CME-2013 Material didàctic Ed. Infantil, Primària i Educació no formal

Page 1

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 1

Setmana d’acció mundial per a l’educació 22 - 29 d’abril de 2013

ProPosta didàctica Per a educació infantil, Primària i educació no formal


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 2

ÍndeX introducció

1

Consideracions generals Objectius generals de la proposta didàctica Objectius generals de la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació Per aprofundir…

educació infantil

5

Objectius Capacitats Activitat 1. L’escola que volem Activitat 2. La meva escola Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

Primer cicle educació Primària

8

Objectius Competències Activitat 1. L’aula feliç Activitat 2. El clàssic de l’educació Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

cicle mitjà educació Primària

11

Objectius Competències Activitat 1. Mestres del món Activitat2. A la cerca del/la professor/a ideal Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

cicle superior educació Primària

14

Objectius Competències Activitat 1. Mestres per recordar Activitat 2. Els/les nostres mestres, el nostre futur... Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació no formal (5 - 12) anys

17

Activitat 1. Escola del professorat Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

activitat per a tots els nivells. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

21

avaluació

23

© Foto de portada: Sergi Cámara/Entreculturas


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 1

introducció

© Caroline Thomas/Action Aid

falten només dos anys Pel 2015, la data fiXada Per aconseguir l’educació Per a tots i totes, i la setmana d’acció mundial Per l’educació (same) se centra aquest any en el Professorat i en la imPortància de comPtar amb docents amb la formació adequada, amb motivació i reconeiXement.

El nombre total de nens i nenes que no van a l’escola primària o secundària s’ha reduït de més de 200 milions que n’hi havia l’any 2000 a 132 milions que hi ha el 2010, però les xifres segueixen sent molt elevades i s’han estancat des del 2008. Però fins i tot per aquells/es que van a escola aquest dret no està garantit. Aquest dret depèn que hom els proporcioni una educació de qualitat, que, com la descriu el Fòrum Mundial sobre l’Educació l’any 2000,“inclou aprendre a conèixer, a fer, a viure junts i a ser”. Fins tres quartes parts dels nens i nenes dels països d’ingressos més baixos no han après a llegir ni escriure després de dos o tres anys d’escolarització obligatòria, no cal dir que no han adquirit habilitats encara més complexes. Diversos estudis subratllen la presència a l’aula de docents ben formats com el factor més important per a l’aprenentatge. El nou informe de la Campanya Mundial per l’Educació (CME), tot nen i nena necessita un/a mestre/a. mestres preparats per a tots/es 1, senyala que calen 1.700.000 docents més per assegurar l’educació primària universal per al 2015. Aquesta és una de les raons per les quals els/les professors/es són el focus dels esforços de la SAME l’any 2013.

ben format

manca de professorat

motivat ben remunerat tractat com a professional i no com a prestador de serveis

Desde la CMEvolem transmetre dues premisses fonamentals que són necessàries per a una educació de qualitat real. La primera fa referència a la necessitat de comptar amb professorat motivat, ben format, amb bones condicions de treball. És un dret de nens i nenes, joves i persones adultes. La segona fa referència al fet que la professió docent i els/les professors/es són subjectes fonamentals del procés de l’ensenyament i l’aprenentatge. A més, és molt important que la professió docent estigui present en els debats de presa de decisions sobre les polítiques educatives. Cal un professorat format capaç de gestionar la diversitat a l’aula i els diferents nivells d’edat que tot sovint conviuen a l’aula (com passa als països en situació de postconflicte), de gestionar possibles situacions de violència o de recolzar les nenes i fomentar l’equitat.

1 http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_SPANISH_RGB.pdf 1


© ASDE

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 2

A més, la professió docent és clau a l’hora d’ensenyar a l’alumnat a donar sentit, participar i construir un món basat en valors com la pau, la democràcia, la creativitat, la solidaritat, la inclusió, el compromís amb el medi ambient i l’enteniment internacional i intercultural. La CME, des dels seus inicis, l’any 1999, ha contribuït a fer grans avenços en l’objectiu de l’educació per a totes les persones. Alguns exemples concrets d’aquests avenços són l’establiment d’un salari mínim per als/les docents al Brasil, l’eliminació de les taxes escolars a Kènia o la posada en marxa a Moçambic del programa “Escolinhas”, que acull nens i nenes de 3 a 5anys de llars sense recursos o afectades per la sida. Però malgrat que cada dia és més gran la consciència dels elevats costos socials i educatius que es deriven del fet de no invertir en educació, els esforços fets són insuficients. Per aquest motiu, sota el lema “sense profes no hi ha escola!”, aquest any la SAME vol recordar als/les governants la importància de comptar amb el nombre suficient de docents amb la formació, motivació, remuneració i reconeixement adequats, per exigir que destinin els recursos necessaris perquè l’Educació per a Tots i Totes sigui una realitat el més aviat possible. Els/les docents són un element fonamental del Dret a l’Educació. A aquesta fi, a través de Posa el/la teu/va profe dins del mapa resumirem en 5 paraules les idees clau sobre la importància del professorat, recollirem les respostes tot fent un llistat de paraules i veurem quines són les que sovintegen més. A cada aula, o per grups, formarem un núvol de paraules en el qual les paraules més recurrents apareixeran més grans. El nostre repte serà aconseguir el nombre màxim possible de núvols i posar-los dins d’un mapa. cada núvol representarà un/a dels/les docents que manquen per aconseguir l’educació per a tots i totes. Amb tots els que aconseguirem farem veure als/les nostres representants polítics/ques la importància d’invertir en la formació, els recursos i la remuneració del personal docent en els països en desenvolupament i de destinar la inversió necessària per incorporar 1.700.000 professors que calen al món. La participació en la SAME permetrà que nens, nenes, joves i persones adultes desenvolupin la competència ciutadana la definició de la qual fa referència –entre altres coses- a comprendre la realitat social en què hom viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com a comprometre’s a contribuir a millorar-la, conèixer els valors del sistema democràtic i exercir activament i responsable els drets i deures de la ciutadania. A més, en cadascuna de les activitats dirigides als diferents nivells educatius en l’àmbit formal i no formal, farem referència a altres competències, les quals contribuïm a desenvolupar.

la cme/same agraeix

a tots/es els/les docents i educadors/es que han elaborat les activitats d’aquesta proposta didàctica i a tots/es aquells/es que accepten aquests suggeriments i els treballen amb el seu alumnat. D’aquesta manera confirmen el seu compromís amb la construcció d’un món millor i amb el poder transformador de l’educació.

2


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 3

obJectiu general de la setmana d’acció mundial Per a l’educació (same) sensibilitzar la classe política i l’opinió pública sobre la importància de comptar amb professorat ben format, remunerat i motivat per assolir una educació de qualitat i sobre la necessitat d’actuar de manera urgent per a l’acompliment del dret a una educació permanent de qualitat per a totes les persones.

obJectius generals de la ProPosta didàctica 1 conèixer la realitat en què viuen milions de nens i nenes que no poden exercir el seu dret a l’educació bàsica per manca de professorat i de voluntat política en aquest àmbit. 2 valorar el dret a l’educació com un dret clau per a altres drets, que està recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la Convenció sobre els Drets de l’Infant com un element fonamental per al desenvolupament de les persones i les comunitats. 3 assumir, com a ciutadania activa, la pròpia responsabilitat envers les situacions injustes i comprendre que totes les persones podem fer quelcom per canviar-les i transformar aquesta realitat.

consideracions generals * Les diferents activitats estan plantejades tant per a l’àmbit formal com per a l’educació no formal (grups d’escoltes, ludoteques, activitats de lleure, etc.).

* Utilitzem els termes “professor/a” i “docent” per referir-nos a educadors/es, monitors/es etc., tant en l’àmbit formal com el no formal.

* Proposem per a cada cicle o grup d’edat una activitat de “reflexió” i una altra d’ “acció”, que poden portar-se a terme durant les tutories, les hores d’esbarjo, com a activitats extraescolars, etc.

* Les activitats proposades estan pensades pera diferents grups d’edat, peròes poden adaptar pera alumnat d’altres nivells. * El temps proposat per a cada activitat és orientatiu. Cada facilitador/a podrà adaptar-lo en funció de les característiques del grup, de la disponibilitat horària, etc. * Deixem en mans de cada facilitador/a la temporalització de les activitats durant els mesos de gener (data en què rebran les propostes didàctiques) i abril (data en què se celebrarà la SAME en tot el món). * Des del PDF que trobaràs a la nostra web (www.cme-espana.org) pots accedir directament a tots els enllaços que apareixen en aquest material.

3


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 4

Per a aProfundir… En aquesta proposta et plantegem activitats per treballar el tema. Tanmateix, el dret a l’educació en general i al professorat en particular són temes complexos que tenen relació amb molts altres temes. Si vols treballar-lo amb els/les teus/ves alumnes més profundament, t’indiquem alguns llocs on trobaràs activitats i materials: A la pàgina web de la campanya (www.cme-espana.org) pots trobar- les propostes didàctiques de les SAME anteriors:

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Dret a una educació primerenca de qualitat

Dret a l’educació de dones i nenes

Finançament de l’educació

Alfabetització de persones joves i adultes

Educació i exclusió

Dret a l’educació

Docents

Al canal de youtube de la cme (http://www.youtube.com/user/CMEspain) pots trobar vídeos d’interès relacionats amb el tema. També volem animar-te a llegir els documents ia veure els vídeos que indiquem més avall sobre la importància del professorat.

Bibliografia complementària Todo niño y niña necesita un maestro. Maestros preparados para todos. CME 2012. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012. Unesco. Les enseignants et la qualité de l´éducation: suivi des besoins mondiaux d´ici 2015. Unesco 2006. Educación para todos. El imperativo de la calidad. Unesco 2005. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137334s.pdf La cuestión del profesorado: atraer, capacitar y conservar a profesores eficientes. OCDE 2004. http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/34991371.pdf Pel·lícules que aborden el tema del professorat: Profesor Lazhar. Philippe Falardeau. 2011

Ni uno menos. Zhang Yimou. 1999

La clase. Laurent Cantet. 2008

Profesor Holland. Stephen Herek. 1995

Ser y tener. Nicolas Philibert. 2001

4


© Nicolas Axelrod/Action Aid

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 5

objectius 1 Valorar la importància de la diversitat de recursos humans i materials a l’escola per optar a una educació de qualitat. 2 Sensibilitzar, a partir de la seva pròpia experiència, sobre la importància d’aprendre amb l’ajut d’un/a bon/a professor/a i poder anar a l’escola en bones condicions.

capacitats aprendre a descobrir aprendre a pensar i comunicar

activitat 1. l’ escola que volem Per portar a terme aquesta activitat hom suggereix al professorat dividir la classe en quatre grups i que cadascun s’ubiqui en un espai de l’aula. si existeix l’opció, hom recomana posar en pràctica l’activitat quan hi hagi desdoblament de classe perquè en grup reduït serà més fàcil treballar i observar les reaccions de

grup 1: no es reparteix cap material. grup 2: es reparteixen llapis de colors i fulls de paper. es reparteixen llapis, fulls de paper i es fa seure els/les alumnes a les taules. grup 4: es reparteixen llapis, fulls de paper i es fa seure els/les alumnes a les taules. A més, és l’únic grup que pot interaccionar amb el/la professor/a en el decurs de l’activitat.

5


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 6

Posteriorment, el professorat demana als/les alumnes que dibuixin allò que més els agrada fer amb el/la mestre/a a l’escola i hom els recorda que només el grup 4 pot dirigir-se al/la docent en el decurs de l’activitat. S’observen les reaccions de l’alumnat vers les limitacions de recursos materials i humans amb què es troben. Hom recomana no donar massa temps perquè els grups que no disposen de material podrien cansar-se. Per a la posada en comú es reunirà tot el grup formant un cercle i hom plantejarà als nens i nenes preguntes de reflexió: Com us heu sentit? Quin grup creieu que ho ha passat millor? Què heu trobat a faltar? Us ha mancat poder-vos comunicar amb el/la profe? Un cop acabada la conversa, el/la docent reforça la idea de la importància que a l’escola hi hagi varietat de material en condicions per poder portar a terme activitats com més diverses millor i gaudir-ne, i que, sense el recolzament docent, l’aprenentatge resulta menys gratificant.

* Totes les escoles són iguals? Tenen les mateixes coses? * Perquè hi ha escoles que tenen menys coses a les seves classes/aules? L’activitat s’acaba donant a tots els grups el mateix material que tenia el grup 4 i fent el dibuix que hom havia demanat al principi.

activitat 2. la meva escola el/la docent convida les nenes i els nens a formar un cercle tots/es asseguts/des a terra, per observar l’aula, nomenar les coses que més els agraden i per dir per a què les fan servir.

6


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 7

A partir d’aquesta conversa es tracta de vincular els elements citats amb els aprenentatges fets durant el curs tot posant l’accent en la figura del/a mestre/a en aquest procés.

* Què heu après durant el curs? Amb què? Amb qui? Les respostes dels nens i de les nenes s’aniran apuntant a la pissarra i comentant en grup per tal de ressaltar la importància de cadascuna d’elles en el procés de l’aprenentatge. Tot seguit es dividirà la classe en dos grups i se’ls demanarà que facin un mural/dibuix. El primer grup dibuixarà una classe tot incorporant al dibuix totes les coses que hem assenyalat com importants a la llista anterior. El segon grup dibuixarà una classe sense les coses assenyalades a la llista anterior. Un cop s’hagin acabat els murals es fa una posada en comú a partir de les preguntes següents que suggerim:

* Quina de les dues llistes correspon més al que és la nostra escola? Per què? Ens centrem en la figura del/a mestre/a: què penseu que passaria si no hi hagués mestres a la classe? El/la docent els explicarà que al món hi ha molts nens i nenes que no poden tenir classes ni escoles en les mateixes condicions que les seves, i que alguns/es ni tan sols hi poden anar-hi perquè allà on viuen no hi ha professors/es. Per tal de tenir present durant tot el curs la importància de poder anar a escola i de tenir bons/es professors/es hom proposarà al grup de nens/es fer una caixa de records. Dins, els/les alumnes, mestres, pares i mares hi podran anar afegint els seus records, aquells bons moments viscuts amb un/a mestre/a en la seva infància.

és que nens/es i mestre/a confeccionin al llarg del curs un diari o llibre de bons records de moments que han passat plegats.

activitat de mobilització

vegeu pàgina 21

7


© Alboan

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 8

objectius 1 Valorar la importància d’anar a escola, així com la de tots els factors que influeixen en el procés educatiu. 2 Conscienciar-se de la importància de tenir un professorat qualificat i de les conseqüències que això té en el desenvolupament individual i col·lectiu.

competències social i ciutadana aprendre a aprendre

activitat 1. l’aula feliç Per començar, proposem observar fotos de dues escoles diferents, una d’espanya i una altra d’una escola d’un país empobrit.

© Entreculturas

© Caroline Thomas/Action Aid

Per fer-ho organitzarem grups de 4 alumnes on cadascú es farà càrrec d’una funció: escriptor/a, portaveu, vigilant de fer silenci, animador/a (que controla que tots/es hi participin).

l’activitat es desenvoluparà en quatre fases

8


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 9

el/l’escriptor/a anota en una cartolina els elements que el grup anomena en observar les fotos esmentades. El/la portaveu de cada grup compartirà amb la resta de l’aula els resultats de l’observació. Després de la posada en comú el/la docent o bé un/a altre/a alumne/a, segons el curs, recollirà tot allò que s’haurà comentat en una cartolina gran sota el títol veig. El/la docent plantejarà la pregunta següent per tal que, altra vegada dividits en grups, aprofundeixin en la reflexió sobre les imatges observades: Quines diferències veieu entre les dues fotos? A partir de les respostes hom promourà el pensament sobre la realitat que es reflecteix en ambdues imatges: Què deuen estar aprenent? Com estan aprenent aquests/es nens/es? Com creieu que viuen? Penseu que tenen llibres i llibretes? Quant/es nens/es hi ha? De nou tornarem a la posada en comú i hom recollirà el resultat a la cartolina de grup sota el títol Penso. Les preguntes que no han estat respostes quedaran recollides en una altra cartolina sota el títol em demano. (Suggerim que aquesta cartolina tingui continuïtat durant el curs escolar per tal de mantenir viu el tema, afegint-hi preguntes i trobant-hi respostes). Aprofitant tot el que haurem treballat fins al moment, el/la docent posarà el focus per a la reflexió final en l’alegria d’aprendre i la importància de la figura del/la docent en aquest procés, partint de l’experiència dels/les nens/es a través de les preguntes que suggerim: Què tenen en comú aquestes imatges? Què es necessita per tenir una escola? Què ens agrada més de fer en una escola? Què m’agrada més dels/les meus/ves professors/es? Què m’ensenyen? Què fem plegats? T’imagines la classe sense professor/a? Com seria? A partir d’aquest punt es podria iniciar un petit debat en grup gran sobre com ha de ser un/a bon/a professor/a, quines qualitats i formació ha de tenir..., explicant que hi ha països que no poden tenir bons/es professors/es per manca de recursos i d’estudis. Per acabar proposarem que, individualment o en grup, plasmin, sota el títol refleXiono, la imatge d’una aula feliç, amb la tècnica que elegeixin (dibuix, collage, modelat...).

activitat 2: el clàssic de l’educació la classe es divideix en 4 equips de 6-7 membres. El/la mestre/a explica el joc, que consistirà a passar-se la pilota amb les mans tot mirant que l’equip contrari no se l’emporti fins aconseguir 10 passis seguits. Com tots els bons equips, cada grup necessitarà un/a entrenador/a –una persona que es responsabilitzi que cada un dels/les components dels equips faci la seva feina el millor possible– i segueixi la tècnica que l’entrenador/a marca. Després d’aquesta explicació deixarem que ells/es mateixos/es decideixin qui serà l’entrenador/a, però han de saber que l’entrenador/a no juga, que serà fora del camp donant instruccions i ordres, i que ho observarà tot i animarà, per tal d’aconseguir l’objectiu. Un cop elegits/des els/les entrenadors/es, es farà, entre ells/es, un sorteig de manera que la meitat d’ells/es tingui una estona prèvia per reunir-se amb el/la professor/a. La resta es quedarà entrenant el seu equip.

9


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 10

El/la professor/a explicarà als/les entrenadors/es elegits/des per sorteig les normes del joc:

* Juguen dos equips al mig del camp amb una pilota. Una persona de cada equip, elegida pel grup, portarà un peto i serà un comodí. Cada 3 vegades que aquest aconsegueixi la pilota el seu equip haurà guanyat un punt extra.

* No es pot avançar amb la pilota a les mans. Fer-ho significa falta i possessió per a l’altre equip. Els/les entrenadors/es hauran de compartir les normes amb els/les jugadors/es del seu equip. Comença el joc enfrontant-se un equip amb un/a entrenador/a, que coneix les normes concretes, contra el de l’altre/a, que només coneix les normes generals.El temps de cada partit serà de 5 minuts i s’aniran comptant els punts que aconsegueix cada equip.

Posada en comú: Quan s’hagin acabat els partits se’n comentaran en grup gran els resultats: Com ha anat? Què ha passat? Com s’ha sentit l’equip menys informat? Com s’ha sentit el millor informat? Hom analitzarà els avantatges o desavantatges que ha tingut cada equip, si és justa o no la desigualtat en la informació, les formes d’arribar-hi... i hom reflexionarà, a través de preguntes-guia, sobre la importància de tenir una persona que entreni, que sigui bona i conegui bé les normes del joc, que els expliqui bé la tècnica: Com ha de ser un/a bon/a entrenador/a? Què ha de saber? Què passaria si la persona que entrena no estigués ben formada o informada? Quines conseqüències tindria per al seu equip? Finalment, hom farà una analogia entre aquesta situació i el que passa a una classe en la qual el/la docent no té els coneixements suficients per poder ensenyar bé al seu alumnat.

proposem simplificar el joc sense la figura del comodí o fent que un dels equips jugui directament sense entrenador/a.

activitat de mobilització

10

ver página 21


© Educación Sin Fronteras

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 11

objectius 1 Conèixer les condicions a què s’enfronta el/la professor/a en els països empobrits i el seu impacte en la qualitat de l’educació. 2 Comprendre que l’educació de qualitat és un dret fonamental per al bon desenvolupament de tots/es els/les nens i nenes i que necessita un professorat ben preparat.

competències comunicació lingüística social i ciutadana

activitat 1: mestres del món Hom proposarà el repte de conèixer les diferents realitats educatives que hi ha al món. Per començar suggerim visionar la pel·lícula (o una part): Taare Zameen http://www.youtube.com/watch?v=xRn5g7xocmg Com són l’escola i l’educació que s’hi mostren? Se semblen a les nostres? Per què? Com és el nen protagonista? Com és la professora? Per aprofundir en les diferents realitats hom proposarà a l’alumnat buscar en diaris, revistes, Internet, etc. imatges que mostrin classes d’escola que responguin a diferents contextos educatius i analitzar-los.

* Què veiem en cadascuna de elles? En què s’assemblen i en què es diferencien? * De quins països o regions creieu que són? Què sabem d’aquestes regions? Un cop haurem observat i comentat dividirem la classe en grups de 4/5 nens/es. Cadascun escollirà una de les imatges i mirarà de representar a classe l’escena que la imatge reflecteix. Com deu ser aquesta classe? Què ensenyen? Com és el/la professor/a? Com són els/les alumnes? Quins materials fan servir? Quina activitat fan? Quan tots els grups hauran acabat la dramatització, la mestra reparteix a cada grup la imatge seleccionada. Hom demanarà a cada grup que cerqui informació bàsica de context i sobre la situació de l’educació en aquest país i que prepari una representació teatral on es facin paleses les diferents realitats educatives que es reflecteixen a les fotografies.

11


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 12

Per tal de conduir la dramatització i facilitar la posterior posada en comú s’emfatitzarà la representació d’escenes d’escola on s’hi reflecteixin el paper dels/les docents i el seu impacte en els/les alumnes. Després de cada representació hom comentarà en grup a partir de preguntes com les que proposem a continuació:

* Què ens mostra cadascuna? Quines coses sobre l’estat de l’educació sabem ara d’aquest països, que no sabíem abans? * Reflecteixen situacions semblants o diferents de la nostra realitat? Per què? * En quina sembla que es pot aprendre més i millor? Per què? * Quines coses són importants per aprendre? Com deu ser el/la docent en aquest context? És important el/la professor/a a l’hora d’aprendre? Per què? Com seria una classe sense professor/a?

Amb aquestes noves dades es fa un debat sobre les mancances educatives d’aquests/es nens i nenes, la necessitat de professors/es ben formats/des per a una educació de qualitat, etc. A més es reflexiona sobre la situació del professorat en el món (hi ha dades en la introducció d’aquesta unitat didàctica). Per ampliar l’efecte de sensibilització d’aquesta activitat proposem oferir als/les alumnes la possibilitat de representar les obres per a la resta de companys/es del centre, exposant les diverses realitats educatives del món i les seves conseqüències.

activitat 2. a la cerca del/la professor/a ideal es divideix el grup en dos i es demana a cadascun que elabori un joc de pistes. l’objectiu és aconseguir les peces amb les qualitats del/la professor/a ideal.

12


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 13

Cada grup treballarà en paral·lel. Per començar, entre tots/es hauran de definir quines qualitats ha de reunir un/a professor/a ideal. El nombre de pistes que hauran d’elaborar haurà de ser igual al nombre de qualitats resultants. A cada tarja hi escriuran una pista sobre on està amagada la tarja següent i, a més, també hi haurà escrita una qualitat necessària per ser el/la professor/a ideal. Un cop acabada l’elaboració de targes/pistes, donem un temps a cada equip perquè amagui les seves. Segons el tipus d’espai, l’actuació dels grups es pot fer simultàniament o consecutivament. Quan un grup comença escull un/a dels/les seus/ves integrants perquè dibuixi un croquis/mapa de l’espai (aula o l’espai elegit per a l’activitat) on s’aniran marcant les pistes que es vagin trobant, així com les qualitats que s’hi descobreixin. El punt de sortida serà el que marqui cada grup en l’ elaboració del seu recorregut de pistes. Una persona de l’equip elaborador del circuit serà l’encarregada de donar la primera pista (Exemple: des de la porta, 3 passos al front, dos passos a l’esquerra, a sota la cadira verda). En aquest punt hi trobaran la segona pista i la primera qualitat per ser el/la professor/a perfecte. Apuntaran al seu mapa la qualitat trobada i seguiran la segona pista. I així fins a l’última targeta.

es poden incloure “pistes falses” o en clau d’endevinalla per fer el procés més emocionant. Quan els dos grups hauran acabat el seu recorregut i trobat totes les qualitats, faran una posada en comú. Quines qualitats té el/la professor/a ideal que heu trobat? Les qualitats trobades per ambdós grups s’escriuen a la pissarra en dues columnes: Coincideixen les característiques trobades pels dos grups? Quines sí i quines no? Quines depenen de la persona (actituds, estil...)? Quines del seu context (formació rebuda, recursos disponibles...)? En aquest debat es farà palesa la diversitat de professors/es i, eventualment, la importància que el professorat estigui ben format i motivat, que compti amb el material necessari i tingui bones condicions de treball per poder oferir una educació de qualitat.

activitat de mobilització

vegeu pàgina 21

13


© Kari Collins/Action Aid

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 14

objectius 1 Valorar la possibilitat de tenir accés a una educació de qualitat amb docents qualificats. 2 Conèixer la realitat del professorat dels països empobrits i descobrir la importància de treballar a nivell individual i col·lectiu per millorar l’educació en aquests països

competències social i ciutadana comunicació lingüística

activitat 1. mestres per recordar

Per introduir el tema i la reflexió sobre la importància del professorat en l’educació suggerim visionar els documentals següents: Pensando en los demás. 2004. Japó. 55 min. (http://www.youtube.com/watch?v=f9WzX5Svi3k) Ser y tener. 2002. França. 104 min.

A partir del visionat i de la reflexió posterior sobre el tema exposat, proposarem a l’alumnat fer entrevistes a persones del seu entorn familiar sobre un/a mestre/a del qual guardin un record especial (tant bo com dolent). El grup haurà d’obtenir testimonis de gent d’origen i edat diversos (gravat o per escrit). A aquesta fi dividirem el grup en tres: els uns entrevistaran a persones de la generació dels/les seus/ves avis/es. El segon grup, de la generació dels seus pares. El tercer grup, de la seva pròpia generació (amics/gues, germans/es). Les preguntes de les entrevistes es prepararan a la classe amb l’ajuda del/la professor/a.La realització de les entrevistes serà individual o per grups i requerirà una documentació prèvia sobre el context històric, social, polític, econòmic de les persones entrevistades... Amb tota la informació recollida cada alumne/a farà una posada en comú amb el seu grup per treure conclusions (punts comuns, particularitats...) entre tots/es. Posteriorment cada grup les compartirà, tot oferint a la resta de la classe un retrat de les diferents concepcions de la figura del/la mestre/a i l’educació, segons les diferents generacions i testimonis.

14


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 15

* Què tenen en comú aquests records? Què els distingeix? * Coincideixen les qualitats positives destacades pels testimonis? I les negatives? Per què? * Podem definir un/a mestre/a ideal? Per què? Amb la informació recollida en les entrevistes i la posada en comú a la classe suggerim elaborar una petita publicació o revista de classe on es faci palès aquest treball i que la revista pugui ésser distribuïda en el centre o fins i tot pel poble o ciutat.

activitat 2. els/les nostres mestres, el nostre futur... es llegeixen en grup els següents testimonis de nens/es provinents de diverses parts del món, que fan paleses diferents realitats educatives:

meena amiri, 17 anys. afganistan

meena tenia només 14 anys quan ella i les seves dues germanes es van veure obligades a deixar l’escola perquè el pare havia perdut la seva feina. Encara recorda la tristesa que va sentir quan, durant tot un any, va haver de quedar-se a casa mentre el seu germà continuava anant a l’escola. Després d’un any el pare finalment va cedir quan el director del centre comunitari local li va suplicar que permetés a Meena tornar a l’escola i es va oferir a pagar els materials bàsics que ella necessitava. Tanmateix, les seves dues germanes van decidir no tornar a l’escola.

adolescent, 17 anys. congo

maua Juma, 11 anys. tanzània

el meu pare treballava a les mines d’or fins que es va posar malalt. Després no teníem res i vam haver de deixar d’anar a l’escola. Quan les tropes de Kabila de Catanga van entrar a la nostra vila van saquejar totes les cabres i gallines i ens van fer carregar embalums pesats. Després d’haver-nos saquejat tres vegades jo estava molt enfadat i em vaig enrolar a l’exèrcit per venjar-me i per fugir dels atacs. A l’exèrcit em pagaven 100 dòlars al mes i em sentia molt feliç.

sóc molt feliç d’haver tornat a l’escola. Tinc l’uniforme de l’any passat, que encara em serveix, però la meva mare no pot comprar-me llibretes d’exercicis. Sense les llibretes no podré escriure, només llegir i trigaré més a aprendre.Visc amb els meus dos germans petits, la meva àvia i la meva mare. El meu pare és mort i la mare no té feina. Hi ha dies que no tenim menjar i això és dur, no hi ha diners per comprar res. De vegades vaig a l’escola amb gana, però ara allà ens donen menjar gratis. Les farinetes del matí i el menjar del migdia ens omplen, i així aprenem molt millor. L’assistència a l’escola ha augmentat molt. A l’escola hi ha un club per a noies i jo hi vaig els dijous. Sovint representem una obra de teatre i ens hi ensenyen coses. Hem après coses del VIH/Sida i com ens podem protegir d’aquest virus. També hem après els drets de les nenes. Ja sé que tinc dret a anar a escola. Vull acabar l’escola i fer estudis superiors per poder ensenyar a altres.

15


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 16

rinku, 15 anys. Índia

toni, 10 anys. guatemala

quan acabi l’escola vull ser professora... abans mai havia vingut a l’escola perquè el meu pare no creia que les nenes haguessin de rebre cap educació. Fins i tot la meva mare pensava el mateix, ella tampoc no hi va anar mai, a l’escola. Els meus germans van anar a l’escola perquè ells esdevindran mans treballadores. El meu pare diu que jo haig de casar-me i prou. toni té 10 anys i, com la majoria dels seus companys, des dels 5 anys combina l’escola amb la feina del camp per ajudar els seus pares. A ell li agrada molt anar a l’escola perquè aprèn moltes coses, encara que és lluny i no té electricitat ni gaire material. Només hi ha algunes cadires i taules per compartir, una pissarra, llapis i llibreta. Però en Toni no sap si podrà seguir gaire més anys a l’escola. A ell li agradaria ser metge, però la seva família té pocs diners i per poder sortir-se’n els fills han de treballar...

De forma individual o per petits grups escolliran un dels testimonis llegits. A partir d’aquest se’ls demanarà que traslladin a format de còmic la història que conta el testimoni i imaginin com segueix i com acaba aquesta història per al protagonista. Què es pot deduir del context a partir d’aquest relat? Com imagineu el futur de la persona protagonista del testimoni escollit? Com influeix en el desenvolupament d’aquesta persona la qualitat de la formació rebuda? Per poder respondre se’ls demanarà que s’informin sobre el context socio-polític i educatiu del país del testimoni elegit i que tractin de reflectir-lo en les seves vinyetes. Per conèixer les diferents realitats investigades, en acabar, cada grup presentarà a la resta de la classe la història il·lustrada, exposant les dades bàsiques de l’educació en el país del testimoni elegit. A la posada en comú hom senyalarà les semblances i les diferències que s’hauran trobat en els diferents contextos exposats, tot subratllant la importància de la qualitat del professorat.

* Quina explicació tenen les diferències trobades? * De quins factors depèn la qualitat de l’educació? * De quins factors depèn la formació del professorat? Amb els treballs resultants es poden muntar murals de sensibilització sota un lema que reivindiqui la importància del/la docent en l’educació de qualitat. Per exemple: “els/les nostres mestres = el nostre futur”.

activitat de mobilització

16

vegeu pàgina 21


© Andrew McConnell/Action Aid

propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 17

activitat 1. escola de professorat objectius 1 Reconèixer la importància de la figura del/la professor/a en l’educació de qualitat de cada nen i nena. 2 Fer partícips els nens i les nenes de la importància d’estendre el dret a l’educació de qualitat per a totes les persones del món.

continguts conceptes: dret a l’educació, desigualtat social, treball en equip, importància de la formació. Habilitats: anàlisis de necessitats bàsiques, creativitat. actituds: participació i col·laboració entre els membres de l’equip, respecte vers als/les educadors/es i companys/es.

durada 2 hores

desenvolupament es presenta una gimcana o gran joc de bases per reflexionar sobre la importància del professorat qualificat per a una educació de qualitat. Tant en la introducció como en les proves del joc es plantegen 2 adaptacions segons les edats:

* Adaptació 1: de 5 a 7 anys * Adaptació 2: de 8 a 12 anys S’introdueix la gimcana amb la història del professor tomàs, que servirà de fil conductor, justificant el pas per a les diferents bases.

17


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 18

introducció 1: de 5 a 7 anys

tomàs, el professor Hi havia una vegada una escola petita d’un poblet molt petit del Pirineu aragonès, que tenia un professor molt bo i que estimava molt els/les seus/ves alumnes. Es deia Tomàs, feia molts anys que hi donava classes i ja era un home molt gran. Un bon matí el professor Tomàs va arribar a l’escola i va dir als/les seus/ves alumnes: “Avui haig de donar-vos una notícia: l’any que ve ja no donaré classe en aquesta escola. Ja sóc molt gran i em jubilaré. En lloc de donar-vos classe a vosaltres aniré a una escola petita al Senegal. És un país de l’Àfrica, amb nens i nenes com vosaltres, però amb situacions molt diferents. M’agradaria que sabéssiu que al món hi ha escoles que no tenen els mateixos mitjans que vosaltres”. Tots els nens i les nenes de la classe es van posar tristos i alegres alhora i li varen demanar que no marxés, però, finalment, van entendre que el professor havia d’anar-se’n. – Però abans de marxar m’haureu d’ajudar!, va demanar el professor. I afegí encara: – Vull que vingui un/a professor/a a substituir-me i que ell/a us pugui donar classe. Vosaltres m’heu de dir com voleu que sigui aquest nou professor o aquesta nova professora. – Volem que sigui com vostè!, va dir David. – I jo, com sóc?, preguntà Tomàs. – Doncs un bon professor!, respongué Pedrito. – Se m’acut una idea, digué el professor Tomàs. I afegí: – Avui farem una gimcana per veure com és un bon professor. – Què bé!, cridà tota la classe. I tots/es es posaren molt contents/es a organitzar la gimcana i a ajudar al professor Tomàs.

introducció 2: de 8 a 12 anys

tomàs, el professor amagat Un bon matí van arribar els/les alumnes a l’escola. Tots/es van seure als seus seients com sempre feien. Va sonar el timbre que anunciava el començament de la classe, però allà passava alguna cosa estranya. El professor Tomàs no era al seu lloc. Potser no havia arribat encara? Els minuts passaven i la curiositat dels/les nens/es creixia. – El professor deu estar malalt, digué Juan. – Si estigués malalt ja hauria vingut algú a substituir-lo, digué Leyre.

18


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 19

I es va aixecar per veure si trobava alguna pista a la taula del professor. Damunt la taula hi havia un sobre que deia: “Per als/les meus/ves alumnes”. Leyre obrí el sobre i llegí en veu alta: – Estimats/des alumnes! Avui he decidit que fem tots plegats una gimcana. Com ho veieu? M’he amagat en un lloc de l’escola però per trobar-me haureu de passar unes proves. En cada una de les proves hi trobareu una pista per saber on m’amago. Així em trobareu.. Quan van acabar de llegir, es van dividir en grups i van començar la gimcana per trobar el professor. Un cop llegida la història es dividirà el grup en equips de tres a sis persones. El nombre de grups haurà de ser igual o menor al nombre de proves establertes (5). Per poder acabar la gimcana cada grup haurà de superar un seguit de proves per aconseguir:

* peces d’un puzle amb la imatge d’un/a professor/a, que representen l’element que treballen en les proves:cor (element afectiu), maletí (recursos personals), barret (idees, coneixement…), boca/llavis (aptituds i actituds, comunicació), llibre(formació). (Adaptació 1) * lletres que ajuden a descobrir on és en Tomàs: SÓCAL, ABIB, LIOT, i ECA. (Adaptació 2) 1. cor (sócal / les siluetes) Hom formarà 2 o més grups. Cadascun elegirà una persona (procurant representació paritària), que s’estirarà a sobre d’un paper llarg. Amb l’ajuda dels/les companys/es hom dibuixarà la seva silueta en el paper i aquesta servirà després per bolcar-hi les característiques que ha de tenir un/a bon/a professor/a.

* Adaptació 1: podem partir del record d’un professor o una professora que els hagi agradat molt. Per exemple: al pit

hi dibuixarem un cor gran, si era una persona tendra; al cap, una bombeta, si tenia grans idees, etc.Farem servir material de revista i dibuixos per tal que els/les nens/es retallin i enganxin.

* Adaptació 2: hom planteja la mateixa dinàmica escrivint en una nota adhesiva les característiques. 2. la Piràmide (cartera) Hom donarà al grup una sèrie de cartolines amb frases escrites. Els/les participants hauran de construir amb elles una piràmide segons la importància que creguin que té cadascuna i explicar el per què de la seva consideració. També podran descartar aquelles que no els agradin o completar-les, si és que consideren que falta alguna cosa imprescindible. La complexitat de les frases s’adaptarà a la edat de cada grup. Alguns exemples són: té sentit de l’humor, té vocació, li agrada el que fa, és simpàtic/a, comunica bé, té energia, té paciència, gestiona el grup de l’aula, atén les necessitats de l‘alumne/a, sap motivar, té bona formació de continguts, és creatiu/va, sap ensenyar, fomenta valors, té bona presència, té la lletra clara, és autoritari/a, és estricte, etc.

3. l’entrevista (boca - llavis / labib) En aquesta prova els/les participants hauran de posar-se en el lloc del/la director/a de l’escola per seleccionar un/a nou/va professor/a, preparant una entrevista. Entre tots/es consensuaran les preguntes per mirar de valorar i trobar el/la professor/a ideal: Què li preguntaríem? Què és important saber sobre ell/a?: gustos, aficions, estudis? A més de preguntes, hom podrà plantejar també alguna prova. Després de preparar breument l’entrevista, en faran una representació. Aquesta prova es pot adaptar a les diferents edats, ajudant als/les nens/es a preparar l’entrevista i adaptant les preguntes. Pensar en diferents professors/es o monitors que han tingut, recordar què els agradava ... els pot ajudar.

19


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 20

4. escola de Profes (llibre / liot) Dividim un paper o cartolina en 2 columnes. En una d’elles, els/les nens/es hi posaran a través de dibuixos o bé per escrit (segons l’edat) el que creguin que ha d’aprendre un/a professor/a per formar-se com a professional. Per exemple: matemàtiques, música, història, contes, dibuixar, psicomotricitat, psicologia, etc. així com aptituds, com per exemple, saber escoltar, saber consolar, comprensió, etc. A l’altra columna els demanarem que escriguin o dibuixin com imaginen que hauria de ser l’escola de professors/es. Per exemple: tenir una sala gran de gimnàstica, una gran biblioteca, sala d’ordinadors, laboratori...

5. de gran vull ser Professor/a de... (barret / eca) Es plantejarà als/les nens/es que s’imaginin quin professor els agradaria ser: de ciències, d’educació física, de dibuix, de llengua, de matemàtiques, d’informàtica, etc. Un cop decidit, els demanarem que ho representin. Per a caracteritzar la seva elecció, els proporcionarem materials (paper pinotxo, pintures...). Per acabar faran una breu desfilada/exposició explicant què creuen que ha de fer cada professor/a per impartir com cal la seva assignatura. El gran joc s’acabarà quan, després d’haver superat totes les proves, tots els equips:

* hauran acabat el seu puzle amb les 5 parts del dibuix del/la professor/a. (Adaptació 1) * hauran descobert on és en Tomàs (Adaptació 2) A partir d’aquí proposem plantejar una breu reflexió amb els/les nens/es sobre les qualitats que hauria de tenir un/a bon/a docent i sobre la importància que els/les docents tenen en la formació pel futur dels/les seus/ves alumnes. Per fer-ho suggerim les preguntes següents: Com us heu sentit jugant? Heu participat? S’han complert els objectius proposats? Us ha semblat interessant? Què heu après?

observacions per als/les educadors/es:

* És important que el nombre de grups sigui igual o menor al de les proves establertes (5) per tal que cap grup no quedi parat. * Serà necessari imprimir tants puzles amb la imatge del/la professor/a amb els elements com subgrups hi hagi. És positiu que la imatge pugui mostrar la diversitat del professorat: home, dona, jove, gent gran. * Hom recomana que hi hagi tants/es monitors/es com proves, així com un/a monitor/a que coordini la rotació dels grups a les proves que n’hi calgui.

activitat de mobilització

20

vegeu pàgina 21


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 21

activitat per a tots els nivells

objectius: 1 Recapitular el que haurem treballat sobre la importància del professorat i la necessitat de l’acompliment del compromís dels països d’aconseguir l’Educació per a Tots i Totes l’any 2015. 2 Participar en l’activitat de mobilització mundial.

durant la setmana d’acció mundial per l’educació (same) milions de persones en tot el món ens mobilitzarem sota el lema sense profes no hi ha escola!, per recordar als governants la importància de comptar amb el suficient número de docents amb formació adequada, motivació, remuneració i reconeixement, i per exigir als/les governants que destinin els recursos necessaris a fi que l’educació per a tots i totes sigui una realitat com més aviat millor. els/les docents són un element fonamental per al ple acompliment del dret a una educació de qualitat.

com ParticiPar a l’aula? Amb aquesta activitat perseguim l’objectiu de recapitular allò que haurem treballat en el decurs de les propostes didàctiques i unir-nos a la mobilització que hom porta a terme arreu del món. La nostra finalitat serà tenir el màxim nombre de núvols possibles i posar-los en un mapa. Cada núvol representarà un/a dels/les docents que manquen per assolir l’Educació per a Tots i Totes. Amb tots els que aconseguim farem veure als/les nostres representants polítics/ques la importància d’invertir en la formació, recursos i remuneració del personal docent en els països en desenvolupament i de destinar els recursos necessaris per incorporar els 1.700.000 professors/es que manquen al món.

21


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 22

Pas 1

cada participant resumirà en 5 paraules les idees clau que vol destacar després d’haver treballat el tema.

En funció del nivell educatiu en què estem, les preguntes incitadores per arribar a aquestes 5 paraules seran diferents. Per exemple, per a un alumnat d’infantil la pregunta podria ser: Què t’agrada més del/la teu/va profe? Com és el/la teu/va profe? (divertit/da, bo/na); a primària: Què valores més dels/les teus/ves profes? (la seva implicació, la seva formació, la seva calidesa) i a secundària les preguntes podrien ser: Quin/a profe ha estat més important per a tu? Per què? Per què és important el professorat? Recollirem les respostes tot fent un llistat de paraules i veurem quines són les més recurrents.

Pas 2

a cada aula o per grups formarem un núvol de paraules amb forma de docent, en el qual les paraules que han aparegut més vegades seran de mida més gran.

També podem fer un sol núvol amb les paraules que hagin aparegut a tota l’escola o a tot el cicle. Les possibilitats són vàries i cada centre pot elegir com farà l’activitat. el núvol de paraules pot representar-se de dues formes:

* en paper, utilitzant la silueta que us proporcionem en el cartell i a la web, on hi escriurem o enganxarem les paraules que han dit els/les participants, mirant que la mida reflecteixi la freqüència amb què han aparegut. Aquests núvols ens serviran per exposar-los a classe, penjar-los a l’escola/al centre o utilitzar-los en els actes en què l’escola/el centre participi, convocat per l’equip de la campanya.

* on line, utilitzant l’eina que trobareu a aquesta fi al web de la campanya (www.cme-espana.org).

Pas 3

Ha arribat el moment de posar els/les profes dins del mapa.

com ho farem?

* on line: awww.cme-espana.org podeu afegir al mapa el número de siluetes que haureu elaborat i sumar-les a les de la resta de centres i persones que participin a la SAME. * en papel: elaboreu un mapamundi per classe o en el centre, que senyali la quantitat de docents d’educació primària que falten a cada país del món. Podeu trobar aquestes dades al mapamundi interactiu sobre professorat que ha elaborat la UNESCO (http://www.app.collinsindicate.com/uis-atlas-teachers/es-es). Així podreu compartir amb la resta del centre i de la comunitat educativa les conclusions del que haureu treballat.

la campanya mundial per l’educació no seria la mateixa sense la vostra implicació, la de vosaltres els/les docents i educadors/es compromesos/es amb el dret a l’educació. Per això volem agrair-vos especialment la vostra implicació e la CME i en la SAME de diferents maneres (elaboració de materials, implicació dels vostres centres...). Us recordem que és molt important que sapiguem quants som. Per això és imprescindible que enregistreu la participació dels vostres centres a www.cme-espana.org.

22


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 23

de la proposta didàctica d’educació infantil i Primària i educació no formal setmana d’acció mundial Per l’educació (same) 2013

nom del centre / gruP

adreÇa, cP, localitat

correu electrònic i Persona de contacte

quins nivells Hi Han ParticiPat? EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE MITJÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE SUPERIOR EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUP D’EDUCACIÓ NO FORMAL quantes Persones Hi Han ParticiPat? (alumnat, ParticiPants, docents, famÍlies)

docents / educadors/es imPlicats/es Nom

Correu electrònic

23


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 24

Heu ParticiPat anteriorment en la same? quins anys?

valora del’ 1 (nivell mÍnim) al 5 (nivell màXim) la PertinenÇa dels obJectius PlanteJats i l’adequació d’activitats PlanteJades a cada nivell educatiu.

educació infantil – – – –

Objectius Activitat 1. L’escola que volem Activitat 2. La meva escola Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

educació Primària Primer cicle – – – –

Objectius Activitat 1. L’aula feliç Activitat 2. El clàssic de l’educació Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

cicle mitjà – – – –

Objectius Activitat 1. Mestres del món Activitat 2. A la cerca del/la professor/a ideal Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

cicle superior – – – –

Objectius Activitat 1. Mestres per recordar Activitat 2. Els/les nostres mestres, el nostre futur... Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació no formal – Objectius – Activitat 1. Escola del professorat – Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

valora de l’1 (nivell mÍnim) al 5 (nivell màXim) els asPectes segÜents – – – –

Quantitat de materials rebuts 1 Data de recepció dels materials 1 Possibilitat d’inclusió de la proposta en la programació del centre / col·lectiu 1 Interès a treballar la SAME en anys vinents 1

observacions, comentaris i ProPostes de millora

24


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 25

volem conèixer l’opinió de l’alumnat sobre la same i els materials. anima’ls a entrar a www-cme-espana.org i a completar el qüestionari en línia.

Per a la campanya mundial per l’educació és molt important conèixer qui hem participat en la same. Per això et demanem que enregistris la participació del teu centre a www.cme-espana.org la vostra opinió és molt important per poder seguir millorant. completa aquest qüestionari i:

* envia’l per fax al 93 412 40 36 * o completa’l directament al web.


propuesta primaria 2013_CAT_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:32 Página 26

entra a www.cme-espana.org

* enregistra la teva participació en la same * fes el teu núvol de paraules i posa el/la teu/va profe dins del mapa * completa l’avaluació dels materials didàctics

La Coalició Espanyola de la Campanya Mundial per l’Educació està integrada per:

Col·labora:

Organitzacions que participen en la SAME a nivell estatal:

FERE - CENTROS CATÓLICOS

Direcció d’art, disseny i il·lustracions: Maribel Vázquez