Page 13

19. Заокружи слово испред тачног одговора. Петина броја 150 једнака је: а) 3 б) 15 в) 30 г) 50

20. Заокружи ТАЧНО, ако је тврђење тачно, или НЕТАЧНО, ако тврђење није тачно. 3 6 9 + = 5 5 10

ТАЧНО

НЕТАЧНО

7 5 2 − = 11 11 11

ТАЧНО

НЕTАЧНО

13 8 5 − = 7 7 7

ТАЧНО

НЕТАЧНО

1 1 1 + = 3 3 6

ТАЧНО

НЕТАЧНО

21. Дат је скуп А = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30}. У скупу А само један број није делилац броја 60. Који је то број? То је број ___.

22. Колики се остатак добија када се број 519 подели бројем 9? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 6 б) 7 в) 8 г) 9

23. Који од датих бројева је дељив са 5?

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 7870 б) 5872 в) 5551 г) 2533

24. Заокружи слово испред тачног одговора.

Остатак при дељењу броја 2355 бројем 7 је: а) 0 б) 1 в) 3 г) 5 12

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura