤ºÉ°¤µ™¹Šµ˜·œ¸Ê ˜o°ŠÎµ¦³ Ä®ož{®µ®¤—Åž‹µ„Ä‹Á­¸¥š¸ ­˜·ž{µ‹³ ¡·¡µ„¬µªnµ„µ¦˜´—­·œ¨ŠÃš¬Ä®o„n„·Á¨­˜´–®µ Ä®o­³Ä‹ Ä®oċŗo¤¸°·­¦³Å¤n¤¸¡´œ›³Ÿ¼„¡´œ„´ „·Á¨­˜´–®µ°¸„˜n°ÅžÁ®¤º°œ„´˜oœ„ε Áœ·—…°ŠÅ¢ Á„·—…¹ÊœÄœš¸Éė‹³˜o°Š—´Å¢Äœš¸Éœ´Êœ Ťnž¨i°¥Ä®o ŢŗoÁ„·—Å®¤o¨»„¨µ¤˜n°ÅžÅ¤n¤¸š¸É­·Êœ­»— œ¸ÊŒ´œÄ— Å¢…°Š¦µ‡³ Å¢…°ŠÃš­³ Å¢…°ŠÃ¤®³ š¸É´ ™¤Ä‹Ä®o¤¸‡ªµ¤Á—º°—¦o°œÁž}œš»„…r°¥¼n˜¨°—Áª¨µ ‹¹ŠÁž}œ®œoµš¸É…°Š­˜·ž{µ˜o°ŠÁ…oµÅžÂ„oŅ¦³Š´ Á®˜»Ä®o®¤—Åž ċ‹³Å—o¦¼o˜´ªªnµ™¼„„·Á¨­˜´–®µ ®¨°„¤µ¥µªœµœ ¤¸‡ªµ¤š»„…rš¦¤µœÁ—º°—¦o°œ š¸É„·Á¨­˜´–®µÄ®oÁž}œÅž Á¤ºÉ°¤µ¦¼oÁ®Èœš»„…rÚ¬£´¥ Ĝ„·Á¨­˜´–®µœ¸Ê¨oª ċ‹³Å—o¦¼o˜´ª Ťn¤´Éª­»¤¨»n¤ ®¨Š°¥¼n„´ „·Á¨­˜´–®µ°¸„˜n°Åž Á®¤º°œ„´Ÿ¼oÁ‡¥


ÓÕ Å—o¦´Ãš¬£´¥Äœ®¤¼n‡œ¡µ¨¤µÂ¨oª ‹³Å—oÁž}œš Á¦¸¥œ‹—‹Îµ Ĝ„µ¦„¦³šÎµ …°Š„¨»¤n ‡œ¡µ¨Á®¨nµœ´Êœ ‹³Å¤nÁ…oµÄ„¨o¤´Éª­»¤„´„¨»n¤‡œ¡µ¨°¸„˜n°Åžœ¸ÊŒ´œ ė ċÁ¤ºÉ°™¼„§š›·Í…°Š„·Á¨­˜´–®µÅ—o¡µÄ®oÁž}œ š»„…r¤µÂ¨oª ‹³Á„·—‡ªµ¤˜ºœÉ ˜´ª ‹³Å¤nÁž}œÁ¡ºÉ°œ Áž}œ¤·˜¦„´„·Á¨­˜´–®µ°¸„˜n°Åž‹¹ŠÄo­˜·ž{µ ¦³Š´Á®˜»Â„oŅĜž{®µÄ®o„nċĮoŗo °¥nµÅž „¨´ ª°· š ›· ¡ ¨«´„—·Í«¦¸…°Š„·Á¨­˜´–®µÂ˜n°¥nµŠÄ— ´—œ¸Ê‹¹ŠÁž}œš¸…°Š­˜·ž{µ‹³…¹œÊ ­¼n´¨¨´Š„rªµn „µ¦ °¥nµŠÁ˜È¤š¸É ¤¸š¸Á—ȗ¡¦ª¡¦µª°¥nµŠÅ¦„È­—Š °°„¤µ—oª¥‡ªµ¤„¨oµ®µ Á®¤º°œÁ…oµ­¼­n œµ¤¦ ¨oª„Ș°o ŠÁ˜¦¸¥¤¡¦o°¤Äœ°µª»›œµœµž¦³„µ¦ Ťn ¤¸Äœ‡Îµ ªnµ™°¥®¨´ŠÄ®o…oµ«¹„˜´ŠÊ ®¨´„Å—o °µª»›œo°¥ Ä®n¤¸ÁšnµÅ¦‹³˜o°ŠÄ­n„´œ°¥nµŠÁ˜È¤š¸É ¤¸«´˜¦¼œo°¥ Ä®n…œµ—Å®œ‹³˜o°Š­´¢{œ®ÎµÊ ®´ÉœÄ®oÁ¦¸¥¦µÅž ‹œ„ªnµ‹³Å—oœ³„¨´¤µ°¥nµŠ­ŠnµŸnµÁŸ¥ œ¸ÊŒ´œ ė Ÿ¼ož ’·´˜·˜o°Š f„­˜·ž{µ«¦´š›µ‡ªµ¤ Á¡¸¥¦Ä®o¡¦o°¤ …–³œ¸Ê…¹ÊœÁªš¸˜´ª‹¦·Š Ťn¤¸‡Îµ ªnµÁ¡º°É œÅ¤n¤¸‡Îµ ªnµ¤·˜¦°¸„˜n°Åž Ťn¤¸‡Îµ ªnµÂ¡o Ťn¤¸‡Îµ ªnµÁ­¤° ¤¸Â˜nœ³°¥nµŠÁ—¸¥ª „·Á¨­ ˜´–®µÅ¤n˜µ¥ Á¦µ¥°¤˜µ¥ Á¦µÅ¤n˜µ¥Ä®o „·Á¨­˜´–®µÅ—o˜µ¥Åž Ĝ‡¦´Ê Š ¦„„È Ä o ­ ˜· ž {  µ¡· ‹ µ¦–µÄœ­´ ‹ ›¦¦¤ ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¥¼nn°¥ Ç ĜÁ¤ºÉ°„·Á¨­˜´–®µ ¥´Š¤µšÎµÄ®oċŗoÁ„·—‡ªµ¤®¨ŠÄ®¨Äœ„µ¤‡»–°¥¼n Ťn¥°¤¦´‡ªµ¤‹¦·Šš¸É­˜·ž{µÅ—o°¦¤­´ÉŠ­°œ ™oµ°¥nµŠœ¸Ê ‹³Å¤n¤¸Äœ‡Îµ ªnµ°£´¥°¸„˜n°Åž ‹³˜o°Š čo ¡ ¦³Á—Ân Š Á…˜š¸É®ªŠ®o µ¤Äœš´ œ š¸  „·Á ¨­ ˜´ – ®µÁ…o µ¤µ®¨°„Ä‹Á¤ºÉ°Å¦ ĜÁ¤ºÉ°œ´Êœ ­˜· ž{µ„È¢µ—¢{œÄ®o˜„®´„„´œÅžÄœš´œš¸ ˜n

„n°œ¤µ®¨Š‡·—ªnµÁž}œ¤·˜¦ ˜n´—œ¸Ê‹¹Š¤µ¦¼oªnµÁž}œ ¡·¬£´¥Ä®o„nċšÎµ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤š»„…rœµœµž¦³„µ¦ Ĝµ˜· šÉ¸ Ÿ n µ œ¤µ„· Á ¨­˜´ – ®µÅ—o š ε Ä®o Ä ‹Å—o ¦´  ‡ªµ¤š»„…r¤µ˜¨°—Ĝµ˜·œ¸Ê„¤È ¸ª·›š¸ µÎ Ä®oċŗo¦´ ‡ªµ¤š»„…r°„¸ ¨³¥´ŠªµŠÂŸœŠµœš¸É‹³šÎµ Ä®oċŗo ¦´‡ªµ¤š»„…rĜµ˜·®œoµ°¸„˜n°Åž „µ¤˜´–®µ £ª˜´–®µ¨³ª·£ª˜´–®µœ¸ÊÁ°Š®¦º° Áž}œ˜oœÁ®˜» Ä®oċ®¨ŠŸ·—Á„·—‡ªµ¤¨»¤n ®¨Š ®¨ŠÄœ¦¼ž Á­¸¥Š „¨·Éœ¦­ ߒ“´¡¡³®¨ŠÄœª´˜™»­¤´˜· ¨³®¨Š ޘµ¤„¦³Â­Ã¨„ ‹¹ŠÅ—oÁ„·—‡ªµ¤¡°Ä‹¥·œ—¸°¥¼n Ĝ£¡š´ÊŠ­µ¤ Ž¹ÉŠÁž}œŸ¨Ÿ¨·˜…¹Êœ¤µ‹µ„˜´–®µœ¸Ê { µÁšnµœ´Êœš¸É‹³Â„oŅĮoŗoÁ„·— š´ÊŠ­·Êœ¤¸­˜·ž ‡ªµ¤¦¼o‹¦·ŠÁ®Èœ‹¦·ŠÅ—o ˜n„n°œ¤µ „·Á¨­ ˜´–®µÅ—o°¦¤­´ÉŠ­°œÄ‹¤µ˜¨°— ´—œ¸Êŗo f„­˜·ž{µ¤µ°¦¤­´ÉŠ­°œÄ‹oµŠ Ä®oċ¤¸ ‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼o˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š‹³Å—o Á„·—‡ªµ¤­Îµœ¹„˜ºœÉ ˜´ª…¹Êœ¤µÅ—o ‹³Å¤n®¨ŠÄ®¨‹¤ °¥¼nĜ„·Á¨­˜´–®µ—´Šš¸ÉÁ‡¥Áž}œ¤µÄœµ˜· °—¸˜‹œ ™¹Šž{‹‹»´œ

®¤ª—›¦¦¤š¸Éž¦³„°ž{µ Õ°¥nµŠ

®¤ª—›¦¦¤ Õ °¥nµŠœ¸Ê ˜o°Š«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹ Á¡ºÉ° ‹³Å—oœµÎ ޞ’·´˜·Äœ®¤ª—›¦¦¤˜nµŠÇŗoš´ÊŠ®¤— ÒŒ´œš³ ‡ªµ¤¡°Ä‹Äœ„µ¦ž’·´˜·›¦¦¤™oµ…µ— ‡ªµ¤¡°Ä‹Â¨oª ­˜·ž{µÄœ£µ‡ž’·´˜·„‹È ³ ®¤—­£µ¡¨Š Ťn„¦³˜º°¦º°¦oœ Ťn­œÄ‹Äœ„µ¦ ž’·´˜·›¦¦¤Â˜n°¥nµŠÄ— ­˜·ž{µ˜o°Š°¦¤Ä‹


ÓÖ Ä®oÁ„·—Œ´œš³ ¤¸‡ªµ¤¡°Ä‹Äœ„µ¦ž’·´˜·›¦¦¤Ä®o ˜n°ÁœºÉ°Š„´œ°¥¼nÁ­¤° ‡ªµ¤¡°Ä‹œ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁž}œ‹»— Á¦·É¤˜oœš¸É‹³šÎµ Ä®oŠµœœ´Êœ­Îµ Á¦È‹Å—o ™oµ…µ—‡ªµ¤ ¡°Ä‹Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ª š»„°¥nµŠ‹³®¥»—³Š´„¨Š š´œš¸ Ťn¤¸„µÎ ¨´ŠÄ‹š¸É‹³šÎµ°³Å¦˜n°ÅžÅ—o šÎµ Ä®o Á­¸¥Áª¨µÁ­¸ ¥ž¦³Ã¥œr ĜŸ¨Šµœš¸É‹³˜o°ŠÅ—o¦´  šÎµÄ®o®¤—„ε ¨´ŠÄ‹š¸É‹³ž’·´˜·˜n°Åž ™oµ¤¸‡ªµ¤ ¡°Ä‹Äœ­·ÉŠÄ— ­·ÉŠœ´Êœ‹³šÎµ Ä®o­µÎ Á¦È‹ÅžÅ—o ‹¹Š¤¸ ‡ªµ¤¡°Ä‹Äœ„µ¦ž’·´˜·œ´Â˜n´—œ¸ÊÁž}œ˜oœÅž Ó ª·¦¥· ³ ‡ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ ™oµ¤¸Œ´œš³‡ªµ¤ ¡°Ä‹Áž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœÂ¨oª ‡ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤‹³ šÎµÄ®oŠµœœ´Êœ¤¸‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹¨ŠÅ—o ‹³Áž}œ‡ªµ¤ Á¡¸¥¦Äœ„µ¦ž’·´˜·ÄœšµŠ›¦¦¤ „È‹³Á„·—­ÎµÁ¦È‹¨Š ŗoš»„ž¦³„µ¦ ™oµ…µ—Œ´œš³‡ªµ¤¡°Ä‹Á¤ºÉ°Å¦ ‡ªµ¤Á¡¸¥¦„È®¤—ŞĜÁ¤ºÉ°œ´Êœš´œš¸‡ªµ¤Á¡¸¥¦Äœ „µ¦šÎµ ­¤µ›· ‡ªµ¤Á¡¸¥¦Äœ„µ¦Á‹¦·­˜·ž{µ „ÈŤn°¥µ„‹³¡·‹µ¦–µ­´‹›¦¦¤Ä— Ç ™oµ¤¸Œ´œš³ ‡ªµ¤¡°Ä‹Á¤ºÉ°Å¦ ­˜·ž{µ„Ȥ¸‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ ¡¦o°¤š¸É‹³¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤Å—o°¥nµŠÁ˜È¤š¸É ¤¸ ‡ªµ¤®¤´Éœ‡ªµ¤…¥´œÄœ„µ¦šÎµ ­¤µ›·Á—·œ‹Š„¦¤ Á‹¦·  ­˜·ž{µÅ—o°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š„´œ ‹³Å¤n¤¸ ‡ªµ¤Á®œÈ—Á®œºÉ°¥Á¤ºÉ°¥¨oµÄœ‡ªµ¤Á¡¸¥¦œ´ÊœÁ¨¥ ¤¸ ‡ ªµ¤Á°µÄ‹Ä­n { „ Ä i Ä œ„µ¦ž’· ´ ˜· ° ¥n µ ŠÁ˜È ¤ „ε¨´Š ¥´ŠšÎµ Ä®o‡ªµ¤Á¡¸¥¦œ´Êœ¤¸‡ªµ¤˜n°ÁœºÉ°Š„´œ °¥¼˜n ¨°—Áª¨µ Ô ‹·˜˜³ ‡ªµ¤ {„Ä iÁ°µÄ‹Ä­nĜ‡ªµ¤Á¡¸¥¦°¥¼n Á­¤° Ťnªnµ œ‹³˜„¦o°œ®œµª—oª¥ž¦³„µ¦Ä— ċ‹³Å¤n¨—¨³Äœ‡ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤œ´œÊ „ÈÁ¡¦µ³

¤¸Œ´œš³‡ªµ¤¡°Ä‹Áž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœœ´ÊœÁ°Š‹¹ŠšÎµ Ä®o Á„·—‡ªµ¤­œÄ‹ ¤¸‡ªµ¤ {„Ä iĜ„µ¦ž’·´˜·¤µ„ …¹Êœ Œ³œ´Êœ­˜·ž{µ˜o°Š«¹„¬µÄ®o¦°¦¼oĜ›¦¦¤ Á°µÅªo ‡ªµ¤ {„Ä iĜ„µ¦ž’·´˜·›¦¦¤‹¹Š‹³œÎµ Ş ­¼n‡ªµ¤Á‹¦· Õª·¤´Š­µ ®¤´Éœ˜¦¹„˜¦°Š°¥¼nÁ­¤°®¤µ¥™¹Š„µ¦ —ε¦·˜¦·˜¦°ŠÄœšµŠ›¦¦¤ čo­˜·ž{µ ª·‹¥´ ª·‹µ¦–r ¡·‹µ¦–µÄœ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š Á¤ºÉ°œÎµ ¤µž’·´˜·‹³Å¤nÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ— Ä®oÁ„·—Áž}œ ­´¤¤µš·’“·¤¸ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ°Á¡ºÉ°ž¦³„° Ĝ„µ¦ž’·˜´ Ä· ®o™¼„˜o°Š˜n°Åž „µ¦˜¦·˜¦°ŠÄœ­´‹ ›¦¦¤Ä—˜o°ŠÄoÁ®˜»Ÿ¨¤µÁž}œš¸É¦°Š¦´ ªnµ›¦¦¤œ´Êœ ¤¸ Á ®˜»Á ž}œ °¥nµŠÅ¦ ‹³¤¸Ÿ ¨˜n°ÅžÁž}œ °¥nµŠœ´Êœ ˜µ¤ž„˜·œ·­´¥‡œÁ¦µ¤¸„µ¦˜¦·˜¦°Š°¥¼n¨oª ˜n ˜¦¹„˜¦°ŠÅž˜µ¤„¦³Â­Ã¨„‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤Á®ÈœÁž}œ ŞĜšµŠÃ¨„ Ä®oÁ¦µ f„ª·›¸„µ¦˜¦·˜¦°ŠÄœšµŠ ›¦¦¤Á°µÅªo Á¡ºÉ°‹³Ä®oċÁ„·—‡ªµ¤¦¼Áo ®ÈœÄœšµŠ ›¦¦¤˜n°Åž ˜µ¤ž„˜·…°ŠÄ‹™oµÅ—o˜¦·˜¦°ŠÄœ Á¦ºÉ°ŠÅ®œ°¥¼nn°¥ Ç ċ„È‹³‡n°¥Á®Èœ‹¦·ŠÅž ĜÁ¦ºÉ°Šœ´œÊ Ç™oµ˜¦·˜¦°ŠÅžÄœšµŠÃ¨„ċ„È ¤¸‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ¥·œ—¸ÅžÄœšµŠÃ¨„™oµ˜¦·˜¦°Š ŞĜšµŠ›¦¦¤ ċ„ÈÁ®Èœ‹¦·ŠÄœšµŠ›¦¦¤˜n° Ş ™oµ˜¦·˜¦°ŠÅžšµŠ¤·‹Œµš·’“· ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·— ċ„ÈÁ„·—‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Åž ™oµ˜¦·˜¦°ŠÅžÄœ­´¤¤µ š·’“· ‡ªµ¤Á®Èœ° ċ„ÈÁ„·—‡ªµ¤Á®Èœ‹¦·ŠÄœ ›¦¦¤™oµ˜¦·˜¦°ŠÄœ­·ÉŠš¸ÉŤnÁš¸É¥Šċ„È‹³¦¼oÁ®ÈœÄœ ­·ÉŠš¸ÉŤnÁš¸É¥Š ˜¦·˜¦°Š—¼‡ªµ¤š»„…r¨³Á®˜»Ä®oÁ„·— š»„…r ċ„È‹³¦¼oÁ®ÈœÄœš»„…r¨³¦¼oÁ®ÈœªnµÅ¤n¤¸°³Å¦ Áž}œ˜´ª˜œÂ˜n°¥nµŠÄ—¦nµŠ„µ¥œ¸ÊÁ¡¸¥ŠÁ„·—…¹Êœ˜µ¤


Ó× Á®˜» ¨³„È­·Êœ­¼Åž˜µ¤Á®˜»œ´ÊœÇ Ťn¤¸°³Å¦Áž}œ ­´˜ªrÁž}œ»‡‡¨Â˜n°¥nµŠÄ— ‹ŠÄož{µ˜¦·˜¦°Š Ĝ­´‹›¦¦¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¥¼nÁ­¤°

„¦–¸®œ¹ŠÉ ˜n¤¸‡ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤šÎµ ċĮoÁž}œ ŞĜ‡ªµ¤ž’·Á­›°¥¼˜n ¨°—Áª¨µ „µ¦ f„ċŤnÄ®o ¤¸‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œÄœ­·ÉŠÄ— Ç ˜o°ŠÄo­˜·ž{µ°¦¤ ċ­°œÄ‹°¥¼nÁ­¤°—´Š‡Îµ µ¨¸ªµn ‹·˜˜Îšœ˜Î­»…µª ‹· œ ˜µ¤¥ž{  µÁž} œ ž{  µ¦³ —´  „¨µŠ ®Î ‹·˜š¸É°¦¤—¸Â¨oªœÎµ ­»…¤µÄ®o °¦¤®¤µ¥™¹Š ž{µ°¦¤Ä‹ ­°œÄ‹ Ä®oš°—›»¦³°µ¨´¥ ¡·‹µ¦–µÄœÁ®˜»Ÿ¨°¥nµŠÅ¦ „È‹³Á„·—‡ªµ¤¦¼Áo ®Èœ´— ŤnÄ®o¤¸‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œÄœ­·ÉŠš´ÊŠžªŠ Á¤ºÉ°ž{µ Á‹œ¤µ„…¹œÊ šÎµ Ä®o®µ¥­Š­´¥Äœ®¤ª—›¦¦¤­nªœ °¦¤Ä‹Ä®o¦¼oÁ ®Èœ ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·ŠÅ—o¨oª „¨µŠÅžÅ—o ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ°„È‹³Á„·—‡ªµ¤¦¼o ž{µœ´ÊœÁ°Š¤¸®œoµš¸É¦´„¬µÄ‹˜n°Åž—´Šµ¨¸ Á®Èœ¨³Á°¸¥—¤µ„…¹œÊ Áž}œ¤‡‡µ¤‡‡µ–‹³¦¼o ªnµ‹·˜˜Î¦´„Á…™Á¤›µª¸¤¸ž{µ—¸Ášnµœ´Êœ‹¹Š ªnµÂœªšµŠž’·´˜·…°ŠÁ¦µ™¼„˜o°Š ˜¦Š˜n°¤¦¦‡Ÿ¨ ‹³¦´„¬µ‹·˜Å—o­˜·ž{µ‹¹ŠÁž}œ¡¸ÉÁ¨¸¥Ê ŠÄ®o„nċ œ·¡¡µœ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ˜œÂ¨Áž}œš¸É¡Š¹É …°Š˜œÁž}œŸ¼o °¥¼n˜¨°—Áª¨µŤnÄ®o„·Á¨­˜´–®µÁ…oµ¤µÂš¦„ÂŽŠ ¡¹ÉŠ­˜·ž{µ ¡¹ÉŠ‡ªµ¤Á®Èœ…°Š˜´ªÁ°ŠÅ—o°¥nµŠ¤´œÉ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤Á®È œ Ÿ· — Á…o µ ċŸ· — —´ Š š¸É Á ‡¥Áž} œ ¤µ ‡Š¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤´œÉ Ĝ°»µ¥„µ¦ž’·´˜·…°Š˜œ ž{®µ˜nµŠ Ç š¸É¤¸°¥¼nĜċĮočož{µÂ„oŅĮo Ťn¤¸„ µ¦Áž¨¸É ¥ œÂž¨Š ÁºÉ°¤´ÉœªnµÁž}œª·›¸ ž’· ´ ˜· š¸É˜¦ŠÁ…oµ­¼nž¦³˜¼œ·¡µœÅ—o°¥nµŠ {ŠÄ‹ ®¤—Åž ¦³ª´ŠÅ¤nÄ®o„·Á¨­­¦oµŠž{®µÄ®¤n…¹Êœ¤µ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ ž{µÄœ¦³—´œ¸ÊÁ°Š ‹¹Š ¤¸­˜·ž{µ¦°¦¼o­„´—„´Êœ„·Á¨­­´Š…µ¦Å¤nÄ®o®¨°„ ċ°¸„˜n°Åž ­˜·ž{µ˜o°Š¦°¦¼o°¥¼nšÉ¸Ä‹°¥nµŠ Á¦¸¥„ªnµ „µ¦Á‹¦·ª·ž{­­œµ˜´ª‹¦·Š ™oµªµŠ¡ºœÊ Ą¨o·— Á®¤º°œ„´¡n°Â¤nŗo°¦¤­´ÉŠ­°œ¨¼„Ä®o “µœÄœ­»˜¤¥ž{µ™¼„˜o°ŠÂ¨oª ‹¹ŠŠnµ¥˜n°„µ¦ Áž}œ‡œ—¸ ¨¼„„È¢{Š‡Îµ ­´ŠÉ ­°œ…°Š¡n°Â¤n ‹³Å¤nŞ ž’·´˜·Äœ‹·œ˜µ¤¥ž{µ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ‹¹Š Áž}œž{µÄœ…´Êœª·ž{­­œµ˜Îµ¦µ¤¸°¥¼ªn µn ‡´œ™›»¦³ ‡®µ­¤µ‡¤„´„¨»¤n ‡œ¡µ¨˜n°ÅžŤn˜o°Š„µ¦š¸É ‹³Ä®o‡œ¡µ¨¤µÁž}œÁ¡ºÉ°œÁ¦µ œ¸ÊŒ´œÄ— ċÁ¤ºÉ°Å—o Áž}œ£µ‡„µ¦«¹„¬µÄœ®¤ª—›¦¦¤š´ÊŠ®¨µ¥ ‡ªµ¤ Áž} œ ‹¦· Š Ĝ­´‹›¦¦¤Áž}œ°¥nµŠÅ¦„ÈÄ®oÁ…oµÄ‹Ä®o™¼„ ¦´„µ¦°¦¤­´ÉŠ­°œ—oª¥ž{µ—¸Â¨oª ž{µ ¦°¦¼o¨³¦´„¬µÄ‹°¥¼n¨oª ċ‹³Å¤n„¦³Á¡ºÉ°¤˜µ¤ ˜o°Šª·ž{­­œµ›»¦³‡º°„µ¦Á‹¦·ª·ž{­­œµ„È®¤µ¥ °µ¤¦–r®nŠ‡ªµ¤¦´„°µ¦¤–r®nŠ‡ªµ¤´ŠŤnÁ°œ ™¹ŠÄož{µ¡·‹µ¦–µÄ®oÁž}œÅžÄœ®¨´„‡ªµ¤Áž}œ Á°¸¥ŠÅž˜µ¤„¦³Â­Ã¨„ Ťn˜„°¥¼nĜ°Îµ œµ‹…°Š ‹¦·Šš¸Éŗo«¹„¬µÄœ®¨´„­´‹›¦¦¤¤µÂ¨oªœ´ÊœÁ°Š „·Á¨­˜´–®µ ‹¹ŠÅ—oºÉ°ªnµ ˜œÁž}œš¸É¡Š¹É …°Š˜œÅ—o ª· ž{ ­ ­œµÁž} œ °» µ¥ž’·´˜·…Ê´œÃ¥‡µª‹¦Áž}œ®¨´„ ¨oªŤnŗo„®µ¤Ã¨„Ä®o®œ´„°¸„˜n°Åž °»šµœ ž’·Á­›ªnµÅ¤n¤¸°³Å¦Áž}œÁ¦µÂ¨³Áž}œ…°Š…°ŠÁ¦µ‹¦·Š °°„‹µ„Ä‹Å—oÁ¨¥ªnµ 脜¸ÊÁ„·—Áž}œµ˜·­»— Ç  f„Ä‹Ä®oš°—›»¦³Å¤n¤¸‡ªµ¤°µ¨´¥Äœ­·ÉŠš´ÊŠžªŠ šoµ¥脜¸¥Ê Š»n Á®¥·Š®µ‡ªµ¤­»…°³Å¦Å¤nŗoÁ¨¥ Ĝµ˜·œ¸Ê‹³­·œÊ ­»—¡oœ‹µ„š»„…rŞŗo®¦º°Å¤nÁž}œ°¸„


ÓØ „µ¦Á‹¦·ª·ž{­­œµ ¤·ÄnªnµÁ°µ˜µ¤‡ªµ¤¦¼o‹µ„ ˜Îµ¦µ¤µÁž}œ˜´ª˜´—­·œ„´œ ™¹Š‹³¡·‹µ¦–µ™¼„˜o°Š š»„ž¦³Ã¥‡…o°‡ªµ¤„Șµ¤ œ´ÊœÁž}œÁ¡¸¥Šž{µ Ĝ­´µ‹Îµ ‹µ„˜Îµ ¦µ¤µÁšnµœ´Êœ ¥´ŠÅ¤nÁ…oµ…´ÊœÄœ „µ¦Á‹¦·ª·ž{­­œµÂ˜n°¥nµŠÄ— Á¡¦µ³¥º¤‹µ„ ˜Îµ¦µ¤µ‡·— ¤·ÄnÁž}œž{µš¸ÁÉ ¦µÅ—o f„Ä®oÁ„·—…¹Êœ „´˜´ªÁ°Š ‹¹ŠÁž}œ˜œÂ¨Áž}œš¸É¡¹ÉŠ…°Š˜œÅ¤nŗo Á¡¦µ³¥´Š¡¹ÉŠ˜Îµ ¦µ¤µ˜´—­·œÄœÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤Ÿ·—‡ªµ¤ ™¼„°¥¼n Ťnŗo¡¹ÉŠÁ®˜»Ÿ¨…°Š˜´ªÁ°Š ¨³¥´ŠÅ¤n¡Š¹É ­˜· ž{  µ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š˜´ªÁ°ŠÂ˜n°¥nµŠÄ— ‹·œ˜µ¤¥ž{µ ®¤µ¥™¹Š ‹·œ˜œµ„µ¦˜µ¤®¨´„ Á®˜»Ÿ¨š¸ÉÁž}œ‹¦·Š ®¦º°‡µ—„µ¦–rÄ®oÁž}œÅž˜µ¤ Á¦ºÉ°Šš¸ÉÁž}œ‹¦·ŠÁnœ°µ¥»Á¦µ¤¸Ášnµœ¸Ê Á¤ºÉ°°µ¥» ÙÑ ÚÑ že Ášnµ„´œ„´šnµœŸ¼oœ´Êœ ›µ˜»…´œ›rÁ¦µ„È‹³Áž}œ £µ¡Á®¤º°œ„´œ„´šnµœÁ®¨nµœ´Êœ Á¤ºÉ°¨¤®µ¥Ä‹ Á¦µ®¤—Åž„È‹³Á®¤º°œ„´œ„´Ÿ¼oš¸Éŗo˜µ¥ÅžÁ¤ºÉ°™¼„ Å¢ÁŸµ„È‹³¤¸Á¡¸¥Š„¦³—¼„Á®¤º°œ„´œ„´Á…µ ®¦º° Á°µš·ÊŠÅªo„È‹³ÁœnµÁ®¤ÈœÁ®¤º°œ‡œÂ¨³­´˜ªrš´ÉªÅž Á¤ºÉ °¥´ Š ÁºÉ°„·Á ¨­˜´– ®µ°¥¼n˜o°Š¤µÁ„·—˜µ¥°¥¼nĜ 脜¸Ê°¸„ ª·›‹¸ ·œ˜œµ„µ¦Â¨³‡µ—„µ¦–rœ¸Ê Ťn‹µÎ Áž}œ‹³‡·—¡·‹µ¦–µÄ®o™¼„„´˜Îµ ¦µš»„ž¦³Ã¥‡Åž Ä®o ¡· ‹ µ¦–µ—o ª¥Á®˜» Ÿ ¨Ä®o Á ž} œÁ¦ºÉ °ŠÁ—¸¥ª„´œ„´ ˜Îµ¦µ Ä®očo‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœž’·£µ–ꮵ¦Äœ „µ¦Äož{µ…°Š˜´ªÁ°Š ‹³‡·—¡·‹µ¦–µÅ¤nÁž}œ ž¦³Ã¥‡­ª¥®¦¼Á®¤º°œ˜Îµ¦µÅ¤n­Îµ ‡´ …°Ä®oÁž}œ ž{µÂœª‡·—š¸„É ¨´œÉ „¦°Š°°„¤µ‹µ„­´¤¤µ š·’“· ‡ªµ¤Á®Èœ°ÁŒ¡µ³˜´ªÁ°ŠŤn¥¤º Á°µ ž’·£µ–ꮵ¦ž¦³Ã¥‡…o°‡ªµ¤…°ŠÄ‡¦ Ç …o°­Îµ ‡´ ¡·‹µ¦–µÄ®oÁž}œÅžÄœÁ¦ºÉ°ŠÁ—¸¥ª„´œ „´˜Îµ ¦µ —´Š‡Îµªnµ °¥nµÁ°µ˜µ¤˜Îµ ¦µ ¨³ °¥nµš·ÊŠ˜Îµ¦µ—´Šœ¸Ê

‡ªµ¤®¨Š…°ŠÄ‹œ´Êœ „oŅŗo™µo ®µ„¤¸­˜·ž{µ š¸É—¸ ­·ÉŠš¸ÉšµÎ Ä®oċ®¨ŠŸ·—°¥¼nĜ…–³œ¸Ê Áž}œÁ¦ºÉ°Š …°Š‡ªµ¤‡·—¨³Á¦ºÉ°Š‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Ášnµœ´Êœ Á¤ºÉ° ‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—šÎµÄ®oċ®¨ŠÅ—o „È„oŅ ‡ªµ¤‡· — š¸É Ÿ·— Ä®oÁ ž}œ ‡ªµ¤‡·— š¸É™¼„ „oÅ … ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Ä®oÁž}œ‡ªµ¤Á®Èœ™¼„  čoª·›¸ ®œµ¤¥°„®¥µ¤nŠ ®¤µ¥™¹ŠÄo‡ªµ¤‡·—™¼„ ®´„¨oµŠ‡ªµ¤‡·—Ÿ·— čo‡ªµ¤Á®Èœ™¼„®´„¨oµŠ ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·— ˜µ¤ž„˜·‡œÁ¦µ‹³¤¸‡ªµ¤‡·—Ÿ·— ¤¸‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—¤µ˜¨°—Á®¤º°œ„´ µ®¤o°š¸É‡ªÎµÉ °¥¼nĜ—·œ‹³¦´Á°µœÎʵ œÅ¤nŗoÁ¨¥œ¸ÊŒ´œÄ—‡ªµ¤ ‡·—‡ªµ¤Á®Èœš¸ÉŸ·—œ´Êœ ™oµÅ—o¦´¦¼o‡ªµ¤‹¦·ŠÄœ‡Îµ ­°œ…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµÂ¨oª ‹¹Š‹³Á„·—‡ªµ¤­Îµœ¹„ Ÿ·—Äœ‡ªµ¤‡·—¨³‡ªµ¤Á®Èœ…°Š˜´ªÁ°ŠÅ—o Á¤ºÉ° ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—š´ÊŠ®¨µ¥Á„·—Áž}œ‡ªµ¤Á®Èœ™¼„…¹Êœ¤µ ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ ­´¤¤µš·’“· ‡ªµ¤Á®Èœ™¼„°›¦¦¤ Á°µ‡ªµ¤Á®Èœ™¼„Á®Èœ°ÅžÁž}œ“µœÁ¦·É¤˜oœÄ®o„n „µ¦‡·—¡·‹µ¦–µš¸É°›¦¦¤˜n°Åž ¤·‹Œµš·’“· ‡ªµ¤‡· — Ÿ· — ‡ªµ¤®¨ŠŸ· — „È ‹ ³®¤—Åž‹µ„Ä‹ ¡¦³¡»š›Á‹oµ˜¦´­ÅªoĜ¤¦¦‡Ù„µ¦ž’·´˜·‹³˜o°Š Á¦·É¤˜oœ¤µ‹µ„ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ°„µ¦—ε ¦·° œ¸ÊŞ™oµÂ„oŅ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—Ä®o®¤—Åž‹µ„ċŤnŗo —n ª œÅžšÎ µ ­¤µ›· Ä ®o Ä ‹¤¸ ‡ ªµ¤­Š„È ¥ n ° ¤šÎµ ŗo „ε¨´ŠÄ‹š¸ÉÁ„·—‹µ„­¤µ›·„È‹³Åžª„„´œ„´¤·‹Œµ š·’“· ‡ªµ¤Á®ÈœŸ·— „È‹³Á„·—Áž}œ¤·‹Œµ­¤µ›· ¤¸ ‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÄœšµŠŸ·— Á®¤º°œ„´…ª—š¸É¤¸¥µ ¡·¬˜·—°¥¼n ¥´ŠÅ¤nŗo¨oµŠšÎµ ‡ªµ¤­³°µ—Ä®o¥µ¡·¬ ®¤—Åž‹³Á°µ¥µœ·——¸ ÇÄ­n¨Š…ª—¥µ¡·¬š¸É¤¸ °¥¼n„È‹³Ž¹¤Á…oµ„´œ„´¥µ„È‹³Á„·—Áž}œ¥µ¡·¬…¹Êœ¤µ š´œš¸œ¸ÊŒ´œÄ—¤·‹Œµš·’“·‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—š¸É¥Š´ Ťnŗo


Ó٠„oŅ ¨oª¦¸—nªœÅžšÎµ ­¤µ›·„n°œ „È‹³Áž}œÄœ ¨´„¬–³œ¸ŒÊ ´œœ´Êœ ™oµÁž}œÄœ¨´„¬–³œ¸Ê„¥È µ„š¸‹É ³ „oŅ ®¦º°Â„oŅŤnŗoÁ¨¥ Œ³œ´Êœ ‹¹Š«¹„¬µÄ®o—¸ ‹·œ˜µ¤¥ž{µ °¥¼Än œ…´Êœ¦³—´„¨µŠ…´œÊ „µ¦ Á‹¦·ª·ž {­­œµ ž{µÄœ¦³—´ œ¸Ê‹³Á„·— ‡ªµ¤¦¼ o Á ®È œ ˜µ¤‡ªµ¤Áž} œ ‹¦· Š ¨³Á°¸¥ —­»…»¤ œ»n¤¨¹„¤µ„…¹Êœ ‹³¨³„·Á¨­˜´–®µ­nªœ®¥µ ­nªœ„¨µŠŸnµœÅžÅ—o Ã¥œ·Ã­¤œ­·„µ¦ šÎµ Ä®o Á„·—‡ªµ¤®µ¥­Š­´¥ ‡¨µ¥‡ªµ¤¥¹—¤´ÉœÄœ …´ œ ›r ® o µ ªn µ Áž} œ °´ ˜ ˜µ˜´ ª ˜œ„Î µ ¨´ Š ‹³—´  ­¼ „·Á¨­˜´–®µ­nªœ¨³Á°¸¥—„ε¨´Š‹³®¤—Åž‹µ„ ċ

£µªœµ¤¥ž{µ

£µªœµ¤¥ž{µ ‹³Á„·—Ÿ¨°°„¤µÁž}œž’·Áª› ‹³Áž} œ ‹» —š¸É­·Ê œ ­» —…°ŠŸ¼ o ž’· ´˜·› ¦¦¤Äœªµ¦³­»— šoµ¥ ™¹Š‹»—œ´Êœ‹³¤¸°³Å¦Áž}œ¡·Á«¬Á„·—…¹ÊœÂ„nŸ¼o ž’·´˜·°¥nµŠ­œ·šÄ‹ °»µ¥„µ¦ž’·´˜·‹³¤¸‡ªµ¤ ÁŸÈ—¦o°œÁ…o¤…oœ°¥nµŠ­»—˜´ªš¸Á—¸¥ª ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ ª·ž{­­œµµ–Áž}œª·›˜¸ —´ ­·œ¸Ê…µ—Äœ¦³®ªnµŠÃ¨„ „´ª·­»š›·›¦¦¤‹³Â¥„šµŠ„´œ Ÿ¨š¸É°°„¤µÁž}œ ž’·Áª›œ¸Ê‹³Å¤n¤¸­µ¤£¡ž³žœ„´œ°¥¼nÁ¨¥ ‹³Áž}œ ‡ªµ¤¦·­»š›·ÍĜ›¦¦¤¨oªœ Ç ‡Îµªnµ £µªœµ¤¥ ž{µ „È®¤µ¥™¹Š„µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµµ–œ´Êœ Á°Š ª·ž­{ ­œµµ–Á„·—…¹œÊ ‹¦·Š ˜nŤnŗoÁ„·— …¹Êœ‹µ„­¤µ›·‡ªµ¤­Šš¸É®¨µ¥‡œ¤¸‡ªµ¤Á…oµ ċ„´œ “µœ…°Šª·ž{­­œµµ–‹³˜o°ŠÁ¦·¤É ‹µ„ ­»˜¤¥ž{µ Á„·—Áž}œ­´¤¤µš·’“· ž{µ ‡ªµ¤Á®Èœ°Äœ£µ‡„µ¦«¹„¬µ‹³˜o°Š«¹„¬µ Ä®o¦¼o®¤ª—›¦¦¤š¸ÉÁž}œž¦·¥´˜Ä· ®oÁ…oµÄ‹›¦¦¤®¤ª—

Å®œ°¥¼Än œ…´Êœ„µ¤µª‹¦ ›¦¦¤®¤ª—Å®œ°¥¼nĜ…´Êœ Ã¥‡µª‹¦ «¹„¬µÄœª·›„¸ µ¦ž’·´˜·Ä®o™¼„„´®¤ª— ›¦¦¤œ´ÊœÇÄ®o™¼„˜o°Š¨oªœÎµ ¤µž’·´˜·¦³—´…¹Êœ ‹· œ ˜µ¤¥ž{  µ Á¡ºÉ ° Áž} œ °»  µ¥Äœ„µ¦Á‹¦·  ª·ž{­­œµ˜n°Åž Á¤ºÉ°ž’·´˜·Ä®oÁž}œÅžÄœª·ž{­­œµ Á„·—Áž}œ­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ° Á„·— ‡ªµ¤¦¼ o Á ®È œ Ĝ­´ ‹ ›¦¦¤‡ªµ¤Áž} œ ‹¦· Š ¤¸ ‡ ªµ¤ ¨³Á°¸¥—¤µ„…¹œÊ ‹³¤¸‡ªµ¤­¤¼¦–rĜ„µ¦Á‹¦· Ĝª·ž{­­œµ°¥nµŠÁ˜È¤š¸É ‹µ„œ´Êœ „È‹³Áº°É ¤Ã¥Š …¹Êœ­¼nĜ £µªœµ¤¥ž{µ ®¦º°Á¦¸¥„°¸„‡Îµ ®œ¹ÉŠªnµ ª·ž{­­œµµ– Ÿ¨„È‹³°°„¤µÁž}œ ž’·Áª› Á¦¸¥„ªnµ ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœœ´ÉœÁ°Š œ¸Ê Á¡¸¥ŠÁ¦¸¥Á¦¸¥Š„µ¦Á„·—…¹œÊ …°Šž{µ ¤·Än ªnµž{µÁ„·—…¹œÊ ‹µ„­¤µ›·Â˜n°¥nµŠÄ—­¤µ›· Áž}œÁ¡¸¥Š°»µ¥Á­¦·¤Ä®o„nž{µŗo¡‹· µ¦–µÄœ ­´‹›¦¦¤œ´Êœ Ç Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼oÁ®Èœ´—Á‹œ¤µ„…¹Êœ ‹œ™¹ŠÄœ¦³—´…´Êœª·ž{­­œµµ– „µ¦šÎµ­¤µ›·„È šÎµÁ¡ºÉ°Ä®oÁž}œ¡¨´Š®œ»œÄ®o„nªž· {­­œµµ– ‹¹Š Á„·—‡ªµ¤¦¼o‹oŠÁ®Èœ‹¦·Š˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š°¥nµŠš´Éª ™¹Š Ťn¤¸­·ÉŠÄ—Äœ­µ¤£¡‹³žd—´ŠÄœª·ž{­­œµ µ–œ¸ÊŗoÁ¨¥ œ˜™·Ã¨Á„ ¦Ã®œµ¤ ‡ªµ¤¨´š¸É Žn ° œÁ¦o œ žd — ´ Š Ä®o Á „· — ‡ªµ¤®¨Š°¸ „ ˜n ° ŞŤn ¤ ¸ „· Á ¨­˜´– ®µœo°¥Ä®nÄ œ…´Êœ ¨³Á°¸¥—…œµ—Å®œ ª·ž{­­œµµ–„ÈŗoÎµ¦³¨oµŠÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹Ä®o ®¤—­·Êœ ª·ž{­­œµµ– š¸É‹³Á„·—…¹Êœœ´Êœ Ťn¤¸„µ¨Áª¨µ¦¼o ¨nªŠ®œoµªnµ‹³Á„·—…¹ÊœÁ¤ºÉ°Å¦ ‹³¤¸Á®˜»ž{‹‹´¥®¨µ¥ °¥nµŠ Ánœ µ¦¤¸š¸É¡¦o°¤Â¨oª ¨³°·œš¦¸¥šr ¸É„o „¨oµ­˜·ž{µ¤¸‡ªµ¤­¤¼¦–r£¡µ˜·‹³­·Êœ­»—


ÓÚ ¨ŠÁž}œ‡¦´ÊŠ­»—šoµ¥ª·¤»˜·„È‹³Å—o®¨»—¡oœ‹µ„£¡š´ÊŠ ­µ¤ ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ„È‹³Á¦·¤É ž¦µ„’ ‡ªµ¤ ¦·­»š›·ÍĜ›¦¦¤Å—o¦ª¤Áž}œ ¤´‡‡­¤´Š‡¸ Ťn¤¸‡ªµ¤ ¥n°®¥n°œ„¡¦n°ŠÂ˜n°¥nµŠÄ— ‡ªµ¤¡¦o°¤š»„ °¥nµŠœ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁž}œ„ε ¨´ŠÄ®n ‹³šÎµ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤ ­·Êœ­»—®nŠš»„…rœ¸ÊŞĜ…–³œ¸Ê ¡¦³¡»š›Á‹oµÅ—o˜¦´­ „n£·„¬»š´ÊŠ®¨µ¥ªnµ Á¤ºÉ°šnµœš´ÊŠ®¨µ¥Å—oÁ—·œšµŠ Ş›»—Š‡ª·Áª„°¥¼nĜš¸ÉÅ®œ„È—¸ Á¤ºÉ°°µ¦¤–r…°Š ª·ž{­­œµµ–Á„·—…¹ÊœÄœnªŠœ´Êœ Ä®o®¥»—¡´„Á¡º°É „µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµµ– Á¤ºÉ°šÎµ„·‹Á­¦È‹Â¨oª ‹¹ŠÁ—·œšµŠ˜n°Åž ª·ž{­­œµµ–‹³Á„·—…¹Êœ ‹³¤¸ Á®˜»Ä®oÁ„·—…¹Êœ˜nµŠ„´œµŠšnµœ„ÈÁ®Èœ¢°ŠœÎµÊ µŠ šnµœ„ÈÁ®Èœ¡¥´Â—— µŠšnµœ„ÈÁ®Èœ—°„´ª µŠ šnµœ„ÈÁ®Èœ‡œÂ„n ‡œÁ‹Èžiª¥®¦º°‡œ˜µ¥°»µ¥ š¸É‹³Ä®oÁ„·—ª·ž­{ ­œµµ–œ´œÊ ¤¸¤µ„ Á®¤º°œ„´œ oµŠÅ¤nÁ®¤º°œ„´œoµŠ…¹Êœ°¥¼„n ´ µ¦¤¸š¸ÉÎµ Á¡È ¤µÅ¤nÁ®¤º°œ„´œ Á¤ºÉ°œ·­´¥Ä‡¦˜¦Š„´°µ¦¤–r …°Šª·ž{­­œµµ–Ä— „È‹³Á„·—‡ªµ¤¦¼o­„¹ ŗo ªnµ ž{µµ–Á¦µÁ„·—…¹œÊ ¨oª ‹³¦¼o ´—ªnµ ž{µÁ¦µÅ—oÁ„·—…¹œÊ ¨oª‹µ„œ¸ÅÊ žž{µ„È‹³ ®¤»œ˜´ªÁž}œ°´˜Ãœ¤´˜· œo°¤Ä‹Åž¡·‹µ¦–µÄœÁ¦ºÉ°Š …´œ›r®µo Ä®o¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Šªnµ¦¼žÅ¤nčn˜œ ˜œÅ¤nčn¦¼ž¦¼žÅ¤n¤¸Äœ˜œ˜œÅ¤n¤¸Äœ¦¼žÁªšœµÅ¤n čn˜œ ˜œÅ¤nčnÁªšœµ ÁªšœµÅ¤n¤¸Äœ˜œ ˜œÅ¤n¤¸ ĜÁªšœµ ­´µÅ¤nčn˜œ ˜œÅ¤nčn­´µ ­´µÅ¤n¤¸Äœ˜œ˜œÅ¤n¤¸Äœ­´µ­´Š…µ¦Å¤nčn ˜œ ˜œÅ¤nčn­´Š…µ¦ ­´Š…µ¦Å¤n¤¸Äœ˜œ ˜œÅ¤n¤¸Äœ ­´Š…µ¦ ª·µ–Ťnčn˜œ ˜œÅ¤nčnª·µ– ª·µ–Ťn¤¸Äœ˜œ˜œÅ¤n¤¸Äœª·µ–

…´œ›r®oµÁž}œÁ¡¸¥Š­£µª›¦¦¤š¸ÉÁž}œ„¨µŠ Ťn°¥¼nĜ °Îµœµ‹„´­·ÉŠÄ— Ç „·Á¨­š¸¤É ¸‡ªµ¤Á®ÈœŸ·—‡·—ªnµ …´œ›r®oµÁž}œ˜œ˜nµŠ®µ„ ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤¥¹—¤´Éœ™º°¤´Éœ °¥nµŠ‹¦·Š‹´Š˜¨°—¤µ „·Á¨­‹¹Š¡µÄ®oċÁ„·—‡ªµ¤ Á®È œ Ÿ· — ‹¹ Š ŗo Á „· — ‡ªµ¤š» „ …r  ‹¹ Š čo ž {  µ ¡·‹ µ¦–µÄ®o¦¼oÁ ®Èœ ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Šœ´Êœš´ÊŠ®¤— Á¦ºÉ°Š‡ªµ¤Áž}œ¤µÄœ…´œ›r®oµÄœµ˜·°—¸˜ ‡ªµ¤ Áž}œ°¥¼Än œ…´œ›r®oµµ˜·ž{‹‹»œ´  ¨³‡ªµ¤Áž}œÅž Ĝ…´œ›r®oµµ˜·°œµ‡˜ Ä®o¦¼o‹´„Á®˜»Â¨³ž{‹‹´¥š¸É …´œ›r®oµ˜´ª®¤»œÁª¸¥œÅž¤µÄœ£¡š´ÊŠ­µ¤ œ´Êœ‡º° ˜´–®µÁž}œ˜oœÁ®˜» šÎµ Ä®o„Á· ¨­œo°¥Ä®nŗoÁž}œÅž Ĝ‡ªµ¤¦´„‡ªµ¤°‡Îµªnµ˜´–®µš»„‡œÅ—o°nµœ ¦¼oĜ˜Îµ ¦µ¤µÂ¨oª ™º°ªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µÅ¤nšµÎ Ä®o ċ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°³Å¦ Á¤ºÉ°ª·ž{­­œµµ–Å—oÁ„·—…¹Êœ ¨oª˜´–®µŤnčnÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µÁ¡¦µ³Áž}œ„ε ¨´Š Ä®nšÉ¸¡µÄ®oċ®¤»œ˜µ¤ª´’­Š­µ¦ ®¤»œÅžÄœ °µ¥£¼¤· ®¤»œ¤µÁž}œ¤œ»¬¥r ®¤»œÅž­ª¦¦‡r ®¤»œÅž¡¦®¤Ã¨„ ®¤»œÁª¸¥œÅž¤µ˜µ¤˜´–®µÅ¤n ¤¸š¸É‹­·Êœ˜´ª˜´–®µœ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁž}œÁ®˜»Ä®oŗošÎµ „¦¦¤˜nµŠ Ç „¦¦¤—¸oµŠÅ¤n—¸oµŠ µžjµŠ »oµŠÁ®˜»Á„·—‹µ„˜´–®µš´ÊŠœ´Êœ ¤o¡¦³¦¤‹´„¦¡¦¦—·Ÿ¼o¥·ÉŠÄ®nĜ»µ¦¤¸ „È¥Š´ ˜„°¥¼nĜ°Îµ œµ‹…°Š˜´–®µœ¸ÊÁnœ„´œ ‹³¤¸» ¤µ„»œo°¥µž¤µ„µžœj°¥Å¤n­ε‡´ ˜´–®µ ‹³Áž}œ„Š‹´„¦Ä®n¡µÄ®o®¤»œÅžÄœ£¡š´ÊŠ­µ¤œ¸Ê š´ÊŠœ´Êœ ®¦º°Ÿ¼ošÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÎµ Á¡È°¥¼nĜ µœÁ¤º°É ˜µ¥„ÈŗoŞÁ„·—Äœ¡¦®¤Ã¨„®µ„µœ Á­ºÉ°¤„Èŗo¨Š¤µÁ„·—Äœ£¡°ºÉœ˜n°Åž ÁªoœÁ­¸¥Â˜n ¡¦®¤…°Š¡¦³°œµ‡µ¤¸Ášnµœ´Êœ „µ¦Á‹¦·Äœ


ÔÑ ª·ž{­­œµ Á®¤º°œ„´˜´—„·ŠÉ „oµœ­µ…µÂ¨³¨Îµ˜oœš·ÊŠ Ş ®¦º°Á®¤º°œ˜´—Á¨nµÁ‡¦º°˜¼—®¤¼ ˜oœ„¦³¡´Š î¤ š·ÊŠÅžÁšnµœ´Êœ „µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµµ– Á®¤º°œ„´…»—¦µ„™°œÃ‡œÁŠnµ®´ªš·ÊŠÅžÄ®o­·ÊœŽµ„ Áž} œ ª· ›¸ š ε ¨µ¥Á®˜» Ä œ„µ¦Á„· —…°Š£¡š´Ê Š ­µ¤Ä®o ®¤—­£µ¡Åž ª·ž{­­œµµ–Å—oÁ„·—…¹ÊœÂ¨oªÁ¤º°É Ŧ Ÿ¼oœ´Êœ‹³Å—o¦¦¨»¤¦¦‡Ÿ¨…´ÊœÄ—…´Êœ®œ¹ÉŠÄœÅ¤noµ œ¸Ê ‹³Å—o¦¦¨»›¦¦¤…´ÊœÅ®œ‹³…¹Êœ°¥¼n„´ µ¦¤¸…°Š šnµœŸ¼oœ´ÊœÄœnªŠª·ž{­­œµµ–Å—oÁ„·—…¹Êœœ¸Ê ‡ªµ¤ ¦¼oÁ®ÈœÄœ­´‹›¦¦¤Ä—Äœ­µ¤£¡š¸É‹³Á„·—‡ªµ¤Â¥ ‡µ¥ ¨³®µ¥­Š­´¥ÅžÁ­¸¥š´ÊŠ®¤— ‡ªµ¤¥¹—¤´Éœ ™º°¤´ÉœÁž}œ‡ªµ¤®¨ŠŸ·—Äœ­·ÉŠÄ—‹³®¨»—™°œ°°„ ‹µ„Ä‹š´ÊŠ­·ÊœÁºÊ°…°Š£¡µ˜·Ä—Çš¸É‹³šÎµ Ä®oÁ„·— °¸„˜n°Åž ª·ž{­­œµµ–‹³ž¦³®µ¦Ä®o®¤—ŞĜ …–³œ¸Ê ¤o˜n»„»« ¨µ¦¤¸š¸ÉÁž}œ„ε¨´Šš¸É ­Îµ‡´ Áž}œ˜´ª­œ´­œ»œÄ®o„µ¦ž’·´˜·¤µ™¹Š ‹»—œ¸ÊÁ¡¸¥ŠÁž}œ„ε¨´Š­nŠÄ®o™¹Šš¸É­»—®nŠš»„…rÁšnµ œ´Êœ‹³˜·—˜µ¤˜n°ÅžÅ¤nŗoÁ¨¥„µ¦Áž}œÅžÄœ ¨´„¬–³œ¸Ê‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ œ·Ã¦› ‡ªµ¤¦¼o‹oŠÄœ ­µ¤£¡Å¤n¤¸°³Å¦žd—´Šœ´ÊœÁ°Š œ·Ã¦› ‡ªµ¤—´š»„…r „ȇ°º —´˜´–®µš¸ÉÁž}œÁ®˜»Ä®o Á„·—š»„…r£µ¥ÄœÄ‹ ™oµ—´Å—o‹¦·Š„ÈŤn‹ÎµÁž}œ‹³Åž Á¨nµÄ®oć¦ Ç ŗo¦´¦¼o ¨³Å¤n‹Îµ Áž}œš¸É‹³Åž¦´‡Îµ ¡¥µ„¦–r‹µ„ć¦ Ç ‹³Áž}œÄœ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ ®¦º°¥»‡ž{‹‹»´œ ‡ªµ¤Áž}œ¡¦³°¦®´œ˜rŤn…¹Êœ°¥¼n „´„µ¨­¤´¥ Á®¤º°œ„´œÎʵ˜µ¨‹³¤¸¦­®ªµœ°¥¼n Ĝ˜´ª¤´œÁ°ŠĜ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨Â¨³¥»‡ž{‹‹»œ´ ¦­µ˜·…°ŠœÎʵ ˜µ¨„Ȥ¸¦­®ªµœÁ®¤º°œ„´œÅ¤n¤¸„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Šœ¸ÊŒ´œÄ—¡¦³°¦®´œ˜rĜ‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ „´¡¦³°¦®´œ˜rĜ¥»‡ž{‹‹»œ´ „Ȩ³„·Á¨­˜´–®µ

Ä®o®¤—Åž‹µ„Ä‹Å—oÁšnµ„´œ œ·¡¡µœ‡ªµ¤—´°´œ ­œ·š …°ŠÁºÊ°…°Š„·Á ¨­˜´–®µ„È—´Å—oÁ®¤º°œ„´œ ­nªœ¡¦³°¦®´œ˜rĜ¥»‡œ¸Ê Ťn¤¸Áž°¦rÁŽÈœ˜rš¸É‹³œ´Å—o Á¡¦µ³¤¸œo°¥Åž °¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ­´Š‡¤­nªœÄ®n ŗož’·Á­›ÅžÂ¨oªªnµ Ĝ¥»‡œ¸Ê®¤—¥»‡­¤´¥…°Š¡¦³ °¦®´œ˜rިoªĜÁ¤ºÉ°­´Š‡¤¨Š¤˜·„´œ°¥nµŠœ¸Ê ™¹Š ‹³¤¸¡¦³°¦®´œ˜r°¥¼n ­´Š‡¤­nªœÄ®n„ÅÈ ¤nÁºÉ°ªnµ¤¸ °¥¼nœÉ´œÁ°Š Œ³œ´Êœ œ·Ã¦›‡ªµ¤—´š»„…r Áž}œ­·ÉŠš¸É Á®¨º°ª·­´¥š¸É‡œ›¦¦¤—µ‹³¦¼o˜µ¤Å—o ™¹Š‹³ª·‹´¥ ª·Á‡¦µ³®rª‹· µ¦–r°¥nµŠÅ¦„ÈŤn¦¼o‹¦·Š°¥¼nœ´ÉœÁ°Š ®¦º° Ÿ¼o¤¸œ·Ã¦›—´š»„…r¨³Á®˜»Ä®oÁ„·—š»„…rŗoÁ®¤º°œ„´œ šnµœÁ®¨nµœ´Êœ„È‹³Å¤n™µ¤„´œÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê Á¡¦µ³Áž}œ ž{‹‹´˜˜´Š¦¼oŗoÁŒ¡µ³˜´ª‹³œÎµ ¤µ¦¦¥µ¥Ä®oŸ¼o°ºÉœ ¦¼o˜µ¤Å¤nŗoÁ¨¥ĜšµŠš¸É—ĸ ®ož’·´˜·Á…oµ™¹Š‹»—š¸É—´ š»„…rŗo„°n œ‹¹Š‹³Ä®o‡µÎ ˜°Â„n˜ª´ Á°ŠÅ—o ŤnÁž}œ ­·ÉŠš¸É¨¹„¨´­¨´Ž´Žo°œ°³Å¦ ›¦¦¤Ä—š¸ÉÁ®¨º°ª·­´¥ „n„»¨»˜¦ž’·´˜·˜µ¤Â¨³¦¼oÁ®ÈœÅ¤nŗo ›¦¦¤œ´Êœ ¡¦³¡»š›Á‹oµÅ¤nš¦ŠÁ°µ¤µ˜¦´­Åªo ›¦¦¤Ä—š¸É „»¨»˜¦ž’·´˜·Â¨oª¦¼oÁ®Èœ˜µ¤Å—o ›¦¦¤œ´Êœ ¡¦³¡»š›Á‹oµ‹¹ŠÅ—oœÎµ¤µ˜¦´­­°œÄ®oŸ¼ož’·´˜· ŗo¦‹¼o ¦·ŠÁ®Èœ‹¦·Š˜n°Åž œ· à ¦›‡ªµ¤—´  š» „ …r ‹³Á¦·É ¤ „µ¦—´  ‹µ„ ª·µ–„µ¦¦´¦¼oÁž}œ‹»—¦„ ª·µ–—´ Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ªÁšnµœ´Êœ ¦¼ž…´œ›rœµ¤…´œ›r„È —´Åž—jª¥„´œŤn¤¸…´œ›rė­´¤Ÿ´­¦´¦¼oĜ­·ÉŠÄ— ŗo Á ¨¥ ª·  µ–—´  ‹µ„„µ¦¦¼ o Ä œÁªšœµ ª·µ–—´‹µ„„µ¦¦´¦¼oĜ°µ¦¤–r®nŠ‡ªµ¤­»… ª·µ–—´‹µ„„µ¦¦´¦¼o°µ¦¤–r®nŠ‡ªµ¤š»„…r ª·µ–—´‹µ„„µ¦¦´¦¼o°µ¦¤–rš¸ÉŤn­»…Ťnš»„…r Á¦¸¥„ªnµ—´ÄœÁªšœµ ª·µ–—´‹µ„­´µ


ÔÒ Å¤n¤¸„µ¦¦´¦¼oĜ‡ªµ¤‹Îµ Ĝ¦¼ž…´œ›rœµ¤…´œ›r˜n °¥nµŠÄ—¤o˜n°µ¥˜œ³£µ¥œ°„¤¸¦¼žÁ­¸¥Š„¨·œÉ ¦­ߒ“´¡¡³š¸É¤µ­´¤Ÿ´­„ÈŤn¤¸ª·µ–„µ¦¦´ ¦¼oĜ‡ªµ¤‹Îµ ˜n°¥nµŠÄ— ª·µ–—´‹µ„­´Š…µ¦ Ťn ¤¸ „ µ¦¦´  ¦¼ o Ä œ‡ªµ¤‡· — ž¦» Š ˜n Š ĜÁ¦ºÉ ° Š°³Å¦ Á¡¦µ³ª·µ–Å—o—´‹µ„­´Š…µ¦ÅžÂ¨oª ‹³‡·— ž¦»ŠÂ˜nŠÄœ­¤¤˜·°³Å¦Å¤nŗoÁ¨¥ Á¦¸¥„ªnµ—´Äœ ­´Š…µ¦ª·µ–—´‹µ„„µ¦¦´¦¼oĜ¦¼ž…´œ›r „È Áž}œÄœ¨´„¬–³°¥nµŠÁ—¸¥ª„´œª·µ–„µ¦¦´ ¦¼oŗo—´ÅžÄœšµŠ˜µ™¹Š‹³¤¸˜µ„ÈŤn¦´¦¼oĜ¦¼ž°³Å¦ ŗo ª·µ–„µ¦¦´¦¼Åo —o—´ ŞĜšµŠ®¼ ™¹Š‹³¤¸®„¼ È Å¤n¦´¦¼oĜÁ­¸¥Š°³Å¦Å—o ª·µ–„µ¦¦´¦¼Åo —o—´ Ş ĜšµŠ‹¤¼ „ ™¹Š‹³¤¸‹¤¼„„ÈŤn¦´¦¼oĜ„¨·Éœš¸É®°¤ Á®¤Èœ°³Å¦Å—o ª·µ–„µ¦¦´¦¼Åo —o—´ ŞĜšµŠ ¨·Êœ ™¹Š¤¸¨·Êœ„ÈŤn¦´¦¼oĜ¦­µ˜·…°Š°µ®µ¦°³Å¦Å—o ‹³Å¤n¦¼o‹´„¦­‡µª®ªµœŤn¦¼o‹´„¦­ÁŸÈ—Áž¦¸Ê¥ªÁ‡È¤ ˜n°¥nµŠÄ—ª·µ–„µ¦¦´¦¼Åo —o—´ ŞĜšµŠ„µ¥ ™¹ Š ‹³¤¸¦¼ž„µ¥„ÈŤn¦´¦¼oĜ„µ¦­´¤Ÿ´­Äœ­·ÉŠš¸É°n°œ …Ȋ Ťn¦´¦¼oĜ„µ¦­´¤Ÿ´­¦o°œ®œµªÂ˜n°¥nµŠÅ¦ ¦n µŠ„µ¥°¥¼nĜ°·¦·¥µ™Ä—„È‹³°¥¼nĜ°·¦·¥µ™œ´Êœ ¤o  ˜n Á ž¨º °„˜µ„È Å ¤n ¦´ ¦¼ o šÉ¸‹ ³„³¡¦· °¥¼nœÉ´œ Á°Š ª·µ–„µ¦¦´¦¼oŗo—´ ŞĜšµŠÄ‹ ™¹Š‹³¤¸Ä‹„È Ťn¤¸‡ªµ¤¦´¦¼oĜ­·ÉŠÄ—Ǧ¼o„È­´„ªnµ¦¼oÁšnµœ´Êœ¦¼oŤn¤¸ ‡ªµ¤®¤µ¥Äœ­·ÉŠÄ— Ç ¨³Å¤n¤¸‡ªµ¤®¤µ¥ªnµ¦¼o °³Å¦ ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµ…´œ›r®oµÅ¤nčn˜œ ˜œÅ¤nčn…´œ›r®oµ …´œ›r®oµÅ¤n¤¸Äœ˜œ ˜œÅ¤n¤¸Äœ…´œ›r®oµ „ÈÁž}œ ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê „µ¥„È­´„ªnµ„µ¥Å¤nčn­´˜ªr»‡‡¨ ˜´ª˜œÁ¦µÁ…µ ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜ Ťnčn­´˜ªr»‡‡¨˜´ª ˜œÁ¦µÁ…µ ›¦¦¤„È­´„ªnµ›¦¦¤ Ťnčn­´˜ªr»‡‡¨˜´ª ˜œÁ¦µÁ…µ„ÈÁž}œÄœ¨´„¬–³œ¸ÊÁnœÁ—¸¥ª„´œ

Á¤ºÉ ° Á„· — Ĝ°µ„µ¦š¸É—´ÅžÄœ¨´„¬–³œ¸Ê°¥¼nÅ —oÅ ¤n œµœœ´ „  „È ‹ ³‡°¥‡¨µ¥‹µ„„µ¦—´  °°„¤µ ª·µ–„µ¦¦´¦¼o„È‹³Á¦·¤É ¦¼o…¹Êœ¤µÅ—o ‹µ„œ´œÊ „È‹³ °¥¼nĜ‡ªµ¤­Šš¸ÂÉ œÂœnœÂœnªÂœn°¸„˜n°Åž ‹³ °¥¼nĜ‡ªµ¤­Šœ¸ÊŤnœµœ „È‹³™°œ˜´ª°°„‹µ„ ‡ªµ¤­Šœ¸œÊ ·—®œ¹ÉŠ ‹µ„œ´œÊ „È‹³Á„·—Á®˜»„µ¦–rš¸É ­Îµ‡´°¥nµŠÅ¤nÁ‡¥¦¼o¤µ„n°œ Áž}œ‡ªµ¤¦¼o…¹Êœ¤µ ªnµ‹³Á„·—Ĝè„œ¸Ê‡¦´ÊŠ­»—šoµ¥ œ´ÊœÁ¦¸¥„ªnµ °µ­ª´„…¥µ– ¤¸µ–¦¼oªµn °µ­ª³‹³­·ÊœÅž Ĝ…–³œ¸Êœ¸ÉÁ°Š‹µ„œ´Êœ„È‹³Á„·—‡ªµ¤„¨oµ®µ …¹Êœ¤µ Ĝ‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ‹³„¦³šº£¼Á…µÄ®o Á¦¸¥¦µÅžÄœ´Éª¡¦·˜µ Á®¤º°œ‹³šÎµ¨µ¥°³Å¦ ŗoš»„°¥nµŠÄœÃ¨„œ¸Ê Ĝ‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ‹³œ´ÉŠ ­¤µ›·Äœ°·¦·¥µ™Á—¸¥ªœµœÁž}œ´ÉªÃ¤ŠÁ®¤º°œ‹³ ŗoœ´ÉŠ®œ¹ÉŠœµš¸ ‹³œ´ÉŠ­¤µ›·œµœÁž}œže„ÁÈ ®¤º°œ‹³ ŗoœ´ÉŠ®œ¹ÉŠ´ÉªÃ¤Š ‡ªµ¤„¨oµ®µœ¸Ê‹³Á„·—…¹Êœš¸Éċ °¥nµŠÁ˜È¤š¸É Ĝ´Éª‹¦·¤„‹·˜Á—¸¥ª„Ȧ¼oĜ¨´„¬–³ ®¨» — ¡o œ  ˜´Ë Á—¸¥ ªÄœ´Éª ¡¦· ˜µ „Ȧ¼oª nµ ª·¤»˜˜­¤Îª·¤»˜˜¤·˜·µ–Î¤¸‡ªµ¤®¨»— ¡oœÂ¨oªÄœ…–³Ä— µ–„Ȧ¼oªnµÅ—o®¨»—¡oœ ¨oª„Ȥ¸Äœ…–³œ´Êœ …¸–µ µ˜· Áž}œ¡¦³ …¸–µ­¡š¸É­¤¼¦–r°¥nµŠÁ˜È¤£¼¤· ¦¼oªµn µ˜·Â®nŠ ‡ªµ¤Á„·—°¸„˜n°ÅžÅ—o­·Êœ­»—¨ŠÂ¨oªª»­·˜Î¡¦®¤‹¦· ¥Î ¡¦®¤‹¦¦¥r°´œ‡ªµ¤¦·­»š›·ÍĜª·¤»˜·œ·¡¡µœÅ—o °¥¼n‹Â¨oª„˜Î „¦–¸¥Î „·‹°ºÉœš¸É‹³Ä®oÁž}œ°¥nµŠœ´Êœ °¥nµŠœ¸Ê°¸„Ťn¤¸ ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ „·‹š¸É‹³®µ°»µ¥ ›¦¦¤¤µž’·´˜·Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤®¨»—¡oœ°¸„Ťn¤¸ œ´ÉœÁ°Š ĜnªŠ°µ­ª´„…¥µ–Á„·—…¹Êœ ¦¼oªnµ°µ ­ª³‹³­·œÊ Ş‹³Å¤n¤¸ª·›¸Äœ„µ¦£µªœµž’·´˜·°³Å¦ Ĝ…–³œ´Êœ‹³°¥¼nĜ°·¦·¥µ™Å®œ„È‹³®¨»—¡oœÄœ °·¦·¥µ™œ´Êœ ®¦º°Ÿ¼o°¥¼nĜ‡¦¹ÉŠœ´ÉŠ‡¦¹ÉŠœ°œÁ®¤º°œ


ÔÓ ¡¦³°µœœšr„È®¨»—¡oœÅ—oÁ¨¥ Ÿ¼oŗo¦¦¨»›¦¦¤Äœ ¦³—´œ¸Ê ‹³¦¼oª´œÁ—º°œže¨³Áª¨µÅ—o°¥nµŠ´—Á‹œ Á¡¸¥ŠÂ˜nªnµÄ‡¦‹³¡¼—®¦º°Å¤n¡¼—Ášnµœ´Êœ ™¹Š‹³¤¸ ˜Î µ ¦µ°„ªn µ ®¤—¥» ‡ ®¤—­¤´ ¥…°Š¡¦³°¦®´ œ˜r ¨oª„Șµ¤˜Îµ¦µ„ȇ°º ˜Îµ¦µ¡¦³°¦®´œ˜r„‡È °º ¡¦³ °¦®´œ˜r‡ªµ¤‹¦·Š„ȇ°º ‡ªµ¤‹¦·Š—´Š‡Îµ ªnµ°¦®´œ˜ °­»Ã¨Ã„˜¦µÄ—¥´Š¤¸Ÿ¼o˜´ÊŠÄ‹ž’·´˜·Ä®oÁž}œÅžÄœ ¡¦³›¦¦¤ª·œ´¥°¥¼n Ĝ˜¦µœ´Êœ¡¦³°¦®´œ˜r‹³Å¤n …µ—‹µ„è„—´Šœ¸Ê °µ­ª´„…¥µ– ‹³Á„·—…¹ÊœÁŒ¡µ³„´Ÿ¼o¦¦¨» Áž}œ¡¦°¦®´˜Ÿ¨Ášnµœ´Êœ °µ­ª´„…¥µ–š¸É Á„·—…¹ÊœÅ¤nŗošÎµÄ®o„·Á¨­˜´–®µÅ—o®¤—ޘn °¥nµŠÄ— Á¡¸¥ŠÁž}œµ–š¸É¦¼oªnµ°µ­ª³‹³­·Êœ ŞÁšnµœ´Êœ Ĝ˜Îµ ¦µ°„ªnµ °µ­ª´„…¥µ–Áž}œ µ–š¸ÉšµÎ Ä®o°µ­ª„·Á¨­Å—o­·ÊœÅž…oµ¡Á‹oµ„È‹³¥ºœ ‡ÎµÁ—·¤ªnµ °µ­ª´„…¥µ– Á¡¸¥ŠÁž}œµ–¦¼oªµn °µ ­ª³‹³­·ÊœÅžÁšnµœ´Êœ Ťn¤¸ª·›¸„µ¦šÎµ °³Å¦Â¨³ ž’·´˜·°³Å¦ Á¡¦µ³ª·›¸„µ¦ž’·´˜·œ´ÊœÅ—oŸnµœ…´Êœ ˜°œ¤µ‹µ„„µ¦Á‹¦·  Ĝª· ž{­­œµÂ¨³ž’·´˜·Äœ ª· ž { ­ ­œµµ–¤µÂ¨o ª ‹¹ Š ŗo Á „· — Ĝ¨´ „ ¬–³ °µ„µ¦—´—´Šš¸Éŗo°›·µ¥¤µ „È¥´ŠÅ¤nčnÁž}œª·›¸ ž’·´˜·Â˜n°¥nµŠÄ— Á¡¸¥ŠÁž}œŸ¨š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦ ž’·´˜·Ášnµœ´Êœ ˜nÁž}œŸ¨š¸É¥Š´ ŤnÁžd—ÁŸ¥°¥¼nĜ…´Êœ °¦·¥¤¦¦‡š¸É­¤¼¦–r Á®¤º°œ„´Â„Š°µ®µ¦š¸É­»„ ¨oª Ĝ®¤o°œ´Êœ¤¸Á‡¦ºÉ°Šž¦»ŠÄ®oÁ„·—¦­µ˜·š¸É°¦n°¥ Áž}œš¸É­»— Ťn¤¸‡ªµ¤„¡¦n°Š…µ—Á„·œÄœ¦­µ˜· °³Å¦ Ťn˜o°ŠÁ¡·¤É Ťn˜o°Š¨—ÄœÁ‡¦ºÉ°Šž¦»Š°³Å¦°¸„ ˜n°ÅžĜ…–³œ¸Ê°µ®µ¦°¥¼Än œ®¤o°¡¦o°¤Â¨oª˜n ¥´ŠÅ¤nŗoÁžd— µ®¤o°Á°µ°µ®µ¦°°„¤µ¦´ž¦³šµœ

Ášnµœ´Êœ œ¸ÊŒ´œÄ—„µ¦¦ª¤«¼œ¥rÄ®nĜ„µ¦­¦»ž Ÿ¨ŠµœÅ—o…o°¥»˜Ä· œ°¦·¥¤¦¦‡œ¸ÂÊ ¨oª ¡¦o°¤š¸É ‹³ž¦³„µ«Ÿ¨°°„¤µÁž} œ šµŠ„µ¦Ášn µ œ´Ê œ „µ¦Ážd— µ®¤o°°°„¤µ¦¼oªµn °µ®µ¦­»„—¸Â¨oª ¨³ ¡¦o°¤š¸É‹³¦´ž¦³šµœÄ®o°·É¤Å—oĜ…–³œ¸Ê œ¸ÊŒ´œÄ— °µ­ª´„…¥µ–Á„·—…¹Êœ¤¸‡ªµ¤¦¼oªµn °µ­ª³‹³­·Êœ ŞĜ…–³œ¸Ê „µ¦¦´ž¦³šµœ°·É¤‹³¦¼oĜ„µ¦°·É¤ Á¡¸¥ŠÂžkÁ—¸¥ª Á®¤º°œÅ—o¦¦¨»›¦¦¤Áž}œ¡¦³ °¦®´ œ ˜r Ä œ…–³š¸É ® ¨»—¡oœ Á¡¸¥Š˜´ËÁ—¸¥ªÁšnµœ´Êœ Œ³œ´Êœ °µ­ª´„…¥µ–Á„·—…¹ÊœÂ¨oª Ťn˜o°ŠšÎµ °³Å¦Â¨³ž’·´˜·°³Å¦Ä®o°µ­ª³­·ÊœÅžÂ˜n°¥nµŠÄ— Ťn ˜ o ° ŠÅž‹´ — ®µšÎ µ °µ®µ¦Ä®¤n ¤ µÁ¡·É ¤ Á˜· ¤ °¸ „ Á¡¸¥Š‡°¥‡ªµ¤°·¤É š¸É‹³Á„·—…¹ÊœÄœ…–³œ¸Ê œ¸ÊŒ´œÄ— °µ­ª´ „ …¥µ–Å—o Á „· — …¹Ê œ ¨o ª „È ‹ ³Å—o  ¦¦¨» °¦®´˜Ÿ¨„ÈÁž}œÄœ¨´„¬–³Œ´œœ´Êœ Ÿ¼oŗo¦¦¨»Áž}œ¡¦³°¦®´œ˜r¨oª‹³ž¦³„µ«Ä®o ‡œ°ºÉœ ŗo¦´ ¦¼o® ¦º° Ťnž ¦³„µ«„ÈÅ ¤nš Î µ Ä®o£¼¤· ›¦¦¤œ´Ê œ Á‹¦·  …¹Ê œ ®¦º ° Á­ºÉ ° ¤¨ŠÂ˜n° ¥nµ ŠÄ— ‹³¡¼—Ä®o‡œ°ºÉœ¦¼o®¦º°Å¤n¡¼—„Ȥ¸‡ªµ¤¦·­»š›·Í ÁšnµÁ—·¤Å¤n¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ£¼¤·›¦¦¤œ´Êœ Ç Ĝ­¤´¥‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨„Ȥ¸¡¦³žd–Ô¨£µ¦š ªµ°¡¼—Ä®o¡¦³°Š‡r°ºÉœÅ—o¦¼oĜ„µ¦¦¦¨»›¦¦¤ …°Š˜´ªÁ°Š°¥¼Án ­¤° ¤o¡¦³¡»š›Á‹oµ‹³ž¦³š´Äœ š¸É®nŠœ´Êœ°¥¼n„Șµ¤ °¡¼—ªnµšnµœŸ¼oė¤¸‡ªµ¤ ­Š­´¥Äœ®¤ª—›¦¦¤°³Å¦Ä®o™µ¤…oµ¡Á‹oµÅ—o˜nŤn ŗož¦³„µ«Ä®o‰¦µªµ­Å—o¦¼o ‹œÅ—o¦´‡Îµ ¡¥µ„¦–r ‹µ„¡¦³¡»š›Á‹oµ Áž}œŸ¼oÁ¨·«Äœ„µ¦¦¦¨º°­¸®œµš œ´ÊœÁ°Š ™oµŸ¼Áo „·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·—ªnµ˜´ªÁ°ŠÅ—o¦¦¨» ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ„ÈŤn™°º ªnµ¡¼—°ª—°»˜¦·Â˜n°¥nµŠÄ— ™oµ¡¼—Åž—jª¥‡ªµ¤Á‹˜œµ š´ÊŠš¸É¦¼o˜´ªªnµÅ¤n¤¸‡»–


ÔÔ ›¦¦¤°³Å¦œ´ÊœÁž}œ°µ´˜ž· µ¦µ·„…µ—‹µ„‡ªµ¤ Á®Èœ¡¦³Äœ…–³œ´Êœš´œš¸ „µ¦—¼¡¦³Ÿ¼oÁž}œ¡¦³ °¦®´œ˜r¨³„µ¦—¼¡¦³Ÿ¼o¥´ŠÁž}œž»™»œœ´Êœ—¼Å—o¥µ„ ¤¸„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥—´Šœ¸Ê œÎµÊ ¨¹„ÁŠµ¨¹„ ¨³œÎµÊ ¨¹„ ÁŠµ˜ºÊœ œÎµÊ ˜ºœÊ ÁŠµ¨¹„ ¨³œÎµÊ ˜ºœÊ ÁŠµ˜ºÊœ —´Šš¸É‹³ °›·µ¥˜n°Åž Ò œÎµÊ ¨¹„ ®¤µ¥™¹Š ċš¸É¤¸‡»–›¦¦¤ ÁŠµ¨¹„ ®¤µ¥™¹Š„·¦·¥µ¤¦¦¥µš—¸¤¸‡ªµ¤­Îµ ¦ª¤„µ¥ªµ‹µ š¸ÉÁ¦¸¥¦o°¥Áž}œš¸Éž¦³š´Ä‹Â„nŸ¼oŗo¡Á®Èœ Á„·— ‡ªµ¤Á‡µ¦¡Á„·—‡ªµ¤Á¨º°É ¤Ä­«¦´š›µ Ó œÎµÊ ¨¹„ ®¤µ¥™¹Š ċš¸É¤¸‡»–›¦¦¤ ÁŠµ˜ºÊœ ®¤µ¥™¹Š„·¦·¥µ¤¦¦¥µš„µ¦Â­—Š°°„Ťn—¸ Ťn¤¸ „µ¦­Îµ ¦ª¤„µ¥ªµ‹µ ‹³šÎµ ‹³¡¼—°³Å¦„Țε „È¡¼— ˜µ¤Ä‹˜´ªÁ°Š‹¹ŠšÎµÄ®oŸ¼o°ºÉœ…µ—‡ªµ¤Á‡µ¦¡ÁºÉ°™º° Ô œÎµÊ ˜ºÊœ ®¤µ¥™¹Š ċ¥´ŠÅ¤nÁ„·—‡»–›¦¦¤ ÁŠµ ¨¹„®¤µ¥™¹ŠŸ¼o¤¸‡ªµ¤­Îµ¦ª¤—¸ ¤¸„¦· ·¥µ¤¦¦¥µšš¸É œnµÁ‡µ¦¡Á¨ºÉ°¤Ä­ šÎµÄ®oŸ¼oŗo¡Á®ÈœÁ„·—‡ªµ¤ «¦´š›µ‡ªµ¤Áº°É ªnµÁž}œŸ¼o¤¸‡»–›¦¦¤ Õ œÎµÊ ˜ºÊœ ®¤µ¥™¹Š ċŤn¤¸‡»–›¦¦¤ ÁŠµ˜ºÊœ ®¤µ¥™¹Š „·¦·¥µ¤¦¦¥µš„µ¦Â­—Š°°„Ťn¤¸‡ªµ¤ ­Îµ¦ª¤ ¡¼—šÎµÄœ­·ÉŠÄ—Ťn¤¸‡ªµ¤¦³ª´Š ­—Š ‡ªµ¤‡³œ°ŠšµŠ„µ¥šµŠªµ‹µÁž}œœ·­´¥ ™oµÁ®Èœ¡¦³œÎµÊ ¨¹„ÁŠµ¨¹„ ¨³Á®Èœ¡¦³œÎµÊ ˜ºœÊ ÁŠµ¨¹„ °¥¼nĜ®nŠÁ—¸¥ª„´œ ‡ªµ¤ž¦³¡§˜· „·¦·¥µ¤¦¦¥µš „µ¦­Îµ¦ª¤„µ¥ªµ‹µÁ¦¸¥¦o°¥—¸—ªo ¥„´œ „È¥µ„š¸É

‹³¦¼oªµn °Š‡rėÁž}œž»™»œÂ¨³Áž}œ¡¦³°¦®´œ˜r ‹¹Š ¥µ„š¸É‹³Á—µ™¼„ ™oµÁ®Èœ¡¦³°Š‡ršœ¸É µÎÊ ¨¹„ÁŠµ˜ºœÊ ¨³¡¦³œÎµÊ ˜ºœÊ ÁŠµ˜ºÊœ°¥¼n—ªo ¥„´œ „µ¦­Îµ¦ª¤„µ¥ ªµ‹µÅ¤nÁ¦¸¥¦o°¥ „ÈŤn¦¼oªnµ°Š‡rÅ®œÁž}œ¡¦³°¦·¥ Á‹oµÂ¨³¡¦³ž»™» œÁnœ„´œ ¤o˜n¡¦³°¦®´œ˜r—ªo ¥ „´œ „È¥µ„š¸‹É ³¦¼o„œ´ ŗo ¡¦³°¦®´œ˜r‹³¦¼o„œ´ ŗo¤¸ Ó °¥nµŠ Ò¤¸µ–®¥´ÉŠ¦¼oŗo Ó ­œšœµ›¦¦¤„´œ‹³¤¸‹»—­Îµ ‡´š¸É‹³¦¼o ‹´„™oµž»™» œ­œšœµ›¦¦¤„´¡¦³°¦®´œ˜r ‹³Á°µ ‹»—­Îµ‡´°³Å¦¤µÁž}œ˜´ªª´—ŤnŗoÁ¨¥ Áž}œÁ¡¸¥Š ‡µ—„µ¦–r­»n¤Á—µÁ°µ˜µ¤‡ªµ¤Á…oµÄ‹ÅžÁšnµœ´Êœ Ĝ¥» ‡ œ¸Ê ‹¹ Š ¤¸ ¡ ¦³°¦®´ œ ˜r šÉ¸ Á „· — ‹µ„¨¼ „ «· ¬ ¥r ¡¥µ„¦–rÄ®o¤µ„¤µ¥

š­nŠšoµ¥

®œ´Š­º°ž{µ Ô š¸É°›·µ¥¤µÂ¨oªœ¸Ê Áž}œ®¨´„ „µ¦«¹„¬µÄœ£µ‡ž’·´˜·Ä®oÁ…oµÄ‹Äœž{µ Ô Á°µÅªo‹¹Š‹³Å¤nÁ„·—‡ªµ¤­´­œ Ÿ¼ož’·´˜·Äœ¥»‡œ¸Ê¤¸ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ªnµ ž{µ¤¸°¥nµŠÁ—¸¥ª ¨³¥´ŠÁ…oµÄ‹ ªn µ ž{  µœ¸Ê ‹ ³˜o ° ŠÁ„· — …¹Ê œ ‹µ„‡ªµ¤­Š…°Š ­¤µ›· Á¤ºÉ°‡¦¼­°œªnµž{µÁ„·—‹µ„‡ªµ¤­Š Ÿ¼ož’·´˜·„ÁÈ ºÉ°˜µ¤‡¦¼š¸­°œ˜µ¤Ç„´œ¤µ¤¸‡ªµ¤ Á…oµÄ‹ªnµÁ¤ºÉ°ž{µÁ„·—‹µ„­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÂ¨oª „È‹³¨³„·Á¨­˜´–®µÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹ „È‹³Å—oÁž}œ ¡¦³°¦·¥Á‹oµ…¹Ê œ ¤µÁ°Š Áž}œ ª·›¸šÉ¸Áž}œÅžÅ¤nŗo Á¡¦µ³Å¤nÁž}œÅž˜µ¤‡Îµ ­°œÁ—·¤…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµ ˜n°¥nµŠÄ— ¨³…´—˜n°Á®˜»Â¨³Ÿ¨š¸É‹³Áž}œÅžÄœ ¨´„¬–³œ¸ÊÁnœŠµœšµŠÃ¨„š»„ž¦³Á£š‹³šÎµÄ®o


ÔÕ Šµœ¤¸‡ªµ¤­Îµ Á¦È‹Å—o„Șo°Š«¹„¬µÄ®o¦¼oŠµœ ¨³ «¹„¬µÄ®o¦¼oĜª·›¸„µ¦šÎµ Šµœ ‹¹Š‹³šÎµ ŠµœÅ—o™¼„ ¨³­Îµ Á¦È‹ÅžÅ—o ŠµœÄœšµŠ›¦¦¤„ÈÁnœ„´œ „µ¦ ™ªµ¥šµœÄ®o„n¡¦³„Ș°o Š«¹„¬µÄœª·›™¸ ªµ¥­·ÉŠÄ— ‡ª¦™ªµ¥®¦º°Å¤n‡ª¦™ªµ¥­·ÉŠÄ—‡ª¦™ªµ¥Äœ„µ¨ Å®œ¨³Å¤n‡ª¦™ªµ¥Äœ„µ¨Å®œ„Ș°o Š«¹„¬µÄ®o ¦¼o„n°œ‹¹Š™ªµ¥Äœ£µ¥®¨´Š ‹³¦´„¬µ«¸¨„Șo°Š «¹„¬µÄœ®¤ª—«¸¨œ´Êœ Ç Ä®oÁ…oµÄ‹ «¸¨Â˜n¨³…o°¤¸ ª·›¸„µ¦¦´„¬µ˜nµŠ„´œ°¥nµŠÅ¦ Á¤ºÉ°¦´„¬µ™¼„ª·›„¸ µ¦ ¦´„¬µÄœ«¸¨…o°œ´ÊœÇ «¸¨„È‹³Å¤n…µ—ŤnÁ«¦oµ®¤°Š ‹³¤¸‡ªµ¤¦·­»š›·ÍĜ«¸¨Å—o ‹³šÎµ ­¤µ›·„Șo°Š «¹„¬µÄœ­¤µ›·Â˜n¨³°¥nµŠ ¤¸ª·›¸„µ¦šÎµ °¥nµŠÅ¦ ä®­¤µ›·Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ¤·‹Œµ­¤µ›·Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ­´¤¤µ­¤µ›·Áž}œ°¥nµŠÅ¦­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´ÉœÁž}œ °¥nµŠÅ¦ ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÁž}œ°¥nµÅ¦ ‡ªµ¤Áž}œ …°Š¦¼žµœ °¦¼žµœ Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ª·ž{­­œ¼ž „·Á¨­ ÒÑ °¥nµŠÁž}œ°¥nµŠÅ¦ ˜o°Š«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹ ˜n¨³ª·›Ä¸ ®o¦¼oªnµ­¤µ›·š¸É™„¼ Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ­¤µ›·š¸ÉŸ·— Áž}œ°¥nµŠÅ¦ Á¤ºÉ°šÎµ­¤µ›·‹¹Š‹³šÎµ ŗo™„¼ ˜µ¤ª·›¸ œ´Êœ Ç «¹„¬µÄœ˜´ªÁ°Šªnµ Á¦µ¤¸œ·­´¥Áž}œ°¥nµŠÅ¦ Áž}œœ·­´¥Á‹Ã˜ª·¤»˜· ®¦º°Áž}œœ·­´¥ž{µª·¤»˜· Ÿ¼o¤¸ œ·­´¥Á‹Ã˜ª·¤»˜·‹³šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÅ—oŠnµ¥ ¨³ °°¥¼nĜ‡ªµ¤­Šœ´Êœ Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Áž}œ ž{µª· ¤»˜· ‹³šÎµ Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­ŠÄœ­¤µ›·Å¤nŗoÁ¨¥ œ¹„‡Îµ¦·„¦¦¤šÎµÄ®o‹·˜Áž}œÁ¡¸¥Š­¤µ›·‡ªµ¤ ˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÅ—oÁšnµœ´ÊœÁ¤ºÉ°™¹Š‹»—œ¸Ê ‹³¤¸‡ªµ¤‡·— ˜nµŠ Ç Á„·—…¹œÊ  ‹³—¹ŠÁ…oµ¤µœ¹„‡Îµ ¦·„¦¦¤ °¸„„ÈŗošÎµ žkÁ—¸¥ª „È‹³¤¸‡ªµ¤‡·—Á„·—…¹œÊ ¤µ°¸„ ‹³šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÅ¤nŗoÁ¨¥ ™oµ Áž}œÄœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê „ÈÄ®o®¥»—‡Îµ ¦·„¦¦¤ ®¥»—„µ¦šÎµ ­¤µ›·Á­¸¥Ä®oœo°¤Ä‹Åž¡·‹µ¦–µ

ĜšµŠž{µ˜n°ÅžÅ—oÁ¨¥ ™oµÅ¤nÁ‡¥ f„ ž{µ¤µ„n°œ„È‹³Á„·—‡ªµ¤¢»jŠŽnµœÁ„·—…¹œÊ ª· ›¸ „ µ¦ f „ ž{  µÅ—o°›·µ¥Å—oÄ œ®œ´Š ­º°Á¨n¤ œ¸Ê ¨oª „µ¦«¹„¬µÄœª·›„¸ µ¦ f„ž{µ«¹„¬µª·›„¸ µ¦Á‹¦· ª·ž{­­œµ «¹„¬µª·›¸„µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµµ– ž{µÄœ Ô ª·›œ¸ ¸Ê¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ°¥nµŠÅ¦ ¤¸ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁº°É ¤Ã¥Š˜n°„´œ°¥nµŠÅ¦ ‹³Å—o¦¼oĜ …´Êœ˜°œÄœ„µ¦Á‹¦·Äœž{µ¦³—´œ´ÊœÅ—o°¥nµŠ ™¼„˜o°Š ‹³Å¤nÁ„·—‡ªµ¤­´­œÄœ…¹Êœ˜°œ…°Š ž{µÄœ¦³—´œ´Êœ Ç ž{µ…´Êœ˜ÎµÉ ‹³Áž}œ“µœ Ä®o„nž{µÄœ¦³—´…´Êœ„¨µŠ ž{µÄœ¦³—´ „¨µŠ‹³Áž} œ “µœÄ®o  „n ž {  µÄœ¦³—´  …´Ê œ ¨³Á°¸¥— ‹¹ŠÁ¦¸¥„ªnµž{µÁ„·—…¹Êœ‹µ„ž{µ Á°Š ª· ž { ­ ­œµµ–Á„· — …¹Ê œ ‹µ„ž{  µÄœ ª·ž{­­œµž{µÄœª·ž{­­œµÁ„·—…¹Êœ‹µ„ž{µ Ĝ­´¤¤µš·’“·‡ªµ¤Á®Èœ° ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ °Á„·—…¹Êœ‹µ„­»˜¤¥ž{µ‡º°ž{µÄœ£µ‡ „µ¦«¹„¬µ Œ³œ´Êœ ž{µ‹³˜o°ŠÁ„·—…¹œÊ ‹µ„ ž{µÁ°Š ŤnŗoÁ„·—…¹œÊ ‹µ„šÎµ­¤µ›·‡ªµ¤ ­ŠÂ˜n°¥nµŠÄ—®¨´„„µ¦šÎµ ­¤µ›·Áž}œª·›¸¡´„ ċĮo° ¥¼nÄ œž{‹ ‹»´œ  Á¤ºÉ° ċŗo¡´„ °¥¼nÄ œ ž{‹‹»´œÂ¨oª„È‹³Á„·—¤¸„ε ¨´Š Á¤ºÉ°Ä‹¤¸„ε ¨´Š„È ‹³œÎµÅžÁž}œ®¨´„Á­¦·¤Ä®o„nž{µ Á¤ºÉ° ž{µ¤¸­¤µ›·Áž}œ˜´ª®œ»œ „µ¦Äož{µ‡·— ¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤Ä— „È‹³Á„·—‡ªµ¤¦¼oÁ®Èœ Ĝ­´‹›¦¦¤œ´ÊœÅ—o°¥nµŠ´—Á‹œ ĜÁ¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤ ˜´ÊŠÄ‹Äož{µ¡·‹µ¦–µÄœ­´‹›¦¦¤°¥¼n „È‹³Áž}œ ˜´ª¼Ä®o­¤µ›·¤¸‡ªµ¤¤´Éœ‡Š˜n°ÅžĜ¨´„¬–³œ¸Ê‹¹Š Á¦¸¥„ªnµ­¤µ›·®œ»œž{µ®¦º°ž{µ®œ»œ­¤µ›·


ÔÖ ÅžÄœ˜´ª ­¤µ›·š¸É®œ»œž{µÄ®o¡‹· µ¦–µÄœ­´‹ ›¦¦¤œ¸Ê‹ ³Áž} œÁ¡¸ ¥Š­¤µ›· ‡ªµ¤˜´Ê Š ċ¤´ÉœÁšnµœ´Êœ ®¦º°Á¦¸¥„ªnµ …–·„­¤µ›· °»ž‹µ¦­¤µ›· „µ¦šÎµ ­¤µ›·‡ªµ¤­Š ‹³œÎµ ¤µž¦³„°Äo„´ž{µ ¡·‹µ¦–µ°³Å¦Å¤nŗoÁ¨¥ ‹³¤¸‡ªµ¤ÂœnªÂœn°¥¼Än œ ‡ªµ¤­Šœ´œÊ ˜n°Åž ‹µ„œ´œÊ „È‹³™°œ°°„¤µ°¥¼n Ĝ‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹¤´ÉœÄœ°»ž‹µ¦­¤µ›·œ¸Ê„n°œ ‹¹Š‹³ œo°¤Åž¡·‹µ¦–µÄœšµŠž{µ˜n°ÅžÅ—o ¤·Änªnµ ‹·˜Áž}œ­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÂ¨oª‹³Á„·—ž{µ…¹Êœ˜µ¤ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ®¦º°­¤µ›·‡ªµ¤­Š„Èčo„´ž{µ Ťnŗo°¥¼nœ´ÉœÁ°Š Œ³œ´Êœ Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Š«¹„¬µÄœª·›¸ „µ¦šÎµ ­¤µ›·Â¨³ª·›„¸ µ¦Äož{µ š´ÊŠ­°Šª·›œ¸ ¸Ê¤¸ °» µ¥„µ¦ž’· ´˜·Ä ®o °¥¼ n Ä œ‹» —Á—¸¥ª„´œÅ—o°¥nµŠÅ¦ ˜o°Š«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹ ŤnÁnœœ´Êœ‹³Á„·—‡ªµ¤­´­œ ‹´ ˜o œ œž¨µ¥šÎµ °³Å¦Å¤n™¼„ ‹³Á„·—‡ªµ¤šo° ™°¥®¤—„ε ¨´ŠÄ‹Å—o …oµ¡Á‹oµÁ°ŠŸ¼oÄ®o‡ªµ¤Á…oµÄ‹ÄœÁ®˜»Ÿ¨—´Šš¸°É ›·µ¥ ¤µœ¸Ê Á¦ºÉ°Šž{µ Ô Á¦·É¤‹µ„ ­»˜¤¥ž{µ ‹·œ ˜µ¤¥ž{µ £µªœµ¤¥ž{µ ž{µš´ÊŠ­µ¤ œ¸Ê¤¸“µœÁºÉ°¤Ã¥Š˜n°„´œ°¥nµŠÅ¦ Á¦ºÉ°Š­´¤¤µ­¤µ›· ¤·‹Œµ­¤µ›· ¤¸“µœÄ®oÁ„·—…¹ÊœÁž}œ°¥nµŠÅ¦ „Èŗo °›·µ¥ÅªoĜ®œ´Š­º°Á¨n¤œ¸Ê ­¤µ›·‡ªµ¤˜´ŠÊ ċ¤´Éœ „´­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ° ¤¸“µœÁºÉ°¤ Ã¥ŠÁ„·—…¹Êœ°¥nµŠÅ¦˜o°Š«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹Á¤ºÉ°œÎµÅž ž’·´˜·„È‹³Á„·—‡ªµ¤™¼„˜o°Š˜n°Åž ÁŒ¡µ³Á¦º°É Š œ·­´¥…°Š˜´ªÁ°Š„Ș°o Š«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹Ánœ„´œ Á¡ºÉ° ‹³Å—ož¦´˜´ªÁ°ŠÁ…oµÄœ®¤ª—›¦¦¤œ´Êœ Ç ŗo°¥nµŠ ™¼„˜o°Š Ÿ¼oŗo¦¦¨»›¦¦¤Áž}œ¡¦³°¦·¥Á‹oµ¤¸°¥¼n Ó „¨»¤n

Ò„¨»n¤ž{µª·¤»˜· Ó„¨»¤n Á‹Ã˜ª·¤»˜˜· š´ÊŠ­°Š„¨»¤n œ¸Ê ¤¸°»µ¥„µ¦ž’·´˜·Â˜„˜nµŠ„´œ°¥nµŠ Ŧ šnµœÁ®¨nµœ´Êœ‹¹ŠÅ—o¦¦¨»Áž}œ¡¦³°¦·¥Á‹oµÅ—o Á¦µÁ°Š¤¸œ·­´¥Áž}œž{µª·¤»˜· ®¦º°Á¦µ¤¸œ·­´¥Áž}œ Á‹Ã˜ª·¤˜» · ˜o°Š«¹„¬µÄœœ·­´¥…°Š˜´ªÁ°Š Á¤ºÉ°¦¼oªnµ Á¦µ¤¸œ·­´¥Áž}œž{µª·¤»˜· Á¦µ„Șo°ŠÄo°»µ¥Äœ „µ¦ž’· ´ ˜·  ž{  µª· ¤» ˜ ·  Á¦µ¤¸ œ· ­´ ¥ Áž} œ ž{ µª·¤»˜· ˜nÅ žž’·´˜·Ä œ°»µ¥ª·›¸…°Š¡ª„ Á‹Ã˜ª·¤»˜· ‹³Å¤nšÎµ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o‹oŠÄœ¤¦¦‡Ÿ¨ œ·¡¡µœÂ˜n°¥nµŠÄ— ®¦º°Ÿ¼o¤¸œ·­´¥Áž}œÁ‹Ã˜ª·¤»˜· ‹³¤µž’·´˜·Äœª·›¸…°Š¡ª„¤¸œ·­´¥ž{µª·¤»˜· „È ‹³šÎµ Ťnŗo°¥¼nœ´ÉœÁ°Š Œ³œ´Êœ ž{µÄœ£µ‡„µ¦ «¹„¬µ ™¹Š‹³Å¤nšÎµ­¤µ›·Ä®o‹·˜¤¸‡ªµ¤­Š„È čož{µ«¹„¬µÄœ›¦¦¤Å—o °¥nµŸ¼„…µ—ªnµ ž{µ‹³˜o°ŠÁ„·—‹µ„­¤µ›·‡ªµ¤­ŠÁ¡¸¥Š °¥nµŠÁ—¸¥ª ž{µÄœ£µ‡ž’·´˜·š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ„µ¦ Á‹¦·ª·ž­{ ­œµ „ȇª¦«¹„¬µÄ®oÁ…oµÄ‹Ánœ„´œ Ťn Ánœœ´Êœ ‹³­¤¤˜·Á¦¸¥„Ťn™„¼ Ĝ‡ªµ¤®¤µ¥ Ánœ šÎ µ ­¤µ›· Ä ®o ‹· ˜ ¤¸ ‡ ªµ¤­Š°¥¼ n Ä œ¦¼ ž …°Š ­¤™³ ŞÁ¦¸¥„ªnµÁ‹¦·ª·ž{­­œµ Ĝ¨´„¬–³ °¥nµŠœ¸ÊÁ¦¸¥„ªnµŸ¼¤o ¸„µ¦«¹„¬µœo°¥ ®¦º°‡¦¼Ÿ¼o­°œ Á¦¸¥„°¥nµŠœ¸Ê „ÈÁºÉ°ªnµ¤¸„µ¦«¹„¬µœo°¥Ánœ„´œ Œ³œ´Êœ„µ¦ž’·´˜·˜o°Š˜¸‡ªµ¤®¤µ¥Äœž¦·¥˜´ Ä· ®o™¼„ Á¤ºÉ ° œÎ µ ޞ’· ´ ˜· „È ‹ ³™¼ „ ˜o ° Š˜¦Š˜n°„µ¦ž’·´˜ · ¨³˜¦Š˜n°ž’·Áª›š¸ÉŸ¼ož’·´˜·‡ª¦Å—o‡ª¦™¹Š „µ¦ ž’· ´ ˜· ‹ ³¦¼ o Á ®È œ ›¦¦¤Äœ¦³—´  ­¼ Š Áž} œ ž’· Á ª›Å—o ˜o°ŠÄ®oÁž}œÅžÄœ®¨´„­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤


Ô× Á®Èœ°Áž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœÁšnµœ´Êœ ‹¹ŠÁž}œÁ­oœšµŠš¸É ‹³Á…oµ­¼n„¦³Â­›¦¦¤Ã—¥˜¦Š ¤·Änªnµž’·´˜·Á¡ºÉ° ®ª´ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrĜ°µ¤·­Ä— Ç ¤·Änž’·´˜·Á¡ºÉ° °ª—°oµŠªnµ˜´ªÁ°ŠÁž}œŸ¼oÁ¨·«Á®œº°Ä‡¦ Ç ¤°ŠÅžš¸É Å®œÁ®ÈœÂ˜n‡ªµ¤Á¨ª¦oµ¥…°ŠŸ¼o°ºÉœÅžÁ­¸¥š´ÊŠ®¤— „¨» n¤…°Š˜´ªÁ°Š‹³Ã——Á—nœ—oª¥‡»–›¦¦¤Â˜n iµ¥ Á—¸¥ª „µ¦ž’·´˜·Áž}œ°»µ¥¨³™°œš·’“·¤µœ³ °´˜˜µ…°Š˜´ªÁ°ŠÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹ ¤·Änªnµž’·´˜· Á¡ºÉ°Á­¦·¤„·Á¨­˜´–®µÁ­¦·¤°´˜˜µ„oµª¦oµªÄ®o„n‡œ °ºœÉ  ¡¦³›¦¦¤Á¤ºÉ°°¥¼n„´Ä‹…°ŠšnµœŸ¼oė¤¸Â˜n ‡ªµ¤°°»nœ¦n¤Á¥Èœ „µ¦Â­—Š°°„¤µšµŠ„µ¥ ªµ‹µ‹³šÎµ Ä®o‡œ°ºœÉ ¤¸‡ªµ¤¦n¤Á¥ÈœÅž—jª¥ÁŒ¡µ³ Ÿ¼oœÎµ …°Š®¤¼n‡–³˜o°Š f„˜´ªÁ°ŠÄ®o—¸ Á¡ºÉ°Áž}œÁœ˜· Œ´Ä®o„nŸ¼o°ºÉœ ™oµŸ¼œo µÎ ¤¸œ·­´¥„oµª¦oµª ¨¼„ «·¬¥r„È¡¨°¥¤¸œ·­´¥„oµª¦oµªÅž—jª¥ —´Š‡Îµ ªnµ‡ ‡œÁnœÅ¦œ·­´¥Â¨³Ä‹„È¥°n ¤Áž}œÅž˜µ¤œ´Êœ Á¡¦µ³ ċŤn¤¸­˜·ž{µ¡°‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤Á°œÁ°¸¥ŠÅžÃ—¥ Ťn¦¼o˜´ª œ¸ÊŒ´œÄ— ċÁ¤ºÉ°Å—o¤´Éª­»¤Äœ®¤¼n„·Á¨­ ˜´–®µ„ÈŒ´œœ´Êœ‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤Á®ÈœÂ¨³‡ªµ¤ Á…o µ ċ‹³Áž} œ ޘµ¤„· Á ¨­˜´ – ®µ‹œ¨º ¤ ˜´ ª ™o µ­˜· ž{  µÅ¤n ¤¸ ‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼ o Ä œ­´‹ ›¦¦¤ ċ„È‹³‹¤—·ÉŠ°¥¼n„´Ã¨„œ¸Ê˜°n ލ´Éª„µ¨œµœ Œ³œ´Êœ °»µ¥„µ¦ž’·´˜·š¸É°›·µ¥¤µœ¸Ê ¤¸Á®˜»Ÿ¨ ¦°Š¦´Äœ‹»—Á¦·É¤˜oœ ‹œ™¹Šš¸É­»—®nŠª·¤»˜·œ·¡¡µœ ‹¹ŠÅ—oÁ¦¸¥Á¦¸¥ŠÄ®ošnµœš´ÊŠ®¨µ¥Å—o¦¼oª·›ž¸ ’·´˜· ¦¼ž °ºÉœš¸ÉšµÎ „´œ°¥¼nĜž{‹‹»´œ „ÈÄ®oÁž}œª·›¸ž’·´˜· …°Ššn µœÁ®¨nµœ´ÊœÅž …oµ¡Á‹oµ‹³Ä®o°»µ¥Äœª·›¸ ž’·´˜·Á¦·É¤˜oœ‹µ„­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ ° ­´¤¤µ­´Š„´žÃž „µ¦—ε ¦·¡·‹µ¦–µ—oª¥

ž{µÄ®o™„¼ ˜o°Š°›¦¦¤œ¸Ê Áž}œ‹»—Á¦·É¤˜oœ˜n°Åž Á¡¦µ³Áž} œ ®¨´ „ Ä®n Ä ®o  „n „ µ¦ž’· ´ ˜· Ä œ®¤ª— ›¦¦¤š´ÊŠ®¨µ¥ °»µ¥„µ¦¦´„¬µ«¸¨ °»µ¥„µ¦ šÎµ­¤µ›·š»„ž¦³Á£š¥n°¤¤µ¦ª¤°¥¼nĜž{µ ‡ªµ¤Á®Èœ°œ¸Êš´ÊŠœ´Êœ „µ¦ž’·´˜·Äœ¥»‡œ¸Ê‹³¤¸ ‡ªµ¤­´­œÂ„nŸ¼o„µÎ ¨´Š«¹„¬µ°¥¼Ån ¤nœo°¥Á¡¦µ³ª·›¸ „µ¦ž’·´˜·Äœ¥»‡œ¸Ê˜n¨³Â®nŠ¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤Å¤nœnċ ‹¹ŠÁ„·—‡ªµ¤­Š­´¥Åžªiµª·›¸ Å®œŸ·—ª·›Å¸ ®œ™¼„ ˜nŤnÁž}œ°»ž­¦¦‡Â„nŸš¼o ¸É¤¸ ­˜·ž { µ—¸ šnµœÁ®¨nµœ¸Ê‹³¤¸Á®˜»Ÿ¨Áž}œ…°Š ˜´ªÁ°Š ­µ¤µ¦™Â¥„Â¥³Äœ°»µ¥„µ¦ž’·´˜· ŗo ™oµÅ—o°nµœž¦³ª´˜…· °Š¡¦³°¦·¥Á‹oµÄœ­¤´¥‡¦´ÊŠ ¡»š›„µ¨ ‹³¦¼oŗoš´œš¸ªµn šnµœÁ®¨nµœ´ÊœÁ¦·É¤˜oœ„µ¦ ž’·´˜·°¥nµŠÅ¦ ‹³Å—oÁš¸¥Á‡¸¥ŠÄœ„µ¦ž’·´˜·Äœ ­¤´¥œ¸Ê ‹³˜´—­·œÄ‹Å—oš´œš¸ªnµ „µ¦ž’·´˜·™¼„šÎµ °¥nµŠœ¸Ê „µ¦ž’·´˜·Ÿ·—Áž}œ°¥nµŠœ¸Ê ­nªœ¤µ„Ÿ¼o ž’·´˜·‹³Áº°É ¢{Š ™oµ®µ„¡¦³šnµœ˜¸‡ªµ¤®¤µ¥ Ĝ›¦¦¤¤µŸ·—šnµ„Ș°o Š­°œÁ¦µŸ·— Á¦µ„Èŗo°»µ¥ „µ¦ž’·´˜Ÿ· ·—Åž—jª¥ ™oµ¡¦³šnµœ«¹„¬µ¤µ—¸ ¤¸ Á®˜»Ÿ ¨Áž}œÅžÄœ­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ °Á¦µ„È‹³Å—o¦´…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°Š°›¦¦¤™º°ªnµ ͇—¸Åž „µ¦ž’·´˜·…°ŠÁ¦µ„È‹³„oµª®œoµ˜¦Š˜n° ¤¦¦‡Ÿ¨œ·¡¡µœ Á¤ºÉ°šnµœÅ—o°nµœ®œ´Š­º° ž{µ Ô …°Ä®ošnµœÅ—o Á¦¸¥Á¦¸¥ŠÄœ°»µ¥ª·›¸Ä œ‹»—Á¦·É¤˜oœÁ¦ºÉ°Š ­»˜¤¥ ž{µ «¹„¬µÄœž¦·¥˜´ Ä· ®oÁ…oµÄ‹ ž{µÄœ ¦³—´œ¸Ê„Ș°o Š«¹„¬µÄœ£µ¥ž¦·¥˜´ · Á¡ºÉ°Ã¥Š˜n°„´œ „´‹·œ˜µ¤¥ž{µÄ®oÁž}œž{µÄœ£µ‡ž’·´˜· š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ„µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµ Á¤ºÉ°ž’·´˜·Äœ


ÔØ ¦³—´…´Êœ„µ¦Á‹¦·Äœª·ž{­­œµ ¤¸‡ªµ¤¦¼oÁ®ÈœÁž}œ ¤¦¦‡µ–Á„·—…¹Êœ ‹³¤¸‡ªµ¤Â¥‡µ¥®µ¥­Š­´¥ Ĝ­´ ‹ ›¦¦¤°¥n µŠ®¥µÂ¨³­´ ‹ ›¦¦¤°¥nµŠ„¨µŠ ‹³Áž}œÁ®˜»ž{‹‹´¥ÁºÉ°¤Ã¥ŠÄ®oÁ„·—ž{µÄœ¦³—´ ­¼Š Á¦¸¥„ªnµ £µªœµ¤¥ž{µ ¤¸‡µÎ Á¦¸¥„«´¡šr ®œ¹ÉŠªnµª·ž{­­œµµ–œ´ÉœÁ°Šª·ž­{ ­œµµ–œ¸Ê Á¤ºÉ°Á„·—…¹œÊ „´šnµœŸ¼Äo —šnµœŸ¼oœ´Êœ‹³Å—o¦¦¨» ›¦¦¤Áž}œ¡¦³°¦·¥Á‹oµ…´ÊœÄ—…´Êœ®œ¹ÉŠÄœ…–³ œ´ÊœÁ¡¦µ³ª·ž{­­œµµ–Á„·—…¹œÊ Á¡ºÉ°ž¦³®µ¦ „· Á ¨­Ã—¥ÁŒ¡µ³ ‹³ž¦³®µ¦„·Á¨­Å—oĜ ¦³—´Å®œ‹¹Š…¹Êœ°¥¼n„´ µ¦¤¸…°ŠÂ˜n¨³»‡‡¨ ª· ž { ­ ­œµµ–œ¸Ê Á °Šš¸É Ÿ¼ o ž ’· ´˜·š´ÊŠ ®¨µ¥¤¸‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦Ä®oÁ„·—…¹Êœ ˜nŞ f„ª·›Ä¸ ®oª·ž{­­œµµ– Á„·—…¹ÊœŸ·—ÂœªšµŠ Ÿ¼o¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹ªnµž{µ µ– ‹³˜o°ŠÁ„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤­Š…°Š­¤µ›· Á¤ºÉ°Á„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹°¥nµŠœ¸Ê Á®¤º°œ„´ªnµ­¤µ›· ‡ªµ¤­ŠÁž}œ˜´ªŸ¨·˜Ä®ož{µµ–Á„·—…¹ÊœÄn Å®¤ ™oµ°¥nµŠœ´Êœ Á¤ºÉ°‡¦´ÊŠ¡¦³¡»š›Á‹oµš¦Š f„šÎµ ­¤µ›·°¥¼n„´—µ­š´ÊŠ­°Šœµœ™¹Š®oµže„ªnµ šÎµ ­¤µ›·¤¸‡ªµ¤­Š°¥nµŠÁ˜È¤š¸É šÎµ Ťž{µµ– …°Š¡¦³°Š‡r‹¹ŠÅ¤nÁ„·—…¹ÊœÁ¨nµ ¤o—µ­š´ÊŠ­°Š„È Ťn¤¸ž{µÁ„·—…¹ÊœÁnœ„´œ Œ³œ´Êœ …°Ä®oŸ¼o­°œ ¨³Ÿ¼ož’·´˜·Å—oššªœ‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠœ¸ÊÁ­¸¥Ä®¤n Á¡ºÉ °Ä®o Á „· —‡ªµ¤Á…o µÄ‹Áž} œÅžÄœ®¨´„Á—·¤š¸É¡¦³ ¡»š›Á‹oµÅ—o˜¦´­Åªo¨oª Ä®o­Š´ Á„˜—¼Å—oĜ¤¦¦‡ Ù šÎµ Ť¡¦³¡»š›Á‹oµš¦ŠªµŠ ­´¤¤µš·’“· ž{µ‡ªµ¤Á®Èœ° ­´¤¤µ­´Š„´žž³ čo ž{µ—ε¦·¡·‹µ¦–µÄ®o™¼„˜o°Š˜µ¤®¨´„‡ªµ¤ Áž}œ‹¦·Š ­´ŠÁ„˜—¼Á¡¸¥ŠÁšnµœ¸Ê„‹È ³®µ¥‡ªµ¤­Š­´¥ ®µ¥‡ªµ¤­´­œÄœ„µ¦ž’·´˜·Å—oš´œš¸

…°Ä®oš»„šnµœ‹Š¤¸‡ªµ¤­»…‡ªµ¤Á‹¦·Äœ›¦¦¤¥·ÉŠ Ç…¹ÊœÅž…°Ä®oš»„šnµœÅ—o f„­˜·ž{µ…°Š˜´ªÁ°Š Ä®o¤¸‡ªµ¤Œ¨µ—¦°¦¼o  f„˜´ªÁ°ŠÄ®oÁž}œŸ¼o¤¸Á®˜» ¨³Ÿ¨  f„˜´ªÁ°ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤Œ¨µ—ÁŒ¸¥Â®¨¤ Á¡ºÉ°Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Â„ož{®µÄ®o®¤—Åž‹µ„Ä‹ ‹³ Ťn¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ„´­·ÉŠÄ— Ç œ´ÊœÂ¨ Á¦¸¥„ªnµŸ¼o ž’·´˜·Ä„¨o¡¦³œ·¡¡µœ ¡¦³°µ‹µ¦¥rš¼¨…·žžžÃ


ÔÙ

หนังสือคำ สอนหลวงพ่อ ปัญญา ๓  

http://www.openbase.in.th/files/5_10.pdf