__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA

2011

VOLS_MEMORIA 2011.indd 1

25/05/12 14:41


VOLS_MEMORIA 2011.indd 2

25/05/12 14:41


MEMÒRIA 2011

Presentació 1.Forma jurídica i organigrama

L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2011 la composició de la Junta ha estat la següent: • • • • • • • • • •

Marta Queraltó. Presidenta Vicky Herrero. Vicepresidenta Marta Casas. Secretària Josep Mª Torrents. Tresorer Joan Marquès. Vocal Raquel Noaín. Vocal (fins al setembre) Gadi Pons. Vocal Joan Plans. Vocal Mónica Rodríguez. Vocal (incorporació al setembre) Tere Filizzola. Vocal

2.Números de registre

El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres: • Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. • Registre Nacional d’Associacions (Ministeri de l’Interior) amb el número 589.114. • Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. • Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h0097/2007. • Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3.

3.Origen i vinculacions de l’entitat

VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. Als Estatuts de l’Entitat es defineix la participació d’aquestes Institucions i es reserven dues places de la Junta Directiva per a cadascun d’aquests tres grups.

VOLS - MEMÒRIA 2011

3 VOLS_MEMORIA 2011.indd 3

25/05/12 14:41


4.Missió, visió i valors

VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

Missió

La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

Visió

VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on: • el voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social; • l’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable; • els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions; • s’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió.

Valors

VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupament en els següents valors: • Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà. • Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària. • Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització. • L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament. • Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament. • Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen. • Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco. • Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic. VOLS - MEMÒRIA 2011

4 VOLS_MEMORIA 2011.indd 4

25/05/12 14:41


5. Pertinença a xarxes

VOLS és membre de la Federació Catalana d’ONGD per al Desenvolupament (FCONGD), de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA). Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Badalona, Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida.

6. Àmbit territorial d’actuació

VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Badalona, BarcelonaNavas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca.

7. Composició de l’Assemblea General

El número de socis i sòcies de l’entitat és de 216, convocats en Assemblea General el 30 d’abril. A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2011.

8. Recursos Humans

L’entitat compta amb uns 300 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació i voluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb tres persones contractades amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació i Voluntariat.

VOLS - MEMÒRIA 2011

5 VOLS_MEMORIA 2011.indd 5

25/05/12 14:41


VOLS - MEMÒRIA 2011

6 VOLS_MEMORIA 2011.indd 6

25/05/12 14:41


AL SUD Projectes de Cooperació On treballem

Des de fa 20 anys VOLS dóna suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina. I molt especialment en alguns dels països que conformen l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín, Mali i Burkina Faso. A part de mantenir una col·laboració molt estreta amb Etiòpia, Madagascar, Marroc, Gabon i Camerun, ubicats en punts dispersos del continent africà. A l’Amèrica Llatina se centra sobretot al Perú, Paraguai, República Dominicana i en algunes comunitats rurals de Mèxic.

Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH)

Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions: • • • • •

Taxa molt elevada d’analfabetisme. Escolarització molt baixa. Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. Infraestructures viàries precàries. Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses, taxes d’atur molt importants, etc.

Inestabilitat política

El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat.

VOLS - MEMÒRIA 2011

7 VOLS_MEMORIA 2011.indd 7

25/05/12 14:41


Àmbit d’actuació

Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social. En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a: • • • • • • • •

Escoles de primària i secundària. Centres de formació professional. Cases d’ acollida per a infants del carrer. Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. Residències per a estudiants. Biblioteques. Tallers per a la promoció de la dona. Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament.

La nostra contrapart

Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid amb una contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. Ara més que mai, en aquests moments de crisi, és un repte seguir treballant per la justícia arreu, tant al nord com al sud.

VOLS - MEMÒRIA 2011

8

VOLS_MEMORIA 2011.indd 8

25/05/12 14:41


El treball en xarxa.

Una de les línees estratègiques de VOLS és potenciar el treball en xarxa en els diferents àmbits d’actuació, i per tant, també en els projectes de cooperació al desenvolupament. Des de 2009 VOLS forma part de la Federació Catalana d’Ong’s pel Desenvolupament (FCONGD) que agrupa la majoria d’entitats de cooperació del nostre territori català i és membre molt actiu en les diferents comissions de treball, especialment a la Comissió d’Educació i a la de Comunicació. De la mateixa manera, també forma part de la Federació Aragonesa de Solidaritat (FAS). Pertànyer a la FCONGD permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Durant el 2011 VOLS ha presentat un projecte conjunt amb l’ONGD Solidaridad Don Bosco al Senegal, però la limitació dels pressupostos per a cooperació ha fet que no hagi estat subvencionat. Però la nostra intenció és seguir treballant en xarxa, i per a l’any vinent, tornar-nos a presentar conjuntament i ampliar el nombre de projectes presentats en agrupació. Cada cop més, la tendència és unir esforços i presentar projectes conjunts amb altres ONGD del nord. En el fons es tracta de coordinar - se millor i buscar sinèrgies entre les entitats.

VOLS - MEMÒRIA 2011

9

VOLS_MEMORIA 2011.indd 9

25/05/12 14:41


El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats

Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

VOLS - MEMÒRIA 2011

10 VOLS_MEMORIA 2011.indd 10

25/05/12 14:41


Projectes

Àfrica

VOLS_MEMORIA 2011.indd 11

25/05/12 14:41


República de Guinea Nom: Suport educatiu, sociocultural i esportiu pels joves del barri de Nongo i Kaporo (Conakry). Breu descripció: Per poder disminuir el nombre d’infants i joves en risc social al barri de Nongo i Kaporo, a Conakry, s’ha construït un centre de joves que comptarà amb una biblioteca, aules d’estudi, cursos d’alfabetització funcional, reforç i reinserció escolar, una sala polivalent per realitzar tallers de dansa, teatre i altres activitats socioculturals. I també amb uns vestidors amb sanitaris i una petita infermeria perquè els joves puguin realitzar amb més condicions les competicions activitats esportives. Beneficiaris: 700 infants i joves dels barris de Nongo i Kaporo. Finançadors: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Diputación de Huesca, Fons Menorquí, Ajuntament de Mataró

VOLS - MEMÒRIA 2011

12

VOLS_MEMORIA 2011.indd 12

25/05/12 14:42


Nom: Residència d’estudiants per als joves de les zones rurals de Kankan. Breu descripció: S’està construint una casa d’ acollida amb allotjament per a 48 estudiants que provenen de les zones rurals de la regió de Kankan i que tenen dificultats per accedir a una formació. El projecte s’emmarca en l’entorn del Centre Professional Don Bosco que ofereix formació professional en les especialitats d’electricitat, mecànica d’automoció, mecànica general i soldadura, així com altres activitats de formació i promoció als joves de la regió. Beneficiaris: 48 joves de les zones rurals de Kankan. Finançadors: Ajuntament de Terrassa, Fons propis.

Nom: Reforç i actualització del Centre Professional Don Bosco de Kankan Breu descripció: S’ha dotat al Centre Professional Don Bosco de Kankan dels recursos necessaris per millorar les instal·lacions i equipaments amb la finalitat de poder oferir una millor qualitat en les especialitats d’electricitat, mecànica d’automoció i automotriu, mecànica general i soldadura. El reequipament, a més de millorar la qualitat formativa ha permès l’ampliació de l’alumnat del centre, aconseguint que els joves amb menys recursos, procedents de zones rurals amb una història de fracàs escolar important, puguin accedir a una formació que els ofereix una sortida professional d’incorporació al món laboral. Beneficiaris: 180 estudiants. Finançadors: Fons propis de l’agrupació ONGD Solidaridad Don Bosco i VOLS, Oficina Caixa-Bank.

VOLS - MEMÒRIA 2011

13

VOLS_MEMORIA 2011.indd 13

25/05/12 14:42


Etiòpia Nom: Educació no formal pels joves més pobres de Mekelle Breu descripció: Donar suport als joves més pobres del barri de Mekelle a través del suport a activitats com la música, la informàtica, l’estudi i la formació, el teatre. Beneficiaris: 450 infants i joves Finançadors: Fundació Sant Joan Bosco Nom: Millora nutricional dels infants de preescolar de Debre Zeit Breu descripció: El centre de preescolar Don Bosco Bosco de Debre Zeit hi acudeixen cada dia 100 infants per aprendre l’alfabet hamàric (llengua més parlada a Etiòpia) i l’anglès, amb la finalitat de preparar-se per a l’ inici de l’escola primària. Gairebé el 100% dels alumnes presenten desnutrició, ja que la seva situació familiar és d’extrema pobresa. Amb aquest projecte s’ofereix als infants del centre un esmorzar diari (complement nutritiu) a base de llet, sucre i pa durant un període de 6 mesos. Beneficiaris: 100 nens i nenes (3 i 6 anys). Finançadors: Fundació Sant Joan Bosco

Nom: Centre d’infants i joves de Mekanissa Breu descripció: El Youth Center (centre de joves) Don Bosco és un centre de dia que funciona tot l’any i que té com a objectiu la formació i preparació dels joves i adolescents per assumir responsabilitats en diversos sectors de la societat. L’ajut s’ha destinat a uniformes i material escolar, i també a l’alimentació dels infants i adolescents, que presenten índex de malnutrició importants. Beneficiaris: 400 infants i adolescents (entre 4 i 18 anys) procedents de famílies de zones rurals. VOLS - MEMÒRIA 2011

14

VOLS_MEMORIA 2011.indd 14

25/05/12 14:42


Benín Nom: Ampliació de la formació de secundària a l’Escola Laura Vicuña. Zogbo, Cotonou. Breu descripció: L’Escola Laura Vicuña (ELV) té la necessitat d’ampliació del cicle d’educació secundària amb la implementació del curs de Terminal, l’equivalent a l’últim curs de Batxillerat a Espanya. La incorporació d’aquest curs permetrà a l’alumnat del centre finalitzar els seus estudis de secundària en el mateix centre, millorar la seva capacitació acadèmica i preparar-los per a un millor accés al mercat laboral i obrir-los les portes a la formació universitària. Beneficiaris: 720 (tots els usuaris del Centre Laura Vicuña, incloent les noies de la Casa d’Acollida). Nº Dones: 326. Construcció d’un Pou a Ekié

Camerun Nom: Construcció d’un Pou a Ekié, a Yaoundé. Breu descripció: Perforació, construcció i electrificació d’un pou per a l’abastiment d’aigua potable al dispensari, escola maternal i oratori que la congregació de les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie té al barri d’Ekié (Yaounde). Beneficiaris: 600 persones. Alumnes de l’escola maternal, infants i joves que realitzen activitats socioeducatives a l’oratori, i beneficiaris del dispensari. Finançadors: Fons propis VOLS

VOLS - MEMÒRIA 2011

15

VOLS_MEMORIA 2011.indd 15

25/05/12 14:42


Costa d’Ivori Nom: Rehabilitació de la casa per a nens del carrer Mamá Margarita. Breu descripció: S’han realitzat tasques de millora de les instal·lacions del Foyer Mamá Margarita que acull infants del carrer. En concret s’han arreglat els banys i les dutxes, entre altres. Beneficiaris: 25 infants d’entre 8 i 14 anys. Finançadors: Ajuntament de Fraga. Nom: Promoció i millora d’una biblioteca i de l’equipament per a tallers professionals i activitats educatives, socioculturals i de lleure al barri de Koumassi. Breu descripció: El projecte vol reforçar i millorar la qualitat educativa, sociocultural, de formació professional i esportiva del centre de joves mitjançant la renovació, ampliació i adequació dels llibres de l’única biblioteca que funciona al barri de Koumassi (Abidjan) i també de l’equipament i la promoció de les diferents activitats culturals, professionals, artístiques musicals i de lleure que es duen a terme per a la promoció dels joves i les joves del barri. Beneficiaris: 800 nois/es. Finançadors: Fons Menorquí de Cooperació.

VOLS - MEMÒRIA 2011

16

VOLS_MEMORIA 2011.indd 16

25/05/12 14:42


Senegal Nom: Enfortiment i ampliació formativa de grau superior del Centre Professional Don Bosco (Thiès). Breu descripció: Es vol dotar al Centre Professional Don Bosco de Thiès dels recursos necessaris (eines, màquines i equips informàtics) per a les especialitats de mecànica i electricitat per tal d’oferir una formació de grau superior i que millori l’accés de l’alumnat al mercat laboral. Beneficiaris: 120 alumnes/as d’ entre 16 i 21 anys Finançadors: Fons propis.

Togo Nom: Enfortiment i ampliació formativa de grau superior del Centre Professional Don Bosco (Thiès). Breu descripció: Es vol dotar al Centre Professional Don Bosco de Thiès dels recursos necessaris (eines, màquines i equips informàtics) per a les especialitats de mecànica i electricitat per tal d’oferir una formació de grau superior i que millori l’accés de l’alumnat al mercat laboral. Beneficiaris: 120 alumnes/as d’ entre 16 i 21 anys Finançadors: Fons propis.

VOLS - MEMÒRIA 2011

17

VOLS_MEMORIA 2011.indd 17

25/05/12 14:42


Projectes Amèrica Llatina

VOLS_MEMORIA 2011.indd 18

25/05/12 14:42


Haití Nom: Construcció d’una escola d’infermeria a Fort Liberté. Breu descripció: El projecte millorarà la qualitat de l’ensenyament i del sistema regional d’atenció sanitària de Fort Liberté. L’Escola compta amb 4 aules (1 per curs), 1 sala de pràctiques, 1 biblioteca de medicina/infermeria, 1 sala de professors/es , 1 oficina per a la direcció, 1 oficina per a la secretaria, 1 magatzem, 1 mòdul de banys i un espai d’esbarjo per als estudiants. Les instal·lacions on es realitzaven les classes d’Infermeria van col·lapsar fa dos anys amb el terratrèmol. Beneficiaris: Més de 150 estudiants. Finançadors: Càritas diocesana de Barcelona i Fons propis.

Perú Nom: Implementació d’una sala de videoconferències i taller de líders (Piura). Breu descripció: S’ha implementat una sala de videoconferències i taller de líders per fomentar iniciatives de participació, intercanvi i transferència de millors pràctiques educatives a la comunitat, mitjançant la realització de xerrades, conferències de caràcter formatiu, transmeses per videoconferència. Beneficiaris: 300 persones. Finançadors: Fons propis. Nom: Suport a la casa d’acollida de nenes d’Ayaviri. Breu descripció: Suport a les nenes que viuen a la casa d’acollida d’Ayaviri. Algunes d’elles són orfes i d’altres viuen en zones rurals i la casa es converteix en un espai on poder residir durant la setmana i assistir a l’escola. Beneficiaris: 60 noies. Finançadors: Fons propis.

VOLS - MEMÒRIA 2011

19

VOLS_MEMORIA 2011.indd 19

25/05/12 14:42


Emergència - Costa d’Ivori Solidaritat amb les famílies desplaçades de Duékoué El 2010 va ser Haití que va necessitar l’ajut de moltes persones per refer-se del terratrèmol, i aquest 2011, la guerra civil a Costa d’Ivori ha causat centenars de milers de víctimes mortals i també ha comptat amb la solidaritat de VOLS i tot l’entorn de la família salesiana. Des de VOLS s’han enviat 12.735,81 € que van servir per donar suport a la Missió Catòlica de Duékoué, que es va convertir en un camp de desplaçats durant el mes d’abril va arribar a albergar 30.000 persones i, en l’actualitat, el nombre s’ha reduït a 5.000 o 6.000 persones.

Per la pau a la Costa d’Ivori En ocasió del conflicte a la Côte d’Ivoire es va elaborar un manifest i un recull de materials didàctics per expressar el desig de pau per als homes i dones d’aquest país. El conte de la Koué, els bons dies i bones tardes ens van posar en sintonia amb la situació de dificultat que van viure els germans i germanes de la Côte d’Ivoire, especialment els desplaçats per causa del conflicte.

VOLS - MEMÒRIA 2011

20

VOLS_MEMORIA 2011.indd 20

25/05/12 14:42


Voluntariat internacional Durant el 2011, un cop més el voluntariat internacional ha estat una eina principal pel coneixement de les realitats del Sud, essent un punt de partida per un camí de implicació i transformació personal i social a la tornada. Aquest any han estat 23 les persones que han viscut l’experiència del voluntariat al Sud amb VOLS. Els països que han acollit als voluntaris i voluntàries són: República Dominicana, Guinea Equatorial, Benin, Etiòpia, Perú, Camerun, Equador i Marroc. Totes les experiències han estat acompanyades d’un procés de formació i de tutoria personal previ i posterior a l’estada al Sud. Des de VOLS s’ofereixen tres tipus d’experiències de voluntariat.

L’experiència de Voluntariat de Llarga Durada consisteix en una es-

tada d’un any a un país d’Àfrica o Amèrica Llatina, participant dins un projecte del país, normalment de caràcter educatiu. El voluntari/a s’integra en la rutina del treball del projecte de la comunitat de destí. L’any 2011 tres persones han marxat en experiència de llarga durada a Mao (República Dominicana), a Cotonou (Benin) i a Malabo (Guinea Equatorial). A través d’elles tres estem col·laborant en tres iniciatives educatives que les nostres contraparts duen a terme. A Mao es participa en el projecte Don Bosco Amigo que forma part de la xarxa de Muchachos y Muchachas con Don Bosco. És un projecte en el que hi ha inscrits més de 200 nens, nenes i adolescents dels barris més pobres de Mao. En el projecte es dona suport pedagògic, legal, laboral, artístic, esportiu i social. La persona voluntària va realitzar l’actualització i informatització de les dades dels i les destinatàries del projecte així com tasques d’educadora en les diferents activitats i sortides que es realitzen amb ells durant l’any.

VOLS - MEMÒRIA 2011

21

VOLS_MEMORIA 2011.indd 21

25/05/12 14:42


A Cotonou es col·labora en diversos projectes: Als Espace Éveil que són escola maternal per a nens de 3 a 5 anys, situats els barris més pobres. Hi ha un professor/animador beninès i les voluntàries hi donen suport. Es dóna suport a la barraca del mercat on les nenes que treballen al mercat venent coses poden venir a descansar, jugar o simplement parlar. També es fa assistència al Foyer, la casa d’acollida per a nenes, donant suport a tasques escolars. A la Maison de l’Espérance que és un centre de formació per a joves menors de 18 anys que no tenen els mitjans per pagar-se una formació, on aprenen cuina, pastisseria, fer sabó o fer pa, i també es fan altres activitats lúdiques. A l’escola Laura Vicuña es fa l’animació de l’activitat cultural juntament amb una animadora beninesa de l’escola. Els caps de setmana es dinamitza l’oratorio per als nens i nenes del barri. A Malabo, al barri d’Elá Nguema s’està donant suport a l’escola primària, fent classes als alumnes. Les tardes es fan classes als nens i nenes del barri i també classes de llengua a la presència de Waiso Ipola. Els caps de setmana es dinamitza l’oratori amb tallers de música i altres activitats de lleure.

L’experiència de Voluntariat de Curta Durada consisteix en una es-

tada d’un o dos mesos a un país d’Àfrica o Amèrica Llatina, participant en un projecte del país, normalment de caràcter educatiu. Aquest any van ser 15 les persones que van realitzar el curs de formació i l’experiència de voluntariat a l’estiu. Els projectes en els que s’ha participat són: • Bafia, Camerun: Suport en la realització d’activitats d’estiu, classes d’informàtica i espanyol, activitats esportives i de lleure, i formació de formadors. • Zway, Etiòpia: Suport en l’organització i realització d’un casal d’estiu amb activitats esportives i lúdiques, reforç en classes d’anglès. • Mbato, Equador: Suport com a educadors/es en els centres d’acollida per a nens de carrer donant suport en els tasques domèstiques, les activitats lúdiques i de reforç. • Guayaquil, Equador: Col.laboració en el Projecte de la Fundació Chicos de la calle fent tasques d’atenció als nens, nenes, adolescents i joves treballadors del carrer i en situació de risc duent a terme programes d’atenció integral per a aquests infants i adolescents. • Andahuaylas, Perú. Casa d’acollida per a noies camperoles :suport a la casa d’acollida per a nenes camperoles, acompanyant i recolzar en totes les activitats tant a les adolescents com a les educadores: tot allò relacionat amb el dia a dia de la casa, reforç escolar, dinàmiques de grup, jocs, tallers, informàtica. • Ayaviri, Perú. Casa d’acollida per a noies camperoles: suport a la casa d’acollida per a nenes camperoles, acompanyant i recolzar en totes les activitats tant a les adolescents com a les educadores: tot allò relacionat amb el dia a dia de la casa, reforç escolar, dinàmiques de grup, jocs, tallers, informàtica. VOLS - MEMÒRIA 2011

22

VOLS_MEMORIA 2011.indd 22

25/05/12 14:42


L’Experiència Jove és un camp de treball d’intercanvi i de formació durant

15 dies al nord del Marroc (Tànger). El 2011 han estat 5 les persones participants en aquesta experiència. Els projectes acollidors han estat: • Centre de Dia Hogar Lerchundi (infància i família), Tànger, Marroc. Centre de dia per a menors fora de l’horari escolar que cobreix les mancances dels torns de les escoles públiques locals; treball social amb les famílies, seguiment mèdic i dental dels infants i campaments d’estiu. • Associació Darna, Centre Cultural d’Iniciatives Ciutadanes (infància i promoció femenina), Tànger, Marroc. Associació amb diferents projectes d’atenció social: casa d’acollida per a nois del carrer, centre de formació professional per a nois i noies, centre de formació i promoció de la dona, teatre social i residència de noies.

• Associació NADI ELFARAH Centre d’educació, esport i cultura a Kenitra, Marroc. Associació per a l’educació en el lleure d’infants i joves, mitjançant activitats esportives, culturals, artístiques i recreatives.

VOLS - MEMÒRIA 2011

23

VOLS_MEMORIA 2011.indd 23

25/05/12 14:42


Curs de formació Les persones voluntàries han participat d’un curs de formació 72 hores coordinat amb un equip de voluntaris/es que integren la Comissió de Voluntariat. Aquestes persones també realitzen un procés d’acompanyament dels voluntaris/es amb tutories personalitzades abans i després de l’experiència de voluntariat. El curs de formació ha tingut els següents continguts: dinàmiques de grup, els drets dels infants, habilitats socials i motivacions, sistema preventiu, l’estat del món i les relacions internacionals, recursos d’educació per al desenvolupament, primers auxilis en la cooperació internacional, testimonis de voluntariat, consells de salut, consells de viatge, posicionament ètic, viure el voluntariat.

VOLS - MEMÒRIA 2011

24

VOLS_MEMORIA 2011.indd 24

25/05/12 14:42


AL NORD

Educació per al desenvolupament Des de la nostra confiança en l’educació com a recurs d’empoderament i de creixement de les persones, apostem per l’estratègia del treball en xarxa per a donar eines als nostres destinataris per a viure de manera responsable i sostenible.

Campanya Mundial per l’Educació

També el 2011 VOLS ha participat activament en el grup de Catalunya de la Campanya Mundial per l’Educació, aliança internacional per persegueix assolir l’objectiu d’una educació de qualitat per a tothom. La campanya d’aquest any s’ha centrat en l’educació de les nenes i de les dones . Hem participat en l’elaboració dels materials didàctics que s’han distribuït per centres educatius de tot l’estat. S’ha elaborat una exposició que ha estat itinerant durant tot l’any per diverses poblacions i hem participat en els diferents actes en ocasió de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació.

Aigua o Escola

Un any més hem portat l’exposició i les activitats complementàries de l’activitat Aigua o Escola a diferents col·lectius i centre educatius. Aquesta iniciativa pretén donar a conèixer les dificultats de l’accés a l’educació i a l’aigua potable de la població de l’Àfrica sudsahariana, especialment les nenes i les dones que són les encarregades d’abastir d’aigua les seves llars. Els jocs per l’aigua a l’escola i els plafons de l’exposició han estat visitats i treballats per infants, joves i adults de Barcelona, Lleida, Sabadell i Sant Boi de Llobregat.

VOLS - MEMÒRIA 2011

25

VOLS_MEMORIA 2011.indd 25

25/05/12 14:42


Genera Gènere

Iniciem aquest 2011 en consorci amb Solidaridad don Bosco, campanya escolar sobre l’equitat de gènere. Reflexionar sobre les desigualtats entre sexes, analitzar els impactes que rebem dels mitjans de comunicació i ajudar a analitzar i revisar les nostres pròpies conductes al respecte són objectius de la campanya que iniciem en acabar aquest any.

Mobilització El 2011 ha estat ple d’activitats de mobilització en les que el sector de la Cooperació al Desenvolupament hem reclamat el compliment dels compromisos en matèria d’AOD de les diferents administracions públiques. Ens hem adherit a campanyes diverses per la lluita contra la pobresa i en defensa d’un model de transformació social malgrat la crisi i la manca de recursos.

Badalona

La delegació de Badalona va celebrar el Festival Solidari al mes de març en favor del projecte del Centre de Joves a Conakry. El festival es va realitzar al teatre de l’escola dels Salesians i va comptar amb la participació dels alumnes de l’escola que van preparar actuacions diverses. També es va participar de la Fira de la Solidaritat organitzada pel Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Badalona.

VOLS - MEMÒRIA 2011

26

VOLS_MEMORIA 2011.indd 26

25/05/12 14:42


Mataró

Es va iniciar l’any amb la Festa de don Bosco amb la botiga solidària i la informació sobre el projecte a Guinea Conakry amb el que s’ha participat des de la delegació. S’ha participat del programa l’Altaveu de Ràdio Mataró. Un any més han tingut lloc els tradicionals esmorzars solidaris a l’escola i la PES, juntament amb xerrades de sensibilització i activitats solidàries. S’ha participat de la Nit de la solidaritat organitzada per l’ajuntament entorn al tema “el món àrab en ebullició”. El Festival la Nit Solidària amb participació de tota l’obra salesiana de Mataró i el Festival flamenc es van celebrar en benefici del projecte de Guinea Conakry. Les reunions de la junta de VOLS i la participació al Consell de l’obra i del Consell de Solidaritat i Cooperació municipal, han estat dinàmiques habituals durant tot l’any. També s’ha participat de la 3ª Mostra d’entitats del barri de Cerdanyola de Mataró.

Barcelona-Navas

Amb la frase “de Navas a Kankan arriba la solidaritat” la delegació de Navas va animar la participació al tradicional Sopar-espectacle Solidari que va comptar amb actuacions de màgia, ball i cant. Enguany s’ha arribat a la IV edició de la Cursa SolidàriaVOLS Navas pels carrers del barri, amb participació de corredors i corredores de totes les edats. Aquestes activitats van motivar la solidaritat amb el projecte d’escola de formació professional a Kankan (Guinea). S’ha participat de manera molt activa al Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de Sant Andreu i a les activitats promogudes per les entitats que formen part: la Festa del comerç just amb la instal·lació d’un estand de venda de productes i la Tardor solidària amb la projecció i comentari de la pel·lícula Disparando a perros. Un any més s’ha fet venda i difusió dels principis del Comerç just a través de la instal·lació un cop a més de la botiga de productes d’alimentació i d’artesanies.

VOLS - MEMÒRIA 2011

27

VOLS_MEMORIA 2011.indd 27

25/05/12 14:42


Ciutadella

La delegació de Ciutadella ha dut a terme els Berenars solidaris, lligats a diferents activitats de sensibilització realitzades dins de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania. Les Festes tradicionals del mes de maig i les populars de Sant Joan han estat moments importants per donar a conèixer els projectes de cooperació vinculats, enguany en solidaritat amb Conakry. Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi s’ha impulsat el llibre solidari iniciativa que anima als alumnes a portar un llibre i comprar-ne un altre amb preu simbòlic. També ha tingut lloc la trobada formativa anual de col·laboradors/es. Enguany també han tingut ocasió de rebre visita des del Togo i han pogut conèixer més en profunditat la situació de la infància i la joventut d’aquest país africà.

Terrassa

El suport al projecte de construcció d’una residència d’estudiants a Kankan (Guinea) ha estat el motor de les diferents activitats de la delegació de Terrassa ha dut a terme. La Campanya de Nadal i Reis amb la recollida de joguines i la distribució de regals a les famílies són ocasió de participació àmplia de voluntaris i voluntàries. El concert solidari amb la participació de The Minstrels va ser una ocasió més de gaudir d’una vetllada musical i alhora ser solidaris. Els més joves van tenir el seu moment de participació a través de la Jornada de bàsquet que any rere any aplega equips que col·laboren activament. Durant la Festa Major es va participar juntament amb les altres entitats de la ciutat de les activitats programades. Especial ressó va tenir la Campanya Mundial per l’Educació a través de l’exposició a totes les biblioteques municipals de la ciutat, els conta-contes per als més petits i els cinema-fòrums que van comptar amb una alta participació. Es va concloure l’any amb l’organització del Quinto solidari ple de premis, de sorpreses i sobretot de participació i solidaritat.

VOLS - MEMÒRIA 2011 28

VOLS_MEMORIA 2011.indd 28

25/05/12 14:42


Sabadell

En solidaritat amb el projecte del Centre de joves a Conakry (Guinea) va tenir lloc el III Festival de màgia a l’escola salesiana de Sabadell. Les dues sessions del festival es completaren amb activitats relacionades amb la màgia per a infants i joves. També va haver-hi una rifa i diverses activitats populars. El ja tradicional esmorzar solidari va motivar als alumnes de l’escola a col·laborar amb el projecte de VOLS. Gràcies a la col·laboració de voluntaris/es i comerciants es va celebrar la Tòmbola en la que amb una petita aportació econòmica era possible accedir a premis diversos. També aquest any ha tingut lloc la campanya de l’espelma sota el lema “llum per a l’educació”.

Sant Boi

La delegació de Sant Boi ha dedicat bona part del seu treball a repensar i reflexionar sobre les accions que duen a terme. S’ha participat de la campanya de Nadal i Reis que l’obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. També s’ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica celebrada a la plaça del Mercat de la Muntanyeta, a través dels jocs d’Aigua o Escola. Al mes de juny va tenir lloc la projecció del documental Les llagues de la infància sobre la infància treballadora al Perú, amb el comentari i reflexió posterior. Vam participar del Barrejant’11 a l’Octubre, fira organitzada per l’ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat. S’ha fet una assemblea per als socis propers a la delegació de VOLS-Sant Boi amb l’exposició de les activitats que portem a terme aquest curs i les nostres motivacions. Estem organitzant un Concurs de dibuix per nois/es de les escoles de Sant Boi. El curs vinent iniciarem la difusió del mateix. A través del Consell de Solidaritat i Cooperació s’està en relació amb la resta d’entitat solidàries de la ciutat i es va estar presents al Barrejant, lloc de trobada de totes les organitzacions.

VOLS - MEMÒRIA 2011 29

VOLS_MEMORIA 2011.indd 29

25/05/12 14:42


Huesca

Entarachén-VOLS va començar l’any, com ja és tradició, amb la Campanya Luces por Etiopía, amb el calendari solidari Un viaje a la esperanza i la col·lecta al carrer. Enguany destaca la col·laboració de Amigo Invisible. Es va realitzar la representació teatral “Dictado.com” del Col·legi d’adults, així com la participació a la campanya de Mans Unides. S’ha dut a terme la sisena edició de les Jornades de Sensibilització sota el títol “Construyendo Solidaridad”. Es van posar a la venda artesanies de comerç just i el taller de reciblat de joguines en solidaritat amb la Costa d’Ivori. Especialment motivant va ser el testimoni de la Teresa, voluntària a l’obra salesiana de Mekanissa (Etiòpia), projecte entorn al que gira bona part de l’activitat de la delegació. L’exposició Asomarse a Etiopía va ajudar a acostar la població a la realitat del país africà. Una xocolatada i jocs al carrer animaren la solidaritat per la banya d’Àfrica. S’ha participat a les reunions de la FAS, el dia internacional del Voluntariat de la Plataforma Oscense del Voluntariado, diferents xerrades i participació en multitud d’actes i mobilitzacions completen l’activitat d’aquesta activa delegació.

Lleida

La Delegació de VOLS a la ciutat de Lleida va participar en l’organització de la Setmana Intercultural de La Bordeta amb l’exposició Fem del món la terra de tothom, jocs Aigua o Escola i la festa intercultural. S’ha participat mensualment de les assemblees de la Coordinadora d’ONG’s i AMS i es participa del consell mixt de cooperació de la Paeria en representació d’aquesta, també es va presentar la Campanya Mundial per l’Educació a l’administració municipal i s’ha participat del Solidàrium que és la festa de les entitats socials i solidàries de la ciutat. S’ha fet difusió de l’entitat i del projecte del Centre de Joves a Conakry, s’han posat a la venda productes de Comerç Just i s’han celebrat les reunions habituals de coordinació de la delegació i amb el Consell de l’obra salesiana a Lleida.

VOLS - MEMÒRIA 2011

30

VOLS_MEMORIA 2011.indd 30

25/05/12 14:42


VOLS - MEMÒRIA 2011

31

VOLS_MEMORIA 2011.indd 31

25/05/12 14:42


VOLS - MEMÒRIA 2011

32

VOLS_MEMORIA 2011.indd 32

25/05/12 14:42


Balanç econòmic INGRESSOS CONCEPTE

IMPORT 2011 (Euros)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES Activitats de cooperació Activitats de sensibilització i EPD

154.193,57 110.937,15 43.256,42

AJUTS D’ENTITATS DIVERSES Ajuts per a cooperació Ajuts específics. Emergència d’Haití Ajuts per al voluntariat i funcionament

290.134,92 88.017,50 176.201,00 25.916,42

DONATIUS DE PARTICULARS Donatius per a cooperació Donatius i donacions. Emergència d’Haití Donatius per a activitats de sensibilització i EPD Donatius per al voluntariat i funcionament

274.307,42 96.343,82 172.094,60 250,00 5.619,00

QUOTES SOCIALS ARTESANIA I COMERÇ JUST APORTACIONS DEL VOLUNTARIAT INTERNACIONAL INGRESSOS FINANCERS

14.473,00 16.012,29 23.676,69 4,74

TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2011

772.802,63

DESPESES CONCEPTE

IMPORT 2011 (Euros)

APORTACIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ Àfrica Amèrica Emergència d’Haití

601.995,11 243.384,13 18.760,00 339.850,98

SENSIBILITZACIÓ I E.P.D. Campanyes

2.371,59 2.371,59

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL Formació i estades del voluntariat

28.530,05 28.530,05

DESPESES DE GESTIÓ Despeses de personal Serveis exteriors Despeses de funcionament

130.401,77 104.900,87 12.098,34 13.402,56

COMPRES ARTESANIA I DE “COMERÇ JUST” FORMACIÓ INTERNA DESPESES FINANCERES I AMORTITZACIONS

5.213,30 260,00 1.237,91

TOTAL DESPESES - EXERCICI 2011

770.009,73

RESULTAT DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2011

2.792,90

VOLS - MEMÒRIA 2011

33

VOLS_MEMORIA 2011.indd 33

25/05/12 14:42


AMB EL SUPORT DE

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

VOLS - MEMÒRIA 2011

34

VOLS_MEMORIA 2011.indd 34

25/05/12 14:42


VOLS - MEMÒRIA 2011

35

VOLS_MEMORIA 2011.indd 35

25/05/12 14:42


MEMÒRIA

2011 VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI TEL. 93 203 88 08 FAX 93 205 49 71

www.ongvols.org vols@ongvols.org

VOLS_MEMORIA 2011.indd 36

25/05/12 14:42

Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Memòria d'activitats 2011  

Memòria d'activitats 2011  

Advertisement