Page 1

‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت متخصصین‬ ‫ورود به بخش مدیریت‪:‬‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه‪ :‬به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید‪.‬‬

‫معرفی کلید های کنترلی‪:‬‬ ‫پیش از آنکه به معرفی بخش ها پرداخته شود لزم است تا با تعدادی از عناصر که در اکثر بخش ههها مشههترک اسههت آشههنا‬ ‫شوید‪:‬‬ ‫•‬

‫لینک های هدایت‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫•‬

‫بازگشت به مدیریت‪ :‬این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند‪.‬‬

‫لینک های عملیاتی‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫ویرایش‪ :‬زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید روی لینک ویرایش متناظر‬ ‫با آن کلیک کنید تا اطلعات مربوط به آن رکورد در فرم ظاهر شود‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬این لینک فرم را پاک می کند و یک فرم جدید برای ارسال مطلب جدید یا عناصههر جدیههد در‬ ‫اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬

‫•‬

‫کلید های عملیاتی‪:‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪1‬‬


‫‪o‬‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬زمانی که مایل به ثبت یک متن یا تصویر )رکورد( جدیدی هستید بایههد پههس از تکمیههل فههرم‬ ‫روی این کلید کلیک کنید‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫پذیرش تغییرات‪ :‬در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری در عناصر آن ایجاد کرده اید‬ ‫از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را تثبیت می کنید‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫حذف مورد‪ :‬زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده کنید‪ ) .‬توجه داشته باشید‬ ‫که در صورت حذف غیر قابل بازگشت خواهد بود و در صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید‬ ‫برای تنظیم مجدد آن باید از طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید(‬

‫‪o‬‬

‫لغو تغییرات‪ :‬زمانی که یک رکورد را ویرایش کرده اید و مایلید تغییرات مورد نظر شما ثبت نشود از این کلیههد‬ ‫بهره می گیرید‪ ) .‬توجه داشته باشههید کههه در صههورتی بعههد از ویرایههش کلیههد " پههذیرش تغییههرات " را فشهرده‬ ‫باشید‪ ،‬نمی توانید تغییرات را لغو نمایید(‪.‬‬

‫•‬

‫خطاها و ‪ Error‬ها‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫علمت ستاره * ‪ :‬این علمت نشان می دهد که پرکردن این بخش از فرم اجباری مههی باشههد و در صههورتی‬ ‫که رعایت نکنید با خطای " پرکردن قسمت ‪ ...‬اجباری است" مواجه خواهید شد‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مقدار وارد شده در قسمت ‪ ...‬قبل ثبت شههده اسههت‪ :‬در بعضههی از بخههش ههها بههرای اسههتفاده بهههتر مههدیران‬ ‫سایت مقرراتی قرار داده شده است که از ورود اطلعات مشابه بهه سهایت جلهوگیری مهی کنهد و مثل نهام‬ ‫یک عکس باید خاص باشد و نباید برای یک عکس دیگر از این نام استفاده شود‪.‬‬

‫•‬

‫واژه های تخصصی‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ :Grid‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شههده پیشههین اسههت و معمههول دو لینههک‪-1 :‬‬ ‫ویرایش ‪ -2‬ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :FCKEditor‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار استفاده می شود‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :UpLoad‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند‪.‬‬

‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪2‬‬


‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک نکته باید توجه‬ ‫داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است‪.‬‬ ‫‪ -‬برای نوشتن متن جدید فارسی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید‪:‬‬‫‪ .1‬ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬متن مورد نظر خود را بنویسید‪) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .3‬در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .4‬در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ XSmall‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬سلیقه ای(‬ ‫‪ .5‬در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید‪ .‬توجه داشته باشید که ممکن است شما مایل باشید‬ ‫متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد‪ ،‬در این صورت ابتدا کل متن را ‪ Justify‬کنید و سپس فقطن قسمت مورد‬ ‫نظر را تغییر دهید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ -‬برای کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری به فرم به شکل زیر عمل کنید‪:‬‬‫‪ .1‬برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراحل ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬را انجام دهید‪.‬‬ ‫‪ -‬برای ویرایش یک متن فارسی‪ :‬در صورتی که ‪...‬‬‫‪ .1‬شما روی گزینه ویرایش کلیک می کنید‬ ‫‪ .2‬و فرم شما حاوی ‪ FCKEditor‬است‬ ‫‪ .3‬و متن ظاهر شده در بخش ‪ FCKEditor‬فارسی است‬ ‫‪ .4‬و قصد ایجاد تغییرات در متن یا سایر بخش های فرم را دارید‬ ‫‪ .5‬و پس از تغییرات می خواهید روی کلید " پذیرش تغییرات " کلیک کنید‬ ‫قبل از کلیک کردن روی کلید " پذیرش تغییرات " ‪ ،‬روی متن کلیک کنید و کلیدهای ‪ Ctrl + Right Shift‬را فشار دهید تا‬ ‫چیدمان متن از راست به چپ شود‪ .‬در غیر این صورت چیدمان متن شما در سایت عوض خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیریت متون و بخش ها‪:‬‬ ‫برای ارسال متن به صفحات صفحه اصلی‪ ،‬تماس با ما‪ ،‬زندگی نامه‪ ،‬اهداف و فعالیت ها از سایت کاربرد دارد‪.‬‬ ‫گالری تصاویر‪:‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪3‬‬


‫برای ارسال تصاویر به سرور و نامگزاری آنها استفاده می شود‪.‬‬ ‫نکات آموزشی مربوط به گالری تصاویر‪:‬‬ ‫‪ .1‬حجم عکس های ارسالی نباید بیش از یک مگابایت باشند‪ ،‬برای این منظور عکس را در برنامه ‪Adobe Photoshop‬‬ ‫باز کنید و با استفاده از کلید های ترکیبی ‪ Alt + Ctrl + Shift + S‬حجم آن را کاهش دهید‪.‬‬ ‫‪ .2‬به دلیل اقدامات امنیتی ارسال عکس فقط با بعضی از پسوند های مشهور انجام می شود‪ ،‬مناسب تریههن پسههوند‬ ‫)فرمت( همان ‪ JPG‬است‪.‬‬ ‫‪ .3‬بهتر است هنگام ارسال نام عکس بیش از ‪ 8‬کاراکتر نباشد‪ ،‬به این دلیل که پس از ارسههال تاریههخ و سههاعت نیههز بههه‬ ‫نام آن اضافه خواهند شد و امکان دارد ‪ Overflow‬اتفاق بیافتد و عکس نمایش داده نشود‪.‬‬ ‫کد های ویژه‪:‬‬ ‫کد های ویژه عموما ‪ HTML/Java‬هستند که قابلیت خاصی را ارائه می دهنههد‪ .‬انتشههار دهنههدگان ایههن کههدها ماننههد ‪Google‬‬ ‫‪ Gadget‬یا بعضی از شرکت های ایرانی مانند " وبگذر " کد ها را به رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند‪.‬‬ ‫آرم سایت‪:‬‬ ‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است‪ .‬این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف توسههط مههدیریت‬ ‫سایت تغییر یابد و از میههان تصههویر هههای ارسههالی مختلههف بههه مناسههبت هههایی همچههون سههالگرد تاسههیس شههرکت یهها تولیههد‬ ‫محصولی خاص یا دستاورد ها و افتخارات مختلف به انتخاب مدیر سایت یکی از تصاویر نمایش داده شود‪.‬‬ ‫طراحی آرم اصلی و رسمی سایت به صورت رایگان توسط ما در زمان خرید محصول و به سلیقه شما انجام می شود‪.‬‬ ‫مجوز نمایش‪ :‬فقط یک عکس از میان عکس های ارسالی اجههازه نمههایش را دارد و ایههن اجههازه را مههی توانیههد بهها تیههک زدن در‬ ‫قسمت مجوز نمایش مشخص کنید‪.‬‬ ‫اخبار و تازه ها‪:‬‬ ‫بخش اخبار و تازه ها بسیار شبیه به مدیریت بخش ها و متههون اسههت‪ ،‬تنههها مههورد در ارتبههاط بهها ایههن بخههش نحههوه ی صههحیح‬ ‫استفاده از ‪ FCKEditor‬است‪.‬‬ ‫لینکستان‪:‬‬ ‫توضیح کوتاه‪ :‬استفاده از جمله های بلند و توصیف های طولنی ممکن است به شکل ظاهری سایت آسیب برساند‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪ :‬دقت کنید که حتما باید ‪ //:http‬را وارد نمایید‪.‬‬ ‫مدیران سایت‪:‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪4‬‬


‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد‪ .‬مدیر سایت بهه اشخاصهی گفتهه مهی شهود کهه امکهان ورود بهه بخهش‬ ‫مدیریت سایت را دارند‪.‬‬ ‫موضوعات نظر سنجی‪:‬‬ ‫موضوع نظر سنجی و در صورت نیاز شرح کوتاهی که برای کاربران و شرکت کنندگان در نظر سنجی مفید باشد را بنویسید‬ ‫و کلید پذیرش را بزنید‪.‬‬ ‫با استفاده از مربع کنار هر نظر سنجی می توانید آن را حذف نماید‪.‬‬ ‫تائید نظرها‪:‬‬ ‫توجه داشته باشید که فقط نظر هایی که توسط مدیریت تائید شوند مجوز نمایش خواهند یافت‪ ،‬لذا با اسهتفاده از قسهمت‬ ‫تائید نظرها‪ ،‬نظرات ارسالی را تایید و یا حذف نمایید‪.‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪5‬‬

learn_Expert_cms  

o ‫ویرایش‬ : ‫ویرایش‬ ‫لینک‬ ‫نماییدروی‬ ‫ویرایش‬ ‫شدهرا‬ ‫ثبت‬ ‫پیش‬ ‫عنصراز‬ ‫یا‬ ‫مطلب‬ ‫یک‬ ‫مایلید‬ ‫زمانیکه‬ . ‫متناظرباآنکلیککنیدتااط...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you