Page 82

Обрада података

311. Одреди координате тачке А која припада графицима функција y = 3x + 3 и –2x – 2 – y = 0. Прикажи поступак. A(___, ___)

312. На слици су дате тачке A (6, 2) и B (2, 6). Тачка S је средиште дужи АВ. Колико је средиште дужи ВS удаљено од координатног почетка? Прикажи поступак. y

B (2,6)

6 5

S

4 3 2

A (6,2)

1 0

1

2

3

4

5

6

x

Средиште дужи ВS удаљено је од координатног почетка ____.

313. Уцртај све тачке у координатном систему чије су апсолутне вредности координата два пута веће од апсолутне вредности координата дате тачке. Прикажи поступак. y

А 1 1

81

x

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you