Page 16

Алгебра и функције

31. Сваку једначину повежи са еквивалентном једначином. •x=1 1 x=8• 2

x+

x—

x:

•x=3

3 7 • = 4 4

•x=6

3 9 • = 2 2

•x=7

1 = 14 • 2

• x = 16

32. Реши једначину. а) 2(x + 3) = 0 б) 24 ∙ x = 6

33. Реши једначине.

Прикажи поступак. а)

x 1 : =1 2 3

б)

x=

x 1 + =1 2 3

в)

x=

1 x − =1 3 2

x=

г)

x 1 ⋅ =1 2 3

x=

34. Реши једначину.

Прикажи поступак. −2,5 − x = 1,5

35. Који број је решeње једначине x

+ 2 = 8? 2 Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора. а) 5 б) 6 в) 12 г) 20

15

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura