Page 1

‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫ورود به بخش مدیریت‪:‬‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه‪ :‬به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید‪.‬‬

‫کنترل پنل سیستم‪:‬‬ ‫به دو بخش اصلی تقسیم می شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬گزارشات آماری از وضعیت سایت‬ ‫‪ .2‬کلید های کنترلی بخش های مختلف سایت‬ ‫معرفی کلید های کنترلی‪:‬‬ ‫پیش از آنکه به معرفی بخش ها پرداخته شود لزم است تا با تعدادی از عناصر که در اکثر بخش ههها مشههترک اسههت آشههنا‬ ‫شوید‪:‬‬ ‫•‬

‫لینک های هدایت‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫بازگشت به مدیریت‪ :‬این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند‪.‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪1‬‬


‫•‬

‫لینک های عملیاتی‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫ویرایش‪ :‬زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید روی لینک ویرایش متناظر‬ ‫با آن کلیک کنید تا اطلعات مربوط به آن رکورد در فرم ظاهر شود‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬این لینک فرم را پاک می کند و یک فرم جدید برای ارسال مطلب جدید یا عناصههر جدیههد در‬ ‫اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬

‫•‬

‫کلید های عملیاتی‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬زمانی که مایل به ثبت یک متن یا تصویر )رکورد( جدیدی هستید بایههد پههس از تکمیههل فههرم‬ ‫روی این کلید کلیک کنید‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫پذیرش تغییرات‪ :‬در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری در عناصر آن ایجاد کرده اید‬ ‫از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را تثبیت می کنید‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫حذف مورد‪ :‬زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده کنید‪ ) .‬توجه داشته باشید‬ ‫که در صورت حذف غیر قابل بازگشت خواهد بود و در صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید‬ ‫برای تنظیم مجدد آن باید از طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید(‬

‫‪o‬‬

‫لغو تغییرات‪ :‬زمانی که یک رکورد را ویرایش کرده اید و مایلید تغییرات مورد نظر شما ثبت نشود از این کلیههد‬ ‫بهره می گیرید‪ ) .‬توجه داشته باشههید کههه در صههورتی بعههد از ویرایههش کلیههد " پههذیرش تغییههرات " را فشهرده‬ ‫باشید‪ ،‬نمی توانید تغییرات را لغو نمایید(‪.‬‬

‫•‬

‫خطاها و ‪ Error‬ها‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫علمت ستاره * ‪ :‬این علمت نشان می دهد که پرکردن این بخش از فرم اجباری مههی باشههد و در صههورتی‬ ‫که رعایت نکنید با خطای " پرکردن قسمت ‪ ...‬اجباری است" مواجه خواهید شد‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مقدار وارد شده در قسمت ‪ ...‬قبل ثبت شههده اسههت‪ :‬در بعضههی از بخههش ههها بههرای اسههتفاده بهههتر مههدیران‬ ‫سایت مقرراتی قرار داده شده است که از ورود اطلعات مشابه بهه سهایت جلهوگیری مهی کنهد و مثل نهام‬ ‫یک عکس باید خاص باشد و نباید برای یک عکس دیگر از این نام استفاده شود‪.‬‬

‫•‬

‫واژه های تخصصی‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ :Grid‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شههده پیشههین اسههت و معمههول دو لینههک‪-1 :‬‬ ‫ویرایش ‪ -2‬ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :FCKEditor‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار استفاده می شود‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :UpLoad‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند‪.‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪2‬‬


‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬

‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک نکته باید توجه‬ ‫داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است‪.‬‬ ‫‪ -‬برای نوشتن متن جدید فارسی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید‪:‬‬‫‪ .1‬ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬متن مورد نظر خود را بنویسید‪) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .3‬در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .4‬در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ XSmall‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬سلیقه ای(‬ ‫‪ .5‬در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید‪ .‬توجه داشته باشید که ممکن است شما مایل باشید‬ ‫متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد‪ ،‬در این صورت ابتدا کل متن را ‪ Justify‬کنید و سپس فقطن قسمت مورد‬ ‫نظر را تغییر دهید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ -‬برای کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری به فرم به شکل زیر عمل کنید‪:‬‬‫‪ .1‬برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراحل ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬را انجام دهید‪.‬‬ ‫‪ -‬برای ویرایش یک متن فارسی‪ :‬در صورتی که ‪...‬‬‫‪ .1‬شما روی گزینه ویرایش کلیک می کنید‬ ‫‪ .2‬و فرم شما حاوی ‪ FCKEditor‬است‬ ‫‪ .3‬و متن ظاهر شده در بخش ‪ FCKEditor‬فارسی است‬ ‫‪ .4‬و قصد ایجاد تغییرات در متن یا سایر بخش های فرم را دارید‬ ‫‪ .5‬و پس از تغییرات می خواهید روی کلید " پذیرش تغییرات " کلیک کنید‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪3‬‬


‫قبل از کلیک کردن روی کلید " پذیرش تغییرات " ‪ ،‬روی متن کلیک کنید و کلیدهای ‪ Ctrl + Right Shift‬را فشار دهید تا‬ ‫چیدمان متن از راست به چپ شود‪ .‬در غیر این صورت چیدمان متن شما در سایت عوض خواهد شد‪.‬‬ ‫قسمت های صفحه اصلی‪ ،‬تماس با ما ‪ ،‬درباره ما و نمونه کارها‪:‬‬ ‫تقریبا مشابه یکدیگر عمل می کنند و عموما برای ارسال متن به صفحات نامبرده از سایت کاربرد دارد‪.‬‬ ‫زبان‪ :‬در صورتی که مایلید متن ثبت شده توسط شما در بخش فارسی سایت نمایش داده شهود گزینهه فارسهی و در غیهر‬ ‫این صورت گزینه انگلیسی را انتخاب نمایید‪ .‬توجه داشته باشید کههه متههن وارد شههده بههرای قسههمت فارسههی مههی توانههد بههه‬ ‫فارسی یا انگلیسی باشد و این قسمت از فرم تنها مشخص کننده ی بخشی از سایت است کههه بایههد متههن در آن نمههایش‬ ‫داده شود‪.‬‬

‫محصول ت و خدما ت‪:‬‬ ‫در صورتی که مایلید تا محصول و خدماتی را فقط به زبان فارسی وارد کنیههد‪ ،‬هیههچ مشههکلی وجههود نههدارد امهها تههوجه داشههته‬ ‫باشید برای اینکه در بخش انگلیسی سایت کاربر دچار مشکل نشود لزم است تا بخش محصهولت و خهدمات انگلیسهی را‬ ‫از " قسمت منو و بخش ها " غیر فعال نمایید‪.‬‬ ‫لینکستان‪:‬‬ ‫توضیح کوتاه‪ :‬استفاده از جمله های بلند و توصیف های طولنی ممکن است به شکل ظاهری سایت آسیب برساند‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪ :‬دقت کنید که حتما باید ‪ //:http‬را وارد نمایید‪.‬‬ ‫مدیران سایت‪:‬‬ ‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد‪ .‬مدیر سایت بهه اشخاصهی گفتهه مهی شهود کهه امکهان ورود بهه بخهش‬ ‫مدیریت سایت را دارند‪.‬‬ ‫مدیران سایت به دو بخش عمده تقسیم می شوند که نشان دهنده سطح دسترسی ایشان به اطلعات است‪:‬‬ ‫‪ :Admin .1‬به کاربری گفته می شود که اجازه ورود بههه سیسههتم مهدیریت را دارد و مههی توانههد اطلعهات را ببینهد و‬ ‫تغییر دهد‪ ،‬حذف کند و یا اضافه نماید‪.‬‬ ‫‪ :Member .2‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلعات ثبت شده و بخش های مختلههف‬ ‫را ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلعات را ندارد‪.‬‬ ‫آرم سایت‪:‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪4‬‬


‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است‪ .‬این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف توسههط مههدیریت‬ ‫سایت تغییر یابد و از میههان تصههویر هههای ارسههالی مختلههف بههه مناسههبت هههایی همچههون سههالگرد تاسههیس شههرکت یهها تولیههد‬ ‫محصولی خاص یا دستاورد ها و افتخارات مختلف به انتخاب مدیر سایت یکی از تصاویر نمایش داده شود‪.‬‬ ‫طراحی آرم اصلی و رسمی سایت به صورت رایگان توسط ما در زمان خرید محصول و به سلیقه شما انجام می شود‪.‬‬ ‫مجوز نمایش‪ :‬فقط یک عکس از میان عکس های ارسالی اجههازه نمههایش را دارد و ایههن اجههازه را مههی توانیههد بهها تیههک زدن در‬ ‫قسمت مجوز نمایش مشخص کنید‪.‬‬ ‫منو و کلید ها‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 80‬نوع کلید گرافیکی به صورت پیش فرض در این بخش گنجانده شده است که به انتخاب مههدیر سههایت مههی توانههد‬ ‫تغییر کند‪ .‬استفاده های مختلف و ویژگی های این بخش از مدیریت به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ .1‬امکان تولید کلید های جدید با کارایی های جدید‬ ‫‪ .2‬امکان فعال یا غیر فعال کردن یک یا چند بخش‬ ‫‪ .3‬امکان انتخاب انواع گرافیک های مختلف برای یک کلید‬ ‫‪ .4‬امکان انتخاب دو نوع مختلف کلید برای دو بخش فارسی و انگلیسی‬ ‫‪ .5‬امکان غیر فعال کردن یک کلید فقط در یک بخش ) انگلیسی یا فارسی ( یا هردو‬ ‫نکته‪ :‬زمانی که از یک بخش مثل " مناقصه و مزایده " در بخش انگلیسی استفاده ای نمی کنید‪ ،‬به عنوان مثال مناقصه یهها‬ ‫مزایده بین المللی ندارید و نیازی به بخههش مناقصههات انگلیسههی نیسههت مههی توانیههد کلیههد مربههوطه را غیههر فعههال کنیههد‪ ) .‬بهها‬ ‫برداشتن تیک مجوز نمایش(‬ ‫تبلیغا ت‪:‬‬ ‫‪ .1‬امکان ثبت تبلیغات همراه با تاریخ شروع و پایان قرارداد‪.‬‬ ‫‪ .2‬امکان ثبت تبلیغات در سیستم و جلوگیری از نمایش آن به مجوز مدیریت سایت‪.‬‬ ‫‪ .3‬امکان مرتب سازی نحوه نمایش تبلیغات در سایت بر اساس مبلغ پرداختی و یا اهمیت آن ها‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬توجه کنید که تاریخ شروع و پایان قرارداد فقط جهت آگاهی مدیران سایت از وضعیت قرارداد و اتخههاذ تصههمیم مناسههب‬ ‫است‪ ،‬سایت به طور اتوماتیک نسبت به تاریخ شروع یا پایان قرارداد‪ ،‬عکس العملی نشان نخواهد داد‪.‬‬ ‫کد تبلیغ‪ :‬ارائه دهندگان تبلیغات کدی را به شما ارائه خواهد داد که با وارد کردن آن در فرم تبلیغات مورد نظر آنها در سههایت‬ ‫شما نمایش داده می شود‪ .‬در ضمن مدیران سایت می توانند تبلیغهات مربهوط بهه شهرکت خهود را نیهز در ایهن قسهمت وارد‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪5‬‬


‫نمایند کافیست سفارش طراحی تبلیغات را به ما یا شرکت های مربوطه بدهند و کد را دریافت نمایند یهها در صههورت داشههتن‬ ‫دانش فنی مربوطه کد ‪Html/Java‬مربوطه را تولید نمایند‪.‬‬ ‫کد های ویژه‪:‬‬ ‫کد های ویژه عموما ‪ HTML/Java‬هستند که قابلیت خاصی را ارائه می دهنههد‪ .‬انتشههار دهنههدگان ایههن کههدها ماننههد ‪Google‬‬ ‫‪ Gadget‬یا بعضی از شرکت های ایرانی مانند " وبگذر " کد ها را به رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیران سایت امکان ثبت کد ها در سیستم و جلوگیری از نمایش آن را از طریق بخش مجوز نمایش دارند‪.‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪6‬‬

learn_comp_cms  
learn_comp_cms  

: ‫آدرسبخشمدیریتسایتشمابهشکلزیرخواهدبود‬ 2. ‫کلیدهایکنترلیبخشهایمختلفسایت‬ : ‫معرفیکلیدهایکنترلی‬ ‫آموزشاستفادهاز‬ ( – ) ‫خدماتی‬ ‫تولیدی‬ ‫...

Advertisement