Posicionament EPD - VOLS

Page 1

L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIA VOLS-Voluntariat Solidari-

VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud. La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

JUSTIFICACIÓ L’any 2010 es va aprovar el Pla Estratègic pel període 2010-2014 que establia com una de les principals línies estratègiques de treball l’elaboració d’un document de posicionament en Educació per al Desenvolupament. Aquest document té com a objectiu definir i formalitzar una estratègia d’Educació per al Desenvolupament, per ajudar en la construcció d’una societat compromesa amb l’eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament humà i sostenible que impregni i orienti tots els nostres projectes i accions en els tres àmbits prioritaris d’intervenció de la nostra entitat (educació, projectes de cooperació i voluntariat). Aquesta estratègia d’identitat s’ha elaborat en base a un marc de referència normatiu, institucional i teòric que orienta les iniciatives d’Educació per al Desenvolupament de la Cooperació Espanyola i s’ha complementat amb les nostres experiències i bones pràctiques en Educació pel Desenvolupament. El present document ha estat elaborat per la comissió d’educació de VOLS recollint les aportacions i reflexions dels diferents agents de l’entitat.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971


QUÈ S’ENTÉN PER EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT? El concepte d’EpD és un concepte viu i dinàmic que necessàriament ha d'estar en constant revisió per aconseguir que respongui a la canviant realitat social, econòmica i política.

EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE D’EPD Des de la seva aparició en els anys 40-50 fins a l’actualitat, l’Educació pel Desenvolupament ha evolucionat al llarg de les anomenades “cinc generacions”. Aquesta evolució ha estat condicionada per les diferents formes d’entendre el desenvolupament i el “subdesenvolupament” al llarg del temps, el que ha donat lloc a unes estratègies d’acció, uns valors i actituds i uns procediments característics i diferents de l’EpD en els diferents moments. En una primera etapa el paper de l’EpD es limitava a promoure campanyes de captació de fons davant situacions d’emergència. És l’anomenada etapa assistencialista, en la qual el subdesenvolupament s’entén com situacions excepcionals “d’endarreriment” que detenen el curs “normal” d’una societat. La segona generació té un enfoc desenvolupista orientat a promoure i justificar els projectes de desenvolupament de països del Sud , entenent que el “subdesenvolupament” és un “problema dels països del Sud” que no han assolit encara el model dels països industrialitzats. La tercera generació evoluciona fins una EpD crítica i solidària que promou la presa de consciència i l’anàlisi crític de la realitat, des de la convicció que son les relacions de dependència d’origen colonial les causants del subdesenvolupament. La quarta generació es centra en el desenvolupament humà i sostenible com la incorporació de temàtiques més globals i nous valors com la diversitat cultural, la sostenibilitat ambiental o l’equitat de gènere, qüestionant el model de desenvolupament tant del sud com del nord. Finalment apareix en els anys noranta la cinquena generació anomenada EpD per a la ciutadania global. Aquesta darrera generació parteix de l’evidència que la crisis del desenvolupament és global i afecta, encara que de diferent forma, al conjunt del planeta, pel que proposa l’acció organitzada de la societat civil mundial.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971

VOLS assumeix la importància de desenvolupar una educació pel desenvolupament de cinquena generació. Això significa apropiar-se a nivell intern del que implica el posicionament de la cinquena generació (estratègies d’acció, valors, actituds, coneixements, temàtiques i procediments), per decidir després com incorporar aquesta perspectiva en totes les accions.


COM ENTENEM L’EPD VOLS pren com a referent el marc conceptual que proposa la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (Juny 2007). Aquest document assumeix la següent definició d’EpD : Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante, encaminado a promover una ciudadanía global, a través de conocimientos, actitudes y valores capaces de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible. El document Educación para el desarrollo: una estrategia de cooperación imprescindible, elaborat pel grup de treball d’EpD de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) recull una altra definició: Es un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada personaresponsable y activa (comprometida), a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad –en el desarrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras ni distancias geográficas-, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. La Federació Catalana d’ONGD (FCONGD) defineix l’educació per al desenvolupament com: un procés que, a través del coneixement i l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i accions crítiques en les persones i les fa subjectes responsables i actives (compromeses), a fi de construir una societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat (entesa com a corresponsabilitat en el desenvolupament en què estem totes les persones implicades) i amb la transformació de les estructures i les relacions injustes. Partint de l’anàlisi d’aquestes definicions i de les activitats que realitzem, així com de les aportacions realitzades pels membres de la comissió d’educació, de les diferents delegacions de VOLS s’ha construït la següent definició que recull la manera com s’entén des de VOLS.

L’EpD és un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques i impulsa una ciutadania global i responsable compromesa en la transformació social.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971


Procés educatiu i participatiu: Com a procés l’EpD es duu a terme al llarg de la vida, pot començar en qualsevol moment i implica permanència i continuïtat en el temps. També evolució, adaptació i acompanyament als diferents ritmes personals. Si bé implica anticipació dels resultats que es volen aconseguir el seu objectiu no és voler arribar a un fi, sinó aconseguir en el mateix procés allò que es vol aconseguir. Això requereix d’evolució, adaptació i acompanyament als diferents ritmes personals així com d’una retroalimentació entre tots els agents que hi intervenen per aprendre de l’experiència. Com a procés educatiu ha de ser significatiu i vivencial per assolir un canvi d’actitud envers el desenvolupament integral de la persona. Els principis de l’EpD han d’estar incorporats i assumits en el Projecte Educatiu del Centre dels espais educatius on s’implementi i impregnar totes les seves activitats. L’EpD sorgeix d’una participació activa i a la vegada persegueix i vol arribar a assolir aquesta participació, implicació i compromís vers a l’altre considerant les persones protagonistes de les seves pròpies vides. Des d’aquesta perspectiva participativa el paradigma de l’exclusió/inclusió i conceptes com el voluntariat i la creació de xarxes adquireixen una gran importància. Reflexions i actituds crítiques Des de la perspectiva de l’EpD no es tracta de transmetre informació sinó de facilitar un procés de coneixement que porti a una comprensió de la realitat i a un anàlisi des d’una perspectiva crítica de les coses amb la finalitat de crear opinió, aportar alternatives i de provocar un canvi de mentalitat. En aquest sentit, l’EpD implica estar obert a nous interrogants, a altres realitats i estar oberts a la crítica i l’autocrítica.

Ciutadania global i responsable L’EpD vol construir una ciutadania responsable que sigui conscient que les nostres decisions com a ciutadans no només afecten les nostres vides sinó que també afecten les dels altres de manera que s’aconsegueixi una coherència entre el que penso, el que crec i el que faig.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971

Compromeses en la transformació social L’EpD vol crear ciutadans que tinguin el compromís com a actitud davant la vida de manera que esdevinguin agents de canvi compromesos en la transformació de les estructures i relacions injustes i en l’assoliment d’un desenvolupament humà i sostenible.


DIMENSIONS de l’EPD Actualment està àmpliament acceptat que l’EpD engloba quatre dimensions: Sensibilització, Formació, Incidència política i Investigació. La sensibilització fa referència a accions desenvolupades a curt termini. És el primer pas per la conscienciació, trencant el cercle viciós d’ignorància-indiferènciaignorància. L’educació-formació és una estratègia a mitjà-llarg temini, doncs es tracta d’un procés educatiu que pretén formar en coneixements, habilitats i valors. La incidència política i mobilització social és una estratègia imprescindible de participació de la societat civil en la presa de decisions polítiques a nivell local, nacional global, plantejant propostes alternatives orientades a la consecució del desenvolupament humà. Finalment, la investigació és una peça clau per fonamentar aquestes propostes alternatives que plantegen les altres dimensions i per analitzar en profunditat la problemàtica del desenvolupament. Es tracta de quatre dimensions interelacionades i no excloents que cal tenir en compte. Fins a la data VOLS enfoca la major part de les seves accions a les dues primeres dimensions sensibilització i formació , a través de campanyes dirigides a l’àmbit escolar i altres espais d’educació no formal, i de les Jornades formatives. Tot i que fins ara el treball de VOLS en incidència política i investigació ha estat minoritari, hem vingut donant suport a iniciatives en xarxa amb altres organitzacions. Es planteja la necessitat d’atorgar una major importància a les accions d’incidència política, sota la perspectiva que l’Educació pel desenvolupament és una eina per enfortir les democràcies donant veu a diferents col·lectius en la definició de les polítiques que afecten al seu futur. Aquesta dimensió política fa referència a la capacitat per promoure l’associacionisme, la mobilització, la participació de les persones, l’exigibilitat dels seus drets, el seu empoderament sigui quina sigui la seva condició, classe, ètnia o sexe. L’horitzó de l’EpD ha d’estar en la mobilització del teixit social i buscar la incidència sociopolítica. Aquests elements, per tant, han d’estar presents en la mesura del possible inspirant totes les nostres actuacions.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971


ÀMBITS D’INTERVENCIÓ I TIPOLOGIA D’ACTIVITATS Les accions d’EpD de VOLS han d’incloure l’àmbit formal (escoles, instituts, universitat) i l’àmbit no formal (esplais, centres oberts, centres juvenils, grups de teatre, grups de fe,..), així com l’àmbit informal que tot i no estar tan planificat adquireix cada cop més importància a la nostra societat (mitjans de comunicació, xarxes socials, ...) Les nostres accions d’EpD les podem classificar en: Elaboració i publicació de materials educatius; díptics, unitats didàctiques, exposicions, etc que donin informació per assolir un coneixement de l’estat del món. Campanyes de sensibilització e incidència política que promouen la mobilització social Campanyes educatives adreçades als diferents membres de les comunitats educatives infants, joves, pares, mares, mestres, educadors Tallers formatius adreçats a infants, joves i adults Accions formatives adreçades a agents educatius com educadors, animadors, pares, mares, voluntaris, Davant la realitat actual dels centres educatius i de les ONGs que fins ara ens hem centrat és en la realització de campanyes de sensibilització i en l’elaboració de materials, apostem per prioritzar les accions formatives adreçades als agents educatius de manera que aquests esdevinguin agents transformadors en el seu entorn. Així mateix apostem per la realització d’accions que tinguin una continuïtat i que estiguin integrades en el Projecte Educatiu del lloc on s’implementi.

Pl. Artós, 3-4 08017 Barcelona vols@ongvols.org www.ongvols.org Tel. 932 038 808 Fax 932.054.971

Aquest document és aprovat per la Junta Directiva de l’entitat el data maig 2013