Page 22

57. Дужине катета правоуглог троугла ABC су AC = 7 cm и BC = 24 cm. Колика је дужина хипотенузе АВ? Прикажи поступак.

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 17 cm б) 25 cm в) 31 cm г) 625 cm

58. Колика је површина троугла на слици?

C

Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора. а) 9,2 cm2

8,4 cm

б) 18,4 cm2 в) 42 cm2 г) 84 cm2

А

10 cm

B

59. Колику површину пода покрива тепих облика правоугаоника дужине 3,5 m и ширине 2 m? Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора. а) 11 m2 б) 7 m2 в) 5,5 m2 г) 3,5 m

60. Израчунај дужину хипотенузе правоуглог троугла нацртаног на слици. Прикажи поступак.

B 6 cm C

c

8 cm

Дужина хипотенузе је _____ cm.

61. Рингла (грејна плоча) на шпорету има облик круга полупречника 9 cm. Колика је површина рингле? Прикажи поступак.

Површина рингле је ____ cm2. 21

А

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you