__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013


presentació 1. Forma jurídica i organigrama L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2013 la composició de la Junta ha estat la següent: Josep Mª Torrents Joan Plans Águeda Pons Cèlia Palacín Joan Marqués Ramon Vera Mònica Rodríguez Núria Vázquez 2.

president vicepresident secretària tresorera vocal vocal vocal vocal

Números de registre

El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres: - Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques(Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. - RegistreNacional d’Associacions (Ministeridel’Interior) amb el número 589.114. - Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. - Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h-0097/2007. - Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3.

3.

Origen i vinculacions de l’entitat

VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. Als Estatuts de l’Entitat es defineix la participació d’aquestes Institucions i es reserven dues places de la Junta Directiva per a cadascun d’aquests tres grups.

4.

Missió, visió i valors

VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud. Missió La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides. Visió VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on:


• el voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social; • l’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actitudscrítiques, i impulsauna ciutadaniaresponsable; • els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions; • s’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió. Valors VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupamenten els següents valors: • Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual elspermeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà. • Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadansper aconseguir una societat justa i igualitària. • Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització. • L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament. • Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament. • Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen. • Perspectiva cristiana.La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco. • Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic. 5.

Pertinença a xarxes

Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Formem part de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament. Pertànyer a la Federació permet a totes les entitats unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem, a les tasques d’educació per al desenvolupament i d’incidència política. VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA). Durant el 2013 ha continuat avançant la Coordinadora d’ONGDs dels Salesians, de la que VOLS forma part juntament amb Solidaridad don Bosco i Jóvenes y Desarrollo. Com a fruit destacat d’aquesta Coordinadora el 2013 va tenir lloc el Seminari d’Educació per al


Desenvolupament, on vam poder compartir i aprofundir sobre l’aportació de l’educació per a una ciutadania activa en el context dels centres educatius on treballem. Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país. També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida. 6.

Àmbit territorial d’actuació

VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat iTerrassa A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca. 7.

Composició de l’Assemblea General

El número de socis i sòcies de l’entitat és de 215, convocats en Assemblea General el 20 d’abril. A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2013. 8.

Recursos Humans

L’entitat compta amb uns 150 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació ivoluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb dues persones contractades a temps complert amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació i Voluntariat.


al sud Projectes de Cooperació On treballem Donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina. I molt especialment en alguns dels països que conformen l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín, Mali i Burkina Faso. A part de mantenir una col·laboració molt estreta amb Etiòpia, Madagascar, Marroc, Gabon i Camerun, ubicats en punts dispersos del continent africà. A l’Amèrica Llatina se centra sobretot al Perú, Paraguai, República Dominicana i en algunes comunitats rurals de Mèxic. També hem treballat puntualment a Haití després del terratrèmol. Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH) Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions: -

Taxa molt elevada d’analfabetisme. Escolarització molt baixa. Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. Infraestructures viàries precàries. Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses. Taxes d’atur molt importants.

Inestabilitat política El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat. Àmbit d’actuació Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines


necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social. En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a: -

Escoles de primària i secundària. Centres de formació professional. Cases d’ acollida per a infants del carrer. Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. Residències per a estudiants. Biblioteques. Tallers per a la promoció de la dona. Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament. Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius.

La nostra contrapart Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid ambuna contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. Ara més que mai, en aquests moments de crisi, és un repte seguir treballant per la justícia arreu, tant al nord com al sud.

El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.


ÀFRICA Guinea Conakry Nom: Suport educatiu, sociocultural i esportiu pels joves del barri de Nongo i Kaporo. Breu descripció: Per contribuir a disminuir el nombre d’infants i joves en risc social al barri de Nongo i Kaporo, a Conakry, s’ha construït un centre de joves que treballa la reinserció escolar i compta amb una biblioteca i aules d’estudi per a realitzar cursos d’alfabetització funcional i reforç escolar. També disposa d’una sala polivalent per a fer tallers de dansa, teatre i altres activitats socioculturals, una petita infermeria , i finalment, uns vestidors amb sanitaris i dutxa, perquè els joves puguin realitzar en condicions les competicions activitats esportives. Aquest 2013 s’han dut a terme diferents formacions als educadors del centre per a l’adquisició d’eines per a la seva pràctica pedagògica. Beneficiaris: 700 nens i joves Finançadors: Fons Menorquí de Cooperació i fons propis Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2009-2013

Costa d’Ivori Nom: Infants en situació de risc a Abidjan. Foyer Magone i Mamá Margarita. Breu descripció: La ciutat d'Abidjan i tot el país han estat escenari d'una recent guerra civil que ha deixat la població en una situació humanitària molt precària. El FoyerMagone i Mama Margarita són espais on els nois del carrer reben una atenció especialitzada per part dels educadors. En aquest sentit, a més de cobrir les necessitats bàsiques - alimentació, higiene, allotjament, medicaments, etc- es fa un treball molt important a nivell educatiu. Beneficiaris: Les dues cases acullen aproximadament entre 50 i 60 infants i joves ( 8 i 16 anys). Finançadors: Ajuntament de Fraga i fons propis Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2013


Etiòpia Nom: Centre d’infants i joves de Mekanissa. Breu descripció: El Youth Center (Centre de joves) Don Bosco és un centre de dia que funciona totl’any i que té com a objectiu la formació i preparaciódels joves i adolescents per assumir responsabilitatsen diversos sectors de la societat.L’ajut s’ha destinat a uniformes i material escolar,i també a l’alimentació dels infants i adolescents,que presenten índex de malnutrició importants. Al centre treballa com a voluntària des de fa nou anys una voluntària de Huesca amb la que mantenim una comunicació fluïda i constant. Beneficiaris: 400 infants i adolescents d’ entre 4 i18 anys, procedents de famílies de zones rurals. Finançadors: Entarachen-VOLS. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2013

Benín Nom: Accés a l'aigua potable i empoderament de les dones a la regió de Kandi. Breu descripció: El projecte sorgeix de la necessitat d’accés a l’aigua de les localitats de Banikani, Kofoïssa, Kassakou i Pade, al nord-est de Benín, agreujada en els últims anys per l’extrema sequera. El projecte també té com a objectiu contribuir a millorar les condicions sanitàries i la implementació en la gestió de béns públics a través de la creació de comitès de gestió de pous. Beneficiaris: 220 persones directament. Finançadors: Ajuntament de Lleida. Situació projecte: En curs. Anys d’execució: 2012. Previsió finalització: 2013. Nom: Accés a l'aigua potable i empoderament de les dones a Akoitchou. Breu descripció: El projecte sorgeix de la necessitat d’accés a l’aigua de la localitat de Akoitchou al nord-est de Benín, agreujada en els últims anys per l’extrema sequera. Es un poble on només hi ha un pou d’aigua no potable. La construcció d’un pou facilitarà entre d’altres l’assistència a l’escola. Beneficiaris: Finançadors: Ajuntament de Lleida. Situació projecte: En curs. Anys d’execució: 2013 Previsió finalització: 2014


Nom: Reconstrucció i equipament del Foyer Don Bosco de Kandi. Breu descripció :El Foyer Don Bosco de Kandi acull a nens i nenes que no poden estar amb les seves famílies. S’ha pogut fer de nou la pavimentació del pati, així com la construcció de dutxes. Amb el projecte hem reconstruït el Foyer i l’hem equipat, reforçant aquesta missió tan necessària al Nord del país. Beneficiaris: 30 nens i nenes Finançadors: Ajuntament de Palautordera, Ajuntament de Fraga i fons propis Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2013

Nom: Moi Aussi. Una proposta de formació més enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau. Breu descripció :Projecte de formació per a cinc grup de dones analfabetes de cinc poblats diferents per tal de capacitar-les en l’inici de petits negocis i la seva gerència permetent augmentar el nivell d’ingressos familiars tot empoderant les dones. Aquest primer any del projecte s’ha elaborat la guia per a la formació en gestió per a dones analfabetes i s’ha fet una primera formació a la granja per als grups del cinc pobles participants. Una educadora està fent el seguiment de l’inici de la implementació de la tècnica productiva així com de l’entrega del kit d’iniciació a cada una de les participants. Beneficiaris: 100 dones analfabetes Finançadors: Ajuntaments de Sant Boi, Mataró, Huesca, Jaca, Alella i fons propis Situació projecte: En curs Anys d’execució: 2013-2015


AMÈRICA LLATINA Paraguai Nom: Adquisició de material esportiu per l’oratorio Don Bosco (Fernando de la Mora) Breu descripció: A través del joc, de les activitats lúdiques i esportives, es procura l’educació integral dels nois i noies en situació de vulnerabilitat. Es vol millorar la qualitat educativa dels infants en situació de dificultat a través de l’esport i les activitats lúdiques. El projecte vol dotar al centre d’un equipament adequat per a dur a terme la seva acció educativa amb qualitat. Beneficiaris: 400 nois i noies des dels 4 fins als 25 anys. Finançadors: Fundació Nous Cims i fons propis Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2013-214 Previsió finalització: juny 2014

Perú Nom: Plaques solars per a la casa d’acollida de nenes i joves d’Ayaviri Breu descripció: La casa d’acollida per a nenes i joves que dirigeixen les Filles de Maria Auxiliadora presents a aquesta població de l’altiplà peruà, acull a noies menors d’edat que, per diferents circumstàncies, han quedat sense suport familiar. La llar és casa seva i es vetlla pel seu desenvolupament integral. S’ha pogut finançar la instal·lació de plaques solars que permeten que a la casa es puguin dutxar i rentar amb aigua calenta. Beneficiaries: 33 nenes acollides Finançadors: Fons propis Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2013


EMERGÈNCIA FILIPINES En ocasió de la devastació causada pel tifó Yolanda a les Filipines, ens vam unir a la crida de la Federació Mundial Don Bosco Network per atendre els milers d’afectats. La família salesiana present a la regió va posar a disposició les seves instal·lacions i el seu personal per atendre les famílies que van perdre casa seva. Alguna de les presències salesianes es va convertir en centre de coordinació estatal de les tasques humanitàries. Es van enviar 10.070€ per a l’atenció de l’emergència que va consistir en la distribució d’aliments i articles de primera necessitat a les famílies afectades. Els darrers dies de l’any s’ha definit el pla de reconstrucció que es durà a terme a la regió de Canduh, devastada pel tifó.

ALTRES APORTACIONS A PROJECTES Nom: Beques per a estudiants al Centre Père Michel de Bamako (Mali) S’ha donat suport a alguns joves estudiants del centre de formació professional de la capital de Mali, on se’ls ofereix una capacitació tècnica així com una formació integral en els diferents aspectes personals. Beneficiaris: 30 nois que estudien al Centre Finançadors: Associació Catalana d’Ajuda al Sahel

Nom: Suport mèdic a una adolescent de Guinea Conakry. Breu descripció: Aquesta col·laboració ha permès cobrir els costos de trasllat fins a Catalunya d’una nena de 12 anys de Conakry per a ésser intervinguda d’una queratoplàstia a la Clínica Barraquer, seguir el tractament necessari per a la seva recuperació, i el posterior viatge de tornada al seu país.


Voluntariat internacional El voluntariat internacional l’entenem com una eina de transformació social, i és com a tal que any rere any s’ofereix la possibilitat de participar en projectes internacionals tot recolzant les nostres contraparts. És una manera de compartir i viure altres realitats, treballant després pel canvi que permeti que totes les persones puguem gaudir de les mateixes oportunitats. Aquest any ha estat un any de novetats, on junt amb la col·laboració amb projectes històrics com el de les salesianes a Ayaviri, hem tret el cap a Ghana i a Ceuta. Han estat dotze les persones que aquest estiu han viatjat de la mà de VOLS per dedicar el seu temps als altres. Quatre persones han estat a Ayaviri, dues a Ghana i sis a Ceuta.

L’Experiència de Voluntariat a Ceuta: Aquesta experiència ha estat una experiència nova. L’incloem dins el voluntariat internacional en tant que experiència de voluntariat d’estiu, tot i que s’ha realitzat en una ciutat espanyola. La comunitat amb la que s’ha treballat però ens permet referir-nos a ella com una realitat ben internacional. Durant deu dies la Cristina, la Carla, la Laura, la Mireia, en Josep Maria i en Ramón han conviscut amb les tres germanes vedrunes de la Fundación Elin compartint el seu dia a dia en el projecte d’acompanyament a les persones africanes que havent saltat la tanca o havent entrat per mar són a la ciutat de Ceuta esperant que el destí els doni una oportunitat i no els deportin. Els voluntaris i voluntàries, en el seu dia a dia, han realitzat activitats d’alfabetització i castellà, activitats lúdiques i de descoberta de l’entorn, així com han compartit espais de reflexió conjunts amb les persones africanes que estan al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) procedents de països tan diversos com Sudan, Mali, Guinea Conackry, Senegal, Congo, Nigèria, Ghana, etc...després d’haver fet una llarga travessa. Ha estat una experiència impactant, on hem descobert una nova realitat, tan llunyana i tan propera.


Experiència d’estiu: És una experiència de voluntariat d’un o dos mesos, a l’estiu, per recolzar projectes a l’Amèrica Llatina o l’Àfrica Sudsahariana, on els i les voluntàries són acollits en les comunitats des de les quals es duen a terme els projectes. Aquest any han estat sis les persones que han participat de l’Experiència d’estiu als següents projectes i països. Tema, Ghana: dues persones, dues Martes, han realitzat una experiència de voluntariat en una comunitat nova per nosaltres, la comunitat de Ashaiman, a Tema New Town, on han recolzat en activitats formatives a l’escola per a nens i nenes per tal de poder accedir a l’escola ordinària.

Ayaviri, Perú: aquest any han estat quatre les persones que han donat suport en les tasques diàries de manteniment així com en activitats de reforç educatiu a la casa d’acollida de les salesianes per a nenes camperoles que per diferent raons no poden ser assumides per les seves famílies. El nostre equip de voluntaris/es han estat la Núria, la Raquel, la Mª Angeles i en Valentín.


Experiència de voluntariat de llarga durada: Al llarg del 2013 hem anat rebent amb alegria a les persones que al llarg del 2012 van marxar a fer un voluntariat de llarga durada. La Meritxell va finalitzar el seu voluntariat a San Lorenzo el mes de març. En Santi va tornar al mes de setembre del Paraguai, com el Raúl d’Etiòpia i la Gemma de Moçambic i finalment al Novembre va tornar la Claudia del Bénin.

Formació: Tots els voluntaris i voluntàries, previ a l’activitat de voluntariat participen d’un curs de formació distribuït en tres caps de setmana, dos que s‘han dut a terme a la casa d’acollida La Llavor, a la Vall d’ Hebró, i un altre a Can Bajona, al Solsonès, dins el cap de setmana formatiu de la Moguda Juvenil Salesiana. Complementant els caps de setmana formatius, s’han realitzat dues jornades formatives obertes al públic, aquest any emmarcades sota el títol Vols un canvi? que s’han celebrat als Salesians de Sant Boi. En aquestes jornades ham treballat temes com els drets humans i la infància, la cultura de la pau, i el xoc cultural. En les formacions, pensades pels diferents tipus de voluntariat hem tingut ocasió entre d’altres de conèixer el testimoni de voluntaris i voluntàries d’anys anteriors, aprofundir en les motivacions, repensar les relacions Nord-Sud i reflexionar sobre els alternatives al model econòmic imperant així com reflexionar sobre el que vol dir tenir comprimís amb els altres. Hem conegut de la mà de professionals molt compromesos els impediments legals i administratius amb els que es troben les persones immigrades que es troben en situació irregular, i com això genera situacions d’injustícia que aboquen a molts joves i no tan joves a situacions de dependència institucional i social. Hem conegut de primera mà també els perills d’un viatge per terra i mar per arribar a Europa sortejant fronteres tancades i la duresa de viure al carrer, això de la mà de dos persones ghaneses que han volgut compartir la seva


experiència. Salesianes i vedrunes han compartit també amb nosaltres durant les formacions la seva experiència de treball amb tasques d’alfabetització, acompanyament i denúncia al voltant del fet migratori.

A setembre, com cada any, vam fer la valoració de l’experiència de voluntariat, aquest cop a Martí Codolar.


Educació per al desenvolupament CAMPANYA MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ Aquest any 2013, sota el lema "Sense profes no hi ha escola!" reivindicarem la importància de la professió docent, sense la qual, no pot exercir el dret a l'educació. La UNESCO calcula que es necessiten 1.700.000 addicionals de docents per aconseguir que l'Educació Primària Universal sigui una realitat l'any 2015. En total, uns 114 països tenen dèficit de mestres de primària, i només a Àfrica es necessita un milió. Enguany han coincidit la 13a edició de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME) amb la Setmana de lluita per l’educació pública. Aquest fet posa de manifest que lluny d’aproximarnos al plantejat pels Objectius del Mil•lenni de cara al 2015 -garantir que tots els nens i nenes acabin un cicle complert d’ensenyament primari i eliminar la desigualtat de gènere en l’ensenyament primari i secundari- la realitat va en la direcció contrària. L’accés a una educació de qualitat està avui en entredit no només als països empobrits sinó també a casa nostra on les retallades en aquesta política pública es tradueixen en un desmantellament d’aquesta, fet que òbviament té i tindrà un impacte directe en el futur de la nostra societat.

Per cridar l'atenció sobre aquesta situació, la Campanya Mundial per l'Educació es van elaborar i distribuir unes unitats didàctiques adreçades a totes les etapes educatives. Enguany destacà l’activitat "Posa teu profe al mapa". Els resultats obtinguts al final de la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació van ser lliurats a la Comissió de Cooperació del Congrés dels Diputats per exigir-los que destinin els recursos necessaris perquè l'Educació per a Tothom sigui una realitat com més aviat millor .


POBRESA ZERO El 17 d’octubre, dia internacioanl contral la pobresa, entitats socials i de cooperació, i col·lectius de professionals de l’àmbit social vam organitzar un acte reivindicatiu que pretenia sensibilitzar la ciutadania sobre l’augment de la pobresa al nostre país i a nivell global, i fer una crida a la classes política i a tota la ciutadania perquè s’impliqui en la seva lluita. Després de la lectura d’un manifest, es va “enviar” un gran sobre a tota la ciutadania amb l’eslogan de la jornada “la pobresa és evitable! Contra les desigualtats: justícia social.

ESPIRAL SOLIDÀRIA L’Espiral Solidària busca la creació d’espais de formació-reflexió-acció sobre temes d’interès social.

Aquest any hem fet la primera formació per dinamitzadors i dinamitzadores de l’Espiral. Va ser una jornada per a presentar els materials i compartir l’experiència personal dels participants entorn al tema abordat. El primer tema elaborat i treballat ha estat el Consum Responsable que aborda tres grans àmbits del consum: l’alimentació, la roba i la tecnologia. Es presenten diferents dinàmiques per conèixer com s’elaboren aquests productes i quines eines tenim a l’abast com a consumidors per a potenciar aquelles formes i espais de producció i distribució que són responsables social i mediambientalment. Alguns centres i delegacions ja han començat a dinamitzar els seus propis espais de l’Espiral.


PUBLICACIONS Durant aquest any hem participat en l’elaboració de dos documents que recullen l’aportació de l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global a la construcció d’un món més equitatiu. En el marc de la Federació Catalana d’OND s’ha treballat en el manifest pel dret a una educació transformadora que recull el posicionament sobre educació de les entitats membres i els reptes per assumir des de la comunitat educativa. La Coordinadora d’ ONGD dels Salesians va convocar un Seminari amb experts i personal de les ONGD membres per a reflexionar sobre l’aportació de l’Educació per al Desenvolupament en els diferents àmbits educatius salesians. Fruit del seminari s’ha editat la publicació “La Educación para el Desarrrolo en la educación salesiana”.


Mobilització i Delegacions Barcelona-Navas Aquest any el tradicional Sopar-Espectacle Solidari va ser en benefici del projecte Mou Aussi de capacitació i formació agropecuària de dones en l’àmbit rural d’Ouémé Plateau a Benin i va comptar amb els espectacles de bombolles de Bubble-Màgic i una exhibició de Swing/ lindy-hop a càrrec de l’escola de ball Lindyhop.cat. La Cursa Solidària ,en la seva setena edició ,va tenir lloc al mes de Maig, en el cap de setmana de Mª Auxiliadora. Aquest canvi de data va suposar una major participació en totes les categories. El bon temps ens va permetre obrir una nova categoria infantil, la Cursa dels Petits, per a nens i nenes de 0 a 4 anys. Tot un èxit!. A nivell de districte ,s’ha continuat participant de manera activa en el Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de Sant Andreu i en les activitats promogudes per les entitats que hi formen part: la Festa del comerç just i el consum responsable amb la instal·lació d’un estand de venda de productes i la Tardor solidària amb la dinamització d’un cinema-fòrum. La venda de productes d’alimentació i artesanies i la difusió del principis del Comerç Just en la nostra parada es continua realitzant un cop al mes amb un públic molt fidel i compromès.

Ciutadella Durant aquest any a la delegació de Ciutadella hem tingut diferents visites i testimonis en primera persona dels projectes de cooperació que recolzem desde VOLS: en Rafel Sabé ens presentà la seva experiència missionera, en Xec Marquès ens presentà el projecte del Centre de Joves executat a Conakry (Guinea) i la Isabel Pérez i la Pepi Soto ens van presentar la seva experiència de voluntariat internacional a Ayaviri (Perú). Enguany també hem tingut els Berenars solidaris organitzats pels alumnes d'ESO (un dia per setmana una classe porta pastes i la resta d'ESO compra el berenar). Es va participar de la jornada de portes obertes amb la instal·lació de la botiga solidària i l’exposició del projecte anual.


Al mes de maig i juny es duren a terme unes berenetes solidàries al carrer amb la col·laboració dels amics de l'Obra Salesiana. També es va participar de la Festa solidària de final de curs de l'escola amb berenetes, jocs, tallers i rifes. Els alumnes de 4t d'ESO van eleborar el tríptic informatiu sobre el projecte que aquest any vam dedicar a Guinea amb el missioner Xec Marquès.

Huesca Entarachén-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com és tradicional amb la campanya Luces por Etiopía amb la col·lecta al carrer, l’edició del calendari “cuaderno de viaje” i l’actuació de teatre a càrrec de la companyia “Ni que fuera esto París”. El III Concurs fotogràfic “Unviaje a la esperanza” va ser tot un èxit. L’exposició de fotografies del concurs ha recorregut diferents nombrosos espais al llarg de l’any: el Centre Cultural Matadero, la Cafeteria Garabato, la Cafeteria Le Petit Chat Noir, l’Hospital San Jorge i l’Hospital Provincial Sagrado Corazón. Es van celebrar les VIII Jornades de sensibilització “Construyendo solidaridad”, que van incloure una taula rodona sobre la pobresa, la projecció de pel.lícules i curts cinematogràfics, una xerrada sobre la realitat del Txad i la Festa de l’Esperança.


S’han fet nombroses activitats de captació de recursos i sensibilització: participació en el comerç “cierre del Coso” amb la botiga solidària, en la Jornada solidaria en el dia de San Jorge y en la Carrera Solidaria del Col·legi salesià. També s’ha participat en la mostra agroecològica en ocasió de les Festes del barri de Mª Auxiliadora i en la celebració del 40è aniversari del CB.Bosco. S’ha dut a terme el taller de reciclatge i etiquetatge de joguines, amb els posteriors mercats de joguines i botiga solidària a les festes del Club de Futbol Salesianos, la Festa de la Unión dels AA.AA., les festes del barri i a la festa final de curs del Col·legi. També s’ha estat present a la Fira de Yéqueda.

La I Correría Popular del Pilar es va realitzar en benefici de VOLS. S’ha participat a la ”Jornada del comerç del barri de Maria Auxiliadora al carrer” i a la venda d’artesania i comerç just del mercat organtizat per l’associació Plata y Albahaca, i a les jornades de portes obertes de la Plataforma logística Walka. Es va comptar amb la representació de Mamma Mia al Teatro Rubilizio de Monzón. I per acabar l’any s’ha fet l’edició del Calendari Solidari 2014 a la Festa del Comerç de Huesca. S’han commemorat el dia del cooperant i el dia del voluntari juntament amb les altres entitats membres de la FAS i de la Plataforma Oscense del Voluntariado. Durant l’any s’ha participat activament en les diferents coordinadores d’organitzacions i activitats promogudes per altres entitats.

Lleida La delegació de Lleida, l’any 2013 ha participat en diferents activitats acordades durant les reunions de la Delegació. L’activitat de venda de comerç just, s’ha perllongat durant tot l’any i en diferents moments de l’any, com durant tot el mes de desembre, s’ha fet una campanya més intensa.


Al marge, hem participat de la 4ª Jornada Intercultural del Barri de la Bordeta que va girar al voltant del tema de gènere, i es va donar suport a la campanya Genera Gènere de la nostra entitat, mitjançant diferents activitats que es van desenvolupar durant tota la jornada, com van ser: el conte-contes en clau de gènere, la gimkana del gènere, l’enquesta sobre la igualtat i l’exposició Mirades de dones d’Ajuda en Acció. Durant el mes de maig i juny es va participar de les reunions organitzades per la Paeria, per a revisar i proposar el nou pla director de l’Ajuntament. Durant el mes d’octubre vàrem participar de l’activitat del Solidàrium 2013: X fira d’entitats solidàries de Lleida i XII Mostra al carrer d’informació i documentació per al desenvolupament, sota el lema: Garantir la sostenibilitat del medi ambient. En ella es va poder fer difusió de les activitats de la delegació i les propostes de voluntariat de l’entitat. També es va poder exposar al centre cívic del Barri de la Mariola, durant 15 dies l’exposició “aigua o escola”, que recolza el projecte de desenvolupament dels pous a Kandi (Guinea Conakry), que enguany la Paeria, va subvencionar. Durant el mes de desembre aquesta mateixa exposició es va portar a l’Escola Oficial d’idiomes de Lleida on va estar exposada durant 20 dies. Al marge, la delegació com a entitat membre de la Coordinadora d’ONG’s i altres moviments solidaris de Lleida, ha participat amb dos representants de les reunions mensuals de la mateixa. De les reunions del Consell Mixt de Cooperació, representant a la coordinadora.


Mataró Vam començar l’any amb la participació a la Campanya de Reis. Al mes de febrer va tenir lloc l’acte públic de cloenda del projecte de cooperació a Guinea Conakry, en el que ha participat l’Ajuntament de la ciutat, s’aprofita per donar a conèixer el nou projecte a Benin. El grup VOLS-Jove van ser els encarregats d’organitzar els tradicionals esmorzars i berenars solidaris. Un any més la Nit Solidària es va omplir d’actuacions a favor del projecte “Moi Aussi”. També vam estar presents a la festa dels Antics Alumnes i a la Festa de fi de curs. Es participà de la Mostra d’entitats del barri de Cerdanyola i de la Mostra d’entitats a Alella. Al mes d’octubre un grup de professors posen en escena l’obra de teatre Arte a la parròquia de Maria Auxiliadora. Es realitzà una trobada d’exalumnes que havien format part de VOLS-Jove.

Sabadell Des de la delegació de Sabadell s’ha participat a la Jornada de Portes Obertes del col·legi en ocasió de la festa de don Bosco, amb la celebració de la Milla Solidària, xocolatada i altres activitats. Un any més l’escola va organitzar el Festival de Màgia en benefici del projecte de cooperació de VOLS, així com també la recaptació obtinguda d’una celebració de la família salesiana de Sabadell en la que es va comptar amb l’actuació de Migueli. Un any més es va participar de la Festa de Mª Auxiliadora amb la ja tradicional Tòmbola amb gran participació de voluntariat i gran activitat durant tota la jornada. Al mes de setembre va tenir lloc la segona edició de la Jornada Solidària José Luis Macua amb


competicions esportives de 3x3 bàsquet i futbol. També va estar present la botiga solidària. Per acabar l’any es va celebrar la campanya de l’espelma aquest any sota el títol “Llum i Aigua per l’Educació (Burkina Faso)” amb gran participació de l’escola i la parròquia. El grup d’Espiral Solidària (“vuidar-me”)ha realitzat diferents activitats entorn als temes de Comerç Just i Consum Responsable. El grup d’Espiral Solidària (“vuidar-me”)ha realitzat diferents activitats entorn als temes de Comerç Just i Consum Responsable.

Sant Boi La delegació de Sant Boi ha participat de la Campanya de Nadal i Reis que l'obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Enguany s'ha organitzat un concert Gospel a càrrec del Cor de la Parròquia Montserrat en suport al projecte d’equipament esportiu de l’Oratori Don Bosco a Paraguai. També s'ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica organitzada per diferents entitats de la ciutat, així com del Barrejant a l'Octubre, fira organitzada per l'ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat. L'activitat més destacada de l'any va ser organitzar i acollir la celebració del 20è aniversari de l'ONG. La celebració va comptar amb diferents moments de trobada per a infants i adults: la ginkama dels drets humans, xocolatada i berenar per a tothom, grup d’animació, “flash mob”, l’acte institucional i el sopar de voluntaris/es i amics de VOLS. Hem estat treballant en com seguir treballant la sensibilització en l'any dels 50 anys de l'obra salesiana de Sant Boi.


Terrassa Les diferents activitats realitzades durant l’any 2013 han estat dirigides a donar a conèixer el projecte “ Construir la Pau a través del Joc” a Duékoué (Côte d’Ivoire) i al mateix temps a recollir diners per aquest. La delegació de Terrassa ha realitzat diferents activitats com la Campanya de Nadal i Reis on entre seixanta i setanta voluntaris i voluntàries classifiquen, distribueixen i reparteixen regals a famílies necessitades del barri. Aquesta és una bona ocasió perquè els joves vegin altres realitats del seu propi barri o ciutat. Una incorporació nova d’aquest curs és la sensibilització a joves, aquest any hem realitzat el joc del desenvolupament a un esplai, els nois i noies han pogut viure les injustícies del món des d’una manera lúdica i reflexiva. L’altra activitat ha estat una sessió informativa a un institut de Terrassa a petició d’un alumne, ja que la nostra delegació va ser part del Treball de Recerca d’un jove. Com cada any la delegació participa en el marc de la Festa Major de la ciutat, una manera de donar-se a conèixer. Finalment, la última activitat de l’any és la recollida de joguines a la plaça del centre de la ciutat on els joves voluntaris recullen joguines noves per a la Campanya de Nadal i Reis, per tal de fer més notòria la nostra presència es realitzen concerts, actuacions, conta-contes o tallers.


Balanç econòmic INGRESSOS concepte SUBVENCIONS PÚBLIQUES Cooperació Sensibilització i EpD Voluntariat i funcionament ENTITATS PRIVADES Cooperació Sensibilització i EpD Voluntariat i funcionament PARTICULARS Cooperació Sensibilització i EpD Voluntariat i funcionament QUOTES SOCIS ARTESANIA I COMERÇ JUST VOLUNTARIAT INTERNACIONAL INGRESSOS FINANCERS TOTAL

Executat 132.449,12 110.308,05 20.287,13 1.853,94 111.224,89 66.954,89 800,00 43.470,00 117.625,23 113.564,90

% sobre el total 33,3%

27,9%

29,5%

4.060,33 13.351,80 10.215,78

3,4% 2,6%

13.200,00 1,87

3,3% 0,0%

398.068,69 €

DESPESES concepte COOPERACIÓ Àfrica Amèrica Personal Àsia SENSIBILITZACIÓ I EPD Campanyes Personal VOLUNTARIAT INTERNACIONAL formació i estades voluntariat Personal DESPESES DE GESTIÓ Despeses de personal Serveis exteriors Despeses de funcionament ARTESANIA I COMERÇ JUST FORMACIÓ INTERNA DESPESES FINANCERES TOTAL

RESULTAT DE L'EXERCICI

% sobre el total 288.083,64 € 73,2% 260.023,57 € 7.580,00 € 6.300,00 € 14.180,07 € 26.251,72 € 6,7% 2.846,72 € 23.405,00 € Executat

27.189,39 € 11.964,39 € 15.225,00 € 45.202,11 € 28.020,00 € 6.009,26 € 11.172,85 € 5.744,50 € 260,00 € 739,80 €

393.471,16 €

4.597,53 €

6,9%

11,5%

1,5% 0,1% 0,2%


INGRESSOS SUBVENCIONS PÚBLIQUES (33,3%) ENTITATS PRIVADES (27,9%) DONATIUS PARTICULARS (29,5%) QUOTES SOCIS (3,4%) ARTESANIA I COMERÇ JUST (2,6%) VOLUNTARIAT INTERNACIONAL (3,3%)

DESPESES COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (73,2%) SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ (6,7%) VOLUNTARIAT INTERNACIONAL (6,9%) DESPESES DE GESTIÓ (11,5%)


Amb el suport de ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Ajuntament d’Abrera Ajuntament d’Alella Ajuntament de Barcelona Ajuntament Castell-Platja d’Aro Ajuntament de Fraga Ajuntament de Huesca Ajuntament de Jaca Ajuntament de Lleida Ajuntament de Mataró Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Diputación Provincial de Huesca Generalitat de Catalunya. Benestar Social i Família

ENTITATS PRIVADES Fundación Cajasol Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya Fundació Maria Auxiliadora Fundació Sant Joan Bosco Fundació Magone Fundació Nous Cims Edebé

Agraïm la col·laboració de: Salesians. Salesianes. Salesians Cooperadors. Moguda Juvenil Salesiana.

Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Memòria d'activitats 2013  

Memòria d'activitats 2013  

Advertisement