Page 1

ONTDEK


WAT IS 10:10 MISSIE

VISIE

10:10 The Energy Challenge is een wereldwijd klimaatiniti-

Het klimaat verandert. We zijn de bewustwording voorbij:

atief met als doel: zoveel mogelijk mensen en organisaties

nu is het tijd voor actie. The Next Step.

op weg helpen naar 10% CO2 reductie. Dit doet 10:10 door

10:10 is de manier om een brede groep actief te betrekken

concreet handelingsperspectief te bieden. Met praktische

ĂŠn direct te helpen bij CO2 besparing. 10:10 wil deze maat-

tips en tools en via aangeboden diensten en campagnes

schappelijke beweging verder laten groeien en nog meer

activeert 10:10 mensen op het werk, thuis, in de gemeente.

mensen en organisaties motiveren en activeren om in actie

Het is simpel en voor iedereen. 10:10 heeft een positief

te komen. Op weg naar 10% CO2 reductie

effect, niet alleen op het klimaat, maar ook op je portemonnee, je gezondheid en je humeur! Gestart in 2009 in En-

Positie in de markt

geland is de campagne inmiddels in verschillende landen geĂŻntroduceerd van Finland tot Bangladesh en van Dene-

10:10 onderscheidt zich duidelijk van andere klimaatinitia-

marken tot China.

tieven. Tussen de bewustwordingscampagnes valt 10:10 op als actiegerichte organisatie die handelingsperspectief en

Samen met hoofdpartners, ondersteunende partijen en een

de nodige handvatten biedt. 10:10 wil deze positie ook in

groeiende achterban van consumenten en organisaties,

2013 behouden en versterken.

zet 10:10 in Nederland sinds 2010 het besef rond klimaat en 10:10 = CO2 reductie in de praktijk brengen.

energieverbruik om in actie.

2


foto: Robert van Waarden

10:10 is ER voor iedereen

Met de steun van haar projectpartners en een achterban van duizenden individuen en organisaties betrekt 10:10 steeds meer Nederlanders bij de oplossing voor klimaatverandering. Met kant-en-klare campagnes en projecten op maat. 10:10 is positief en enthousiasmerend. Alleen samen hebben we impact. En: iedere stap telt!

3


ORGANISATIE krachten effectief gebundeld en wordt het bereik vergroot.

HET TEAM

Dit doet 10:10 ook met haar andere partners, die een belangrijk onderdeel vormen van het succes van 10:10.

10:10 Nederland is een Stichting, met een klein actief projectteam. Het team houdt voeling met de bredere maatschappelijke ontwikkelingen, trends en doelgroepen. Het team volgt de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, de-

PROJECTEN

tecteert behoeftes en ontwikkelt creatieve concepten die activeren, mobiliseren, enthousiasmeren en praktisch on-

10:10 heeft de afgelopen jaren succesvolle tools en projec-

dersteunen bij CO2 reductie.

ten ontwikkeld, waaronder: checklists met bespaartips en handleidingen een persoonlijke klimaatscan

SAMENWERKING

nieuwsbrieven met informatie en tips

10:10 is nadrukkelijk een projectorganisatie, geen instituut,

landelijke 10 oktober campagne (10/10)

en streeft naar nauwe samenwerking met organisaties die

de elektriciteitsmeter on tour

dezelfde ambities nastreven. 10:10 werkt sinds het begin in-

e-waste inzameling

tensief samen met o.a. de VARA, Milieu Centraal en Hivos.

interne campagnes voor bedrijven en organisaties

10:10 en Urgenda hebben in 2012 De Dag van de Duur-

RTV formats en specials

zaamheid samen georganiseerd op 10 oktober. En 10:10 en Microsoft zetten ieder jaar weer in op optimale

Deze presentatie biedt een kleurrijk beeld van waar 10:10

samenwerking tussen partners. Op deze wijze worden

voor staat en toont onze plannen voor 2013. 4


DE TOOLS VAN 10:10 Naast gratis online tools en nieuwsbrieven worden regelmatig checklists, tips , flyers en posters samengesteld voor

Post-its voor organisaties

diverse doelgroepen (gratis te downloaden via de website). In overleg zijn deze materialen ook op maat verkrijgbaar. Checklists voor individuen en organisaties

Nieuwsbrieven met tips en inspirerende voorbeelden

CO2 reductie calculator tool voor bedrijven en organisaties

Wat is 10:10 WEL

Een groeiende beweging Gericht op iedereen Toegankelijk; iedere stap telt Positief en inspirerend Praktisch en faciliterend

Wat is 10:10 niet

Een milieuorganisatie Elitair, alleen voor ‘donkergroenen’ Complex Met opgeheven vingertje Politiek gekleurd 5

Online klimaatscan


WAT DOE JIJ UIT? najaarsCAMPAGNE OP 10/10 Elk jaar ontwikkelt het creatie-

heel Nederland uit om deze omlaag te brengen. Hoe? Door

ve team van 10:10 samen met

iets uit te doen! Op de druk bezochte actiewebsite www.

haar partners een landelijke

watdoejijuit.nl kan men o.a. speciale checklists met tips

actiedag op 10 oktober (10/10)

downloaden, voorbeeldverhalen van deelnemers lezen en

‘The Energy Challenge’. Op

spelen met de ludieke fruitmachine. Want: als je eenmaal

deze dag laten we samen zien

weet ‘hoe’ je kunt besparen blijf je dit ook in de toekomst

en ervaren dat energiebespa-

vaak nog doen.

ring noodzakelijk, mogelijk en In het hele land worden posters gemaakt met de online

vaak heel gemakkelijk is! Nevendoel is om de naamsbekendheid van 10:10 te vergroten

postermaker en de media-aandacht voor de campagne is

en nog meer mensen en organisaties te betrekken.

overweldigend. Duizenden mensen

De VARA zendt op 10/10/2010 prime time op Ned 1 ‘De

ontdekken hoe zij

Grote 10:10 Quiz’ uit. Een panel van bekende Nederlanders

energie kunnen be-

wordt door Jeroen Pauw en Menno Bentveld getest op hun

sparen. De VARA

kennis van feiten en fabels rond energiebesparing.

wijdt een Kassa!

In 2011 staat het thema ‘elektriciteit besparen’ centraal.

special aan deze

10:10 lanceert de Nationale Elektriciteitsmeter en daagt

campagne. 7


De Dag van de Duurzaamheid (#dvdd) is trending topic op

WAT DOE JIJ UIT? Laat het zien op 10/10 -> DE DAG VAN DE DUURZAAMHEID

10/10, maar nog belangrijker: miljoenen mensen nemen actief deel aan deze dag met een energiebesparende acti-

In 2012 besluiten 10:10

viteit. De pers wordt overspoeld met duurzame activiteiten

en Urgenda om de

in het land.

Dag van de Duurzaam-

In 2012 stond de najaarscampagne Wat doe jij uit in het teken van vijf bespaargebieden

heid naar 10 oktober

Enkele hoogtepunten: het hoofdkantoor van Sanoma orga-

te verhuizen, om zo de

niseert een kledingruil, de marketingdirecteur van Microsoft

krachten te bundelen.

levert, samen met nog 9 andere CEO’s, zijn autosleutel in

De oproep ‘Wat doe jij

voor een 10-daags Low Car Diet en Restaurant Fifteen zet

uit?’ breidt zich uit tot vijf

een speciaal low-carbon gerecht op de kaart. Samen met

gebieden: vervoer, kle-

de gemeenten Texel, Haarlemmermeer en Utrecht organi-

ding, voeding, in huis en

seert 10:10 bovendien E-waste inzamelacties. Duizenden

apparaten. Zo kan ieder-

mensen leveren hun kapotte mobieltjes, faxapparaten en andere apparatuur in voor recycling.

een meedoen op 10 oktober, bijvoorbeeld door een dag geen vlees te eten, kleding te ruilen in plaats van te kopen en de auto te laten staan. 10:10 helpt het publiek concreet

Enkele highlights van 10 oktober 2012

op weg, met talrijke ideeën hoe je thuis en op het werk invulling kunt geven aan de Dag van de Duurzaamheid. En met checklists en handleidingen voor op kantoor, een post-it actie en evenementen in het land. In samenwerking met dagblad Metro vult 10:10 een inspirerende special over deze vijf thema’s . 8


DIT IS EEN

UITGAV

E VAN MET

RO CUSTOM

ING PUBLISH

“Mensen iets duurzaa ms laten doen, zon der dat ze daar be wust me e bezig zijn ”

4

met een dag zonder tv, en. Thuis Een dag ser amheid. en organi lijk in de duurza zelf verzinnen t makke dag van ook bes t het er is de r. We is, maar o. Je kun voe ijk aut ver kel 10 Oktob en der en noodza , in huis week) zon (of zelfs en niet alle ding, apparaten e bespar voe kleding, ze in dat energi de tijd dat thema’s: anders dan een studenbinnen vijf ast.” Heel in

nen kledingk vier vriendin superhandig bij was Utrecht met nde. “Dat n.” tenhuis woo altijd wel wat lene kon feestjes. Je Wat doe je estje wordt en Dress-fe reen je kledinghelft van l Little Gre r maa mee wen. Iede nor it vrou Een De veertig stukken noo komt? tukken in. ouden met ger ings geh han kled de de van tot vijf moet in goe ntwintig levert drie de kleding met opgeheven l: Of als je vijfe te rege iets enige spel je kleding epolitassen toch “Je moet geen mod moet Maartje staat zijn. en. Ik ben veel vindt? -1 kleren een fd doorgev 1-op acht . je hoo bed dat niet zo met z’n allen en Dress’ tie.” Het is t onderling, maar ‘Little Gre end als duurzaam . Er is Maas van ruil de bij neervalt die je ruilen. Je de hand ligg Op de Dag van en tot je er en even voor ruilen. en “Je kunt pass die je helpt. De kler rek. Zijn : gezellig Maartje sam antwoord organiseert r Sanomaje op een styliste bij g id een han , mhe of uil voo e jasje Duurzaa graag wilt r hetzelfd echt heel een kledingr ebbers voo met 10:10 s. ot met de er meer liefh , dan wordt er gelo en Dress medewerker dezelfde jurk chine.” Little Gre ingruilfans oma nieuwe kled en heel wil mensen online bing ruil een aantal lisme. “Ik dat ze “Ik hoop en dat je met rt uit idea n, zonder komt voo doe die inzien idee voor Little Gre ige en, laten mak ms te je overbod Het studie iets duurzaa mee bezig zijn. Al t slagen.” rtje na haar goed kun Maa ust daar bew geen geld tond toen Dress onts en. “Ik had te in mijn ging won op zichzelf kleren en geen ruim we nieu r voo uten rijst 3 min en laat de j, bleekselderi doorgaren. p, • Snijd de citroensa rode sjalot, en • Voeg nu enkaas en knoflook, en jne stukjes in olijfolie, geit de pan af peper in fi Dek olie de met olijf boter toe. fruit deze sel en laat pan. met een dek ten’. Roer wijze: een koeken tto rijst toe. tto kort ‘rus keer Bereidings en goed riso riso de g ig e biet • Voe nog een bouillon jf ze • De rod als deze glaz de risotto ½ l groente drogen. Wri Blus de rijst de witte wijn. r. Am- • t wassen en goed doo ‘Fifteen’ in • ½ sjalo wordt af met verdampen. olijfolie. met geraspte teen op Restaurant speciaal voor met n ook in fl Die een • en • ½ kno derij bieten op Laat de wijn een beetje n, olijfolie sterdam heeft duurzaamgel bleeksel • Leg de ze met ds Parmezaa de • ½ sten krokant al, bestrooi • Voeg stee tot de risotto de dag van oktober een tueel wat e peper ovenscha 10 ter ze in de illon toe • 1/3 rod tig even en gesneden heid vanaf carbon rode e bieten gaar zout en roos 75 minuten). bou gaar is. Blijf regelma broodkruim • 250 g rod low °C, half heerlijke kaart. 1 citroen oven (175 oelen, munt. tto op de • sap van bieten afk roeren. d bieten riso olie maken! e biet toe • Laat de snij olijf rod zelf en l dl de g ½ ook • de schi • Voe Je kunt het r verwijder aas • 40 g bote in stukjes. alen geitenk de bieten n: • 30 g gem ezaanse kaas Ingrediënte rijst tto • 50 g Parm • 250 g riso e wijn • 1 dl witt

der Ruilen zon huilen als de

E VAN MET

dag altijd, een ken rische ma e vegeta te ontdek rijf. Om een lekker s met je bed biedt tip of samen Stichting 10:10 k. te doen! e de praktij me uit om dagen je

erg blije bij een heel r de cht. Ofwel , waa en goed tere stichting Humana de kleren kom ofwel bij gaat.” eigenaresse, na afloop naar toe weeskleding ren? plan! nise 10 stappen beurs orga vind je een Zelf een ruil

010nl.org

Op www.1

: Hans de

Kort

00 Sumba 1 Texel en

nepanel Dat betekent stallaties. inmiddels en biogasin verandering in het Nederland uit de Wat voor een positieve nnen. Koken op hoofdstuk gezi tekent de een vergeeld in de leven van boeken is, om en licht geschiedenis iteit op Sumba. Dit on gas, stro endien meer scho real En bov eiland dagelijkse avonduren. ondernemen en een Indonesische te middelgrote mensen wonen ligt kansen om uit de armoede. 000 ar en ikba waar 650. zoek bere te weg is moeilijk afgelegen, ergesteld. voor het pad reden acht bevolking Sumba heeft gekozen ling. Zo is en om die ent van de e ontwikke Zeventig procen van duurzam op weg een voorstell hard moet het teit. Op tegen het eiland en elektrici wordt in de strijd onder gas te worden n van klimaatd rtjes beel tvuu hou effecte r walmende gaat snel veranderen, de negatieve Een voorbeeld voo . gekookt. Dat Sumbanezen en verandering het anders kan. de hoe als het aan sorganisatie Hivos van velen ontwikkeling verrijzen zonba ligt. Op Sum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

actie 0 Post-it De 10:1

n team met een klei na werktijd de hoogte – ‘dat 9 oktober op elers, op dinsdag ing zijn uiteraard rs, waterko simpel: plak en beveilig ten, compute gedaan�’Het idee is nters, lich d – leiding ‘goed (pri ndig en en eko en arat ruik app onaang mensen post-it’s op triciteit verb actie stimuleert De kan beter’- en, etc.) die nog elek a zuinig met eschakeld. arat die zijn uitg uit te zetten en extr koffieapp en arat app uur de apparat post-it’s op oktober zelf ngen. om op 10 om te spri elektriciteit

s : Bert Bron

Fotograaf

nt rzaam proce duu

in de nkoloniën r in de vee fsteker. gezin voo rkt als tur en. Stel je een eeuw. Vader we de kinder sje. de vol aan hele hui negentien ft haar handen het t vul k hee en met ur, de roo Moeder en kinder op houtvu moeder Ze kookt gen aan nin kampen k doe roo en en aan Door de gsproblem ademhalin n. ege chtcentrales de luchtw en, waterkra

10

siteit ktric Ele pers in slur is hu

t jaarden verbruik op 10 eld huishou . Breng Een gemidd aan elektriciteit bewust(er) euro aag door lijks 770 meter oml iteit en die dag oktober de tric n met elek te laten. uit gaa te en om elijk apparat araten zoveel mog jk zijn er best app urli der kunt*: Want natu dagje zon waar je een er aan g de was liev n op? droger? Han meeste tege st in.” Was het u en Waar ziet We gaan de herf de waslijn. ? op lage temperatuur r. “Slecht wee Wasmachine e trommel. gezellig voll ? ben geen eens met Ik auto r d . der wee altij ring zon erva nu e? Ga Kunt u wel lang is een nieuwe oer. Ik gebruik het twasmachin Vaa en dat verv n. asse d hoe nbaar “Tien dag samen afw kun je best af en toe met het ope en? Ik ben benieuw e dag onbekende Boiler? Dez scheelt weer. Maar tien iger Dat al af en toe. is veel zuin uitzetten. Een laptop zal gaan.” De desktop? per jaar). af? de euro u jaarlijks aat voor mij (winst: 40 ieltjes? Met meters legt er. Een autorit best en niet kilo veel ders + mob juiste afvalpunt. met Hoe bellen Oude opla het 40.000 kilo r het vele voice! aste’ naar iker ‘e-w “Ongeveer ent uit bellen. Doo ik letterlijk in een ige bru tver over chEen groo tv uit voor 99 proc iken van mensen rijd er meer dan vijf beri Plasma TV? dagje de (plasma) n en. kunnen bere ik thuis uitstap staa lbox weer volgelop Sowieso een Als eens is mijn mai d naar ben: iedereen mailfuik. zelf weer vandaag. telefoon en met aratuur? Ga poetsen. Diet benieuw eg ben en ten op mijn Keukenapp en het Low Car wanneer ik onderw snijden en je door ikbaarheid Waar ik bij en, mixen, bere ang da zien pers verv mijn agen en het n? Die kan in mijn middel. Vergroot , als ik in de trein zit en (Gloei)lampe lampen. oers sam iken zonen verv LED ten te bere welk De sauna, spaar- of om mensen ? Ik kan via Lync chat d erbruiker? vermogen het waterbe Luxe-grootv hikbaar ben entaties werken.” erpomp of online besc nebank, vijv een dagje uit. nten of pres aan docume kunnen best ent nd? ig proc je eenmaal Nederla en ken al dert Microsoft chte dat als daar snel geda de Wat doet door het nieuwe wer Vanaf 10 oktober zett s aren je * vanuit n. je kunt besp werknemer “We hebben weten te reducere weet ‘hoe’ maken. die duizend ot te van zal voor de CO2-uitsto de tien printers uit, afval in en we gaan een gewoon .milieucentraal.nl een van aartips. rmee we elektronisch we zeven Kijk op www voor andere besp leggen, waa We zamelen het en bedienen. pwekkende vloer neer n. De dag staat in toelichting rinrzie een energieo energie gaan voo willen nieuwe erva van we ” werktafel enteren dus doorvoeren. erim nen exp kun ctureel teken van die we stru gen opdoen

rbon!

Fotograaf

ING PUBLISH

n Tien top rijven gaa dse bed oktober Nederlan ensdag 10 Ze laten vanaf wo Car Diet. op een Low g hun auto en lan dag tien rs, n Reynde vertelt. staan. Joh ders derland John Reyn rosoft Ne d van Mic directieli

low ca kker en sotto – le ri n te ie Rode b s : Bert Bron

Fotograaf

RO CUSTOM

Car Diet’ Het ‘Low bestuurders van

‘‘

t? i u j í j e o ‘‘ Wat d DIT IS EEN

UITGAV

10:10 helpt

g!

je op we

r of ga naa wsbrief 10 oktober r onze nieu iliseren om t doen op je aan voo erland mob dstof te en meld wat jij kun heel Ned m Lees hier er en bran digd! r meer tips 10:10 wil beeldscher gas, wat nl.org voo eno ! ook het www.1010 elektriciteit, iedereen is uitg apparaten, de pauze, van Fifteen in he n. En: tto uit trisc riso pare er 0 elek bes comput de 10:1 voeding n, naast online 1. Zet je kleding, vlees. Eet Dit jaar staa collega’s terverbruik, je zonder moet je ook gas/wa 2. Een dag huis en ont leefstijl uit centraal. erne van oer eens en verv r een mod ’ 3. Werk OV heen, kiest voo het Werken of s uwe Want, wie energiebesparing patroon, de fiet ‘Het Nie leef om n en pak ons hele kan niet ar- of LED auto staa t het om door spa n) tot ons 4. Laat de daarbij gaa eten (en verspille eilampen we g alle glo ingruil van wat 5. Vervan dit een kled gedrag. en lever seer zelf consumptie 6. Organi alle E-waste je steentje centraal draag ook el en zam niet el 7. Ver Dus aarz een ycling. stap telt! warming in voor rec bij. Iedere en de ver rkelijk douchen zet daadwe (10-10), r 0, ter 10:1 Kor obe 8. naar 10% doet met dag 10 okt lager. t op weg Wie mee amheid, atuur het graadje Op woens stap en gaa op school, op e temper de duurza nd is, zelf een was op lag de dag vanin heel nederla iviteiten paring. Thu Het is simpel en 9. Doe de POSTER! CO2 bes te. llen vinden er duurzame act JE EIGEN de gemeen je je eens voorste werk, in t l.org 10. MAAK duizendene ook mee! reen. Moe al die klimaatstapwww.1010n voor iede ga naar zelf als we het n eurt plaats! Do 0 10:1 ! We gaa wat er geb aatinitiatief ar optellen van de ionale klim e dag een pen bij elka ireren zo de rest Het internat ideeën hoe jij dez De insp 1010nl en doen en en. twitter.com/ geeft tips kunt gev op 0 ook op n, thuis en wereld. e invulling Volg 10:1 #watdoejijuit) en duurzam mee te doe / heden om eloos. (@1010nl m/1010nl mogelijk eind zijn k, facebook.co op het wer steun van der, met Lian en ft rs Microso fdpartne door hoo A. gemaakt traal en VAR dt mogelijk meer, Milieu Cen erland wor mer 10:10 Ned te Haarlem gemeen Hivos, de

ZIEN LAAT HET/10 OP 10

baWord Sum r supporte ren bij

10:10 special in samenwerking met dagblad Metro om je te scha aanleiding de Dag van de is Een goede upporters de Sumba-s id, 10 oktober. .nl om te Duurzaamhe .sumbasupporter kunt je www n en hoe Ga naar jij kunt doe ctie 10:10. wat en el, kijk eu-a aan de mili ba-supporters is Tex meedoen Sum rond te eers steunt en Een van de van Hivos ne pag e acties dat de cam energiebesparend van 10:10 tal ganiseerd. heeft geor

Restaurant Fifteen bedenkt een low carbon gerecht speciaal voor 10:10. Een heerlijke bietenrisotto.

Topbestuurders leveren 10 dagen lang hun autosleutel in

Sanoma organiseert een kledingruil beurs in het hoofdkantoor.

Het e-waste inzamelteam komt bij u langs! 9


DAGGRAFIEK WOEnSDAG 5 - 11 - 2012

verbruik vandaag tot

19:00

24567

Besparing t.o.v. normaal kWh

5%

Meer info verbruik in actieweek normaal verbruik


De elektriciteitsmeter on tour gen. Want energie besparen dat kán iedereen. Met de tips

DE ELEKTRICITEITSMETER ON TOUR

en campagnematerialen van 10:10 worden mensen enthou-

In 2011 hebben de gemeenten Haarlemmermeer en Am-

siast gemaakt om mee te besparen op hun eigen verbruik.

sterdam de primeur, zij proberen een dag lang de grote

Het resultaat: een bewust en betrokken publiek dat samen

roze elektriciteitsmeter omlaag te brengen die 10:10 samen

met 10:10 aan de slag gaat: energiebesparing is een kwes-

met Liander bij hen heeft neergezet. Er wordt flink be-

tie van doen! Wat doe jij uit?

spaard. Wethouder Eric Hercules: “We hebben als Texel in deze actieweek laten zien dat we energiebesparing serieus nemen.”

In 2012 gaat deze elektri-

Besparing of geen besparing?

citeitsmeter ‘On Tour’. Vijf locaties in Nederland gaan

De actie is een succes op iedere locatie. Bezoekers, mede-

de uitdaging aan om de me-

werkers, bewoners: ze krijgen direct handvatten aangereikt

ter omlaag te brengen. Niet

hoe ze kunnen besparen. Sommige locaties besparen op

een dag, maar een week

bepaalde dagen indrukwekkend veel. Afhankelijk van het

lang besparen zij op het elektriciteitsgebruik!

verschil in referentie- versus actieweek, wordt er door de

Science Center Nemo, gemeenten Haarlemmermeer en

ene locatie meer bespaard dan door de andere. De doel-

Brummen, TU Eindhoven en het eiland Texel roepen ieder-

stellingen: energiebesparing op de kaart zetten en draag-

een op om mee te helpen om deze meter omlaag te bren-

vlak vergroten zijn echter overal ruim gehaald.

11


De straatverlichting gaat tijdelijk eerder uit

Campagne voeren

Een tijdelijk lift- en printverbod Op iedere deelnemende locatie is een speciaal campag-

structurele aanpassingen van de verlichting,

neteam actief om De Elektriciteitsmeter On Tour onder de

airconditioning en de ICT op kantoren.

aandacht te brengen van scholieren, collega’s, inwoners

Organisatie van een duurzaamheids- en energiemarkt

en/of bedrijven. 10:10 ondersteunt met communicatiema-

Workshops ‘Energiezuinig computergebruik’

terialen, persberichten en campagnebegeleiding. Nemo,

E-waste inzamel acties op centrale plekken

Texel, Haarlemmermeer, Brummen en TU Eindhoven, ze

Besparingstips niet alleen via intranet en prikborden,

treffen allemaal hun eigen maatregelen om de meter te

maar ook op placemats in de kantine

laten zakken. Hieronder slechts een kleine greep uit de

Prijsvraag daagt medewerkers en studenten uit om mee

acties waar zij op hebben ingezet:

te denken over duurzaamheid in het onderwijs. watdoejijuit_flyer_NEMO.pdf

1

14-08-12

11:19

C

M

Y

CM

MY

CY

WHAT WILL YOU SWITCH OFF?

CMY

K

TEXEL BRENGT DE METER OMLAAG!

Duurzaam Brummen Doet u ook mee?

van NEMO zien hun collega’s. De grote roze fysieke meter zelf staat op een centrale plaats, maar is ook online te volgen. Een in roze t-shirts gekleed promotieteam enthousiasmeert de gemeenschap.

Voor de deelnemende locaties aan de Elektriciteitsmeter On Tour wordt campagnemateriaal op maat gemaakt. Zo herkennen de inwoners van Brummen hun burgemeester op de flyer en de medewerkers 12


Aanpassingen in het luchtsysteem in het gebouw

En er is meer

Ledverlichting en automatische aan/uitspringen van verlichting

De Elektriciteitsmeter werkt verbindend en stimuleert creativiteit. Zo maakt Science Center

Aanschaf van energiezuinige apparaten

Nemo een feestje van de afslui-

Energiezuinige ICT/computerinstellingen

ting, waarbij twee roze energieke

Geen onnodige verlichting en verwarming meer

dames samen met directeur Michiel Buchel, de resultaten aan

Kortom ook hier het bewijs dat wanneer men eenmaal

het personeel presenteren.

weet hoe te besparen dit ook op de lange termijn nog effect heeft.

Scholieren uit de Haarlemmermeer brengen in de herfstvakantie een bezoek aan het Microsoft hoofdkantoor en checken hoe energiezuinig men daar werkt. En het eiland Texel slaat de handen ineen met Sumba, een Indonesisch eiland. Beide eilanden streven naar 100% duurzame energie. Texel wordt Sumba’s eerste ‘supporter’ in een campagne van Hivos.

Een actie met een lange termijn effect Het goede nieuws van de Elektriciteitsmeter On Tour: de

“De collega’s zijn bewuster van het stroomverbruik en letten beter op het afsluiten van de computers en het uitdoen van de verlichting. .” Jouke Konijn, Science Center Nemo

besparing blijkt niet eenmalig. Er blijft ook na de actieweek structurele besparing. Genoemd wordt bijvoorbeeld: 13


POST-IT ACTIE aanmoedigen om het apparaat na gebruik uit te zetten. Laagdrempelig, leuk, het kost weinig tijd en is effectief. Organisaties slaan massaal aan het plakken: Hivos, de VARA, Universiteiten van Maastricht, Utrecht, Amsterdam en Wageningen, Mondial Movers, Het Dorint Hotel, Rabobank Schiphol, de Gemeente Den Bosch, ROC Zeeland, Plugwise en Greenchoice en vele anderen bestellen de post-its bij 10:10.

Veel deelnemers in korte tijd Een van de populairste ‘tools’ van 10:10 zijn de gratis verkrijgbare ‘post-it’s. Want wat blijkt? Meer dan de helft van de beeldschermen en/of computers blijft na werktijd gewoon aan of standby staan. Met de door 10:10 gefaciliteerde interne post-it actie kun je je collega’s op originele wijze

14


10:10 IN 2013 WORD PARTNER

VERSTERKEN EN UITBOUWEN 10:10 heeft toegevoegde waarde. 10:10 = CO2 reductie in

Iedereen kan deelnemen aan 10:10. Heb je CO2 reductie

de praktijk brengen. In 2013 gaat 10:10 hier mee verder. Het

op de agenda staan en streef je ook naar 10% reductie per

projectteam zal succesvolle campagnes en evenementen

jaar (bedrijven minimaal 3%) dan kun je je aanmelden via

uitbouwen en ontwikkelt daarnaast nieuwe tools om nog

de website. Je ontvangt dan de nieuwsbrief en maakt deel

meer mensen en organisaties op weg te helpen naar daad-

uit van de achterban van deze beweging.

werkelijke besparing. Wil je 10:10 mede groot maken, vormgeven en bijdragen Wat staat er voor 2013 in de planning? o.a.:

aan daadwerkelijke CO2 reductie in Nederland? Dan gaan

De Elektriciteitsmeter On Tour, landelijke tournee

we graag me je in gesprek. 10:10 kan niet zonder de steun

Een verbeterde website. Een interactief platform waar

van haar partners. Geinteresseerd in partnerschap? Neem

iedereen met vragen over CO2 reductie terecht kan.

dan contact op met projectleider Wijnand Duyvendak >

Ontwikkeling van een persoonlijke bespaar-app

wijnand@1010nl.org

E-waste-inzamel-events in het land Nationale actiedag op 10/10, Dag van de Duurzaamheid Solar Schools, een uniek crowdfundingmodel Verdergaande samenwerking met mediapartners

15


Het begon allemaal met VARA’s Vroege Vogels op radio 1. De programmamakers volgen 10:10 en haar activiteiten op de voet.

In 2010 doet de kijker thuis mee met ‘de Grote ’10:10’-Test bij de VARA op Nederland 1. Bekijk programma

Special rond de campagne ‘Wat doe jij uit?’ in het populaire consumenten programma Kassa! Bekijk programma

Wat weten BN’ers van de feiten en fabels rond energie? Presentatie: Jeroen Pauw en Menno Bentveld 16


RTL4 19.30 Nieuws

Koffietijd (RTL)

Prime time aandacht voor de campagne en elektriciteitsmeter

Wijnand Duyvendak licht 10:10 toe en geeft bespaartips

Giel - 3FM

Wijnand Duyvendak is te gast bij Giel Beelen in de vroege ochtend.

De Heer ontwaakt - Radio 2 Omroep Max

Editie NL (RTL)

Man bijt hond - Superbuur “Het is 10:10” > Bekijk fragment

Omroep Brabant

Menno Bentveld praat in Tijd voor MAX vanuit een gedimde studio.

De redactie van Editie NL doet zelf ook actief mee. Samen met Milieu Centraal geeft 10:10 tips aan redactie en publiek.

Bij Omroep Brabant staat de Gemeente Den Bosch centraal. Koploper van ‘Wat doe jij uit?’ .

17

Van uit een donkere studio fietsten Sander de Heer en zijn redactie de plaatjes aan

Radio M Utrecht

In het lunchtprogramma ‘Aan tafel’, vertelt Henriette Brons over de actie ‘ Wat doe jij uit?’ en geeft bespaartips.


Nu.nl

kassa.vara.nl

nos.nl

Noord-Hollands dagblad

vroegevogels.nl

dutchcowboys.nl

cosmogirl.nl

Thijsseschool Texel

Technische universiteit Eindhoven

18


TEAM 10:10 Wijnand Duyvendak Projectleider wijnand@1010nl.org

Volkan Korkmaz Projectmanager online & design volkan@1010nl.org

HenriĂŤtte Brons CoĂśrdinatie communicatie & pers henriette@1010nl.org

Maarten Pieterson Adviseur maarten@1010nl.org

19

Natascha Kooiman Communicatie en special events natascha@1010nl.org

Chrisje Simon-Van Oosterhout Communicatie en fondsenwerving chrisje@1010nl.org

Nicole Bakker Financien nicole@1010nl.org


Haarlemmerstraat 124-A - 1013 EX Amsterdam www.1010nl.org

Ontdek 10:10  
Ontdek 10:10  

10:10 The Energy Challenge is een wereldwijd klimaatinitiatief met als doel: zoveel mogelijk mensen en organisaties op weg helpen naar 10% C...

Advertisement