Page 1

YE

1

1

AR

S

0 • 1 991 – 2

Tid och pengar


”Allt jag behöver är en fax och en flygplats”


YE

prolog

”Granlunds hörna” Sommaren 1955. Kalla kriget är i full gång, McDonalds öppnar sin första restaurang i Amerika och Elvis Presley får en hel värld att rocka. Sverige är med om den värsta värmeböljan på över fyrtio år och pinnglassen slår igenom på bred front. Efter krigsåren har den svenska industrin börjat snurra ordentligt och bland annat Kockums i Malmö upplever guldår. I Eslöv driver far och son, Axel Granlund och Karl-Erik Granlund, specerioch diversehandel. Både far och son är driftiga affärsmän och affären som ligger på Stora Torg är stadens modernaste. Man har också ett flertal filialer på landsbygden. Stadens flanörer handlar gärna hos Granlunds och speciellt kaffet är välkänt. Än idag pratar man i Eslöv om ”Granlunds hörna”. En tisdag i juli blir Karl-Erik Granlund far till en gosse. Senare i livet ska även han bära med sig entreprenörsskapet och den starka kopplingen till sin hembygd. Som färdig civilingenjör i industriell ekonomi väljer han ett annat värv än grosshandel och kaffe. Hans första stora affär är en Caravelle.

1

1

AR

S

0 • 1 991 – 2


D e n f ö r s ta t i d e n ( 19 9 1–19 9 4)

”Kelvin noll grader” Den 3 oktober 1990 meddelar finans- och fastighetsbolaget Finans AB Nyckeln att de ställer in betalningarna. En vecka senare stängs bolaget av från börsen med skulder på tre miljarder kronor. Beskedet blir starten på en av Sveriges djupaste finanskriser. Nyckeln och en rad andra finansbolag har utnyttjat åttiotalets prisstegring på fastigheter och erbjudit finansiering till alltför optimistiska värderingar och låga marginaler. När bubblan slutligen spricker får en rad bakomliggande finansinstitut problem, bland andra SE-Banken och Sparbanken. Den nationella krisen är ett faktum och en kedja av händelser leder till avmattning, fallande industriproduktion, prisfall på fastigheter, kraftigt vikande konsumtion, stigande korta räntor och massarbetslöshet. Nyckelns fall anges ofta som starten, ibland till och med som själva orsaken till krisen. I ett större perspektiv berodde överhettningen och den följande lågkonjunkturen på en följd av samhällsekonomiska skeenden, bland annat åttiotalets högkonjunktur och höga inflation, en våldsam nybyggnation, hyreshöjningar på hundratals procent, avreglering av kreditmarknaden, skattereformer med ökad skatt och minskade ränteavdrag som följd och avskaffandet av valutaregleringen. Vid tiden för finanssystemets kollaps är Karl-Axel Granlund VD på Nyckeln Flygleasing. Han har arbetat under många år med leasing,

6

ti d i g ar e an ställda :

Mario Schüler

Anna Leijonhufvud

även före sin tid på Nyckeln, och i egenskap av regionchef har han själv tagit initiativet till satsningen på flygplan. Nyckeln Flygleasing är det enda bolaget i Nyckelnkoncernen som vid krisens start står opåverkat med en positiv resultaträkning, dels för att företaget har lånat sina pengar utanför koncernen, dels för att verksamheten är dollardriven med kunder i form av internationella flygbolag som Virgin Atlantic, Malaysian Airlines och Britannia. Samtliga har sina verksamheter i andra länder och fortsätter att betala sina hyror som vanligt.

grader” och inte ens med stor rabatt går det att hitta intressenter. Nyckeln Flygleasing och Karl-Axel Granlund har under många år byggt upp ett stort förtroendekapital hos kunder och samarbetspartners. Det är med den vetskapen, och en stark tro på sitt företag och sin affärsidé, som Karl-Axel Granlund nu bestämmer sig för att välja en annan väg. Förtroendekapitalet blir vägen ut och möjliggör ett övertagande. Fast besluten lämnar Karl-Axel Granlund Nyckeln och inleder ett samarbete med den

På sommaren 1991 får Karl-Axel Granlund i uppdrag av advokaten Leif Ljungholm, Nyckelns konkursförvaltare, att sälja koncernens flygleasingrelaterade tillgångar. Under en ”handelsresa” till olika svenska institutioner får han vid samtliga besök kalla handen. Temperaturen på den svenska equitymarknaden är nu ”kelvin noll

tidens största aktör inom flygleasing, irländska GPA, Guinness Peat Aviation, och dess företrädare Mike Dolan. Gemensamt lånar de femton miljoner dollar och köper de flygleasingrelaterade tillgångarna i Nyckelnkoncernen. Under moderbolaget AB Axel Granlund bildas ett uppköpsbolag som advokat Göran Miörner

Eivind Balcker

A n d e r s H a n ss o n

C h a r l o t t e J o h a n ss o n

U r s u l a P f e i f f e r - N i ss e n

Lena Holst

Carl Fredrik Herslow


och hjälper företag att avveckla investeringar i flygplan. Redan väl etablerade relationer fortsätter att prägla utvecklingen i bolaget. Amerikanska ILFC är en nära samarbetspartner sedan slutet av åttiotalet och 1992 fördjupas samarbetet ytterligare. Två år senare värvas tre personer från ILFC, bland annat John Evans till VD-posten. Det amerikanska bolaget ska komma att bli en långvarig affärspartner. Under 1993 slås verksamheten samman med flygrelaterade tillgångar från det Luxemburgbaserade PK Airfinance, vars dåvarande VD Bo Olsdal blir delägare i koncernen och året efter även styrelseledamot. Han är så än idag. Flygleasingföretaget byter med tiden namn till Indigo Aviation AB, ett namn som redan finns i koncernen och som bolaget ska bära fram till sin försäljning 1999. Under 1993 inleds återigen en expansion av flygplansflottan. Fokus är inställt på flygplan av typen narrow body, till exempel Boeing 737-400. Narrow body-plan har flera strategiska fördelar jämfört med wide body-plan av typen Boeing 747 (Jumbojet), bland annat längre livslängd och kortare avskrivningstid. De är också enklare att hyra ut eftersom användningsområdena är fler. För Volito har satsningarna på narrow body-plan blivit ett sätt att behålla spets- och specialistkunskap och hålla administrationen i en liten organisation på ett minimum. Redan från början är avsikten att diversifiera verksamheten under en paraplyorganisation. Tanken är att balansera de finansiella riskerna över ett flertal branscher, gärna branscher med

döper till Pamtrima Aviation AB, ett rent fantasinamn med det uttalade syftet att snabbt glida igenom alla registreringsprocedurer. Tempot är högt, Pamtrima registreras den 12 december 1991 och bara några dagar före julafton blir affären klar. Tiden för starten och bolagets inledande år är på många sätt omvälvande. Bland större världshändelser märks Gulfkriget, inbördeskonflikterna i forna Jugoslavien, demokratiseringen av Östeuropa och Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning. Världsekonomin står inför en stundande globalisering och i Sverige handlar mycket om lågkonjunkturen och början på en lång och mödosam återhämtning, men också om teknikutveckling och satsningar på infrastruktur som tunneln genom Hallandsås, Öresundsbron och Citytunneln. Omedelbart efter övertagandet inleder Pamtrima Aviation en utförsäljning av de nyförvärvade tillgångarna. Tack vare försäljningarna kan förvärvskrediten och övriga skulder återbetalas. Nu står verksamheten skuldfri med ett positivt eget kapital och endast ett flygplan i portföljen. Personalen består vid tiden av en liten kärntrupp som följt med från Nyckeln, Charlotte Johansson, Ursula Pfeiffer-Nissen och Eivind Balcker. Det nya flygleasingbolaget arbetar under namnet Redbreast Aviation. Under nittiotalets första år är pengar en stor bristvara. Tack vare sin goda finansiella situation och Karl-Axel Granlunds track record kan Redbreast Aviation göra ett flertal goda affärer för att utöka sitt rörelsekapital. Bland annat placerar man kontanter till rekordhöga räntor

Jan Melgaard

Marco Baroni

John E vans

Brad Winograd

L o t t a As k e r l u n d

Tim Bergin

olika cykler. I det separata bolaget Volito Kapital AB, även det ett bolag som följt med i den ursprungliga affären, initieras efter hand en serie investeringar. Bolaget, som leds av Eivind Balcker, investerar bland annat i enstaka fastigheter och i en tjeckisk billeasingverksamhet, men också i CTT Systems som utvecklar avfuktningssystem för flygplanskabiner. CTT är alltjämt del av portföljen och ägs idag till 16 % av koncernen. Karl-Axel Granlund brukar hävda: ”Man ska starta bolag i lågkonjunktur. Klarar man det, klarar man att överleva.” Den svenska finanskrisen brukar anses vara över 1994, samma år som Sverige tar brons i fotbolls-VM i USA och regeringen godkänner byggnationen av Öresundsbron. Vid slutet av året summerar Indigos årsredovisning att bolaget har klarat sig väl under recessionen i flygindustrin och står rustat för framtida expansion. Bolaget äger nu åtta flygplan och har ytterligare sex i förvaltning. Karl-Axel Granlunds tes har visat sig riktig och framöver ska den besannas gång på gång.

Koncernen är etablerad och har ambitiösa expansionsplaner. Gruppen har antagit det gemensamma namnet Volito. Volito, som på latin betyder ”sträva uppåt”.

L aur a Sh owalt er

Laura Goodfellow

C ary l B en Ba sat

Is r a e l P a d r o n

7


”Rätt person på rätt plats” Som advokat på dåvarande

år är kopplingen till de båda flygleasingdominanterna

rådgivare åt Nyckelnkoncernen

att lilla Indigo lyckades med konststycket att inte

Mannheimer & Zetterlöf var jag i leasingaffärer redan 1987.

Jag följde sedan Indigo Aviation

och Volitogruppen ända fram till 2007. Minnena

från alla dessa år är många och behagliga. Kanske

har jag, mer än många andra, fått uppleva de mest avgörande ögonblicken. Bestående minnen är själv-

fallet själva starten men också det gigantiska arbetet med börsnoteringen och sedan försäljningen av

Indigo Aviation, två händelser som blev grunden till den nuvarande Volitogruppen. När jag tittar tillbaka

är min bild att koncernens framgångar beror på två

saker. Den ena är att man alltid lagt sig vinn om att vara snabb och flexibel. Med korta beslutsvägar,

snabba beslut och ofta okonventionella lösningar

har man kunnat vinna mark. Det andra är den unika

förmågan att knyta kontakter, bygga relationer och

ha en stark tro på dessa relationer, såväl till kunder som till investerare. Under Volitogruppens första

8

ILFC och GPA helt avgörande. Sett i backspegeln, bara vinna sådana internationella jättars förtroende, utan också rekrytera nyckelpersoner därifrån,

tyder på en enastående förmåga. Genom åren har

det fortsatt. Alltid rätt person på rätt plats, som den självklaraste sak i världen. Tiden med Volito

var inte bara händelserik och utmanande, den bjöd också på många h järtliga skratt. Jag kommer

alltid att minnas Volito som en osedvanligt lättsam arbetsplats. Jämförelsen med en stor familj är

både återkommande och rättvisande. Att omge sig med bra människor är inte bara bra för affärerna. Det blir trivsamt också. Göran Miörner

Vice President – Legal & General Counsel, Jetscape Aero, Fort Lauderdale 1977–2008, Mannheimer & Zetterlöf/Mannheimer Swartling och rådgivare åt Volitogruppen


9


” För Volito har satsningarna på narrow body-plan blivit ett sätt att behålla spets- och specialistkunskap och hålla administrationen i en liten organisation på ett minimum.” I bild: Boeing 737NG


700

600

500

400

300

200

100

0

12 900

800

1 300

1 200

1 100

1 000 1 400

Pamtrima Aviation AB och PK Airfinance slår samman sina flygrelaterade tillgångar.

Karl-Axel Granlund Grundare av Volitokoncernen

1993

Volito Kapital AB bildas.

Volito AB bildas.

Pamtrima Aviation AB inleder samarbete med amerikanska ILFC.

1992

Pamtrima Aviation AB inleder utförsäljning av tillgångarna.

Pamtrima Aviation AB registreras hos Bolagsverket under moderbolaget AB Axel Granlund.

Karl-Axel Granlund och GPA förvärvar Finans AB Nyckelns flygleasingrelaterade tillgångar.

Finans AB Nyckelns flygleasingrelaterade tillgångar säljs ut.

1 600

1991

Finans AB Nyckeln ställer in betalningarna.

MSEK

1 800

1 700

Eivind Balcker VD Volito Kapital AB

1 500


3

1 8

2

CTT Systems AB tecknar samarbetsavtal med Boeing Commercial Airplane Group.

Volito Kapital AB förvärvar fyra fastigheter i Malmö.

Indigo Aviation AB investerar i fyra Boeing 737 och 50 % av sex Boeing 737.

1995

Indigo Aviation AB tecknar avtal om förvärv av sju Boeing 737-200 för leverans 1995.

Indigo Aviation AB investerar i två Boeing 737-300QC.

Indigo Aviation AB investerar i tre Boeing 737-200.

1994

Volito Kapital AB investerar i CTT Systems AB.

Indigo Aviation AB inleder en expansion av flygplansflottan, med fokus på flygplan av typen narrow body.

Pamtrima Aviation AB byter namn till Indigo Aviation AB.

John Evans VD Indigo Aviation AB Anders Bergholtz VD Volito AB

13


H a n d e l s t i d e n o c h A ffä r s o m r å d e fa s t i g h e t e r s e ta b l e r i n g ( 19 9 5 –19 9 7 )

”Delfinen är inte till salu” Krisen är över och vid mitten av nittiotalet sjuder Sverige av optimism och framåtanda. I Malmö pratas det alltmer om hur staden ska gå från den gamla tidens varvs- och industrisamhälle till att bli en internationell kunskapsstad. Ett flertal stora satsningar på infrastruktur, bildning och helt nya stadsdelar illustrerar tidsandan. Mest framträdande och mest omtalad är självfallet Öresundsförbindelsen. Sverige och Danmark går nu från att vara två motstående kustlinjer till att förenas i ”Öresundsregionen”. Förbindelsen mellan länderna raderar ut såväl praktiska som kulturella hinder för gemensamma etableringar, samarbeten och rörlig arbetskraft. Kreativiteten i regionen vet snart inga gränser. Vägen fram till byggstart har knappast varit smärtfri. Debatten har varit lång och tuff och har bland annat lett till att centerledaren Olof Johansson lämnat regeringen Bildt i affekt. Bygget startar 1995 och intresset från allmänheten är enormt. Folk går man ur huse för att följa och dokumentera skådespelet när den 1 800 ton tunga pontonkranen Svanen fraktar de enorma betongelementen ut till byggplatsen mitt i havet och placerar dem med millimeterprecision på botten av Öresund. I efterhand får det betraktas som symboliskt att det sista lyftet som

14

Joe Drobnich

Art McChesney

Bill Parish

T r i s h a D r u mm e t

varvstidens viktigaste landmärke, Kockumskranen, får utföra är fundamenten till Öresundsförbindelsens högbropelare.

Volitogruppen fortsätter sin gärning, nu under ledning av VD Anders Bergholtz. Till viss del präglas verksamheten av andan i regionen vilket bland annat ska leda till etableringen av ett nytt affärsområde – Fastigheter. Tidigt investerar Volito Kapital i fyra spridda fastigheter i Malmöområdet men det finns ännu ingen tydlig strategi bakom investeringarna och det är inte uttalat att fastighetssatsningarna ska utgöra ett eget ben i koncernen. Vändpunkten kommer när Volito får besök av en av Malmös mest kända affärsmän, Greg Dingizian. Tillsammans med Rune Andersson har Greg Dingizian startat Gotic och det nya bolagets expansionsplan är både tydlig och offensiv. När de nu vill köpa fastigheten där Volito har sitt

Clas Bergstrand

J e ss i c a A h l b ä c k

huvudkontor, Delfinen på Södra Förstadsgatan, väcks en tanke. Gruppen överväger försäljningen men inser snart att här finns en större affärsmöjlighet. Man meddelar ”Delfinen är inte till salu” och väljer motsatt väg. Volitogruppen får kontakt med Håkan Andersson som har lång erfarenhet av fastighetsaffärer. Tillsammans formar de en tydligare struktur till ett mer definierat affärsben för fastigheter och börjar investera mer målinriktat i nya objekt. I början av 1997 bildas bolaget Volito Fastigheter AB med orden ”Vår övertygelse om att det är rätt att satsa på fastighetsförvärv i regionen har förstärkts […] arbetet med broförbindelsen till Köpenhamn har nu kommit igång vilket innebär att företag nu börjar planera för satsningar i storregionen Malmö-Köpenhamn”. Håkan Andersson blir VD och delägare och investerar tillsammans med Volito. Volito Fastigheter står inför en gynnsam utveckling och en expansion som med tiden ska bli allt tydligare kopplad till Malmös nya stadsdelar. Vid slutet av 1997 äger Volito Fastigheter åtta fastigheter och än idag finns tre av de fyra första fastigheterna i Volitogruppens ägo: Äpplet, Diana och Delfinen. Håkan Andersson driver Volito Fastigheter fram till 2004. Delfinen ska förbli koncernens

H å k a n A n d e r ss o n

Yvonne Redgård

C o r n e l i a P e r ss o n

Anna Biewer


högkvarter ända fram till våren 2012 då alla verksamheter utom Volito Aviation flyttar till Skeppsbron. Vid sidan av flyg och fastigheter prövar Volitogruppen vid den här tiden sina vingar inom ett flertal andra områden. I Sverige investerar man bland annat i Transport AB Movera som består av tre dotterbolag: ett av Sveriges modernaste rederier inom transport av raffinerade oljeprodukter, en helikopterlinje mellan Malmö och Köpenhamn samt ett mindre flygbolag som med utgångspunkt från Sturup transporterar affärsresenärer ut i Europa. I koncernen finns också KG Trailer, en speditionsfirma från Eslöv samt ett billeasingföretag och en fondkommissionär, båda i Tjeckien. Tydliga avtryck i koncernens historia gör Elram som importerar bland annat elverktyg och hushållsmaskiner tillverkade i Kina, samt kullagerdistributören Trigon Kullager som levererar lager och kringutrustning till välkända industriföretag som ABB, Alfa Laval och MoDo. Även om dessa verksamheter i perioder uppvisar god omsättning når vinsterna inte upp till förväntningarna och några av bolagen går med förlust. Tiden blir lärorik och Volitogruppen får bland annat med sig kunskaper inför framtida satsningar inom industri. Samtidigt tvingas man konstatera att man saknar de rätta kunskaperna för att driva handelsorienterade företag, ambitionerna till trots. Verksamheterna avvecklas inom

Marianne Sahula

T o r e H u g o ss o n

Johan Möller

I n g r i d J a k o bss o n

And er s B er g h o lt z

loppet av några år men i linje med koncernens policy undviks i samtliga fall konkurs. De flygrelaterade verksamheterna har goda år och når allt större framgångar. CTT utvidgar sitt produktsortiment, tecknar viktiga avtal med bland annat Boeing och förstärker sin organisation på marknadsföringssidan. Under 1997 gör CTT en riktad emission till allmänheten och noteras på SBI-listan. Bolaget har nu ungefär 1 500 aktieägare och Volito äger strax under en femtedel. Indigo Aviation går påfallande bra och är nu väletablerat. Bolaget genomför en riktad emission och fortsätter sin expansion i hög takt. Vid slutet av 1997 har Indigo Aviation bland annat förstärkt sin organisation med ett dotterbolag i Fort Lauderdale i Florida, en etablering som ska bli betydelsefull för den fortsatta utvecklingen. Flygplansflottan genomgår en föryngring och vid slutet av perioden äger Indigo Aviation tjugoen flygplan och har ytterligare två i förvaltning. Flygplanen finns nu i tretton länder, fördelade över samtliga världsdelar och bolaget går med stormsteg mot den kommande börsnoteringen. Satsningarna på en liten effektiv organisation med fokus på en specifik flygplanstyp har varit en lyckad strategi och snart ska Indigo Aviation bli fundamentet för koncernens fortsatta framgångar.

V e r o n i c a A n d e r ss o n

A n d e r s T h y g e ss o n

N i l s P e t e r M a g n u ss o n

Anders Wehtje

15


16


”Exit nummer tre” Det var 2001, sent på året.

Men framförallt är långsiktigheten ett bärande

rekryterare om ett VD-jobb.

pratar man om ”exit” och det finns normalt två

Karl-Axel Granlund och Sven

ring. Karl-Axel Granlund lärde mig att det finns en

En bekant bad mig ringa en Veckan efter träffade jag

Holmgren. Det var en onsdag. På fredagen fick jag jobbet med orden ”Vi har förstått att du

inte är något balansräkningsorakel, men det har

vi tillräckligt många av på det här företaget”. Som

ansvarig för Volito Innovation blev de följande fem

åren en slags mastersutbildning. Det var fantastiskt roligt, men också prövande i en dramatisk tid då

många såg både uppgångar och fall. Det är omöjligt

att sammanfatta mina erfarenheter men om jag ska framhålla något så är det långsiktigheten. Den är något alldeles extra. Inom Volito är rätt person

viktigare än rätt utbildning. Det är tillåtet att lära sig och att växa inom organisationen med stöd från kunniga kollegor. Alla är delaktiga och får stort ansvar. Då stannar man också länge.

element i hur man gör affärer. I investmentsfären

sorter: försäljning av aktieinnehavet eller börsnotetredje exit – nämligen att stanna i bolaget under

många år och få utdelning på aktiekapitalet vid varje års bolagsstämma. En tredje exit som är svår

att finna i uppslagsverken eller någon annanstans i investmentvärlden. Synsättet är unikt och hör

ihop med en stark ansvarskänsla för sina åtaganden, för koncernens företag, för ägare, för kunder och för anställda. Jag bär med mig att det som ska bli

bra, det måste få ta tid. Inom Volitogruppen är det inget man bara säger. Det är något man lever. Marco Baroni

Marknadsförare inom medicinteknik 2001-2006, VD Volito Innovation AB

17


E x i t I n d i g o Av i at i o n , E n t e r Vo l i to Av i at i o n ( 19 9 8 –2 0 01)

”Tidpunkten är bästa tänkbara” Millennieskiftet närmar sig och temperaturen i den svenska ekonomin stiger. Alla vill bli vinnare i ”Den nya ekonomin”. Uttrycket har myntats i mitten av nittiotalet och etablerat sig som slagord för en mängd nya ”sanningar” i affärslivet. Företag som sysslar med informationsteknik blir föremål för såväl riskkapitalisters som allmänhetens intresse och IT är högsta mode. Unga och karismatiska innovatörer som Framfabs Jonas Birgersson och Icon Media Labs Johan Staël von Holstein syns dagligen i media. Deras ord är lag och långt mer rutinerade företagsledare lyssnar andäktigt till deras förutsägelser. Framfab går från fem anställda i Lund till tretusen anställda i tretton länder på osannolika tre år. Ericsson värderas på toppen till ettusenåttahundra miljarder kronor. Klassiska svenska bruks- och industriföretag skriver in informationstekniska termer i sina affärsidéer för att följa med på tåget. När tempot är som högst värderas börsbolag inte längre som förr, utifrån hur mycket de tjänar, utan nu gäller andra parametrar för bolagsvärdering. Många av de nya dotcom-bolagen går i själva verket med förlust och värderas istället utifrån exempelvis antal nyanställningar eller till och med hur mycket investerade pengar de förbrukar, så kallad burn rate. Ambitionerna är höga och intentionerna goda men visionerna ligger långt före verkligheten. Likt fastighetsmarknaden i början av nittiotalet står börsen inför en bekymmersam övervärdering och ett ras är oundvikligt. När klädsajten Boo.com går i konkurs blir det en väckarklocka för många. Under blott arton

18

C atie G id bark

Nicola Björklund

Marije Borghart

månader har Boo.com spenderat väl över en miljard kronor på marknadsföring och avancerad webbteknik utan att åstadkomma några större intäkter. Strax före det stora börsfallet noteras Teliaaktien och utförsäljningen marknadsförs mot allmänheten som ”folkaktien”. Priset visar sig alltför högt och tio år senare har köparna fortfarande inte fått tillbaka sina pengar. Vid ingången av 1998 blir Anders Hansson VD för Volito AB. Utnämningen är naturlig då Anders Hansson haft en ledande roll inom koncernen sedan 1994. Volitogruppen är inte oberörd av tidsandan utan engagerar sig i ett antal projekt av högriskkaraktär. Avregleringen av elmarknaden gör att man 1998 bildar European Power Futures & Commodities

F r i d a P e r ss o n

A nk i K ata l ini c

som ska bli den första finansiella spelaren på elmarknaden. Planen är att kapitalisera på avregleringen och privatiseringen av elföretag i Europa men verksamheten svarar inte mot förväntningarna utan avvecklas året därpå. Även övriga satsningar består av bolag inom den så kallade TIME-sektorn, telekom, IT, medicin och energi, varav några redan finns i AB Axel Granlund. Några exempel är Biobridge som utvecklar mjukvara för bioinformatik tänkt att stödja forskning inom läkemedelsindustrin, och Luvit som tillverkar en mjukvara för distansutbildningar via Internet. Bland guldkornen för tiden märks ständigt framgångsrika Galenica som erbjuder konsulttjänster inom galenisk farmaci. Jämfört med mycket vid den här tiden är Volitogruppens risktagande sansat och i enlighet med filosofin ”satsa när priset på risk är högt” förläggs flera av investeringarna i tiden efter att börsen har landat. Portföljen av kuvösföretag organiseras i nystartade Volito Innovation AB med Marco Baroni som VD. Efter börsraset är riskkapitalmarknaden konsoliderad och mer eller mindre stängd. Volitokoncernen får svårt att finna medfinansiärer och ägare som kan ta över stafettpinnarna i de unga kunskapsföretagen. Samtidigt har många av uppfinnarna svårt att se det framtida värdet av att dela ägandet i sina skapelser. De ser Volito i första hand som en ekonomisk resurs och inte som en partner. Bolaget är aktivt till mitten av 2000-talet då man beslutar att man inte är rustad för den här typen av verksamhet. I samband med att man investerar i en schweizisk bank väljer man att flytta fokus och avvecklar Volito Innovation.

Greg de la Moureyre

To m H ay e s

Lisa Malmodin

Geraldine Kwurue


Som helhet står Volitogruppen relativt opåverkad när den nya ekonomin går in i väggen. Verksamheterna inom både fastigheter och flyg går allt bättre. Volito Fastigheter fortsätter målmedvetet sin expansion i Malmöområdet. Till en början går det trögare än väntat. Förväntningarna på Öresundsregionen och den nya bron gör att det blir svårare att hitta fastigheter som är till salu. Marknaden befinner sig i ett vänta-och-se-läge men efterhand lossnar det och från 1998 till 2001 växer Volito Fastigheters innehav från fyra fastigheter till sjutton. Utöver Öresundsbron avlöser satsningarna i Malmö varandra. Några ska få stor inverkan på verksamheten i Volito Fastigheter. Malmö högskola öppnas 1998, inledningsvis med femtusen studenter. Samma år bildas Citytunnelkonsortiet och projekteringen av en underjordisk koppling mellan Centralstationen och Öresundsförbindelsen påbörjas med syftet att underlätta resandet över sundet. Det beslutas att Malmö ska arrangera bomässan Bo01 och våren 1998 köper kommunen ett stort stycke mark av Saab. Marken ligger utmed havet i området som kallas Västra Hamnen. Bomässan blir starten på en omvälvande utveckling av de gamla industri- och varvsområdena längs stadens kustband. Inom några år sjuder de nya stadsdelarna av bostäder, restauranger, studentliv och företagsetableringar. Västra Hamnen, universitetsområdet och kvarteren vid Skeppsbron och citytunnelstationen flätas ihop. Området blir högintressant och med köpet av kontorsfastigheten Ran 4 på bästa läge på Skeppsbron börjar ett nytt strategiskt kapitel i Volito Fastigheters historia. Runt sekelskiftet har Indigo Aviation sin bästa period någonsin. Bolaget närmar sig sin topp-

Mikael Englund

Jane Reys

Alison Rich

notering och 1998 omsätter verksamheten 427 miljoner kronor. Flottan består av 34 flygplan och genom en modig notering på Nasdaqbörsen är avsikten att skaffa kapital till ytterligare expansion följande år. Noteringen, som går bra, görs till 13 dollar per aktie och bolaget får in 42 miljoner dollar som snabbt investeras i flygplan. Kort efter noteringen sjunker aktien och lägger sig stilla, trots att bolaget rekommenderas av analytiker. Styrelsen hamnar i en bekymmersam sits och lägger fokus på att diskutera aktiekursen istället för att göra nya affärer. Man bedömer att det blir svårt att göra ytterligare emissioner så länge kursen ligger under noteringsvärdet. Nu läggs ett bud på bolaget. Tidpunkten är bästa tänkbara och Volito väljer att efter tio år sälja Indigo Aviation, bolaget som var starten till hela koncernen. Köparen är irländska AerFi, tidigare GPA, som Indigo Aviation redan har en god relation med. David Bonderman från Texas Pacific Group har placerat pengar i AerFi vilket möjliggjort att bolaget kunnat lösa sina finansieringsavtal. David Bonderman och AerFi tilltalas av kvaliteten i Indigos organisation och vill slå ihop de båda bolagen. Förhandlingarna är hårda då Karl-Axel Granlund insisterar på att ingen av aktieägarna som köpt till noteringspriset ska förlora några pengar. Karl-Axel Granlund får sin vilja igenom och försäljningen blir en milstolpe i berättelsen om Volito. Koncernen gör en total vinst på ungefär 350 miljoner kronor och skaffar sig rörelsekapital för framtida investeringar. Försäljningen fullföljs genom en tvåstegsraket när det holländska flygleasingbolaget debis AirFinance redan ett år efter AerFis förvärv lägger bud på, och köper, det kombinerade bolaget AerFi/Indigo. På Irland förvånas man över det strategiska beslutet att behålla personal från Indigo Aviation

Anders Hedenskog

Martin Waleij

i Malmö, istället för att omplacera dem till Dublin eller Amsterdam. Det finns en långsiktig tanke med att bevara människorna och kunskapen på hemmaplan.

AV I AT I O N A B

Redan 2001 startar Volitogruppen ett nytt flygleasingföretag från grunden – Volito Aviation AB. Bolaget startas tillsammans med Mario Schüler som blir VD i Volito Aviation och Sven Holmgren som samtidigt blir ny VD i Volito AB och koncernchef. Båda blir vid tiden aktieägare. Den första investeringen är två flygplan av typen Fokker 50 och affärsmodellen är att, precis som i Indigo, växa genom förvärv av en diversifierad flotta inom narrow body-segmentet. Samma år blir Volito AB ägare till 88 % av BFSAA, BF Scandinavian Aviation Adacemy, som är Skandinaviens största skola för piloter inom trafikflyg. Verksamheten finns i Sverige och i San Diego USA, och 2001 blir BFSAA ackrediterad av SAS. Under 2002 förvärvar Volito AB flygskolan i sin helhet. Den finns kvar i koncernens ägo fram till 2010 då 51 % avyttras. Bara månaden efter att Volito Aviation bildats kapas fyra trafikflygplan i en synkroniserad terroristattack i USA. Två av dem flygs in i World Trade Centers tvillingtorn i New York. Närmare tretusen människor mister livet och en av många negativa följder blir att världsekonomin gör en kraftig inbromsning. Flygindustrin drabbas hårt, resandet minskar under flera år efter händelsen och Volitos flygrelaterade verksamheter står omedelbart inför en stor utmaning.

Niklas Gerstenfeld

Mik ael Vae zi

Stefan Eklöf

Sofia Bärring

19


” Västra Hamnen, universitetsområdet och kvarteren vid Skeppsbron och citytunnelstationen flätas ihop. Området blir högintressant och med köpet av kontorsfastigheten Ran 4 på bästa läge på Skeppsbron börjar ett nytt strategiskt kapitel i Volito Fastigheters historia.” I bild: Ran 4 och Aegir 1, båda i Volito Fastigheters ägo.


22 1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

15

8

500

400

300

200

100

0

1 400 1 500

20

6 21

8

34

9

Volito AB säljer 90 % av Indigo Aviation AB till irländska AerFi.

CTT Systems AB introduceras på O-listan.

1999

Indigo Aviation AB noteras på Nasdaq.

Håkan Andersson VD Volito Fastigheter AB

1998

Indigo Aviation AB startar dotterbolag i Fort Lauderdale, Florida.

CTT Systems AB noteras på SBI-listan.

Volito AB bildar dotterbolaget Volito Fastigheter AB som förvärvar tre fastigheter.

1 600

1997

CTT Systems AB inleder internationell marknadslansering av Zonal Drying.

Volito AB investerar i Transport AB Movera.

Indigo Aviation AB investerar 647 MSEK och föryngrar flygplansflottan.

600

1996

MSEK

1 800

1 700

Anders Hansson VD Volito AB


1

15 1

17

Volito AB förvärvar 5,5 % av aktierna i Peab.

Mario Schüler VD Volito Aviation AB

Volito AB blir ägare till 88 % av BFSAA.

Volito Aviation AB investerar i sina två första flygplan.

CTT Systems AB får stororder en av Lufthansa.

2001

Holländska flygleasingbolaget debis AirFinance förvärvar AerFi/Indigo.

Volito Innovation AB grundas.

Volito Fastigheter AB investerar i tre nya fastigheter.

Volito Aviation Ireland Ltd grundas.

Volito Aviation AB grundas.

2000

Sven Holmgren VD Volito AB Marco Baroni VD Volito Innovation AB

23


E n n y ko n c e r n ta r f o r m ( 2 0 0 2–2 0 0 5)

”Volitogruppen bryter ny mark” De första åren av 2000-talet är både händelserika och turbulenta. IT-boomen når sitt slut med det historiska börsraset men när den första chocken lägger sig fortsätter mobil- och internetanvändningen att öka kraftigt. De digitala tjänsterna börjar ta sådana former som pionjärerna talade om på nittiotalet. Globaliseringen av ekonomin blir alltmer påtaglig. De multinationella företagen stärker sin dominans och Kina och Indien blir ekonomiska supermakter. Allra mest präglas början på 2000-talet av terroristattackerna i USA den 11 september 2001. USA inleder ett mångårigt ”krig mot terrorismen” bland annat i syfte att fånga in erroristledare och radera ut organisationen Al Qaida. I slutet av 2001 invaderas Afghanistan och två år senare Irak. Bland annat lokaliserar man och tar tillfånga diktatorn Saddam Hussein men ockupationerna av de båda länderna ska fortsätta länge. Händelserna gör att nybildade Volito Aviation kliver rakt in i en flygindustri som drabbas hårt av det politiska efterspelet till terroristattackerna. Den finansiella osäkerheten är redan stor sedan IT-kraschen och förstärks av händelserna i USA. Banker och finansiärer är försvagade och visar prov på flockmentalitet men samtidigt sjunker priserna på flygplan avsevärt. För Volito Aviation, som verkar i en kapitalstark koncern, blir de ekonomiska effekterna trots allt positiva.

24

an ställda :

Christine Conte

K a r i n Ås t e n i u s

K atia S ch o field

De följande åren expanderar Volito Aviation stadigt och flygplansflottan växer. Flygbranschen i stort återhämtar sig och efterfrågan på flygplan tar åter fart. Samtidigt gör tillgången på externt kapital att konkurrensen i viss mån hårdnar. VD Mario Schüler, som varit med och startat

Ulrika Annermalm

P e t r a L a r ss o n

Volito Aviation, lämnar över stafettpinnen till Jan Melgaard. Även Volito Fastigheter har en gynnsam utveckling med stabila resultat. Fastighetsmarknaden i Malmö och Öresundsregionen hanterar sättningarna i ekonomin relativt väl, mycket tack

N at h alie Kull b er g

Carolin Wigårde

Gina Anderhov

A n n i k a H a n ss o n


vare regionens utveckling och det ökande intresset för företagsetableringar. Förändringarna i Malmö gör att Volito Fastigheter börjar fokusera på stadens centrala och västra delar. Redan 2001 köps Ran 4 som ligger på Skeppsbron. Efter mässan Bo01 fortsätter utvecklingen av områdena längs kusten och i visionerna syns etableringar av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Steg för steg ska i hög hastighet bland annat Dockan och Universitetsholmen få liv, och längre fram även den så kallade Nyhamnen bakom Centralstationen. Håkan Andersson, som var med och grundade affärsområdet, lämnar verksamheten 2004 och Pelle Hammarström tar över VD-posten. Volito Fastigheter fortsätter förvärva fastigheter i de nya stadsdelarna, bland annat flaggskeppet Centralposthuset på Skeppsbron, fast övertygade om värdet i områdets dragningskraft avseende kommersiella etableringar, en bedömning som med facit i hand kan betraktas som ett understatement. Under 2001 har HSB påbörjat arbetet med Santiago Calatravas världsberömda landmärke Turning Torso och den 190 meter höga skapelsen står klar i augusti 2005. Efterhand som Västra Hamnen och anslutande områden växer fram påbörjas också exploateringen av Hyllie på Malmös södra sida, även detta i anslutning till en planerad citytunnelstation. Vid millennieskiftet har Volitogruppen grundlagt ett stort ägande i Peab, med drygt 5 % av aktierna. Posten i Peab leder i sin tur till ägande i Brinova Fastigheter. Brinovaaktierna avyttras 2005 men ägandet i Peab kvarstår och utvecklas till ett långsiktigt och lönande samarbete, med

Camilla Linde

Sven Holmgren

J ö r g e n J o n a ss o n

Lee Schofield

en mycket positiv värdeutveckling. Även här ska kopplingen till stadens förändring förstärkas genom ett flertal gemensamma byggprojekt. Volitogruppen bryter ny mark när man 2003 förvärvar 40 % av den schweiziska banken Nordkap Bank. Banken, som är specialiserad på ”Structured Finance”, det vill säga finansiering

av stora infrastrukturella satsningar, härstammar från ABB-koncernen. Den första intentionen är att banken, som befunnit sig i svårigheter, ska avvecklas under ordnade former efterhand som krediterna återbetalas. Istället bestämmer sig

– j e ss i c a a h l g r e n

– S i g g i K r i s t i n ss o n

Volito tillsammans med den andra ägaren för att satsa och styrelsen antar en plan för tillväxt. Volitos namn är sedan länge känt i internationella kretsar men kännedomen är begränsad till flygleasing. Med Nordkap Bank ser man en möjlighet, bland annat genom närvaron i Zürich, att åstadkomma nya transaktioner med internationell prägel. Bankens ledningsgrupp förstärks, bland annat med Niclaus Hasler på VD-posten, och 2005 redovisar banken sitt första hela verksamhetsår inom Volitokoncernen. Ett stort antal nya lånetransaktioner till mycket goda marginaler ger banken en god prognos. När Volitogruppen summerar millenniets första fem år finns fog för att vara nöjd. Efter ett strategiskt viktigt möte hos Bo Olsdal utanför Nice i Frankrike har koncernen reviderat sin struktur och sin affärsidé. Luftfart och Fastigheter är nu huvudsaklig verksamhet. Man har också satt upp målet att koncernens justerade egna kapital ska fördubblas mellan 2004 och 2008, från 600 miljoner kronor till 1,2 miljarder. Ett mål som ska komma att nås – och överträffas. Nordkap Bank är etablerad, innehaven i CTT och Peab har den bästa värdeutvecklingen någonsin och Volito Fastigheter har genomfört ett stort antal investeringar. Volito Aviation har ett riktigt rekordår bakom sig med en total investering på 1,3 miljarder och en flygplansflotta som fördubblats till 20 plan. Volitogruppen har därmed än en gång etablerat ett framgångsrikt företag inom flygleasing, vilket snart ska leda till en betydelsefull relation med en av världens ledande investmentbanker.

Jonas Lundeberg

Camilla Björck

Carolanne Hall

P e t e r H a n ss o n

J a n I v a r ss o n

25


I have known Karl-Axel Granlund and the Volito Group since the very beginning. I could tell many tales about this company, but I will settle for just one. It may come as a surprise, but in my experience the most important thing about Volito is not size or money, or even people. To my mind, the distinguishing feature is a sense of place. Volito is deeply rooted in a small city. In my experience it’s unique that a business is defined by place to this extent. I have attended many important meetings that you would normally expect to be held in places such as Stockholm, Copenhagen or London. With the Volito Group these meetings were always in Malmö, of course. This sense of place became very clear to me when AerF i was to take over Indigo Aviation in 1999. An issue at the time was whether the staff should be relocated to

26

one of the offices in Ireland or Holland – a perfectly normal issue in a company merger. The message from the head office in Malmö was clear: ”These people are not to leave Malmö for Shannon, Dublin or Amsterdam – or anywhere else for that matter.” It obviously was important to keep the staff together and I believe that this was a defining moment – the start of the Volito Group that we see today. With this in mind, regardless of the many changes within the company, there is a seamless path from the early days – with milestones such as Indigo Aviation, the relationship with GPA, the sale to AerF i, the start of Volito Aviation, and the joint venture with Goldman Sachs. It is a path marked not only by great people and good management, but also a truly amazing small city in the south of Sweden. Pat O’Brien

Retired Tax Consultant, KPMG


”A sense of place” 27


Galenica AB

KG Trailer AB

Tailwind

AB

Nordkap

Energy

B å st a d

Nanhaven

tennis

Hotell

K a tt e g a t I n v e st A B Volito AG

AB

2002

AB

Förvaltnin g

KB

BF

F a st i g h e tsf ö r v a l t n i n g

Volito

Stjärnan

Aviation

Cornelia

HB

AB

– –

Volito

Pacific AB

AB –

AB

– –

Volito

HB

Aviation

Volito

Volito

Aviation –

V o l i t o T a k e - Off Lt d

AG

Innovation

AB

Hydro

Swede

Volito AB

Vo lito M al aysian

AB

F a st i g h e tsk u p o l e n

Lux

AB

Volito

HB

Delfinen

AB

S a n kt

AB RAN AB

Volito Peter

AB

Volito Laxen AB

Södra

Porten

AB

AB

Volito –

Volito

Aviation

Aviation

Finance

AB

Volito Aviation N ovember

Volito Aviation Sep tember 2 0 07 AB –

Volito Overseas AB

ireland

As i a

Pt e

R e g a n a C o m p a n y Lt d

Lt d

Lt d –

Bragina

Volito

Volito

Aviation

Company

Volito Aviation AG

V o l i t o G l o b a l Lt d

V o l i t o U n i v e r s a l Lt d

Volito

Volito Aviation Annik a HB

C h r i st i n e

AB

Volito

Volito

Volito Claus AB

Services

HB

Volito

AB

F a st i g h e ts

F lyg l e da r e n

AB

AB

Volito December 2002 AB

Ag a t e l

Services

V o l i t o C y p r u s H o l d i n g Lt d

Acadamy

V o l i t o A v i a t i o n Lt d

Aviation

Volito

Aviation

Deux

AB

Holding

Hydraulic Supplier i Norden AB

Söderhavet

Aviation

Avensia

Vo lito K apital AB

F o s i e st e n e n

Volito

Nordkap

Volito 2001 AB

F a st i g h e tsb o l a g e t 208

Hydx

Volito Aviation AB –

Sk åne Aviation Group KB

Volito Leisure Partner AB

G r i b a n o v a C o m p a n y Lt d C i r r u s Lt d

Peab AB

V o l i t o A v i a t i o n Okt o b e r 2 0 0 7 A B

Volito Commuter KB

Services

AB

AB

AG

Volito Altitud e Partner AB

Volito Aviation Leisure KB 2003 AB

S y st e m s

Volito

Camilla

Bank

Volito Proveniens AB

AB

Volito Altitud e KB Volito

CTT

Snickaren

Volito Mosippan AB

Aviation

Nordkap

Sc andinavian

Malmö

F a st i g h e ts u t v e c k l i n g

K ly k a n , A B

V o l i t o I n d u st r i A B

– i

Ursula

Volito November 2002 AB

C e n t r a l p o st h u s e t

South

Volito Automation AB

Holding AB

Volito

AG

Nordsidan AB

V o l i t o F a st i g h e t e r A B

September

Kitab , AB

Lt d

Holding

&

Lt d

Volito

V o l i t o S u n r i s e Lt d

J o h a n n e sb u r g Lt d

O l b i a Lt d


VGS VGS

Aircraft

Engine

Aircraft

L eas i n g

L eas i n g Th r ee L t d VGS Blue Ltd

L eas i n g IV

Ltd

Ltd –

Indigo

S e c u r i t i es , s . r . o . Transnordic

Aviation

P r o ba n k , s . r . o .

Ca r t ela A B

Luvit AB

Fas t i ghe t e r A B

Aircraft AB Aircraft

Partner –

KB

– –

I n t e r n a t i o n al A B S u n r i se

Systems AB

AB –

AB

HB

Indigo

Indigo

Take - O f f

Volito Worldwide AB

AB

A pels i n e n 1 7 H B

Volito

P r o c ap , –

a.s.

Pia

Trigon P r o c ap

AB

– –

E u r o pea n

Fas t i ghe t s A B –

Volito

St. Vic tor s. a .r .l –

B r i n o va

Dea n A v i a t i o n L L C

Volito

Leusire

AB

B r o m m a Fl y gsk o la A B

Indigo

Indigo Aircraft Nordic AB

Indigo

Sweden

– –

P r o t i s t a I n t e r n a t i o n al A B

C r y f i el d L t d .

Volito

P ek o s o l I n d u s t r i A B

AB

Indigo

Indigo

Volito

AB

Indigo

Re n t al

Ä pple t 5 H B

Indigo

Volito Januari AB

V o l i t o A v i a t i o n Ma n age m e n t A b

v o l i t o v i se n t e n A B

AB

Indigo Skåne AB

U n i ve r sal

V o l i t o G i sela A B AB

A t la n t i c

I n d i g o G l o bal A B

Indigo Pacific AB

AB

V o l i t o De c e m be r 2 0 0 6 A B

F ö r val t n i n g

Aircraft

K u llage r t ek n i k E m i l c o A B

Aircraft

V o l i t o Feb r u a r i 2 0 1 1 A B Leisure

I t es c o A B

Ra n

VGS

Ltd

Vo l i to Av i at i o n J u ly 2 0 0 7 A B

I n t e r n a t i o n al

B o kks A B

I n d i g o Ove r seas A B

V o l i t o A n n - Ch r i s t i n A B

A B J o r d g u bbe n

I n d i g o F ö r val t n i n gsak t i eb o lag –

Volito –

Simcenter A/S –

I n d i g o A i r lease C o r p o r a t i o n

adDoc AB

KB

Ltd

( I r ela n d )

V G S B e r m u d a L eas i n g O n e L t d

AB

Volito

De c u m a A B

One

T r a n sp o r t A B M o ve r a

I n d i g o A i r c r a f t F i n la n d A B

I n d i g o E u r o pe A B

AB

Elram

H a n ga r b o lage t i B r o m m a A B

S c a n d i n av i a

Worldwide AB

Ca r o v i n A B

Altitud e

B F H a n ga r 5 A B

2011

Mal m ö I n d u s t r i f ö r n ö d e n he t e r A B

B i o B r i d ge A B

Indigo

AB

Holding

V G S I n ves t m e n t s T w o L t d

V o l i t o T w i l i gh t A B

Fl y g i n t r esse n t e r

I n n o va t i o n A B

Volito

V o l i t o B r as i l i e n A B

P o w e r F u t u r e a n d C o m m o d i t i es A B D r u va n

L eas i n g

V o l i t o A v i a t i o n B elle A B

V o l i t o N o ve m be r 2 0 0 6 A B –

Aircraft

Aircraft

V G S I n ves t m e n t s O n e L t d

V o l i t o A v i a t i o n Mala y s i a n L t d

AB

VGS

VGS

V G S A i r c r a f t L eas i n g T w o L t d

Aviation Au gust 2 0 07 AB

K u llage r

Volito

Fas t i ghe t s

H y d r atech AB


30 1 200

1 100

1 000

3

900

18

700

600

500

400

300

200

100

0

1 600

1 500

1 400

1 300

6

19

Volito AB reviderar sin struktur och affärsidé.

Airbus väljer CTT Systems AB för utveckling av avfuktningssystem till A380.

Volito Aviation AB förvärvar två flygplan.

Volito AB förvärvar 40 % av Nordkap Bank AG.

2003

Volito Innovation AB investerar i sju IT- och Life Science-projekt.

Volito Fastigheter AB investerar i ytterligare en fastighet på Skeppsbron.

Volito AB förvärvar BFSAA i sin helhet.

Volito Aviation AB förvärvar tre flygplan.

800

2002

MSEK

1 800

1 700


8

19 10

19 CTT Systems AB får stororder av Boeing och får sitt kommersiella genombrott.

Volito Fastigheter AB förvärvar Centralposthuset.

BFSAA breddar sitt tjänsteutbud genom förvärv av ett flertal verksamheter.

Volito Aviation AB förvärvar tio flygplan.

2005

BFSAA investerar i en FNPT II-simulator.

Jan Melgaard VD Volito Aviation AB

Volito Aviation AB förvärvar tre flygplan.

Volito Aviation AG grundas.

2004

Pelle Hammarström VD Volito Fastigheter AB Niclaus Hasler VD Nordkap Bank AG

31


”Som en stor familj” Jag funderar ibland över hur

affärsögonblick, men också om champagne när vi

livet allra mest. Som den där

alla på jorden och sedan flög en timme österut

de små, små detaljerna påverkar försommardagen för femtio år sedan när min fru valde att gå

in i min lilla bil, istället för i rivalens. Bara för att hon föredrog BMW före Mercedes. Även min väg

in i Volitogruppen tog sin början i ett ögonblicks-

beslut. Det var tidigt på åttiotalet. En ung Karl-Axel Granlund, knappt färdig med sina studier, sökte anställning hos oss på Independent Leasing i

Malmö. Min chef sade till mig: ”Kan du tänka dig

att ha honom här? Jag tycker han verkar lite blyg.” Jag var oförberedd på att få sista ordet men mina föraningar var goda så jag svarade ”Absolut”.

Vad jag inte visste då var att jag senare skulle

följa Karl-Axel till Nyckeln Flygleasing och vidare in i Volitogruppen. Det blev en fantastisk resa.

Jag skulle kunna berätta om hårt arbete, långa

kvällar, spännande resor och hundratals avgörande

32

lyckats bra, att vi firade millennieskiftet först av för att fira sist av alla, hur jag lärde känna Eric

Clapton på en trottoar i New York, och framför-

allt – alla dessa vänner. Öppenheten och vänskapen

är påtaglig. Jag har alltid känt mig välkommen, alltid gått till arbetet med glädje, alltid haft känslan av att komma till ett andra hem. På Volito är alla

delaktiga, man hjälper varandra och stöttar varandra. Man lyckas och misslyckas tillsammans, aldrig var

för sig. Det är en viktig nyckel till framgång. Jag är glad att jag fattade rätt beslut den där dagen och fick bli del av både ett stort företag och en stor familj. Det har jag aldrig, aldrig ångrat. Eivind Balcker

1991–2001, Indigo Aviation AB, Volito Rental AB, Volito Kapital AB (VD), Volito AB


33


Goda år (2006–2007)

”Bra spelare har tur” När fem år av det nya millenniet har passerat befinner sig Sverige, och stora delar av världen, i vad som kan betecknas som goda tider. SCB:s konjunkturindikator för 2006–2007 beskriver läget i ekonomin som bra och optimistiskt, såväl inom näringslivet som hos hushållen. Arbetsmarknaden är gynnsam, detaljhandeln når försäljningsrekord och priserna på bostäder stiger. På de stora företagen gör alltfler bedömningen att man troligen befinner sig på toppen av konjunkturen, en bedömning som ska visa sig riktig. I italienska Turin gör Sverige 2006 sitt bästa vinter-OS genom tiderna med fjorton medaljer och Anja Pärson
får bragdguld för sina prestationer. Motiveringen lyder ”Suverän triumf i maximalt pressat läge – Mästarklass!” På hemmaplan vinner den borgerliga alliansen riksdagsvalet och följande år avsäger sig Göran Persson sitt mångåriga partiledarskap för Socialdemokraterna. Moderaternas Fredrik Reinfeldt går vinnande ur statsministeromröstningen och inleder sin första period, vilken ska komma att handla såväl om ökad popularitet och minst ännu en valseger, som om stora utmaningar. Volitogruppen upplever under den här perioden riktigt goda år. Koncernen har nu en

34

A n n a A n d e r ss o n

Karsten Borgström

Stefan Ullner

tydlig och etablerad struktur med ett balanserat risktagande som fördelas på de tre benen Flyg, Fastigheter och Structured Finance.

Bent Elgaard

Björn Zander

Pat r ik M ö ller

Volito Fastigheters utveckling och expansion går hand i hand med hemstadens. Bygget av Citytunneln är sedan 2005 i full gång. Bolaget

Ronny Christiansen

L u c a s A n d e r ss o n

Carin Billsten

Hilary Madden


delsearbetet upptar stor del av verksamheten. Samtidigt får CTT en mängd beställningar från nya kunder som First Choice, TUI, TAP och MyTravel och har definitivt nått en etablerad position på marknaden. Volitogruppen väljer att öka sitt ägande i CTT och har vid slutet av 2007 drygt fjorton procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Volito Aviation fortsätter att gå från klarhet till klarhet, och ska även detta årtionde stå för den mest uppmärksammade affären i koncernen. Efter en omfattande due diligenceundersökning, kommer man under slutet av 2006 överens med den internationellt ledande investmentbanken Goldman Sachs om att bilda ett nytt gemensamt holdingbolag på Irland. Bolaget får namnet VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd (Volito Goldman Sachs). Företagens båda flygplansflottor slås ihop och placeras i det nya bolaget, som omedelbart investerar 393 miljoner dollar i 18 nya narrow body-flygplan. Parterna bildar också Volito Aviation Services AB (med irländskt dotterbolag) som ägs till 80 % av Volito Aviation och till 20 % av Goldman Sachs. Satsningarna ligger även fortsättningsvis i linje med Volito Aviations tidigare affärsmodell. Totalt sett förstärker transaktionen Volitokoncernens tillgångar med närmare 300 miljoner kronor. Än en gång, precis som i fallet med Indigo Aviation och GPA, har det stora kunnandet i Volitogruppens flygleasingverksam-

arbetar nu aktivt och strategiskt för att bygga upp ett bestånd som till sin position markerar den förskjutning av Malmös centrum som Citytunneln kommer att innebära. Samtidigt fortsätter Volito Fastigheter att utveckla samarbetet med Peab vilket framhävs när man tecknar avtal om förvärv av en fastighet i Klagshamn, med Peab som entreprenör. Förvärvet blir det första steget i en serie förvärv och projekt som ska innebära en allt tätare relation med Peab, och samtidigt en väsentlig expansion av Volito Fastigheters verksamhet. Under 2006 har bolaget en tillväxt på 36 % i justerat eget kapital. Den schweiziska banken Nordkap Bank som representerar affärsområdet Structured Finance, presterar högt över förväntan och håller på att utvecklas till en av Volitogruppens mest värdefulla tillgångar. Nordkap Bank ansvarar för ett flertal nya strukturerade affärer i egenskap av ”lead arranger”. Förtroendet för banken växer, den framtida lönsamhetspotentialen likaså och låneportföljen stiger med drygt 50 % till 418 miljoner schweiziska franc. Banken nyrekryterar och omorganiserar för att förstärka och bredda verksamhetens intäktskällor, bland annat genom rådgivning. CTT:s orderstock fortsätter att växa och Volitogruppens tro på det långsiktiga värdet i bolaget är oförändrad. Företagets Zonal Drying-system ska bli standard på Boeings 787:or och förbere-

Pia Anderhov Wallhoff

K a r l- A x e l G r a n l u n d

A n n - C h r i s t i n N i l ss o n

Johan Lundsgård

Gisela Boström

het lockat externa investerares intresse. Efter sammanslagningen fortsätter VGS att verka med stor framgång. Volitogruppen äger 25,5 % av det nya bolaget. Ansvaret för flygplansflottan, vilken nu uppgår till 50 plan, ligger kvar hos Volito Aviation Services. Sven ”Plex” Petersson antydde en gång i en intervju att Ingemar Stenmark haft tur i en tävling. Stenmark svarade: ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.” Så är det, bra spelare har tur, och det står oemotsagt att affären mellan Volito Aviation och Goldman Sachs bekräftar koncernens känsla för timing. Affären påbörjas och slutförs under 2006–2007. Under samma period är konjunkturläget till att börja med på topp, men de första orosmolnen börjar torna upp sig. Snart stiger oljepriset våldsamt, börsen mattas och prisstegringen på fastighetsmarknaden avtar. Kreditoro, eller kreditfrossa, drabbar den svenska finansmarknaden under slutet av 2007. Priset på risk skjuter i höjden och Sverige är på väg in i ännu en lågkonjunktur. Sammanslagningen mellan Volito Aviation och Goldman Sachs har inte bara gett ett positivt kassaflöde, den har också diversifierat risktagandet i bolagsgruppen ytterligare. Volito Aviation, och bolagets nye VD Siggi Kristinsson, har utmanande år framför sig men gruppen står i flera avseenden starkare än någonsin.

Jonas Edelswärd

C h r i s t er B ack s ta m

Eva Thordstein

L e n n a r t J ö n ss o n

35


36


Det ska va’ gôtt å leva Att göra en resa, sitta i solen, äta något gott, smaka ett vin, prova något nytt. Med livsglädje följer arbetsglädje. Att arbeta på Volito är att vara del av en stor gemenskap. Det är att utbilda, lära, förmedla, närvara och h jälpa. Men också att gemensamt njuta av livet, att ha roligt och umgås bland riktigt goda vänner. Sådana vänner som man behåller resten av livet.

37


38


”Ett handslag räcker” Koncernens största tillgång är,

Volitogruppen har lärt mig att det sagda, det agerade,

kapitalet. Så sade Karl-Axel

skrivna. Ett handslag räcker, har man tagit i hand

och har alltid varit, förtroendeGranlund till mig första gången

vi träffades. Det var i december

1997 när jag sökte en tjänst som bolagsjurist på Indigo Aviation. Lev upp till dina åtaganden, var

lyhörd, visa hänsyn, var så transparent som möjligt, våga medge dina fel och brister. Gång efter annan

har jag sett bevis på att dessa grundpelare bygger

långsiktiga och starka relationer – sådana som kan

utstå stora prövningar utan att raseras. Förtroendekapitalet syns inte i balansräkningen men är det

kapital som gör att man vill göra affärer med oss, som visar att vi är bra att ha att göra med och

som bland annat gör att våra viktigaste leverantörer – banker och finansiärer – ger oss förtroende

att hantera deras pengar. Som jurist är jag envis

anhängare av sentensen ”Verba Volant, Litera Scripta Manet”. Det sagda förgår, det skrivna består.

i själva verket har långt större betydelse än det

så står man för vad man lovat. Det kan vara nog

så skrämmande för en jurist inom en avtalsintensiv bransch som flygleasing. Ordet förtroendekapital,

i dess fulla innebörd, har genom åren blivit en intim

följeslagare och en levnadsregel också för mig personligen. Inom Volitogruppen syns förtroendekapi-

talet mellan bolag och omgivning, mellan arbetsgivare och anställda och mellan kollegor. Här vet alla att

det som tar tjugo år att bygga upp, det kan raseras

på tjugo sekunder. Jag är glad att jag fått vara, och fortfarande är, del av ett företag där det är själv-

klart att man hela tiden utbildar, lär, delar, närvarar och h jälper varandra. Det tar jag gärna i hand på. Sven Holmgren

Chefsjurist Volito Aviation 2001–2008, VD och koncernchef Volito AB 1998–2001, Bolagsjurist Indigo Aviation AB

39


900

600

800

20

700

400

300

200

100

0

40

19 22

19 49

23

Volito AB ökar sitt ägande i CTT Systems AB till 16,2 %.

CTT Systems AB får en order på 42 Zonal Drying-system av Air New Zealand.

Bfsaa sluter avtal med en agent som har exklusivitet på den kinesiska marknaden.

Volito Aviation Services AB certifieras av konsultfirman SH&E.

VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd föryngrar flygplansflottan.

Siggi Kristinsson VD Volito Aviation AB

2008

Volito Fastigheter AB förvärvar fem fastigheter.

Volito AB ökar sitt ägande i CTT Systems AB till 14,4 %.

VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd investerar i 18 nya flygplan.

Volito Aviation AB säljer majoriteten av sin flygplansflotta till VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd.

Volito Aviation AB etablerar dotterbolagen Volito Aviation Services AB med kontor i Malmö, Volito Aviation Services Ireland Ltd med kontor i Dublin och Volito Aviation Services Asia Pte Ltd med kontor i Singapore.

VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd etableras på Irland.

1 600

2007

Volito Fastigheter AB tecknar avtal om förvärv av en fastighet i Klagshamn med Peab som entreprenör.

Volito Aviation AB sluter avtal med investmentbolaget Goldman Sachs.

500

2006

MSEK

1 800

1 700

Johan Lundsgård VD Volito AB

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000


23 46

23

49

24

Juli 2011

Volitogruppen fyller 20 år.

Volito Automation AB förvärvar Hydratech AB.

Volito Fastigheter AB förvärvar sex fastigheter i centrala Malmö.

2011

Volito Fastigheter AB förvärvar en fastighet i centrala Malmö.

VGS Aircraft Holding (Ireland) Ltd förvärvar tre flygplan.

Volito Automation AB förvärvar Hydro Swede AB och påbörjar etablering av Hydraulic Supplier i Norden AB.

Volito Automation AB grundas.

2010

Volito Fastigheter AB engagerar sig i utvecklingen av orten Bara tillsammans med Peab.

Hydraulikföretaget HydX AB grundas.

Volito AB skapar ett nytt affärsområde – Volito Industri.

2009

Volito Fastigheter AB förvärvar två fastigheter i Malmö.

47 50

30

41


På väg mot tjugo ( 20 0 8–2011)

”Hundra miljoner kronor per år” I januari 2009 svär Barack Hussein Obama presidenteden i Washington DC. Bushadministrationen har efter åtta år nått vägs ände och USA har för första gången en afroamerikansk president i Ovala rummet. Presidentvalet har mer än någonsin handlat om förhoppningar på förändring. Det långa kriget mot terrorismen har avmattat såväl befolkning som ekonomi och i USA liksom i övriga världen är förväntningarna på tronskiftet stora. Barack Obama får ingen smekmånad. När han tillträder som den fyrtiofjärde presidenten i ordningen härjar en djup finanskris världen över – och krisens epicentrum finns i USA. Ett flertal institut har haft en alltför optimistisk utlåningspolicy rörande subprimelån, det vill säga bostadslån med lägre krav på säkerhet, som har erbjudits till människor med sämre återbetalningsförmåga. Utlåningen är del av en serie beslut fattade av olika myndigheter med syfte att stimulera den amerikanska bostadsmarknaden. När bubblan spricker utlöses en kedjereaktion över hela världen och hundratals banker och finansinstitut går omkull. Flertalet företag står inför en oerhört tung period och krisen ska komma att bli ett test av Volitogruppens styrka, stabilitet och förmåga till riskspridning.

42

Carl Brodelius

C h r i s t e l N i l ss o n

E l i s a b e t h O l ss o n

Emm a S p e t z

Skenande oljepriser tvingar världens flygbolag på knä och 2009 blir det mest utmanande året för flygsektorn sedan Volito grundades. Året före avyttrar VGS åtta plan, bland annat i syfte att minska exponeringen mot några av leasetagarna och minska risken i bolagets flygplansportfölj, vilket ska visa sig klokt. Förutsättningarna beaktade är rörelseresultatet dessa år trots allt gott och verksamheten välmående. Mot slutet av 2010 blir det återigen lättare att finansiera flygplansaffärer och Volito och VGS kan fortsätta sin expansion. CTT når allt större försäljningsframgångar och förvärvar ett bolag som tillverkar elektroniksystem. Volito ökar ännu en gång sin ägarandel, nu till drygt 16 % av bolaget. Framgångarna grusas av svårigheterna i flygindustrin och av att Boeings 787-leveranser försenas. Flygplanen ska bära på CTT:s Zonal Drying-system. Mot slutet av 2010 är resultaträkningen negativ men Volitogruppen betonar övertygelsen att CTT ska bli en mycket lönsam investering. De bistra tiderna når låntagarna i Nordkap Bank och banken tvingas till defensiva åtgärder. Istället för rådgivning i nya affärer läggs större delen av tiden på att hjälpa låntagare igenom krisen. Banken fattar det långsiktiga beslutet att försöka rädda problemkrediter hellre än att acceptera

Ingela Weimann

P e t e r O l ss o n

förluster. Arbetet är mödosamt men framgångsrikt och man lyckas efterhand öka antalet kunder som återhämtar sig väl. Så småningom förbättras kreditmarknaden och mot slutet av 2010 kan banken börja blicka framåt mot nya affärer. Volito Fastigheter visar bra resultat under krisåren och 2008 blir ett rekordår. Fastighets-

värdena sjunker tillfälligt men hyresmarknaden i regionen är stark. Det är svårt att hitta nya objekt men bolaget ägnar tiden åt att effektivi-

P e l l e H a mm a r s t r ö m

Thomas Ridell

Ulrika Fristedt

V i c t o r P e r ss o n


Dervla Hogan

Lorraine Carew

Órla Kearney

Pat r i ck K enn y

0 • 1 991 – 2

1

1

S

1

1

S

AR

Co r m ac G a lv i n

YE

När Volito Automation är en etablerad spelare finns tankar om vidare expansion i Norden. I de nya bolagen läggs stor vikt vid entreprenörsanda och nyckelpersoner ges möjlighet att ta plats som delägare. Volitogruppen närmar sig sitt tjugoårsjubileum och koncernen har gått från att vara en aktör inom flygleasing till att bli en koncern med fyra starka affärsområden: Flyg, Fastigheter, Structured Finance och Industri. Gruppens viktigaste nyckeltal, justerat eget kapital, har

med undantag av en tillfällig dipp 2008 rört sig stadigt uppåt, från noll kronor i december 1991 till uppskattningsvis två miljarder kronor 2011. Det ger en genomsnittlig ökning på hundra miljoner kronor per år.

AR

Cl air e M c Walt er

Johan Lundsgård har den erfarenhet som krävs. Beslut fattas om att investera i mogen industri med stabil och långsiktig tillväxt. Första steget blir HydX, ett nybildat företag som för samman en grupp av experter med omfattande kompetens inom olika hydraulikapplikationer och oljesmörjningssystem. Under 2010 och 2011 fortsätter expansionen med Hydro Swede, Hydraulic Supplier och Hydratech. Samtliga bolag är närbesläktade och organiseras i Volito Automation. Signalerna från de första etableringarna är positiva och målet sätts till en snar omsättningstakt om cirka 200 miljoner per år.

YE

sera den egna organisationen, och framförallt åt att utveckla samarbetet med Peab. De båda företagen engagerar sig bland annat i utvecklingen av den lilla orten Bara, strax utanför Malmö. Peab investerar i en total förändring av Baras stadskärna och planerar nybyggnation av ett stort antal bostäder, gemensamma inrättningar, vård, omsorg och bibliotek. Volito Fastigheter har aktiv del i förändringen och ska framöver agera såväl delägare som förvaltare till delar av nybyggnationen. Volito ser goda affärsmöjligheter i Baras expansion och utvecklingsprojektet kan ses som ett typexempel på hur gruppen avser att utvidga sitt samarbete med Peab. Västra Hamnen har nu vuxit ihop med Dockan, Universitetsholmen och Skeppsbron. I december 2010 invigs Citytunneln och planerna för de oexploaterade ytorna, bland annat den så kallade Nyhamnen bakom Centralstationen, blir tydligare. Vid årsskiftet 2010/2011 gör Volito Fastigheter två fastighetsaffärer varav den ena är bolagets enskilt största genom tiderna. I dessa affärer finns bland annat flera fastigheter längs Malmös mest centrala stråk och viktiga objekt i Nyhamnen. När finanskrisen blir ett faktum har Volitogruppen sedan en tid övervägt att starta ett nytt affärsområde med koppling till industri. Kompetensen för en sådan förändring saknas inom gruppen och i slutet av 2008 anställs Johan Lundsgård som ny VD och koncernchef. Tiden är återigen lämplig för satsningar och

0 • 1 991 – 2

Framgångarna beror inte främst på näsa för affärer eller målmedvetenhet. Det som gör att Volitogruppen står stark efter alla år av hög- och lågkonjunkturer är en ömt vårdad filosofi som förenar opportunism, affärsmannaskap, långsiktighet, etik, förankring, transparens, hänsyn, värme och till och med livsglädje. Koncernens grundare och styrelseordförande Karl-Axel Granlund brukar säga: ”Vår största tillgång är, och har alltid varit, förtroendekapitalet”. Lika ofta betonar han: ”Det ska va gôtt å leva”. Där någonstans, i det klarsynt enkla och i det djupt mänskliga, finns hjärtat i Volitogruppens framgångar.

Ed Coughlan

J e ss i c a J o h a n ss o n

Ulf Liljenberg

E u g e n e O´R e i l ly

43


”En sällsynt trivsel” Galerie Leger grundades av vår far 1959 och är idag Sveriges äldsta galleri. På fars tid hängde företrädesvis internationella klassiker i lokalerna, som Chagall och Miró. Idag kretsar verksamheten kring exklusiva samarbeten med ett trettiotal samtida konstnärer. Flera av dem syns på Volitogruppens kontor. Vi känner både Volito och Karl-Axel Granlund sedan barnsben och vår relation har lika många trådar som väven i en duk. Bland annat är vi partners i gallerirörelsen, men framförallt är vi goda vänner. Vi har ofta anledning att besöka Volitogruppens kontor. Oavsett om vi är där för att ge goda råd om konst eller för att gå på julfest så slår det oss alltid att hela företaget utstrålar en sällsynt trivsel. Man blir alltid vänligt och h järtligt bemött och

44

det känns att här mår man bra och månar om varandra. Det är tydligt att det i Volitoandan ingår att erbjuda de anställda en bra och inspirerande arbetsmiljö. Det stora, och ovanligt engagerade, konstintresset visar på ett företag som värnar det humanistiska och det genuint mänskliga. Konsten förenar, vare sig man tycker att den är vacker eller ful. Den förgyller vardagen, bjuder besökare på upplevelser, sätter igång tankar och startar samtal. Kärleken till konst är en naturlig del av Volito och sträcker sig tillbaka till Karl-Axel Granlunds konstsamlande farbröder. Men den sträcker sig också framåt, det ser vi hos anställda som börjat besöka vårt galleri. På Volito hänger konsten inte för syns skull. Den hänger där för att livet blir roligare då. Yan Leger och Claus Leger Galerie Leger AB


45


”Har man tagit i hand så står man för vad man lovat”


”Bra jobbat, alla!” Vi startade Indigo Aviation, gruppens första bolag, i en orolig tid och många vill veta hur vi vågade. Det är relativt enkelt. Relationerna till kunder och partners var så goda att vi kunde tro på affären. Förtroendekapital är och har alltid varit vår viktigaste tillgång. Genom att fullfölja våra åtaganden har vi fått ett renommé som bland annat gör att banker och finansiärer vågar anförtro oss med sina tillgångar. Samtidigt följde vi övertygelsen om det anticykliska, att investera när priset på risk är högt och sälja när priset på risk är lågt – det är en vinnande affärsmodell. Min övertygelse är att Volitogruppens framtid finns i dess historia. Vår specialitet ska även framöver vara att hantera stora, komplicerade transaktioner och risker. Vi ska lyckas genom att förvalta de kärnvärden som g jort att vi fortfarande står starka i ett allt intensivare affärsklimat. Genom åren har jag haft förmånen att få omge mig med fantastiska 48

människor, både inom organisationen och i dess närhet. Människor som format en arbetsplats där det går att prestera och där det är roligt att vara. Det har alltid varit min avsikt att den dagliga verksamheten ska fungera utan min närvaro och Volitogruppen är genomgående ett lagbygge med rätt spelare på varje position. Gruppens framtid vilar tryggt i mina kollegors händer och nu när vi blickar mot nya utmaningar vill jag tacka alla medarbetare, partners och kunder för att ni har g jort det här möjligt. Bra jobbat, alla! Framför oss väntar inte bara många goda affärer utan också tusentals nya upplevelser, vänskaper och skratt. Att njuta av livet är inte bara en krydda i affärslivet, det är också en förutsättning för att lyckas. Så har vi alltid resonerat på Volito och det ska vi fortsätta med. Jag lovar.”

Karl-Axel Granlund

Grundare och styrelseordförande Volito AB


49


Max Book

50


Sedan 1995 pryds omslagen till Volitogruppens årsredovisningar, med något undantag, av samtida konstverk. Det är ingen slump. Konsten har med åren blivit en betydelsefull del av Volitos själ, bland annat som ett sätt att erbjuda medarbetarna en inspirerande arbetsmiljö och bjuda besökare ett färgrikt och mustigt intryck. Även relationen till upphovsmännen har ett värde. Att få lyssna

Ulf Trotzig

och diskutera ger ytterligare en dimension till allt som pryder väggarna. Likaså glädjen i att få gynna och stödja konstnärer man uppskattar och tror på. Omgiven av konst, är det svårt för h järnan att sitta still och livet blir lite skönare. Konsten ger något att prata om, något att lära av och bjuder betraktaren på en mängd nya upptäckter varje dag.

Bertil Pettersson

Peter Hahne

51


Kerstin Winberg

52

K G Nilsson

Helmtrud Nystrรถm


Anders Ă–sterlin

Anders Andersson

Emanuel Bernstone

53


Martin Wickstrรถm

54

Anita Nilsson Billgren

Bjรถrn Wessman


Ola Billgren

John Stockwell

Curt Hillfon

55


Volito AB är ett investmentbolag som är aktivt inom Flyg, Fastigheter, Industri och Structured Finance. Bolaget skapar värde genom ett långsiktigt och aktivt ägande baserat på genuin kompetens inom sina verksamhetsområden. Värdetillväxten skapas dels genom löpande resultat, dels genom värdeökning i bolagets investeringar.

j u b i l e u msb o k e n ä r f r a m t a g e n t i l l s a mm a n s m e d m a t s p a m p ( g r a f i s k f o r m ) o c h j o h a n b j ö r k l u n d ( t e x t ) . R e d a k t i o n s v e n h o l m g r e n o c h c a m i l l a l i n d e f o t o c h r i s t e r J ä r e s l ät t, M at s pa m p, s t e fa n w u l f f, istockphoto och volito ab tryck tryckfolket


Jubileumsbok Volito 20 År  

Jubileumsbok Volito 20 År

Jubileumsbok Volito 20 År  

Jubileumsbok Volito 20 År

Advertisement