Page 1

col.lectiu d’arquitectes


ÍNDEX

FORMACIÓ

QUI SOM? Volta Arquitectes - Investigació Canyera

QUÈ FEM? Tallers de construcció, arquitectura i ciutat

COM HO FEM? Pedagogia. Educació lliure

TALLERS CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE . amb materials naturals . amb materials reciclats ARQUITECTURA I CITUAT . l’habitatge . l’entorn urbà


QUI SOM?

VOLTA ARQUITECTES - INVESTIGACIÓ CANYERA

La cooperativa d’arquitectes Volta juntament amb l’associació Investigació Canyera, som un grup interdisciplinarI d’arquitectes, urbanistes i formadors que treballem en els àmbits de bioconstrucció, rehabilitació, participació ciutadana, antropologia i educació. El nostre equip porta una llarga experiència facilitant tallers a nens, joves i adults i continua formant-se en diversos temes relacionats amb l’educació, l’educació lliure i la participació i els processos d’intervenció urbana. Creiem en la relació entre l’entorn construït i la societat, en el treball col·lectiu i la cultura participativa amb l’objectiu de que les persones s’apoderin per a definir els espais que habiten. Entenem l’arquitectura i l’urbanisme com a eines de transformació social, desenvolupant l’esperit crític entorn el món que ens envolta. Defensem els espais de totes les persones, aquells que inclouen els nens, la gent gran, les persones amb diversitat funcional, etc. Busquem alternatives a la forma tradicional de viure la professió amb una organització assembleària i horitzontal, i treballem transversalment amb altres disciplines. Al llarg del temps hem col·laborat amb diverses professionals i entitats, públiques i privades en l’àmbit de l’educació com l’Ajuntament de Barcelona, la Xarxa d’Escoles més Sostenibles, les escoles Montseny, Farigola, Bogatell, Fluvià, La Ginesta (dins del projecte europeu Comenius) l’Institut Icària, l’ICI, Elena Guim i varies universitats i escoles de capacitació tècnica.


QUÈ FEM?

TALLERS DE CONSTRUCCIÓ, ARQUITECTURA I CIUTAT

Els col·lectius Volta i Investigació Canyera ideem, dissenyem i desenvolupem com a facilitadors tallers dins dels àmbits d’arquitectura i urbanisme, amb la premissa d’EXPERIMENTAR PER APRENDRE. Aquests tallers s’emmarquen principalment en dues línies diferents: -els projectes de CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals o reciclats -els projectes d’ARQUITECTURA I CIUTAT, que treballen els conceptes de les transformacions urbanes a través de l’habitatge i l’entorn urbà. Dissenyem activitats i material didàctic a mida, segons les necessitats dels nens i les entitats educatives, tenint en compte les temàtiques que es volen treballar en el temps disponible i els àmbits i competències bàsiques que han d’assolir els alumnes durant la fase escolar en la que es troben. Els tallers que proposem volen posar èmfasi en el treball cooperatiu, la creació de diàleg, reflexió i actitud crítica a la vegada que incorporen estratègies per a garantir la nodiscriminació per motius de diversitat o gènere i la inclusió de tots els agents que participen en les activitats desenvolupades. Els tallers presenten diferents formats i durabilitat, segons l’activitat que es realitza. Es plantegen des d’activitats d’una o dues sessions de curta durada, fins a sessions intensives d’una setmana (casal d’estiu, crèdit de síntesi...).


COM HO FEM?

PEDAGOGIA. EDUCACIÓ LLIURE

TREBALL COOPERATIU - Percebre, observar, investigar i jugar juntes - Prendre consciència dels rols, drets i responsabilitats dins dels grups - Cooperar per aconseguir objectius conjunts

PARTICIPACIÓ - Integrar i incloure de manera directa a tots els agents de l’activitat -Treballar la comunicació i el diàleg - Buscar formes de coordinació i presa d’acords com a decisions col·lectives - Apropiar-se dels espais comuns

ESCOLTA ACTIVA

COMPRENSIÓ DEL ENTORN - Alliberar el coneixement dels espais per sentir-nos part - Crear diàleg, reflexió i actitud crítica entorn als espais que habitem - Aprendre arquitectura d’altres cultures i societats.

EXPERIMENTAR PER APRENDRE

- Donar estratègies per a la no discriminació per diversitat o gènere - Fomentar la sensibilitat i empatia amb les altres - Treballar els canvis de rol - Generar espais de cura personals i grupals

CONSTRUCCIÓ

SOSTENIBILITAT

- Dissenyar i executar estructures que s’adaptin a les nostres necessitats - Crear i manipular objectes i materials amb les nostres pròpies mans - Capacitar als infants per a l’ús d’eines de treball

- Aportar visió holística sobre el territori - Aconseguir una relació d’equilibri entre el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida. - Experimentar i construir amb materials naturals o reutilitzables


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals

TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE TIPIS DURADA CURS GRUP LLOC

2 sessions Primària (recomanat per cicle mitjà) 25-30 alumnes al riu - a l’aula - al pati

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: matemàtiques, coneixement del medi natural, àmbit artístic i cultural i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic -Matemàtiques - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Interpretació i creació de figures en 3d (des de superf. 2d) - Disseny arquitectònic d’objectes i petites construccions - Coneixement del medi natural i els seus recursos. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. El taller de construcció de tipis és un espai de joc i aprenentatge en grup on es treballen conceptes geomètrics a través de la construcció d’estructures simples i efímeres amb les nostres mans. Es tracta d’elements senzills que fàcilment poden realitzar els més petits en poc temps. Són estructures mòbils i plegables que es poden guardar i tornar a utilitzar després del taller com a elements de joc pel pati. La seva forma permet el treball en maquetes per aprendre els conceptes geomètrics de les figures de revolució i la generació de volums a partir de superfícies planes.

Construcció de tipis (hiperboloides de revolució) durant la festa d’ Escoles Sostenibles .Barcelona


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals

TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CABANES DURADA CURS GRUP LLOC

1/2 sessions Secundària (recomanat per 1r i 2n d’ESO) 25-30 alumnes al riu - al pati

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: matemàtiques, coneixement del medi natural, àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixament i la interacció amb el món físic - Tractament de la informació i competència digital - Matemàtiques - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Coneixements sobre l’arquitectura d’altres cultures i societats, altres èpoques. - Experimentació amb materials i tècniques naturals de construcció que ens aporten noves formes. - Coneixement del medi natural i els seus recursos. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. Es tracta d’un espai d’aprenentatge del procés de construcció amb canyes. El format està dissenyat per a que a través d’unes guies i eines de com unir la canya amb corda i quines formes arquitectòniques podem assolir, els alumnes puguin construir els diferents prototips de cabanes de manera autosuficient. Amb l’experimentació aprenem tècniques de nusos diferents i formes de generar estructures bàsiques amb la canya.

Prototips de cabanes utilitzant diferents tècniques constructives amb canyes al riu Tordera, amb l’Escola Cor de Maria de Blanes.


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals

TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’ESPAIS REFUGI DURADA CURS GRUP LLOC

3 sessions Secundària (recomanat per 1r i 2n d’ESO) 25-30 alumnes al riu - al pati

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: matemàtiques, coneixement del medi natural, àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - Tractament de la informació i competència digital - Matemàtiques - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Coneixements sobre l’arquitectura d’altres cultures - Experimentació amb materials i tècniques naturals de construcció que ens aporten formes diferents. - Coneixement del medi natural i els seus recursos. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. El taller de construcció de refugis és un espai d’aprenentatge on els alumnes entenen el procés de transformació d’un material natural com la canya per a transformar-lo en arcs. Durant el taller construïm una estructura permanent, que es pot quedar pati de l’escola com un element de joc, un espai refugi amb entrada i sortida que pot tenir diferents usos després del taller.

Refugi-cabana de canyes de 3 metres de diàmetre construït durant el festival Inundart, Festival d’art al carrer, a Girona


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals

TALLER DE CONSTRUCCIÓ CÚPULA GEODÈSICA DURADA CURS GRUP LLOC

7 sessions Primària (cicle superior) i Secundària 25-30 alumnes al riu - a l’aula - al pati

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: matemàtiques, coneixement del medi natural, àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - Tractament de la informació i competència digital - Matemàtiques - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Interpretació i creació de figures en 3d (des del 2d) - Disseny arquitectònic i construcció d’estructures - Coneixement del medi natural i els seus recursos. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. El taller treballa des de la maqueta per entendre la figura geomètrica fins a la transformació de la canya amb les nostres pròpies mans en tot el procés constructiu. L’estructura de la cúpula és desmuntable, efímera, mòbil i fàcil d’emmagatzemar. Aquesta, pot esdevenir un element més del pati amb diferents usos després del taller: espai de joc, de reunió, escenari, per a fer-hi exposicions... A diferència d’altres elements, és fàcil de recobrir i permet oferir un espai d’ombra a l’exterior.

1.

3. 1.Cúpula geodèsica de 5,5m de diàmetre construïda a l’escola Maquinista amb alumnes de 4rt d’ESO, famílies i professorat. Barcelona 2-3.Cúpula geodèsica de 6m de diàmetre construïda a l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) durant la Setmana Cultural.

2.


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials naturals

TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNACLE DURADA CURS GRUP LLOC

7 sessions Secundària (recomanat per 3r i 4rt d’ESO) 25 alumnes al riu - a l’aula- al pati

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: matemàtiques, coneixement del medi natural, àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - Tractament de la informació i competència digital - Matemàtiques - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Disseny d’estructures i formes de representació (maquetes) - Experimentació amb materials i tècniques naturals de construcció que ens aporten formes diferents. - Coneixement del medi natural i els seus recursos. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. La construcció de l’hivernacle es planteja com un taller de format intensiu, per a desenvolupar en un espai exterior de l’escola. Es treballa el procés de transformació de la canya amb les nostres pròpies mans per a fer els arcs que conformen l’esquelet estructural. S’aprenen diferents nusos i tècniques d’unió de la canya per conformar l’hivernacle.

Taller de construcció d’un hivernacle de 4 metres i 2m d’altura construït a l’escola Ginesta a Vilanova i la Geltrú dins del projecte europeu Comenius.


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE amb materials reciclats

TALLER DE CONSTRUCCIÓ i DISSENY DE MOBILIARI URBÀ DURADA CURS GRUP LLOC

6 sessions Secundària (recomanat per 3r i 4rt d’ESO) 25 alumnes a l’aula - al pati - al carrer

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Disseny de mobiliari en grup - Treball dels rols de cada alumne dins el grup - Experimentació amb materials reciclats. - Desenvolupament d’activitats manuals. - Manipulació d’eines amb cura i rigor per a la seva funció específica. El disseny i construcció participativa de mobiliari i elements de joc del pati es planteja com un taller de jornades intensives (casals d’estiu, crèdits de síntesi, projecte d’un trimestre...) S’organitza en diferents fases de treball: disseny participat segons les necessitats a resoldre , recerca de recursos i materials i construcció dels elements. Es prioritza l’aprenentatge del treball en equip per cada fase i la intervenció de diversos agents de l’escola. El taller permet apoderar sobre l’ús d’eines i la capacitat de transformar els espais (patis, places, parcs... amb la construcció d’elements.

Taller de disseny i construcció de mobiliari amb alumnes del casal d’estiu de Sant Roc, juntament amb el grup ICI. Barcelona


ARQUITECTURA I CIUTAT. l’habitatge

LA CASA QUE HABITEM . ESCENES QUOTIDIANES DURADA CURS GRUP LLOC

1 sessió Primària (cicle mitjà i superior) 25 alumnes a l’aula - al pati - al carrer

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: àmbit artístic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Anàlisi de les tipologies d’habitatge del barri - Treballar l’imaginari a través de les escenes teatrals. - Reconèixer les dinàmiques de relació dels nuclis familiars - Aprendre les dimensions dels espais domèstics - Conèixer la relació històrica entre la casa i el carrer. - Reprensentació gràfica de la casa i els seus espais interiors. El taller d’escenes quotidianes es basa en l’aprenentatge sobre els diferents tipus d’habitatges, els seus espais i les relacions que es donen dins d’aquests. A través del joc, aprenem com es relaciona la casa amb el carrer, si té un o dos pisos, quines opcions dóna la presència del pati...Es treballa la reflexió sobre com es vivia fa uns anys i com vivim ara en les nostres ciutats que s’han anat transformant. Redibuixem la casa on vivim, les cases que hi havia abans i les interpretem i els hi donem vida a través de la representació d’escenes del dia a dia que succeeixen en els espais domèstics.

Taller en el marc de la Festa Verda al Coll, Vallcarca, amb alumnes de les escoles Farigola i Montseny estudiant la tipologia de la casa cos, del casc antic del barri de Vallcarca.


ARQUITECTURA I CIUTAT. l’habitatge

ALTERNATIVES D’ACCÉS A L’HABITATGE DURADA CURS GRUP LLOC

1 sessió Secundària (recomenat per 3r i 4rt d’ESO) 25 alumnes a l’aula - al pati / al carrer

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: àmbit artístic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Anàlisi del les diferents formes d’accés a l’habitatge - Reflexió sobre la vida en comunitat - Com són arquitectònicament els espais de la comunitat. - Què és el dret a l’habitatge i com funciona la seva gestió? - Com viuen altres cultures el concepte de la comunitat? El taller vol aportar una reflexió crítica entorn les diferents maneres de viure en comunitat, aquí i en altres cultures, abans i ara, en el camp i en la ciutat. A partir d’aquí entendre quins valors de la vida en comunitat tenen una relació directe amb la composició i l’arquitectura dels espais que habitem i construïm. Per altra banda, a través de dinàmiques i d’un reconeixement del context actual de Barcelona, es pretén fer un resum dels diferents tipus d’accés a l’habitatge: compra, lloguer, masoveria (urbana i rural), cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, etc. i veure quines possibilitats ofereix cadascun en quant a tipus d’edificis que generen, com es relacionen amb la ciutat i com és la vida comunitària dins d’aquests, si existeix o no.

Sessions de treball i assessorament amb l’Associació Ruderal (Ass. per a la promoció de les Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús la Vallcarca), Barcelona.


ARQUITECTURA I CIUTAT. l’entorn urbà

CONEIXEM EL BARRI DURADA CURS GRUP LLOC

2 sessions Primària (cicle mitjà i superior) 25 alumnes a l’aula - al pati / al carrer

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - Tractament de la informació i competència digital - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Alguns dels continguts del taller són els següents: - Elaboració de maquetes i mapes com a material base - Estudi de les entitats i espais significatius del barri - Dinamitzar la relació entre l’escola i el barri - Reforçar la capacitat d’organització i treball en grup. El taller vol aportar una reflexió crítica per a conèixer el barri on es situa l’escola a través del joc i la investigació. Es planteja un reconeixement del barri a través d’un mapeig dels espais significatius com ara comerços, places, parcs, carrers, equipaments, espais d’entitats, etc. Un cop treballat el mapa i la localització i funció d’aquests espais per a les veïnes del barri, es tracta de traçar uns recorreguts per a descobrir-los més a fons. Amb el format gimcana, joc de pistes i amb l’ajuda d’un material didàctic dissenyat específicament per aquest taller, els alumnes interactuaran amb el barri i les persones per apropiar-se més dels seus espais i racons.

1.

3.

1. Descobrint ciutats sense moure’s del sofà. taller en col·laboració amb Arquect. Barcelona 2-3. Recorregut pel barri de Vallcarca amb itercanvi de cromos, amb els infants de les escoles Montseny i Farigola, Barcelona

2.


ARQUITECTURA I CIUTAT. l’entorn urbà

RECORREGUTS URBANS ACCESSIBLES DURADA CURS GRUP LLOC

MBLA CENTRAL I

istricte de l’EIXAMPLE

/ 06.02 /

25 - 30 alumnes a l’aula - al carrer

El taller s’emmarca dins els següents àmbits educatius: àmbit artístic, àmbit digital, cientificotecnològic i l’educació en valors. Pretén aportar nous coneixements i metodologies per a assolir les competències bàsiques corresponents al curs i als àmbits citats, com són: - El coneixement i la interacció amb el món físic - Tecnològica - Tractament de la informació i competència digital - La capacitat de produccions artístiques pròpies - Aprendre a aprendre a través de l’organització i l’aprenentatge individual o en grup en funció d’uns objectius i necessitats - L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Línia ed Alguns dels continguts del taller són els següents: Franja - Elaboració de mapes com a material base Linia edificació - Anàlisi dels carrers de la ciutat: quins elements hi ha? com Franja paviment botons de - Franja franja paviment dede botons - Cota cota de es recorren? per a qui estandedepensats? - Linia línia edificació franja de paviment estriat calçada Franja de paviment estriat edificació - Sensibilitzar i reflexionar entorn la discriminació per gènere Calçad diversitat Franja de pavimentode botons funcional Vorera peatonal Calçad Reforçar la capacitatCalçada d’organització i treball LLEGENDA Franja de paviment-estriat vehicular a cotaen degrup. vorera Penden Vorera peatonal

Calçada vehicular El taller vol aportar una reflexió entorn la no discriminació i ≤ 10%que no és excloent Pendent la ciutat, per Xentendre Calçada vehicular sinó que en algun moment de la nostra vida podem trobar5. DESCRIPCIÓ GRÀFICA nos en aquesta situació (embarassades, gent gran, després 6. Pendent X ≤ 10% d’un accident...) Les dinàmiques del taller ens porten primer a conèixer els carrers a través d’un anàlisis arquitectònic de dimensions, elements, mobiliari... i d’uns recorreguts urbans per grups amb diferents elements (crosses, ulls tapats, taps a les orelles...) per avaluar l’accessibilitat urbana. Calçada vehicular al’accessibilitat cota de vorera en

1.

3,2

3,82

iscant, continu, i sense ressalts ni cap element solt. s. la dimensió de fons 1,20 compleix normatirva, però no és habitual de vianants condueixen a tres guals model Barcelona, “gual 120”. No o hi ha paviment d’encaminament ni de botons. Els passos de vianants n ben situats, sense interrompre en els itineraris accessibles, però els normativa.

3,56

4,05

t frang de 1,20m d’ amplada. ESCALES

umdant. S’utilitza la mateixa gama de grisos,

al als passos de vianants. ENCREUAMENTS EN T 2.

1,2

2,89

tre travessant tot l’ample de la rambla, i en

1,2

1,2

ENCREUAMENTS COMPELTS

4

ls laterals de tres vies i un carril bici a cada un.

.

2 sessions Secundària

7,2

3.

1. Recorregut al barri de Vallcarca amb estudiants per analitzar l’accessibilitat al barri. 6,4 Barcelona 2-3. Treball de recull d’intervencions i bones pràctiques en l’aplicació de la normativa d’accessibilitat per a l’Ajuntament de Barcelona. E 1:125 E: 1/200


Cooperativa Volta Arquitectes C/ Mare de Deu del Coll 96, 08023 Vallcarca, Barcelona 667665749 - 696351821 contacte@voltaarquitectes.org www.voltaarquitectes.org www.investigaciocanyera.org facebook: voltaarquitectes

Volta Formació  

Dossier de formació de Volta Arquitectes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you