Page 1

‫دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‪ ‬حسینی‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ | ‬مدیریت‪ ‬محتوا‪ | ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ | ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مولتی‪ ‬مدیا‪ | ‬تبلیغات‪ ‬اینترنتی‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‬

‫روشهای‪ ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‪ ‬و‪ ‬هدفمند‬

‫‪dhgt251657216fIsButton1fPseudoInline0fLayoutInCell1‬‬ ‫‪ ‬انتخاب‪ ‬روش‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬مناسب‪ ‬که‪ ‬با‪ ‬صرف‪ ‬پایینترین‪ ‬هزینه‪ ،‬بهترین‪ ‬نتیجه‪ ‬را‪ ‬بدهد‪ ‬بسیار‪ ‬اهمیت‪ ‬دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬روشهای‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬در‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬با‪ ‬توجه‪ ‬به‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬تکنولوژیهای‪ ‬روز‪ ‬دنیا‪ ‬هزینه‪ ‬بسیار‪ ‬پایینتری‬ ‫‪. ‬را‪ ‬متوجه‪ ‬تبلیغ‪ ‬دهندگان‪ ‬میکند‬ ‫‪ ‬بازاريابی‪ ‬هدفمند‪ ‬از‪ ‬رويكردهاي‪ ‬دنيای‪ ‬بازاريابی‪ ‬امروز‪ ‬میباشد‪ .‬در‪ ‬بازاريابی‪ ‬هدفمند‪ ‬قسمت‪ ‬خاصی‪ ‬از‬ ‫‪ ‬جامعه‪ ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬مصرف‪ ‬كننده‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬و‪ ‬نيازهای‪ ‬آنها‪ ‬به‪ ‬طور‪ ‬كامل‪ ‬و‪ ‬دقيق‪ ‬مورد‪ ‬بررسی‪ ‬قرار‪ ‬میگیرد‪.‬‬ ‫‪.‬سپس‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬ابزارهای‪ ‬بازاريابی‪ ‬برای‪ ‬جذب‪ ‬آنها‪ ‬اقدامات‪ ‬بازاريابی‪ ‬صورت‪ ‬میگیرد‬ ‫‪ ‬در‪ ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‪ ،‬تبلیغ‪ ‬دهنده‪ ‬مستقیما ً‪ ‬با‪ ‬بازار‪ ‬هدف‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬ارتباط‪ ‬خواهد‪ ‬بود‪ .‬مهمترین‪ ‬عامل‪ ‬در‪ ‬این‪ ‬روش‪ ‬داشتن‬ ‫‪.‬اطلعات‪ ‬کامل‪ ‬و‪ ‬بروز‪ ‬از‪ ‬بازار‪ ‬هدف‪ ‬است‪ .‬اطلعات‪ ‬بیشتر‪ ‬درباره‪ ‬انواع‪ ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‬ ‫فهرست‪ ‬خدمات‪ ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‪ ‬و‪ ‬هدفمند‪:‬‬ ‫•‪ ‬فکس‪ ‬تبلیغاتی‪ .‬‬ ‫•‪ ‬تبلیغات‪ ‬پستی‪ .‬‬ ‫•‪ ‬پیامک‪ ‬تبلیغاتی‪ .‬‬ ‫•‪ ‬تبلیغات‪ ‬تلفنی‪ .‬‬

‫این‪ ‬روش‪ ‬سودی‪ ‬هم‪ ‬داره؟‪ ‬منظورم‪ ‬اینه‪ ‬که‪ ‬انتظار‪ ‬چه‪ ‬نتیجهای‪ ‬رو‪ ‬داشته‪ ‬باشم؟‬ ‫قبل‪ ‬از‪ ‬هرچیز‪ ‬باید‪ ‬یادآوری‪ ‬کنم‪ ‬که‪ ‬تبلیغات‪ ‬هزینیه‪ ‬نیسیت‪ ‬سیرمایه‪ ‬گیذاری‪ ‬هسیت‪ .‬ایین‪ ‬روشیها‪ ‬در‪ ‬عیین‪ ‬روتیین‪ ‬و‪ ‬‬ ‫سنتی‪ ‬بودن‪ ‬خیلی‪ ‬کارا‪ ‬و‪ ‬موثرن‪ ‬دلیلش‪ ‬هم‪ ‬هیدف‪ ‬گرفتین‪ ‬بیازار‪ ‬مصیرف‪ ‬هسیت‪ .‬اگیر‪ ‬سیه‪ ‬چییز‪ ‬رو‪ ‬رعیایت‪ ‬کنیین‪ ‬‬ ‫بهترین‪ ‬نتیجه‪ ‬رو‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬روش‪ ‬از‪ ‬تبلیغات‪ ‬خواهید‪ ‬گرفت‪ ­1 :‬محتوای‪ ‬تبلیغات‪ ‬هوشمندانه‪  ‬باشه‪  ­2 .‬هدفمند‪  ‬باشه‪ ‬‬ ‫مخاطب‪ ‬رو‪ ‬مشخص‪ ‬کنید‪ ‬و‪ ‬شلیک‪ ‬کور‪ ‬نکنید‪ ­3 .‬آمار‪ ‬دقیق‪ ‬و‪ ‬کامل‪ ‬باشه‪.‬‬

‫فکس‪ ‬تبلیغاتی‪:‬‬ ‫دورنگار‪ ،‬فکس‪ ‬یا‪ ‬فاکس‪ ‬ابزاری‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬با‪ ‬آن‪ ‬از‪ ‬نوشتهها‪ ‬ییا‪ ‬تصیاویر‪ ‬روی‪ ‬کاغیذ‪ ،‬دادههیای‪ ‬الکیترونیکی‪ ‬گرفتیه‪ ‬میشیود‪ ‬و ‪ ‬‬ ‫دادهها‪ ‬معمول ً‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬خط‪ ‬تلفین‪ ‬از‪ ‬ییک‪ ‬نقطیه‪ ‬بیه‪ ‬نقطیه‪ ‬دیگیر‪ ‬فرسیتادن‪ ‬میشیوند‪ .‬یکیی‪ ‬از‪ ‬روشیهای‪ ‬تبلیغیات‪ ‬مسیتقیم‪ ‬‬ ‫فرستادن‪ ‬فکس‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬به‪ ‬شمارههای‪ ‬فکس‪ ‬بازار‪ ‬هدف‪ ‬است‪ .‬عدم‪ ‬نیاز‪ ‬به‪ ‬مواد‪ ‬اولیه‪ ‬و‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬تلفن‪ ‬سبب‪ ‬شییده‪ ‬تییا‪ ‬‬ ‫‪ IT‬و‪ ‬کامپیوتر‪ .‬‬ ‫به‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬ارزانترین‪ ‬روشهای‪ ‬تبلیغات‪ ‬هدفمند‪ ‬تبدیل‪ ‬شود‪  .‬فروش‪ ‬شمارهفکس‪ ‬تمام‪ ‬شرکتهای‪    ‬‬

‫تبلیغات‪ ‬پستی‪) ‬پست‪ ‬مستقیم(‪:‬‬ ‫یک‪ ‬اسلحه‪ ‬واقعیا ً‪ ‬کیارا‪ ‬جهیت‪ ‬هیدف‪ ‬گرفتین‪ ‬بخیش‪ ‬خاصیی‪ ‬از‪ ‬بیازار‪ ‬هیدف‪ ‬اسیت ‪ .‬روشیی‪ ‬بیرای‪ ‬فرسیتادن‪ ‬کیارت‪ ‬پسیتال‪ ،‬‬ ‫کاتالوگ‪ ،‬بروشور‪ ،‬خبرنامه‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬یک‪ ‬نامه‪ ‬ساده‪ ‬به‪ ‬همراه‪ ‬قرار‪ ‬دادن‪ ‬هدایایی‪ ‬درون‪ ‬پاکت‪ ‬است‪ ‬همچنین‪ ‬وسیییلهای‪ ‬مناسییب‪ ‬‬ ‫برای‪ ‬اطلع‪ ‬رسانی‪ ‬در‪ ‬زمینههایی‪ ‬مانند‪ :‬فروشهای‪ ‬فوقالعاده‪ ،‬تخفیف‪ ‬فصلی‪ ،‬یادآوری‪ ‬اینکه‪ ‬شرکت‪ ‬مشتریان‪ ‬قبلییی‪ ‬خییود‪ ‬‬ ‫را‪ ‬از‪ ‬یاد‪ ‬نبردهو‪ ‬شیوهای‪ ‬مناسب‪ ‬جهت‪ ‬اطلع‪ ‬رسانی‪ ‬بی‪ ‬واسطه‪ ‬و‪ ‬جذب‪ ‬مشتریان‪ ‬جدید‪ ‬و‪ ‬حفظ‪ ‬مشتریان‪ ‬کنونی‪ ‬است‪.‬‬ ‫در‪ ‬صورتي‪ ‬كه‪ ‬مشتريان‪ ‬خاصي‪ ‬براي‪ ‬كال‪ ‬و‪ ‬يا‪ ‬خدمات‪ ‬در‪ ‬نظر‪ ‬باشند‪ ،‬پست‪ ‬مستقيم‪ ‬میتواند‪ ‬پيام‪ ‬و‪ ‬تبليغات‪ ‬كال‪ ‬يا‪ ‬خییدمات‪ ‬‬

‫‪URL: http://www.VOLGHAN.net |Email: VOLGHAN@Gmail.Com | Cellphone: +98919 808 6146‬‬

‫‪1‬‬


‫را‪ ‬به‪ ‬مشتريان‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬ارسال‪ ‬كند‪.‬پاسخ‪ ‬و‪ ‬واكنش‪ ‬مشتريان‪ ‬اعم‪ ‬از‪ ‬نظر‪ ‬يا‪ ‬درخواست‪ ‬را‪ ‬دريافت‪ ‬نمايید‪ ،‬سیفارش‪ ‬كیال‪ ‬‬ ‫يا‪ ‬خدمات‪ ‬مشتريان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬توليد‪ ‬كنندگان‪ ‬يا‪ ‬عرضه‪ ‬كنندگان‪ ‬برساند‪ ،‬كال‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬مشتري‪ ‬تحويل‪ ‬دهد‪ ،‬سياهه‪ ‬صورت‪ ‬حساب‪ ‬و ‪ ‬‬ ‫پرداختهای‪ ‬مربیوط‪ ‬را‪ ‬ارسیال‪ ‬و‪ ‬دريیافت‪ ‬كنید‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬نهیايت‪ ‬روابیط‪ ‬توليید‪ ‬كننیدگان‪ ‬و‪ ‬عرضیه‪ ‬كننیدگان‪ ‬كیال‪ ‬و‪ ‬خیدمات‪ ‬را‪ ‬بیه ‪ ‬‬ ‫مناسبتهای‪ ‬مختلف‪ ‬و‪ ‬از‪ ‬طريق‪ ‬ارسال‪ ‬هدايا‪ ‬و‪ ‬ارائه‪ ‬آخرين‪ ‬تغييرات‪ ‬در‪ ‬محصولت‪ ‬و‪ ‬قیمتها‪ ‬حفظ‪ ‬نمايد‪ .‬‬

‫پیامک‪ ‬تبلیغاتی‪:‬‬ ‫استفاده‪ ‬از‪ ‬خدمات‪ ‬پییام‪ ‬کوتیاه‪ ‬در‪ ‬بیین‪ ‬میردم‪ ‬جهیان‪ ‬از‪ ‬محبیوبیت‪ ‬زییادی‪ ‬برخیوردار‪ ‬اسیت‪ .‬بیه‪ ‬عقییده‪ ‬بسییاری‪ ‬از‪ ‬میردم‪  ،‬‬ ‫استفاده‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬خدمات‪ ‬به‪ ‬دلیل‪ ‬ارزان‪ ‬بودن‪ ‬به‪ ‬سرعت‪ ‬فراگیر‪ ‬شده‪ ‬است‪ .‬استفاده‪ ‬از‪ ‬خدمات‪ ‬پیام‪ ‬کوتاه‪ ‬در‪ ‬ایران‪  ‬برای‪ ‬‬ ‫نخستین‪ ‬بار‪ ‬در‪ ‬سال‪ ۱۳۸۱ ‬مورد‪ ‬بهرهبرداری‪ ‬قرار‪ ‬گرفت‪ ،‬از‪ ‬این‪  ‬سال‪  ‬به‪  ‬بعد‪  ‬استفاده‪ ‬از‪  ‬پیام‪  ‬کوتاه‪  ‬به‪  ‬تدریج‪ ‬در‪  ‬بین‪ ‬‬ ‫کاربران‪ ‬ایرانی‪ ‬تلفن‪ ‬همراه‪ ‬فراگیر‪ ‬شد‪ .‬در‪ ‬سال‪ ۸ ،۱۳۸۵ ‬میلیارد‪ ‬پیام‪ ‬کوتاه‪ ‬در‪ ‬ایران‪ ‬مبادله‪ ‬شد‪ .‬در‪ ‬این‪  ‬سال‪  ‬روزانه‪ ۲۰ ‬‬ ‫میلیون‪ ‬پیام‪ ‬کوتاه‪ ‬توسط‪ ‬کاربران‪ ‬تلفن‪ ‬همراه‪ ‬رد‪ ‬و‪ ‬بدل‪ ‬میگردید‪ ‬که‪ ‬ایین‪ ‬رقیم‪ ‬در‪ ‬روزهیای‪ ‬خیاص‪ ‬و‪ ‬اعییاد‪ ‬مختلیف‪ ‬بیشیتر‪ ‬‬ ‫میشد‪ .‬اطلعات‪ ‬بیشتر‪ ‬درباره‪ ‬پیام‪ ‬کوتاه‪.‬‬

‫تبلیغات‪ ‬تلفنی‪:‬‬ ‫شماره‪ ‬گيري‪ ‬و‪ ‬برقراري‪ ‬تماس‪ ‬تلفني‪ ‬خودکار‪ ‬و‪ ‬اعلم‪ ‬پيام‪ ‬صوتي‪ ‬دلخواه‪ ‬به‪ ‬مخاطبين‪ ‬بیه‪ ‬صیورت‪ ‬گروهیي‪ ‬و‪ ‬بیه‪ ‬وسییلهی‪ ‬‬ ‫رايانه‪ ‬اعلم‪ ‬پیامهای‪ ‬صوتي‪ ‬از‪ ‬قبيل‪ ‬تبريک‪ ‬و‪ ‬تسليت‪ ‬مناسبتها‪ ،‬پيام‪ ‬دعوت‪ ،‬اعلم‪ ‬اقساط‪ ‬معوقه‪ ‬و‪ ‬هرگونه‪ ‬پيام‪ ‬دلخییواه‪ ‬در‪ ‬‬ ‫قالب‪ ‬اطلع‪ ‬رساني‪ ‬و‪ ‬تبليغات‪ ‬به‪ ‬هر‪ ‬شهر‪ ،‬منطقه‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬پیش‪ ‬شماره‪ ‬خاص‪.‬‬

marketing  
marketing  

. ‫دربازاريابیهدفمندقسمتخاصیاز‬ ‫بازاريابیهدفمندازرويكردهايدنيایبازاريابیامروزمیباشد‬ . ‫جامعهبهعنوانمصرفكنندهموردنظرونيازهایآنهابهطوركاملود...

Advertisement