Memòria 2017

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017


PRESENTACIÓ Forma jurídica i organigrama L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2017 la composició de la Junta ha estat la següent:

Josep Mª Torrents Joan Plans Pep Alamán Cèlia Palacín Joan Marquès Pepi Soto Anna Rossell Marta Queraltó Begoña Simal

President Vicepresident Secretari Tresorera Vocal Vocal Vocal Vocal Secretària tècnica

Números de registre El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres: - Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques(Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. - Registre Nacional d’Associacions (Ministeridel’Interior) amb el número 589.114.


- Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. - Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h0097/2007. - Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3.

Origen i vinculacions de l’entitat VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada històricament amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco i Salesians Cooperadors. Missió, visió i valors VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

Missió La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

Visió VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on: 

el voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social;

 l’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable;  els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions; 

s’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió.


Valors VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupament en els següents valors:  Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà.  Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària.  Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització.  L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament.  Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament.  Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen.  Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco.  Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic.

Pertinença a xarxes Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem.

Formem part de la Fede.Cat – Organitzacions per la justícia global, que engloba l’antiga Ferederació Catalana d'ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament. Pertànyer a la Fede.cat permet a totes les entitats unirse i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem, a les tasques d’educació per al desenvolupament i d’incidència política.


VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA).

Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país.

També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida. Àmbit territorial d’actuació VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Badalona, Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca. Composició de l’Assemblea General El número de socis i sòcies de l’entitat és de 172, convocats en Assemblea General el 22 d’abril de 2017. A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2016.


Recursos Humans L’entitat compta amb uns 153 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació i voluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb una persona contractada a temps complert i dues a mitja jornada amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació per al Desenvolupament i Voluntariat. Durant

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT On treballem Des de VOLS donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació, especialment a l’Àfrica Sudsahariana, a la regió de l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Burkina Faso, Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín i Mali. També es manté una col·laboració molt estreta amb Etiòpia. Tot i que en els últims anys no estem duent a terme de forma general col·laboracions en projectes a l’Amèrica Llatina si que tenim un recorregut important en països com Perú i Paraguai. Durant el 2017, en el marc de la Campanya Sembrant Oportunitats. Per la promoció i educació de la dona a Burkina Faso, conjuntament amb les ongd de Salesians Jóvenes y Desarrollo y Solidaridad Don Bosco, s’ha donat suport a 3 projectes: “Accés a l’aigua i l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, Ouagadougou; Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida a Koubri, Ouagadougou; Desenvolupament de capacitats de les dones i la joventut desfavorida de Belleville, Ouagadougou”. Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH) Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions: Taxa molt elevada d’analfabetisme. Escolarització molt baixa. Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. Infraestructures viàries precàries. Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses. Taxes d’atur molt importants.


Inestabilitat política El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat.

Àmbit d’actuació Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social.

En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a: Escoles de primària i secundària. Centres de formació professional. Cases d’ acollida per a infants del carrer. Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. Residències per a estudiants. Biblioteques. Tallers per a la promoció de la dona. Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament. Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius. Gestió en microcrèdits i cooperatives productives. Innovació en projectes d’horticultura ambtécniques biosostenibles (biodigestor, biogàs) La nostra contrapart Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid amb una contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. En aquests moments també es compta amb un tècnic local que cobreix in situ Togo, Benín i Burkina Faso.


El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

ÀFRICA Burkina Faso Nom: Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagadougou). Breu descripció: Les Salesianes a Burkina Faso, després d’una identificació a la zona i avaluar-ne les necessitats, han dissenyat la construcció d’un gran complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, que contempla la construcció d’una escola bressol, de primària i de secundària, un centre de promoció femenina, una casa d’acollida per a infants en dificultats, un espai formatiu per a l’horticultura, una sala polivalent i uns terrenys esportius. El projecte es planteja d’obertura al barri i a la seva gent. S’ha executat la Torre d’aigua en alçada i s’ha implementant la formació en horticultura. Beneficiaris: Infants i joves del futur centre educatiu i el barri en general. Formació de 100 dones en horticultura. Finançadors: EUSS, Fundació Magone, Ay. Jaca, Aj. Mataró, Diputació de Huesca, Aj. Sabadell, Ay. Fraga, Aj. Platja d’Aro, Aj. Lleida, Ay. Sabiñánigo, Aj. Torroella Montgrí, Comarca Hoya, Aj. Castellbisbal, Àrea Metropolitana de Barcelona i Fons Propis – Campanya Sembrant Oportunitats. Situació projecte: Executat. Anys d’execució: 2016 – 2017


Nom: Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida a Koubri, Ouagadougou. Breu descripció: En una segona fase de la construcció del gran complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, es dona suport a la construcció del Centre de promoció femenina per atendre la situació de precarietat que viuen moltes dones i joves a través de la qualificació i formació en oficis com cuina, costura, patronatge, perruqueria i informàtica. El projecte contempla també l’alfabetització, l’acompanyament, l’ajuda a la inserció laboral, l’educació en valors i el treball en el marc de l’educació en el lleure. El seu objectiu: formar i orientar perquè puguin treballar i viure en condicions dignes i sortir de la pobresa. Beneficiaris: 140 dones joves en els tallers de formació, 35 dones joves en les classes d'alfabetització. Es prioritzarà l'atenció a les joves menors de 25 anys amb menys recursos, que es troben en major situació de dificultat. Finançadors: Aj. Sant Boi, Aj. Sabadell, Aj. Jaca, Aj. Terrassa, Aj. Comarca Hoya, Aj. Abrera, Aj. Fraga, Jugend Eine Welt i Fons Propis – Campanya Sembrant Oportunitats. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2017 – 2018


Nom: Desenvolupament de capacitats de les dones i la joventut desfavorida de Belleville, Ouagadougou. Breu descripció: La principal dificultat que aborda el projecte és l’alta taxa d’atur dels joves a la ciutat, en particular al barri de Belleville, on es troba el centre dels Salesians. Per fer front a aquest problema de formació dels joves, des de 2013 es va iniciar la formació d’aquests joves a través del centre de formació de Don Bosco en tres sectors: perruqueria, taller d’alta costura, patronatge i informàtica. L’objectiu ha estat seguir donant suport econòmicament per cobrir-ne el seu funcionament. Beneficiaris: 150 joves. Finançadors: Fons Propis - Campanya Sembrant Oportunitats. Situació projecte: Executat. Anys d’execució: 2017 – 2018.


Etiòpia Nom: Projecte de suport a la formació de mares vulnerables de la ciutat de Zway (Etiòpia) Breu descripció: El projecte comprèn el desenvolupament, durant un any, de tallers de formació laboral per a mares en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Zway, a la regió d'Oromia, a Etiòpia. Durant un any, cinquanta dones vulnerables assistiran diàriament a tallers de formació en els àmbits de la cistelleria, telers, rebosteria, cuina, fleca i agricultura urbana. Al final d'aquests dotze mesos, l'equip del projecte orientarà i acompanyarà de manera personalitzada a cada beneficiària per a la seva integració en el món del treball, bé sigui amb una petita activitat pròpia o per compte d'altri. Beneficiaris: 50 dones vulnerables. Finançadors: Diputació de Huesca. Situació projecte: Executat. Anys d’execució: 2017.


Nom: Women In Development, WID Project. Primer paso. Apoyo a pequeñas actividades generadoras de ingresos para mujeres de Zway. Breu descripció: Partint el proverbi africà que diu que "Mil passos comencen sempre amb un", el projecte preveu la posada en marxa de petites activitats generadores d'ingressos que permetin a 35 dones vulnerables de Zway i les seves famílies una vida autosuficient i digna. Es preveu un període de formació orientada al món del treball (formació en gestió i habilitats orientades a l'activitat professional). Al final d'aquest procés, d'acord amb cada beneficiària concreta, s'establirà un itinerari de treball a seguir. S’ assistirà a cada beneficiària en la compra d'equipaments i en l'establiment de la seva activitat. Posteriorment, es seguirà un detallat procés de monitorització i acompanyament que permeti a la beneficiària solucionar tots els problemes que pugui trobar en el desenvolupament de la seva activitat, fins arribar a una independència total. Beneficiaris: 35 dones vulnerables. Finançadors: Ay. Huesca. Situació projecte: Executat. Anys d’execució: 2017.


CAMPANYA SEMBRANT OPORTUNITATS Les ONGD Salesianes VOLS, Jóvenes y Desarrollo i Solidaridad Don Bosco, pertanyents a la Inspectoria Maria Auxiliadora, vam dur a terme la campanya “Sembrant oportunitats. Per l’educació i la promoció de les dones a Burkina Faso”, una campanya que va donar suport a 3 projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament a Burkina Faso: 1. Accés a l’aigua i l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, Ouagadougou. 2. Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida a Koubri, Ouagadougou. 3. Desenvolupament de capacitats de les dones i la joventut desfavorida de Belleville, Ouagadougou. Objectius de la campanya Donar suport a tres projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament per millorar l’accés al dret a l’educació, a l’aigua i a l’equitat de gènere a Burkina Faso. 2. Donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de la sensibilització i partint dels ODS sobre els quals incideixen els projectes de la campanya. 3. Contribuir a les accions d’Educació per al Desenvolupament i el Voluntariat de les tres ONGD. 1.

Durant el 2017 es van recaptar un total de 47.464,70€


VOLUNTARIAT LOCAL Badalona Durant tot l'any hem col·laborat en l'espiral solidària, amb els alumnes de 3r i 4t de l'escola. i També a la I Trobada d'espiral solidàries a Mohernando. Al mes de desembre hem fet promoció i venda de productes d’artesania, tot fent difusió del principis del Comerç Just als Salesians de Badalona. Al mes d’abril es va realitzar el Torneig Solidari “Mou el cor” on va tenir lloc la competició de futbol, un concurs de “triples” de bàsquet i una “masterclass” de Zumba. La jornada es realitzà en suport a la campanya “Sembrant Oportunitats”. També aprofitant la jornada es van oferir productes de Comerç Just i artesania de l’Àfrica i Tailàndia. Al mes d'octubre vam celebrar el 25è aniversari de VOLS.

Barcelona-Navas Aquest any al mes de febrer el tradicional Sopar-Espectacle Solidari va ser en benefici del projecte Sembrant Oportunitats amb el que participen conjuntament les ONGDs salesianes. La Cursa Solidària, en la seva setena edició, va tenir lloc al mes de juny. Els diners recaptats es van destinar a la campanya Sembrant Oportunitats. La


Cursa va ser un èxit de participació i organització, on tota la família parroquial hi va col·laborar. A nivell de Districte Sant Andreu s’ha continuat participant de manera activa en el Consell de Solidaritat i Cooperació i en les activitats promogudes per les entitats que hi formen part: la Festa del comerç just i el consum responsable (octubre–novembre) amb la instal·lació d’un estand de venda de productes. La promoció dels productes d’alimentació i artesanies, i la difusió del principis del Comerç Just es continua realitzant un cop al mes amb un públic molt fidel i compromès.

Ciutadella Totes les activitats que es detallen a continuació han contribuït a buscar fons i sensibilitzar per al projecte Sembrant Oportunitats. Els Berenars solidaris organitzats pels alumnes d'ESO, un dia per setmana entre els mesos de febrer al març, una classe porta dolços i entrepans, i la resta de companys/es fan una aportació solidària. Al mes de maig, en el marc de la festa de Maria Auxiliadora, es van fer les berenetes solidàries al carrer. Amb el Club Bàsquet Boscos es va organitzar un torneig 3X3 solidari on tots el participants feien una aportació solidària.


Huesca Entarachen-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com és tradicional amb la campanya Luces por Etiopía amb la col·lecta al carrer, l’edició del calendari “A +” i multitud d’activitats per donar suport, com per exemple “El huevo frito solidario”. Es van dur a terme diferents exposicions fotográficas a Huesca i Saragossa, tot i que no es va celebrar el popular i reconegut concurs fotogràfic solidari “Un viaje a la Esperanza”. Algunes de les altres activitats han estat: la Jornada solidària el dia de San Jordi, la III edició de Yequedada, una cursa de BTT en Montes de Igriés (Yéqueda), activitats solidàries amb el “Centre Juvenil Club Amigos” de Salesians-Huesca, participació a les Festes del barri de Maria Auxiliadora, una botiga solidària i un mercat de joguines a la Festa de la comunitat educativa i festa de la Unió d’Antics. També es va donar suport a la campanya Sembrant Oportunitats. S'ha recaptat diners en altres activitats com: Fiz, pur marató (trobada amb Martín Fiz- corredor); San Silvestre a Villanúa, concerts diversos, actuacions de titellaires de Binèfar i Dandy Clowns, xerrades d' art, festival de l'humor, festival solidari amb la participació de grups de renom a la ciutat o comunitat autònoma, recollida d'ametlles, venda de nassos solidàries per a esdeveniments, etc ...


Lleida La delegació de Lleida durant l’any 2017 ha dut a terme diferents activitats segons el pla establert en les reunions de l’equip animador. L’activitat de venda de comerç just ha tingut lloc durant tot l’any i entre novembre i desembre s’ha fet una campanya més intensa amb la venda de diferents productes tant a la Parròquia de Sant Agustí Bisbe, com a la parada solidària de la fira d’artesans de Nadal de Lleida, parada cedida per l’Ajuntament de Lleida. VOLS participa, juntament amb la Plataforma d’Educació Social Salesians Sant Jordi, a la festa final de la Setmana intercultural de la Bordeta, on s’ofereixen diferents activitats i/o una campanya de sensibilització als nois i noies dels Centres Oberts, durant l’any 2017 el lema va ser : “la volta la món en 5 dies” i es van treballar diferents cultures des de diferents aspectes: esport, música, menjar, balls, es van organitzar diferents activitats en relació a aquests temes. Els educadors i educadores de la PES es van formar amb el mètode d’espiral solidària i acompanyats del tècnic de VOLS Manu Olid, en el programa dels Objectius de desenvolupament del Mil·leni (ODS), treballant el tema de “un món millor”, segons aquesta modalitat els joves dels centres oberts Mercat i Trampolí i els de l’esplai de la Bordeta van realitzar diferents activitats adaptades al seu nivell i possiblitats que treballaven els diferents mòduls i vÍdeos proposats des de la campanya.


L’activitat final va ser una plantada d’agapantos (plantes) a una zona reservada del Parc de l’aigua, per part dels joves i educadors que van participar del programa, es va compatr amb la col·laboració del servei de parcs i jardins de l’Ajuntament de Lleida. (31 de març) Durant el mes de juliol els membres de la delegació van fer una peregrinació a Turin, per visitar els llocs salesians i recordar la història dels Fundadors, aquesta activitat va ajudar a crear més sinèrgies i fortaleses entre els diferents membres de la delegació. Una membre de la delegació de Lleida va fer la formació per a marxar a fer l’experiència de curta durada amb VOLS, va ser destinada a Cuba. Al seu retorn va poder compartir tant amb la Parròquia com amb els membres de la delegació al seva experiència. VOLS-Lleida com a entitat membre de la Coordinadora d’ONG’s i altres moviments solidaris de Lleida, ha participat de les reunions mensuals de la mateixa, i de les reunions del Consell Mixt de Cooperació, representant a la Coordinadora.


Mataró Es va començar l’any amb la participació activa, tant per part del grup de joves com pels membres de la delegació local, en qualitat de padrins i també com a Reis i xofers, a la Campanya de Reis de l'Obra salesiana de Mataró. A continuació, la Festa de Don Bosco, en la que es va instal·lar una paradeta amb productes d’artesania solidària i el grup VOLS-Jove del Batxillerat de l’escola també van muntar una paradeta amb activitats lúdiques relacionades amb el projecte de VOLS. També es va realitzar durant la Quaresma, la tradicional Campanya solidària de l'Obra en benefici dels projectes de VOLS: els Esmorzars solidaris a totes les etapes de l’escola i la Nit Solidària, vetllada musical a la sala d’actes de l’escola, on es fa difusió dels projectes de VOLS i els alumnes aporten solidàriament les seves actuacions. El mes d'abril assistírem a l'Assemblea de socis a Rocafort, mentre que en paral·lel alguns dels nostres joves assistiren a una trobada de grups d'espiral solidària. Finalment, tots plegats assistirem a una xerrada amb l'activista social Arcadi Oliveres i acabàrem amb un dinar de germanor. Poc després, els nostres joves es traslladaren a Mohernando (Guadalajara) per assistir al Encuentro Interregional de Jóvenes Solidarios amb altres grups d'obres majorment salesianes de tota la península. A la Festa de fi de curs de l’escola es va fer difusió de la tasca de VOLS a la comunitat educativa i es van posar a disposició una selecció d’artesanies solidàries. Un any més es va participar a la Fira d’entitats del barri de Cerdanyola, on es va explicar la tasca de VOLS al nord i al sud, així com a la Fira d'Entitats de la ciutat de Mataró, amb el mateix objectiu. També vam seguir rebent la Formació en temes d'Espiral Solidària, a càrrec dels tècnics de VOLS.


Sabadell Des de la delegació de Sabadell s’ha participat a la Jornada de Portes Obertes del col·legi en ocasió de la festa de don Bosco, amb la venda de productes de la botiga i begudes fredes i “xuxes”. Durant el mes de maig es van celebrar dos espectacles a benefici de l’ONGD i els nostres projectes. Un any més es va participar de la Festa de Mª Auxiliadora amb la ja tradicional Tòmbola amb gran participació de voluntariat i gran activitat durant tota la jornada. Al novembre i desembre, la campanya de venda d’espelmes es va fer a l’escola i a la Parròquia de Sant Oleguer.


Sant Boi La delegació de Sant Boi ha participat de la Campanya de Nadal i Reis que l'obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Enguany s'ha organitzat la 4ª Cursa Solidària oberta a la ciutat que ha estat tot un èxit a la ciutat. Els diners s’han destinat a finançar els projectes de la campanya Sembrant Oportunitats. També es va participar en el Barrejant a l'octubre, fira organitzada per l'ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat.


Terrassa Les diferents activitats realitzades durant l’any 2017 han estat dirigides a donar a conèixer el projecte Sembrant Oportunitats. Durant la Festa de Maria Auxiliadora , la delegació preparà un taller i el fil conductor que va servir de presentació del projecte de curs als infants i joves que participen de la Festa organitzada pels dos Centres Juvenils Salesians de Terrassa (CJS Terrassa i AJ. Preju Sarau). També per a la Festa de Sant Joan Bosco, la delegació va preparar la xocolatada sostenible i de comerç just, i una exposició sobre el comerç de cacau.

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL El voluntariat internacional és una oportunitat per a canviar la mirada dels i les joves que hi participen. Es tracta d’un procés en el que es combinen elements formatius, amb espais per compartir en grup, l’acompanyament personal i l’estada en algun projecte educatiu dels països on treballem.

ESTADES D’ESTIU Per aquelles persones que segueixen un itinerari formatiu específic i que tenen ganes de conèixer de primera mà la realitat d’un país del Sud, oferim les estades d’estiu: 1 ó 2 mesos en algun projecte educatiu de l’Amèrica Llatina o del continent africà. L’estiu de 2017, un total de 13 persones han marxat a fer diferents estades de voluntariat als següents projectes:


PERÚ - AMPARES L’Adrià, l’Arantxa i el Joan han estat a Amparaes, concretament a la “Casita Don Bosco”. El projecte és una casa d’acollida per a nois i noies d’entre 11 i 16 anys, que pertanyen a zones rurals d’escassos recursos, que viuen en un context cultural en el qual estudiar no és tan important. Des de la casa es dona resposta a aquesta problemàtica. Els voluntaris convivien amb aquests nois i noies durant tot el dia, i quan tornaven de l’escola es dedicaven a fer reforç escolar i a jugar durant les estones de lleure. També acompanyaven al salesià en les tasques rutinàries de la casa i a visitar les famílies.

PERÚ - LIMA Una família ha viatjat a Lima per a col·laborar amb l’escola Maria Auxiliadora (salesianes), de Barrios Altos. L'escola és només per nenes, de Primària i Secundària. A l’obra hi ha també la Casa de la Felicidad, que ofereix activitats i estones de reforç a les tardes per les nenes en situació de més vulnerabilitat, i l’Oratorio, que és un espai on van cada dissabte al matí a fer activitats lúdiques. A més d’aquests dos serveis, també fan catequesi d'adults i cursos de preparació pel matrimoni. El Xavi, la Núria, la Judit i la Míriam van donar suport a les classes segons les necessitats de l’escola i van col·laborar amb la pastoral juvenil i en els altres dos projectes.


EQUADOR - GUAYAQUIL La Carla i el Joan han estat a la casa salesiana de Don Bosco, a Guayaquil. En aquesta obra hi ha una escola, una església, la comunitat salesiana, un alberg, oficines, i cases destinades al taller de mecànica i fusteria. La seva tasca va ser col·laborar en el projecte “Niños de la calle Guayaquil”. El projecte se centra en l’acollida de nens que viuen al carrer i la policia recull, i per ordre judicial els trasllada a les instal·lacions salesianes. Cadascú donava suport als educadors/es socials en un grup d’edat diferent, acompanyant als nens i nois durant les tasques rutinàries, reforç escolar, dinamització del temps lliure, etc.


COSTA D’IVORI - ABIDJAN El Miquel ha estat acollit per la Casa Provincial d’Abidjan, on formava part dels educadors del “foyer Marguerite”, una casa d’acollida de nens i nenes del carrer, entre 6 i 12 anys. Es realitzen tasques de reinserció social i escolar així com una educació en valors, respecte i hàbits bàsics d’higiene personal. A més, a l’obra salesiana hi ha també una parròquia i el Village Don Bosco, un gran espai lúdic amb camps de futbol, un pavelló amb camps de bàsquet i un petit teatre a l’aire lliure on els nens/es i joves del barri poden anar durant tot el dia a jugar i a compartir activitats. El voluntari s’encarregava de realitzar activitats de reforç escolar, jocs i valors, i a més va participar dels campaments.


MÈXIC – CIUDAD JUÁREZ La Susanna i la Fàtima han anat a Ciudad Juárez, als projectes salesians d’aquesta ciutat fronterera. La comunitat salesiana basa la missió en l’atenció directa als infants, adolescents i joves de les zones més vulnerables de la ciutat amb l’objectiu de prevenir i ampliar les seves oportunitats de desenvolupament. Les voluntàries han col·laborat en diferents programes que es duen a terme, entre d’altres: “VAFEJE” (Vacaciones Felices con Jesús): es realitzen activitats lúdiques i dinàmiques, per a prevenir que els infants i joves de la zona estiguin al carrer o sols a casa. Campaments a Casas Grandes: per a infants de 6 a 12 anys. Un dels objectius principals és fer cohesió entre els infants de diferents oratoris i entre els animadors, i crear sentiment de pertinença a una mateixa comunitat. El projecte “La brigada de la alegría”: programa que busca generar un ambient de pau i alegria en zones marginals de la ciutat, amb jocs col·laboratius i intervenció lúdico-pedagògica. Es procura també la participació de les famílies en les activitats. “CERSAI”: La finalitat del Centre de Readaptació Social per a Adolescents infractors no és castigar-los, sinó atendre els que tinguin entre 14 anys complerts i menys de 18 i garantir els drets fonamentals, i aconseguir mitjançant tractament psicològic i activitats la seva reinserció a la societat.


CUBA – LA HABANA La Paula ha fet estada a la presència salesiana de La Habana. Allà ha col·laborat en diferents projectes: “Verano Educativo” que és una oferta d’activitats educatives adreçades a infants i joves. Les voluntàries es van integrar als equips d’educadors responsables de les activitats. La jornada es distribueix de manera que hi ha un espai per a tallers (ball, esport, jocs, anglès, etc.), per als jocs d’equip, temps per pregar, per descansar i també per menjar plegats. La “Convivencia adolescente”: es realitza en una casa de colònies, amb adolescents, també d’altres comunitats de Cuba, i és el final d’etapa de tot el curs de la catequesi. La “Convivencia de jóvenes o Felices Con Don Bosco”: una trobada per tots els/les joves de Cuba, que durant uns dies permeten als nois i noies conviure en un ambient recreatiu, fer excursions, jocs i un seguit d’activitats que busquen l’educació integral dels infants i joves, amb especial insistència amb aquells que tenen una situació de risc social.


CAMPS DE TREBALL 4 persones han participat en els camps de treball organitzats conjuntament amb les ONGD Jóvenes y Desarrollo-región este, i Solidaridad don Bosco.

TÀNGER El projecte busca conèixer la realitat d’aquesta ciutat marroquina, la durada es de dues setmanes i es combinen activitats formatives amb tasques de col·laboració amb diferents entitats socials de la ciutat de Tànger. El grup format per l’Omaima, la Lígia i el Jorge, i acompanyats per l’Alejandro van estar acollits a l’“Hogar Lerchundi” i van participar en diferents projectes de la ciutat: Dartika Tika, una casa d’acollida de nenes en famílies amb risc d’exclusió social, la Casa Nazaret, i les Calcutas (“niños de la calle”), que ofereixen el servei de dutxa a nens del carrer d’entre 9 i 16 anys, que poden entrar lliurement al pati, i durant la tarda de joc se’ls ofereix assistència sanitària i higiènica així com un àpat complert. En tots ells van aproximar-se a la realitat del Marroc a partir de conèixer a les persones que hi viuen. A més, van poder anar a Ceuta a visitar la Fundación Elín, que treballen amb els nois que estan al CETI (Centre Temporal d’Immigrants).


CEUTA Des de fa uns anys col·laborem amb la Fundació Elín, impulsada per les religioses Vedrunes, on principalment s’atenen a persones migrants sobretot de l’Àfrica subsahariana. Les persones migrants que arriben a Ceuta, tot i estar en territori espanyol, no es troben dintre de l’espai Schengen delimitat per Europa, de forma que queden atrapats a la ciutat i ingressen al CETI (Centre d’estància temporal d’Immigrants), aquí romanen durant un temps indeterminat (actualment ronda els quatre o cinc mesos) fins que el govern espanyol els autoritza per viatjar a la península amb la seva corresponent ordre d’expulsió. Des d’aquí poden viatjar “lliurement” pel territori europeu, això sí, en situació irregular. La fundació Elín els ofereix un espai de tracte respectuós i d’igualtat entre les persones, quelcom profundament necessari en els moments de dificultat i debilitat que pateixen. A part d’assessorament legal, Elín ofereix classes de castellà i activitats molt diverses que són flexibles i poden anar canviant. Alguns d’aquests tallers són: l’elaboració artesana d’espelmes decoratives, dansa, artesania, pintura, futbol, classes de natació a la platja, etc. Els voluntaris/es col·laboren durant dues setmanes en aquestes activitats i comparteixen vida i somnis amb la comunitat que recolza el projecte i els joves que participen de les activitats.


EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ESPIRAL SOLIDÀRIA L'Espiral Solidària és una xarxa d’adolescents i joves inquietes per conèixer críticament les realitats del món contemporani i del seu entorn. Els grups d’Espirals Solidàries es reuneixen periòdicament i trien un tema de justícia social, ambiental i/o econòmica i mitjançant processos de formació-reflexióacció permanent proposen transformacions socials i canvis en el seu entorn que tenen una incidència directa en la vida de les persones i que ens permeten construir un món més just, solidari i humà.

Durant aquest any s’ha continuat fent difusió de la proposta dels grups d’Espirals Solidàries a diferents escoles i entre diferents col·lectius juvenils. A més, un dels grups ha preparat un vídeo per fer difusió del projecte entre altres grups de joves sensibles a les realitats injustes del món.


S’han consolidat els grups d’Espiral Solidària, que es reuneixen periòdicament a les següents cases salesianes: - Espiral Solidària a Mataró. (amb 2 grups organizats per edat i 4 dinamitzadores implicades). - Espiral Solidària a Sarrià (amb 1 grup acompanyats per 1 dinamitzadora). S’han activat mecanismes per engegar grups nous d’Espirals Solidàries a les següents cases salesianes i instituts: - Espiral Solidària a Badalona (amb 1 grup acompanyat per 3 dinamitzadores) - Espiral Solidària a Lleida (amb 1 grup acompanyat per 2 dinamitzadores) - Espira Solidària a l’IES Thos i Codina, Mataró (amb 1 grup acompanyat per 1 dinamitzador) Per a enfortir els grups i la coordinació de la xarxa d’Espirals Solidàries del territori català, durant el mes d’abril, la Comissió d’Educació va convocar als dinamitzadors/es dels grups a una trobada formativa sobre la situació global del món a càrrec de l’Arcadi Oliverer, una gimcana sobre el Objectius de Desenvolupament Sostenible i un espai d’intercanvi d’experiències. La trobada es va valorar com un moment molt enriquidor per a l’acompanyament dels grups.

Al mes d’abril, els grups d’Espiral Solidària de les cases salesianes de Mataró i Badalona van participar en la Trobada Estatal organitzada en col·laboració amb Solidaridad Don Bosco y Jóvenes y Desarrollo que es va celebrar a


Mohernando en un espai formatiu i d’intercanvi d’experiències en que els protagonistes van ser els grups de joves dels grups d’Espirals i Iniciativa Solidària de tot el territori espanyol.

Per altra banda, amb els materials de les Espirals Solidàries editats en els últims anys, s’han realitzat formacions a diferents claustres, alumnat i educadors de l’àmbit social. Aprofitant la campanya Sembrant Oportunitats, s’han implementat diversos tallers formatius sobre Sobirania Alimentària a les escoles salesianes de Terrassa, Sabadell, Mataró i Rocafort. En aquesta última s’ha desenvolupat un projecte al voltant del malbaratament dels aliments que s’ha articulat en la participació dels joves en diverses campanyes de recollida d’aliments en col·laboració amb el Banc dels Aliments i la ONG ‘De veí a veí’ del barri de Sant Antoni. També s’ha donat forma a un taller formatiu específic sobre el refugi i els desplaçaments forçats que s’ha desenvolupat amb un grup d’Espiral Solidària de Salesians Sabadell, dos grups de Salesians Mataró i dos grups classe de 2n de batxillerat de l’IES Thos i Codina.

INICIATIVES LOCALS PER A CANVIS GLOBALS – ApS L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. En el cas de fer-ho amb mirada de Justícia Global i


Solidaritat, l’entenem com una pràctica transformadora que té com a objectiu apoderar les persones per exercir una ciutadania activa i responsable. En aquesta línia pedagògica, durant aquest any hem engegat i fet el seguiment de diferents projectes d’aprenentatge servei a les següents escoles salesianes: - Sant Joan Bosco, Horta: en el marc de l’assignatura de Filosofia de 1r de batxillerat, s’ha proposat a l’alumnat participar en un projecte d’aprenentatge servei col·laborant amb alguna entitat del barri. - Sant Josep, Rocafort: en el marc de dues assignatures optatives de 2n i 3r d’ESO s’han desenvolupat dos projectes d’aprenentatge servei en col·laboració amb el Banc dels Aliments i la pròpia campanya solidària de VOLS, Sembrant Oportunitats. - Sant Antoni de Pàdua, Mataró: en el marc dels treballs de Recerca de Batxillerat, s’ha fet acompanyament i seguiment del disseny i el desenvolupament del marc teòric d’un treball de recerca sobre les migracions i els desplaçaments forçats. - Salesianes Santa Dorotea: en el marc dels treballs de recerca que en aquesta escola proposen a l’alumnat de 4t d’ESO, s’ha formulat un llistat de temes d’investigació amb mirada de Justicia Global.

EN SOM MÉS Durant el 2017 s’ha participat en el disseny i la revisió dels materials didàctics de la campanya Contra el discurs de l’odi i la radicalització a la xarxa,


#ensommes que s’implementarà a les escoles salesianes d’arreu de l’estat espanyol en el pròxim any natural.

ALTRES FORMACIONS En el marc del cap de setmana formatiu de la Moguda Juvenil Salesiana celebrat durant el mes d’abril, des de VOLS vam oferir i dinamitzar un taller sobre Educació per al Desenvolupament amb Jocs. S’ha impartit una formació sobre salesianitat i Objectius de Desenvolupament Sostenible als voluntaris que participaven de l’itinerari formatiu per realitzar una experiència de voluntariat internacional durant l’estiu del 2017. També es va dur a terme una formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb els educadors i educadores de la Plataforma d’Educació Social de Lleida.


BALANÇ ECONÒMIC 2017

BALANÇ 2017 VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI-

INGRESSOS Quotes socis i usuaris Subvencions públiques Donatius privats i particulars Artesania i Comerç Just Extraordinaris i altres

DESPESES Despeses de personal Cooperació Internacional i Educació per al Desenvolupament Voluntariat Artesania Solidària i Comerç Just Altres despeses

246 189,50 €

%

39 361,00 € 70 195,86 € 130 932,55 € 5 200,09 € 500,00 €

15,99 28,51 53,18 2,11 0,20

285 983,43 €

%

77 599,30 €

27,13

161 723,80 € 21 150,10 € 6 198,18 € 19 312,05 €

56,55 7,40 2,17 6,75


AMB EL SUPORT DE:

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES


ENTITATS PRIVADES

AGRAÏMENTS