Page 1

Strategi for Vollsmose Kulturhus 2010-2012 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkommen ............................................................................................................. 2 Vision ..................................................................................................................... 2 Opgaven ................................................................................................................. 2 Indsatsomr책der........................................................................................................ 3 Organisation og Samarbejdspartnere .......................................................................... 5 Opf lgning............................................................................................................... 5

1/1


1. Velkommen Vi er i Vollsmose. Vi er i Odense. Vi er midt i verden og vi er i bev gelse. For ikke planl st at v re overladt til tilf ldighedernes rasen og blive kastet hid og did har vi i foråret 2010 formuleret og opstillet nogle indsatsområder, som vi nsker skal pr ge vores kulturhus på afg rende vis de kommende 3 år. Denne strategiplan er resultatet af dette arbejde. Planen tager desuden udgangspunkt i Vision Odense om Odense som den legende by og i den Kulturpolitik som By- & Kulturudvalget vedtog i sommeren 2009. Vi baserer kulturhusets dagligdag på bl.a. f lgende v rdier:  Den anerkendende tilgang  Kvalitet  Mangfoldighed  Samspil  Udvikling  Åbenhed I l bet af 2012 skal der udarbejdes opl g til en ny strategiplan for den kommende periode

2. Vision Vollsmose Kulturhus skal v re det kunstneriske og kulturelle kraftcenter i Vollsmose baseret på samarbejde og f llesskab. Vores kulturhus skal v re med til at skabe en bydel, der er synlig på kulturområdet, og en bydel der er i dialog og udveksling med sine omgivelser. Vi satser på n rhed og sammenh ng og på at underst tte forandringskraft. Vi vil v re im dekommende og modige, og vi ser forskelligheder i livet omkring os som sp ndende muligheder. Vi vil en kultur, der:  Beriger livet og skaber livskvalitet, viden, dannelse og st rke identiteter.  Skaber sammenh ngskraft i byens sociale f llesskaber og giver en f lles oplevelse af Odense som en legende og kreativ by.  Engagerer og skaber aktivitet.  Underholder og giver byens borgere store oplevelser. Og vi vil v re:  Pr get af stor tilg ngelighed og kvalitet i vores kulturtilbud.  Aktive i udvikling og synligg relse af bydelens potentialer og skabe samspil mellem dem.  Et hus, hvor man får oplevelser og viden. Et hus, hvor man bliver inspireret og udfordret.  Brobyggende og underst ttende.  For alle, der aktivt nsker at tage del i kulturhusets liv.  Aktive og synlige i Vollsmose, også udenfor selve kulturhusets område.

3. Opgaven Vollsmose Kulturhus opgave er at facilitere og formidle kunst- og kulturoplevelser af mange slags og for og med mange forskellige slags mennesker. Vi stiller lokaler og resurser til rådighed for at gennemf re og formidle kunst og kultur: Fra koncerter, teater, dans og film

2/2


over foredrag, undervisning og paneldebatter til workshops, udstillinger, h jskoledage, foreningsm der og -aktiviteter. Vi kan selv nogle gange v re initiativtager og direkte kulturproducerende, mens vi ved andre lejligheder er samarbejdspartner og medspiller i andres aktiviteter.

4. Indsatsområder Vi har valgt, at f lgende 3 indsatsområder skal pr ge vores kulturhus i den kommende treårige periode fra 2010: A) Aktivt naboskab B) Kulturelt iv rks tteri C) Bof llesskab på kryds og tv rs A) Aktivt naboskab Et kulturhus, bygninger og faciliteter er blot rammer. Det er brugerne og medarbejderne, der skaber indholdet, synergien og sikrer husets liv og berettigelse. Mål: Vollsmose Kulturhus er aktivt og ambiti st rammerne for et demokrati- og involveringsprojekt. Kulturhuset fungerer som oplevelses-, l rings- og m dested for beboere, borgere, g ster, institutioner og offentlige myndigheder i kraft af sp ndende tilbud, effektiv formidling, rådgivning og attraktive omgivelser. Resultatkrav: Brugerne skal inviteres til at medvirke i udviklingen af kulturhusets tilbud og virkemåder. Programl gningen af kulturhusets aktiviteter baseres på t t dialog og idéudvikling sammen med så mange målgrupper som muligt. Handlinger:  Indenfor perioden vil vi sammen med så mange af bydelens beboerne, foreninger og boligafdelinger som muligt definere og arbejde med aktivt naboskab.  Vi vil medvirke til at udvikle nye metoder til at involvere og inddrage beboerne med afs t i bl.a. den store Naboskabsunders gelse (2009).  Vi vil arbejde med billeddokumentation, indsamling og formidling af livshistorier fra Vollsmoseområdet.  Vi vil medvirke til aktivt at ops ge og anvende inspiration ude fra verden, og realisere de gode ideer herhjemme.  Afholde minimum 2 inspirationsdage eller lign., gerne tematiske og åbne for områdets beboere evt. opdelt i forskellige aldersgrupper.  Vi vil tage initiativ til og medvirke i mindst 1 st rre årligt f llesprojekt i Vollsmoseområdet form af f.eks. musikalske kor- og dramaprojekter, international dragefestival og lignende. B) Kulturelt iværksætteri S tte i gang, s tte i scene og s tte i v rk. Der er altid mennesker bag. Mål: Vollsmose Kulturhus st tter en målrettet indsats på at styrke et mangfoldigt kulturelt iv rks tteri baseret på områdets kulturelle rigdom.

3/3


Resultatkrav: Brugerne skal involveres i at udvikle idéer, metoder og v rkt jer med udgangspunkt i bydelens mange kulturer, så der skabes en mangfoldighed af kulturelle udtryk, både de mere traditionelle og sp ndende nye blandingsformer: cross-over, fusion m.m. Handlinger:  Vi vil forts tte udviklingen af et kulturelt v ksthusmilj i og omkring kulturhuset.  Vi vil afd kke behov og muligheder for at etablere lokale v rkstedsfaciliteter.  Vi vil l re metoderne og afpr ve den ops gende/brugerinddragende arbejdsform Outreach  Vi vil metodeudvikle kunstneriske tekniker til dette arbejde med v gt på brugerdreven innovation.  Vi skal sikre at flest mulige initiativer fra Helhedsplanprojektet 4.2.4 Ungekultur i Kulturhuset kan overdrages og forankres driftsm ssigt i kulturhuset fra medio 2012.  Arbejde videre med erfaringerne fra dette ungdomsprojekt og udvikle minimum 2 forskellige koncepter for kulturelt iv rks tteri.  Vi vil styrke interessen for og opfordre til interkulturelle f llesskaber som går på tv rs af geografi i Vollsmose firkanten og kulturelle m nstre.  Vi vil oms tte inspiration og henvendelser fra det professionelle kulturliv og institutioner i Odense og på Fyn til samarbejdsprojekter og nye kompetencer i bydelen. C) Bofællesskab på kryds & tværs Vollsmose Kulturhus er startet i 2008 som et bof llesskab med parter fra mange forskellige kommunale instanser. Vi vil uafh ngigt af hvilke afdelinger og forvaltninger vi h rer til styrke samarbejdet og skabe alliancer på kryds og tv rs til gavn for husets forskellige brugere og kommunens mange borgere. Mål: I Vollsmose Kulturhus koordinerer vi tilbud og indsatser ud fra et helhedssyn på det enkelte menneske og med st rst mulig synergi mellem de involverede afdelinger og forvaltninger. Resultatkrav: Vollsmose Kulturhus skal udadtil fremstå som et moderne, sammenh ngende og lettilg ngeligt aktivitetshus og medborgercenter for bydelens borgere og vrige bes gende. Handlinger:  Vi vil i f llesskab udvikle husets f lles profil og synlighed ved bl.a. koordineret markedsf ring, skiltning, web og lign.  Vi vil i f llesskab informere om husets tilbud og services via infosk rme, aktivitetskalendere, street-teams, nyhedsbreve og målgruppe-rettede digitale tjenester, f.eks. brugerdrevne blogs.  Vi vil i f llesskab afs ge områder, hvor vi kan blive styrket ved f lles arrangementer, f lles projekter, fundraising, kompetenceudvikling og lign.  I perioden vil vi afholde seminar/er om f lles v rdigrundlag og visioner med deltagelse af husets personale, de frivillige og brugerrepr sentanter.  Vi vil i f llesskab gennemgå opgave- og byrdefordelingen internt i Vollsmose Kulturhus og vurdere den med henblik på st rst mulig effekt og nyttev rdi, under hensyntagen til de enkelte parters egne resultatkontrakter og virksomhedsplaner for perioden.  Vollsmoseområdets vrige tilbud indenfor fritid, kultur, sundhed og det sociale område afs ges med henblik på at afd kke områder, hvor samarbejdet kan udvikles og forst rkes.  Vi vil gå i dialog med de nye ejere af det private center og udvikle idéer til anvendelse af lokaler og faciliteter i den vestlige ende af centret, hvor bibliotek og kulturhuset ligger.

4/4


5.Organisation og Samarbejdspartnere Parterne i de kommunale kultur- og fritidstilbud på Vollsmose Allé 14, 16 og 18 kommer fra 4 forskellige forvaltninger: BMF, BKF, BUF g SAF og et par frivillige foreninger. Udover kulturhuslokalerne omfatter vi bibliotek, fritidsbutik med Den Frie Rådgivning, mediehus samt UUO, Etnisk Jobteam, Nettet.nu og Kvinfos Mentornetv rk.

Medarbejdere Den faste stab i kulturhuset omfatter 3 personer:  1 kulturhusleder (37. t ugl.)  2 kulturhus- og kommunikationsmedarbejdere (henholdsvis 30 og 25 t. ugl.) Hertil kommer projektmedarbejdere, timel nnede tekniker- og servicemedarbejdere efter behov i forbindelse med s rlige arrangementer. Bl.a. i forbindelse med Helhedsplanens ungekulturprojekt. Åbningstider Kulturhusets officielle kontortid er mandag til torsdag mellem kl. 10-15 og fredag mellem kl. 10-14. Men da husets åbningstider i vrigt er n dt til at f lge de aktuelle arrangementer og aktiviteter er der j vnligt åbent i både aftentimer og weekender. Der er taget initiativ til i et vist omfang at koordinere åbningstider for kulturhusets forskellige parter.

6.Opfølgning Lederen af Vollsmose Kulturhus tager initiativ til, at der gennemf res minimum 2 dialogbaserede opf lgninger på strategien hvert år med afdelingschefen for Kultur. Lederen af Vollsmose Kulturhus udarbejder en samlet skriftlig afrapportering af mål, resultater, og handlinger senest 31/12 2012. Rapporten forel gges for By og Kulturudvalget.

5/5

Strategi for Vollsmose Kulturhus 2010-2012  
Strategi for Vollsmose Kulturhus 2010-2012  

Strategi Vollsmose Kulturhus 2010-2012

Advertisement