Page 1

www.voltmag.no

Mars 2007 • nr.1 • 4 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo Les også: Kjører to el-biler på ”solvarme” fra hustaket, Satser sterkt i markedet for høyspentbrytere og elektroteknisk utstyr, Vellykket bygg, elektro og automasjonsmesse, Automatisering og instrumentering: Mengdemåling del 2


www.ntp-as.no

Ekstrudert emne

Dreid formet ubrent isolator

Råmaterialer

Postboks 188 - 1601 Fredrikstad Telefon: 69 38 30 00 Telefaks: 69 38 30 30

Brent(sintret) glasert isolator

Ferdig montert med armatur.

Glasert tørket ubrent isolator

Glasur råmaterial

Fra mineralske råvarer videreforedlet til høyverdige porselensisolatorer for alle spenninger produsert av NORSK TEKNISK PORSELEN, Fredrikstad, Norge.


s.6-8 Klemetsrudanlegget står foran store utvidelser: Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo

Framdrift Mens våre folkevalgte har mistet oversikten i energidebatten, finnes det lysninger innenfor fjernvarme kan vi lese om i denne utgaven av Volt. Dette er en unik satsing, sier en begeistret Helge Heier, direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. –Målet er å øke fjernvarmeenergien i Oslo fra 1 til 2 TWh. Fjernvarmen vil erstatte oljekjeler i hundretall av bygninger og boligblokker i østlige og nordlige deler av Oslo. Fra Klemetsrud-anlegget skal det bygges to nye fjernvarmeledninger til Oslo - en ledning direkte til Bjørvika i Oslo sentrum, den andre via Østensjøområdet. Disse ledningene er kostnadsberegnet til minst 500 millioner kroner, og Enova har gitt Viken fjernvarme tilsagn om økonomisk støtte på 130 millioner kroner til prosjektene. Det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal stå ferdig i 2010, og prisen vil ligge på rundt 850 millioner kroner. Alle større bygg med varme skal kobles til fjernvarmenettet, og alle bygninger over 250 kvadratmeter skal ha vannbåren varme. Neste uke er det produksjonsteknisk konferanse arrangert av EBL på Gardermoen, og en drøy uke senere samles småkraftbransjen til fagmesse og fagkonferanse i Trondheim. Det paradoksale er at imens hele verden skriker etter fornybar og CO2- nøytral energi, innfører Norge stadig flere og mer omfattende restriksjoner på slik energiproduksjon. Dette skjer samtidig som regjeringen ønsker å stimulere fornybar og miljøvennlig kraftproduksjon gjennom nye støtteordninger. Statsministeren hadde i sin nyttårstale rett - tiden for nye, store vannkraftutbygginger er over. Vi kan jo alltids bruke pensjonsfondet til CO2-rensing av gasskraftverkene, mens Nordens kraftbalanse er reddet av finnenes kjernekraftverk. Tor Bergersen

www.voltmag.no Nr. 1, 2007. 4. årgang ISSN - 1503-8246 Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 67 55 95 55 Mobiltelefon: 92 02 40 32 Mobilfaks: 92 17 21 20 Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 90 16 03 07 Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 92 61 78 50

s.12-13 Kjører to el-biler på ”solvarme” fra hustaket

s.20-21 Satser sterkt i markedet for høyspentbrytere og elektroteknisk utstyr s.10 Ti prosent lærlinger for å berge kompetansen s.14 Første lyskryss med 40 V i Norden s.16 NVEs vedtak om vindkraft på Fakken, Andmyran, Nygårdsfjellet og Lista påklages s.22-23 Vellykket bygg, elektro og automasjonsmesse s.24-27 Radioagentene i Trøndelag lammet den tyske nordflåten s.28-31 Mengde- (strømnings-) måling del 2 s.32-33 Nytt sanntids- og prioriteringssystem: Forbedrer kollektivtilbudet i Oslo og Akershus s.34 Totalpakke til småskala vannkraft s.36 Einaste frekvensomformar godkjendt for marinen s.37 Vil øke produksjonen i Vittingfoss s.40-45 Nye produkter s.46 Nytt fra bransjen

Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim

Tema: Elektroautomasjon og skipselektro

Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: 67 55 95 55 Telefaks: 67 55 95 56 Epost: post@voltmag.no

Form SidepåSide

Forside: Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune, foto: Oddvar Lind Neste utgave Uke 17, 2007 Annonsematr. til V2-07 Matr. frist 12. april

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

Trykk Hestholms Trykkeri AS

Abonnement Årsabonnement kr 485,Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES

Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk.

Per Ivar Wethe, IFE

Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: www.sefkontakt.no

Terje Thomassen, NTP

Norsk Solenergiforening url: www.solenergi.no

Yngve Aabø, Troll Power AS

Terje Finsrud, Advokat
Klemetsrudanlegget står foran store utvidelser

Milliardsatsing på fjern Dette er en unik satsing, sier en begeistret Helge Heier når vi møtes i hans kontor på Klemetsrud avfallsenergiverk sør for Oslo , et anlegg som ruver i terrenget og er blitt et landemerke for bilistene på E 6. Heier og hans kolleger i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune er i full sving med planleggingen av en ny forbrenningsovn for avfall som vil bidra til å øke fjernvarmeenergien i Oslo betydelig. I neste omgang skal det også bygges et sorteringsanlegg for matavfall og et biogassanlegg på området. I tillegg skal et nytt biobrenselanlegg utredes. Oddvar Lind

Målet er å øke fjernvarmeenergien i Oslo fra 1 til 2 TWh. Dette innebærer et krafttak for å bedre luftkvaliteten og redusere utslippene av klimagasser i Oslo. Fjernvarmen vil erstatte oljekjeler i hundrevis av bygninger og boligblokker i østlige og nordlige deler av Oslo som skal knyttes til fjernvarmenettet, understreker Heier som er direktør i EGE. To fjernvarmeledninger Fra Klemetsrud-anlegget skal det bygges to nye fjernvarmeledninger til Oslo, en ledning direkte til Bjørvika i Oslo sentrum, den andre via Østensjøområdet, Bøler og Tveita i

østlige bydeler. Disse ledningene er kostnadsberegnet til minst 500 millioner kroner, og Enova har gitt Viken fjernvarme tilsagn om økonomisk støtte på 130 millioner kroner til prosjektene. Kretsløpsbasert system Det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal stå ferdig i 2010, og prisen vil ligge på rundt 850 millioner kroner. Anlegget vil bety en utvidelse av kapasiteten på til energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud med 90 000 tonn avfall i året, ca. 211 GWh varmeenergi, fra dagens produksjon på 300 GWh. Det unike i satsingen

Travle dager ved Klemetsrud-anlegget i Oslo som står foran store utvidelser. Fra venstre direktør Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune sammen med informasjonsdirektør Frode Guldvog (foto: Oddvar Lind).

 • Volt 1-2007


nvarme og miljø i Oslo Hafslund kjøper Viken fjernvarme Hafslund ASA har kjøpt Oslo kommunes 67 prosent eierandel i Viken fjernvarme for nærmere 2 milliarder kroner. Det er klart etter at saken ble behandlet i bystyret i Oslo kommune 15. november 2006 og i Hafslund ASAs ekstraordinære generalforsamling 30. august 2006. Vi tok over Viken fjernvarme 1. januar 2007 og får dermed et mer slagkraftig selskap på dette området, sier Per Kristian Olsen som er konserndirektør Varme og infrastruktur i Hafslund ASA i en kommentar. Det hører med til historien at Oslo kommune eier 53 prosent av aksjene i Hafslund ASA. framover er at vi etablerer et kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo med full kildesortering og gjenvinning, der energigjenvinning er et viktig element når avfallet ikke har andre og mer miljøvennlige bruksområder, sier Heier. Han er imponert over Oslo kommunes strategi og målsettinger på området. Vannbåren varme Alle større bygg med varme skal kobles til fjernvarmenettet, og alle bygninger over 250 kvadratmeter skal ha vannbåren varme. Avfall og biobrensel skal i størst mulig grad erstatte olje. Det skal innføres full kildesortering og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen 2009. Innen 2011 skal det v ære etablert en løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall, forteller Heier. Biogass og biobrensel EGE-direktøren sier at det våtorganiske avfallet skal

Her skal det bygges en ny forbrenningsovn for avfall som får en produksjon på ca. 200 GWh varmeenergi (foto: Oddvar Lind)
behandles i et biogassanlegg i en prosess uten oksygen. Der brytes avfallet ned og omdannes til energirik metangass, næringsrikt gjødselvann og et tørt restprodukt som kan brukes til jordforbedring. -Vi planlegger et nytt biogassanlegg i forbindelse med det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Her eksisterer det allerede gassmotorer som produserer strøm og varme med deponigassen fra Grønmo. Men denne gassen har nokså lavt energiinnhold, påpeker han. Nytt biokraftverk? I tillegg utreder Viken fjernvarme et biokraftvarmeverk lokalisert ved Klemetsrud. Anlegget kan få en kapasitet på 145 MW, der ca. 45 MW blir elektrisitet og 100 MW blir varme. Energibehovet for et biokraftvarmeverk i denne størrelse vil ligge på 330 000 i året, vesentlig flis, ifølge utredningen fra Viken fjernvarme.

Illustrasjon over fjernvarmenettet i Oslo. Den nye ledningen Klemetsrud - Sentrum som skal bygges samt ny ledning Skøyen -Majorstua - Adamstua som er under bygging er inntegnet med grønt.

Synergieffekt for Klemetsrud Samlokaliseringen av flere energianlegg på Klemetsrud vil gi en positiv synergieffekt. Det gjelder både drift og vedlikehold, felles kontrollrom og felles bruk av tekniske og adminis-

trative installasjoner knyttet til Klemetsrud-anlegget. De nye anleggene vil bli bygd med best tilgjengelig teknologi (BAT). Det vil gi bedre energiutnyttelse og bedre miljøløsninger enn dagens installasjoner, presiserer Heier. Mer fornybar grunnlast I 2005 leverte energigjenvinningsanleggene i Oslo rundt halvparten av energien som Viken fjernvarme solgte gjennom fjernvarmenettet, ca. 406 GWh. Viken fjernvarme ønsker å øke mengden av fornybar grunnlastenergi til fjernvarmenettet og samtidig redusere behovet for spisslast i form av olje og elektrisitet, utdyper han. Mer fornybar energi Ved forbrenning av avfall er andelen energi fra fornybare kilder ca. 80 prosent, mens 20 prosent har fossilt opphav. I tillegg er energi fra avfallsforbrenning rimeligere enn alternative fornybare kilder. Dette er hovedgrunnene til at Viken fjernvarme ønsker større leveranser av avfallsbasert energi til fjernvarmenettet i Oslo i årene framover. Denne utfordringen skal vi forsøke å møte på best mulig måte, sier Heier til slutt.

Gjerdsvika Ekspanderer Næringslivet i Gjerdsvika er inne i ei ny vekstfase. I desse dagar er det ikkje så uvanleg at det etablerte næringslivet på Sunnmøre har gode tider, men det er meir uvanleg at ein ser såpass friske takter i ei bygd som Gjerdsvika med 400 menneske. I desse dagar er det ikkje så uvanleg at det etablerte næringslivet på Sunnmøre har gode tider, men det er meir uvanleg at ein ser såpass friske takter i ei bygd som Gjerdsvika med 400 menneske. Det er kanskje ein vel bevart  • Volt 1-2007

løyndom, men bygda har tilhald for mange og variert veksemder og er i disse dagar i ferd med å leggje ein ny alen til veksta si. Trass i at ein ligg i ein skipsbyggingsfokusert region, kan ein i motsetnad til mange

andre små samfunn med einsidige arbeidsplassar, finne eit variert arbeidsliv i Gjerdsvika. Alt frå fiskematproduksjon til høgteknologi innan tankventilering, kveiteoppdrett, skipsutstyrs-verksemder, offshorereiarlag, og produksjon av avanserte diesel-elektrisk framdriftssystem for skip. I desse verksemdene er det no lyse utsikter til ein kraftig ekspansjon og bedriftene i Gjerdsvika har interessante stillingar å tilby i eit vidt spekter av utfordringar og interessefelt. Difor har Gjerdsvika Næringsutvikling samla medlemsbedriftene ved at ein

presenterer Gjerdsvika som stad når ein henvender seg til nye arbeidssøkjande eller tilflyttarar. Det er då naturleg at Gjerdsvikarane peikar på den fine naturen , dei gode leve- og oppvekstvilkåra for gamal som ung i bygda og det rike kulturlivet i bygda. Dette er vel så viktig som dei spennande og framtidsretta jobbane som ein kan tilby. Gjerdsvikarane henvender seg i desse dagar til folk i fjærn og nær for å marknadføre bygda og bedriftene som treng fleire tilsette. Se også: www.gjerdsvika.no


OUR WORLD LEADING TECHNOLOGY WILL HELP YOU CONVERT EVERY DROP

INTO EFFICIENT HYDROPOWER

In a crowded market, to stay competitive your hydropower plant needs to run at peak performance whenever you need it. ALSTOM is the expert in building new and refurbishing old hydropower plants. Using our advanced technology, we’ll breathe new life into your plant – delivering you a higher output of clean, renewable and flexible energy, with better reliability and efficiency. Or as we say, hydro efficiency. To learn more, visit www.hydro.power.alstom.com

The future every day


Ti prosent lærlinger for å berge kompetansen Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss satser på framtida med hele ti prosent lærlinger og med tro på at kraftkompetansen kan berges. – Lærlingene har styrket staben vår både gjennom sin aktive medvirkning i arbeidet og at de gir de øvrige ansatte større tro på framtida, sier direktør Ole Edvard Backe i Ringeriks-Kraft Service AS. Både kraftbransjen generelt og Ringeriks-Kraft AS har de siste årene opplevd tap av verdifull kompetanse. Årsaken er de ganske tøffe omstillingene med nedbemanninger etter energiloven fra 1991, og det faktum at de store utbyggingenes tid er over. I de senere årene har blant annet Ringeriks-Kraft Service fått en betydelig økning i gjennomsnittsalderen som følge av at det ikke er tatt inn nye medarbeidere innenfor entreprenørvirksomheten.

Yngre krefter I 2004 startet Ringeriks-Kraft Service en prosess for å bedre dette forholdet. Direktør Ole Edvard Backe sier at både ønsket om å få yngre krefter inn i selskapet og det å styrke kompetansen for framtida, var sentrale målsetninger. Det ble ansatt én lærling i 2004, to i 2005 og to i 2006. Ringeriks-Kraft Service har en ambisjon om å ta inn to lærlinger også til neste år. I dag har altså Ringeriks-Kraft Service fem

lærlinger av en total stab på 50. - Det er meget spesielt at et selskap i kraftbransjen har hele ti prosent lærlinger, men vi mener at dette må til for å sikre at våre kunder blir betjent med nødvendige kompetanse også i framtida. Vi har svært god erfaring med å ta inn lærlinger. Dette er ungdommer med et positivt ønske om å lære, sier Ole Edvard Backe. Alle lærlinger har VK 1, og de tar restteorien sammen med praksisen. Den første skal ta fagprøven til våren. Høye gjennomsnittsalder og tap av kompetanse er kjente problemstillinger i bransjen. Energibedriftenes landsforening, EBL, har foretatt en undersøkelse som avdekket et gap mellom det behovet bedriftene ser for framtidig arbeidskraft og det antall lærlinger som velger disse fagområdene. EBL har på denne bakgrunn oppfordret bransjen

Et eksempel på at det finnes ungdommer med et positivt ønske om å lære. Lærling Kim Arne Boska i fullt arbeid ute i felten.

til å tenke rekruttering på lang sikt, ikke bare for ett eller to år fram i tid. Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss har tatt utfordringen.

Lærlingene utgjør ti prosent av arbeidsstokken til Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss. Fra venstre Joachim Lafton, Harald Berg, Thorbjørn Renhusløkken, Marius Jokerud og Kim Arne Boska.

10 • Volt 1-2007


power technology

StaScho systemet er baserte på 20 års erfaring med Diesel-elektriske framdriftssystem for skip. Veleigna for supply, kysttank, seismikk, og fiskefartøy. Sterkt drivstoffbesparande og NOX reduserande. Komplett systemleveranse.

2007

www.stadt.no Møt oss på stand C01-12

FREKVENSOMFORMERE - SOFTSTARTERE - MOTORER - STARTERE - GENERATORER

STADT AS, Moloveien 2, NO-6083 Gjerdsvika, Norway. Tel.: +47 70 02 88 84, E-mail: info@stadt.no


Kjører to el-biler på ”solvarm Er du lei av høye strøm- og bensinpriser? Gjør noe med det før det blir enda verre, oppfordrer Øyvind Lunde i Nittedal som har installert et solfangeranlegg på taket som gir 3 500 kilowattimer i året. Det er energi nok til 20 000 kilometer for familiens to el-biler. I tllegg har han installert vannbåren varme i huset som har redusert det årlige strømforbruket til 12-13 000 kilowattimer (kWh) i året. En vanlig enebolig bruker ofte 20-25 000 kWh i året. Stømprisene flyr opp og ned og har lenge vært rundt en krone pr. kilowattime. Bensinprisene kan fort bli mye høyere enn de er i dag. Poenget er at vanlige forbrukere og bedriftseiere ikke har kontroll over disse prisene og derfor bør treffe tiltak som kan redusere forbruket, sier Lunde som er automasjonstekniker og har 20 års fartstid fra enøk-arbeid. I dag jobber han i selskapet EM Systemer AS som har rundt 50 ansatte og har enøk som hovedfelt. -El-bilen dekker 95 prosent av mitt transportbehov i jobben. En tur til Kongsvinger på rundt 80 kilometer koster meg seks kroner. Det har jeg tjent inn igjen etter to kilometer med statens kjøregodtgjørelse, smiler el-bilentusiasten. Kombianlegg Lunde har laget et system for vannbåren varme som får varmt vann fra solfangeranlegget på

taket og fra en spesialkonstruert peis i stua som fyres med ved. Peisen varmer opp vann som sirkulerer gjennom et rørsystem i peisens bakre del, et system som er ganske vanlig på kontinentet. -Vedfyringen bidrar positivt til å ”frigjøre” strøm til å lade el-bilen, særlig når vi bruker peisen til oppvarming av vann til vannbåren varme. Dette lønner seg godt når vedprisen ligger rundt 40 øre/kWh, argumenterer han. -I sommerhalvåret dekker solvarmeanlegget på taket en stor del av behovet for varmt tappevann i huset, dvs. vann som brukes til dusjing og lignende. I sommer har vi trolig hatt varmvann nok til behovene i en firemannsbolig eller til et stort svømmebasseng, forteller han. -Det varme vannet samles i en akkumulatortank på 1 800 liter i kjelleren som dekker husets behov for varmtvann til enhver

Det er viktig å tenke helhetlig når en er opptatt av energi, sier automasjonstekniker Øyvind Lunde, her sammen anlegg er montert på sørsiden av taket, til sammen 14 kvadratmeter. Det produserer varmt vann som tilsvarer 3 Lind).

tid. I dette systemet utfyller solvarme, ved og strøm hverandre automatisk, presiserer han. Energiflyten overvåkes Lunde er glødende opptatt av energi og miljø. Han overvåker ”energiflyten” i huset fra sin egen PC. Her loggføres alle data 24 timer i døgnet, året rundt. -Det går litt sport i det. Det er både moro og faglig spennede å se hvor lite strøm en kan klare seg med og hvor mye en kan redusere bensinforbruket. Vi bruker sparepærer i huset, slik at også de ”små strømtyvene” blir fjernet, sier han.

En akkumulatortank på 1 800 liter sørger for varmt vann til enhver tid.

12 • Volt 1-2007

Kort pay back-tid Lunde og hans kolleger i EM Sys-

temer AS jobber året rundt med å redusere strøm –og oljeforbruket hos kundene som i hovedsak er eiere og forvaltere av næringsbygg og offentlige bygg. Mange av enøk-investeringene har en nedbetalingstid på 3-6 år. Deretter er det snakk om ”ren netto” i form av reduserte energiutgifter, forklarer han. -Jo høyere strøm- og oljeprisene blir, desto kortere blir nedbetalingstiden for de mest lønnsomme enøk-tiltakene. Det gjelder også i private boliger, sier Lunde som forventer økende aktivitet på enøk-området framover. El-bilene kommer El-bilene er ikke bare økonomisk fordelaktig. De er også gunstig


me” fra hustaket Har spart 200 000 Lunde har ikke regnet ut nedbetalingstiden på de ulike investeringene foreløpig. Men han har spart minst 140 000 kroner i bensinutgifter ved å kjøre el-bil de siste fem årene, samt 60 000 kroner i rene avgifter, dvs. årsavgift og bompengeavgift. Det blir til sammen 200 000 kroner og gir en solid ”startkapital”. -Solvarmen fra hustaket er gratis når anlegget er nedbetalt, og prisen på ved er ca. 40 øre/kWh. Det er interessant å konstatere at folk flest kan hente nok energi fra hustakene sine til å kjøre el-biler året rundt, påpeker han. -Totalt sett blir dette en gunstig investering, både økonomisk og miljømessig. Når anleggene i huset er nedbetalt, vil jeg tjene penger også der. Men det er ikke det som har vært drivkraften for meg, sier Lunde til slutt. slik man gjør flere steder i USA, sier Lunde. I Sacramento, hovedstaden i California, får alle kundene i det kommunale everket tilbud om gratis lading av el-bilene fra et stort solstrømanlegg som everket eier. Enkelte handlesentra tilbyr gratis lading av el-bilen mens kundene handler.

n med kona Inger Lise Melby og familiens to el-biler. Legg merke til solfangeranlegget på taket. Tre tilsvarende 3 500-4 000 kilowattimer i året. Det tilsvarer strømbehovet til 20 000 kilometer for el-bilene (foto: Oddvar

for miljøet og klimaet. I løpet av fem år har jeg spart 32 tonn CO2, samt en god del skadelige avgasser, sammenliknet med en liten bensinbil. Derfor mener jeg el-bilene vil dekke viktige transportbehov i framtiden, og jeg har tro på nysatsingen som bl.a. Miljøbil Grenland er i gang med, forteller han. -De fleste store bilkonsernene vil komme med nye el-biler basert på litium-batterier de nærmeste årene. Det gjelder blant annet Wolkswagen, Toyota, Subaru og Mitsubishi. Volkswagen har f.eks annonsert at det utvikler el-biler med tanke på sommer-OL i Beijing i 2008, sier han. Aksjeverdien på Subaru og Mitsubishi gjorde et lite hopp etter at

markedet fikk nyheten om at de to konsernene skal framskynde produksjonen av el-biler for det japanske markedet. Høy energieffektivitet El-biler utstyrt med litium-batterier har meget høy energieffektivitet sammenliknet med alternativene. Alt tyder på at prisen på slike batterier vil gå ned i årene framover, og det vil styrke el-bilenes konkurransefortrinn ytterligere. Det vil også gjøre det mer lønnsomt å produsere større el-biler som får en kjørelengde på rundt 300-500 kilometer mellom hver lading. Hvis man i tillegg kan lade batteriene på en halvtime med hurtigladere på bensinstasjonene eller andre steder, så

er man kommet langt for å dekke transportbehovet, mener Lunde. I dag er kjørelengden for vanlige el-biler 80-100 kilometer, og det begrenser bruksmulighetene. Lades om natta Det er fullt mulig lade batteriene i en stor flåte av el-biler om natta til gunstige priser. De store kull- og kjernekraftverkene i Europa produserer et overskudd av strøm om natta når etterspørselen etter strøm er lav. Det er ikke uten grunn at everkene i flere land – inkuldert Norge - har vist interesse for el-bilene. F.eks er Skagerak Eneregi og Hydro sentrale eiere i Miljøbil Grenland. -Det er også mulig å lade el-bilene med strøm fra solstrøm-anlegg,

Vannbåren varme basert på en kombiløsning av varmt vann fra solvarmeanlegget på hustaket og varmt vann som varmes opp i rør bak peisen, samt elektrisk strøm. Dette samkjøres automatisk.

13


Første lyskryss med 40V i Norden Proxll har installert et nytt fotgjengeranlegg med 40V teknologi for Statens Vegvesen på Klemetsrud i Oslo. I tillegg har anlegget ny styringsfilosofi som øker sikkerheten for fotgjengere. Anlegget reduserer energiforbruket opp til 90 prosent sammenliknet med dagens 230V anlegg. – Det intelligente lyskrysset forlenger overgangen for gående og reduserer ventetiden for bilister, sier distriktssjef Lene Mürer i Statens Vegvesen Stor Oslo. Uttestingen av det nye lyskrysset på Klemetsrud er så lovende at Statens Vegvesen kommer til å installere tilsvarende løsning i Sørkedalsveien og Bærumsveien. – Etter hvert som dagens lyskryss skiftes ut vil de bli erstattet med tilsvarende løsninger, sier Mürer. Lavvoltanlegg Det er første gang det er installert et slikt lavvoltsanlegg med denne type styringsteknologi i Norden. Engelske myndigheter har installert tilsvarende systemer i over 50 prosent av sine lyskryss. Erfaringene viser økt trafikk-

sikkerhet og reduksjon i antall ulykker, sier sjefsingeniør Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen. Flere europeiske land, med Tyskland i spissen, går nå over til denne teknologien. Anlegget har en åpen kommunikasjonsplattform og svært god energiutnytting, sier avdelingsleder Per H. Christensen i Proxll som har levert anlegget. – 40V lavspenningsanlegg eliminerer faren for berøringsspenninger. Radarsensorer Det nye ”Puffin” systemet med radarsensorer forlenger eller forkorter tiden som gies til fotgjenger og bil. Dette gjør at anlegget gir fotgjengeren den tiden som trengs for å komme seg sikkert over krysset, samtidig som bilene prioriteres når det ikke er fotgjengere i eller ved krysset. På siden av lysstolpen er

Anlegget har en åpen kommunikasjonsplattform og svært god energiutnytting, sier avdelingsleder Per H. Christensen i Proxll som har levert anlegget.

det montert en stor trykknapp som viser rød og grønn mann, plasseringen er slik at fotgjenger ser mot møtende trafikk noe som igjen øker sikkerheten. Det er også installert et sanntidsinformasjonssystem som prioriterer busser i anlegget. Siemens har levert styringsapparatet og lyskildene mens Proxll har satt sammen løsningen. Med LED reduseres energifor-

bruket med 90 prosent sammenliknet med vanlige lamper på 230V, sier markedssjef Åge Reiakvam i Siemens avdeling trafikkteknikk. – Bruk av 40V LED reduserer effektforbruket med opp til 50 prosent sammenliknet med 230V LED. Anlegget har et åpent kommunikasjonsgrensesnitt som muliggjør oppkopling mot styresentraler som følger OCIT standarden.

Det intelligente lyskrysset forlenger overgangen for gående og reduserer ventetiden for bilister, sier distriktssjef Lene Mürer i Statens Vegvesen Stor Oslo, her sammen med Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen, markedssjef Åge Reiakvam i Siemens og prosjektingeniør Gunnar André Løvold i Proxll

14 • Volt 1-2007


SCADA for telemetriløsninger Programvaren ClearSCADA fra Control Microsystems i Canada er basert på nyeste klient/ server teknologi. Systemet er tilpasset dagens krav til installasjoner for datainnsamling, analyse, rapportering og grafisk fremstilling av prosesser. Scada systemet særegenhet er godt utviklede telemetri løsninger for infrastruktur prosjekter innen olje, gass, VA og elektrisitets distribusjon. ClearSCADA bruker åpne standarder og har klient server arkitektur som gjør det meget enkelt å koble til et bredt utvalg av feltutstyr og databaser. Telemetri protokoller Telemetrifunksjoner forenkler kobling mot utestasjoner ved innsamling av historiske data og har automatisk implementering av disse til systemets database. De populære protokollene DNP

3og IEC 870-5-101/103/104 for fjernkontrollanlegg er standard funksjon i systemet. Utviklingsmiljø med On-line konfigurering, samt at flere utviklere samtidig kan jobbe med et og samme prosjekt i et objektbasert miljø. Norske menytekster Ved hjelp av ClearSCADA ViewX kan utvikler og operatører nå databasen via LAN nettverk. WebX er en tynn klient som operatørene med stor sikkerhet kan operere fullskala prosessanlegg over internett via Web browser. Produktet leveres med norske

menytekster som tilfredstiller kravet til norsk veiledning for operatører. Spar ingeniørtid ClearSCADA er et nytt produkt med moderne grunnstruktur som gir tidsbesparelse ved bruk av objekter og templates som er grunnlaget for nye instanser/ prosessavsnitt. Konfigurering av ClearSCADA gjøres etter dra og slipp prinsippet, og avanserte prosessobjekter kan enkelt kopieres til nye instanser eller anleggsdeler. Med Control Microsystems kan du redusere utviklingstiden betydelig. Selv om investeringen i Scada programvare kun utgjør ca 5% av kostnaden for et automatiseringsprosjekt, er valget strategisk viktig for de totale kostnadene. Materiellet utgjør omkring 35% , mens ikke overaskende, utgjør programmering og engineering 60% av kostnaden. En viktig

effekt med å bruke ClearSCADA er spart arbeidstid. Trippel redundans ClearSCADA klienter kan kobles direkte til PLS systemer eller styresystemer. For større prosessanlegg er det vanlig å knytte klientene til sentrale servere. Hver server sentral kan bestå av tre servere som opererer som backup for hverandre. Denne avanserte topologien konfigureres i løpet få minutter fra intuitive menyvalg. www.nordictron.no

JUMO presenterer nå en helt ny regulatorserie, dTRON 300 - Regulatorene i JUMO`s dTRON 300 serie kan benyttes til de fleste typer reguleringer, også forhånds-, og trykkregulering takket være den korte responstiden på 50ms - dTRON 300 har universale innganger, to selvoptimerings metoder, flerfarget LCD display, utskiftbare inn-, og utgangs kort. - Kommunikasjon med et overordnet PLS system skjer via RS485 eller PROFIBUS grensesnitt. - UL, CUL, DIN og Gost godkjent.

JUMO AS - Telefon +47 67 97 37 10 - Telefax +47 67 97 37 11 - www.jumo.no - info.no@jumo.net 15


NVEs vedtak om vindkraft på Fakken, Andmyran, Nygårdsfjellet og Lista påklages ”Stopp rasering av Kysten” anker NVEs vedtak av 20.12.06 for fire av de fem gitte konsesjoner. Organisasjonen påviser vesentlige mangler i beslutningsgrunnlaget. Konsesjonsbehandlingen er i strid med Stortingets vedtak og er et brudd på den Europeiske Landskapskonvensjonen. I de nye opplysningene som legges fram, er det lagt spesiell vekt på landskap og miljø. NVE har nå fått konkrete og nye opplysninger som kvalifiserer for å omgjøre disse fire vedtakene. Etter vår vurdering var NVEs tildeling av konsesjoner for vindkraft forhastet og er i stor grad bygd på mangelfulle utredninger. Stopp rasering av Kysten reagerer spesielt på at NVE tildeler konsesjoner før Miljøverndepartementets Nasjonale retningslinjer for lokalisering av vindkraft foreligger. Det er snakk om de største inngrep i norske kystlandskap noensinne. Prosessen viser at de metodene som brukes i dag ikke ivaretar de faglige utfordringene knyttet til landskap i møtet

16 • Volt 1-2007

mellom land og hav. Konsekvensutredninger som er lagt fram er bygd opp på nivå med reguleringsplaner for hyttefelt. Mangelfull dokumentasjon Dokumentasjonen er til dels mangelfull og manglende. Dette bryter med viktige prinsipper vedtatt av Stortinget. I Innstilling S.nr.150 (1997-1998) heter det: Dersom det er fare for alvorlig eller uomstøtelig skade, skal ikke mangel på full vitenskapelig sikkerhet bli brukt som grunn til å gjennomføre et

naturinngrep eller utsette miljøvernpolitiske tiltak. ”Stopp rasering av Kysten” har påvist at konsesjonene vil gi stor konflikt med lokalsamfunn, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap, kulturminne, kulturmiljø, inngrepsfrie naturområder og ikke minst for reiseliv. Noen av tiltakene er i konflikt med Bonnkonvensjonen og Bernkonvensjonen. Vi kan ikke se at det er foretatt kvalifiserte utredninger innenfor nevnte områder. Utslipp, antall individer og arter, kjente fysiske kulturminner – innen disse temaene fins det naturvitenskaplige metoder basert på kvantitative og etterprøvbare parametre. Det viser seg at verdien av landskap og opplevelses, ikke gir utslag etter de metodene som er brukt. Det skjønn som er utøvd f. eks. i saka Fakken er mildt sagt oppsiktsvekkende. I vår alternativ utredning for Fakken framgår landskapets verdi som portal mellom Lyngen og Nordishavet og de spesielle kvaliteter for opplevelser og reiselivet lokalt, nasjonalt og internasjonal. Dette

er ikke fanget opp av fagmyndighetene og NVE har ikke hatt disse opplysningene forut for avgjørelsen. ”Stopp raseringen av kysten” kan ikke se at det er foretatt kvalifiserte landskapsanalyser. Spesielle landskapskvaliteter er ikke beskrevet – og dermed ikke tatt hensyn til. Konsesjonstildelingene innebærer flere brudd på den Europeiske Landskapskonvensjonen som Norge har ratifisert. Det er dessuten klandreverdig at NVE ikke vektlegger de innvendinger og den dokumentasjon som er lagt fram og konkluderer med at ulempene ved utbygging er mindre enn fordelene. ”Stopp rasering av Kysten” har derfor lagt vekt på å fremskaffe nye opplysninger. Så fremt NVE ikke lar det går prestisje i disse sakene, har vi god tro på at NVE vurderer denne dokumentasjonen, gir klager medhold og omgjør vedtakene om gitte konsesjoner for utbygging av vindkraft både på Fakken, på Andmyran, på Nygårdsfjellet og på Lista. www.vernkysten.no


Ny metode for analyse av leveransepålitelighet i kraftnett Tørris Digernes MathConsult på Stord og Troll Power i Bergen har utviklet et nytt program med navn PROMAPS (Probability Methodes Applied to Power System) for analyse av pålitelighet i kraftnett. Programmet gjør det mulig å analysere komplekse kraftnett med høy detaljeringsgrad, noe som har vært en mangelvare i elkraftbransjen frem til nå. Typiske anvendelser er pålitelighetsbasert design, investeringsanalyse, vedlikeholdsplanlegging og overvåking av leveransepåliteligheten til nett i operativ drift.

Modellere komplekse pålitelighetssystemer Det teoretiske grunnlaget for programmet er basert på en ny måte å bygge komplekse Markovmodeller som ble oppdaget av Tørris Digernes. Prinsippet, som er enkelt,

nytter enhetsmodeller til å bygge sammen store Markovmodeller. På denne måten er det mulig å lage Markovmodeller med flere millioner tilstandsvariable, mens det i lærebøkene stort sett blir hevdet at modeller over ca. 30 variable er uhandterlige. Dette prinsippet kombinert med en metode til å samle informasjonen i tilstandsvariablene danner en effektiv måte til å modellere komplekse pålitelighetssystemer. Sammen med en modell for det elektriske netter

kan også forventet ikkelevert effekt og tilhørende kostnader beregnes. Blant viktige andre variable som beregnes er leveransesannsynlighet, sviktsannsynlighet, midlere funksjonstid, midlere nedetid ved feil, feilfrekvens, effekt i nettgreinene, overføringstap og mulige feilårsaker. Metoden er generell og kan sannsynligvis også anvendes på andre typer transportprosesser som fluidtransport, varetransport og muligens også på analyse av trafikksystemer.

Skal brukes på Island Programmet er basert på en ny metode som er utviklet av Tørris Digernes. Metoden tar delvis i bruk ny teori og delvis kjent teori satt sammen på nye måter. Programutviklingen er gjort i samarbeid mellom Tørris Digernes MathConsult, Troll Power A/S og brukerbedriften Landsnet på Island som skal bruke programmet til analyse av leveringspåliteligheten i sine kraftnett på Island. Både utvikling av teori og realisering av programmet er støttet økonomisk av Innovasjon Norge. Arne Brufladt Svendsen og Yngve Aabø fra Troll Power har vært involvert i tilpasningen av metoden til elektriske nett. Troll Power står også for markedsføring og salg av programmet mot elkraftbransjen.

HELE NORGES LIFTLEVERANDØR Sakselifter fra 6-17 m Tilhengerlifter fra 9-21 m Bilmonterte lifter fra 9-23 m Selvgående bomlifter fra 9-36 m

T l f. : 5 6 3 1 5 5 2 0 - w w w. b r j o r g e n . n o 17


Åpner Kina-kontor GreenStream Network, europeisk rådgivnings-, megler- og analyseselskap innen fornybar energi og handel med klimakvoter (CO2-kvoter), har nylig åpnet kontor i Beijing i Kina. - Dette gjør vi for å styrke vårt nærvær i et marked som har et kjempepotensial innenfor fornybar energi og handel med klimakvoter, sier Arne Jakobsen, leder for GreenStream Networks Norgeskontor, og ansvarlig for Kinasatsingen.

”Dette er viktig skritt i GreenStream Networks globale satsing. Vi arbeider tett sammen med våre samarbeidspartnere for å bidra til utviklingen av fornybar energi i Kina, der myndighetene er sterkt opptatt av å utnytte den ressurs fornybar energi representerer”, sier Arne Jakobsen.

”Dette er viktig skritt i GreenStream Networks globale satsing. Vi arbeider tett sammen med våre samarbeidspartnere for å bidra til utviklingen av fornybar energi i Kina, der myndighetene er sterkt opptatt av å utnytte den ressurs fornybar energi representerer”, sier Arne Jakobsen. Finansierer dobbelt så mye som Danmarks elektrisitetskapasitet I Kina skal GreenStream Network tilrettelegge finansiering av en betydelig del av de 30 000 MW ny vindkraft som skal etableres i landet over de nærmeste årene. Kapasiteten tilsvarer over det dobbelte av total, installert produksjonseffekt for elektrisk kraft i et land som Danmark, som har rundt 14 000 MW. Som en del av dette arbeidet skal GSN også koble vindkraftproduksjonen opp mot Kyotoprotokollens mekanisme for klimakvoter, og på denne måten sørge for en del-finansiering av utbyggingsprosjektene. I denne sammenheng vil GreenStream Network også bli en betydelig aktør innenfor området klimakvoter. Biokraft erstatter kull for 5 millioner GreenStream Network er også involvert innenfor utbygging av biobasert kraftvarmeproduksjon i Kina, og i denne sammenheng i en utskifting av gammel kullbasert og sterkt forurensende kraftvarmeproduksjon. Innenfor segmentet biobasert kraftvarme er GreenStream Network engasjert i flere prosjekt. I første omgang dreier det seg om et prosjekt som omfatter energiforsyningen til en befolkning på 5 millioner, med en kraftproduksjon på i størrelsesorden 500 MW. GreenStream Networks rolle tilsvarer den i vindkraftprosjektene. Kina satser fornybart Qin Chuan, leder av GreenStream Networks Beijingkontor, sier: ”Kina har noen av verdens største ressurser innen fornybar energi. Kinas nye lov om fornybar energi, (Renewa-

18 • Volt 1-2007

Fakta GreenStream Network er den ledende nord-europeiske aktøren innen rådgivning, megling, finansielle tjenester og tjenester relatert til handel med klimakvoter (CO2kvoter), grønne sertifikater og klimagassreduksjonsprosjekter som JI- (Joint Implementation/Felles gjennomføring ) og CDM-prosjekter (Clean Development Mechanism/Den grønne utviklingsmekanismen) i henhold til Kyotoprotokollen. GreenStream Network har kontorer i Beijing, Hamburg, Helsinki, Karlstad, Oslo, Paris, Stockholm and Vilnius. Som den ledende aktøren i Norden innen handel med klimakvoter (CO2-kvoter) og fornybar energi, har GreenStream Network meglet sertifikater for fornybar energi tilsvarende rundt 30 TWh elektrisk kraft, og millioner av klimakvoter. Selskapet her rådgitt over hundre kunder når det gjelder virkningene for den enkelte virksomhet av de nye reglene for klimakvote- og sertifikatmarkene. Videre har GreenStream Network levert rådgivingstjenester vedrørende utviklingen av rundt 30 JI- og CDM-prosjekter og tre klimakvotefond. ble Energy law) trådte i kraft 1. januar 2006. Med bagrunn i loven har kinesiske myndigheter klare mål for storstilt utvikling av fornybar energi, og har samtidig signalisert sterk støtte til slik utbygging. Regjeringens mål er at Kina i 2020 skal ha en installert effekt på 30 000 MW vindkraft, i tillegg til biovann- og solkraft. GreenStream Network har en portefølje bestående av store vind- og biokraftprosjekter. Med selskapets kompetanse innen prosjektutvikling og finansiering, utvikling av CDM-prosjekter (Clean Development Mechanism/Den grønne utviklingsmekanismen) og handel med klimakvoter er GreenStream Network en verdifull partner for kinesiske prosjektutviklere”.


Danfoss med ny frekvensomformer Introduksjonen av en frekvensomformer som dekker de fleste tekniske utfordringer i forbindelse med motordrifter, leder til Danfoss VLT Automation Drive. VLT AutomationDrive FC300 er en frekvensomformer som er konstruert for alle typer applikasjoner, fra de enkleste - til de langt mer avanserte. I mange tilfeller velger brukeren en servoløsning,”for sikkerhetsskyld”, i de fleste tilfeller har man ikke behov for alle egenskapene en servo kan yte, men kun noen ytterst få. VLT® AutomationDrive FC300 kan oppfylle de aller fleste av disse applikasjoner til en langt hyggeligere pris enn servo. Ved å bruke VLT AutomationDrive FC300 har man en frekvensomformer for hele produksjonslinjen, noe som betyr lavere kostnader, spesielt med

tanke på reservedeler og igangkjøring. Man har kun en type frekvensomformer å forholde seg til, og kun en variant på lager. VLT AutomationDrive FC300 er basert på ”plug & play” konseptet, som gjør at den enkelt kan tilpasses enhver applikasjon. Sikkerhet VLT AutomationDrive FC300 leveres med sikkerhetsstopp funksjon som egner seg i installasjoner opp til og med sikkerhetskategori 3. Det betyr at man kan fjerne forankoblede kontaktorer, integrere VLT® AutomationDrive FC300 direkte i sikkerhetskretsen og likevel beholde spenningen inn på fre-

kvensomformeren ved nødstopp. Det innebærer at kommunikasjonen mellom frekvensomformer og PLS opprettholdes, noe som er særdeles nyttig når man benytter feltbus, for eksempel Profibus. Varianter og opsjoner To basis-versjoner, FC301 og FC302, dekker i dag effektområde 0,25 - 37 kW (200-240V) og 0,37kW-75kW (380-500V). Mange forskjellige opsjoner tilsluttes etter behov, synkronisering, posisjonering, CAM- kontroll, m. m. Feltbus-opsjoner: Profibus, DeviceNet, CanOpen, Ethernet og ProfiSafe. En rekke input/output utvidelses-opsjoner med digital, analog, encoder/sin-cos, og inn/ut terminaler. Kapslingsgrader: IP20, IP21, IP55 og IP66. FC301 er designet for standard applikasjoner innen hastighetskontroll og regulering. FC302 er designet for

avanserte applikasjoner innen hastighetskontroll, regulering og dynamiske servo-drifter. Smart Logic Controller tilbyr basis PLSfunksjoner som harmonerer med standarden IEC 61131-3. Valgfrihet – 2 forskjellige betjeningsenheter, LCP 101 (numerisk) og LCP 102 (grafisk), samt et PC-basert programmeringsverktøy - MCT 10.

19


Satser sterkt i markedet for brytere og elektroteknisk uts Eaton Electrical ønsker å satse sterkere i markedet for høyspenningsbrytere og annet elektroteknisk utstyr til elverk, industri og olje/ gass, sier salgssjef Per Anders Løkke med hovedansvar for Holecs produkter. Eaton Corporation er et allsidig industriselskap med en omsetning på USD 11,1 milliarder i 2005. Selskapet ble etablert av J. O. Eaton i 1911 og med hovedkontor i Cleveland, Ohio USA. Eaton er en av verdens ledende leverandører av hydrauliske systemer og tjenester til industri-, bil- og flyteknisk utstyr, elektriske systemer og komponenter til energiverk, distribusjon og effektstyring, pneumatiske systemer, kraftoverføring og styring av ytelse, drivstoff og sikkerhet i biler samt intelligente systemer for sikkerhet og drivstofføkonomi i lastebiler. Produktene selges i mer enn 125 land med over 59 000 ansatte. Det er Eatons Electrical Group som burde være godt kjent for Volts lesere.

Skal vokse Per Anders Løkke har en lang karriere innenfor energibransjen - først som leder av anleggsavdelingen til Oslo Lysverker, senere Viken Nett, leder av Hafslund Entreprenør og sist som regionsdirektør i Eltel Networks. Han tar imot oss i IBM bygget på Mastemyr rett utenfor Oslo. Eaton hadde vokst ut av lokalene i Konowsgate i Oslo, og har planer om å fortsette veksten og ta opp kampen med de etablerte selskapene Siemens, ABB og Schneider. Vi ønsker å være en systemleverandør av UPSer og høyspentbrytere. Av UPSer kan vi levere anlegg på størrelse 300 – 600 kVA satt i system. Av høyspentsystemer er Xiria-serien fra Holec mest kjent for systemer opp til

Per Anders Løkke har planer om å fortsette veksten og ta opp kampen med de etablerte selskapene Siemens, ABB

24 kV. Vi har egen serviceavdeling i Sverige og Danmark. Omsetningen for produktene i Norge er på rundt fem millioner kroner innenfor høyspentproduktene. Ser vi på hele selskapet under ett i Norge lå omsetningen i 2006 på ca 65 millioner kroner.

Vi ønsker å levere totalløsninger for datarom med alt fra trafo til fysisk data sikkerhet. sier Jørn Aalefjær, daglig leder i Eaton Norge

20 • Volt 1-2007

Holec Holecs forskjellige modeller av vakuumbrytere har blitt solgt i Norge i en årrekke og er dermed kjent i norsk el-forsyning. Spesielt er Holec kjent for levering av SF6 frie kompaktanlegg opp til 24 kV, og her er det snakk om kompakte anlegg; 3 eller 4 felts med kortslutningssikker kasse med luft, vakum teknologi, mens resten er luftisolert støpt inn i epoxy. Når en valgte å satse sterkere på Holecproduktene er det for Eaton Electrical naturlig å se dette i sammenheng med den aktiviteten en allerede har i Norge. Til en viss grad brukes utstyret fra Holec og Power Quality i samme anlegg og det er

flere felles kunder, forteller Per Anders Løkke. Høyspentsystemer opp til 24 kV som Innovac MMS metallkapslet modulært bryteranlegg for elverk og industri for enkle eller doble samleskinner. Xiria metallkapslet kortslutningssikker er et epoxyisolert RMU basert på vakumteknologi for elverk og industri. Magnefix epoxy isolert RMU for elverk til bruk i transformatorstasjoner og koblingsanlegg er nok et produkt. Vi nevner videre Unitole metallkapslet luftisolert bryteranlegg for industri, skip og offshore samt Innovac SVS modulært metallkapslet og epoxy isolert bryteranlegg basert på vakum teknologi. På lavspentsystemene finner vi Capitole 20 - et metallkapslet tavlesystem for boliger, hoteller, industri og teleanlegg og Capitole P – et metall kapslet, plugg-in tavlesystem for prosessindustri, VA anlegg, forbrenningsanlegg osv. Videre finnes Capitole 40 - også metallkapslet


høyspentstyr

B og Schneider.

tavlesystem med uttrekkbare enheter for bl.a. prosessindustri og til slutt Clink II – et integrert tavlesystem for prosessindustri og lignende. Clean Switching Det er økt bruk av SF6 gass i koblingsanlegg for distribusjon av elektrisk energi. Myndighetene ønsker å kvitte seg med denne farlige gassen og EU er i gang med å legge restriksjoner på bruk av gassen. Utslipp av SF6 fra koblingsanlegg er uunngåelig, og selv om utslippene foreløpig er relativt små er konsekvensene allerede store og kjente. Gassen forsterker drivhuseffekten 23 900 mer enn tilsvarende volum med CO2. Distribusjon av elektrisk energi foregår på flere spenningsnivåer med høyspenning opp til 50 kV, fordelingsnett og høyspenning over 50 kV, overliggende nett/ sentralnett. SF6 er viktig i anlegg med spenninger over 50 kV og her er det få alternativer. Derimot

Fakta Eaton er en global leder i elektrobransjen innen elektrisk styring, strømdistribusjon, avbruddsfri strømforsyning, samt produkter og tjenester til industriautomatisering. Eaton driver avansert produktutvikling, har produksjonsmetoder i verdensklasse og leverer tekniske tjenester og støtte over hele kloden. Eaton kan derfor tilby kundene skreddersydde løsninger under merkenavn som Powerware, Cutler-Hammer, Durant, Heinemann, Holec og MEM og dekker de kontinuerlig skiftende behovene innen industri, strømforsyning, forbruksvarer, bolig, IT og utstyrsproduksjon. Produkter under merkenavnet Powerware omfatter en komplett serie systemer for veksel- og likestrøm, programvare for strømtilførsel, fjernovervåking, nøkkelferdige integrasjonstjenester og support på stedet. Dermed får kundene problemfrie løsninger for høy tilgjengelighet i lokale og nasjonale strømnett, data og tale over IP, tilknyttede anlegg, faste og trådløse nettverk og industriproduksjon. i anlegg under 50 kV finnes det flere gode alternativer som er teknisk likeverdige og som har vært tilgjengelige i over tyve år. Holec har flere alternativer, sier en miljøbevisst Per Anders Løkke. UPSer Jørn Aalefjær, daglig leder i Eaton Norge ønsker å være markedsleder på salg av UPSer fra 350 vA og opp til 1,1 MWA levert i en boks. Vi ønsker å levere totalløsninger for datarom med alt fra trafo til fysisk data sikkerhet. Med dataromsavtaler mener vi UPS generatorer, tavler, kjølesystemer, høyspent og trafostasjon, og har ferdigstilt en datasentral på 2 000m2 i Oslo området. Innenfor datarom har selskapet avtaler med bla IBM, og Ementor, avslutter en engasjert Aalefjær. 21


Vellykket bygg, elektro og automasjonsmesse Den kjente elektro og automasjonsmessen INTEL, som arrangeres annet hvert år i Milano, hadde i år byttet messearena fra messeområde inne i byen til det nye Fiera Milano. Nytt også av året var navnebytte til LivinLuce, EnerMotiv og BuildUP Expo. Det var en strålende debut for LivinLuce, EnerMotive og Build UP Expo som ble avviklet på Fieramilano, en trio av Business to Business utstillinger dedikert til et bredspektret omfang av disipliner fra byggeplanlegging, konstruksjon og elektriske installasjoner til belysning, energi og automasjon. De tre utstillingene, som ble avviklet samtidig over en 5-dagers periode, gav nytt liv til Rho Exhibition Centre, ved å introdusere en unik type modell innen messeavvikling, som ifølge foreløpige data tiltrakk 115,000 besøkende – inkludert en betydelig 12 prosent utenlandsbesøkende. Bruno Pavesi, president i Fiera Milano Tech, som organiserte de to eventene og gjorde om det renommerte INTEL bemerket: “De har vært ytterst suksessfulle utstillinger og har gitt meg muligheten til å knytte bånd med et rimelig stort antall profesjonelle innen bransjen. Ved å introdusere de nylig navngitte LivinLuce og EnerMotive, ønsket vi å signalisere et klart brudd med fortiden og tilby en tilpasset

22 • Volt 1-2007

og presis løsning til markedskravene. Jeg er glad for å rapportere at vi har nådd våre mål ifølge meningsmålinger og tilbakemeldinger fra både besøkende og utstillere. Seminarene og konkurransen innen design og innovasjon viste seg også å være av øverste kaliber. Utfallet av Build UP Expo, utstillingen som er dedikert til konstruksjon og arkitektur og organisert av Rassegne, et Fiera Milano selskap, er også positivt. CEO Marco Pessina kommenterte: “vi har introdusert en utstilling preget av en innovativ oppskrift – komplementert med høyklasse kulturelle innslag og utstilte objekter. Markedet har vært i stand til å forstå og sette pris på vår innsats og har belønnet oss deretter. La meg få benytte anledningen til å takke alle selskapene og de mange besøkende som har vist tillitt Build UP Expo. Neste år vil Fiera Milano være vertskap for en enda bedre messe med det mål og bli et viktig møtested for bransjen innen konstruksjon og innovasjon. De tre utstillingene har vært

vertskap for 1,788 utstillere på et utstillingsområde som er mer enn 200 000 kvadratmeter fordelt på 1,043 utstillere på LivinLuce & EnerMotive og 745 på Build UP Expo). 2007-tallene blir sett på som håpefulle indikatorer på fremtiden av arrangøren idet de forventer å se en tydelig gjenfødelse som følge av aktersakkingen de siste årene. Bedringstegnene fra 2006 bør gi firmaer det lille sparket de trenger for å angripe fremmede markeder, mener Bruno Pavesi. Han fastholder: “Jeg er overbevist om at Fiera Milano kan fremskaffe den sterke støtten som trengs for å møte utfordringene i globaliseringen – takket være dets mektige kommunikasjonskapasitet og dets bredspektrede utenlandske nettverk.” Det gleder oss også å rapportere at mange viktige ideer har blitt iverksatt som et resultat av seminarene som ble holdt på Fieramilano, som hadde 2,200 tilhørere på LivinLuce & EnerMotive og 4,890 på Build UP Expo.


En EnErgisk samarbEidspartnEr GEIR OSMUNDSEN DAGLIG LEDER

• Totalleverandør av transformator-service DIREKTE INNVALG: 33 36 39 62 • Vårt mål er å gi våre kunder løsninger E-MAIL: geir som @ vestfold-trafo.no PRIVAT: 33 33 83 12 gir den beste totaløkonomi • Stort lager av byttetransformatorer i beredskap POSTBOKS 1, 3161 STOKKE TLF: 33 36 39 60 • Lang erfaring – unik kompetanse FAX: 33 36 39 61 • 24 timers beredskap DØGNSERVICE: • Korte leveringstider 99 10 61 15 / 92 26 85 20 • Fleksibilitet www.vestfold-trafo.no • God logistikk • Gode relasjoner med norske e-verk siden 1947

rEpErasjon utlEiE bErEdskap produktutvikling

Pb 1, 3161 Stokke Telefon: 33 36 39 60 Telefax: 33 36 39 61

www.vestfold-trafo.no

23


Radioagentene i Trøndelag la Magne Lein, LA5EOA, har kommet med en ny bok ”Radioagentene i Trøndelag -overvåkingen som lammet den tyske Nordflåten”. Boka tar opp tråden fra hans første bok, fra 2003 ”Spioner i eget land”. Norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste”. Finn Lied, direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og bl.a. industriminister (AP), fraktet radiosendere fra den britiske legasjonen i Stockholm til Selbu. Her ble en av senderne overtatt av NTH-gruppen ANITRAs leder, arkitektstudent Knut Siem Knudsen. Senere ble denne senderen (LYRA) overtatt av Secret Service-agenten Nils Hornæs, Jessheim. En del av NRRL-medlemmer, som også er medlem av NRHF, møtte Hornæs på den tradisjonelle og sterkt radioaktive høstfesten hos Rolf Riise og hans hustru i Brumunddal. En annen av Liedsenderne ble hentet på jernbanestasjonen i Trondheim av NTH-studenten Johan Hygen og kona Valborg. De kjørte senderen tvers gjennom byen i en barnevogn, under madrassen til sin førstefødte. Finn Lied har fortalt lite eller ingenting om sin krigsinnsats tidligere. I den nye boka får vi høre at han ikke bare fraktet radiosendere, men også var Rolf Palmstrøms nestkommanderende på sambandskontoret i London, og at han i lange perioder vikarierte

24 • Volt 1-2007

for Palmstrøm i sjefsjobben. Før London var Palmstrøm sambandssjef i Milorg i Oslo. Han ble etterfulgt av Salve Staubo. Lyttet også Admiralitetet? Forfatteren har lenge mistenkt at det ikke bare var CENTRAL, sambandssentralen til Secret Intelligence Service (SIS, eller bare Secret Service) som kunne lese de norske kystagentenes radiomeldinger direkte. Han har ment at kanskje også det britiske admiralitetet hadde agentenes sendeplaner og dechiffreringsverktøy, og at de fikk det fra kommandørkaptein Eric Welsh, en av deres egne, som nå var sjef for det skandinaviske SIS-kontoret. Admiralitet fordelte i så fall agentenes sendeplaner og kodemateriale til utvalgte flåteenheter, slik at meldinger kunne dechiffreres direkte ombord i utvalgte fartøy, med minimalt tidstap. I en samtale med SIS-agent Rolf Kahrs Baardvik, Stabekk, nevner forfatteren dette, og da er det at Rolf bemerker at det er overveiende sannsynlig at så skjedde og at han lenge hadde


ammet den tyske nordflåten Forfatteren Magne Lein med et dampmaskindrevet ladeaggregat, kalt ”Firefly” og Koffertsettet “Berit” som har tilhørt Helmer Dahl, agent i THETA-gruppen i Bergen. Firefly ble brukt til lading av blyakkumulatorene telegrafistene i SOE brukte til radiosettene sine, primært det velkjente koffertsettet ”Berit”. Dampmaskinen får damp fra den sylindriske boileren. Forfatteren har selv laget dampmaskinen og boileren, dampmaskinen på basis av råstøpte deler (i samme støpeformer som på 30-tallet!) fra Stuart-fabrikken på Guernsey. Dynamoen fikk han i gave fra ADAM/ADRIAN-telegrafist Dag Falchenberg.

mistenkt dette, på grunn av den usedvanlig raske reaksjonen på enkelte av meldingene hans. Rolf opererte i ni måneder fra en kummerlig hule på Utvorda på kysten av Nord-Trøndelag, på stasjonen KANIN sammen med Erling Moe. På et militært arrangement i London like etter krigen, møter Rolf en av de involverte admiralene, og nærmest ved en glipp bekrefter han Rolfs mistanke. Dette er en nærmest sensasjonell ”avsløring”, da hver agent, før oppdrag i Norge, dyrt og hellig ble forsikret om at det bare fantes to kopier av hans sendeplan og kodemateriale; dvs. hans egen og den som lå i arkivskuffen bak ryggen på operatøren i CENTRAL. C-byrån lekket til Abwehr Ledelsen i det svenske Centralbyrån (C-byrån), ved lederen, major Carl Petersén, samarbeidet nært med Abwehr, den tyske kontraspionasjen. Det forelå faktisk en samarbeidsavtale mellom disse to etterretningsorganisasjonene fra 1936. Mange, kanskje de fleste, av Cbyråns agenter hadde dessuten fått sin opplæring hos Abwehr. Det skumle med C-byrån var at en del av deres folk, uvitende om kontakten mellom Abwehr deres egen ledelse, også var den norske motstandsbevegelsens viktigste hjelpere på svenskegrensa. De hjalp norske kurérer ved grensepasseringer, de leverte svenskbygde radiosendere til SIS-agenter i NordNorge (såkalte ”Svenskesett”) og mottakere (”Svenskesuperen”) for bruk blant slippmannskaper og deres hjelpere. Og de bidro med maskinpistoler, bygd i egen fabrikk. Sannsynligvis var de fleste offentlige ansatte langs grensa, som tollbestyrere, landsfiskaler, distriktsleger og en god del diplomater knyttet til C-byrån. Forfatteren nevner flere eksempler. Distriktslege David Hummel, ANITRA-gruppens hjelper på grensa ved Gäddede, øst for Nordli, fortalte i et intervju med Sveriges Radio i 1973, at han jobbet for C-byrån, og forfatteren har oppdaget at tollbestyrer Olle

Finn Lied i kapteinsuniform i London. (Foto: Finn Lieds arkiv)

Hyttsten i Skalstugan, ved fjellovergangen i Verdal, gjorde det samme. Lensmannsbetjent Ingvald Suul i Verdal var C-byrånagent i Midt-Norge og fikk sine oppdrag fra Hyttsten gjennom en telefonledning i en bekk som krysset grensa like bak låven til han slektning Magnus Ericsson i Sandvika i Verdal. Atomspionasje tidligere enn antatt Fra Leif Tronstad Jr. har forfatteren fått tilgang til et brev skrevet av hans far Leif Tronstad i mai 1942. Som kjent var det Tronstad som planla Tungtvanns-sabotasjen. Han ble sendt i krigen drept på oppdrag i Norge. Av brevet går det fram at Krigskabinettet i London allerede våren 1942 hadde engasjert Tronstad som sin hovedmann når det gjaldt å skaffe dem innsyn i tyskernes kjernefysiske forskningsprogrammer. Brevet viser også at de gikk forbi alle i Secret Service, så nær som Eric Welsh, som var sjef for Skandinavia-avdelingen i Secret Service. Nære medarbeidere av Welsh kjente så lite til denne etterretningen at de gjorde en smule narr av en atomrapport sendt av supertelegrafisten Hans B. Clifton i 1943. Man fleipet med at den hørte mer hjemme i science fictionlitteraturen enn i arkivet deres. Tidlig radiofrelst Som sjeftelegrafist på radiosta25


sjonen SKYLARK B var Haakon Sørbye, Trondheim, den første som kom på lufta med en regulær SIS-sender bak fiendens linjer. Denne senderen og mannskapet er viet mye plass i den nye boka. Men Sørbye, daværende NTH-student, senere professor samme sted, hadde mange radioopplevelser og erfaringer allerede før krigen og i aprildagene 1940. Her følger noen glimt, gjengitt med Sørbyes egne ord ”I mitt siste år på gymnasiet i 1938 var jeg blitt radioamatør, med signatur LA8Y. Det var min venn og tid1igere klassekamerat Christian Amundsen, 26 • Volt 1-2007

LA7Y1, som hadde fått meg interessert amatørradio. Jeg tok også, ved siden av skolen, et lite kurs i dreiing og elektrisk sveising etter råd av min far. Etter artium søkte jeg opptak ved NTH fra semesterets begynnelse 1939 og fikk godtatt mitt annet valg E1ektro Sterkstrøm, men det var radioingeniør jeg ønsket å bli. Jeg tok praksis ved Elektrisk Bureau fra 1938 til 1939. Der traff jeg en annen praktikant som også skulle begynne på NTH, på svakstrømslinjen, Bjørn Rørholt, som jeg senere kom til å samarbeide med under krigen. Bjørn ble også

radioamatør og fikk signaturen LA1GA. I løpet av praksistiden var jeg frivillig med i vinterkrigen på Hadeland, en militær vinterøvelse. Vår oppgave var å formidle meldinger til og fra stridsdommerne. Dette var min påskeferie det året. Senere, i august, var jeg “femkronerssoldat” og deltok frivillig i feltartilleriets skyteøvelser i Fredrikstad-området. Vår oppgave var å formidle posisjonsmeldinger om granatnedslag under skyteøvelsene. Dette var min militære bakgrunn. 1. september, 1939, var min første dag i Trondheim. Jeg

skulle begynne på NTH. Jeg kjøpte Adresseavisen og leste om tyskernes innmarsj i Polen. Studentene på Høgskolen fulgte med, men krigen var egentlig ikke vår sak, vi skulle bli ingeniører, følge forelesninger og lage studentrevy under UKA-1939: ”Tempora”-revyen. Jeg arbeidet som kameramann. Hovedfiguren i denne revyen var “Lulle (Ludvig) Holberg”, som gjennom en tidsmaskin kom til vår tid og kommenterte tidens politiske begivenheter. Holberg ble spilt av Erik WelleStrand, som jeg senere kom til å samarbeide med under krigen. Radioamatørene hadde


NTH-student Haakon Sørbye (senere professor NTH/NTNU) var sjeftelegrafist på SKYLARK B. Han var den første Secret Service-telegrafisten som kom på lufta med telegram til CENTRAL fra Norge. Etter en dramatisk opprulling havnet han i Nacht und Nebel-leiren Natzweiler på grensa til Alsace. Her satt han i tre år. Senere har han vært guide på en rekke turer til Natzweler med De hvite bussene. (Foto: Sørbyes arkiv)

Secret Service-stasjonen BURI på Levanger/Skogn sendte også radiomeldinger for XU-Verdal, som ble ledet av Arne Suul. Arne Suul hadde både sin fetter Torgeir Suul (senere Domkirke-arkitekt) og sin far Edvard som kurérer. Også tre tyske soldater i militærleiren Rinnleiret var Suuls nære medarbeidere. Bildet viser mannskapet på BURI, med Karl Holberg ø.t.h., under ham Hans Petter Fiskvik, n.t.h. Torbjørn Rønning, i midten nederst, ved bilen, stasjonssjef Morten Koldås, n.t.v. Torbjørn Rønning, i midten t.v. Sigfast Sivertsen, ø.t.v. Nils Hauge, som overlot ledelsen til Koldås sommeren 1944, da han ble kalt til Stockholm på superhemmelige oppdrag, som avsløres i denne boka. Innlimt i midten ses deres såkalte Sendeplan, med frekvenser og tidspunkter både for BURIs sendinger og responsen fra sambandssentralen i England (CENTRAL).

Siviling. Arvid Storsveen (t.v.), grunnleggeren av den meget suksessrike etterretningsorganisasjonen XU (“Europas beste”, mente allierte ledere) og t.h. Bjørn Eriksen, som tok over XU-ledelsen i Trondheim etter at Storsveen måtte flykte og senere ble drept i et bakhold i en såkalt trygg leilighet i Vidars gate i Oslo. Også Eriksen ble tatt, men kastet seg ut av vinduet i Misjonshotellet under forhør. Han døde senere av skadene.

fått sendeforbud allerede tidlig på høsten, men uten at det ble krav om innlevering av radioutstyret. Jeg selv prøvde etter beste evne å holde mine telegrafikunnskaper ved like ved å lytte på Reuters pressemeldinger, som gikk på telegrafi (morse) på 25-meter-båndet. Hastigheten lå på 25 speed, dvs. 125 tegn i minuttet (mer enn det doble av det som var kravet til amatørsertifikatet). Jeg vil ikke påstå at jeg besto prøven, men jeg merket at jeg gjorde fremskritt. Mine aktiviteter viser at jeg var meget motivert for å gjøre

en innsats for landet, hvis det skulle bli behov for det. Behovet skulle snart melde seg”. Så langt Haakon Sørbye. Det kan tillegges at han fortsatt guider skoleklasser og andre på De hvite bussene til Natzweiler-leiren i Alsace-fjellene. Her satt han selv som Nacht und Nebel-fange (”Natt og Tåke”) i tre år etter opprullingen av SKYLARK B. Sirius var også med i krigen Under 2. verdenskrig leverte Arthur Lyon & Company Ltd. (ALCO) et dampmaskindrevet ladeaggregat, kalt ”Firefly”.

Dampmaskinen (modell Sirius) kom fra Stuart-fabrkken. Sirius var svært populær i de modellbåtene man kappkjørte med på Themsen på 30-tallet. Fireflyaggregatet ble produsert på bestilling fra Special Operations Executive (SOE), som også Kompani Linge tilhørte. Firefly ble brukt til lading av blyakkumulatorene telegrafistene i SOE brukte til radiosettene sine, primært det velkjente koffertsettet ”Berit”. Dampmaskinen får damp fra den sylindriske boileren. Boken er utgitt på Tapir Forlag AS. 27


Mengde- (strømningsVi avsluttet del 1 med å beskrive bruk og forhold rundt måleblenden (MB). MB brukes til å måle mengde i væsker, steam (damp) og gass. Thor Ole Gundersen har bred erfaring i faget både fra industrien hvor han var ansatt i Norsk Hydro i Porsgrunn som prosjektingeniør ved automasjonsavdelingen. Han er i dag ansatt som faglærer ved Skogmo Videregående skole i Skien, foruten å være daglig leder i sitt eget firma, PELEC A/S For å kunne bruke MB i disse prosesser må de monteres opp mekanisk på forskjellige måter , hvilket de tre figurene viser. De tre d / p cellene som er vist i figurene er gamle pneumatiske celler, men prinsippet av montasjen er den samme med de nye SMART- transmittere. Fig 1 a viser den mekaniske montasjen når vi skal måle væske-mengden som går i røret. D / p cella er her montert under MB, dette for at eventuell gass kan slippe oppover målerørene og inn i røret. Fig 1 b viser d / p cella brukt for å måle gassmengden i røret og d / p cella er her montert over MB. Dette er gjort fordi kondens kan oppstå i målerørene da disse måle-rørene i enkelte målinger kan bli lange og kondens kan dannes. Ved å plassere d / p cella over MB vil kondensatet renne tilbake til røret.

Figur 1a

28 • Volt 1-2007

I fig 1 c skal vi måle dampmengden som går i røret og d / p cella er her plassert under MB. Her må måle-ledningene fylles med vann og vi må ha to helt like vannsøyler. Dette fordi trykket må være likt på begge sider av membranet i d / p cella. Under drift vil dampen kondensere, nivået i måleledningen vil være konstant og overskuddskondensat vil renne tilbake til prosessen. Det er viktig at måleledningene ikke legges horisontalt, men med et lite fall, ca 1 : 10. PITOT (annubar) mengdemåler, fig 1 d Tidligere så vi hvordan vi brukte d / p cella til å måle trykkfallet over en MB. Det finnes en annen variant av trykkfallbaserte målemetoder. Denne er i utgangspunktet et Pitot – rør. Prinsippet er å omgjøre hastigheten på


-) måling del 2 mediet til en trykkhøyde. Trykket ved spissen av røret består av to komponenter : hastighetstrykk og det statiske trykk. Pitot – røret måler hastigheten i ett punkt. I en konstruksjon som kalles annubar er det et rør som står diamentralt inne i selve prosessrøret og inneholder flere hull som står mot prosessretningen (4 stk). Trykket inne i røret vil det da bli middelverdien av trykkene ved hullene og det statiske trykket kan måles på baksiden av røret. Annubar blir brukt både til væsker , gass og damp. Blir ofte brukt der hvor det er store rørdimensjoner. VORTEKS (vortex shedding) se fig 2 Vi kan enkelt ”se prinsippet” som ligger til grunn for å måle strømning i rør med vorteksmåler. Ved å se et flagg blafre i vinden ser vi at det svinger fra side til side og hurtigheten (frekvensen) på blafringen er avhengig av vindens hastighet. Overfører vi dette til selve vorteksmeteret så er det utformet slik at en s.k. ”bluff body” står i prosessmediet. Bak denne ”bluff body” dannes det vortekser (virvler). Til å detektere disse vorteksene kan man bruke piezoelektriske givere og disse står på hver side av ”bluff body”. De piezoelektriske givere detekterer de små trykkforskjeller som vorteksene lager. Vorteksmålerene virker ikke for Reynoldstall (Re) på under 6000. For at vorteksmåleren skal komme i det lineære område må Re ≥ 20000 .Vorteksmålerne er best egnet for måling av damp, gasser og væsker med lav viskositet.Ved montasje av vorteksmålerne må man sørge for at disse er sentrert riktig - dette for å unngå falske vortekser som kan forstyrre målingen. Som figur 2 viser ser vi at signalomvandleren sitter over selve ”bluff bodyen” og de piezoelektriske følerne er plassert et stykke unna prosessen. Dette er gjort for at følerelementene skal tåle høy varme (ca 300 °C) og trykket som vorteksmåleren skal tåle vil variere avhengig av den mekaniske utformingen. Som det er med mengdemålere flest er det ikke maks mengde det er vanskelig å måle, men

Figur 1b

Figur 1c

Figur 1d Pitotrør (annubar), montasje av s/p celle.

29


snarere hvor langt ned mot ” 0 ”man kan komme. Hvis man er nøye med den mekaniske montasje etc., formen på ”bluff body” stemmer, prosessmediet er riktig og strømningsforholdene er optimale kan man komme godt ned mot 0.3 % av maks område.

Figur 2 Vortex mengdemåler

Figur 3 Elektromagnetisk mengdemåler, prinsippskisse

Figur 3a forskjellige elektromagnetiske mengdemålere.

Figur 4 Turbinmeter.

30 • Volt 1-2007

ELEKTROMAGNETISK mengdemåler, se fig 3 og 3a Elektromagnetiske mengdemålere baserer seg på loven om induksjon funnet ut av Faraday. Loven sier at en leder som beveger seg vinkelrett gjennom et magnetisk felt induserer en spenning som er proporsjonal med feltets styrke og lederens bevegelseshastighet. Som vi ser så er dette en ren hastighetsmåling av væsken og disse kan ikke brukes for gass eller dampmålinger. Vi kan se på formelen som viser oss hvilke forhold som virker inn på utgangssignalet fra mengdemåleren

E=k·V·D·B E = indusert elektromotorisk spenning ( V ) k = en konstant V = væskens hastighet ( m / s ) B = magnetisk feltstyrke ( V· s / m² ) D = avstanden mellom elektrodene ( m )

Ser vi på figur 3 ser vi at lederen nå er en elektrisk ledende væske som beveger seg i et rør med diameter D loddrett på et magnetisk felt som figuren 3 viser. Den induserte spenningen E genereres mellom elektrodene og størrelsen på spenningen er avhengig av væskens hastighet i røret. For at det skal genereres spenning må væsken være elektrisk ledende, så disse mengdemålere kan ikke brukes på destillert vann eller vann som er meget rent da ledningsevnen må være større enn 5 µS / cm. (µ Siemens). Fordeler: gir ikke noe trykkfall i prosessen, er uavhengig av væskens egenvekt, ledningsevne og vanskelige suspensjoner saltsmelter etc. Lineært forhold mellom mengde og målesignal. En kan klare temperaturer på væsken opp til 180 ºC . På de nyeste typer mengdemålere behøver ikke røret å være fylt

opp. Det dynamiske måleområdet er i størrelsen 100 : 1. Se fig 3a hvor det er avbildet forskjellige typer magnetiske mengdemålere. TURBINMÅLER (propellmåler) se figur 4 Turbinmålere består av et sylindrisk hus. I dette huset er det en propell montert på en akse og denne sammenfaller med husets lengdeakse. Husets indre diameter er normalt mindre en røret turbinmåleren sitter i, dvs at et trykkfall vil oppstå under drift. Omdreiningene som propellbladene gjør blir detektert feks av en induktiv eller mekanisk giver, hastigheten på mediet bestemmer rotasjonshastigheten på propellen, denne blir omdannet til pulser som sendes inn i en signalomvandler og man får ut det signalet man ønsker. Lagrene i turbinmåleren kan være av diamanter. Turbinmålere må alltid kalibreres og det bør gjøres en gang i året. Videre så stilles det store krav til mediets renhet. Turbinmålere for gass og væske har forskjellig rotorkonstruksjon - dette p.g.a. den store forskjeller i mediets egenvekt og hastighet. Turbinmålere er følsomme ovenfor endringer i hastighetsprofilen og om mediet skal begynne og rotere. For å få optimale forhold må man ha rette strekk før og etter måleren (dette gjelder de fleste andre mengdemålere) og produsenten oppgir gjerne disse målene. Er det vanskelige strømningsforhold settes gjerne en strømningsretter inn før måleren. Turbinmåleren er meget nøyaktig og har en meget god repeterbarhet. ROTAMETER se figur 5 Et rotameter er bygd opp med et glassrør (plast og stålrør (for damp) er også brukt) som er konet innvendig. Inne i røret er det en flyter (også kalt flottør). Denne flyteren er tilpasset den væsken eller gassen man skal måle. Skal man bytte medie må man også bytte flyter. Man installerer rotameteret med det største arealet øverst. Når man måler vil flyteren stige oppover i røret og den vil begynne og


rotere (derav navnet rotameter). Arealet mellom rørveggen og flyteren vil da øke og flyteren inntar da en ny likevektsstilling. Man ser på en skala utvendig hvor mye som går gjennom rotameteret. Nøyaktigheten er begrenset og den vil ligge på ca ±5 %. Det er tre krefter som påvirker flyteren : gravitasjon, oppdriften og mediets skyvekraft. Man bør vurdere ikke å montere et rotameter i prosessen hvis det kan oppstå raske trykkslag (feks etter en stempelpumpe) eller der hvor det er farlige medier. Rotameter er billige lokale mengdemålere. De har lavt og konstant trykkfall og kan brukes på mange forskjellige medier. Rotameter må monteres vertikalt. Er lite passende for høye trykk og temperaturer. CORIOLIS massestrømsmålere se figur 6 De fleste mengdemålerne vi har beskrevet tidligere er de som måler hastigheten på mediet. Coriolis måler massen direkte. Mediet vi skal måle har en jevn hastighet når den passerer gjennom målerøret. Vibreringen av målerøret settes i gang av elektromagneter, disse vibrasjonene er vinkelrette på mediets strømningsretning og det gjør at mediet akselererer på innløpssiden og bremses (retarderes) på utløpssiden. Dette medfører at målerøret vrir seg -se figuren. Denne vridningen blir detektert av to induktive følere og avlest, og vridningsvinkelen er et mål på hvor mye masse som passerer gjennom måleren. Disse vridningene i målerørene er bare noen tiendedels mm store. Vi kan studere disse vridningene i et 2stråle oscilloskop hvor vi tydelig kan se faseforskyvningen mellom de to induktive følerne. Nøyaktigheten er meget god ± 0.02 % . De er relativt dyre i innkjøp. Meget god repeterbarhet. Høyt varig trykktap. Kan måle også egenvekt og tofasestrømmer. ULTRALYD måler se figur 7 Det er et velkjent fenomen at lyd forplanter seg raskere med enn mot strømmen i en væske eller gass. Dette benytter man seg

av på den måten som figuren viser. Som vi ser er det montert to ultralydhoder på hver sin side av målerøret og disse er skråstilt og peker mot hverandre . Hvert hode er både sender og mottaker slik at lyden blir målt i begge retninger . Tidsdifferansen som fremkommer er da et mål på mengden som strømmer gjennom røret. Denne målemetoden er avhengig av at ultralyden forplanter seg i væsken eller gassen uten for mye tap. Som følge av dette egner ikke denne typen av ultralydmålerne seg til væsker som innholder mye gassbobler. Som vi ser av figuren er denne type ultralydmåling montert fast i målerøret. Det finnes andre måter hvor ultralydhodene festes direkte på prosessrøret og de kalles for ” clamp on meter ”. Det finnes flere forskjellige måleprinsipper som baserer seg på ultralyd og de kan kort nevnes slik: gangtidsmålere, flerstrålemeteret og dopplermåleren. Nye produkter. Undervisningsutstyr for ungd. skoler , Vg 1 , Vg 2 og Vg 3 for automasjon og elektro. Ing. firma PELEC AS har utviklet en serie modeller for bruk i ungd.skolen og den videregående skole for fagretningene automasjon og elektro . Modellene dekker læreplanene i skolen . De kan brukes både som støtte for teorien , som lab-objekter og i praktisk arbeid . Modellene er bygd av utstyr som holder industristandard . Oppgaver og teori på modellene er inkludert. Modellene vil dekke følgende områder: Trykk. Temperatur Nivå. Hastighet. Flow. Pådragsorganer ( reguleringsventil ) Modell for ren koblings og skjema øvelse . Modellene er robust ” skrudd sammen ” og er meget prisgunstige. Ing. firma PELEC AS Telef.: 901 60 307 E- mail : firmapas@broadpark.no

Figur 5 Rotameter.

Figur 6 Coriolis måler.

Figur 7 Ultralyd måler.

31


Nytt sanntids- og prioriteringssystem

Forbedrer kollektivtilbudet i Det nye sanntidssystemet i Oslo og Akershus er en del av myndighetenes Oslo pakke 2 tiltak for å forbedre kollektivtilbudet i Oslo og Akershusregionen. Systemet sørger for bedre informasjon til de reisende på holdeplasser og om bord på busser og trikker samt at buss og trikk kommer raskere fram. Systemintegratoren Proxll mener at markedet for slike systemer er økende. – Med vår kompetanse på signalanlegg skal vi bidra til utviklingen av det norske markedet, sier Per Holmen Christensen som er leder for samferdselsavdelingen i selskapet. Kjøretøyets datamaskin holder rede på alle stoppesteder og har tilhørende lydanlegg for annonsering på riktig sted. Sanntidssystemet vet hvor kjøretøyene befinner seg til enhver tid ved hjelp av avsandsmåling og satellittnavigasjon, sier prosjektleder for sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, Magne Bentzen i Trafikanten. Han legger til at skiltene på holdeplassene viser hvor mange minutter ventetid det er til neste avgang. – I tillegg kan de reisende få informasjon på sms, WAP og Internett. Tilsvarende systemer er idriftsatt i Stockholm og flere tyske byer. Sanntidsinformasjonen har vært en publikumssuksess og resultert i bedre informasjon og fremkommelighet for kollektivkjøretøyer. Flere norske byer vurderer å ta i bruk tilsvarende

løsning. Bybanen i Bergen ønsker nå mer informasjon om prosjektet, sier Christensen. Som systemintegrator påtar vi oss ansvaret for installasjon, drift og vedlikehold av komplekse sanntidssystemer, sier Christensen i Proxll. – Når andre norske kommuner beslutter å gjennomføre tilsvarende prosjekter står vi klare til å gjennomføre dem. Fellesløft Oslo pakke 2, som ble lansert i 1997, er et fellesløft mellom Staten, Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune for å øke kollektivtilbudet. Målet er å forbedre informasjonen og fremkommeligheten slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt. – Myndighetene har til nå bevilget ca. 15,6 milliarder kroner til kollektivløftet i Oslo og Akershus. Herav går ca. 100 millioner til sanntidsprosjektet. Valg av installatør Hovedleverandør av sanntidssystemet er det tyske selskapet Init. I valg av installatør la Samferdselsetaten, Statens Vegvesen og

Som systemintegrator påtar vi oss ansvaret for installasjon, drift og vedlikehold av komplekse sanntidssystemer, sier Christensen i Proxll. – Når andre norske kommuner beslutter å gjennomføre tilsvarende prosjekter står vi klare til å gjennomføre dem.

32 • Volt 1-2007


Oslo og Akershus Trafikanten stor vekt på dokumentert leverings- og gjennomføringsevne. Derfor falt valget på Proxll som monterer utstyr i signalanlegg. – Ovenfor vår styringsgruppe måtte vi dokumentere at systemet fungerte på 50 kjøretøyer, 23 signalanlegg og 6 skilt før prosjektet kunne videreføres, sier Bentzen. Han legger til at Samferdselsetaten også benytter Swarco Norge AS som leverandør. Sanntidsinformasjonssystemet er så langt bygd ut på 500 av 900 rutegående busser og trikker i Oslo og Akershus. Mot slutten av året vil ytterligere 200 kjøretøy få systemet installert. – I løpet av 2007 skal prosjektet være sluttført, sier Bentzen. Tbanen og NSB vurderer å knytte seg opp mot tilsvarende sanntidssystem. Det vil gi publikum bedre overgangsinformasjon fra trikk til bane og fra jern- og Tbane til buss. – Hovedhensikten med Oslo pakke 2 er å forbedre kvaliteten på kollektivtrafikken . Vi ønsker blant annet å gi bedre informasjonen på alle omstigningspunkter i Oslo og Akershus, sier Bentzen. Godt samarbeid Init har ansvaret for de elektrotekniske leveransene til Oslo pakke 2. – Samarbeidet med Init og Proxll har fungert meget bra. Oppgaven til Proxll består i å montere nødvendig utstyr i lyskryssene. Når bussen eller trikken nærmer seg et lyskryss sendes et radiosignal til lyskryssets styreskap. Radiosignalet forteller signalsystemet nøyaktig hvor langt fra krysset kjøretøyet befinner seg, om det er forsinket og om det kjører en prioritert linje, sier Bentzen. – Straks signalet er mottatt iverksettes nødvendig prioritering ved at trafikksignalet skifter raskere til grønt eller ved at grønntiden forlenges. Dette øker fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Når stopplinjen er passert sendes et kvitteringssignal fra kjøretøyet. Det sikrer at forstyrrelsene for den øvrig trafikk blir minst mulig. Sjåføren kan kontrollere at radiosignalet mottas via en egen kvitteringslampe i trafikksignalet.

Økt kollektiv transport I løpet av neste år vil Oslo og Akershus ta i bruk denne prioritering i sine signalanlegg. Det innebærer til sammen 280 anlegg. – Dette sammen med andre systemer er med på å forbedre kollektivtrafikken slik at vi får flere reisende og mindre forurensing. I tillegg kommer tiltak for egne kollektivfelt som bidrar til å forbedre reisetilbudet, sier Bentzen. Gammel teknologi Til nå har det vært benyttet en gammel teknologi med sløyfer nedfrest i veibanen. Den var ustabil og medførte store vedlikeholdskostnader. Nå flytter vi informasjonen over bakkenivå, sier Bentzen. Proxll har erfaring med at opp mot 30 prosent av freste sløyfer kan være ute av drift på grunn av slitasje og manglende vedlikehold. – En slik feilrate vil være ødeleggende for et sanntidssystem, mener Christensen. Trafikkbildet vil endre seg Sjefsingeniør Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen mener at trafikkbildet i Oslo og Akershus kommer til å bli endret med det nye sanntidsinformasjonssystemet (SIS). – Signalanlegget vil prioritere kollektivtrafikken slik at andre trafikanter må vente lengre på grønt lys. Det kan oppstå unormale vekslinger i signalanlegget, noe som kommer uventet på bilister og gående.

Vi har allerede mottatt flere feilmeldinger på grunn av disse hendelsene. Vår oppfordring er at trafikkanter utviser forståelse for at buss og trikk prioriteres foran dem. Økonomiske besparelser Den største gevinsten med sanntidssystemet er raskere fremkommelighet for trikker og busser og bedre kollektivtilbud til de reisende. – Skal vi få full utnyttelse av systemet må myndighetene etablere flere nye kollektivfelt i Oslo og Akershus. Da vil vi få full effekt av investeringene, sier Gajowniczek. Et av tiltakene som Oslo Sporveier har iverksatt er høyere frekvens på trikk og stambusslinjer. – I praksis betyr det at ventetid er redusert til 4-6 minutter i rushtiden.

Sanntidssystemet vet hvor kjøretøyene befinner seg til enhver tid ved hjelp av avsandsmåling og satellittnavigasjon, sier prosjektleder for sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, Magne Bentzen i Trafikanten.

Sjefsingeniør Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen mener at trafikkbildet i Oslo og Akershus kommer til å bli endret med det nye sanntidsinformasjonssystemet (SIS).

33


Totalpakke til småskala vannkraft Et skreddersydd tilbud til utbyggere av småskala vannkraft i Norge og Sverige lanseres nå i fellesskap av selskapene Blåfall AS og Blåfall Energi AS. Sammen gir selskapene falleiere en totalpakke som inkluderer planlegging, konsesjonssøknad, tekniske og finansielle løsninger samt bistand til salg av strømmen og grønne sertifikater på det europeiske markedet. Tilbudet dekker alle deler av både oppstrøms- og nedstrømsprosessen i småskala vannkraftverk, det vil si de med en effekt på 1 – 10 MW (megawatt). Sikrer driften Blåfall-systemet bistår med, å finne riktig teknisk konsept, finansieringsløsning, konsesjonssøknad, prosjektering og å maksimere inntektene fra produksjonen. Blåfall Energi har ved oppstart

Nedre-Bersåvatn-kraftverk, foto, Statkraft

34 • Volt 1-2007

en kapitalbase på EUR 20 millioner, tilsvarende ca. NOK 165 millioner, som skal brukes som egenkapitalinnskudd i form av aksjekapital i kraftverkene. Modellen innebærer at Blåfall Energi eier kraftverket sammen med falleieren. Blåfall Energi eies av Landsbanki Íslands hf., nederlandske Koop Duurzame Energie b.v. og finske Kymppivoima Tuotanto Oy. Hensikten er å gi falleieren et finansielt grunnlag som sikrer driften over år, gir nødvendig soliditet, og som gir falleieren god og jevn avkastning på investeringen. Rådgivnings- og tjenesteselskapet Blåfall AS eies av GreenStream Network AS og ledelsen i Blåfall AS.

Lang erfaring ”Vi gjør dette, fordi vi gjennom GreenStream Network har lang erfaring med salg og rådgivning innenfor fornybar energi. Vi vet at det å finansiere oppstart og langsiktig drift av små vannkraftverk krever en helt spesiell kombinasjon av kompetanse, både om fornybar energi-ordninger spesielt og kraftog energimarkedene generelt. I tillegg kreves det kompetanse om finansiering og lån til grønn kraftproduksjon. Derfor har det vært så viktig å få inn solide eiere, som er aktører i kraftmarkedet med erfaring fra utbygging og produksjon”, sier daglig leder Arne Jakobsen. Gjennom sine eiere kan de to selskapene i Blåfall-systemet trekke på Europas fremste ekspertise innen salg av fornybare verdier i sertifikatmarkedene i Europa. ”Vi er stolte over å ha fått frem dette totaltilbudet til falleiere i Norge og Sverige. Vi tror falleierne vil få ut en maksimal verdi av sine fallretter, samt at grunneier

har eierskap og full kontroll med anlegget i all framtid”, sier Arne Jakobsen. Om Blåfall AS Blåfall AS tilbyr, gjennom frittstående, markedsledende samarbeidspartnere, prosjektering og tekniske løsninger for utbygging, drift og produksjon av småskala vannkraft. Tilbudet omfatter videre søknad om konsesjon, samt bistand til omsetning av kraften og fornybare verdier på det europeiske markedet. Om Blåfall Energi AS Blåfall Energi AS tilbyr finansiering av småskala vannkraftverk i Norge og Skandinavia, gjennom fremskaffing av egenkapital fra eierne. Begge selskaper ble etablert i 2006, og har kontorer på Lysaker i Bærum kommune. Daglig leder for begge selskaper er Arne Jakobsen. www.blaafall.no


18,5 millioner til bedre nett på Ringerike Ringeriks-Kraft Nett AS investerer over 18 millioner kroner i bedre strømnett i regionen. Den omfattende nettfornyelsen i Ådal/Hedal skal fullføres ved å fornye linjenettet i hele Hedalen og på vestsiden av Sperillen. Utskifting av gammelt nett gir bedre kapasitet, færre avbrudd og bedre personsikkerhet, sier nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft. Han presiserer at Ringeriks-Kraft skal ivareta kundenes interesser og montasjepersonellets sikkerhet. På denne måten utvikles strømnettet til fordel for regionen. For å kunne ivareta dette er nettselskapets investeringsbud-

sjett doblet fra nivået i 2006. Vi vil ta for oss område for område og systematisk ruste opp kvaliteten i nettet i årene som kommer, sier Jan Erik Brattbakk. I 2007 vil Ringeriks-Kraft Nett sluttføre den omfattende opprustingen av nettet som har pågått i nordre del av forsyningsområdet ved å bygge nytt strømnett i Hedalen. I tillegg vil siste etappe av nettopprustingen på vestsiden

av Sperillen vil gjennomført. Nettleia settes ned igjen Nettleia settes med ett øre fra 1. januar 2007. Ringeriks-Kraft Nett AS satte også ned nettleia med to øre fra 1. januar 2006 og med ett øre fra 6. mars 2006. For hvert øre nettleia settes ned betyr det 250 kroner spart per husstand. Det vil si at hver husstand får redusert nettleia med 1 000 kroner i løpet av ett år. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, fastsetter rammer for nettselskapets inntekter. Vekst i kraftforbruket og god effektivitetsutvikling over tid gjør at nettleia kan senkes. Vekst og økt strømforbruk gir flere å dele

nettkostnadene på noe som gir lavere overføringskostnader per husstand sier Jan Erik Brattbakk. Merinntekt Samlet innbetaling av nettleie til Ringeriks-Kraft Nett har de siste årene vært høyere enn inntektsrammen. Dette fordi strømforbruket har økt mer enn forutsatt i budsjettene. Det har da oppstått såkalt merinntekt. NVEs forskrifter fastsetter at merinntekt skal være rentebærende og skal reduseres over tid ved justering av de kommende års nettleie. Tilsvarende gjelder for mindreinntekt. Merinntekt eller mindreinntekt er vanlig og forekommer hos alle nettselskap.

Utskifting av gammelt nett gir bedre kapasitet, færre avbrudd og bedre personsikkerhet, sier nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft.

35


Einaste frekvensomformar godkjendt for marinen Etter omfattande testar, både på labb og til sjøs, har vi no godkjendt Stadt NFO Sinus for bruk i våre marinefartøy, fortel Karl-Axel Olsson, som jobber som Manager Electrical Systems ved Kockums i Karlskrona. Dette er den aller første frekvensomformar som har blitt godkjendt . –Tidlegare har vi ikkje kunne bruke frekvensomformarar i det heile, då dei har forstyrra anna utstyr om bord, og dei har difor vore bannlyste, seier Olsson. Kockums er del av ThyssenKrupp Marine Systems, som er ett av verdens leiande skipsverft. Kockums produserer overflateskip og ubåtar til marine-bruk med høg fokus på at fartøy skal vere umuleg å oppdage av fienden. Fartøya har ei mengde avansert teknisk utstyr om bord, som er følsome for EMC-forstyrrelsar. Alt utstyr må difor vere nøye utprøvd.

Turtalsregulering av ventilasjonssystem om bord Et risikomoment for Kockums sine fartøy, er at dei i kamp eller terrorangrep kan verte utsette for farlege gassar, for eksempel klorgass eller nervegass. Også i fredstid utgjer gassar ein risiko ved brand eller ulykker i hamn. For at gassen ikkje skal trenge inn i fartøyet, vert det ved help av ventilasjonssystemet skapt eit overtrykk i kabinane. Kockum brukar frekvensomformaren til turtalsregulering av viftene i dette systemet. Valgte Stadt NFO Sinus På grunn av energispareei-

Stealth- fartøy har testa og godkjendt støyfrie Stadt frekvensomformarar. Foto : Kockums

36 • Volt 1-2007

genskapane og trykk-reguleringseigenskapane til frekvensomformaren, har det vore eit problem for Kockums at dei hittill ikkje har kunne bruke andre frekvensomformarar som er på marknaden. I samband med med ein ny marknadsundersøking dei har gjennomført, fekk dei kjennskap til den unike NFO Sinus teknologien. Vi testa den i vår eigen EMC-lab og vart imponert over resultatet. Vi har også gjort omfattande testar om bord i fartøya under operasjon. Olsson sier at Stadt NFO Sinus oppfyller alle dei krav dei har stilt til støyfrie frekvensomformarar, og synest dessuten at produktet er rimeleg i innkjøp. Også det norske forsvaret har kjøpe dei nye støyfrie omformarene, og er også svært nøgde med resultata. Rikshospitalet i Oslo har også installert mange hundre i sine

ventilasjonsanlegg, og lovprisar den støyfrie teknikken frå Stadt. Elektrisk framdriftssystem for skip Stadt leverer no komplette anlegg med diesel-elektrisk framdrift til skip i mange storleikar. Pr i dag er største installasjon på 5 MW pr skip, til seismiske leitefartøy som rederiet Sanco Shipping har under bygging. Stadt har også teikna kontrakter på 3 nye fiskerfartøy som også har valgt Stadt sine system for elektrisk framdrift. At anlegga frå Stadt ikkje skaper EMC-støy, er eitt av vilkåra for eit godt resultat på fiskebåtar og seismiske fartøy. Det er første gang i Norge at snurparar vert utrusta med dieselelektrisk framdrift, eit system som gir store reduksjonar i oljeforbruk og NOXutslepp. www.stadt.no


Vil øke produksjonen i Vittingfoss Ringeriks-Kraft AS har søkt konsesjon for en utvidelse av Vittingfoss kraftstasjon i Kongsberg kommune for om lag 70 millioner kroner. Med et femte aggregat i kraftstasjonen vil potensialet i fossen utnyttes bedre og det vil gi en produksjonsøkning tilsvarende forbruket til om lag 1 000 husstander. Utbyggingen vil ikke ha noen merkbare innvirkninger på miljøet. I konsesjonssøknaden er det lagt fram tre ulike alternativer som vil gi en produksjonsgevinst fra minimum 14 til maksimum om lag 22 GWh (millioner kilowattimer) per år. Det er ikke tatt stilling til hvilke alternativ som skal velges, men produksjonssjef Helge Bergstrøm i Ringeriks-Kraft Produksjons AS sier at så lenge kraftprisene holder seg på dagens nivå, vil en slik utvidelse være lønnsom. – Dette er et opprustningsprosjekt helt i tråd med regjeringens ønske om å øke den fornybare elektrisitetsproduksjonen, sier Helge Bergstrøm. – Regjeringen anser

økt produksjon av miljøvennlig vannkraft å være så viktig at det også er utarbeidet støtteordninger for slik opprustning av eksisterende kraftanlegg fra 2008. Dette vil bidra ytterligere til lønnsomheten. Økte inntekter for kommunen Utbyggingen vil ikke føre til flere arbeidsplasser i Vittingfoss, men den vil ha en økonomisk interesse for Kongsberg kommune i form av økte skatteinntekter over tid. Bakgrunnen for planene om utbyggingen av Vittingfoss er at den nåværende kraftstasjonen med fire aggregater ikke utnytter potensialet i fossen godt nok sett i forhold til de andre kraftverkene lenger opp i elva. I tillegg er to av aggregatene nesten nitti år gamle. Ringeriks-Kraft ønsker å bygge den nye kraftstasjonsbygningen i tilknytning til, og arkitektonisk

tilpasset, den gamle bygningen. Inntak og utløp vil bli på samme sted som før, bare tilpasset den nye stasjonen. Byggetiden er beregnet til om lag to år, og det nye aggregatet kan være i drift i løpet av 2010. Vittingfoss kraftverk ligger i Kongsberg kommune og eies av Ringeriks-Kraft AS i Hønefoss.

Kraftverket startet opp i 1919 med to aggregater og er senere utvidet med to til. I 2004 ble kraftverket kjøpt av Ringeriks-Kraft AS i Hønefoss. Maksimal effekt per i dag er 19 MW og midlere årsproduksjon for perioden 1984-2004 var 115 GWh. Den planlagte utbyggingen vil gi en produksjonsøkning på om lag 19 prosent.

Kjøper seg inn på det svenske markedet Defa Lighting AS og Fehco AB i Helsingborg har inngått en samarbeidsavtale som gir Defa Lighting rett til å kjøpe alle aksjene i Fehco AB ved årsskiftet 2006/2007. ”Med samarbeidsavtalen skal vi styrke vår posisjon som belysningsleverandør i Norden”, sier administrerende direktør Øivind Danielsen i Defa Lighting. Fabrikken i Helsingborg gir oss nærhet til det nordiske og det europeiske marked legger han til. Den norske belysningsleverandøren Defa Lighting AS har inngått en samarbeidsavtale med den svenske belysningsprodusenten Fehco AB i Glumslöv i Helsingborg for å styrke sin posisjon i det svenske og nordiske markedet. Frem til årsskiftet skal selskapene selge hverandres produkter i de respektive land. ”Avtalen vil resultere i behov for økt produksjonskapasitet på

fabrikken som i dag sysselsetter 65 medarbeidere”, sier Danielsen. Administrerende direktør i Fehco AB, Ingela Engdahl, mener samarbeidet vil skape en betydelig volumvekst, samtidig som den vil bidra til å videreutvikle fabrikkens lange tradisjoner på belysningsområdet. Fecho produserer lysarmaturer for interiør, industri og utendørs bruk. ”Avtalen garanterer for at produksjonen i Sverige blir drevet videre som før”, sier hun. Defa Lighting har hovedkontor på Lahaugmoen i Akershus og er et datterselskap i Defa konsernet. Konsernet har skaffet seg en ledende posisjon i det europeiske markedet for varme- og alarm-

”Avtalen vil resultere i behov for økt produksjonskapasitet på fabrikken som i dag sysselsetter 65 medarbeidere” sier administrerende direktør Øivind Danielsen i Defa Lighting.

systemer til bil. Avtalen mellom Defa Lighting og Fehco AB er

et ledd i konsernets vekstplaner innen belysning. 37


Bedre kontroll med økonomi-, lager og ordrefunksjoner Mamut Enterprise E5 gir oss full oversikt over økonomi-, lager og ordrefunksjoner, sier daglig leder Knut Iversen i EL-tjeneste AS på Steinkjer. Uansett om vi er på reise i Norge eller utlandet har vi tilgang til systemet via Internett, sier Iversen. Det forenkler og øker hastigheten på våre arbeidsoperasjoner. Etter år 2000-skiftet var ELtjeneste på leting etter et nytt økonomi- ordre- og lagerstyringssystem tilpasset fremtidige behov. I løpet av 2001 installerte selskapet Mamut Enteprise E5 med integrerte regnskaps-, ordre, lager- og produksjonsfunksjoner. Før overgangen til Mamut benyttet høyspentleverandøren et DOS-basert system fra MultiSoft. Det var lite egnet for fremtidig redigering av lagerapporter og administrative rutiner. Vi valgte derfor et brukervennlig Windows-basert system fra Mamut med Office og e-mail funksjonalitet, sier Iversen. Alt i en løsning Mamut Enterprise E5 er et salgs- og kundeoppfølgings-, økonomi-, logistikk-, lønn- og e-handelssystem i én og samme løsning. Systemet er enkelt å installere og brukerterskelen er lav. Med E5 har alle brukere tilgang til over 300 rapporter som gir dem riktig beslutnings-

grunnlag. Mamut har et nært samarbeid med ledende aktører som Microsoft Business Solutions hvor produktutvikling står i fokus. Små- og mellomstore bedrifter er dermed garantert et produkt med riktig funksjonalitet og ytelse. Internett, Outlook, Word og Excel er en integrert del av systemet. I dag bruker over 43 000 små og mellomstore selskaper Mamuts økonomi- og informasjonssystem i skandinavia. Tilpasset selskapets vekstpotensial EL-tjeneste AS har i dag 7 Mamut Enterpise E5 brukerlisenser. Sammenliknet med andre økonomisystemer, er det fullintegrert og kan tilpasses selskapets vekstpotensial til en overkommelig pris. – Vi vurderte en rekke andre systemer men de var for dyre i forhold til vårt behov, sier Iversen. Han legger til at EL-tjeneste aldri gikk ut med en offentlig anbudsrunde på valg av systemløsning. Fordelen med E5 er at det er integrert mot Microsoft Office pakken slik at vi kan lage våre egne rapporter, faktura- og brevmaler.

Produkter for e-verk og Jernbaneverket EL-tjeneste ble etablert i 1982. Selskapet er markedsledende i utvikling av produkter til e-verksbransjen og Jernbaneverket. De første produktene var rørpresse, skiltholder, byggestrømskap, bryterstyringer, kabelklammer i tre, stolpereiser i aluminium, reisegaffel for stolper, bryterlås, universalnøkkel, kabelnedføringer, gnistgap og nullpunktsikring. – De fleste av disse produktene er i dag videreført, sier Iversen. - Et av våre siste prosjekter er utviklingen av aluminiumstraverser for 66/132kV. I 1987 flyttet selskapet inn i nytt administrasjonsbygg og fabrikk på Steinkjer og i 1994 ble et eget bygg for lager og produksjon åpnet. To år senere etablerte selskapet et kontor for salg og produktutvikling sør for Trondheim. - I oktober 2005 ble våre virksomheter i Steinkjer og Trondheim sertifisert i henhold til kvalitets- og miljøstandardene. Sentral server E5 er installert på en sentral server på Steinkjer med en enkel oppkobling via Internett til selskapets avdeling i Trondheim, hjemmekontor og på bærbare PC’er. – Uansett om vi er på reise i Norge eller utlandet har vi tilgang til systemet, sier Iversen. I og med at vi er oppkoblet når og hvor som helst, får vi tilgang til alle opplysninger i Mamuts database. Vi er så langt godt fornøyd med systemet. Full oversikt Målet med innføringen av nytt økonomi- og informasjonssystem var å gi våre ansatte full oversikt over økonomi-, lager- ordrefunksjonene, sier Iversen. Han vurderer å ta i bruk et produksjonsstyrings- og sporingssystem når det blir utviklet. - For en småbedrift av vår størrelse er det viktig å ha oversikt over økonomi og dekningsgrad på de enkelte produktene, sier Iversen. - En slik integrasjonsløsning vil også være ideell for større produksjonsbedrifter.

Vi valgte derfor et brukervennlig Windows-basert system fra Mamut med Office og e-mail funksjonalitet, sier daglig leder Knut Iversen i EL-tjeneste AS på Steinkjer.

38 • Volt 1-2007

Testpilot Enterprise E5 har blitt oppgra-

dert flere ganger siden første installasjon hos EL-tjeneste. Vi har kommet med en rekke innspill til systemintegratoren med hensyn til endringer av bl.a. lagerstyringsmodulen. Mamut har vært lydhør for en del av våre ønsker og gjort endringer i programmet, sier Iversen. – For ett år siden fikk vi forespørsel om å være en testpilot på en ny versjon av E5. Det takket vi ja til. Vi kom med en rekke innspill og forslag til endringer som delvis er blitt tatt til følge. Den nære dialogen med Mamut har gitt oss et bedre system, som vil komme andre produksjonsbedrifter i distrikts-Norge til gode. Mange bedrifter kan spare enorme beløp på slike installasjoner. Komplett kostpris Selskapet har nærmere 2 000 varelinjer i Mamuts database. Det gir oss oppdatert kostpris på ferdigproduserte varer etter at komponentene er kjøpt inn. Vi kan også legge inn produktenes serienummer i databasen. Så langt har vi ikke tatt i bruk denne funksjonaliteten. I løpet av inneværende år vil EL-tjeneste ta det i bruk denne funksjonen på noen av produktene. På den måten kan vi spore produktene i etterkant og enklere få kontroll over garantiforpliktelsene, sier Iversen. - Dersom alle salgs- og produksjonsopplysninger integreres i Mamut kan vi redusere tids- og ressurskrevende papirarbeid, Bedre tilgang på informasjon I dag er det kun medarbeiderne på Steinkjer fabrikken som bruker kundeoppfølgingssystemet (CRM) i E5. - I løpet av inneværende år vil resten av selskapets øvrige medarbeidere i Trondheim ta i bruk løsningen. På Trondheimskontoret har vi til nå benyttet Super Office som kundeoppfølgingssystem. Det er lite hensiktsmessig å operere med to informasjonssystemer. Derfor kommer vi til å integrere funksjonene i en database. Siden E5 ble installert i 2001 har ELtjeneste hatt service- og vedlikeholdsavtale med Mamut. Den har fungert meget bra, sier Iversen.


9. – 11. October 2007 Norges Varemesse, Lillestrøm Scandinavian Electronics Fair AS, Postboks 130, 2261 KIRKENÆR Tlf.: 62 94 10 00 - Fax: 62 94 10 10 - Epost: post@e07.no - http://www.e07.no

39

Epost: Telefon:

Industrial Electronics Exhibition

Ja takk, send meg utstillerinformasjon Firma: Kontaktperson: Adresse:

Norges eneste spesialmesse innen IT og elektronikk


Nye produkter

Turbin mĂĽler

Subsea turbin mĂĽler for neddykking til 5000m. Flow -Teknikk AS leverer nĂĽ turbinmĂĽlere til undervanns instalasjoner som kan monteres 5000 meter under havoverflaten. MĂĽleren har elektriske tilkoblinger som tĂĽler 500 Barg utvendig trykk og prosess trykk opp til 1500 Barg. MĂĽleren kan mĂĽle prosessvĂŚsker i mĂĽleomrĂĽde 0,3 60l/min. www.flow.no, tlf. 66 77 54 00 Mekaniske mengdemĂĽlere for vĂŚsker

Flow-Teknikk AS leverer PDmülere i dimensjoner fra 1/8� opp til 4�. Disse volum mengdemülerne brukes til ü müle alle typer vÌsker fra lav viskøse vÌsker som løsningsmidler til meget høy viskøse vÌsker som oljer, maling, sjampo og tannpasta. De er nøyaktige, rimelige i

anskaffelse, installasjon og vedlikehold. Som standard leveres hver enkelt müler med sporbart kalibreringssertifikat. Fües i over 150 forskjellige modeller. PD mülere virker etter �Positive Displacement�-prinsippet, hvor et par ovalformede tannhjul i et mülekammer roterer vha. vÌskens kraft. Et bestemt volum pr. omdreining fortrenges og man für 1, 2 eller 4 pulser pr. kammervolum. Müleren er derfor tilnÌrmet uavhengig av viskositet og egenvekt og det oppnüs samme nøyaktighet uansett endringer i de fysiske parametere. Med disse mülerne løser man flowmüleoppgaver pü en enkel og rimelig müte. Av egenskaper og fordeler kan nevnes, müler stort sett alle vÌsker, størrelser fra 1/8� opp til 4� med gjenger, tri-clamp eller flenser, flowomrüder fra 0,5-50 l/h opp til 0,9-72 m3/h, nøyaktighet 0,5% av aktuell verdi, enkel eller dobbel puls utgang med hall effekt sensor eller Reed kontakt, fües med mekanisk eller digitalt display, kan monteres loddrett eller vannrett uten hensyn til rør føring, medieberørte deler av Ryton, aluminium eller syrefast stül 316, tüler temperaturer opp til 150C og trykk opp til 550 bar, rimelig i anskaffelse, installasjon og vedlikehold, fües i EEx ia, sporbart kalibreringssertifikat medfølger som standard. Til müling av brennstoff forbruk til dieselmotorer leverer vi PD mülere for tur og returflow, som

kombinert med en Fluidwell regnenhet kalkulerer nettoforbruket. For dosering av for eksempel tilsetningsstoffer til farge og lakkindustrien bruker vi en flowmüler og en Fluidwell doseringscomputer som med eller uten volumkompensering og automatisk overløps kompensering sikrer en nøyaktig dosering. www.flow.no, tlf. 66 77 54 00 Liten frekvensomformer

Büde Ên- og tre- fase versjoner av VLT Micro Drive, som totalt dekker effektomrüdet 0,18kW til 7,5kW i tre byggestørrelser, tilbyr brukeren et bredt omrüde av ytelser – noe den deler med andre og større Danfoss Drives. Dette resulterer i en Danfoss VLT plug-og-play frekvensomformer, som er designet for høy pülitelighet og stor brukervennlighet. Den deler nummereringen pü klembrett og terminaler med sine større slektninger innen VLT familien - og füs med pluggbare opsjoner og avanserte displaypaneler. Pü tross av de kompakte

30!2%.%2')/'0%.'%2 0,!.,%''6).4%2%..¯ ™

"%/-02%3%.4!3*/.4),"5$ 4!+/.4!+4-%$*!. .OENKUNDERSPARERINNSINE INVESTERINGERPĂŒĂŒR %NERGIKUTTER{NGJÂ’RJOBBENUTENATDUMERKERDET 40 • Volt 1-2007

dimensjonene - og at den minste byggestørrelsen bare er 150 x 70 x 148mm, er omformeren fullpakket med funksjoner fra de større seriene. RS 485, FC-bus og Modbus RTU kommunikasjon, Smart Logic controller, innebygget AC og DC bremsing, samt AMA (automatic motor adaptation). Det er lagt stor vekt pĂĽ en energieffektiv konstruksjon. Som et resultat av intelligent varmekontroll og en innovativ løsning av kjølingen, vil Micro Drive kunne tilby 98% virkningsgrad og inntil 50 oC omgivelsestemperatur under drift. Ren “sideby-sideâ€? – montering, som ogsĂĽ kan gjøres pĂĽ DIN-skinne, reduserer krav til plass i skapet eller tavlen, mens overflatebehandlede styrekort gir stor driftssikkerhet og lang levetid. Som med alle VLT drives, er full RFI / RoHS og WEEE compliance standard. www.danfoss.no, tlf. 67 17 72 00 TrĂĽdløse serieservere

Sammenkobling av automatiseringsustyr er nü enklere enn noensinne. Serieservere fra Atop Technology i Taiwan løser utfordringen med integrasjon mellom utstyr som har innebygget Ethernet eller serieport. Fra omkring 1000 kroner kan PLS systemer, frekvensomformere, strekkode enheter, terminaler, informasjonsdisplay og lignende bestykkes med Ethernet grensensitt. Protokoller for ulikt utstyr løses ved bruk av virtuelle COM porter som det finnes over 200 av i dagens PC operativsystemer. Atop serieservere har solid industri utførelse for montering pü DIN-skinne i styreskap. Serieserverne finnes i to ulike varianter basert pü kabel eller trüdløst W-LAN. Trüdløs gir stor frihet hvor ustyr er montert i bevegelige enheter samt der hvor kabling er lite hensiktsmessig.


Nye produkter

www.nordictron.no, tlf. 90 60 58 52 Easytester

Rask og pålitelig testing etter legging eller reparasjon av kabelnett har fått økt viktighet. Innkobling av kabel til drift uten testing er risikabelt og imot de fleste forskrifter og internasjonale standarder. En mye brukt metode har vært 5 eller 10 minutters test med høyspent DC opp mot driftsspenningsnivå. Enten har en enkel DC tester eller en høyspent megger vært brukt til dette, men med ofte maks 10 kV testspenning kommer man ikke i nærheten av driftsnivået. Det er dessuten en kjent sak at PEX kabler får en destruktiv effekt etter DC testing med økt aldringstilstand (vanntre probel-

matikk). Dermed kan det slåes fast at enkel megging eller DC testing bare avslører de mest alvorlige kabelfeil ved test. Seba KMT har nå løst dette problemet med å utvikle EASYTESTER som er en liten, portabel testenhet som gir fordelen med alternerende testfrekvens, slik som VLF testing gjør. Med en utgangsspenning på 20 kV og 0,1 Hz AC ved 0,5 uF og opptil 2,5 uF ved 0,02 Hz, gir EASYTEST tilstrekkelig energi til å teste opptil 2 km ved 0,1 Hz i 20 kV område med en testspenning på 1,7 Uo. En DC spenningsmodul med lekkasjestrømsmåling er også tilgkengelig for testing av PVC og papir- massekabler. Testmulighetene kompletteres med testopsjon for kappetesting og pulserende signal for etterlokalisering av kappefeil. Fakta, enkel å betjene, konfigurerbar testsekvens, kompakt, robust og lav vekt, ingen polariseringseffekt som DC testing, full AC spenningstester. www.seba-nor.no, tlf. 23 16 72 62

Vanntett PC-kontroller

Taiwanske Aaeon har laget en PC-kontroller /AEC-6710) som er IP-67 rund baut. Maskinen er bygd i en meget robust aluminiums konstruksjon og tåler store temperatur endringer. Den nye boksen er laget for å tåle krevende og utsatte miljøer som f. eks, tog, båt, buss og fly eller olje- og gassindustrien. Maskinen kan monteres horisontalt eller vertikalt med 12 – 28 V DC driftsspenning. Inne i maskinen sitter en VIA Mark 553 MHz CPU med opp til 512 MB Ram. Metric Industrial AS

tidspunkter. Datatilkoplingen går via USB 2.0 og programvaren er oversatt til norsk. Måledata vises automatisk i diagrammer der du kan analysere dem etter eget ønske, men både listevisning og eksport til Excel er mulig. Det er enkelt å legge til flere dataloggere i samme diagram. Alle Kistock Datalogger for ENØK og dataloggere har mulighet for feilsøking alarmgrenser. Når dine måleKistock KT-200 har 4 stk verdier er innenfor de angitte eksterne kanaler for strømtenalarmgrensene har du et sjeldger, ulike temperaturfølere eller nere loggerintervall, men straks dine egne trykksensorer om du alarmgrensene er oversteget kan ønsker det. Dataloggeren kan Gravograph Ann med 91x126 27-09-06 intervallet økes slik16:11 at du fårSide 1 startes og stoppes knappMASKIN03 et mye mer detaljert bilde over eller konfigureres til gitte

Temperaturmålere - OVERFLATEFØLERE - ROMFØLERE - INDUSTRIFØLERE DIN NORMERTE - UTEFØLERE - VVS-FØLERE - BESKYTTELSESLOMMER DIN NORMERTE - REGULATORER Fordeler med oss Meget stort utvalg Konkuransedyktige priser Høy kompetanse på måle- og reguleringsteknikk Høy kvalitet AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA

LØSNINGER FOR: • • • • • •

Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren

Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks 1 - 1313 Vøyenenga - Ringeriksveien 158 - 1339 Vøyenenga tlf: 06717 - fax: 67 17 82 01 - epost: post@gravograph.no

www.gravograph.no 41


Nye produkter

situasjonen. Samtidig sparer det minnet når du kun utøver feilsøking. Batterilevetiden er opp til 5 år. Minnekapasiteter fra 12.000 til 100.000 måleverdier. www.instrumentcompaniet.no tlf. 23 30 21 00 Høyoppløselig og nøyaktig termokamera

IR928 er et høyoppløselig og nøyaktig termokamera med markedets beste ukjølte FPAdetektor. FPA-detektoren har en termisk bildeoppløsning på 320x240, samt en termisk følsomhet på 0,08 °C. ved 30 °C. Nøyaktigheten går ned til kun 1 prosent. Temperaturområdet går fra -20 °C til 500 °C, og det kan utvides til 1500 °C med ekstra-

utstyr. Samlet gir dette meget detaljerte bilder og god målenøyaktighet på termiske analyser. Kameraet har 0,25” høyoppløselig farge LCD (TFT)-okular I tillegg finnes en 4,0” TFT LCDskjerm med svært god oppløsning og gode kontrastegenskaper. Skjermen er bevegelig. Kameraet veier bare 1,6 kg, inkludert batteri, og det har en IP54-kapsling. Størrelsen på kameraet er kun 148mmx104mmx108mm. IR928 har innebygd digitalkamera som tar visuelle bilder samtidig med de termiske bildene. De pakkes i en IRI-fil sammen med valgfrie lydopptak på hele 360 sekunder pr. bilde. Det gjør at man får god verifikasjon og sikker identifikasjon av målestedet. IR928 har også en innebygd laserpeker som guider brukeren frem til riktig måleobjekt. Flere og flere applikasjoner stiller krav til opptak av levende bilder. Med IR928 kan man ta opp i sanntid direkte til en PC via USB 2.0. Man kan med ekstrautstyr fjernavlese til en monitor på inntil 750 meters avstand. IR928 har en analyseprogramvare som kommuniserer med rapportmaler i word. Disse er

Displays og regulatorer - DISPLAYS, vanlige og programmerbare, meget prisgunstige - REGULATORER, forskjellige INN / UT gangssignaler. - REGULATORER, for DIN SKINNE montering

AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS 42 • Volt 1-2007

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA

enkle å redigere, og man har ikke behov for ekstra lisens for å håndtere programvaren på flere PC’er samtidig. Dermed er IR928 godt egnet for de fleste bruksområder IR928 leveres komplett med 2 stk. LION-batterier som varer i tre timer, ladeenhet, kommunikasjonsprotokoll, minnekort, samt analyse -og rapporteringsprogram. Kameraet har elektromal for rapport, en 40mm linse, en solid transportkoffert og stand-by-support fra leverandøren. www.elkotek.no, tlf. 63 86 20 02 Mykstartere

Den populære SMC-3 serien fra Allen-Bradley utvides med 2 nye

byggestørrelser og totalt 5 nye modeller. Alle SMC-3 mykstartere regulerer på 3-faser og har innebygget ”by-pass” kontakter og elektronisk motorvern stillbart i flere klasser. Dette letter jobben med montasje og plassbehovet reduseres vesentlig. Myk start rampe eller strømbegrensende rampe kan velges med dip-brytere slik at de aller fleste applikasjoner kan løses uten problemer. Enkel diagnostisering via LEDblink sørger for rask igangkjøring og god servicegrad. Nye modeller er 201A,251A og 317A,361A,480A. I tillegg kan disse mykstarterene kobles opp i en såkalt ”In-side Delta” funksjon(fasestrøm) og kan derfor brukes til større motorer enn hvis den satt i den normale tilslutningskabel. Man må da ha 2 stk motorkabler ut til motor og maks strøm blir 831A-450KW på en standard 480A mykstarter. www.triple.no, tlf. 22 79 05 30 SMC-Flex SMC-Flex serien fra Allen-Bradley utvides med 2 nye byggestørrelser og totalt 4 nye modeller.


Nye produkter

Alle SMC-Flex mykstartere regulerer på 3-faser og har innebygget ”by-pass” kontakter og elektronisk motorvern stillbart i kl.10,15,20 og kl.30. Dette letter jobben med montasje og plassbehovet reduseres vesentlig. SMC-Flex er i stand til å overvåke trefaset spenning, strøm, effekt og effektfaktor. Den avanserte motor- og kontrollerdiagnostiseringen øker systemets ytelse og minimerer nedetid. Det tilbys en rekke av kommunikasjonsmuligheter som tillater konfigurering og overvåkning av de mest utbredte nettverk inklusive Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, Remote I/O, ProfiBUS, Interbus,LonWorks og CANopen. Nye modeller er 625A,780A og 970A,1250A. I tillegg kan disse mykstarterene kobles

opp i en såkalt ”In-side Delta” funksjon(fasestrøm) og kan derfor brukes til større motorer enn hvis den satt i den normale tilslutningskabel. Man må da ha 2 stk motorkabler ut til motor og maks strøm blir 1600A-900KW på en standard 1250A mykstarter. Det finnes også egne modeller med pumpekarakteristikk som sørger for kontrollert nedkjøring av pumper uten trykkslag i rørsystemene. Egen 690V serie kommer om kort tid. www.triple.no, tlf. 22 79 05 30 Fluke 1760 trefase effektlogger

Gir brukerne fleksibilitet til å tilpasse grenseverdier, algoritmer og måleutvalg for tilpassede

analyser og rapporter. Den gir omfattende analyser av nettkvalitet i henhold til EN 50160, måler en rekke parametere, inkludert RMS-verdier, flimmer, spenninsfall, spenningssprang, spenningsubalanse, strøm- og spenningsharmoniske opptil 50. harmoniske, interharmoniske, THD, nettsignalering, reaktiv effekt, transienter og effektfaktor. Den har GPS-tidssynkronisering, som gjør at brukerne kan samstemme data nøyaktig med bestemte hendelser eller datasett fra flere instrumenter, og kan gi detaljer om selv de korteste hendelser med kurveformvisning på 10 MHz, 6000 Vpk. Med det 2 GB interne Compact Flash-minnet er det mulig å få detaljert samtidig registrering av flere nettkvalitetsparametere over lange tidsperioder, og det interne batteriet opprettholder strømtilførselen i opptil 40 minutter hvis det skulle oppstå feil ved strømtilførselen eller strømbrudd. Dataene kan overføres til en datamaskin direkte via et integrert Ethernet-nettverk, til og med når instrumentet fortsetter registreringen. Den har et fullstendig isolert kabinett og bruker

ingen roterende komponenter, slik at du får pålitelig drift selv under skikkelig tøffe forhold. Klasse A-kompatibilitet, inkludert flagging, over- og underavvik som oppfyller lokale standarder, automatisk sensor for spennings- og strømsensorer, noe som gir brukerne fleksibilitet til enten manuelt oppsett eller å spare tid med automatisk oppsett, sensor “av” for både spennings- og strømsensorene for å unngå registrering av støy på en kanal som ikke er i bruk, EN 50160-implementering i Excel-rapportgeneratoren, DCkobling for alternative målinger på batterier. Skjermede fleksible strømtenger reduserer forstyrrelse fra høyfrekvente elektriske felt i miljøet. Start-feltet i PQ Analyze-programvaren som følger med, gir enkel orientering. www.fluke.com Fleksibel tetningsmasse for everksmontører og elektrikere

Melbye Skandinavia har lansert en tokomponent fleksibel isola-

I samarbeid med anerkjente produsenter, kan vi levere følgende materiell: Måletransformatorer

– Ar teche

Skillebrytere

– Hapam

Krafttransformatorer

– Etra 33 – �EA ��p�a� �EA ��p�a� – �a��� �ra��E�e�tr� – �a��� �ra��E�e�tr� – �ami�i

Fordelingstransformatorer – �EA ��p�a� Likerettertransformatorer – Etra 33 – �ami�i – �EA ��p�a� �EA ��p�a� Ovnstransformatorer

– �ami�i

Støtteisolatorer og gjennomføringer – Argi���� – �e�rg J�rda� Jordslutningsspoler

– �EA ��p�a�

Postboks 265 • 3901 Porsgrunn • Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 • post@energia.no • www.energia.no

43


Nye produkter

sjons- og tetningsmasse i silikon. Den kan også benyttes som støvtetting i kanaler og tetting i bokser som i utgangspunktet ikke er vanntette. Massen blandes enkelt på stedet og er straks klar til bruk. Lyskoblingsbokser, sensorer, forskjellige typer bokser som ligger i bakken, bokser på vegg som må være vanntette, tilkobling til utelamper er noen eksempler på hvor isolasjonsmassen kan anvendes. Spesielt er det fordelaktig å bruke produktet på kompliserte koblinger der flere ledere skal skjøtes sammen eller der det er vanskelig å finne konvensjonelle løsninger på isolering. Produktet er en problemløser på flaske fordi, raskt og enkelt å blande til ferdig masse, den forhindrer vann- og støvinntrengning i kanaler, koblingsbokser og lignende, holder seg fleksibel og kan fjernes etter lang tids bruk,

det er ingen aldring og har god varmeledningsevne og er uten miljøfarlige stoffer www.melbye.no, tlf. 63 87 01 72 Pluggsystem for alle tilkoblingsteknikker

Med det ytelsessterke pluggsystemet i byggeserien Combi fra Phoenix Contact kan brukeren nå fritt velge tilkoblingsteknikk. Basisklemmer og plugger er å få i de fire tilkoblingsteknikkene skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsteknikken Quickon. Klemmer og plugger kan kombineres fritt med hverandre, uavhengig av tilkoblingsteknik-

ken. Denne fleksibiliteten gir spesielt gode konkurransefordeler for produsenter av automatikkskap. Programmet avrundes med skjøtekoblinger som også er å få som veggjennomføring samt som skinnemonterbar variant. Puggene er å få både komplett og i en selvkonfeksjonerbar variant med enkelte pluggskiver i fargene grå, blå og gulgrønn. Med kombinasjonen av basisklemme og plugg kan brukeren omsette anvendelsene opptil 800 V og 32 A på en modulær, rask og fleksibel måte. Grunnet integrasjonen av pluggen Combi i rekkeklemmesystemet Clipline complete, kan man bruke samme tilbehør for alle anvendelser. På denne måten reduseres lagerbehovet hos kunden betraktelig, og logistikkostnadene blir lavere. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 01

Nivå

Den nye byggeserien med printklemmer og stikkere med fjærkraftdobbelttilkoblingen PTDA fra Phoenix Contact har to tilkoblinger pr. elektrisk potensiale som letter tilknytningen av ledere. Klemstedene er plassert mot kretskortet under en vinkel på 45°. De runde og symmetriske printklemmene finnes i delingsmålene 3,5 mm og 5,0 mm samt som pluggbare eller fast loddbare varianter. Skivekonstruksjon og like konturer gjør at man kan få

Norges mest brukte!

Vi har et stort utvalg av nivåmålesystemer Ultralyd Laser Radar Kapasitiv Hydrostatiske On/ Off system Ledningsevne Nedsenkbar (Trykk) Fortregningslegme Optisk By passsystem Mekaniske Trykkrelaterte systemer Pumpestyringer Kundetilpassede systemer

AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS

Bilinnredninger Produsert i Norge for norske forhold!

-

Fordeler med oss Meget stort utvalg Konkuransedyktige priser Høy kompetanse på måle- og reguleringsteknikk Høy kvalitet

44 • Volt 1-2007

Fleksibel tilkoblingsteknikk med fjærkraftteknikk

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA

System Orden Oversikt Mindre svinn Mindre skader Mer effektiv Bedre trivsel

For alle bransjer og biltyper! Sender over hele landet.

E-post: salg@nsi.as http://www.nsi.as

Oslo Moss Bergen Stavanger Trondheim Tromsø

tel 64 67 83 91 64 40 80 83 tel 69 24 44 00 tel 55 92 74 30 tel 51 62 50 50 tel 73 96 32 23 tel 77 69 79 50


Nye produkter

individuelle blokker i blandede delingsmål. De kan også kodes med farger. Dette gjør det enklere for brukeren å installere enhetene på en feilfri og sikker måte. Med en tilkoblingskapasitet på 2 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm², entrådet og flertrådet, er printklemmen tilpasset de ledertverrsnittene som er vanlige for bygningsinstallasjoner og gir dermed stor klemmekapasitet i innstikksteknikk. Med den brukervennlige løseknappen frigjøres lederne raskt igjen. Takket være den symmetriske designen, kan kretskort plasseres vertikalt eller horisontalt i huset. Klemmenes ytre utseende forblir uforandret. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 01

mm² flertrådet og en omgivelsestemperatur på ca. 60°C, kan en strøm på 76 A overføres. For mindre tilkoblingstverrsnitt og dermed også mindre strømstyrker, må man være oppmerksom på strømbelastbarhetskurven. Lederen kobles til med skruemetoden og klemhylseprinsippet. Printklemmen består av enkeltklemmer som kan rekkeplasseres til et vilkårlig antall poler. Dette muliggjør en farget koding fra pol til pol. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 01 Høymodulær finstyring for desentral automatisering

seringsprogramvaren PC WorX ifølge IEC 61131, og man kan utveksle data parallelt med OPCservere og kommunisere med TCP/IP-egnede deltakere. Styreserien til Inline Controller dekker et stort ytelsesspekter. Fra startvariant til High End-styring – brukeren finner den ytelsen som er best egnet for respektive applikasjon. I porteføljen kan brukeren velge mellom styringer med ulik maskinytelse, med eller uten Profinet IO-Controller og med eller uten martitim-godkjennelse. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 01

Fra Tele-Haase har vi nå et lite og enkelt, men allikevel et kraftfullt og effektivt relé for sikring mot slike feil. Vår Enya E1PF løser enkelt dette på 3-fase 220 – 400V, og er samtidig så lite at det lett får plass i gamle anlegg, så vel som nye anlegg. Releet er meget enkelt i bruk, og forteller brukeren på en enkel måte hva som er feil, og status på utgangen. Utgangen er et potensialfritt relé som kan styre en kontaktor, eller gi et signal. www.gycom.com, tlf. 22 64 55 25 Ultralydføler

Enkelt relé for overvåkning av 3-fase

Plassbesparende høyeffektprintklemme

På grunn av loddestiftplasseringen har den nye høyeffektprintklemmen MKDS 10 HV fra Phoenix Contact ubegrenset 600 UL-godkjennelse (800 V ifølge VDE) allerede i delingsmål 10,16 mm. Den er derfor spesielt godt egnet for bruk på det internasjonale markedet. Ved et tilkoblingstverrsnitt på 16

Med ILC 150 ETH er den modulære I/O og PLS serien Inline Controller fra Phoenix Contact nå supplert med en ytelsessterk Mini PLS. Med denne styringen utvides det potensielle bruksområdet til Inline Controller, slik at det også omfatter mindre applikasjoner. Med den direkte integreringen i automatiseringssystemet Inline kan finstyringen tilpasses de ulike behovene på en høymodulær måte. Via det integrerte Ethernet-grensesnittet kan styringen parametriseres og programmeres med automati-

Med mye ustabil spenning på nettet, og faser som kan falle bort / komme i ubalanse, eller rett og slett byttes om på slik at rekkefølgen blir feil, får man mye ødelagt utstyr. Ved motorstyringer eller pumpestyringer kan dette bli en veldig dyr affære, og man bør derfor sikre seg mot slike feil!

Danske EP Power Vision lanserer en ny ultralydføler for lekkasjesøk. Instrumentet EP2100 inneholder en meget følsom sensor, som er i stand til å oppdage svært små lekkasjer. I dette instrumentet har man en mulighet til å justere følsomheten, slik at man unngår påvirkning fra lavfrekvent og høyfrekvent lyd i omgivelsene. EP2100 kommer med hørselsvern og fleksibel retningssonde som standardutstyr. www.srautomation.no, tlf. 66 77 19 30

45


Nytt fra bransjen Nordictron AS i Lier

etablerer seg som leverandør av komponenter og systemer for industriautomatisering. Selskapet vil dra nytte av globaliseringen og tilby kunder i Norge produkter til gunstige priser fra utenlandske produsenter. Åpen prisstrategi med produkter lagt ut på e-handel, gjør det enkelt å finne optimale løsninger for automatiseringsprosjekter. Kravet til integrasjon og driftssikkerhet er høyt prioritert. Selskapets målgrupper er kvalifiserte systemintegratører og OEM kunder. www.nordictron.no Ny økonomisjef i Ringeriks-Kraft AS

Odd Birger Nilsen (35) er ansatt som økonomisjef i RingeriksKraft AS i Hønefoss fra 1. desember 2006 med ansvar for økonomifunksjonen i konsernet. Nilsen er utdannet diplomøkonom fra BI. Fra 1996 til 2006 har han hatt forskjellige økonomi-stillinger i Siemens-konsernet. De siste seks årene var han tilknyttet divisjon Siemens Medical Solutions som økonomisjef i avdelingen som solgte it-systemer. De siste fire årene var han også administrasjonssjef i Medical Solutions. Det siste halve året har Odd Birger Nilsen jobbet som controller i Ringeriks-Kraft AS. 46 • Volt 1-2007

Melbye Skandinavia AS kjøper PHI International AS

og blir dermed en komplett systemleverandør av fiberoptiske produkter til utbyggere av teleog datakommunikasjonsnett i Skandinavia. PHI International AS, med datterselskaper i alle skandinaviske land, blir en del av Melbye Skandinavia AS fra 1. februar 2007. Totalt får selskapet 10 salgskontorer rundt om i Skandinavia med totalt 70 medarbeidere. Samlet omsetning i 2007 forventes å bli ca 250 millioner norske kroner. Peter Hornung, administrerende direktør i PHI International A/S, har lagt vekt på de strategiske mulighetene som skapes ved denne sammenslåingen. Han uttaler at PHI’s produktportefølje sammen med produktløsningene som tilbys fra Melbye Skandinavia, vil gi en unik mulighet for vekst i det nordiske markedet. Sammenslåingen gjør oss sterkere rustet for fremtiden med økt konkurransekraft i forhold til den eksplosive satsningen vi ser i markedet. Kaare Bakken, konsernsjef i Melbye Skandinavia, er svært tilfreds med at Melbye Skandinavia er kommet et stort skritt nærmere visjonen om å bli en ledende leverandør av bredbåndsløsninger innen fiber i Skandinavia. Vi har de siste årene opplevd en stor vekst innenfor fibersegmentet og tror at fortsatt vekst krever fokus på økt kompetanseoppbygging. Den sammenslåtte virksomheten blir et sterkt fagmiljø som våre kunder vil få glede av å samarbeide med. Ny hos Siv. ing. Torbjørn Larsen AS Thor Ivar Fjeldheim er ansatt som salgsingeniør hos Siv. ing.

Torbjørn Larsen AS. Han vil til å begynne med arbeide primært med våre produkter innen vibrasjonsovervåkning, produsert av Brüel og Kjær Vibro AS. Thor Ivar Fjeldheim er 42 år og kommer fra en salgs og supportstilling i Spectris Norge, et datterselskap av Brüel og Kjær Vibro AS. Der har han i tillegg til salg og support også fungert som prosjektleder, med arbeidsoppgaver både til landbasert industri og kraftproduksjon, så vel som prosjekter offshore. Han er utdannet elektroingeniør og har bakgrunn fra Dresser Rand, der han arbeidet med kontrollsystemer for turbindrevne generator og kompressorpakker.

konsernets markedskommunikasjon, introduksjon av nye produktområder og konseptutvikling. Hun har yrkesbakgrunn innen data- og telekommunikasjonsbransjen der hun var daglig leder i Acterna Norge (nå JDSU). Hun har også jobbet som salgssjef i Norges Varemesse med messene Industridagene/Den Tekniske Messen og Nor-Shipping. Av utdannelse er hun siviløkonom. Tommy Svendsrud er ansatt som lagermedarbeider og vil styrke Melbyes varemottak. Han startet den 1. oktober og kan vise til lang erfaring som lagermedarbeider, samt utdannelse innen mekaniske fag.

Melbye Skandinavia ansetter flere

Vidar Henning Hansen

Jan Gulbrandsen vil ha sine arbeidsoppgaver innen salg av fiberoptiske løsninger for bygging av aksessnett. Han har sin utdannelse fra Hærens Tekniske Fagskole og Oslo Ingeniørhøgskole, og jobbet som offiser i Hærens Samband i 16 år. Sist kommer han fra stillingen som prosjektleder/selger i Datek Wireless AS og levert systemer/produkter innenfor GSM bransjen. Laila Mikalsen er ansatt som markedssjef og vil ha ansvar for

er ansatt som salgs- og markedsansvarlig for BSI AS. Han kommer fra stillingen som salgsansvarlig og prosjektleder i BEST Teleprodukter AS. Hansen er utdannet ingeniør i industriell økonomi ved ingeniørhøgskolen i Grimstad og har i en årrekke jobbet som salgsingeniør og seniorkonsulent i tele- og databransjen. De siste årene har han jobbet som delprosjektleder og underleverandøransvarlig for Telenors IKT leveranse til St. Olav Hospital i Trondheim. BSI AS (Building System Integrator) er i dag en ledende samarbeidspartner og leverandør av systemer for sikring og overvåkning av alle typer bygg. Vidar Henning Hansen vil få ansvar for å bringe dette arbeidet videre.

www.voltmag.no


'*%2$36)+! %)4æ3!-&5..æ)æ6%+34ææ6)æ6),æ'*%2.%æ(!æ$%'æ-%$æ0°æ,!'%4

'JERDSVIKAæIæ3ANDEæ+OMMUNE æEITæFRAMTIDSRETTAæBYGDESAMFUNNæPREGAæAVæMARKNADSTIL PASSAæVERKSEMDERæIæULIKEæVEKSTBRANSJAR æTILBYRæMEDæDETTEæEITæBREIDTæSPEKTERæAVæINTERES SANTEæARBEIDSPLASSARæ"YGDA æMEDæSIæVESTVENDTEæLOKALISERINGæVEDæSTORHAVET æHARæSTORTæ FOKUSæPÌæGODEæARBEIDSPLASSAR æBARNEVENLEGEæOGæTRYGGEæOMGJEVNADER æEKSEPSJONELTæGODEæ UTSIKTSTOMTERæOGæNATUR æOGæKULTURFOKUSERTæFRITID

4%+.)3+æ).30%+4Œ2

-%+!.)+!236%)3!2

3!.#/æ3()00).'æ!3

3!.#/æ3()00).'æ!3

*/(.æ'*%2$%æ!3

+ONTAKTæ)VARæ3LETTEVOLLæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ*ONæ!KLESTADæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ-ARONæ3ANDVIKæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

WWWSANCONO

WWWSANCONO

WWWGJERDECOM

%,%+42/).'%.)Œ2

Œ+/./-)3*%&

02/$5+3*/.3!2"%)$!2

34!$4æ!3

34!$4æ!3

3!.$!.'%2æ!3

+ONTAKTæ(ALLVARDæ3LETTEVOLLæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ(ALLVARDæ3LETTEVOLLæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ!NNE "RITTæ3ANDANGERæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

WWWSTADTNO

WWWSTADTNO

WWWSUNNMOERECOM

%,34°,æ-/.4Œ2æ

%,%+42/-/.4Œ2

3!,'33*%&

*-æ-/.4%2).'æ!3

34!$4æ!3

6%.4)1æ!3

+ONTAKTæ*OHNNYæ-URENæ 4ææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ(ALLVARDæ3LETTEVOLLæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

+ONTAKTæ-ATHIASæ'JERDEæ 4æææææ ELLERæLESæMEIRæPÌæINTERNETT

WWWGJERDSVIKANOJMMONTERING

WWWSTADTNO

WWWVENTIQCOM

WWWTEGNERENNO

Œ+/./-)3*%&

WWWGJERDSVIKANO

47


Returadresse: Volt Postboks 122, N-1300 Sandvika

B-Economique

GENERATORREVISJONER Vedlikehold av generatorer er et viktig og interessant tema for kraftverkseiere. Når skal det gjøres, hvordan skal det gjøres, hvor lang tid tar det og hvor mye koster det. Dette er spørsmålsstillinger vi i SES AS arbeider med daglig. Våre erfaringer er lett tilgjengelig for deg som kraftverkseier/drifter. Vi har bygget opp en bedrift som er tilpasset det Norske markedets behov for langsiktige leveranser og hasteoppdrag. SES AS Har en meget fleksibel montørstab bestående av mekanikere og generatorviklere. SES AS er godkjent opplæringsbedrift for generatorviklere. Vår viklingsfabrikk i Sarpsborg gir oss denne unike muligheten til å utdanne nye viklere for fremtiden. Det er verdifull videreføring av en viktig kompetanse for det Norske generatormarkedet.

69 14 84 00 Postboks 186 - 1701 Sarpsborg Ved Havari / 24t SERVICE ring.

Et selskap i konsernet Voith Siemens Hydro Power Generation

Pål Heine Torp Jon Thorbjørnsen

90 75 90 92 97 71 38 17

http://voltmag.no/res/Volt-01-07skjerm  

http://voltmag.no/res/Volt-01-07skjerm.pdf

http://voltmag.no/res/Volt-01-07skjerm  

http://voltmag.no/res/Volt-01-07skjerm.pdf

Advertisement