Page 1

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN !

ġEY‟in ilk sayısının teması “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”

Resmi veya grafiği açıklayan alt yazı.

“Türkiye Cumhuriyeti , cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğu eserleriyle ispat edecektir . Türkiye Cumhuriyeti , mesut muvaffak ve muzaffer olacaktır . “

Mustafa Kemal Atatürk

29 Ekim 1923

Bu sayıda:

Yazılar

2

29 EKĠM

2

29 EKĠM

2

ANI

3

ġey nedir ?

4


ġEY

Sayfa 2

Mustafa Kemal Atatürk‟ün kendi el yazısı ile „meclis ile halk‟ konulu konuĢması : Günümüz Türkçesi "Cumhuriyette, millet tarafından mintahap meclistedir. Milletin namına meclisin kanunlar yayan hükümete itimat eder ve azmi iskat eder. Millet, vekillerinden memnun olmazsa muayyen zamanlar nihayetinde baĢkalarını intihap ederler. Millet, hâkimiyetini devlet idaresine iĢtiraki ancak zamanında reyyini kullanmakla temin eder.”

“Cumhuriyet,

"Cumhuriyette ulusça yönetim meclistedir. Ulus adına meclisin yasalarını yayan hükümete güvenir ve kararlara uyar. Ulus, vekillerini beğenmezse belirli süreler sonunda baĢkalarını seçer. Ulus, egemenliğini devlet yönetimine katılımı ancak süresinde oyunu kullanmakla sağlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Ģiir

yüksek ahlaki

29 Ekim

Bayraklar süslemiĢ her yanı

niteliklere

Bu bayram hepimizin

Bugün bayram var diye

dayanan bir

Atamızdan armağan

Bugün gözler ileride

En güzel bayram.

Bugün baĢlar dimdik.

değer ve

idaredir. Cumhuriyet fazilettir. “

Kader

Bahar

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bize sorarsanız çocuklar: Cumhuriyet ne demek; ĠĢte bu bastığımız toprak, Ay-yıldızlı bayrak, Diye dalgalanırız çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar: Cumhuriyet ne demek; ĠĢte bu kılık kıyafet, Bütün uygar dünyanın Diye giyiniriz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar: Cumhuriyet ne demek; ĠĢte bu okuyup yazdığımız Yazıdır dilimize uyan, Diye konuĢuruz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar: Cumhuriyet ne demek; ĠĢte bu kadın-erkek eĢitliği, Türk'ün benliğine yaraĢır, Diye övünürüz çocuklar...


sayı : 1

Sayfa 3

-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------“Ey yükselen yeni nesil! Ġstikbal

Geldi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Dillerde marĢımız

Herkesi neĢe, sevinç doldurdu

Göklerde bayrağımız

Cumhuriyeti biz

Süsledik evlerimizi okullarımızı

Mutluluk getirdi bize

kurduk, onu

Geldi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

YaĢasın Cumhuriyet

yükseltecek ve

sizsiniz.

yaĢatacak

Ecem

Çağla

sizsiniz. “ Mustafa Kemal Atatürk

anı Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa'ya gidiyordu. Kalabalık bir halk kütlesi iskelede etrafını çevirmiĢ bulunmakta idi. Bir kadının, elinde bir kâğıtla Atatürk'e yaklaĢtığı görüldü. Zayıf bir kadındı. Ata'nın yolunu keserek titrek bir sesle: - Beni tanıdın mı oğul? de-

di... Ben sizin Selanik'te komĢunuzdum. Bir oğlum var: Devlet Demir Yolları'na girmek istiyor. Siz onu alsınlar dediniz. Fakat Müdür dinlemedi. Oğlumu yine iĢe almamıĢ... Ne olur bir kere de siz söyleyiniz. Atatürk'ün çelik bakıĢlı gözleri samimiyetle parladı. Elleriyle geniĢ jestler yaparak ve yüksek sesle:

- Oğlunu almadılar mı? dedi. Ben salık verdiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuĢ... Çok iyi yapmıĢlar... ĠĢte Cumhuriyet böyle anlaĢılacak... Kadın kalabalığın içinde kaybolmuĢtu. Ve Atatürk adeta kendinden geçercesine dolu bir sesle: - İşte Cumhuriyetten beklediğimiz sonuç... diyordu.


GEREKSİZ BİR ŞEY BULDUM Adres TAYFUR SÖKMEN ĠLKÖĞRETĠM OKULU A blok zemin rehberlik odası yanı Telefon: 0 (123) 456 78 90 Faks: 0 (123) 456 78 90 E-posta: sey@gmail.com

Burası, kuruluĢunuz hakkında kısa bir paragraf eklemek için uygun bir yerdir. Burada, kuruluĢun amacı, misyonu, kuruluĢ tarihi ve kısa bir geçmiĢi yer alabilir. Ayrıca kuruluĢunuzun sunduğu ürün, hizmet veya program türlerinin özet bir listesini, dağıtım yaptığınız coğrafi bölgeyi (örneğin, batı ABD veya Avrupa pazarları gibi) ve hizmet verilen müĢteri veya üye türlerinin profillerini de ekleyebilirsiniz. KuruluĢunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için bir ilgili kiĢi adı eklemek de yararlı olabilir.

B U S AY I D A EMEĞĠ GEÇENLER

6/A SINIFI

Şey nedir ? Fanzin: Ticari ve profesyonel olmayan, düzensiz ve küçük miktarlarda çoğalan yayınlardır. fotokopi, ozalit, teksir gibi ucuz kopyalama yöntemleri ile çoğalırlar. özel ilgi alanları olan kiĢi ya da gruplar tarafından, yine bu kiĢi ve gruplar arasında fiziksel bağ kurmak amacıyla üretilir. yaratıcısı ve takipçisi etkileĢim sayesinde fanzini açık bir sistem olarak yasama geçirir. dolasımı yine bu yaratıcıtakipçi grubu içinde gerçekleĢir... Şey bir fanzindir. Bir okul gazetesi değildir sponsora ihtiyacı yoktur. Ne zaman

nerede yayımlanacağı belli değil. Hazırlayan grup bir okul sonrası yapacak bir şey bulamadığında bu şeyi yapabilir herhangi bir şey de bu basılı

materyalin konusu olabilir bu tamamen hazırlayıcı gruba kalmıĢ bir karardır. Bu fanzinin hazırlanmasında alttaki fotoğrafta yer alan sevimli öğrencilerin katkısı vardır.

sey  
sey  

Tayfur sökmen ilköğretim okulu

Advertisement