Page 70

251. Заокружи слово испред тачног одговора. Вредност израза

5 2 − 32 + 4 50  је: 7 2

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 Прикажи поступак. 2

 x 2 ⋅ x 4 ⋅ x5   : x10 , а затим израчунај његову вредност за x = (−5) 2 . 252. Упрости израз  3   x⋅x Прикажи поступак.

253. Израчунај вредност изразa. 3

4 − (−6) 2 ⋅ 0,36 − 2  9

Прикажи поступак. Вредност израза је ________.

254. Израчунај вредност изразa. 7

7

 1  1 7 1  ⋅ 1  : 2 − 80 − 2 − 4 5   2  3 Прикажи поступак. Вредност израза је ________.

255. Ако се зна да је 32

2

= 1024, израчунај:

а) 10,24 = ______________ б) 102400 = _____________ в) 0,1024 = ______________

256. Заокружи слово испред тачног одговора. Ако је а + b = 5 и а ∙ b = а) 25

1 тaда је а2 + b2: 4

б)10 1 2 1 г) 25 2

в) 24

Прикажи поступак. 69

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura