Page 1

‫دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‪ ‬حسینی‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ | ‬مدیریت‪ ‬محتوا‪ | ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ | ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مولتی‪ ‬مدیا‪ | ‬تبلیغات‪ ‬اینترنتی‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‬

‫بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ ‬برای‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪) ‬سئو(‬

‫‪dhgt251657728fIsButton1fPseudoInline0fLayoutInCell1‬‬ ‫‪.‬سایتی‪ ‬که‪ ‬رتبه‪ ‬خوبی‪ ‬نداشته‪ ‬باشد‪ ‬بودن‪ ‬و‪ ‬نبودنش‪ ‬تفاوتی‪ ‬ندارد‬ ‫بهینهسسسسازی‪ ‬سسسسایت‪ ‬در‪ ‬موتسسسور‪ ‬جسسسستجو‪) ‬بسسسه‪ ‬انگلیسسسسی ‪ Search   Engine :‬‬ ‫)‪ ( Optimization (SEO‬که‪  ‬در‪  ‬فارسی‪ ‬به‪  ‬آن‪  ‬سئو‪  ‬گفته‪  ‬میشود‪  ‬عملیاتی‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬برای‪ ‬بهبود‪ ‬وضعیت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬‬ ‫در‪ ‬صفحه‪ ‬نتایج‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬انجام‪ ‬میشود‪ ‬و‪ ‬سایتها‪  ‬بازدید‪ ‬کننده‪ ‬بیشتری‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬موتورهسای‪ ‬جسستجو‪ ‬بسه‪ ‬‬ ‫دست‪ ‬میآورند‪ ،‬یکی‪ ‬از‪ ‬روشهای‪ ‬اصلی‪ ‬بازاریابی‪ ‬اینترنتی‪ ‬میباشسد‪ .‬سسئو‪ ‬یسا‪ ‬همسان‪ ‬بهینسه‪ ‬سسازی‪ ‬وب‪ ‬سسایت‪ ‬بسرای‪ ‬‬ ‫وبمسترها‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬عوامل‪ ‬مهم‪ ‬و‪ ‬حیاتی‪ ‬بدست‪ ‬آوردن‪ ‬کاربران‪ ‬جدید‪ ‬از‪ ‬موتورهسای‪ ‬جسستجو‪ ‬و‪ ‬بسه‪ ‬خصسوص‪ ‬گوگسل‪ ‬‬ ‫است‪ .‬‬ ‫عمده‪ ‬بازدید‪ ‬کنندگان‪ ‬سایت‪ ‬توسط‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬هدایت‪ ‬میشوند‪ ‬بنابراین‪ ‬نمیتوان‪ ‬نسبت‪ ‬به‪ ‬آنها‪ ‬بیتوجه‪ ‬بود‪  .‬‬ ‫زمانی‪ ‬که‪ ‬یک‪ ‬سایت‪ ‬به‪ ‬اصطلح‪ ‬آنلین‪ ‬میشود‪ ‬با‪ ‬گذشت‪ ‬زمان‪ ‬خزندهها‪ ‬یا‪ ‬روباتهای‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجوگر‪ ‬از‪ ‬سسایت‪ ‬بازدیسد‪ ‬‬ ‫کرده‪ ‬و‪ ‬اطلعات‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬استخراج‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬بانک‪ ‬اطلعاتی‪ ‬خود‪ ‬ثبت‪ ‬میکنند‪.‬‬ ‫موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬بر‪ ‬اساس‪ ‬اطلعات‪ ‬متفاوت‪ ‬و‪ ‬الگوریتمهای‪ ‬خاص‪ ‬خود‪ ‬امتیازی‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬هر‪ ‬یک‪ ‬از‪ ‬صسفحات‪ ‬سسایت‪ ‬نسسبت‪ ‬‬ ‫به‪ ‬یک‪ ‬کلمه‪ ‬کلیسدی‪ ‬میدهنسد‪ ‬زمسانی‪ ‬کسه‪ ‬کساربری‪ ‬خسدمات‪ ،‬کسال‪ ‬یسا‪ ‬موضسوع‪ ‬خاصسی‪ ‬را‪ ‬جسستجو‪ ‬میکنسد‪ ‬بسا‪ ‬مراجعسه‪ ‬بسه‪ ‬بانسک ‪ ‬‬ ‫اطلعاتی‪ ‬خود‪ ‬لیستی‪ ‬از‪ ‬سایتهای‪ ‬مرتبط‪ ‬را‪ ‬جمع‪ ‬آوری‪ ‬و‪ ‬بر‪ ‬اساس‪ ‬امتیاز‪ ‬آنها‪ ‬را‪ ‬مرتب‪ ‬کسرده‪ ‬و‪ ‬بسه‪ ‬کساربر‪ ‬نمسایش‪ ‬میدهسد‪ .‬‬ ‫اکثر‪ ‬کاربران‪ ‬فقط‪ ‬به‪ ‬صسفحه‪ ‬اول‪ ‬لیسست‪ ‬تسوجه‪ ‬میکننسد‪ ‬معمسول ً‪ ‬نستیجه‪ ‬در‪ ‬همسان‪ ‬صسفحه‪ ‬اول‪ ‬یسا‪ ‬دوم‪ ‬اسست‪ ‬و‪ ‬ایسن‪ ‬اهمیست ‪ ‬‬ ‫معرفی‪ ‬و‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬را‪ ‬نشان‪ ‬میدهد‪ .‬‬ ‫به‪ ‬مجموعه‪ ‬فعالیتهای‪ ‬تخصصی‪ ‬که‪ ‬بر‪ ‬روی‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬صورت‪ ‬میگیرد‪ ‬تا‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬نتایسج‪ ‬جسستجو‪ ‬در‪ ‬رتبههسای‪ ‬بسالتری‪ ‬‬ ‫قرار‪ ‬گیرد‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬یا‪ ‬به‪ ‬اصطلح‪ ‬سئو‪ SEO ‬که‪ ‬مخفف‪ Search Engine Optimization ‬میگویند‪ .‬اطلعات‪ ‬‬ ‫بیشتر‪ ‬درباره‪ ‬سئو‪ ‬و‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪.‬‬ ‫‪ ‬اووف‪ ،‬از‪ ‬این‪ ‬حرفا‪ ‬زیاد‪ ‬شنیدم‪ ‬خیلیا‪ ‬ادعاشو‪ ‬دارن‪ ‬اما‪ ‬کاری‪ ‬از‪ ‬پیش‪ ‬نمیره‪ .‬چه‪ ‬جوری‪ ‬کارتون‪ ‬رو‪  ‬تضمین‬ ‫میکنین؟‬ ‫ببینید‪ ‬دوست‪ ‬عزیز‪ ،‬هر‪ ‬کدوم‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬خدمات‪ ‬که‪ ‬برای‪ ‬سئو‪ ‬انجام‪ ‬میشن‪ ‬هسدف‪ ‬خاصسی‪ ‬دارن‪ ‬و‪ ‬نستیجه‪ ‬متفساوتی‪ ‬رو‪ ‬‬ ‫میدن‪ .‬براساس‪ ‬نوع‪ ‬سرویسی‪ ‬که‪ ‬انتخاب‪ ‬میکنید‪ ،‬نتیجهی‪ ‬احتمالی‪ ‬رو‪ ‬بهتون‪ ‬میگیم‪ ‬و‪ ‬توی‪ ‬قسرارداد‪ ‬هسم‪ ‬مشسخص‪ ‬‬ ‫میکنیم‪ .‬اما‪ ‬گذشته‪ ‬از‪ ‬اینا‪ ‬یه‪ ‬گزارش‪ ‬قبل‪ ‬از‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬براساس‪ ‬رتبه‪ ‬الکسا‪ ‬و‪ ‬گوگل‪ ‬آنالیزر‪ ‬بهتسون‪ ‬میسدیم‪ ‬و‪ ‬یسه‪ ‬‬ ‫گزارش‪ ‬هم‪ ‬بعد‪ ‬از‪ ‬پایاین‪ ‬کار‪ .‬اما‪ ‬نتیجه‪ ‬نهایی‪ ‬با‪ ‬توجه‪ ‬به‪ ‬اینکه‪ ‬معمول‪ ‬ربات‪ ‬موتورای‪ ‬جستجو‪ ‬مثسل‪ ‬گوگسل‪ 45 ‬روزی‪  ‬طول‪ ‬‬ ‫میکشن‪ ‬تا‪ ‬از‪ ‬سایتتون‪ ‬بازدید‪ ‬کنن‪ ‬نتیجه‪ ‬نهایی‪ ‬معمول‪ ‬بعد‪ ‬از‪ 45 ‬روز‪ ‬مشخص‪ ‬میشه‪ ‬و‪ ‬اگر‪ ‬نتیجه‪ 45 ‬روزه‪ ‬شما‪ ‬اونی‪ ‬نباشه‪ ‬‬ ‫که‪ ‬ما‪ ‬پیش‪ ‬بینی‪ ‬کردیم‪ ‬هزینهای‪ ‬که‪ ‬شده‪ ‬رو‪ ‬تقدیمتون‪ ‬میکنیم‪ .‬تضمین‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬بیشتر؟‬ ‫تعرفه‪ ‬معرفی‪ ‬و‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‬ ‫‪ ‬‬

‫سطح‪1 ‬‬

‫سطح‪2 ‬‬

‫سطح‪3 ‬‬

‫سطح‪4 ‬‬

‫سطح‪5 ‬‬

‫سطح‪6 ‬‬

‫سطح‪7 ‬‬

‫معرفی‪ ‬به‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫ارائه‪ ‬ابزار‪ ‬وبمسترینگ‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫بهینه‪ ‬سازی‪ ‬صفحات‪ ‬سایت‬

‫­‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫ثبت‪ ‬در‪ ‬دایرکتوریها‬

‫­‬

‫­‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫ثبت‪ ‬در‪ ‬سایتها‪ ‬و‪ ‬وبلگها‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫‪URL: http://www.VOLGHAN.net |Email: VOLGHAN@Gmail.Com | Cellphone: +98919 808 6146‬‬

‫‪1‬‬


‫ثبت‪ ‬در‪ ‬نیازمندیها‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫ثبت‪ ‬در‪ ‬فرومها‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫دارد‬

‫دارد‬

‫ثبت‪ ‬در‪ ‬شبکهها‪ ‬اجتماعی‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫­‬

‫دارد‬

‫معرفی‪ ‬به‪ ‬موتورهسای‪ ‬جسستجو‪ :‬ارائه‪ ‬نشسانی‪ ‬سسایت‪ ‬بسه‪ ‬موتورهسای‪ ‬جسستجو‪ ‬و‪FFA ‬هسا‪ ‬علوه‪ ‬بسر‪ ‬ثبست‪ ‬اکسثر‪ ‬‬ ‫صفحات‪ ‬سایت‪ ‬میتوانسد‪ ‬زمسان‪ ‬ثبست‪ ‬آن‪ ‬را‪ ‬بسه‪ ‬یسک‪ ‬یسا‪ ‬دو‪ ‬هفتسه‪ ‬کساهش‪ ‬دهسد‪ .‬در‪ ‬ایسن‪ ‬سسرویس‪ ‬تلش‪ ‬میشسود‪ ‬تسا‪ ‬موتورهسای ‪ ‬‬ ‫جستجوگر‪ ‬کلیه‪ ‬صفحات‪ ‬سایتهای‪ ‬موضوع‪ ‬قرارداد‪ ‬را‪ ‬حداقل‪ ‬یکبار‪ ‬در‪ ‬ماه‪ ‬و‪ ‬صسفحات‪ ‬مهسم‪ ‬آنهسا‪ ‬را‪ ‬حسداقل‪ ‬یکبسار‪ ‬در‪ ‬هفتسه‪ ‬‬ ‫بخوانند‪.‬‬

‫‪ ‬ارائه‪ ‬ابزار‪ ‬وبمسترینگ‪ :‬ارائه‪ ‬ابزار‪ ‬و‪ ‬ویجت‪ ‬های‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬مدیران‪ ‬سایت‪ ‬جهت‪ ‬آمارگیری‪ ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬بهتر‬ ‫‪.‬روباتها‬

‫‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬صفحات‪ :‬امتیاز‪ ‬یا‪ ‬رنکینگ‪ ‬هر‪ ‬صفحه‪ ‬نشان‪ ‬دهنده‪ ‬میزان‪ ‬ارتباط‪ ‬محتوای‪ ‬آن‪ ‬با‪ ‬یک‪ ‬کلمه‪ ‬کلیدی‬ ‫‪ ‬مشخص‪ ‬است‪ .‬سازگار‪ ‬ساختن‪ ‬ساختار‪ ‬و‪ ‬محتوای‪ ‬سایت‪ ‬با‪ ‬الگوریتم‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬برای‪ ‬دستیابی‪ ‬به‪ ‬امتیاز‪ ‬بالتر‪ ‬از‬ ‫‪ ‬جمله‪ ‬اهداف‪ ‬این‪ ‬فاز‪ ‬است‪ .‬متناسب‪ ‬با‪ ‬کلمات‪ ‬انتخابی‪ ,‬کدها‪ ‬و‪ ‬محتوای‪ ‬صفحات‪ ‬سایت‪ ‬اصلح‪ , ‬حذف‪ ‬و‪ ‬اضافه‪ ‬میگردد‪.‬‬ ‫‪ ‬تغییرات‪ ‬به‪ ‬وجود‪ ‬آمده‪ ‬با‪ ‬هماهنگی‪ ‬کارفرما‪ ‬بوده‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬ظاهر‪ ‬گرافیکی‪ ‬و‪ ‬کارکرد‪ ‬سایت‪ ‬هیچ‪ ‬اختللی‪ ‬به‪ ‬وجود‪ ‬نمیآید‪ .‬البته‬ ‫‪ ‬مراحل‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬صفحات‪ ‬بسیار‪ ‬فراتر‪ ‬از‪ ‬موارد‪ ‬ذکر‪ ‬شده‪ ‬میباشد‪ ‬و‪ ‬خود‪ ‬شامل‪ ‬چندین‪ ‬فاز‪ ‬مختلف‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬در‪ ‬این‬ ‫‪.‬بحث‪ ‬نمیگنجد‬

‫‪ ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬در‪ ‬دایرکتوریها‪ :‬اصول ً‪ ‬دایرکتوریها‪ ‬سایتهایی‪ ‬هستند‪ ‬که‪ ‬مجموعهای‪ ‬از‪ ‬لینکهای‪ ‬سایتهای‪ ‬مختلف‪ ‬را‬ ‫‪ ‬با‪ ‬عناوین‪ ‬گوناگون‪ ‬و‪ ‬محتویات‪ ‬مختلف‪ ‬را‪ ‬در‪ ‬مجموعههایی‪ ‬مجزا‪ ‬برای‪ ‬سهولت‪ ‬دسترسی‪ ‬کاربران‪ ‬به‪ ‬انواع‪ ‬سایتها‪ ‬دسته‬ ‫‪ ‬بندی‪ ‬میکنند‪ .‬بعد‪ ‬از‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ،‬لینکستانها‪ ‬و‪ ‬دایرکتوریها‪ ‬هستند‪ ‬که‪ ‬بیشترین‪ ‬تعداد‪ ‬بازدید‪ ‬کننده‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬سایت‬ ‫‪ ‬هدایت‪ ‬میکنند‪ .‬ثبت‪ ‬نشانی‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬شاخه‪ ‬موضوعی‪ ‬مناسب‪ ‬باعث‪ ‬افزایش‪ ‬بازدید‪ ‬کنکننده‪ ‬میشود‪ .‬اطلعات‪ ‬بیشتر‬ ‫‪ . ‬درباره‪ ‬دایرکتوری‪ ‬‬

‫‪ ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬در‪ ‬سایتها‪ ‬و‪ ‬وبلگها‪ :‬یکی‪ ‬از‪ ‬معیارهای‪ ‬مهم‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجوی‪ ‬بزرگ‪ ‬میزان‪ ‬لینکهایی‪ ‬است‪ ‬که‬ ‫‪ ‬به‪ ‬یک‪ ‬سایت‪ ‬از‪ ‬طرف‪ ‬سایتهای‪ ‬مشابه‪ ‬داده‪ ‬شده‪ ‬باشد‪ ‬که‪ ‬به‪ ‬آن‪ ‬اصطلحا ً‪ ‬محبوبیت‪ ‬لینک‪ ‬گفته‪ ‬میشود‪ .‬بنا‪ ‬بر‪ ‬این‪ ‬با‬ ‫‪.‬افزایش‪ ‬لینک‪ ‬میتوان‪ ‬رتبه‪ ‬سایت‪ ‬را‪ ‬نیز‪ ‬افزایش‪ ‬داد‪ .‬اطلعات‪ ‬بیشتر‪ ‬درباره‪ ‬وبلگها‪ .‬فروش‪ ‬فهرست‪ ‬وبلگها‬

‫‪ ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬در‪ ‬نیازمندیها‪ :‬اغلب‪ ‬سایتهای‪ ‬نیازمندی‪ ‬محتوای‪ ‬زیادی‪ ‬را‪ ‬در‪ ‬خود‪ ‬گنجاندهاند‪ ‬به‪ ‬همین‪ ‬سبب‪ ‬از‬ ‫‪ ‬امتیاز‪ ‬زیادی‪ ‬نیز‪ ‬در‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬برخوردارند‪ ‬بنابراین‪ ‬ثبت‪ ‬در‪ ‬نیازمندیها‪ ‬سبب‪ ‬نمایش‪ ‬آنها‪ ‬در‪ ‬صفحات‪ ‬اول‪ ‬و‪ ‬دوم‬ ‫لیست‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬میشود‪ .‬فروش‪ ‬لیست‪ ‬نیازمندیهای‪ ‬اینترنتی‬

‫خنگاه‪ ‬به‪ ‬برنامههای‪ ‬مبتنی‪ ‬بر‪ ‬وب‪ ‬گفته‪ :(forum ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬در‪ ‬فرومها‪ :‬تالر‪ ‬گفتگو‪ ،‬فروم‪) ‬به‪ ‬انگلیسی‬ ‫س‪َ  ‬‬ ‫‪ ‬یا ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬میشود‪ ‬که‪ ‬برای‪ ‬نگهداری‪ ‬بحثها‪ ‬و‪ ‬نوشتههای‪ ‬کاربرهای‪ ‬یک‪ ‬وبگاه‪ ‬به‪ ‬کار‪ ‬میروند‪ .‬در‪ ‬تالر‪ ‬گفتگو‪ ‬معمول‪ ‬افراد‪ ‬سوالت‪ ‬خود‬ ‫‪ ‬را‪ ‬مطرح‪ ‬می‪ ‬کنند‪ ‬و‪ ‬سایر‪ ‬کاربران‪ ‬به‪ ‬این‪ ‬سوالت‪ ‬پاسخ‪ ‬می‪ ‬دهند‪ .‬فرومها‪ ‬به‪ ‬واسطه‪ ‬بحثها‪ ‬و‪ ‬تبادل‪ ‬نظرهای‪ ‬انجام‪ ‬شده‬ ‫‪ ‬معمول ً‪ ‬کاربران‪ ‬بسیاری‪ ‬دارند‪ ‬که‪ ‬با‪ ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬آنها‪ ‬میتوان‪ ‬از‪ ‬پتانسیل‪ ‬آنها‪ ‬نیز‪ ‬بهره‪ ‬برد‪ .‬فروش‪ ‬فهرست‪ ‬انجمنها‬ ‫‪ ‬‬ ‫فرومها‬ ‫‪) ( ‬‬


‫دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‪ ‬حسینی‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ | ‬مدیریت‪ ‬محتوا‪ | ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ | ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مولتی‪ ‬مدیا‪ | ‬تبلیغات‪ ‬اینترنتی‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‬

‫‪ ‬ثبت‪ ‬لینک‪ ‬در‪ ‬شبکههای‪ ‬اجتماعی‪ :‬افزایش‪ ‬حضور‪ ‬شبکههای‪ ‬اجتماعی‪ ‬در‪ ‬گوشیهای‪ ‬موبایل‪ ،‬رشد‪ ‬استفاده‬ ‫‪ ‬از‪ ‬دادههای‪ ‬اینترنتی‪ ‬و‪ ‬استقبال‪ ‬فزاینده‪ ‬از‪ ‬آگهیهای‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬از‪ ‬سوی‪ ‬کاربران‪ ،‬تمایل‪ ‬شرکتهای‪ ‬تجاری‪ ‬را‪ ‬برای‪ ‬تبلیغات‪ ‬در‬ ‫‪ ‬های‪ ‬شبکههای‪ ‬اجتماعی‪ ‬روش‪ ‬دیگری‪ ‬برای‪ ‬بال‪ ‬بردن‪ ‬میزان‪ ‬بازدید ‪ bookmark‬این‪ ‬شبکهها‪ ‬توسعه‪ ‬داده‪ ‬است‪ .‬استفاده‪ ‬از‬ ‫‪.‬از‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬است‪ .‬اطلعات‪ ‬بیشتر‪ ‬درباره‪ ‬شبکههای‪ ‬اجتماعی‬

‫‪URL: http://www.VOLGHAN.net |Email: VOLGHAN@Gmail.Com | Cellphone: +98919 808 6146‬‬

‫‪3‬‬

seo  

‫داردداردداردداردداردداردداردارائهابزاروبمسترینگ‬ ‫داردداردداردداردداردداردداردمعرفیبهموتورهایجستجو‬ ‫تعرفهمعرفیوبهینهسازیوبسایتدرموتورهایجس...