Memòria 2015 - VOLS - Voluntariat Solidari

Page 1

MEMÒRIA D ’ A C T I V I TAT S

2015

1 / VOLS MEMÒRIA 2015


01 02

Presentació 1. Forma jurídica i organigrama 2. Números de registre 3. Origen i vinculacions de l’entitat 4. Missió, visió i valors 5. Pertinença a xarxes 6. Àmbit territorial d’actuació 7. Composició de l’Assemblea General 8. Recursos Humans

3 3 4 4 6 8 8 9

Projectes de Cooperació 1. Àfrica 2. Amèrica Llatina 3. Àsia

14 22 23

03

Voluntariat Internacional

04

Educació per al Desenvolupament

05 06

1. Camps de treball 2. Experiència d’estiu 3. Experiència de llarga durada 4. Formació

26 27 28 29

1. Campanya Mundial per l’Educació 2. Espiral Solidària 3. Obrint fronteres, creuant camins 4. Suma’t per les teves ONGD

30 32 34 34

Mobilització i Delegacions

35

Balanç Econòmic

44

2 / VOLS MEMÒRIA 2015


Presentació

1. Forma jurídica i organigrama L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2015 la composició de la Junta ha estat la següent:

Josep Mª Torrents Joan Plans

President Vicepresident

Pepe Alamán

Secretari

Cèlia Palacín

Tresorera

Ramon Vera

Vocal

Pepi Soto

Vocal

Maria Jorquera Begoña Simal

Vocal Secretària tècnica

2. Números de registre El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres: - Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. - Registre Nacional d’Associacions (Ministeri de l’Interior) amb el número 589.114. - Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. - Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h-0097/2007. - Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3.

3 / VOLS MEMÒRIA 2015


3. Origen i vinculacions de l’entitat VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada històricament amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra.

4. Missió, visió i valors VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

´ MissiO

La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

Visio´

VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on: - El voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social; - L’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable; - Els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions; - S’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió. 4 / VOLS MEMÒRIA 2015


Valors

VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupament en els següents valors: - Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà. - Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària. - Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització. - L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser - Desenvolupament integral de la membre de l’associació i part persona. del projecte sigui assolida amb - Sistema preventiu de Don un esperit d’acollida i d’acomBosco. panyament. - Treball en equip. - Protagonisme dels jo- L’esperit d’acollida i d’acomves de les nacions i popanyament. bles empobrits. Entenem - Protagonisme dels joves de que la cooperació ha de resles nacions i pobles empopectar la cultura dels països brits. empobrits, i són aquests els - Solidaritat i senzillesa. que han de decidir la direcció - Perspectiva cristiana. i sentit del seu desenvolupa- Democràcia i participació. ment. - Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen. - Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco. - Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic.

Valors

5 / VOLS MEMÒRIA 2015


5. Pertinença a xarxes Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Formem part de Lafede.Cat – Organitzacions per la justícia global, que engloba l’antiga Federació Catalana d’ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament. Pertànyer a Lafede. cat permet a totes les entitats unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem, a les tasques d’educació per al desenvolupament i d’incidència política.

VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA).

6 / VOLS MEMÒRIA 2015


Durant el 2015 ha continuat avançant la Coordinadora d’ONGDs dels Salesians, de la que VOLS forma part juntament amb Solidaridad don Bosco i Jóvenes y Desarrollo, les altres dues ONGD d’Espanya vinculades als Salesians. S’ha iniciat un procés d’unificació d’aquestes tres ONGD que al llarg dels propers d’anys portarà a la creació d’una única organització.

Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país.

També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida.

7 / VOLS MEMÒRIA 2015


6. Àmbit territorial d’actuació VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa. Durant el 2015 ha tornat a entrar en funcionament la delegació a la ciutat de Badalona després d’algun temps d’inactivitat. A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca.

8 / VOLS MEMÒRIA 2015


7. Composició de l’Assemblea General El número de socis i sòcies de l’entitat és de 189, convocats en Assamblea General el 14 de març de 2015. A l’Assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2016.

8. Recursos Humans L’entitat compta amb uns 150 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació i voluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb una persona contractada a temps complert i dues a mitja jornada amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació per al Desenvolupament i Voluntariat.

9 / VOLS MEMÒRIA 2015


al sud

Projectes de Cooperació On treballem

Donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina. I molt especialment en alguns dels països que conformen l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín, Mali i Burkina Faso, a part de mantenir una col·laboració molt estreta amb Etiòpia, Madagascar, Marroc, Gabon i Camerun, ubicats en punts dispersos del continent africà. A l’Amèrica Llatina treballem sobretot al Perú, Paraguai, República Dominicana i en algunes comunitats rurals de Mèxic. També hem treballat puntualment a Haití després del terratrèmol. Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH) Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions:  Taxa molt elevada d’analfabetisme.  Escolarització molt baixa.  Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població.  Infraestructures viàries precàries.  Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses.  Taxes d’atur molt importants. Inestabilitat política El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinèrgies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat. 10 / VOLS MEMÒRIA 2015


ó

Àmbit d’actuació Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social. En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a:  Escoles de primària i secundària.  Centres de formació professional.  Cases d’ acollida per a infants del carrer.  Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar.  Residències per a estudiants.  Biblioteques.  Tallers per a la promoció de la dona.  Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament.  Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius.  Gestió en microcrèdits i cooperatives productives. La nostra contrapart Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid amb una contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social.

11 / VOLS MEMÒRIA 2015


Projectes de Cooperaciรณ

12 / VOLS MEMร RIA 2015


13 / VOLS MEMÃ’RIA 2015


El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes, als quals VOLS dóna suport, són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del Sud.

,

El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per a un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

AFRICA Etiòpia

Nom: Centre d’infants i joves de Mekanissa. Beneficiaris: 400 infants i adolescents d’ entre 4 i 18 anys, procedents de famílies de zones rurals. Finançadors: Entarachen-VOLS Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2015

Breu descripció: El Youth Center (Centre de joves) Don Bosco és un centre de dia que funciona tot l’any i que té com a objectiu la formació i preparació dels joves i adolescents per assumir responsabilitats en diversos sectors de la societat. L’ajut s’ha destinat a uniformes i material escolar, i també a l’alimentació dels infants i adolescents, que presenten índex de malnutrició importants. Al centre treballa des de fa nou anys una voluntària de Huesca amb la que mantenim una comunicació fluïda i constant. 14 / VOLS MEMÒRIA 2015


Nom: Construcció d’una llar d’infants per a nens de famílies en situació d’exclusió social en un centre de promoció de la dona. Beneficiaris: 70 infants Finançadors: Diputació de Huesca 2015 Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2015 – 2016

Breu descripció: El projecte preveu la construcció d’una llar d’infants / centre de dia que aculli els fills / filles de les dones vulnerables que assisteixen quotidianament al Women In Development Project (Projecte Dones en Desenvolupament) de la ciutat de Zway, a la regió d’Oromia, Etiòpia.

Nom: Women In Development, WID Project. Beneficiaris: 200 Finançadors: Aj. Huesca 2015, Govern d’Aragó 2015 Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2015 – 2016 Breu descripció: El projecte té com a objectiu principal la millora de l’estatus socioeconòmic de dones i noies en situació de vulnerabilitat a la zona urbana de Zway i voltants. El projecte es divideix en dos sectors, d’acord a dos targets diferenciats: . el grup Egisera (en amhàric “artesania” o “treball manual”), compost per noies que estan completant la formació secundària o superior, i que treballen a temps parcial en un taller de brodat i tall i confecció. Amb el que obtenen a canvi del seu treball, es paguen els estudis. . el grup Tokuma (en llengua oromo, “unitat”), compost per dones amb fills que, durant un any, realitzen diferents activitats productives i de formació en el projecte. Al final d’aquest any formatiu, cadascuna de les beneficiàries comença la seva pròpia activitat productiva, normalment en el sector de l’economia informal. 15 / VOLS MEMÒRIA 2015


Togo Nom: Escola per a tothom a Cinkassé.

Breu descripció: Els Salesians a Cinkassé, al Togo, necessiten ampliar el Col·legi Don Bosco de secundària per a poder acollir més estudiants. És per aquest motiu que el projecte contempla la construcció d’un edifici escolar amb 10 aules i també una aula d’informàtica i un bloc de serveis administratius. Amb el projecte s’ampliarà l’accés a l’educació secundària per a una part de la població que queda exclosa, i que s’ampliï la ratio d’estudiants per curs en 80 infants.

Beneficiaris: 318 alumnes (nois i noies) del centre. Finançadors: Aj. Terrassa, Aj. Huesca, Comarca de la Hoya, Aj. Lleida, Aj. Platja d’Aro, Aj. Abrera, Aj. Lleida, Aj. Sant Boi, Aj. Mataró, Diputació Lleida, Ayto. Jaca, Diputación Huesca, Fundació Magone, Fundació Sant Joan Bosco, Fons propis i Contrapart. Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2015 – 2016

Guinea Conakry Nom: Suport a l’escola de primària de Siguiri i l’ entorn educatiu i productiu. Beneficiaris: Infants de l’escola, agrupament de dones i comunitat en general. Finançadors: Fons propis i Mans Unides Andorra. Situació projecte: En execució Anys d’execució:2015 - 2016 16 / VOLS MEMÒRIA 2015


Breu descripció: S’ha realitzat la construcció dels WC de la recent reformada escola de primària, la perforació del terreny per a la recerca d’aigua i es preveu la construcció d’un pou d’aigua (10 metres cúbics) per abastir el centre. D’altra banda, per l’agrupament de dones del poble s’ha previst la construcció d’un pou que farà possible que puguin comercialitzar hortalisses.

Costa d’Ivori Nom: Suport a la Formació i reinserció social dels nens del carrer a Abidjan. Beneficiaris: 40 – 50 infants Finançadors: Ay. Fraga 2015. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2015

Breu descripció: Per donar resposta a les necessitats de la infància a la capital de Costa d’Ivori, els salesians de Don Bosco van crear dues cases d’acollida: el Foyer Magone i el Foyer Mamà Margarita. Aquestes cases acullen, ajuden i donen suport entre 40 i 50 nens en circumstàncies difícils, d’edats entre els 9 i 17 anys. Aquests nens provenen dels barris dels voltants (Marcory. Mille Maquis, PortBouet, Districte Divo, etc.) En la seva majoria van abandonar l’escola. El Foyer “Mamà Margarita” és la primera casa; els infants segueixen un procés d’alfabetització i la reincorporació a la jornada escolar, i tenen entre 9 i 16 anys. El “Foyer Magone” és per a les següents fases de la integració social dels infants. Segueixen un procés d’escolarització (en la seva major part estan matriculats a les escoles públiques o privades) o que segueixen una formació laboral. 17 / VOLS MEMÒRIA 2015


Ghana Nom: Suport al Centre Don Bosco de Protecció de l’Infant, Ashaiman (Ghana) Beneficiaris: 120 infants amb desarrelament familiar i social. Finançadors: Aj. Santa Maria de Palautordera. Situació projecte:Executat. Anys d’execució:2015 - 2016 Breu descripció: El Centre Don Bosco de Protecció de l’Infant (CDBPI), un centre residencial amb capacitat per a 120 nens /es en risc (en totes les seves formes) és una iniciativa dels Salesians de Don Bosco, Província Àfrica Occidental anglòfona. Fins ara hi ha hagut 50 infants que han passat pel CDBPI. Actualment el Centre compta amb 13 interns /es: 4 noies i 9 nois. S’espera que el nombre augmenti properament ja que l’administració està treballant de la mà amb agències associades per assegurar-se que s’està aconseguint l’objectiu del projecte. El CDBPI, fundat el 2014, és l’únic a Ghana que s’associa amb els organismes governamentals, organitzacions internacionals, i ONGD acreditades al país per rescatar, rehabilitar i tornar a integrar 120 infants a les seves famílies.

República Centreafricana

Nom: Espais de pau. Escoles per la Reconciliació a República Centreafricana. Beneficiaris: Milers d’infants i joves Fons propis Finançadors: Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2014–2015 Breu descripció: En un país que ha patit tantes pèrdues personals i on està present diàriament la confrontació i la violència, s’ha aconseguit a través del projecte: 18 / VOLS MEMÒRIA 2015


 Garantir que uns 1.500 menors i joves puguin fer un àpat al dia en els menjadors escolars;  Possibilitar al jovent que acudeixi als centres el servei d’atenció psicològica a víctimes joves;  Augmentar la seguretat del recinte dels centres salesians de Damala i Galabadja;  Reparar els desperfectes a les escoles i centres professionals salesians després de l’acollida de persones refugiades, víctimes d’assalts, tirotejos, etc;  Comprar el mobiliari necessari per obrir de nou una escola infantil, una escola primària, una escola secundària i un centre professional;  Implicar tot el professorat en un objectiu de millora comú basat en la conciliació i la pau;  Posar en marxa el servei mèdic del dispensari del Centre d’Galabadja;  Possibilitar l’accés a l’escola a uns 700 nens, nenes i joves gràcies a les beques d’estudi i materials escolars;  Educar a tota la comunitat educativa, pares, mares, professors, professores, animadors i animadores socioculturals en matèria de conciliació i convivència;  Formar un total de 120 joves en oficis amb sortida laboral i que han desaparegut durant la guerra;  Desenvolupar activitats d’Oci i Temps lliure que treballin els valors de la pau i la reconciliació;  Capacitar les biblioteques dels Centres escolars per funcionar durant tot el dia, permetent un espai on estudiar lluny de tota preocupació.

19 / VOLS MEMÒRIA 2015


Síria Nom: Ajuda a la població siriana acollida als centres salesians d’Alep, Damasc i Kafroun. Beneficiaris: Milers de famílies. Finançadors: Fons propis En execució. Situació projecte: Anys d’execució:2015-16-17. Campanya:Sumat’XSíria Breu descripció: L’objectiu és atendre la població siriana atrapada i damnificada per la terrible guerra que dura ja més de quatre anys. Les famílies que es refugien a les cases salesianes d’Alep, Kafroun i Damasc, que no poden o no volen abandonar el seu país i que viuen una situació de persecució i extrema necessitat de medicines, aigua potable, llum elèctrica, aliments, combustible per cuinar i material escolar. Objectius a aconseguir:Atendre 200 famílies sirianes atrapades i damnificades per la guerra des de les cases salesianes d’Alep, Kafroun i Damasc; Distribució de medicines, aigua potable, aliments, roba d’abric, combustible per cuinar i material escolar; Sosteniment de les accions educatives del Centre Salesià Don Bosco d’Istanbul (Turquia) a favor de 300 menors refugiats.

Benín

Breu descripció:

Nom: Millora de l’equipament del Foyer Don Bosco de Kandi. Beneficiaris: 60 infants. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2015-16-17. Campaña: Sumat’XKandi

El projecte millorarà i reforçarà el procés d’atenció que s’està realitzant amb els nois i noies del carrer del centre “Foyer Don Bosco de Kandi”, dins el programa d’acollida i defensa dels drets bàsics de nens i nenes en risc i traficats . L’objectiu ha estat: reacondicionar, millorar i reparar els dormitoris del Foyer Don Bosco. Reforçar el servei d’assessorament psicològic dels nens i nenes acollits. 20 / VOLS MEMÒRIA 2015


Millorar l’equipament de la Biblioteca de l’escola alternativa. Donar suport durant 12 mesos a l’alimentació dels nens i nenes amb problemàtica familiar acollits al Foyer Don Bosco.

Mali Nom: Suport al Centre de Formació Professional Père Michel. Beneficiaris: 700 alumnes. Situació projecte: Fons propis. Finançadors:Finalitzat. Anys d’execució:2015. Breu descripció: L’activitat se centra a donar suport al centre de formació professional Père Michel que els salesians gestionen a Bamako, la capital de Mali.Amb la finalitat de donar una sortida professional i laboral especialment als joves amb més dificultats.

Sierra Leone

Nom: Suport a projectes salesians a Sierra Leone. Beneficiaris:100 joves. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2015.

Breu descripció: Es tracta d’una dotació econòmica per poder donar suport als diferents projectes que tenen els salesians a Sierra Leone, especialment amb els joves més vulnerables. 21 / VOLS MEMÒRIA 2015


,

AMeRICA LLATINA Equador Nom: Oportunitats educatives dignes per a nens, nenes i adolescents en situació de pobresa a Guayaquil. Beneficiaris: 866 infants. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2015-16-17. Campanya: SúmateXGuayaquil

Breu descripció: Amb l’objectiu de reduir la deserció escolar, la proposta pretén millorar el rendiment acadèmic dels 866 infants i nenes en situacions de risc que assisteixen a la “Unitat Educativa P.Antonio Amador” i als centres de referència “Patio mi Pana” i “ Nuestros Hijos “. Objectius:  Donar suport a la millora nutricional de tots els nens i nenes atesos des del centre;  Reforçar tot el procés de seguiment i reinserció familiar dels nens i nenes atesos al centre;  Reforçar el servei d’atenció psicopedagògica, així com tota l’atenció escolar de tots els nens i les nenes del centre;  Ampliar les instal·lacions i l’equipament dedicats a les activitats extracurriculars, i reequipar una de les cases d’acollida;  Realització de tallers de formació en Drets de la infància amb els nens i nenes atesos des de la Fundación Proyeto Salesiano Guayaquil.

22 / VOLS MEMÒRIA 2015


`ASIA Emergència: Terratrèmol Nepal Nom: Suport a la població damnificada pel terratrèmol.

Beneficiaris: Més de 400 famílies. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2015 Breu descripció: El terratrèmol d’intensitat 7,8 graus a l’escala Richter que va assolar el Nepal l’abril de 2015 va deixar més de 3.700 morts i 6.500 ferits al país asiàtic. Els missioners salesians es van bolcar per ajudar a la població que ho va perdre tot. Distribució d’aliments, medicaments, acollida i refugi per cobrir les necessitats bàsiques.

23 / VOLS MEMÒRIA 2015


Voluntariat internacional

El voluntariat internacional l’entenem com una eina de transformació social, i és com a tal que any rere any s’ofereix la possibilitat de participar en projectes internacionals tot recolzant les nostres contraparts. És una manera de compartir i viure altres realitats, treballant després pel canvi que permeti que totes les persones puguem gaudir de les mateixes oportunitats.Aquest 2015 hem comptat amb la participació de 14 persones voluntàries a les diferents experiències que ha ofertat l’entitat.

24 / VOLS MEMÒRIA 2015


Camp de treball

Ceuta

És el segon any que oferim aquesta experiència de coneixement del fenomen migratori a la ciutat de Ceuta. És una experiència de voluntariat en col·laboració amb la Fundació Elín que busca conèixer el fenomen migratori i analitzar les seves causes des de l’origen. Aquest 2015 han participat dues persones voluntàries que han realitzat activitats d’alfabetització i castellà, activitats lúdiques i de descoberta de l’entorn, així com han compartit espais de reflexió conjunts amb les persones africanes que estan al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) procedents de països tan diversos com Sudan, Mali, Guinea Conakry, Senegal, Congo, Nigèria, Ghana, etc...després d’haver fet una llarga travessa. El grup ha participat del projecte d’acompanyament a les persones africanes que havent saltat la tanca o havent entrat per mar són a la ciutat de Ceuta esperant que el destí els doni una oportunitat i no els deportin.Per primera vegada aquesta experiència s’ha realitzat en xarxa amb les ONGD Jóvenes y Desarrollo-zona Est, i Solidaridad don Bosco. Ha estat una experiència molt enriquidora, que els ha permès descobrir una realitat alhora tan llunyana i tan propera.

25 / VOLS MEMÒRIA 2015


Camp de treball

` Tanger marroc

És una experiència que combina la formació i el servei a diferents plataformes socials de la ciutat durant quinze dies i que es realitza al Nord del Marroc, a Tànger. Aquest any quatre persones han realizat l’experiència d’acollida al Hogar Padre Lerchundi (centre de dia per a menors), realitzant tasques diàries de manteniment tots el matins en aquesta entitat. També ho han fet a l’Associació Darna (associació amb diferents projectes d’atenció social i formació per a nois i noies, de promoció de la dona, etc).

Per les tardes el grup s‘ha dedicat a visitar i conèixer la tasca d’entitats i persones destacades tals com Els Germans Franciscans de la Creu Blanca, les Germanes Calcutas i visitar ciutats com Ceuta on van poder conèixer la tasca d’entitats com el Centro San Antonio que ofereix activitats formatives i d’acompanyament a persones immigrades en situació vulnera-

26 / VOLS MEMÒRIA 2015


ble, i Kenitra, on hi ha la única presència salesiana al Marroc, a l’Escola Don Bosco de Kenitra. Per primera vegada aquesta experiència s’ha realitzat en xarxa amb les ONGD Jóvenes y Desarrollo-zona Est, i Solidaridad Don Bosco.

Experiència d’estiu

És una experiència de voluntariat d’un o dos mesos, a l’estiu, per recolzar projectes a l’Amèrica Llatina o l’Àfrica Sudsahariana, on els i les voluntàries són acollits en les comunitats des de les quals es duen a terme els projectes. Aquest any han estat sis les persones que han participat de l’Experiència d’estiu als següents països. - Andahuaylas (Perú) -Adwa i Addis Abeba (Etiòpia)

Els voluntaris i voluntàries han donat suport durant 1 ó 2 mesos a les activitats educatives i de promoció social que els nostres socis locals duen a terme als països visitats. Durant aquest temps s’han integrat als equips d’educadors i educadores que, de manera estable, dinamitzen les actuacions amb la infància i joventut en situació de dificultat. 27 / VOLS MEMÒRIA 2015


Experiència de llarga durada Durant el primer trimestre de 2015 vam comptar amb dos voluntaris col.laborant amb la presencia salesiana de Zway (Etiòpia) i una altra voluntària a Dilla, també a Etiòpia. Tots tres van estar fent tasques de suport pedagògic a les escoles de les Salesianes: orientació al professorat i formació en tècniques didàctiques. La contrapart local está molt agraïda del suport que reben dels voluntaris i valoren amb entusiasme l’aportació que fan a la qualitat pedagògica dels projectes.

Des del mes de setembre una voluntària està col·laborant amb la presència salesiana a Tema (Ghana) on participa de les de les activitats del Mewe Don Bosco, centre de protecció de menors que procura el benestar dels infants en situació de risc social (allotjament infants en risc, reintegració a les seves comunitats, suport a les famílies), així com amb l’oficina tècnica. Les voluntàries han fet classes de matemàtiques i anglès, així com activitats lúdiques i esportives als nens i nenes del centre. 28 / VOLS MEMÒRIA 2015


Formació Des del mes de gener fins al mes de juny s’han dut a terme les jornades formatives per al voluntariat de l’entitat. En les formacions s’han tocat temes tan diversos com dinàmiques de grup, motivacions,habilitats socials, sistema preventiu, relacions Nord-Sud, cooperació al desenvolupament, l’economia i la crisi, la crisi i els sistemes polítics, la situació de la infància migrada a Catalunya i la intervenció amb menors no acompanyats, els drets dels infants. S’han compartit tardes de té i conversa amb testimonis del Marroc, hem fet una aproximació als drets al Marroc i a la situació a Tànger, abans de fer una parada en les diferències culturals, etc. Així com també hem realitzat sessions de primers auxilis en la cooperació internacional, testimonis de voluntariat, consells de salut, consells de viatge, posicionament ètic, i viure el voluntariat.

,

Formacio

29 / VOLS MEMÒRIA 2015


Educació per al Desenvolupament

CAMPANYA MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ

La Campanya Mundial per l’Educació (CME) és una Coalició Internacional d’ ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret a l’educació. Aquesta coalició neix amb l’objectiu d’exigir i responsabilitzar als governs de l’accés i compliment del dret a l’educació de tots i totes, reflectit pràcticament a totes les declaracions, fòrums i cimeres internacionals. La CME promou l’educació com un dret humà bàsic. Treballem en xarxa, fomentant les aliances per promoure el dret a l’educació a través de la incidència política, donar seguiment a les polítiques de cooperació per a educació i fer propostes per al seu millorament, i difondre, sensibilitzar i educar la societat sobre l’incompliment del dret a l’educació en els països del Sud. Cada any la campanya fixa la seva atenció en un aspecte concret i elabora uns materials didàctics per aprofundir sobre l’estat de l’educació i implicarnos de manera activa, adreçats a totes les edats. Aquest 2015 hem fixat l’atenció en els avenços i reptes per assolir el Dret a la Educació per a tot el món. 30 / VOLS MEMÒRIA 2015


Les unitats didàctiques que s’han elaborat i distribuït per escoles, centres de lleure i espais juvenils de Catalunya han estat aquestes:

31 / VOLS MEMÒRIA 2015


Espiral Solidària L’Espiral Solidària busca la creació d’espais de formació-reflexió-acció sobre temes d’interès social. Aquest any hem fet la segona formació per a dinamitzadors i dinamitzadores de l’Espiral.Va ser una jornada emmarcada en el cap de setmana formatiu de la Moguda Juvenil Salesiana i el nostre taller va servir per a presentar els materials i compartir l’experiència personal dels participants entorn al tema abordat. El primer tema elaborat i treballat ha estat el de la Immigració. A la fitxa formativa es presenta el fet migratori, la terminologia, l’origen de les causes i el què podem fer nosaltres. També es van fer tres sessions de formació sobre Consum Responsable amb educadors de la Plataforma d’Educació Social dels Salesians de Lleida, amb membres de la delegació de VOLS-Lleida i amb els memebres de la comunitat salesiana de la ciutat.I hem creat grups de joves que es reuneixen periodicament des de inicis d’octubre a: • • •

Espiral Solidària a Mataró. Espiral Solidària a Badalona. Espiral Solidària a Barcelona (Barri de Rocafort). • Espiral Solidària a Sabadell. • Espiral Solidària Terrassa.

32 / VOLS MEMÒRIA 2015


33 / VOLS MEMÃ’RIA 2015


Obrint fronteres, creuant camins Per tal de donar a conèixer el fet migratori, el grup de joves que l’estiu anterior havia participat de l’oferta de voluntariat internacional de VOLS a les ciutats de Tànger i de Ceuta, es van organitzar i amb el suport de l’entitat, van realitzar una exposició i un taller que ha visitat diferents entitats juvenils i escoles de Catalunya.

Suma’ t x les teves ONGDs La campanya “Suma’t” dóna suport al treball que exerceixen les tres ONGD salesianes, a través de l’Educació per al Desenvolupament i el Voluntariat. Els objectius que hem perseguit amb aquesta campanya han sigut: • Millorar la formació i l’acompanyament del voluntariat per augmentar el compromís social i solidari. • Potenciar grups de persones a les delegacions que es preocupin i prenguin consciència de les realitats dels països empobrits i que participin en la lluita contra la pobresa. • Donar suport a les campanyes d’Educació per al Desenvolupament que es porten a terme per consolidar una ciutadania responsable i solidària en la lluita contra les desigualtats.

34 / VOLS MEMÒRIA 2015


Mobilització

i Delegacions

Barcelona-Navas Aquest any el tradicional Sopar-Espectacle Solidari va ser en benefici del projecte Escola Cinkassé, a Togo, ampliació d’aules i infraestructures de l’escola de secundària que els salesians tenen a la ciutat. La Cursa Solidària, en la seva setena edició, va tenir lloc el mes de juny. Els diners recaptats es van destinar al projecte Escola Cinkassé. La Cursa va ser un èxit de participació i organització, on tota la família parroquial va col·laborar-hi. A nivell de districte, s’ha continuat participant de manera activa en el Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de Sant Andreu i en les activitats promogudes per les les entitats que formen part: la Festa del comerç just (maig) amb la instal·lació d’un estand de venda de productes i la Tardor solidària (novembre) amb la dinamització d’un cinema-fòrum.

La venda de productes d’alimentació i artesania i la difusió dels principis del Comerç Just a la nostra parada es continua realitzant un cop al mes amb un públic molt fidel i compromès. 35 / VOLS MEMÒRIA 2015


Ciutadella Totes les activitats que es detallen a continuació han contribuït a buscar fons i sensibilitzar per al projecte Espais de Pau, “Escoles per la reconciliació a la República Centreafricana”: projecte que persegueix possibilitar l’atenció educativa en els centres salesians de Damala i Galabadja, treballant amb la infància i la joventut el valor de la pau, després de la crisi sociopolítica que encara avui perdura a la República Centreafricana. Aquest any també hem tingut els Berenars solidaris organitzats pels alumnes d’ESO, un dia per setmana una classe porta pastes i entrepans, la resta d’ESO compra el berenar. També al mes de maig, en el marc de la festa de Maria Auxiliadora, es va fer un concert al carrer. A la festa de fi de curs de l’escola també es van recaptar fons amb la venda. Finalment en la trobada anual 2015, s’explica el projecte aprofitant la presència de diferents persones vinculades a l’obra salesiana de Ciutadella, que han contribuït amb aportacions.

36 / VOLS MEMÒRIA 2015


Huesca Entarachen-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com és tradicional amb la campanya Luces por Etiopía amb la col·lecta al carrer, l’edició del calendari “DESEOS DE COLORES” i l’actuació benèfica de teatre “L’absurda màgia de Churchers i plumetti”. S’ha dut a terme la IV edició del concurs fotogràfic solidari “Un viaje a la esperanza”, que cada vegada va augmentant el prestigi tant pel seu rerefons social com per la qualitat de les fotografies que es presenten. Algunes de les altres activitats han estat: les xerrades a diferents instituts de la ciutat com l’IES Altoragón, la Xª edició de les Jornades de sensibilització “Construint Solidaritat”, la Jornada solidària en el

dia de Sant Jordi, la Iª edició de la Yequedada , una cursa de BTT a les Muntanyes d’Igriés (Yéqueda), activitats solidàries amb el “Centre Juvenil Club Amigos” de Salesians Huesca, participació en les Festes del barri de Maria Auxiliadora, la setmana “Abraza la Solidaridad”, entre d’altres, moltes de elles dedicades a la Campanya Espais de Pau, “Escoles per la reconciliació a la República Centreafricana. A la ciutat també s’ofereixen altres activitats com: Venda d’artesania i Comerç just i la projecció de la pel·lícula Oro negro. Com a fet important d’aquest any, vam participar dels actes del dia del Voluntariat organitzats per la Plataforma del Voluntariat d’Aragó, en els quals Maite Aznárez, presidenta de la delegació va ser designada “Voluntària de l’Any”. 37 / VOLS MEMÒRIA 2015


Lleida La delegació de Lleida, durant l’any 2015 ha participat en diferents activitats acordades durant les reunions de la Delegació. L’activitat de venda de comerç just s’ha dut a terme durant tot l’any i en diferents moments de l’any, entre novembre i desembre, s’ha fet una campanya més intensa. Alhora, hem participat de la 6ª Jornada Intercultural del Barri de la Bordeta, duent a terme una campanya solidària sobre la Interculturalitat. Tant els membres de la delegació, monitors de l’Esplai, gent de la Parròquia i els educadors de la Plataforma d’Educació Social (PES) han participat de la formació de l’Espiral Solidària, treballant el tema del consum responsable i immigració.

Els diners recollits s’han destinat al projecte “Escola per a tothom a Cinkassé, Togo” que vol ampliar l’oferta d’educació secundària en el nord del país. La delegació com a entitat membre de la Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida, ha participat amb dos representants de les reunions mensuals de la mateixa. De les reunions del Consell Mixt de Cooperació, representant a la Coordinadora. 38 / VOLS MEMÒRIA 2015


Mataró Es va començar l’any amb la Festa de Don Bosco, en la qual es va instal·lar un espai amb productes d’artesania solidària i el Grup VOLS-Jove de Batxillerat de l’escola també van muntar una parada amb activitats lúdiques relacionades amb el projecte de VOLS. També s’han realitzat esmorzars solidaris en totes les etapes de l’escola, al mes de març la Nit Solidària, vetllada musical a la sala d’actes de l’escola amb la participació d’alumnes i antics alumnes i la festa de fi de curs de l’ escola, on es va fer difusió de la tasca de VOLS a la comunitat educativa i a més es va posar també un espai amb artesanies. I com no, es va participar a la Fira d’entitats del barri de Cerdanyola, on es va explicar l’acció de VOLS al nord i el sud. Tots els diners recaptats s’han destinat a donar suport al projecte: Escola Cinkassé, a Togo. Cal destacar especialment el treball i la dedicació del Grup Jove de VOLSMataró.

39 / VOLS MEMÒRIA 2015


Sabadell Des de la delegació de Sabadell s’ha participat en la Jornada de Portes Obertes del col·legi amb ocasió de la Festa de Don Bosco, amb la venda de productes de la botiga i begudes fredes i “llaminadures”. Un any més es va participar de la Festa de Mª Auxiliadora amb la ja tradicional Tómbola amb gran participació de voluntariat i gran activitat durant tota la jornada. Al mes d’octubre va tenir lloc la tercera edició de la Jornada Solidària José Luis Macua amb competicions esportives de 3x3 de bàsquet i futbol. També va estar present la botiga solidària. Al novembre i desembre, la campanya de venda d’espelmes es va fer a l’escola i a la Parròquia de Sant Oleguer. Tots els ingressos aconseguits s’han destinat a donar suport al projecte Escola Cinkassé, a Togo.

40 / VOLS MEMÒRIA 2015


Sant Boi La delegació de Sant Boi ha participat de la Campanya de Nadal i Reis que l’obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Ho han fet a través de l’activitat Rock de joguina, organitzada per recollir joguines per als nens, nenes i joves amb més necessitats. Aquest any s’ha organitzat la 2a Cursa Solidària oberta a la ciutat, que ha estat tot un èxit. Els diners s’han destinat a finançar el projecte: Escola Cinkassé, a Togo. A més d’un sopar-concert benèfic amb l’actuació d’un grup de Gospel local.

També s’ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica organitzada per les diferents entitats de la ciutat, així com del “Barrejant” a l’octubre, fira organitzada per l’ajuntament on acudeixen moltes entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat. 41 / VOLS MEMÒRIA 2015


Terrassa Les diferents activitats realitzades durant l’any 2015 han estat dirigides a donar a conèixer el projecte Escola a Cinkassé, Togo. La delegació de Terrassa ha realitzat diferents activitats com la Campanya de Nadal i Reis on entre tots els voluntaris i voluntàries classifiquen, distribueixen i reparteixen regals a famílies necessitades del barri. Aquesta és una bona ocasió perquè els joves vegin altres realitats del seu propi barri o ciutat. Durant la Festa de Maria Auxiliadora, la delegació prepara un taller i el fil conductor que serveix per presentar el projecte de curs als nens i joves que participen de la Festa organitzada pels dos Centres Juvenils Salesians de Terrassa, CJS Terrassa i AJ. Preju Sarau.

Entre algunes de les moltes activitats de la delegació trobem la participació a la Festa Major Solidària, l’exposició “Obrint fronteres creuant camins” més xerrades i tallers sobre el tema, projecció del documental “Les costures de la pell”, una sessió informativa sobre el Voluntariat Internacional , l’activitat “aconseguir papers” sobre el fet migratori, Drets de la infància, Espiral i Artesania solidària entre d’altres. 42 / VOLS MEMÒRIA 2015


Balanç econòmic Ingressos Concepte

Import

%

SUBVENCIONS PÚBLIQUES 116.316,33 € 36,87 • Cooperació 102.164,78 € • Sensibilització i EpD 13.671,55 € • Voluntariat i funcionament 480,00 € ENTITATS PRIVADES 63.876,76 €20,25 • Cooperació 16.930,00 € • Sensibilización y EpD 0,00 € • Voluntariat i funcionament 46.946,76 € PARTICULARS 96.485,31 €30,59 QUOTES SOCIS/ES 16.650,00 € 5,28 ARTESANIA I COMERÇ JUST 7.269,75 € 2,30 VOLUNTARIAT INTERNACIONAL 14.839,65 €4,70 INGRESSOS FINANCERS 2,23 € 0,00

TOTAL

315.440,03 €

Cooperació Sensibilització i EPD Voluntariat Internacional Despeses de Gestió Artesania i Comerç Just Formació Interna Amortització Mobiliari

t aria al unt n Vol nacio er Int

Se

ns i c bil EP ió i itz aD

Desp ese Gestiós de

Co

op ció er a-

43 / VOLS MEMÒRIA 2015


Despeses Concepte

Import

COOPERACIÓ 224.487,48 € 70,71 • Àfrica 199.597,99 € • Àsia 10.492,92 € • Amèrica 2.396,57 € • Personal 12.000,00 € SENSITBILIZACIÓ I EpD 25.436,26 € 8,01 • Campanyes 2.452,60 € • Personal 22.983,66 € VOLUNTARIAT INTERNACIONAL 21.577,89 € 6,80 • Formació i estades voluntariat 17.577,89 € • Personal 4.000,00 € DESPESES DE GESTIÓ 40.355,67 € 12,71 • Despeses de Personal 27.726,58 € • Serveis Exteriors 6.181,30 € • Despeses de funcionament 6.447,79 € ARTESANIA I COMERÇ JUST 4.353,47 € 1,37 FORMACIÓ INTERNA 253,20 € 0,08 AMORTITZACIÓ MOBILIARI 233,63 € 0,07 DESPESES FINANCERES 773,00 €

TOTAL t aria al unt n Vol nacio er Int

Se

317.470,60 €

ns i c bil EP ió i itz aD

Desp ese Gestiós de

Co

op ció er a-

44 / VOLS MEMÒRIA 2015

Cooperació Sensibilització i EPD Voluntariat Internacional Despeses de Gestió Artesania i Comerç Just Amortització Mobiliari Formació Interna Despeses Financeres

%


Amb el suport de ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES

Agraïm la col·laboració de:

45 / VOLS MEMÒRIA 2015


On estem? SEU SOCIAL: PLAÇA ARTÓS Nº 4 08017 BARCELONA TEL.: 93 2065910, EXT 187 VOLS@ONGVOLS.ORG WWW.ONGVOLS.ORG TWITER: @ONGVOLS FACEBOOK.COM/ONGVOLS