Page 1

VOLITO AB | ÅR S R E D OVI S N I N G 2007

Volito AB är ett investmentbolag som är aktivt inom Flyg, Fastigheter och Structured Finance. Bolaget skapar värde genom ett långsiktigt och aktivt ägande baserat på genuin kompetens inom sina verksamhetsområden. Värdetillväxten skapas dels genom löpande resultat, dels genom värdeökning i bolagets investeringar.

Volito AB | KONCERNPRESENTATION ÅRSREDOVISNING 2007

Volito AB, Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö tfn +46 40 660 30 00 fax +46 40 660 30 20 e-post info@volito.se internet www.volito.se org nr 556457-4639


Adresser Årets omslagskonstnär Björn Wessman är född i Hässleholm 1949. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1976-81. Samlingsnamnet på Björns senare målningar är " Ljusets natur" och så här berättar han själv: "Jag har gått mitt i Australiens djungler, vandrat över bergskammar i Abisko och Pyrenéerna, allt för att samla inspiration för målningar. Mina målningar är inspirerade av promenaderna runt vår by i södra Frankrike, m a o just runt knuten. Det drama färgen spelar upp på duken styrs av ljuset. Inget är svårare än att nagla fast det sydländska ljusets natur. Jag tycker mig ha kommit närmare den subjektiva sanning som mitt måleri beskriver." Björn har haft ett stort antal utsällningar i Sverige såväl som utomlands. Hans verk finns bl a i Carl XVI Gustavs Jubileumsrum på Kungliga Slottet i Stockholm, samt på Moderna Museet, Malmö Museum och Göteborgs Museum.

Volito AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 660 30 00 Fax: +46 40 660 30 20 www.volito.se

Nordkap Bank AG Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich, Schweiz Tfn: +41 1 306 49 10 Fax: +41 1 306 49 11 www.nordkapbank.com

Volito Aviation AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 660 30 00 Fax: +46 40 30 23 50 www.volito.aero

CTT Systems AB (publ) Box 1042, SE-611 29 Nyköping Tfn: +46 155 20 59 00 Fax: +46 155 20 59 25 www.ctt.se

Volito Fastigheter AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 664 47 00 Fax: +46 40 664 47 19 www.volitofastigheter.se

Peab AB (publ) SE-260 92 Förslöv Tfn: +46 431 89 000 Fax: +46 431 45 19 75 www.peab.se

Scandinavian Aviation Academy AB Hässlögatan 20, SE-721 31 Västerås Tfn: +46 21 80 28 00 Fax: +46 21 80 28 90 www.bfsaa.se

Peab Industri AB (publ) Box 1291, SE-262 24 Ängelholm Tfn: +46 431 44 96 00 Fax: +46 431 44 96 01 www.peabindustri.se

Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital Justerat eget kapital Redovisat eget kapital och övervärden i fastigheter och börsnoterade aktier med avdrag för uppskjuten skatt Avkastning på justerat eget kapital Värdeförändringen i justerat eget kapital före utdelning till aktieägarna Justerad soliditet Justerat eget kapital i relation till balansomslutningen med tillägg för övervärden


VOLITO Koncernen


VOLITO AB

FLYG

FASTIGHETER

STRUCTURED FINANCE

Affärsidé, struktur och mål Volito AB är ett privatägt investmentbolag med bas i Malmö. Bolaget bedriver verksamhet inom områdena Flyg, Fastigheter och Structured Finance. Bolaget organiserar sin verksamhet dels i rörelsedrivande dotterbolag, dels i andra investeringar inom något av de tre affärsområdena. Affärsområdet Flyg består av leasing av kommersiella jetflygplan i ”narrowbody” segmentet, främst Boeing 737 och Airbus 319/320. Leasingverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Volito Aviation AB samt i det delägda VGS Aircraft Holding Ltd. Dessa båda verksamheter förvaltas av Volito Aviation Services AB, ett bolag ägt till 80% av Volito. Flyg inbegriper vidare SAA AB med säte i Västerås. SAA-koncernen bedriver utbildning av främst piloter

men även annan personal till flygindustrin och har verksamhet i Sverige, Schweiz och USA. Inom affärsområdet Flyg förvaltas även Volitos innehav i CTT Systems AB (publ). CTT utvecklar och säljer fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Affärsområdet Fastigheter inkluderar det av Volito helägda dotterbolaget Volito Fastigheter AB. Volito Fastigheter är främst fokuserat på kommersiella objekt i Öresundsregionen. Fastigheter inbegriper vidare Volitos ägande i Peab AB (publ) och Peab Industri AB (publ). Peab och Peab Industri är båda verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen och noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Structured Finance är Volitos ägande i Nordkap Bank AG. Nordkap Bank erbjuder strukturerade finansieringslösningar och har sina kunder främst i utvecklingsregioner i världen. Banken bedriver sin verksamhet från Zürich i Schweiz. Volitos övergripande målsättning är att skapa en långsiktig och balanserad värdeökning för aktieägarna. Tillväxten i justerat eget kapital har under året uppgått till 21,7% (37,5%). Volitogruppens justerade egna kapital uppgick den 31 december 2007 till 1 518,1 MSEK (1 272,9).


KON CE R N E N

Året som gått • Volitogruppens justerade egna kapital ökade med 21,7% till 1 518,1 MSEK (1 272,9). • Volitogruppens resultat före skatt uppgick till 600,9 MSEK (144,5). • Volito Aviation har under året sålt över majoriteten av sin flygplansflotta till VGS Aircraft Holding Ltd (VGS). VGS ägs till 25,5% av Volito Aviation. Transaktionen har genererat en resultateffekt på totalt 289,2 MSEK före skatt. • SAA har förbättrat sin lönsamhet jämfört med föregående år. Resultatet före extraordinära kostnader

uppgick till -0,5 MSEK (-3,0). Bolagets kassaflöde summerades till 2,7 MSEK. • Volito har ökat sitt ägande i CTT Systems AB (publ) och ägde vid årets slut 14,4% av bolaget. • Volito Fastigheter har under året förvärvat fastigheter till ett värde av 144,2 MSEK. Bolagets fastighetsportfölj uppgår efter förvärven till 1 185,8 MSEK. Volito Fastigheter redovisar för året ett resultat före skatt på 27,0 MSEK (26,5).

• Peab AB (publ) har under året delat ut sin industriverksamhet till aktieägarna. Volito äger efter utdelningen ca 5,0% av kapitalet och ca 2,5% av rösterna i Peab Industri (publ). Transaktionen påverkade Volitos resultat före skatt med 258,0 MSEK. • Nordkap Bank har fortsatt utvecklas positivt och visar ett resultat före skatt på 11,5 MCHF (8,8).


VD har ordet Volitogruppens tre affärsområden har alla utvecklats positivt under året med ökande resultat som följd. Genomförandet av affären avseende VGS Aircraft Holding Ltd (VGS) på Irland innebar att Volito realiserade en del av den värdestegring som byggts upp i bolagets flygplansportfölj under senare år. Vidare reducerades risken i verksamheten som en följd av en stärkt soliditet samt en ytterligare diversifiering av vår flygplansportfölj.

Volitos justerade egna kapital har haft en bra utveckling 2007 och uppgick den siste december till 1 518,1 MSEK vilket motsvarar en ökning med 21,7% under året. Ökningen har, till skillnad från tidigare år, främst drivits av bolagets resultat och då främst av resultateffekter från transaktionen med VGS (289,2 MSEK) före skatt. Volito Aviation har under året sålt majoriteten av sin flygplansflotta till VGS som till sin struktur är ett Joint Venture med Goldman Sachs. Transaktionen har stort strategiskt värde för Volito då den realiserar värdeökningar i vår portfölj, ytterligare diversifierar risken vad gäller vårt engagemang inom flygleasing, förstärker vår likvida situation samt väsentligt minskar Volitogruppens balansomslutning.

MSEK Volitogruppen, justerat eget kapital 1 500

VGS´ och Volitos kvarvarande flygplansflotta förvaltas av Volito Aviation Services AB, ett bolag till 80% ägt av Volito. Vid årskiftet hade denna organisation ett komplett förvaltningsansvar för 49 plan samt en motor. För att fullt ut kunna svara upp mot de ökade krav som nu ställs på serviceorganisationen har 17 medarbetare anställts under året vilket gör att sammantaget 30 personer arbetar i bolaget vid årsskiftet. Med denna utökning känner vi att vi står väl rustade för framtiden vad gäller organisatoriska resurser och jag måste säga att jag är djupt imponerad av hur Aviation Services under året har hanterat dels den ovan beskrivna transaktionen och tillblivandet av VGS, dels sin egen kraftiga tillväxt. Flygskolan SAA har under året visat att man är på väg att återställa lönsamheten i bolaget. En fortsatt

ökad omsättning (+11%) har gjort att bolaget för året uppvisar ett förbättrat resultat före skatt och extraordinära kostnader jämfört med 2006. Volito har under året ökat sitt ägande i CTT Systems AB (publ) och äger vid utgången av året 14,4% av bolagets kapital och röster. CTT har fortsatt att utvecklas positivt även om Boeings förseningar gällande flygplansmodellen B787 skjuter lönsamheten på framtiden ytterligare en tid. Volito ser en klar potential i innehavet i CTT och ser fortsatt långsiktigt på sitt engagemang i bolaget. Volito Fastigheter har under året ökat sin portfölj genom förvärv av totalt fem fastigheter för ca 144,2 MSEK. Bolaget uppvisar ett resultat före skatt för året om 27,0 MSEK (26,5). Hyresmarknaden i Öresundsregionen har samtidigt fortsatt att förbättras

Volitogruppen, 5 års sammandrag MSEK

2007

2006

2005

2004

2003

Resultat före skatt

600,9

144,5

79,0

30,7

70,7

1 518

1 273

935

663

563

22

37

42

19

14

1 250 1 000

Justerat eget kapital

750

Avkastning justerat eget kapital, (%) 500

Justerad soliditet, (%)

250

Tillgångar 98 99 00 01

02 03 04 05 06 07

52

26

23

26

25

2 748

4 010

3 575

2 267

2 029


KONCERNEN

vilket gjort att bolaget har sänkt vakansnivåerna i beståndet under året. Bolaget är väl positionerat för att fortsatt ta del av en positiv utveckling i regionen samtidigt som en förväntad försiktigare värdeutveckling på marknaden framöver bör ge utrymme för en fortsatt expansion. Peab AB (publ) har under året delat ut sin industriverksamhet till sina aktieägare. Detta innebär att Volito sedan den 1 oktober äger ca 5,0% av kapitalet och ca 2,5% av rösterna i Peab Industri AB (publ). Volito förväntar sig att utskiftningen av Peab Industri ytterligare stärker förutsättningarna för värdeskapande i de båda Peab-bolagen framöver. Volito ser också positivt på transaktionen då innehavet i Peab Industri betraktas som en långsiktig placering till skillnad från innehavet i Peab

Sven Holmgren VD, Volito AB

som fortsatt är av strategisk karaktär. Detta ökar givetvis vår finansiella flexibilitet för framtiden. Nordkap Bank har 2007 fortsatt att leverera. Bankens resultat före skatt uppgick under året till 11,5 MCHF (8,8). Nordkap har även haft framgångar i sina strävanden att diversifiera sin affärsmodell. Väsentliga intäkter genereras nu även från ”arranger-” och ”advisorymandat”, något som ökar potentialen för framtiden samtidigt som det ger en riskspridning i verksamheten.

i alla delar av vår verksamhet. Samtidigt har transaktionen med VGS diversifierat riskerna i vår bolagsgrupp ytterligare. Vi känner oss därför komfortabla med vår situation, även om de oroligheter vi sett under hösten skulle komma att bestå en längre tid framöver. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till våra kunder, ägare, medarbetare och våra samarbetspartners för året som gått med förhoppning att 2008 skall bli ytterligare ett framgångsrikt år.

Den ”kreditfrossa” som drabbade världens kredit- och finansmarknader under senare delen av året har inte Sven Holmgren gått obemärkt förbi. Vi ser att risker VD och koncernchef prissätts annorlunda idag än vad som var fallet när vi gick in i 2007. Vi känner dock att vi står väldigt starka idag med positiva kassaflöden


VOLITO AVIATION Flyg

FLYG


Hög aktivitet och goda resultat 2007 har varit ett händelserikt år för Volito Aviation. VGS Aircraft Holding Ltd (VGS) har etablerats på Irland, investeringar i nya plan på 393 MUSD har genomförts, sex existerande leaseavtal har förlängts, kontor har satts upp i Singapore och Dublin samtidigt som organisationen har växt och förstärkts med 17 nya medarbetare. Volito Aviation har med dessa åtgärder ytterligare stärkt sin position inför framtiden. I slutet av 2006 tecknade Volito Aviation avtal med Goldman Sachs om att slå samman sina respektive flygplansflottor i ett gemensamt ägt bolag, VGS, baserat på Irland. Denna transaktion har tagit större delen av 2007 att verkställa men är fullt på plats vid årsskiftet. Transaktionen medförde en realisering av delar av de övervärden som under senare år byggts upp i Volito Aviations flygplansflotta. Den innebar vidare en avkonsolidering av stora delar av Volitos balansräkning samtidigt som Volito Aviations exponering är spridd på fler flygplan än tidigare. Dessa faktorer har varit viktiga drivkrafter vid genomförandet av transaktionen då de ändrar riskprofilen på hela affärsområdet för framtiden.

MSEK Resultat före skatt 300

Utöver sammanslagningen av Volitos respektive Goldman Sachs existerande flottor har VGS under året investerat 393 MUSD i 18 ytterligare flygplan. Investeringarna har huvudsakligen skett i Airbus 319/320 samt Boeing 737, dvs i enlighet med den affärsmodell vilken Volito Aviation applicerat sedan lång tid tillbaka.

vad avser geografisk spridning på Europa, Central- och Sydamerika, Nordamerika samt Asien. VGS’ och Volitos kvarvarande flotta förvaltas sedan den 1 juli av Volito Aviation Services AB, ett rent service- och förvaltningsbolag med Volito Aviation som huvudägare. Flygleasing är en komplex verksamhet där en kompetent och väl fungerande organisation är ett absolut krav för att över tiden kunna skapa en avkastning som väl återspeglar risken i verksamheten. Med den rekrytering som skett under året är Volito Aviation Services väl bemannat för att säkerställa en fortsatt framgångsrik verksamhet även framöver.

VGS har vid årets slut en flygplansflotta som uppgår till 44 plan samt en flygplansmotor. Dessa har ett sammantaget bokfört värde på 745 MUSD, skulder på 551 MUSD och ett uppskattat marknadsvärde på 845 MUSD. Flottan består till 96% av ”narrow-body” flygplan. Portföljen har vidare en bra diversifiering

Volito Aviation AB, 5 års sammandrag MSEK (MUSD)

250

2007

2006

2005

2004

2003

200

Intäkter

321,6 (46,8)

396,1 (52,9)

210,8 (28,1)

98,9 (13,2)

79,0 (9,7)

150

Resultat före skatt 356,9 (45,2)

103,2 (10,8)

8,8 (1,6)

12,0 (1,3)

29,9 (2,2)

100

Avkastning eget kap, (%)

26,7

3,1

15,3

16,2

259,6 (27,3)

200,3 (21,3)

161,8 (15,0)

141,4 (13,7)

2 669,5 (341,8) 2 466,2 (309,6)

1 171,8 (129,6)

777,8 (80,3)

50

02

03

04

05

06

07

55,7

Eget kapital

436,9 (50,5)

Tillgångar

976,9 (120,6)

Baserat på ursprungliga USD-värden.


F LYG

- Att ha Volito Aviation Services samt VGS på plats har varit målsättningarna för året. Att vi dessutom har kunnat expandera VGS portfölj är mycket tillfredsställande. Jag är enormt imponerad av våra medarbetare som hanterat allt detta på ett mycket professionellt vis. Jag känner att vi för framtiden har en stark plattform att stå på samt en väl diversifierad flotta inom segment med en framtida robust efterfrågan, säger Sigurdur Kristinsson, VD för Volito Aviation. Under året har leasarna för sex flygplan som nu ingår i VGS flotta förlängts. Två Airbus 320 på lease till Indian Airlines har fått avtalen förlängda till mars 2010. Vidare har

Sigurdur Kristinsson VD, Volito Aviation AB

CCM förlängt leaseavtalen avseende två Airbus 319 till oktober 2014 och slutligen har två leaseavtal med US Airways förlängts till mars 2010 och 2011. Samtliga leasar har förlängts till goda villkor. Vidare har fyra äldre flygplan av typen Boeing 737, med en genomsnittsålder på 21 år, avyttrats. En försäljning under innevarande år bedömdes generera en bättre avkastning än att fortsatt ha dessa plan i portföljen. Avyttringen gav vidare en bättre balans i VGS portfölj i termer av riskspridning på flygplanstyp och leasetagare. Försäljningen gav upphov till en reavinst på 3,8 MUSD.

Volito Aviations resultat före skatt uppgick under året till 356,9 (103,2) MSEK. Av resultatet är 289,2 MSEK hänförligt till transaktionen med VGS. I resultatet för 2006 ingick reavinster och upplösning av tillhörande underhållsreserver med 32,8 MSEK.


USA Panama Brasilien Argentina

Flygplansflottan, 31 december 2007 Flygplanstyp

MSN-nr/-år

Motormodell

Reg.

Operatör

Kontraktstid

Fokker 50

20210/1991

PW100-125

PH-FZH

Denim Air, Nederländerna

Feb

2009

Fokker 50

20252/1992

PW100-125

PH-KXM

Denim Air, Nederländerna

Feb

2009

Boeing 737-33A

24094/1989

CFM56-3B2

LN-KKS

Norwegian Air Shuttle, Norge

April

2010

Boeing 737-4C9

25429/1992

CFM56-3C1

YR-BAD

Blue Air, Rumänien

Mars

2012

Boeing 737-4C9

26437/1992

CFM56-3C1

UR-GAV

Ukraine International, Ukraina

Mars

2012

Airbus 320-232

0872/1998

IAE V2527-A5

B-6256

Sichuan Airlines, Kina

Juli

2011

Airbus 320-231

0230/1991

IAE V2500-A1

UR-DAB

Donbassaero, Ukraina

April

2012

Airbus 319-132

1074/1999

IAE V2524-A5

9V-SBA

SilkAir, Singapore

April

2010

Airbus 319-132

1098/1999

IAE V2524-A5

9V-SBB

SilkAir, Singapore

April

2010

Boeing 737-3L9

27061/ 1992

CFM56-3B2

9M-AAG

Air Asia, Malaysia

Mars

20 10

Airbus 319-132

1575/2001

IAE V2524-A5

PR-MBI

TAM, Brasilien

Mars

20 14

Boeing 737-3G7

24009/1988

CFM56-3B1

N302AW

US Airways, USA

Mars

2011

Boeing 737-3G7

24010/1988

CFM56-3B1

N303AW

US Airways, USA

Mars

2010

Airbus 320-231

0308/1992

IAE V2500-A1

VT-EVS

Indian Airlines, Indien

Mars

2010

Airbus 320-231

0314/1992

IAE V2500-A1

VT-EVT

Indian Airlines, Indien

Mars

2010

Airbus 320-233

0558/1995

IAE V2527E-A5

F-HBAE

Aigle Azur, Frankrike

April

2009

Airbus 320-233

0561/1995

IAE V2527E-A5

F-HBAD

Aigle Azur, Frankrike

Mars

2009

Boeing 737-71Q

29047/1999

CFM56-7B

HP-1369CMP

COPA, Panama

April

2009

Boeing 737-71Q

29048/1999

CFM56-7B

HP-1370CMP

COPA, Panama

Juni

2009

Airbus A319-112

0629/1996

CFM56-5B6/2P

CS-TTQ

TAP, Portugal

Mars

2012

Airbus A319-112

1068/1999

CFM56-5B6/2P

F-GYFM

CCM, Frankrike

Nov

2014

Airbus A319-112

1145/1999

CFM56-5B6/2P

F-GYJM

CCM, Frankrike

Okt

2014

Boeing 737-4J6

27161/1993

CFM56-3C1

EI-DGL

Air One, Italien

Juli

2008

Boeing 737-5Y0

24900/1991

CFM56-3C1

LV-BDV

Aerolineas Argentinas, Argentina

Mars

2011

Boeing 737-5Y0

25176/1991

CFM56-3C1

LV-BEO

Aerolineas Argentinas, Argentina

Jun

2011


FLYG

Portugal Storbritannien

Nederländerna

Indien

Norge

Italien

Kina

Spanien

Rumänien

Singapore

Frankrike

Ukraina

Malaysia

Flygplanstyp

MSN-nr/-år

Motormodell

Reg.

Operatör

Kontraktstid

Boeing 737-8K2

28373/1998

CFM56-7B

PH-HZA

Transavia, Nederländerna

Dec

2009

Boeing 737-8K2

28374/1998

CFM56-7B

PH-HZB

Transavia, Nederländerna

Dec

2010

Boeing 737-8K2

28375/1998

CFM56-7B

PH-HZC

Transavia, Nederländerna

Dec

2010

Boeing 757-2Y0

26160/1993

RB211-535E4

G-FCLJ

Thomas Cook, Storbritannien

Apr

2013

Boeing 757-2Y0

26161/1993

RB211-535E4

G-FCLK

Thomas Cook, Storbritannien

Apr

2013

Boeing 767-201ER

23900/1987

CF6-80C2

N248AY

US Airways, USA

Aug

2009

Boeing 767-201ER

23901/1987

CF6-80C2

N249AU

US Airways, USA

Aug

2009

Boeing 767-201ER

23902/1988

CF6-80C2

N250AY

US Airways, USA

Sept

2009

Boeing 767-200ER

26847/1993

CF6-80C2

N256AY

US Airways, USA

Aug

2009

Airbus A319-112

1102/1999

CFM56-5B6/2P

EI-DEY

Meridiana, Italien

Jun

2009

Airbus A319-112

1283/2000

CFM56-5B6/2P

EI-DEZ

Meridiana, Italien

Mars

2009

Airbus A319-112

1305/2000

CFM56-5B6/2P

EI-DFA

Meridiana, Italien

Mars

2009

Airbus A320-232

1652/2001

IAE 2527-A5

PR-MBQ

TAM, Brasilien

Okt

2013

Airbus A320-232

1802/2002

IAE 2527-A5

PR-MBR

TAM, Brasilien

Feb

2014

Airbus A320-232

1835/2002

IAE2527-A5

PR-MBS

TAM, Brasilien

April

2014

Airbus 320-232

2531/2005

IAE V2527-A5

VT-KFF

Kingfisher, Indien

Sep

2012

Airbus 320-214

0426/1993

CFM56-5A

EC-KBM

Air Comet, Spanien

Dec

2011

Airbus 321-231

1276/2000

IAE V2531-A5

EC-HPM

Spanair, Spanien

Nov

2014

MD-82

49269/1984

JT8-219

N249AA

American Airlines, USA

Dec

2013

MD-82

49270/1984

JT8-219

N251AA

American Airlines, USA

Juli

2014

Kontrakterade åtaganden – LOI

B737-5Y0

24899/1991

CFM56-3C1

LV-BDD

Aerolinas Argentinas, Argentina

Feb

2011

B737-3T0

23942/1988

CFM56-3B1

N17356

Continental Airlines, USA

Sep

2009

MD-82

49393/1986

JT8D-219

N93EV

Aercap, USA

Feb

2009

MD-82

49394/1986

JT8D-219

N94EV

Aercap, USA

Feb

2009

Ägs av Volito Aviation AB

Ägs av VGS


Struktur Volito Aviation ������������������

���

��������������� �����������

���

����������������� ����������

����

���

������������������

������������������

������������������������� �������������������

��������������������

���������

���

����������������������������������

���

����������������������������������������������

Volito Aviation AB – 100% dotterbolag till Volito AB och Volitos holdingbolag inom flygleasing The Goldman Sachs Group Inc – USA-baserad investmentbank och Volitos partner i VGS Volito Aviation Services AB – Service- och förvaltningsbolag som förvaltar flygplansflottan i VGS och Volito Aviation AB Volito Aviation AG – Schweiziskt holdingbolag inom flygleasing i vilket Volito Aviation AB äger 51% VGS Aircraft Holding Ltd – Joint Venture mellan Volito och Goldman Sachs med syfte att förvärva, finansiera och leasa ut flygplan. Per 31 december 2007 ägde VGS 44 plan samt en motor med ett uppskattat marknadsvärde på 845 MUSD

Övrigt flyg Scandinavian Aviation Academy AB (SAA) har under året vänt den negativa resultatutveckling man hade 2006. Exklusive engångsposter redovisar alla fyra bolag inom SAAkoncernen en förbättrad utveckling jämfört med föregående år och koncernens omsättning ökade med 11% och uppgick för 2007 till 128,3 MSEK (116,1). Det integrationsarbete som upptog en stor del av 2006 har fortsatt under året. SAA har blivit mer av en integrerad koncern med de fördelar detta över tiden bör ha i termer av

effektiv produktion, marknadsföring och försäljning. Stora framsteg har gjorts inom SAA’s verksamhet i San Diego som utgjorde den stora utmaningen 2006. Elevantalet har ökat kraftigt under året och uppgick vid årets utgång till ca 100 elever. En majoritet av dessa kommer från Indien där SAA på kort tid etablerat starka kanaler som ska säkerställa ett kontinuerligt elevunderlag under överskådlig tid. Det har vidare etablerats en stabil ledning i San Diego som inte var på plats tidigare. Detta har möjliggjort en

ökad kvalitet inom alla led i bolagets verksamhet i USA som borgar för en utveckling med förbättrad lönsamhet som följd. SAA har vidare haft framgångar i sin roll som återförsäljare för Cessna. Sammantaget har 13 plan sålts under 2007. Den starka marknaden vad gäller mindre flygplan förväntas bestå även kommande år och därmed generera fortsatta intäkter.


FLYG

CTT Systems AB (publ) har under året fått ytterligare order på sina system från välrenommerade kunder inom flygindustrin. Bland de bolag som varit aktiva under året märks bl a First Choice, TUI, TAP och MyTravel. De fortsatta beställningarna visar på CTTs etablerade position i marknaden. Serieleveranserna till Boeings nya modell B787 har förskjutits i tiden som en följd av att lanseringen av modellen har blivit försenad med ca 6 månader. Detta kommer att innebära att CTTs kapitalbindning i projektet blir större än planerat. Mot denna bakgrund genomförde

CTT under hösten en nyemission vilken inbringade ca 40 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen var riktad till CTTs aktieägare och övertecknades trots det tuffa klimatet på finansmarknaderna vid tiden för emissionen. CTT har även förvärvat en av sina större och viktigaste underleverantörer under året, Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) i Nybro. Bribo bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt. Förvärvet säkerställer den vitala plåtbearbetningsverksamheten för CTTs kommande expansion.

CTTs aktiekurs har under 2007 haft en negativ utveckling. Sammantaget har kursen backat med 35%. Under samma tidsperiod har OMX All Share Index haft en negativ utveckling på 6%. Volito har under året ökat sitt ägande i CTT och ägde vid slutet av året 14,4% av kapitalet och rösterna i bolaget. Volito har fortsatt en obruten tro på en långsiktigt stor värdepotential i CTT.


VOLITO FASTIGHETER Fastigheter

FAST I G H E T E R


Sjunkande vakansnivå på stark hyresmarknad Volito Fastigheter har 2007 expanderat sin portfölj via förvärv av fem fastigheter. Totalt har 144,2 MSEK investerats vilket innebar att marknadsvärdet på bolagets portfölj vid årets slut uppgick till 1 185,8 MSEK (998,6). Förvärven har gjorts till för bolaget tillfredsställande avkastningsnivåer. Volito Fastigheter har vidare varit framgångsrikt på uthyrningssidan vilket inneburit att bolagets vakansnivåer sjunkit till 11,8% (12,6%). Volito Fastigheter har under året förvärvat fastigheterna Lastbryggan 2, Skytteltrafiken 2, Bronsdolken 26 och 27 samt Runstenen 16. Totalt uppgår ytorna för de fem fastigheterna till ca 11 600 m2. Två av fastigheterna är belägna i Klagshamn medan tre ligger i det expansiva industriområdet Fosie. Förvärven har skett till avkastningsnivåer mellan 5,50% och 7,25%. - Det är mycket tillfredsställande att vi under året har kunnat expandera vår portfölj. Vi har åter kunnat hitta

MSEK Justerat eget kapital 400

affärer där vi har sett att avkastning och risk har hängt ihop. Alla de fastigheter vi köpt har en bra hyresgäststruktur vilket borgar för en positiv värdeutveckling på sikt. Förvärven har vidare skett inom områden där vi framöver vill växa vilket också är positivt, säger Per Hammarström, VD för Volito Fastigheter. Bolaget har avyttrat fastigheten Skevrodret under året vilket gav upphov till en tillfredsställande reavinst. Fastigheten, med en total

300

Marknaden i regionen har under året varit fortsatt stark även om takten i värdeutvecklingen inte varit lika kraftig 2007 som under tidigare år. Utvecklingen ska också ses mot bakgrund av att marknadsräntorna

Volito Fastigheter AB, 5 års sammandrag MSEK

350

yta på ca 1 700 m2, ansågs inte passa in i Volito Fastigheters långsiktiga förvaltningsstrategi. Försäljningen ska också ses mot bakgrund av att Volitos fastighetsverksamhet nu har nått en volym och omfattning där försäljningar får anses vara en naturlig del av verksamheten.

2007

2006

2005

2004

2003

Intäkter inklusive reavinster

92,1

81,5

109,6

94,4

70,2

Resultat före skatt

27,0

26,5

56,2

42,2

19,6

150

Avkastning eget kapital, (%)

11,3

12,2

28,5

24,7

25,5

100

Eget kapital

178,4

166,2

148,1

135,8

108,3

1 185,8

998,6

890,7

764,7

748,0

250 200

50

Fastigheternas marknadsvärde 98 99 00 01

02 03 04 05 06 07


FASTI GH ETER

fortsatt att stiga under året. Volitos portfölj (exklusive nyförvärv och avyttringar) har 2007 haft en värdetillväxt på 4% (12%) och hade vid slutet av året ett marknadsvärde på totalt 1 185,8 MSEK (998,6). Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stark under året. Volito Fastigheter har bl a ingått hyresavtal med Hexagon Polymers AB, Ifacts AB, Malmö LBC AB och Atelier Gyllene Snittet Postorder AB. Vidare har viktiga avtal med bl a AGA Gas AB och Svenskt Näringsliv kunnat

Hyresfördelning per kategori och m2 3 2

%

Kontor Handel

33

46 Industri 16

Bostäder Förskola

förlängas. Sammantaget har bolagets vakansnivå sänkts för att i slutet av året uppgå till 11,8% (12,6%). Volito Fastigheters resultat före skatt för 2007 uppgick till 27,0 MSEK (26,5). Årets resultat innehåller reavinster på sammantaget 2,9 MSEK (0,0). Avkastningen på eget kapital uppgick för året till 11,3% (12,2%). Volito Fastigheter förväntar sig under kommande år en fortsatt stabil marknad i Öresundsregionen. Värdeutvecklingen förväntas inte

Per Hammarström, VD, Volito Fastigheter AB

vara lika kraftig framöver som under senare år där de senaste årens ränteuppgång kommer att ha en dämpande effekt, något som dock kommer att motverkas av en fortsatt stark och positiv utveckling vad gäller efterfrågan på lokaler.


Helsingborg 2

10 8

9

1

11 14 15 17

Malmö 5 6

4

12

3 23

13

16 7

18 19

20 21 22

Klagshamn

Volito Fastigheters bestånd Fastighet

Adress

Area

1

Segeholm 10

Ågatan 1

15 199

2

Spjutet 2

Garnisonsgatan 14, Helsingborg

6 883

3

Diana 28

Engelbrektsgatan 5

902

4

Äpplet 15

Generalsgatan 5

664

5

Hangaren

Flygplansgatan 1-3

6

Flygkameran 2

Höjdrodergatan 7-9

1 376

7

Nejlikebuketten 4

Derbyvägen 6

6 557

8

Medusa 4

Carlsgatan 44

7 201

9

Medusa 3

Carlsgatan 42

1 300

10

Utgrunden 7

Aspögatan 1

7 291

11

Ran 4

Skeppsbron 3

4 019

12

Flygledaren 7

Hödrodergatan 22

1 971

13

Härsjön 4

Hålsjögatan 8

3 147

14

Ran 9

Jörgen Kocksgatan 1

7 904

15

Ran 8

Skeppsbron 7

1 084

16

Kupolen 3

Krossverksgatan 7-17

9 970

17

Aegir 1

Carlsgatan 1

7 610

18

Lastbryggan 2

Nygårdsvägen 4, Klagshamn

1 158

19

Skytteltrafiken 2

Nygårdsvägen 6, Klagshamn

1 730

20 Bronsdolken 26

Stenyxegatan 25

3 423

21

Bronsdolken 27

Stenyxegatan 25

2 221

22

Runstenen 15

Käglingevägen 37

3 068

23

Delfinen 17 *

Södra Förstadsgatan 4

3 034

* ÄGS AV VOLITO AB

Total yta

2 200

99 912

Kontor

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Butik

• • •

• • •

• • •

Industri/lager Bostäder

• •

Förskola

• • • • • • • • • • • • •

• •

• •


FAST I G H E T E R

Övrigt fastigheter Årsstämman i Peab AB (publ) beslöt i maj att dela ut sin industriverksamhet, Peab Industri AB (publ), till sina aktieägare. Genom utdelningen skapas förbättrade möjligheter till specialisering och utveckling av de båda företagen jämte en ökad konkurrenskraft. Syftet är att utveckla verksamheterna med fokus på lönsamhet och tillväxt på en fortsatt stark nordisk byggmarknad. Volitos innehav utgörs efter ovanstående transaktion av 8 600 000 aktier av serie B i Peab samt 4 300 000 aktier av serie B i Peab Industri. Volitos innehav

utgör ca 5,0% av kapitalet samt ca 2,5% av rösterna i de båda bolagen. Innehavet i Peab är fortsatt av strategisk karaktär för Volito. Bolaget tittar på ett antal fastighetsprojekt i tidig fas som skulle innebära en väsentlig expansion vad avser bola-gets fastighetsverksamhet. Samtliga dessa projekt är kopplade till det nära samarbete som råder mellan Volito och Peab vad gäller fastighetsutveckling. Peab Industri ses tills vidare som en långsiktig placering för Volito. Bedömningen är att innehavet har

goda förutsättningar för en positiv värdeutveckling samtidigt som det ger Volito en väsentlig finansiell flexibilitet och styrka för framtiden. Marknadsvärdet för det totala innehavet i de båda Peab-bolagen uppgick vid årsskiftet till 819,2 MSEK (698,8) vilket motsvarar en värdeutveckling på 17,2% för året. Inklusive utdelning har värdetillväxten under året varit 19,4% vilket kan jämföras med OMX All Share Index som under samma tidsperiod sjunkit med 6,0%.


NORDKAP BANK Structured Finance

ST RU CT U RE D F I NA N C E


Nordkap Bank ökar vinsten 2007 har varit ett bra år för Nordkap Bank. Resultatet före skatt fortsatte att öka samtidigt som banken har expanderat sina intäkter från rådgivningssidan. Höstens oroligheter på kreditmarknaden har inte påverkat banken negativt då utlåningsverksamheten i huvudsak riktar sig direkt till projekt med goda kassaflöden. Nordkap ökade under början av året sin finansieringsram till totalt 500 MUSD och står starkt inför framtiden.

Nordkap Bank hade vid årets slut en låneportfölj, inklusive lånelöften, på totalt 573,0 MCHF. Detta var en ökning med 4,2% jämfört med samma tidsperiod 2006. 99,9% av bankens portfölj har en intern kreditrating som motsvarar minst BB. Den genomsnittliga marginalen i portföljen var vid årets slut 3,04% och banken har under året inte haft några kreditförluster. Portföljen har vidare en god riskfördelning, både vad gäller geografi och bransch.

Fördelning av lån- och försäkringsportfölj på sektorer

kreditmarknaderna blev mer återhållsamma efter sommaren. Nordkap har under året ökat sin tillgängliga finansieringsram till 500 MUSD (tidigare 400 MUSD). Finansieringen har ingåtts med två av de tre banker som finansierar Nordkaps verksamhet sedan tidigare. Ökningen av bankens finansieringsutrymme är en kvalitetsstämpel på den utveckling som varit inom Nordkap Bank under senare år.

Nordkap Bank AG, 5 års sammandrag MCHF

%

2007

2006

2005

2004

2003

Resultat före skatt

11,5

8,8

8,0

2,1

1,1

Avkastning på eget kapital, (%)

10,6

9,4

9,6

2,6

1,2

Eget kapital

108,2

95,9

88,6

84,4

75,4

Lån- och försäkringsportfölj

573,0

550,1

464,3

389,8

202,4

Energi

12 10 46 32

Den relativt modesta portföljtillväxten under året ska ses mot bakgrund av den mycket goda ekonomiska situation som många av Nordkaps lånekunder, främst inom råvarurelaterade verksamheter, har befunnit sig i under en längre period. De höga råvarupriserna har genererat starka kassaflöden som i sin tur medfört en högre andel förtida återbetalningar än normalt. Dock kunde ett klart trendbrott vad gäller återbetalningar ses när

Industri Transport & Telekom Övrigt


Ett fortsatt starkt kostnadsfokus innebar att Nordkaps K/I-tal för 2007 uppgick till 38,3% (37,6%) vilket ligger väl i linje med bankens långsiktiga målsättning om ett K/I-tal understigande 40,0%.

Banken har en positiv syn vad gäller den framtida utvecklingen av sin verksamhet. Konjunkturen för stora delar av de marknader där Nordkap verkar förväntas vara god under överskådlig tid. Nordkap har som mål att fortsatt expandera rådgivningsNordkap uppvisar för 2007 ett och arrangörssidan av sin verksamhet resultat före skatt på 11,5 MCHF samtidigt som banken ser goda (8,8). Resultatet motsvarar en ökning möjligheter att fortsatt utveckla sin med 30,7% jämfört med föregående låneverksamhet med god lönsamhet. år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,6% (9,4%).

Niklaus Hasler, VD, Nordkap Bank AG

STR UCTU RED F INANCE

Banken har under året rekryterat och delvis organiserat om sin verksamhet i det fortsatta syftet att bredda bankens intäktskällor. Som ett resultat av detta förväntas en ökande andel av bankens intäkter framöver genereras genom rådgivning och egna mandat att arrangera större finansieringslösningar. Denna breddning innebär att potentialen i verksamheten ökar, samtidigt som risken sprids på fler intäktskällor.


4 5

2 3

1

Styrelse och ledning Styrelseledamot

1

Bo Olsdal, född 1945, civilingenjör Styrelseledamot i Volito Aviation AB, Volito Fastigheter AB, SAA AB och Ste-Nic AB. Styrelseordförande

2

Karl-Axel Granlund, född 1955, civilingenjör Styrelseordförande i Volito Aviation AB, Volito Fastigheter AB, CTT Systems AB (publ) och Avansys AB. Styrelseledamot i Peab AB (publ) m fl. Styrelseledamot

3

Lennart Blecher, född 1955, jur kand Senior Partner i EQT. Styrelseordförande i Brunswick Leasing Ltd. Styrelseordförande i Nordkap Bank AG, Zürich. Styrelseledamot i Volito Aviation AB, Volito Fastigheter AB och AIG Private Bank, Zürich. VD och koncernchef

4

Sven Holmgren, född 1961, jur kand Styrelseledamot i Volito Fastigheter AB och Nordkap Bank AG m fl. Styrelsesuppleant i Volito Aviation AB m fl. Vice VD samt ekonomi- och finanschef

5

Anders Wehtje, född 1964, civilekonom Styrelseordförande i SAA AB och Itesco AB. Styrelseledamot i Avensia Innovation AB (publ) och NSP Holding AB (publ) m fl. Styrelsesuppleant i CTT Systems AB (publ) m fl.


VOLITOKONCERNEN Årsredovisning

Förvaltningsberättelse 28-30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32-33 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 34 Sammanställning över förändringar i eget kapital 35 Kassaflödesanalys 36 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 37-38 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 39-51 Underskrifter 51 Revisionsberättelse 53 Adresser och definitioner 55

Å R S R ED OV IS N I NG


Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Volito AB (556457-4639) är moderföretag i en koncern som bedriver verksamhet inom affärsområdena Flyg, Fastigheter och Structured Finance. Inom Flyg ingår Volito Aviation (flygleasing), SAA (utbildning) samt Volitos innehav i CTT Systems AB (publ). Affärsområdet Fastigheter utgörs av Volito Fastigheter samt Volitos innehav i Peab AB (publ) och Peab Industri AB (publ). Structured Finance innehåller Volitos ägande i Nordkap Bank AG. Resultatet före skatt uppgår för moderbolaget till 206,1 MSEK (7,6) och för koncernen till 600,9 MSEK (144,5). Balansomslutningen för moderbolaget var 1 241,2 MSEK (985,1) och för koncernen 2 747,9 MSEK (4 010,2) Det egna kapitalet uppgår till 668,0 MSEK (511,5) i moderbolaget, respektive 908,9 MSEK (544,8) i koncernen.

Flyg Leasing – Volito Aviation AB-koncernen Volito Aviation grundades våren 2001 som ett dotterbolag till Volito AB. Bolaget bedriver verksamhet inom flygplansleasing. I slutet av 2006 tecknade Volito Aviation avtal med Goldman Sachs om att slå samman sina respektive flygplansflottor i ett gemensamt ägt bolag, VGS Aircraft Holding Ltd. (VGS), baserat på Irland. Denna transaktion har tagit större delen av 2007 att verkställa men är fullt på plats vid årsskiftet. Transaktionen medförde en realisering av delar av de övervärden som under senare år byggts upp i Volito Aviations flygplansflotta. Den innebar vidare en avkonsolidering av stora delar av Volitos balansräkning samtidigt som Volito Aviations exponering är spridd på fler flygplan än tidigare. Utöver sammanslagningen av Volitos respektive Goldman Sachs existerande flottor har VGS under året investerat 393 MUSD i 18 ytterligare flygplan. VGS har vid årets slut en flygplansflotta som uppgår till 44 plan samt en motor. Dessa har ett sammantaget bokfört värde på 745 MUSD, extern finansiering på 551 MUSD och ett uppskattat marknadsvärde på 845 MUSD. Flottan består till 96% av ”narrow-body” flygplan. Portföljen har vidare en bra diversifiering vad avser geografisk spridning på Europa, Central- och Sydamerika, Nordamerika samt Asien. VGS’ och Volitos flottor förvaltas sedan 1 juli av Volito Aviation Services AB, ett rent service- och förvaltningsbolag med Volito Aviation som huvudägare. Under året har har leasarna för sex av de flygplan som nu ingår i VGS flotta förlängts. Två Airbus 320 på lease till Indian Airlines har fått avtalen förlängda till mars 2010. Vidare har CCM förlängt leaseavtalen avseende två Airbus 319 till oktober 2014 och slutligen har två leaseavtal mer US Airways förlängts till mars 2010 och 2011. Samtliga leasar har förlängts till goda villkor. Vidare har fyra äldre flygplan av typen Boeing 737, med en genomsnittsålder på 21 år, avyttrats. Försäljningen gav upphov till en reavinst på 3,8 MUSD. Volito Aviations resultat före skatt uppgick till 356,9 MSEK (103,2). Av resultatet är 289,2 MSEK hänförligt till transaktionen med VGS. I resultatet för 2006 ingick reavinster om 4,3 MSEK och upplösning av tillhörande underhållsreserver med 28,5 MSEK.

Utbildning – Scandinavian Aviation Academy AB-koncernen SAA bedriver utbildning av personal inom flygindustrin, främst piloter. SAA har 2007 förbättrat sitt resultat före skatt jämfört med föregående år till -5,0 MSEK (-7,3). Exklusive engångsposter redovisar alla bolagen inom SAA-koncernen en förbättrad utveckling jämfört med föregående år och koncernens omsättning ökade med 11% och uppgick för 2007 till 128,3 MSEK (116,1). Det integrationsarbete som upptog en stor del av 2006 har fortsatt under året. SAA har blivit mer av en integrerad koncern med de fördelar detta över tiden bör ha i termer av effektiv produktion, marknadsföring och försäljning. Stora framsteg har gjorts inom SAA´s verksamhet i San Diego som utgjorde den stora utmaningen 2006. Elevantalet har ökat kraftigt under året och uppgick vid årets utgång till ca 100 elever. En majoritet av dessa kommer från Indien där SAA på kort tid etablerat starka kanaler som ska säkerställa ett elevunderlag under överskådlig tid. Det har vidare etablerats en stabil ledning i San Diego som inte var på plats tidigare. Detta har möjliggjort en ökad kvalitet inom alla led i bolagets verksamhet i USA som borgar för en fortsatt positiv utveckling med kontinuerligt förbättrad lönsamhet som följd. Bolaget har vidare haft framgångar i sin roll som återförsäljare för Cessna. Sammantaget har 13 plan sålts och den starka marknaden vad gäller mindre flygplan förväntas bestå även kommande år och generera fortsatta intäkter. Övrigt – CTT Systems AB (publ) CTT är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolaget har under året fått ytterligare order på sina system från välrenommerade kunder inom flygindustrin. Bland de kunder som varit aktiva 2007 märks bl a First Choice, TUI, TAP och MyTravel. De fortsatta beställningarna visar på CTTs etablerade position på marknaden. Serieleveranserna till Boeings nya modell B787 har försenats under året som en följd av att lanseringen av B787 har blivit tidsmässigt förskjuten med ca 6 månader. Detta kommer att innebära att CTTs kapitalbindning i projektet blir större än planerat. Mot denna bakgrund genomförde CTT under hösten en nyemission vilken inbringade ca 40 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen var riktad till CTTs aktieägare och övertecknades trots det tuffa klimatet på finansmarknaderna vid tiden för emissionen. CTT har även förvärvat en av sina större och viktigaste underleverantörer under året, Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) i Nybro. Bribo bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt. Förvärvet säkerställer den vitala plåtbearbetningsverksamheten för CTTs kommande expansion. CTTs aktiekurs har under 2007 haft en negativ utveckling. Sammantaget har kursen backat med 35%. Under samma tidsperiod har OMX All Share Index haft en negativ utveckling på 6,0%. Volito avyttrade i juni 150 000 aktier i CTT, vilket gav en reavinst om 3,7 MSEK. I slutet av året har 608 427 aktier förvärvats och antalet aktier uppgår per 2007-12-31 till 1 561 427 (föregående år 1 103 000), vilket motsvarar 14,4% av kapitalet och rösterna i bolaget. Marknadsvärdet på innehavet var vid årsskiftet 46,8 MSEK (52,3).


Fastigheter Volito Fastigheter AB-koncernen Volito Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Volito AB. Volito Fastigheter bedriver handel med och förvaltning av fastigheter i Öresundsregionen. Volito Fastigheter har under året förvärvat fastigheterna Lastbryggan 2, Skytteltrafiken 2, Bronsdolken 26 och 27 samt Runstenen 16 . Totalt uppgår ytorna för de fem fastigheterna till ca 11 600 m2. Två av fastigheterna är belägna i Klagshamn medan tre ligger i det expansiva industriområdet Fosie. Förvärven har skett till avkastningsnivåer mellan 5,50% och 7,25%. Bolaget har vidare avyttrat fastigheten Skevrodret under året vilket gav upphov till en tillfredsställande reavinst. Fastigheten, med en total yta på ca 1 700 m2, ansågs inte passa in i Volito Fastigheters långsiktiga förvaltningsstrategi. Försäljningen ska också ses mot bakgrund av att Volitos fastighetsverksamhet nu har nått en volym och omfattning där försäljningar får anses vara en naturlig del av verksamheten. Marknaden i regionen har under året varit fortsatt stark även om takten i värdeutvecklingen inte varit lika kraftig 2007 som under tidigare år. Utvecklingen ska också ses mot bakgrund av att marknadsräntorna fortsatt att stiga under året. Volitos portfölj (exklusive nyförvärv och avyttringar) har 2007 haft en värdetillväxt på 4% (12%) och hade vid slutet av året ett marknadsvärde på totalt 1 185,8 MSEK (998,6). Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stark under året. Volito Fastigheter har bl a ingått hyresavtal med Hexagon Polymers AB, Ifacts AB, Malmö LBC AB och Atelier Gyllene Snittet Postorder AB. Vidare har viktiga avtal med bl a AGA Gas AB och Svenskt Näringsliv kunnat förlängas. Sammantaget har bolagets vakansnivå sänkts för att i slutet av året uppgå till 11,8% (12,6%). Volito Fastigheters resultat före skatt för 2007 uppgick till 27,0 MSEK (26,5). Årets resultat innehåller reavinster på sammantaget 2,9 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick för året till 11,3% (12,2%). Övrigt – Peab AB (publ) och Peab Industri AB (publ) Både Peab och Peab Industri är bolag verksamma inom bygg- och anläggningsbranchen i Norden. Båda företagens aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm. Årsstämman i Peab beslöt i maj att dela ut sin industriverksamhet, Peab Industri AB (publ), till sina aktieägare. Genom utdelningen skapas förbättrade möjligheter till specialisering och utveckling av de båda företagen jämte en ökad konkurrenskraft. Syftet är att utveckla verksamheterna med fokus på lönsamhet och tillväxt på en fortsatt stark nordisk byggmarknad. Volitos innehav i Peab utgörs, efter ovanstående transaktion samt efter den split (2:1) som har gjorts av Peabaktien, av 8 600 000 aktier av serie B i Peab AB (publ) samt 4 300 000 aktier av serie B i Peab Industri AB (publ). Volitos innehav utgör ca 5,0% av kapitalet samt ca 2,5% av rösterna i de båda bolagen.

Peab Industri ses tills vidare som en långsiktig placering för Volito. Bedömningen är att innehavet har goda förutsättningar för en positiv värdeutveckling samtidigt som det ger Volito en väsentlig finansiell flexibilitet och styrka för framtiden.

Structured Finance Nordkap Bank AG Nordkap Bank är en schweizisk kommersiell bank specialiserad på strukturerade finansieringslösningar. Volito AG äger 40% av Nordkap Bank AG. Nordkap hade vid årets slut en låneportfölj, inklusive lånelöften, på totalt 573,0 MCHF. Detta var en ökning med 4,2% jämfört med samma tidsperiod 2006. 99,9% av bankens portfölj har en intern kreditrating som motsvarar minst BB. Den genomsnittliga marginalen i portföljen var vid årets slut 3,04% och banken har under året inte haft några kreditförluster. Portföljen har vidare en god riskfördelning, både vad gäller geografi och bransch. Den relativt modesta portföljtillväxten under året ska ses mot bakgrund av den mycket goda ekonomiska situation som många av Nordkaps lånekunder, främst inom råvarurelaterade verksamheter, har befunnit sig i under en längre period. De höga råvarupriserna har genererat starka kassaflöden som i sin tur medfört en högre andel förtida återbetalningar än normalt. Dock kunde ett klart trendbrott vad gäller återbetalningar ses när kreditmarknaderna blev mer återhållsamma efter sommaren. Nordkap har under året ökat sin tillgängliga finansieringsram till 500 MUSD (tidigare 400 MUSD). Finansieringen har ingåtts med två av de tre banker som finansierar Nordkaps verksamhet sedan tidigare. Banken har under året rekryterat och delvis organiserat om sin verksamhet i det fortsatta syftet att bredda bankens intäktskällor och flytta upp i värdekedjan inom den bransch där Nordkap verkar. Som ett resultat av detta förväntas en ökande andel av bankens intäkter framöver genereras genom rådgivning och egna mandat att arrangera större finansieringslösningar. Ett fortsatt starkt kostnadsfokus innebar att Nordkaps K/I-tal för 2007 uppgick till 38,3% (37,6%) vilket ligger väl i linje med bankens långsiktiga målsättning med ett K/I-tal understigande 40,0%. Nordkap uppvisar för 2007 ett resultat före skatt på 11,5 MCHF (8,8). Resultatet motsvarar en ökning med 30,7% jämfört med föregående år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,6% (9,4%).

Övrigt Volito har ägarandelar i AB Nordsidan, Galenica AB, Itesco AB, St Victor S.a.r.l., Simcenter Copenhagen A/S samt diverse andra mindre bolag. Det sammanlagda koncernmässiga värdet på dessa innehav uppgår vid årsskiftet till 19,1 MSEK.

Väsentliga leasingavtal Volito Aviations flygplansflotta är uthyrd under operationella leasingavtal. Den tid varpå flygplanen är uthyrda sträcker sig från ett till fem år. Se vidare not 6. Volito Fastigheter har en uthyrningsgrad på 88,2% (87,4%). Hyreskontrakten fördelas med 97% på kommersiella objekt och med 3% på bostäder. De kommersiella hyresintäkterna fördelas på 128 kontrakt inom en rad olika branscher. För ytterligare information se vidare not 6 och not 21. Utöver fastigheterna i Volito Fastigheter tillkommer fastigheten i moderbolaget med 22 kontrakt fördelade på 36% bostäder och 64% lokaler.

Å R S R ED OV IS N I NG

Innehavet i Peab AB är fortsatt av strategisk karaktär för Volito. Bolaget tittar på ett antal fastighetsprojekt i tidig fas som skulle innebära en väsentlig expansion vad avser bolagets fastighetsverksamhet. Samtliga dessa projekt är kopplade till det nära samarbete som råder mellan Volito och Peab vad gäller fastighetsutveckling.

Marknadsvärdet för det totala innehavet i de båda Peab-bolagen var vid årsskiftet 819,2 MSEK (698,8), vilket motsvarar en värdeutveckling på 17,2% för året. Inklusive utdelning har värdetillväxten under året varit 19,4%, vilket kan jämföras med OMX All Share Index som under samma tidsperiod sjunkit med 6,0%.


Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsårets slut Det har inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut.

Ränteexponering Volitogruppen är exponerad mot förändringar i främst den korta räntan genom sitt engagemang i koncernerna Volito Fastigheter AB och SAA AB. Även inom moderbolaget Volito AB föreligger en exponering vad avser den korta räntan.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen En mängd tillgångsslag har under senare år haft en mycket positiv värdeutveckling i världen. Dessa gynsamma förutsättningar har, tillsammans med löpande resultat, bidragit till att skapa en stark tillväxt i Volitogruppens justerade egna kapital. Förutsättningarna för en lika stark tillväxt under kommande år bedöms ha försvagats givet den osäkerhet som för närvarande råder kring den framtida globala konjunkturutvecklingen. Volito ser positivt på den långsiktiga utvecklingen av alla sina tre affärsområden. Flyg, Fastigheter och Structured Finance har starka kassaflöden, sunda kapitalstrukturer, kompetenta ledningar samt goda marknadspositioner vilket gör beredskapen inför en mer osäker framtid god. Volito bedömer vidare att den osäkerhet som råder gällande den framtida ekonomiska utvecklingen på global basis bör ge upphov till affärsmöjligheter som gynnar Volitogruppen på längre sikt.

Finansiella risker Volitokoncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses förändringar i valutakurser och räntor som påverkar företagets kassaflöde, resultat och därmed sammanhängande egna kapital. De finansiella riskerna inbegriper även kredit- och refinansieringsrisker.

Sammantaget utgör Volitogruppens totala lån som är exponerade mot den korta räntan ca 560 MSEK. Detta innebär att gruppens resultat före skatt påverkas med 560 TSEK vid en ökning eller minskning av den korta räntan med 0,10%. Volitogruppen har under 2005 börjat hantera en del av sina ränterisker med hjälp av ränteswappar. Säkring avseende 47% av skuldportföljen i Volito Fastigheter AB-koncernen hanteras med swappar, något som ger bolaget en högre grad av flexibilitet när det gäller den framtida skuldhanteringen, se vidare not 36.

Volitos medarbetare Volitokoncernen är en relativt liten organisation som hanterar stora kapitalbelopp. Mot denna bakgrund är medarbetarnas trivsel och utveckling av central betydelse för koncernens långsiktiga utveckling. Volito arbetar primärt med anställningsvillkoren som konkurrensfaktor för att attrahera kompetenta medarbetare med passande profiler. Detta inbegriper både fast och rörlig ersättning för de flesta anställda inom koncernen. Inom koncernens olika bolag ordnas vidare kontinuerligt olika evenemang för att ytterligare stärka samhörigheten mellan medarbetarna och lojaliteten till företaget.

Exponeringen vad avser de olika verksamheterna presenteras kvartalsvis för de respektive bolagens styrelser som fattar löpande beslut vad avser finansiell riskhantering baserat på marknadsläge och ekonomisk makroinformation. Se vidare not 36.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Valutaexponering Volitogruppen är i sin verksamhet exponerad mot risker vad gäller valutakursförändringar främst genom sitt engagemang inom flygleasing. Intäkter från leasingverksamheten sätts och betalas i USD. Denna exponering uppvägs till stora delar av att räntor och amorteringar likväl är USD-baserade. För långfristiga skulder som utgör finansiering av flygplan sker ingen omräkning på balansdagen. Latenta kursvinster (enligt värdering till balansdagens kurs) i dessa lån uppgår till 24,0 MSEK. De latenta kursvinster som frigörs vid avyttringar påverkas också av att flygplanen är bokförda till ursprungliga inköpskurser. Denna metodik utgör i sig en långtgående valutasäkring av balansräkningen för den del av koncernens verksamhet som berör flygleasing. Latenta kursförluster i flygplanen uppgår till 58,0 MSEK. Marknadsvärdet på flygplanen överstiger dock det bokförda värdet per 2007-12-31.

Fondemission [1 220 000 aktier à nom 100] Utdelning, [1 220 000 * 33 kronor per aktie] Balanseras i ny räkning

Med anledning av transaktionen med VGS Aircraft Holding Ltd. kommer Volitogruppens resultat att vara mindre känsligt för förändringar i USD-kurser än tidigare. Det beror på att Volitos resultat från VGS kommer att redovisas som en intressebolagsandel. Tidigare år har leasingverksamheten redovisats som en konsoliderad del av Volitokoncernens verksamhet. Volitogruppens innehav i Nordkap Bank AG är till delar säkrat mot förändringar i CHF-kursen genom viss upplåning i CHF. En viss del av innehavet ligger dock exponerat mot förändringar i CHF-kursen. Omräkningsdifferenser som uppkommer vid omräkning av det utländska bolaget redovisas direkt mot eget kapital. Volitos styrelse har fattat beslut att acceptera exponering mot USD och CHF enligt ovan, då denna exponering i sig utgör en riskdiversifiering inom Volitogruppen. Hur stor denna exponering ska vara beslutas löpande.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 524 981 232,39 kronor disponeras enligt följande (TSEK): 122 000 40 260 362 721 524 981 Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet till 51% från 54%. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.


Resultaträkning

Koncernen

Not

2007

2006

2007

2006

530 694 110 003 15 937

550 566 – 48 310

4 478 – 6 692

4 291 – 4 928

656 634

598 876

11 170

9 219

-148 380 -91 095

-131 121 -74 892

-12 612 -13 673

-10 772 -11 816

-147 697 – -73 219 -6 497

-165 995 169 – -7 093

-670 – – –

-484 – – -137

189 746

219 944

-15 785

-13 990

11 634 -11 500

– 21 680

12 205 -23 640

2 092 40

276 736 27 356 -142 136 249 042

20 708 46 496 -164 343 –

246 573 9 095 -22 386 –

19 283 13 167 -12 998 –

600 878

144 485

206 062

7 594

2 3 4

Belopp i TSEK Nettoomsättning Jämförelsestörande intäkter Övriga rörelseintäkter

1, 6

5 7 8 39 9 10

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Upplösning av negativ goodwill Jämförelsestörande kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

Moderbolaget

14 15 16

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Jämförelsestörande poster

17

Resultat före skatt

18

Skatt Minoritetens andel i årets resultat

-91 607 -117 805

-20 200 -29 159

-30 845 –

3 638 –

ÅRETS RESULTAT

391 466

95 126

175 217

11 232

11 12 13

ÅR SREDOVISNING


Balansräkning Not

Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

1 680 4 025

671 5 681

– –

– –

5 705

6 352

892 020 280 804 573 10 021

742 573 2 545 362 741 9 704

38 432 2 977

32 794 – – 2 269

3 686

16 012

-

5 011

1 187 104

3 314 392

41 409

40 074

– – 287 525 413 326 544 251 47 171 5 134 6 076

– – 95 882 89 696 272 075 50 235 27 005 7 105

535 203 74 031 18 509 – 500 967 25 616 1 625

516 121 77 213 16 440 21 488 257 291 16 531 10 1 649

1 303 483

541 998

1 154 952

906 743

2 496 292

3 862 742

1 196 361

946 817

3 081

4 413

8

14

3 081

4 413

8

14

7 404 2 865 52 902 9 664 8 180 24 241

9 605 19 030 8 466 732 24 228 20 920

1 281 18 996 19 059 379 1 905 845

7 32 846 2 901 377 90 866

105 256

82 981

42 465

37 087

998

644

998

644

Kassa och bank

142 224

59 381

1 377

579

Summa omsättningstillgångar

251 559

147 419

44 848

38 324

2 747 851

4 010 161

1 241 209

985 141

TILLGÅNGAR

19 20

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Goodwill

25

Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Flygplan Flygplansinventarier Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

26 27 28 29 30 31 32 33

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Förutbetalda lånekostnader Andra långfristiga fordringar

21 22 23 24

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter

34

35

1

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR


Balansräkning Not

37

Belopp i TSEK

31 10

40 36 41 43

36 41 36 42

44

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 220 000 aktier med kvotvärde 100) Emission med optionsrätt Bundna reserver/reservfond

122 000 5 005 80 985

122 000 5 005 69 497

122 000 5 005 16 000

122 000 5 005 16 000

Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat

309 490 391 466

253 157 95 126

349 764 175 217

357 293 11 232

908 946

544 785

667 986

511 530

228 697

108 972

2 342

2 342

2 342

2 342

144 766 93

97 590 6 065

44 495 –

– –

144 859

103 655

44 495

– 504 375 33 693

16 170 2 174 035 233 611

– 82 106 –

– 82 446 11 249

538 068

2 423 816

82 106

93 695

595 071 159 467 12 939 15 460 822 – 23 271 42 455 17 422 60 374

615 724 104 693 5 572 21 345 424 – 444 3 695 4 422 72 614

156 991 138 691 – 1 760 822 118 322 240 – 12 232 15 222

156 991 79 679 – 1 000 424 131 267 – – 404 7 809

927 281

828 933

444 280

377 574

2 747 851

4 010 161

1 241 209

985 141

Minoritetsintresse 38

Koncernen

Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

Långfristiga skulder Konvertibla lån Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ÅR SREDOVISNING


Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i TSEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Aktier Aktier i dotterföretag Fordringar Luftfartygsinteckningar Övriga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag Pågående skatteproc avs yrkade underskottsavdrag Pågående skatteproc avs yrkade underskottsavdrag Optionsavtal med moderbolaget Yrkande om skattefritt realisationsresultat Pågående skatteprocess avseende yrkande om skattefri utdelning Yrkande om skattefri utdelning Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

Koncernen

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

731 355 36 130 469 710 193 359 26 000 147 548 1 000

646 235 36 330 239 847 199 399 26 000 1 755 778 1 000

44 000 10 000 458 886 290 030 – – 1 000

44 000 10 000 229 023 276 008 – – 1 000

1 605 102

2 904 589

803 916

560 031

– 5 400 58 155 36 224 – 4 578

– – 56 212 31 408 15 261 7 196

55 367 5 400 58 155 – – –

65 797 – 56 212 – 15 261 –

7 116 – 200

8 810 4 967 1 700

4 185 – 200

5 879 4 235 5 464

111 673

125 554

123 307

152 848

Koncernen Skatteverket har upptaxerat Volito med en total kostnadsexponering på 58 (56) MSEK avseende taxeringsåren 2000 och 2001. Volito har överklagat detta beslut och fått rätt i Länsrätten. Skatteverket har överklagat Länsrättens beslut. Skatteverket har begärt hos Länsrätten att underskottsavdrag per 2004-12-31 i ett förvärvat bolag ska underkännas med tillämpning av Lag mot skatteflykt. Utnyttjade och värderade underskottsavdrag uppgår till 129 MSEK, vilket motsvarar 36 MSEK i uppskjuten skatt. Sedan år 2001 har Volitokoncernen erhållit utdelning på sitt Peab-innehav motsvarande totalt 60,2 MSEK (50,3). Volito hävdar att innehavet är näringsbetingat, vilket medför att utdelningarna inte ska beskattas. Skatteverket har avslagit koncernens yrkande avseende åren 2001, 2002, 2003 (2003 endast för Kattegat Invest) och 2004. Volito har överklagat besluten beträffande 2001 och 2002 och fått bifall hos Länsrätten. Skatteverket har överklagat Länsrättens dom. Volito gör bedömningen att bolaget kommer att få rätt i högre instans beträffande 2001 och 2002 samt att även utdelningarna 2003 och 2004 kommer att undantas från beskattning. Skatteverket har i december 2007 medgivit att innehavet är näringsbetingat år 2005, vilket innebär att utdelningen detta år inte ska beskattas. Volito bedömer att sannolikheten är stor att Skatteverket även kommer att medge skattefrihet på utdelningarna 2006 och 2007, vilket medför att utdelningarna dessa år inte redovisas som en ansvarsförbindelse. Motsvarande resonemang gäller även de reavinster bolaget har gjort vid försäljning av Peab-aktier under 2004. Moderbolaget Skatteverket har upptaxerat Volito med en total kostnadsexponering på 58 MSEK (56) avseende taxeringsåren 2000 och 2001. Volito har överklagat detta beslut och fått rätt i Länsrätten. Skatteverket har överklagat Länsrättens beslut. Sedan år 2001 har Volito erhållit utdelning på sitt Peab-innehav motsvarande totalt 44,9 MSEK (36,6). Bolaget hävdar att innehavet är näringsbetingat, vilket medför att utdelningarna inte ska beskattas. Skatteverket har avslagit bolagets yrkande avseende åren 2001, 2002 och 2004. Volito har överklagat besluten beträffande 2001 och 2002 och fått bifall hos Länsrätten. Skatteverket har överklagat Länsrättens dom. Volito gör bedömningen att bolaget kommer att få rätt i högre instans beträffande 2001 och 2002 samt att även utdelningen 2004 kommer att undantas från beskattning. Skatteverket har i december 2007 medgivit att innehavet är näringsbetingat år 2005, vilket innebär att utdelningen detta år inte ska beskattas. Volito bedömer att sannolikheten är stor att Skatteverket även kommer att medge skattefrihet på utdelningarna 2006 och 2007, vilket medför att utdelningarna dessa år inte redovisas som en ansvarsförbindelse.


Sammanställning över förändringar i eget kapital

Koncernen

Moderbolaget

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Utgående balans enligt balansräkning 31/12 2005

61 000

60 302

347 819

61 000

21 005

429 471

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Fondemission Årets omräkningsdifferens Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag

– – – 61 000 – – –

22 891 – – – -8 691 – –

-22 891 95 126 -12 200 -61 000 1 429 – –

– – – 61 000 – – –

– – – – – – –

– 11 232 -12 200 -61 000 – 1 420 -398

Eget kapital den 31/12 2006

122 000

74 502

348 283

122 000

21 005

368 525

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Årets omräkningsdifferens Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag

– – – – – –

10 133 – – 1 355 – –

-10 133 391 466 -30 500 1 840 – –

– – – – – –

– – – – – –

– 175 217 -30 500 – 16 304 -4 565

122 000

85 990

700 956

122 000

21 005

524 981

Belopp i TSEK

Eget kapital den 31/12 2007

I not 37 framgår ytterligare information om det egna kapitalet.

Å R S R ED OV I SN I NG


Kassaflödesanalys Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

600 878 -374 260

144 485 102 398

206 062 -208 105

7 594 -13 726

226 618 -11 949

246 883 -333

-2 043 -518

-6 132 475

214 669

246 550

-2 561

-5 657

1 332 15 537 -5 669

-1 926 -41 655 123 584

6 -7 687 11 345

-14 -4 499 -5 464

Kassaflöde från den löpande verksamheten

225 869

326 553

1 103

-15 634

Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

-33 513 12 371 -1 482 -98 764 386 884 -408 301 16 398

-7 441 – -424 -470 554 76 267 -160 707 20 402

– 240 – -2 005 – -49 340 28 068

-6 557 132 – -6 489 104 -160 642 24 902

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-126 407

-542 457

-23 037

-148 550

Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning

157 868 -145 899 -30 500

630 694 -407 992 -2 305

83 348 -30 116 -30 500

285 280 -118 261 -2 305

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-18 531

220 397

22 732

164 714

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel

80 931 59 381 1 912

4 493 56 375 -1 487

798 579 –

530 49 –

142 224

59 381

1 377

579

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Likvida medel vid årets slut


Tillägg kassaflödesanalys Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

15 737 4 153 -135 909

9 764 4 020 -144 643

29 177 349 -17 754

8 339 640 -8 646

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avgår resultatandel i intresseföretag Utdelning från dotterföretag Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar Avskrivningar av förutbetalda lånekostnader Nedskrivning av tillgångar Återförda nedskrivningar Orealiserade valutakursdifferenser Rearesultat avyttring av materiella anl.tillgångar Rearesultat vid avyttring av finansiella anl.tillgångar Rearesultat avyttring av dotterföretag Övriga avsättningar Kostnadsreduktion ränta på vinstandelslån Återföring av underhållsreserver Utdelning, Peab Industri AB Kursvinst vid lösen av lån

-12 242 – 147 697 34 921 59 374 -1 019 5 472 70 108 2 781 -11 979 28 – -106 940 -292 400 -270 061

-21 640 – 165 826 14 181 14 -1 065 3 502 -4 387 -13 918 – 6 065 -3 764 -42 416 – –

– -9 550 670 9 55 574 -1 019 -2 472 – 8 783 – – – – -260 100 –

– -2 200 484 9 14 -1 065 -1 008 25 -10 093 108 – – – – –

-374 260

102 398

-208 105

-13 726

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Rörelsefordringar Likvida medel

– 78 498 2 011 2 719

318 10 453 9 571 808

– – – –

– – – –

Summa tillgångar

83 228

21 150

Minoritetsskuld Avsättningar Lån Rörelseskulder

– – 44 468 2 528

4 476 1 200 5 358 1 867

– – – –

– – – –

Summa avsättningar och skulder

46 996

12 901

Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

36 232 -2 719

8 249 -808

– –

– –

Påverkan på likvida medel (minus = ökning)

33 513

7 441

Å R S R ED OV IS N I NG


Tillägg kassaflödesanalys Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter Avyttrade tillgångar och skulder: Rörelsefordringar Likvida medel

2 247 130

– –

– –

– –

Summa tillgångar

2 377

Rörelseskulder

1 855

Summa avsättningar och skulder

1 855

Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten

12 501 -130

– –

– –

– –

Påverkan på likvida medel

12 371

142 224

59 381

1 377

579

Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till för koncernen 66 029 TSEK (120 803), för moderbolaget 16 788 TSEK (78 554). Investeringar Investeringar som har gjorts som kan anses ha höjt verksamhetens kapacitetsnivå uppgår till 98,8 MSEK. Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 2,0 MSEK. Andra transaktioner som inte påverkat kassaflödet I samband med att Volitokoncernen sålt större delen av sin flygplansflotta till VGS Aircraft Holding Ltd har lånen kopplade till dessa flygplan också överförts till VGS. Totalt uppgick försäljningslikviden till 2 050 MSEK, varav 1 436 MSEK har avräknats mot överförda lån och 237 MSEK har satts in som eget kapital i det nybildade VGS. Erhållet nettobelopp uppgår till 377 MSEK.

Belopp i TSEK Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början Upptagande av nya räntebärande skulder Omklassificering Amortering av räntebärande skulder Orealiserad valutakursdifferens i räntebärande skulder Lån överförda till VGS Aircraft Holding Realiserade kursvinster i samband med VGS-transaktionen Övriga förändringar i räntebärande skulder Investeringar i nya räntebärande tillgångar Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar Orealiserad valutakursdifferens i räntebärande fordringar Övriga förändringar i räntebärande tillgångar Förändring av likvida medel Nettolåneskuld vid årets slut

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2 753 726 157 868 – -145 899 116 -1 436 479 -270 061 43 273 -408 301 16 398 4 798 56 623 -82 843

2 530 611 630 694 – -407 992 -5 243 – – 2 496 – 2 783 5 948 -2 565 -3 006

320 504 83 348 – -30 116 -694 – – -17 166 – -240 -1 778 25 416 -798

165 440 285 280 -10 261 -118 261 -6 956 – – -1 476 – 7 151 5 948 -5 831 -530

689 219

2 753 726

378 476

320 504


Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppsuttalanden, med undantag av RR 18, uppgift om resultat per aktie, vars rekommendation enbart avser noterade bolag, samt till vissa delar RR8, se vidare ”omräkning av utländska dotterföretag”. I och med VGS-transaktionen kommer detta avsteg inte föreligga framöver. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Bolagets säte Volito AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Malmö. Huvudkontorets adress är Södra Förstadsgatan 4, 211 43 Malmö.

Rapportering för segment Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är rörelsegrenar; Flyg, Fastigheter och Structured Finance.

Klassificering m m Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Övriga immateriella tillgångar Dataprogram Goodwill

Koncernen 5 5 5

Moderbolaget 5 – –

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Datautrustning

Koncernen 100 år 5 år 3-5 år

Moderbolaget 100 år 5 år 3-5 år

Flygplan På flygplan görs årligen proportionell avskrivning, så att det bokförda värdet uppgår till 15% av anskaffningsvärdet när flygplanets ålder är 25 år. För de flygplan som används i utbildningsverksamheten skrivs flygplanskropparna av på 15 år. Livslängden för motorerna är baserad på antalet flygtimmar och avskrivning av dessa sker utifrån utnyttjade flygtimmar. Lånekostnader Avskrivning på förutbetalda lånekostnader baseras på lånets löptid. I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet i den period de uppkommer. I koncernredovisningen belastar dotterbolagens lånekostnader resultatet över den period lånet löper. Med lånekostnader avses uppläggningsavgifter och övriga kostnader för att erhålla lån.

Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2:02, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde. I de fall eventuellt marknadsvärde är lägre än bokfört värde kontrolleras eventuellt nedskrivningsbehov enligt ovan nämnda princip. Andra långfristiga fordringar värderas till belopp varmed de beräknas inflyta. Förvaltningsfastigheter Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 24, Förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheterna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning. Verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna anges i tilläggsupplysningarna. Ersättningar till anställda Förmånsbaserade pensioner: För drygt 40 anställda i koncernen har pensionerna tryggats genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåren 2004 till 2007 har bolaget inte haft tillgång till sådan information, som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Avgiftsbaserade pensioner: För övriga anställda utgörs bolagets förpliktelse för varje period av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt) En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta hänsyn till tidseffekten för väsentliga framtida betalningar. Redovisning av intäkter Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen. Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på varje transaktion för sig.

Å R S R ED OV IS N I N G

Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. En tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende kassaflödena kan fastställas. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens bokförda värde inte överstiger det bokförda värdet som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts.

Vad avser flygplan som redovisas i flygleasingverksamheten är finansiering och intäktsströmmar knutna till USD, vilket medför en långtgående valutasäkring. För långfristiga skulder i USD som utgör finansiering av flygplan sker därför ingen omräkning på balansdagen.


Ersättningar i form av ränta/royalty/utdelning på grund av annans användning av bolagets tillgångar redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen tillfaller bolaget och att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när aktieägarnas rätt att erhålla betalning bedöms som säker. Leasing – leasetagare Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.

Den monetära metoden innebär i princip att monetära tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs, medan icke-monetära poster och motsvarande poster i resultaträkningen, omräknas till investeringskurser. Övriga resultatposter omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser ingår i årets resultat. Valutaomräkning av Volito Aviation-koncernens utländska dotterbolag, som bedrivs som självständiga enheter, har tidigare skett enligt den monetära metoden. Denna princip följer koncernens finanspolicy. Då all verksamhet i dessa bolag numera är överflyttade till VGS är omräkning enligt den monetära metoden inte aktuell efter den 31 december 2007.

I moderbolaget och koncernen redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Det finns inga materiella finansiella leasar.

Metoden gav en rättvisande bild av företagets syn på den valutaexponering som den utländska verksamheten var utsatt för. Därutöver skulle en strikt tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation nr 8 få effekten att omräkningen inte skulle ske på ett enhetligt sätt, då flygleasingverksamheterna som i sin tur är USD-baserade skulle omräknas olika beroende på i vilket land verksamheten bedrevs. Resulatet från flygleasingverksamheten kommer i huvudsak att tas in via intressebolagsredovisningen.

Koncernredovisning

Jämförelsestörande poster

Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp.

Leasing- och hyresintäkter redovisas linjärt över hyresavtalets längd.

Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Negativ goodwill Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader eller framtida förluster, redovisas negativ goodwill som en avsättning i balansräkningen och upplöses i takt med att kostnaderna (förlusterna) uppstår. Uppkommer negativ goodwill istället på grund av andra orsaker redovisas negativ goodwill som en avsättning i balansräkningen till den del den inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den del av negativ goodwill som inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som “Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till koncernens bundna egna kapital. I de fall intressebolagen gör förlust ingår de i koncernens fria egna kapital. Intressföretagen Nordkap Holding AG samt VGS Aircraft Holding Ltd upprättas enligt IFRS. Någon omräkning enligt moderbolagets redovisningsprinciper har inte varit praktiskt möjlig. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster uppkomna från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras till den del koncernen äger andelar i företaget. Orealiserade vinster uppkomna till följd av transaktioner med intresseföretag elimineras mot “Andelar i intresseföretag”. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov. Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. VGS Aircraft Holding Ltd, Volito AG, SAA Inc., Twinair SA och SimCenter A/S omräknas enligt dagskursmetoden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer Volitogruppen har valt att följa Redovisningsrådets rekommendationer. De förändringar som har skett under året beror på att större delen av flygleasingverksamheten numera ligger i VGS och som ett resultat av detta räknas verksamheten om enligt dagskursmetoden.

Koncernuppgifter Företaget är dotterföretag till AB Axel Granlund, org. nr 556409-6013 med säte i Malmö. AB Axel Granlund äger 82,1% (81,1%) av kapital och röster i Volitogruppen och upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser endast en mindre del av inköpen och försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 26% (13%) av inköpen och 64% (52%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som företaget tillhör.

Upplysningar om periodens förvärv och avyttringar Samtliga anställda i Volito Avation AB överflyttades under året till det nybildade bolaget Volito Aviation Services AB. Bolaget är ett rent service- och förvaltningsbolag och förvaltar VGS och Volito Aviations kvarvarande flygplansflotta. 20% av andelarna har avyttrats under året till Goldman Sachs med en reavinst om 12 MSEK som följd. Volito Fastigheter har förvärvat tre bolag under 2007. Bolagen KB Snickaren, Agatel AB och Fosiestenen AB har förvärvats med en total köpeskilling om 36 MSEK.

Närstående Koncernen Koncernen ägs av AB Axel Granlund till 82,1% samt Lennart Blecher (delvis via bolag), 9,0% och Bo Olsdal (delvis via bolag) med söner, 8,9%. Moderbolaget Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen har moderbolaget närståenderelationer som innefattar ett bestämmande inflytande med sina dotterföretag, se not 26.


Närståendetransaktioner Koncernen De transaktioner som förekommer mellan bolagen avser normalt förekommande transaktioner som administrationsarvoden, hyror, räntor och lån. Prissättning har skett på marknadsmässiga villkor.

Volito Aviation har ställt ut två konvertibla skuldebrev till VD och ekonomichefen i Volito Aviation Services AB. Skuldebreven är på nominellt 26,4 MSEK respektive 5,1 MSEK och berättigar till konvertering till 64 315 respektive 12 343 aktier i Volito Aviation AB. Konvertibeln har getts ut på marknadsmässiga villkor.

Volito AB förvärvade i slutet av året samtliga AB Axel Granlunds andelar i och fordringar på Cartela AB. Sammantaget var detta 2 946 aktier samt en fordan på 2,4 MSEK. För aktierna betalade Volito 17,8 MSEK och för fordran 2,4 MSEK. Transaktionen baserades på en ömsesidig option som ingicks mellan Volito AB och AB Axel Granlund när AB Axel Granlund förvärvade Volitos samtliga andelar i Cartela 2006.

Vad gäller löner och andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner, avtal avseende avgångsvederlag samt lån till styrelse och VD, se not 7. Med bolag där nyckelpersoner inom Volito-koncernen har styrelseuppdrag Volito Fastigheter AB har under året förvärvat två fastigheter från Peab AB (publ) för sammanlagt ca 62 MSEK. Fastigheterna är belägna i Klagshamn i Malmös närområde. Fastigheterna förvärvades på marknadsmässiga villkor.

Med intresseföretag Per den 31 december 2007 hade intresseföretagen en skuld till Volito-koncernen om 466,2 (98,2) MSEK. Den största posten avser lån som Volito Cyprus Holding har lämnat till VGS Aircraft Holding Ltd om 344,3 MSEK och som delvis kan konverteras till aktier i VGS. En annan stor post avser ett lån som Volito AG har lämnat till Nordkap Holding AG om 69,0 MSEK. Transaktioner med intresseföretagen är prissatta med marknadsmässiga villkor.

Volito-koncernen har under året köpt varor och tjänster från Avansys AB till ett sammanlagt värde på 1 MSEK. Vidare har ett avtal med Avansys ingåtts där Avansys förser vissa bolag inom Volito-koncernen med support inom IT och dataanvändning. Alla transaktioner mellan Volito-koncernen och Avansys har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Med nyckelpersoner Volito AB utfärdade under 2004 två stycken skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter, som berättigar till nyteckning av aktier i Volito AB. Varje optionsrätt ger under perioden 1-30 april 2009 innehavaren rätt att teckna en aktie i Volito AB. Sammantaget är skuldebreven förenade med 100 000 optionsrätter.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsårets slut Det har inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut.

Volito AB förvärvade i januari 2007 ett konvertibelt skuldebrev utställt av Volito Aviation AB. Innehavaren av skuldebrevet var Melgaard Invest ApS, ett bolag kontrollerat av Jan Melgaard som fram till 31 januari 2007 var VD för Volito Aviation AB. Konvertibeln berättigade till konvertering till 110 000 aktier i Volito Aviation AB. Skuldebrevet förvärvades på marknadsmässiga villkor.

Not 1 Information om rörelsegrenar Flyg

Primärt segment

Fastigheter 2007 2006

Structured Finance 2007 2006

Övrigt 2007 2006

Eliminering 2007 2006

Summa 2007 2006

2007

2006

Intäkter Extern försäljning Jämförelsestörande intäkter Intern försäljning

451 038 110 003 –

512 222 – –

95 182 – 176

86 295 – –

– – –

– – –

411 – 6 710

359 – 4 569

– – -6 886

– – -4 569

546 631 110 003 –

598 876 – –

Summa intäkter

561 041

512 222

95 358

86 295

7 121

4 928

-6 886

-4 569

656 634

598 876

Resultat Resultat per rörelsegren

158 892

192 138

49 202

45 120

-209

-229

-18 139

-17 085

189 746

219 944

Rörelseresultat

158 892

192 138

49 202

45 120

-209

-229

-18 139

-17 085

189 746

219 944

Räntekostnader Ränteintäkter Resultatandelar/utdelningar Jämförelsestörande poster Årets skattekostnad

-97 203 19 307 16 495 249 042 -47 598

-134 496 31 690 10 519 – -7 320

-31 261 3 484 273 050 – -56 973

-23 757 7 022 9 675 – -10 646

-2 906 3 142 10 080 – –

-2 324 2 571 19 642 – –

-18 439 9 096 -22 755 – 12 964

-11 720 13 167 2 552 – -2 234

7 595 -7 595 – – –

7 954 -7 954 – – –

-142 214 27 434 276 870 249 042 -91 607

-164 343 46 496 42 388 – -20 200

Resultat före minoritetsintresse Minoritetsintresse

298 935 -118 022

92 531 -30 336

237 502 217

27 414 1 177

10 107 –

19 660 –

-37 273 –

-15 320 –

– –

– –

509 271 -117 805

124 285 -29 159

Årets nettoresultat

180 913

62 195

237 719

28 591

10 107

19 660

-37 273

-15 320

391 466

95 126

Flyg 2007 Övriga upplysningar Tillgångar Kapitalandelar/värdepapper

Fastigheter 2007 2006

2006

872 005 2 748 884 1 032 850 215 519 22 810 501 807

Summa tillgångar

1 087 524

Structured Finance 2007 2006

888 113 243 807

92 626 100 333

79 931 88 784

Övrigt 2007 2006 59 229 14 117

Eliminering 2007 2006

Summa 2007 2006

69 800 12 556

-140 635 –

-144 524 –

1 916 075 3 642 204 831 776 367 957 2 747 851

2 771 694

1 534 657

1 131 920

192 959

168 715

73 346

82 356

-140 635

-144 524

Skulder / avsättningar / minoritet

611 928 2 483 031

1 011 353

831 154

74 713

64 809

281 545

230 906

-140 635

-144 524 1 838 904 3 465 376

Summa skulder

611 928 2 483 031

1 011 353

831 154

74 713

64 809

281 545

230 906

-140 635

-144 524 1 838 904 3 465 376

73 457 -8 359 -533

22 110 -7 601 -674

– – –

– – –

969 -261 –

1 400 -167 –

– – –

Investeringar i materiella tillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar Kostn, utöver avskr ej motsv av utbet

24 338 -136 945 -107 596

Sekundära segment (geografisk marknad), MSEK Sverige 2007 2006 Extern försäljning

230 666

182 363

447 187 -156 330 -20 041

Övriga Europa 2007 2006 173 965

212 074

Asien 2007 2006 80 992

106 472

USA 2007

2006

24 101

34 873

-143 – –

98 764 -145 565 -108 129

Syd- och Centralamerika 2007 2006 36 907

63 094

4 010 161

470 554 -164 098 -20 715

Summa 2007 2006 546 631

598 876

Försäljning mellan koncernens olika segment avser administrationsarvoden samt hyror. Administrationsarvodena har fördelats utifrån faktiska kostnader och utnyttjande. Hyrorna är marknadsmässiga. Lån mellan koncernbolagen har åsatts ränta enligt gällande finanspolicy. Räntorna är marknadsmässiga. I segmentens resultat, tillgångar och skulder (inkl avsättningar) har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. I kostnader utöver avskrivningar som inte motsvaras av utbetalning ingår avskrivningar av förutbetalda lånekostnader samt realisationsresultat på avyttrade materiella anläggningstillgångar.

Å R SR E D OV IS N IN G

Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om “armslängds avstånd” dvs mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av transaktionerna.


I segmentens investeringar i materiella anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre värde.

Not 6 Leasingintäkter avseende operationell leasing

Rörelsegrenar Rörelsegrenar utgör koncernens primära fördelningsgrund. Koncernen består av följande rörelsegrenar, vilket följer den struktur som finns beskriven i förvaltningsberättelsen: Flyg Fastigheter Structured Finance Övrigt: Volitos övriga innehav samt övriga poster som inte ingår i något av ovanstående.

Koncernen Avtalade framtida leasingintäkter avseende icke uppsägningsbara kontrakt inom flygleasingverksamheten förfaller till betalning: Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år

Geografisk marknad Geografiska områden utgör koncernens sekundära indelningsgrund. Den information som presenteras avseende segmentets intäkter avser de geografiska områdena grupperade efter var kunderna är lokaliserade.

142 913 969 182 Väsentliga leasingavtal Flyg Volito Commuter KB förvärvade år 2001 två flygplan av typ Fokker 50, som är uthyrda till Denim Air B.V. Leasingavtalen sträcker sig till och med februari 2009.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

I mars 2002 förvärvade Volito South Pacific AB ett flygplan av typ Boeing 737-33A. Flygplanet är uthyrt till Norwegian Air Shuttle, Norge. Kontraktet löper till och med april 2010.

2007 Moderbolaget Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag Fastighetsförvaltning

2006

4 478

4 291

2007

2006

106 940 3 063

– –

110 003

2007

2006

Not 3 Jämförelsestörande intäkter Koncernen Upplösning av underhållsreserver för avyttrade flygplan Övriga jämförelsestörande intäkter

Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Kursdifferenser Garantiersättning Administrationsintäkter Underhållskompensation inom flygleasing Övrigt

Moderbolaget Administrationsintäkter Garantiersättning Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar

3 111 2 826 855 402 7 097 1 646

4 458 1 123 – 313 42 416 –

15 937

48 310

5 837 855 –

4 882 – 46

6 692

4 928

I samband med att Volito Aviation avyttrade ett av sina flygplan under 2006 återfördes underhållsreserver motsvarande 28,5 MSEK i koncernen. Övriga intäkter kopplade till underhållsreserverna har framkommit vid byte av leasetagare.

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2007

2006

458 27

2 140 40

1 341 –

18 40

Koncernen ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS

Revisionsuppdrag Andra uppdrag

2007

2006

43 423 99 490 –

283 350 621 725 64 107

2003 förvärvade Volito Aviation Deux Lux AB två flygplan av typ Boeing 737-4C9. I december 2006 undertecknades ett nytt leasingkontrakt för det ena planet med Blue Air i Rumänien till och med den 31 mars 2012. I mars 2007 undertecknades ett leasingkontrakt avseende det andra planet med Ukraine International i Ukraina. Kontraktet löper till och med 22 mars 2012. Omräkning av USD-kontrakt har skett till balansdagens kurs; USD 1 = 6,4675 SEK (f.å.6,8725 SEK). Fastigheter Hyresintäkterna i Volito Fastigheterkoncernen samt Volito AB enligt kontraktsportföljen per årsskiftet fördelades med 97% på kommersiella objekt och med 3% på bostäder. De kommersiella hyresintäkterna inklusive fastigheten i Volito AB, fördelades på 142 kontrakt inom en rad olika branscher. I syfte att minska exponeringen för kreditförluster sker löpande uppföljning av hyresgästernas kreditvärdighet. Det föreligger ingen bransch eller hyresgäst som svarar för mer än 10% av hyresintäkterna. Kontraktsportföljen för kommersiella lokaler i Volitokoncernen förfaller enligt nedan. Angivna belopp avser kontrakterad utgående hyra i portföljen:

Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år

2007

2006

11 074 67 282 18 241

15 176 56 769 7 292

96 597

79 237

Not 7 Anställda och personalkostnader 2007

varav män

2006

varav män

Moderbolaget Sverige

7

43%

7

43%

Dotterföretag Sverige USA Schweiz Irland Övriga

74 35 9 3 2

73% 74% 78% 0% 100%

68 20 9 – 1

76% 75% 78% 0% 100%

Totalt i dotterföretag

123

77%

98

74%

Koncernen totalt

130

71%

105

74%

Könsfördelning i företagsledningen

2007 Andel kvinnor

2006 Andel kvinnor

0% 0%

0% 0%

Medelantalet anställda

KPMG

Revisionsuppdrag Andra uppdrag ÖVRIGA REVISORER

Revisionsuppdrag

124

126

Moderbolaget ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS

Revisionsuppdrag Andra uppdrag

– –

363 2

325 –

– 4

KPMG

Revisionsuppdrag Andra uppdrag

Koncernen och moderbolaget Styrelsen Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2007 Löner och Sociala ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) Dotterföretag (varav pensionskostnad) Koncernen totalt (varav pensionskostnad)

8 529

4 924

Löner och ersättningar 6 767

1) (1 505)

52 892

61 421

4 297 1) (1 391)

17 188 (3 740)

48 985

22 112

55 752

2) (5 245)

2006 Sociala kostnader

14 678 (3 485) 18 975 2) (4 876)


1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 882 TSEK (f.å. 774 TSEK) gruppen styrelse och VD. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 781 TSEK (f.å. 2 211 TSEK) gruppen styrelse och VD. Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

Koncernen Realisationsresultat vid avyttring av andelar Övrigt

Dotterbolaget SAA har tecknat pensionsförsäkringar för drygt 40 anställda hos Alecta och Collectum. Övriga anställda inom koncernen har individuella pensionsförsäkringar, som är avgiftsbestämda. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är ITP-planer hos Alecta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Motsvarande gäller för Collectum. För räkenskapsåret 2007 har bolagen inte haft tillgång till sådan information, som gör det möjligt att redovisa dessa planer som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring hos ovanstående bolag redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelse & VD och övriga anställda 2007 Styrelse & VD Övriga anst Styrelse & VD

2006 Övriga anst

2 697

5 832

1 860

4 907

Dotterföretag Sverige

7 084

31 154

7 573

29 848

608 655 – – –

5 652 3 849 868 2 514 508

34 1 864 1 083 – –

3 892 4 691 – – –

8 347

44 545

10 554

38 431

11 044

50 377

12 414

43 338

Dotterföretag totalt Koncernen totalt

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 1 580 TSEK (1 350 TSEK) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD. Avgångsvederlag Med ledande befattningshavare har träffats avtal om avgångsvederlag uppgående till mellan en halv och en årslön.

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Moderbolaget Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Utdelning Realisationsresultat vid avyttring av andelar samt fordringar Nedskrivning av fordringar Konkurs Res.andelar i årets res hos intressebolagen

Moderbolaget Utdelning Realisationsresultat vid avyttring av andelar samt fordringar Nedskrivning av fordringar Konkurs

2007

2006

-476 -1 656 -8 296 -135 144 -168 -1 957

-241 -1 656 -7 554 -154 869 -168 -1 507

-147 697

-165 995

-409 -261

-317 -167

-670

-484

Moderbolaget Utdelning Realisationsresultat vid avyttring Nedskrivningar Återförda nedskrivningar

Koncernen Reaförluster vid avyttring av flygplan

Koncernen Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Valutakursdifferens Kostnadsreduktion ränta vinstandelslån Resultat kortfristiga placeringar Utdelning från kortfristiga placeringar

2006

11 634

24 550 -12 000 -345

2 200 – –108

12 205

2 092

2007

2006

Koncernen Kursförl på fordr/skulder av rörelsekaraktär -497 Avsättning för förvärv av skuldebrev utöver nominellt belopp -6 000 Reaförlust – Övrigt –

-6 000 -137 -3

-6 497

-7 093

-137

-953

2007

2006

40

618 -4 404 -19 956 12 242

3 825 – – 17 815

-11 500

21 680

102

40

618 -4 404 -19 956

– – –

-23 640

40

2007

2006

308 107 2 519 -34 909 1 019

9 675 9 982 -14 1 065

276 736

20 708

274 144 2 519 -31 109 1 019

8 250 9 982 -14 1 065

246 573

19 283

Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Kursvinster Resultat avyttring kortfristiga placeringar Utdelningar

2007

2006

104 6 280 20 863 – 79 30

120 5 729 36 724 3 763 111 49

27 356

46 496

3 457 1 493 4 036 79 30

2 926 1 792 8 289 111 49

9 095

13 167

Större delen av kursvinsten, 17,1 MSEK (28,4 MSEK), är att hänföra till Volito Aviation, då de utländska dotterbolagen har omräknats enligt den monetära metoden.

Å R S R ED OV I SN I NG

-73 219

Not 10 Övriga rörelsekostnader

Moderbolaget Reaförluster

– –

Not 14 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 9 Jämförelsestörande poster/kostnader 2007

11 979 -345

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Utdelning Realisationsresultat vid avyttring Nedskrivningar Återförda nedskrivningar

Sjukfrånvaro Då det endast finns sju anställda i moderbolaget föreligger inget krav på att redovisa sjukfrånvaron.

Koncernen Övriga immateriella tillgångar Goodwill Förvaltningsfastigheter Flygplan Flygplansinventarier Inventarier, verktyg och installationer

2006

Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag

Moderbolaget Sverige

Dotterföretag utomlands USA Schweiz Danmark Irland Singapore

Moderbolaget Erhållen utdelning Förvärv av konvertibel Övrigt

2007


Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter 2007

2006

Koncernen Räntekostnader, koncernföretag – Räntekostnader, övriga -127 359 Avskrivningar på förutbetalda lånekostnader -13 902 Valutakursdifferens -57 Övrigt -818

-40 -149 203 -14 181 -352 -567

-142 136 Moderbolaget Räntekostnader, koncernföretag -4 405 Räntekostnader, övriga -17 077 Avskrivningar på förutbetalda lånekostnader -9 Övrigt -895

-164 343

-22 386

-12 998

-5 145 -7 277 -9 -567

Inga räntekostnader har aktiverats i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Not 16 Jämförelsestörande finansiella poster Koncernen Kursvinster vid lösen av lån Extra avskrivningar på förutbet lånekostn

2007

2006

270 061 -21 019

– –

249 042

I samband med att koncernen har avyttrat sina flygplan till VGS har lånen lösts.

Not 17 Valutakursdifferenser som påverkat resultatet 2007

2006

Koncernen Valutakursdiff som påverkat rörelseresultatet 2 329 Finansiella valutakursdifferenser 20 806 Finansiella valutakursdifferenser, jämförelsestörande 270 061

170 36 372 –

Avstämning av effektiv skatt Moderbolaget

Procent

2007 Belopp

Procent

206 062

2006 Belopp

Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skatt hänförlig till tidigare år Tidigare ej värderade underskottsavdrag Temporära skillnader Övrigt

28,0% 9,3% -41,4% -0,1% -2,5% 21,6% 0,0%

-57 697 -19 225 85 268 134 5 201 -44 495 -31

28,0% 4,0% -75,6% 1,8% -6,1% 0,0% 0,0%

-2 126 -301 5 740 -138 463 – –

Redovisad effektiv skatt

15,0%

-30 845

-47,9%

3 638

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

2007-12-31

2006-12-31

4 565

398

2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Förvärv av dotterföretag Årets omräkningsdifferenser

1 936 1 482 – 3

1 206 424 316 -10

Vid årets slut

3 421

1 936

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

-1 265 -476

-1 024 -241

Vid årets slut

-1 741

-1 265

Redovisat värde vid periodens slut

1 680

671

2007-12-31

2006-12-31

Moderbolaget Beräknad skatt i erhållna/ lämnade koncernbidrag

7 594

Not 19 Övriga immateriella tillgångar

Posten avser till största delen aktiverad mjukvara.

293 196

36 542

4 036

8 289

Not 20 Goodwill

2007

2006

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

8 282

8 282

Aktuell skatt Uppskjuten skatt

-41 916 -49 691

-4 156 -16 044

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

-2 601 -1 656

-945 -1 656

Tot redov skattekostnad i koncernen

-91 607

-20 200

-4 257

-2 601

2007

2006

4 025

5 681

Uppskjuten skatt

-30 845

3 638

Tot redov skattekostnad i moderbolaget

-30 845

3 638

2007-12-31

2006-12-31

Avstämning av effektiv skatt Koncernen

Procent

830 357 64 394 80 948 -7 167 21 307 271

808 441 1 137 9 532 – 11 358 -111

990 110

830 357

-87 784 -2 493 483 -8 296

-80 230 – – -7 554

-98 090

-87 784

Redovisat värde vid perioden slut

892 020

742 573

Varav mark Ackumulerade anskaffningsvärden

103 151

84 422

Moderbolaget Finansiella valutakursdifferenser

Not 18 Skatt Koncernen Skatt

Moderbolaget Skatt

2007 Belopp

Resultat före skatt 600 878 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0% -168 246 Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag -7,1% 42 754 Avskrivning på koncernmässig goodwill 0,1% -464 Ej avdragsgilla kostnader 3,1% -18 821 Ej skattepliktiga intäkter -15,6% 93 921 Tidigare ej värderade underskottsavdrag -1,6% 9 370 Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 167 Temporära skillnader 8,6% -51 612 Just av skatt hänförligt till res fr intressebolag -0,2% 1 354 Övrigt 0,0% -30 Redovisad effektiv skatt

15,2%

-91 607

Procent

2006 Belopp 144 485

28,0%

-40 456

-9,5% 0,3% 1,4% -4,7% -4,0% 4,2% 0,0% -1,7% 0,0%

13 700 -416 -2 077 6 741 5 801 -6 018 – 2 525 0

14,0%

-20 200

Redovisat värde vid periodens slut

Not 21 Förvaltningsfastigheter Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Förvärv av dotterföretag Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Förvärv av dotterföretag Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan


2007-12-31 Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar

2006-12-31

35 452 1 036 5 011

35 027 425 –

41 499

35 452

-2 658 -409

-2 341 -317

-3 067

-2 658

38 432

32 794

4 371

4 371

Koncernen

Moderbolaget

879 738 12 282

38 432 –

892 020

38 432

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid periodens slut Varav mark Ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut Förvaltningsfastigheter Byggnader och mark

Koncernen Anskaffningsvärde Ack avskrivningar vid årets början Årets avskrivning Avskrivningar förvärvade fastigheter Avskrivningar på avyttrade fastigheter

Moderbolaget Anskaffningsvärde Ack avskrivningar vid årets början Årets avskrivning

2007-12-31

2006-12-31

3 686 –

16 012 5 011

2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Moderföretag

Koncernen Ackumulerade verkliga värden Vid årets början Vid årets slut

1 078 600 1 267 800

947 700 1 078 600

Moderbolaget Ackumulerade verkliga värden Vid årets början Vid årets slut

80 000 82 000

57 000 80 000

Bolaget har per den 31 december 2007 genomfört en intern marknadsvärdering av koncernens fastigheter. Värderingen är gjord enligt de riktlinjer som tillämpas av SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex. Med värderingen som grund bedöms marknadsvärdet på fastigheterna uppgå till 1 267,8 MSEK (1 078,6 MSEK). Värdet är framräknat till en direktavkastning på i genomsnitt 6,3% (6,2%). Värdebedömningen har, vad avser hyror, värdenivåer och nyckeltal, avstämts med auktoriserad fastighetsvärderare. Förvaltningsfastigheter – Påverkan på periodens resultat 2007-12-31 Koncernen Hyresintäkter Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld)

2006-12-31

92 466

86 295

-24 433

Moderbolaget Hyresintäkter Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld)

-24 684

4 478

4 291

-1 296

-878

2007-12-31

2006-12-31

Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år

2006-12-31

977 143 -87 347 -8 049 -2 493 484

817 760 -80 040 -7 492 – –

879 738

730 228

41 500 -2 659 -409

35 452 -2 341 -317

38 432

32 794

2007-12-31

2006-12-31

11 074 67 282 18 241

15 176 56 769 7 292

96 597

79 237

Motpartsrisker i hyresintäkterna Hyresintäkterna enligt kontraktsportföljen per årsskiftet fördelades med 97% på kommersiella objekt och med 3% på bostäder. De kommersiella hyresintäkterna fördelades på 142 (122) kontrakt inom en rad olika branscher. I syfte att minska exponeringen för kreditförluster sker löpande uppföljning av hyresgästernas kreditvärdighet. Det föreligger ingen bransch eller hyresgäst som svarade för mer än 10% av hyresintäkterna.

Not 22 Flygplan Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Årets valutakursdifferenser

Redovisat värde vid periodens slut

2007-12-31

2006-12-31

2 931 226 22 536 -2 521 307 – -576

2 563 950 444 149 -82 718 7 429 -1 584

431 879

2 931 226

-385 864 369 666

-240 277 8 511

-135 144 267

-154 869 771

-151 075

-385 864

280 804

2 545 362

Leasing Flygplan som uthyrs under operationella leasingavtal ingår med följande belopp:

Koncernen Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivning Avskrivningar avyttrade flygplan

Periodens leasingintäkter uppgår till

2007-12-31

2006-12-31

382 205 -366 431 -130 603 367 053

2 878 743 -222 727 -150 504 6 800

252 224

2 512 312

310 151

348 277

Framtida leasingintäkter som hänför sig till icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt nedan: 485 919 126 524

309 588 128 735

Moderbolaget Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige)

29 000 9 469

16 352 8 362

Taxeringsvärdena ovan avser i sin helhet koncernens förvaltningsfastigheter. Övriga byggnader och mark är inte åsatta något taxeringsvärde.

Koncernen Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år

2007-12-31

2006-12-31

43 423 99 490 –

283 350 621 725 64 107

142 913

969 182

Större delen av leasingintäkterna är USD-baserade. Omräkning har skett till balansdagens kurs 1 USD = 6,4675 SEK (1 USD = 6,8725 SEK).

Å R S R ED OV IS N I NG

Koncernen Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige)

Lånekostnader I anskaffningsvärdet ingår ingen aktiverad ränta.

2007-12-31

Kontraktsportföljen för kommersiella lokaler inom Volito-koncernen per 2007-12-31 förfaller enligt nedan. Angivna belopp avser kontrakterad utgående hyra i portföljen. Koncernen

Nedlagda ombyggnadskostnader avseende fastigheter som klassificerats som förvaltningsfastigheter, vilka redovisas under posten pågående ny-, till- eller ombyggnad specificeras:

Information om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Leasing Fastigheter som uthyrs under operationella leasingavtal ingår med följande belopp:


Not 23 Flygplansinventarier 2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut

1 174

1 174

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-433 -168

-265 -168

-601

-433

573

741

Redovisat värde vid periodens slut

Not 24 Inventarier, verktyg och installationer 2007-12-31 Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Förvärv av dotterföretag Avyttringar och utrangeringar Årets valutakursdifferenser

2007-12-31

2006-12-31

16 012 -21 307 8 981

6 286 -11 358 21 084

Redovisat värde vid periodens slut

3 686

16 012

Moderbolaget Vid årets början Omklassificeringar Investeringar

5 011 -5 011 –

– – 5 011

5 011

2007-12-31

2006-12-31

526 021 – 19 322 -240

519 703 6 557 – -240

545 103

526 020

-9 900

-9 899

-9 900

-9 899

535 203

516 121

Koncernen Vid årets början Omklassificeringar Investeringar

Redovisat värde vid periodens slut 2006-12-31 Lånekostnader I anskaffningsvärdet ingår ingen aktiverad ränta.

16 628 2 853 72 -1 639 -234

12 477 4 184 1 223 -479 -777

17 680

16 628

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -6 924 Förvärv av dotterföretag -26 Avyttringar och utrangeringar 1 082 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 957 Årets valutakursdifferenser 166

-6 127 -114 351 -1 507 473

-7 659

-6 924

Redovisat värde vid periodens slut

10 021

9 704

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar

3 656 969 –

3 083 1 052 -479

4 625

3 656

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -1 387 Avyttringar och utrangeringar – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -261

-1 571 351 -167

-1 648

-1 387

2 977

2 269

Redovisat värde vid periodens slut

Not 25 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Lånekostnader I anskaffningsvärdet ingår ingen aktiverad ränta. Leasing Inventarier som innehas via finansiella och operationella leasingavtal uppgår till immateriella belopp.

Not 26 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Lämnade aktieägartillskott Försäljning

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut

Redovisat värde vid periodens slut


Fortsättning not 26. Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Dotterföretag / Org nr / Säte andelar

Andel i % 1)

2007-12-31 Redovisat värde

2006-12-31 Redovisat värde

Volito Aviation AB, 556603-2800, Malmö

100,0

173 788

173 788

290 030

276 008

1 222 000

Volito South Pacific AB, 556004-0452, Malmö Volito Altitude Partner AB, 556627-7280, Malmö Volito Altitude KB, 916539-3852, Malmö Volito Leisure Partner AB, 556631-7987, Malmö Volito Aviation Leisure KB, 916543-6115, Malmö Volito Commuter KB, 916550-3872, Malmö Volito Aviation Camilla HB, 969707-4418, Malmö Volito Aviation Annika HB, 969688-2647, Malmö Volito Aviation Cornelia HB, 969707-7387, Malmö Volito Aviation November 2003 AB, 556604-0498, Malmö Volito Aviation Deux Lux AB, 556604-0506, Malmö Volito Aviation Finance AB, 556435-2952, Malmö Volito Aviation Christine AB, 556585-5326, Malmö Volito Overseas AB, 556507-0223, Malmö Volito Aviation Services AB, 556673-5782, Malmö Volito Aviation AG, CH – 170.3.027.511-0, Zürich Volito Cyprus Holding Ltd, HE 17 34 83, Limassol Regana Company Ltd, Cyprus HE 15 27 14, Limassol Bragina Company Ltd, Cyprus HE 15 36 54, Limassol Gribanova Company Ltd, HE 15 50 87, Limassol Volito Aviation Management AB, 556663-9646, Malmö Volito Malaysian Holding AB, 556662-7609, Malmö Volito TakeOff Ltd, HE 15 83 17, Limassol Volito Global Ltd, HE 16 27 53, Limassol Volito Universal Ltd, HE 16 29 51, Limassol Volito Aviation Malaysian Ltd, LL 04516, Labuan Volito Sunrise Ltd, HE 17 08 88, Limassol Volito Cirrus Ltd, HE 16 72 95, Limassol Volito Aviation Ltd, 324448, Dublin, Irland Cryfield Ltd, 324614, Dublin, Irland

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,0

100,0 100,0

Volito Fastigheter AB, 556539-1447, Malmö

423 000

100,0

Volito Fastighetsutveckling AB, 556375-6781, Malmö Volito Fastighetsförvaltning AB, 556142-4226, Malmö Fastighetsbolaget Flygledaren HB, 916760-2035, Malmö HB Ran Förvaltning, 916766-5224, Malmö Volito Fastighetskupolen AB, 556629-1117, Malmö Fastighets AB Centralposthuset i Malmö, 556548-1917, Malmö Volito Leisure AB, 556541-9164, Malmö KB Snickaren 208, 969684-1023, Malmö Volito Agatel AB, 556677-1472, Malmö Volito Fosiestenen AB, 556690-0873, Malmö

Kattegat Invest AB, 556381-1388, Malmö BF Scandinavian Aviation Academy AB, 556182-0910, Västerås

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 500

100,0

638

638

50 000

100,0

19 609

14 309

3 145 6 196 40 596 1 201

3 145 6 196 40 596 1 441

535 203

516 121

Scandinavian AirTech AB, 556522-7849, Borlänge Hangarbolaget i Bromma AB, 556267-2369, Västerås Bromma Flygskola AB, 556129-1880, Västerås Scandinavian Aviation Academy Inc, San Diego Twinair SA, Lausanne, Schweiz

100,0 100,0 100,0 100,0 67,4

Volito 2001 AB, 556599-8217, Malmö SimCenter A/S, Köpenhamn, Danmark Volito AG, CH-170.3.026.619-3, Zug, Schweiz Övriga dotterföretag, vilande

11 000 100

100,0 51,0 100,0

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 27 Fordringar hos koncernföretag 2007-12-31

2006-12-31

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

77 213 -4 000 818

82 386 – -5 173

Redovisat värde vid periodens slut

74 031

77 213

2007-12-31

2006-12-31

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Avgår konkurs Försäljning Omklassificeringar

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Nedskrivningar kopplade till avyttrade andelar

Not 28 Andelar i intresseföretag

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början

Redovisat värde vid periodens slut

Redovisat värde vid periodens slut 97 880 -17 761 264 322

90 514 – 102

-89 659 -2 218 12 242 618 19 288 4 811

– -8 721 17 815 3 825 600 -6 255

289 523

97 880

-1 998

-1 998

-1 998

-1 998

287 525

95 882

28 057 102 – -10 321 600

20 507

18 438

-1 998 –

-3 598 1 600

-1 998

-1 998

18 509

16 440

Spec av moderbolagets och konc innehav av andelar i intresseföretag 2007-12-31 Andelar KapitalanIntresseföretag /antal delens värde Redov värde / org nr, säte i % 1) i koncernen hos modern Direkt ägda Saint Victor s.a.r.l. 433 613 676, Frankrike Galenica AB, 556567-7449, Malmö Itesco AB, 556574-0759, Stockholm DMH Ltd, 165299, Irland AB Nordsidan, 556058-3212, Malmö

40,0 20,1 24,1 40,0 45,0

– 1 929 1 162 679 6 579

Indirekt ägda Nordkap Holding AG, CH-170.3.026.601- 4, Schweiz

40,0

100 333 –

Nordkap Bank AG, CH-020.3.907.391-5, Schweiz

Nordkap Energy Holding AG, CH-170.3.026.601-4, Schweiz 50,0 VGS Aircraft Holding Ltd, 43005, Dublin, Irland 25,5

– 5 377 4 814 17 8 301

– 176 843 287 525

18 509

Å R S R ED OV IS N I NG

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avgår konkurs Inköp Underhållsavsättning mot eget kapital i intressebolaget Försäljning / Konvertering Årets andel i intresseföretags resultat Realisationsresultat Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

18 438 2 142 -17 761 -1 600 19 288


48

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Intresseföretag / org nr, säte

2006-12-31 Andelar /antal i % 1)

Kapitalandelens värde i koncernen

Redov värde hos modern

40,0 20,1 24,1 40,0 90,0 30,0

– 2 079 1 188 710 2 923 198

– 5 377 4 814 17 5 632 600

Direkt ägda Saint Victor s.a.r.l. 433 613 676, Frankrike Galenica AB, 556567-7449, Malmö Itesco AB, 556574-0759, Stockholm DMH Ltd, 165299, Irland AB Nordsidan, 556058-3212, Malmö Bokks AB, 556623-2137, Malmö Indirekt ägda Nordkap Holding AG, CH -170.3.026.601- 4, Schweiz

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avgår konkurs Tillkommande fordringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Omklassificeringar Redovisat värde vid periodens slut

40,0

88 784 –

Nordkap Bank AG, CH-020.3.907.391-5, Schweiz

95 882

2007-12-31

2006-12-31

94 696 -2 195 344 300 -25 253 1 778

96 685 – 3 960 – -5 949

413 326

94 696

-5 000 -4 404 9 404

-5 000 – –

-5 000

413 326

Peab AB (publ) Peab Industri AB (publ) CTT Systems AB (publ) Bear Stearns (fonder) GFA Domain de Brescou Båstadtennis & Hotell AB Övrigt

-5 000 -4 404 9 404

-5 000 – –

21 488

2006-12-31

279 712 18 513 292 400 -7 065 2 218

128 873 157 062 – -6 223 –

585 778

279 712

-7 637 1 019 -34 909

-8 702 1 065 –

-41 527

-7 637

Redovisat värde vid årets slut

544 251

272 075

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Tillkommande tillgångar, Peab Industri AB Avgående tillgångar Omklassificering / konvertering

259 279 18 513 260 100 -7 065 2 218

108 440 157 062 – -6 223 –

533 045

259 279

89 696

-1 988 1 019 -31 109

-3 053 1 065 –

-32 078

-1 988

500 967

257 291

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Under året återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Under året återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Fortsättning not 30 Koncernen Spec av värdepapper

26 488

2007-12-31 Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Tillkommande tillgångar, Peab Industri AB Avgående tillgångar Omklassificeringar / Konvertering

Not 29 Fordringar hos intresseföretag

Redovisat värde vid periodens slut

16 440

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier per 2007-12 -31. Per 2006-12-31 ägde Volito AB 90% av kapitalet och 47% av rösterna i AB Nordsidan.

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Omklassificeringar

23 304 – 3 960 – -776

Not 30 Andra långfristiga värdepappersinnehav

I koncernens resultaträkning redovisas resultatandelarna från intresseföretag på raden för ”Resultat från andelar i intresseföretag”.

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avgår konkurs Tillkommande fordringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

26 488 -2 195 – -25 253 960

Börsvärde el motsv

Antal andelar

2007-12-31 Redovisat värde

Börsvärde el motsv

Antal andelar

2006-12-31 Redovisat värde

574 050 245 100 46 843 2 205 – – –

8 600 000 4 300 000 1 561 427 – 218 18 333 –

239 847 258 000 38 678 1 938 1 059 3 960 769

698 750 – 52 282 2 648 – – –

4 300 000 – 1 103 000 – 218 18 333 –

239 847 – 22 810 1 938 1 568 3 960 1 952

544 251 Moderbolaget Spec av värdepapper Peab AB (publ) Peab Industri AB (publ) CTT Systems AB (publ) Bear Stearns (fonder) GFA Domain de Brescou Övrigt

272 075

Börsvärde el motsv

Antal andelar

Redovisat värde

Börsvärde el motsv

Antal andelar

Redovisat värde

510 638 218 025 46 843 2 205 – –

7 650 000 3 825 000 1 561 427 – 218 –

229 023 229 500 38 678 1 938 1 059 769

621 562 – 52 282 2 648 – –

3 825 000 – 1 103 000 – 218 –

229 023 – 22 810 1 938 1 568 1 952

500 967

257 291


49

Not 31 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

– – –

23 787 50 526 136

-23 787 -50 526 -136

Koncernen 2007 Överavskrivningar Fastigheter Flygplan Maskiner och inventarier Koncernmässiga övervärden Fastigheter Flygplan Temporära skillnader Finansiella anläggningstillgångar Övrigt Underskottsavdrag

– 104

19 855 445

-19 855 -341

– – 50 079

51 612 1 417 –

-51 612 -1 417 50 079

Kvittning

50 183 -3 012

147 778 -3 012

-97 595 –

Netto uppskjuten skatteskuld

47 171

144 766

-97 595

Koncernen 2006 Överavskrivningar Fastigheter Flygplan Koncernmässiga övervärden Fastigheter Flygplan Övrigt Underskottsavdrag

– –

21 087 52 935

-21 087 -52 935

– – – 53 619

20 127 1 838 4 987 –

-20 127 -1 838 -4 987 53 619

Kvittning

53 619 -3 384

100 974 -3 384

-47 355 –

Netto uppskjuten skatteskuld

50 235

97 590

-47 355

Moderbolaget 2007 Temporära skillnader Underskottsavdrag

– 25 616

44 495 –

-44 495 25 616

Netto uppskjuten skattefordran

25 616

44 495

-18 879

Moderbolaget 2006 Underskottsavdrag

16 531

16 531

Netto uppskjuten skattefordran

16 531

16 531

Moderbolagets förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt förutom beträffande de belopp som enligt not 37 redovisats direkt mot eget kapital. Uppskjutna skatter värderas utifrån nominell skattesats. Undantag från denna regel görs endast vid s k substansförvärv där skattevärderingen varit en väsentlig del av affärsuppgörelsen varvid den uppskjutna skatten värderas baserat på köpeskillingen. Samtliga uppskjutna skatter har värderats till nominellt belopp per 2007-12-31 (samma gäller föregående år). Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i resultat- och balansräkningarna: 2007-12-31

2006-12-31

9 396

23 375

Skattemässiga underskott

Uppskjutna skattefordringar har ej redovisats för dessa poster, då det förefaller osannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster inom de närmaste tre åren.

Not 32 Förutbetalda lånekostnader Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande poster Reglerade poster Årets valutakursdifferenser

2006-12-31

65 717 2 845 -55 690 -18

54 568 15 321 -4 172 –

12 854

65 717

-26 530 55 670 -13 862

-16 342 3 995 -14 183

-21 019 12

– –

-5 729

-26 530

Förutbetalda lånekostnader

7 125

39 187

Redovisat värde vid årets slut långfristig del Redovisat värde vid årets slut kortfristig del

5 134 1 991

27 005 12 182

7 125

39 187

2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 7 462 Tillkommande fordringar via förvärvade dotterföretag – Tillkommande fordringar 653 Reglerade fordringar -36 Omklassificeringar -1 649 Årets valutakursdifferenser 3

9 284 56 163 -2 043 – 2

6 433

7 462

-357

-357

Redovisat värde vid årets slut

6 076

7 105

Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Omklassificeringar

1 649 625 -1 649

1 649 – –

625

1 649

Not 33 Andra långfristiga fordringar

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Kortfristig del av förutbetalda lånekostnader Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Upplupen kostnadsersättning

2007-12-31

2006-12-31

1 991 5 632 15 074 1 347 197

12 182 4 834 2 673 1 081 150

24 241

20 920

9 376 310 150

9 369 338 150

845

866

Moderbolaget Kortfristig del av förutbetalda lånekostnader Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Upplupna intäkter

Not 35 Kortfristiga placeringar Koncernen och moderbolaget Specifikation av Börsvärde värdepapper eller motsv Noterade andelar

1 060

2007-12-31 Redovisat värde

Börsvärde eller motsv

2006-12-31 Redovisat värde

998

780

644

Not 36 Finanspolicy Finanspolicy Volitokoncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses förändringar i valutakurser och räntor som påverkar företagets kassaflöde, resultat och därmed sammanhängande egna kapital. De finansiella riskerna inbegriper även kredit- och refinansieringsrisker. Exponeringen vad avser de olika verksamheterna presenteras kvartalsvis för de respektive bolagens styrelser som fattar löpande beslut vad avser finansiell riskhantering baserat på marknadsläge och ekonomisk makroinformation.

Å R S R ED OV I S NI N G

2007-12-31

Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Reglerade poster Årets avskrivningar Extra avskrivning i samband med upplösning av förutbetalda lånekostnader Årets valutakursdifferenser


Nedan finns en sammanställning över koncernens låneportfölj uppdelat på valutor samt förfallotider. Förfallotid lån 1 år eller Ränta % kortare 1-5 år > 5år

Nom belopp i orig valuta Fastigheter SEK SEK SEK SEK SEK; Checkkredit SEK Flyg USD USD USD SEK SEK Övrigt SEK, checkkredit SEK, checkkredit USD checkkredit SEK, checkkredit DKK CHF CHF

681 740 Se nedan 7 824 Nbu +0,45 6 400 Nbu +0,55 3 465 NSSu +1,5 1 711 155 875 NSSU + 0,8%

Nom belopp i orig valuta

405 965 256 200 660 1 711 155 875

126 625 1 024 800 2 640 – –

149 150 6 544 5 400 165 – –

681 740 7 824 6 400 3 465 1 711 155 875

6,9% 7,2% 7,3% Stib + 2,9% 4,0%

10 687 7 943 7 810 3 408 2 267

28 630 35 757 37 090 9 831 11 335

– 2 058 1 649 – 16 998

39 317 45 758 46 549 13 239 30 600

17 892 76 932 6 783 19 065 2 477 5 750 5 750

NSSU+0,65 NSSU+0,8 USDU+0,8 NBU + 1%

17 892 76 932 43 867 19 065 – – –

– – – – 3 147 32 766 32 766

– – – – – – –

17 892 76 932 43 867 19 065 3 147 32 766 32 766

754 538

322 411

181 964 1 258 913

Volitos policy vad gäller upplåning är att förfallotiderna för lånen ska vara spridd över tiden. Policyn vad gäller räntor är att bindningstiderna för portföljen ska vara väl balanserad och avvägd mot företagets vid varje tidpunkt gällande syn på räntemarknaden. En del av Volitos upplåning är kopplad till uppfyllandet av finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal följs upp på kontinuerlig basis och utgör en del av ledningens ramverk för den finansiella planeringen av verksamheten.

SEK, ränteswap SEK, ränetswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap SEK, ränteswap

Med anledning av transaktionen med VGS Aircraft Holding Ltd. kommer Volitogruppens resultat att vara mindre känsligt för förändringar i USD-kurser än tidigare. Det beror på att Volitos resultat från VGS kommer att redovisas som en intressebolagsandel. Tidigare år har leasingverksamheten redovisats som en konsoliderad del av Volito-koncernens verksamhet. Volitogruppens innehav i Nordkap Bank AG är till delar säkrat mot förändringar i CHFkursen genom viss upplåning i CHF. En viss del av innehavet ligger dock exponerat mot förändringar i CHF-kursen. Omräkningsdifferenser som uppkommer vid omräkning av det utländska dotterföretaget redovisas direkt mot eget kapital. Volitos styrelse har fattat beslut att acceptera exponering mot USD och CHF enligt ovan, då denna exponering i sig utgör en riskdiversifiering inom Volitogruppen. Hur stor denna exponering ska vara beslutas löpande. Ränteexponering Volitogruppen är exponerad mot förändringar i främst den korta räntan genom sitt engagemang i koncernerna Volito Fastigheter AB och SAA AB. Även inom moderbolaget Volito AB föreligger en exponering vad avser den korta räntan. Sammantaget utgör Volitogruppens totala lån som är exponerade mot den korta räntan ca 560 MSEK. Detta innebär att gruppens resultat före skatt påverkas med 560 TSEK vid en ökning eller minskning av den korta räntan med 0,10%.

De nominella beloppen på Volito Fastigheters utestående ränteswappar per den 31 december uppgick till 320 268 (179 150) TSEK. Per den 31 december varierar de bundna räntorna från 2,28% (2,28%) till 4,71% (4,13%) och de rörliga räntorna är STIBOR 3 månader vid upplåning i SEK. Finansiell exponering – utestående derivatinstrument Koncern 2007-12-31 2006-12-31 Skulder Lånebelopp Verkligt värde Lånebelopp Verkligt värde 9 095

179 150

1-5 år

> 5år

Total

4,1% 2,3% 2,8% 3,1% 3,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,4% 4,5% 4,3% 4,4% 4,7% 4,7%

– 7 765 – – – – – – – – – – – –

27 530 – 41 295 – – – – – – – 15 168 – 15 700 –

– – – 27 530 27 530 4 000 12 500 25 000 22 000 40 000 – 15 000 – 39 250

27 530 7 765 41 295 27 530 27 530 4 000 12 500 25 000 22 000 40 000 15 168 15 000 15 700 39 250

7 765

99 693

212 810

320 268

320 268

Not 37 Eget kapital

Koncernen Utgående balans enligt balansräkning den 31/12 -05

4 954

På balansdagen finns inga derivatinstrument redovisade i balansräkningen. Verkligt värde har beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten hade stängts på balansdagen. Härvid har bankernas officiella kurser använts.

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

61 000

60 302

347 819

22 891

– -8 691

-22 891 95 126 -12 200 -61 000 1 429

74 502

348 283

10 133

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Fondemission 61 000 Omräkningdifferens i eget kapital – 122 000

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Omräkningdifferens i eget kapital Eget kapital den 31/12 -07

Moderbolaget Utgående balans enligt balansräkning den 31/12 -05 Årets resultat Utdelning Fondemission Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Eget kapital den 31/12 -06

1 355

-10 133 391 466 -30 500 1 840

122 000

85 990

700 956

Aktiekapital

Reserv fond

Fritt eget kapital

61 000

21 005

429 471

61 000

11 232 -12 200 -61 000 1 420 -398

122 000

21 005

368 525

Årets resultat Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Eget kapital den 31/12 -07

Volitogruppen började under 2005 hantera en del av sina ränterisker med hjälp av ränteswappar. Säkring avseende 47% av skuldportföljen i Volito Fastigheterkoncernen hanteras med swappar, något som ger bolaget en högre grad av flexibilitet när det gäller den framtida skuldhanteringen.

320 268

1 år eller kortare

27 530 7 765 41 295 27 530 27 530 4 000 12 500 25 000 22 000 40 000 15 168 15 000 15 700 39 250

Eget kapital den 31/12 -06 Valutaexponering Volitogruppen är exponerad mot förändringar i främst den amerikanska valutan genom sitt engagemang inom Volito Aviation-koncernen. Intäkter i form av leasingavgifter är USD baserade och mot detta ska ställas amorteringar samt räntebetalningar på lån som likaledes sker i USD.

Ränteswappar

Ränta %

Total

4 141 6 234 6 342 13 289 30 600

4,3% 3,5%

Nedan finns en sammanställning över koncernens ränteswappar uppdelat efter förfallotider.

175 217 -30 500 16 304 -4 565 122 000

21 005

524 981

Emission med optionsrätt Volito AB utfärdade under 2004 två stycken skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter, som berättigar till nyteckning av aktier i Volito AB. Varje optionsrätt ger under perioden 1-30 april 2009 innehavaren rätt att teckna en aktie i Volito AB. Sammantaget är skuldebreven förenade med 100 000 optionsrätter. Om samtliga optionsrätter konverteras till aktier skulle dessa utgöra 7,57% av det då sammantagna antalet aktier i Volito AB.

Fullt betalda Aktieslag B

1 220 000

Antal emitterade aktier Ej fullt betalda Nominellt belopp –

Särredovisning av ackumulerade valutakursdifferenser i utländska verksamheter har skett fr o m ingången av 1999.

100


Specifikation av ackumulerad valutakursdifferens i eget kapital: 2007-12-31

2006-12-31

Vid årets början I utländska dotterföretag I utländska intresseföretag

-5 365 1 366 1 829

1 897 -7 163 -99

Ackumulerad valutakursdifferens vid året slut

-2 170

-5 365

Koncernen har för avsikt att refinansiera de krediter som förfaller under 2008. Bolagets bedömning är att amorteringen under 2007 kommer att uppgå till 44,8 MSEK för koncernen och 1,1 MSEK för moderbolaget, och som i enlighet med RR 22 redovisas som kortfristigt.

Not 42 Checkräkningskredit 2007-12-31

2006-12-31

220 717 -61 250

225 496 -120 803

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från förfogande stående vinstmedel 40 260 000 kronor utdelas till aktieägarna.

Koncernen Beviljad kreditlimit Outnyttjad del

Not 38 Obeskattade reserver

Utnyttjat kreditbelopp

159 467

104 693

Moderbolaget Beviljad kreditlimit Outnyttjad del

155 479 -16 788

158 233 -78 554

Utnyttjat kreditbelopp

138 691

79 679

2007-12-31 Moderbolaget Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Förvaltningsfastigheter

2006-12-31

2 342

2 342

Av obeskattade reserver utgör 656 (656) TSEK uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 43 Övriga skulder, lång- och kortfristiga

Not 39 Negativ goodwill 2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Ack negativ goodwill vid förvärv Vid årets början Tillkommande vid förvärv av dotterföretag

934 –

765 169

Vid årets slut

934

934

Ackumulerade upplösningar Vid årets början Årets upplösningar – övrig negativ goodwill

-934 –

-765 -169

Vid årets slut

-934

-934

Redovisat värde vid periodens slut

Not 40 Konvertibla lån Volito Aviation AB hade vid årsksiftet 2006-12-31 utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Volito AB förvärvade dessa under början av 2007 och lånen löstes.

Not 41 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga 2007-12-31

2006-12-31

Koncernen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 322 412 Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 181 963

1 933 432 240 603

504 375

2 174 035

69 997 12 109

69 220 13 226

82 106

82 446

Moderbolaget Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

Koncernen Skulder Moderbolaget Skulder

2007-12-31

2006-12-31

33 693

233 611

11 249

I ett antal leasingavtal finns en överenskommelse om att leastagaren ska göra löpande inbetalningar till Volito, vilka avsätts i en underhållsreserv och som ska utnyttjas för kommande underhåll på flygplanen. Det kontanta in- och utflödet i underhållsreserven styrs av leastagarens utnyttjande av flygplanet samt av förutsedda och oförutsedda underhållskostnader. Underhållsreserven uppgår per 2007-12-31 till 33,7 (222,3) MSEK.

Not 44 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade poster Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Förutbetalda leasingintäkter Övriga förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader

Moderbolaget Personalrelaterade poster Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster

2007-12-31

2006-12-31

14 655 7 474 13 272 5 114 3 927 15 932

10 117 16 024 14 887 11 505 4 662 15 419

60 374

72 614

3 723 4 360 286 6 853

2 800 3 719 577 713

15 222

7 809

Malmö den 25 februari 2008

Karl-Axel Granlund Ordförande

Bo Olsdal

Lennart Blecher

Sven Holmgren Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2008 KPMG

David Olow Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att fastställas på ordinarie årsstämma den 5 mars 2008.

Å R S R E DOV IS N IN G

Eva Melzig Henriksson Auktoriserad revisor


Revisionsberättelse

Till årsstämman i Volito AB Org nr 556457-4639 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Volito AB för år 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 28-51. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 3 mars 2008 KPMG Bohlins AB

Eva Melzig Henriksson Auktoriserad revisor

David Olow Auktoriserad revisor


Adresser Årets omslagskonstnär Björn Wessman är född i Hässleholm 1949. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1976-81. Samlingsnamnet på Björns senare målningar är " Ljusets natur" och så här berättar han själv: "Jag har gått mitt i Australiens djungler, vandrat över bergskammar i Abisko och Pyrenéerna, allt för att samla inspiration för målningar. Mina målningar är inspirerade av promenaderna runt vår by i södra Frankrike, m a o just runt knuten. Det drama färgen spelar upp på duken styrs av ljuset. Inget är svårare än att nagla fast det sydländska ljusets natur. Jag tycker mig ha kommit närmare den subjektiva sanning som mitt måleri beskriver." Björn har haft ett stort antal utsällningar i Sverige såväl som utomlands. Hans verk finns bl a i Carl XVI Gustavs Jubileumsrum på Kungliga Slottet i Stockholm, samt på Moderna Museet, Malmö Museum och Göteborgs Museum.

Volito AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 660 30 00 Fax: +46 40 660 30 20 www.volito.se

Nordkap Bank AG Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich, Schweiz Tfn: +41 1 306 49 10 Fax: +41 1 306 49 11 www.nordkapbank.com

Volito Aviation AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 660 30 00 Fax: +46 40 30 23 50 www.volito.aero

CTT Systems AB (publ) Box 1042, SE-611 29 Nyköping Tfn: +46 155 20 59 00 Fax: +46 155 20 59 25 www.ctt.se

Volito Fastigheter AB Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö Tfn: +46 40 664 47 00 Fax: +46 40 664 47 19 www.volitofastigheter.se

Peab AB (publ) SE-260 92 Förslöv Tfn: +46 431 89 000 Fax: +46 431 45 19 75 www.peab.se

Scandinavian Aviation Academy AB Hässlögatan 20, SE-721 31 Västerås Tfn: +46 21 80 28 00 Fax: +46 21 80 28 90 www.bfsaa.se

Peab Industri AB (publ) Box 1291, SE-262 24 Ängelholm Tfn: +46 431 44 96 00 Fax: +46 431 44 96 01 www.peabindustri.se

Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital Justerat eget kapital Redovisat eget kapital och övervärden i fastigheter och börsnoterade aktier med avdrag för uppskjuten skatt Avkastning på justerat eget kapital Värdeförändringen i justerat eget kapital före utdelning till aktieägarna Justerad soliditet Justerat eget kapital i relation till balansomslutningen med tillägg för övervärden


VOLITO AB | ÅR S R E D OVI S N I N G 2007

Volito AB är ett investmentbolag som är aktivt inom Flyg, Fastigheter och Structured Finance. Bolaget skapar värde genom ett långsiktigt och aktivt ägande baserat på genuin kompetens inom sina verksamhetsområden. Värdetillväxten skapas dels genom löpande resultat, dels genom värdeökning i bolagets investeringar.

Volito AB | KONCERNPRESENTATION ÅRSREDOVISNING 2007

Volito AB, Södra Förstadsgatan 4, SE-211 43 Malmö tfn +46 40 660 30 00 fax +46 40 660 30 20 e-post info@volito.se internet www.volito.se org nr 556457-4639

Årsredovisning 2007 Volito  

Årsredovisning 2007 Volito