Page 1

Порядок підготовки та проведення засідання виборчої комісії (статті 33–36 Закону України «Про вибори народних депутатів України», Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженний постановою ЦВК № 350 від 15.09.2010 р.) ПІДГОТОВКА ЗАСІДАННЯ Секретар ВК готує проект порядку денного і подає голові ВК — не пізніше як за день до засідання

Погодження з головою ВК. Голова ВК (в разі відсутності — заступник голови, секретар ВК) скликає засідання ВК

Секретар подає проекти постанов. Голова ВК розглядає проект постанови. Накладає резолюцію «для розгляду на засіданні комісії» Повідомлення членів ВК про засідання: час, місце, порядок денний. Надання проектів рішень

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Секретар ВК готує: • список запрошених на засідання; • список осіб, які мають право бути присітніми відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону

Кількість присутніх членів ВК не менше половини від складу ВК

Секретар готує постанови ВК. Підписують голова (головуючий) та секретар ВК (секретар засідання)

Перенести засідання на інший час

Ні

Так

Голова (заступник), секретар ВК присутні на засіданні

Ні

Копія рішення за результатами розгляду скарги надається суб’єкту звернення в день прийняття (ст. 98, ч. 5) Не пізніше ранку наступного дня: • постанови вивішуються на стенді; • доводяться до відома зацікавленних осіб

Обирається головуючий на засіданні. Обирається секретар засідання

Так

Письмові повідомлення за місцем роботи членів ВК, які працюють не на платній основі

Повідомлення ЗМІ

Голова (головуючий) відкриває засідання; оголошує кількість присутніх членів ДВК, список запрошенних інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні ДВК без дозволу або запрошення комісії Обговорення та затвердження порядку денного засідання ВК (протокольне рішення ВК) РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Член ВК у разі незгоди з рішенням має право подати до протоколу окрему думку щодо прийнятого рішення

Прийняття рішення з питання порядку денного (постанова) Протягом двох днів

Секретар готує протокол засідання ВК. Підписують голова (головуючий на засіданні) та секретар (секретар засідання) Перехід до наступного питання порядку денного

Протокол засідання надається для ознайомлення членами ВК не пізніше наступного засідання ВК

Видання цієї схеми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Професійні виборчі комісії – запорука чесних виборів», що реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в партнерстві із Запорізькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» Погляди, висловлені в цій публікації, відображають позицію автора(-ів) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії. Тираж 11 500 прим. Надруковано в типографії ТОВ «Колорюкрейн»


Порядок розгляду скарг дільничними виборчими комісіями на підсумковому засіданні (статті 110–113, 83, 35 Закону України «Про вибори народних депутатів України», Постанова ЦВК № 133 від 31.07.2012 р.) ПРИЙНЯТТЯ СКАРГИ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО СКАРГИ НА ПІДСУМКОВОМУ ЗАСІДАННІ ДВК

Суб’єкти звернення зі скаргою: • офіційні спостерігачі (крім міжнародних); • кандидати; • уповноважені особи партій; • довірені особи кандидатів; • виборці — щодо порушень особистих виборчих прав.

Чи подано скаргу належним суб’єктом звернення?

Ні

Так

Скрага під час голосування Скарга, вичерпний перелі недоліків

Член ДВК реєструє і надає голові (іншому членові ВК за розподілом обов’язків)

Оформлення скарги відповідає вимогам статті 110

Ні

Повернути скаргу з роз’ясненнями

Чи віднесено розгляд цієї скарги до повноважень ВК (належний суб’єкт розгляду скарги)?

Ні

ДВК приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті

Так

Чи подано скаргу під час голосування?

Рішення за результатами розгляду скарги (постанова) Ні

Так Так

Скарга підлягає розгляду на підсумковому засіданні

Рішення по суті скарги: • задовольнити скаргу повністю або частково (у разі встановлення порушень Закону); • відмовити в задоволенні скарги (якщо норми Закону не порушено).

Надати копію рішення суб’єкту звернення на його вимогу невідкладно

Не пізніше як через 4 години після засідання комісії вивісити постанову на стенді офіційних матеріалів комісії

Видання цієї схеми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Професійні виборчі комісії – запорука чесних виборів», що реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в партнерстві із Запорізькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» Погляди, висловлені в цій публікації, відображають позицію автора(-ів) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії. Тираж 11 500 прим. Надруковано в типографії ТОВ «Колорюкрейн»


Підрахунок голосів на виборчій дільниці (статті 87–92 Закону України «Про вибори народних депутатів України»). Частина 1.

РОБОТА ЗІ СПИСКОМ ВИБОРЦІВ 1 Член ДВК, який працював зі списком, підраховує і вносить на кожен аркуш: • кількість виборців у списку; • кількість виборців, які отримали бюлетені в приміщенні; • кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування.

Розгляд звернень (заяв та скарг), поданих під час голосування (ст. 32, ч. 2; ст. 87, ч. 4; ст. 111, ч. 6)

2 Член ДВК підписує кожен аркуш списку 3 Член ДВК підсумовує відомості по аркушах і повідомляє голові 4 Голова і секретар ДВК підсумовують відомості, оголушують і вносять на останню сторінку списку

Заява

Рішення

Заява

Рішення

1. У разі, якщо контрольна перевірка виявляє розбіжності отриманих результатів, ДВК зобов’язана скласти акт, у якому вказується на причини невідповідності. Причина такої невідповідності встановлюється рішенням комісії. 2. У разі, коли на засіданні присутні більше половини, але менше 2/3 складу ДВК, рішення приймаються більшістю у 2/3 від присутніх.

5 Список виборців закривається. Голова і секретар підписують список. Ставиться печатка ДВК 6 Встановлюється кількість виборців на ВД і заноситься до протоколів 7 Встановлюється кількість виборців на ВД, включених до витягу зі списку для голосування за місцем перебування, і заносится до протоколів 8 Встановлюється кількість виборців на ВД, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування, і заноситься до протоколів 9 Встановлюється кількість виборців на ВД, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, і заноситься до протоколів

РОБОТА З НЕВИКОРОСТАНИМИ ВИБОРЧИМИ БЮЛЕТЕНЯМИ ТА КОНТРОЛЬНІМИ ТАЛОНАМИ 11 Кожен член ДВК, який отримав бюлетені, підраховує кількість

невикорастаних

Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

ВІДКРИТТЯ ЗАСІДАННЯ (кворум — 1/2 від складу) +1

Загальні правила підрахунку на ВД 5. В кожний момент часу підрахунок бюлетнів і контрольних талонів виконує один член ДВК. 6. При роботі з бюлетенями з виборчих скриньок в руках членів ДВК (крім голови, заступника та секретаря) не повинно бути олівців, ручок тощо. 7. Запечатані пакети не можна розкривати.

12 Контрольна перевірка для кожного члена ДВК, який отримав і бюлетені: чи дорівнюває сума кількості виборців, які отримали бюлетені за списком, та кількості невикоростаних бюлетенів, кількості отриманих ним бюлетенів 13 Підрахунок, оголошення та внесення до протоколу кількості невикоростаних виборчих бюлетенів 14 Погашення та запакування невикоростаних виборчих бюлетенів 15 Кожен член ДВК, який отримав бюлетені, підраховує кількість контрольних талонів 16 Підсомування загальної кількості контрольних талонів по всій ВД 17 Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні і за місцем перебування, кількості контрольних талонів 18 Встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Оголошення та внесення до протоколу 19 Запакування контрольних талонів 20 Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, плюс кількість невикорастаних виборчих бюлетенів, кількості виборчих бюлетенів, які отримала ДВК

10 Запакування списку виборців, витягу зі списку, заяв, медичних довідок, копій рішень ДВК

ВД — виборча дільниця ДВК — дільнична виборча комісія

Видання цієї схеми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Професійні виборчі комісії – запорука чесних виборів», що реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в партнерстві із Запорізькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» Погляди, висловлені в цій публікації, відображають позицію автора(-ів) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії. Тираж 11 500 прим. Надруковано в типографії ТОВ «Колорюкрейн»

Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

Загальні правила підрахунку на ВД 1. Проводиться на засіданні ДВК, в тому ж приміщенні, де відбувалось голосування. 2. Засідання безперервне — до завершення складання та підписання примірників протоколів про підрахунок голосів, копій протоколів та запакування документів. 3. Здійснюється відкрито та гласно. 4. Необхідно дотримуватись послідовності дій, викладеної у статтях 87–91 Закону.


Підрахунок голосів на виборчій дільниці (статті 87–92 Закону України «Про вибори народних депутатів України»). Частина 2. ПІДРАХУНОК ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

Відкрити велику виборчу скриньку і виборчі бюлетені висипати на стіл

1 Підрахунок кількості виборців, які взяли участь у голосуванні (загальна кількість виборчих бюлетенів у скриньках). Оголошення та внесення до протоколу.

Знайти контрольний лист

2 «Сортування» (розкладання) бюлетенів за кожну партію та недійсні в загальнодержавному окрузі, за кожного кандидата та «недійсні» в ОВО.

Перевірити цілісність пломб (печаток) на скриньках, цілістність скриньок Відкрити малу виборчу скриньку і виборчі бюлетені висипати на стіл

Знайти ДВА контрольні листи

3 Підрахунок, оголошення та внесення до протоколів кількості недійсних бюлетенів. Є два належні контрольні листи

Ні

Є належний контрольний лист

Ні

Скласти акт

Так

Скласти акт

Так

Всі бюлетені (по ЗО і ОВО) не підлягають врахуванню

5 Підрахунок бюлетенів, поданих за кожну партію, кожного кандидата в ОВО.

Всі бюлетені (по ЗО і ОВО) не підлягають врахуванню

Розкласти окремо: предмети (в т. ч. і контрольні листи); виборчі бюлетені у ЗО; виборчі бюлетені у ОВО

Розкласти окремо: предмети (в т. ч. і контрольні листи); виборчі бюлетені в ЗО; виборчі бюлетені у ОВО

Підрахувати загальну кількість виборчих бюлетенів в ЗО і ОВО

Підрахувати загальну кількість виборчих бюлетенів в ЗО і ОВО

Ні

Кількість бюлетенів не перевищує кількості, вказаної в контрольному листі

Відокремити бюлетені з неналежними ознаками: – неналежний номер ОВО або ВД; – відсутність печатки або неналежна печатка. Такі бюлетені не підлягають врахуванню!

Так

10 Запакування виборчих бюлетенів. 11 Виготовлення протоколів про підрахунок голосів у кількості 4 плюс кількість членів ДВК.

ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ ВСІХ СРИНЬОК:

Ні

Так Всі бюлетені не підлягають врахуванню

Підрахувати бюлетені, які не підлягають врахуванню: окремо в ЗО і ОВО. Кількості внести до пртоколів

7 Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі недійсних бюлетенів, бюлетенів з голосами, поданими за кожного кандидата в ОВО.

9 Оголошення та внесення до протоколу кількості голосів за кожного кандидата в ОВО.

Запакувати предмети Кількість бюлетенів перевищує кількість, вказану в контрольному листі

6 Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі недійсних бюлетенів, бюлетенів з голосами, поданими за кожну партію в ЗО.

8 Оголошення та внесення до протоколу кількості голосів за кожну партію в ЗО.

Відокремити бюлетені з неналежними ознаками: – неналежний номер ОВО або ВД; – відсутність печатки або неналежна печатка. Такі бюлетені не підлягають врахуванню! Перейти до наступної скриньки

Скласти акт про невідповідность

4 Запакування недійсних бюлетенів окремо в ЗО і ОВО.

Протокол Протокол про пропідрахупідрахунок нокголосів голосів нанавиборчій виборчій дільниці дільниці

Запакувати бюлетені, які не підлягають врахуванню в ЗО і ОВО

Перейти до наступної скриньки

12 Виготовлення і видача копій протоколів для офіційних спостерігачів тощо — по одному для кожного кандидата та кожної партії. Складання акта про виготовлення копій. 13 Запакування протоколу про підрахунок голосів (разом із окремими думками членів ДВК, актом про видачу копій, скаргами, актами тощо).

Закриття засідання

1. З пошкодженої скриньки бюлетені виймаються по одному. 2. У разі, коли контрольна перевірка не дає правильної рівності, необхідно скласти акт, в якому вказати причину цієї невідповідності. Така причина втсановлюється рішенням комісії, що приймається шляхом голосування. 3. При визначенні бюлетеня як недійсного, на голосування можно ставити лише питання: «Хто за те, щоб визнати бюлетень недійсним?». Негативний результат голосування вказує на те, що бюлетень слід визнати дійсним. 4. ДВК може визнати голосування на ВД недійсним лише за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 92. Тоді підрахунок голосів за кожного кандидата не ведеться, а протокол про підрахунок заповнюють за скороченною формою. ВД — виборча дільниця; ДВК — дільнична виборча комісія; ЗО — загальнодержавний округ; ОВО — одномандатний виборчий округ. Видання цієї схеми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Професійні виборчі комісії – запорука чесних виборів», що реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в партнерстві із Запорізькою обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» Погляди, висловлені в цій публікації, відображають позицію автора(-ів) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії. Тираж 11 500 прим. Надруковано в типографії ТОВ «Колорюкрейн»

Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

ВІДКРИТТЯ СКРИНЬОК

Порядко підготовки та проведення засідання виборчої комісії  

Порядко підготовки та проведення засідання виборчої комісії. Схеми.

Порядко підготовки та проведення засідання виборчої комісії  

Порядко підготовки та проведення засідання виборчої комісії. Схеми.

Advertisement