Page 1

‫دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‪ ‬حسینی‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ | ‬مدیریت‪ ‬محتوا‪ | ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ | ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مولتی‪ ‬مدیا‪ | ‬تبلیغات‪ ‬اینترنتی‪ | ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‬

‫دفتر‪ ‬تبلیغات‪ ‬و‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‬ ‫ههای‪ ‬کککامپیوتری‪ ‬و‪ ‬‬ ‫تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬فرایند‪ ‬خرید‪ ،‬فروش‪ ‬یا‪ ‬تبادل‪ ‬محصولت‪ ،‬خدمات‪ ‬و‪ ‬اطلعات‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬شبک ‌‬ ‫یتوان‪ ‬انجام‪ ‬هرگونه‪ ‬امور‪ ‬تجکاری‪ ‬بکه‪ ‬صکورت‪ ‬آنلیکن‪ ‬و‪ ‬از‪ ‬طریکق‪ ‬اینکترنت‪ ‬‬ ‫اینترنت‪ ‬است‪ .‬تجارت‪  ‬الکترونیکی‪ ‬را‪ ‬م ‌‬ ‫یشود‪ ‬بیش‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬نیز‪ ‬رشکد‪ ‬کنکد‪ .‬‬ ‫شبینی‪ ‬م ‌‬ ‫لهای‪ ‬اخیر‪ ‬رشد‪ ‬بسیاری‪ ‬داشته‪ ‬است‪ ‬و‪ ‬پی ‌‬ ‫بیان‪ ‬کرد‪ .‬این‪ ‬تکنیک‪ ‬در‪ ‬سا ‌‬ ‫یشکود‪ ‬ککه‪ ‬در‪ ‬آن‪ ‬خریکد‪ ‬و‪ ‬فکروش‪ ‬ککال‪ ‬و‪ ‬یکا‪ ‬خکدمات‪ ‬از‪ ‬طریکق‪ ‬‬ ‫های‪ ‬گفتکه‪ ‬م ‌‬ ‫تجارت‪ ‬الکترونیکی‪ ‬به‪ ‬هرگکونه‪ ‬معکامل ‌‬ ‫یشود‪ .‬‬ ‫اینترنت‪ ‬صورت‪ ‬پذیرد‪ ‬و‪ ‬به‪ ‬واردات‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬صادرات‪ ‬کال‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬خدمات‪ ‬منتهی‪ ‬م ‌‬ ‫عتری‪ ‬دارد‪ ،‬یعنی‪ ‬نه‪ ‬تنها‪ ‬شکامل‪ ‬خریکد‪ ‬و‪ ‬فکروش‪ ‬از‪ ‬طریکق‪ ‬اینکترنت‪ ‬اسکت‪ ‬‬ ‫تجارت‪ ‬الکترونیکی ‪ ‬معمول ً‪ ‬کاربرد‪ ‬وسی ‌‬ ‫هجکایی‪ ‬کالهکا‪ ‬و ‪ ‬‬ ‫ههای‪ ‬فعالیت‪ ‬تجاری‪ ، ‬مانند‪ ‬خریداری‪ ، ‬صکورت‪ ‬بکرداری‪ ‬از‪ ‬کالهکا‪ ، ‬مکدیریت‪ ‬تولیکد‪ ،‬تهیکه‪ ‬و‪ ‬توزیکع‪ ‬و‪ ‬جاب ‌‬ ‫بلکه‪ ‬سایر‪ ‬جنب ‌‬ ‫یگیرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ‬خدمات‪ ‬پس‪ ‬از‪ ‬فروش‪ ‬را‪ ‬در‪ ‬بر‪ ‬م ‌‬ ‫بسایت‪ Leo   Archive ‬در‪  ‬آلمان‪  ‬آغاز‪  ‬شد‪  ‬که‪  ‬پس‪ ‬از‪ ‬‬ ‫تهای‪ ‬تجاری‪ ‬ولقکان‪ ‬حسکینی‪ ‬از‪ ‬سکال‪ 2001 ‬میلدی‪  ‬با‪  ‬همکاری‪  ‬برای‪  ‬و ‌‬ ‫فعالی ‌‬ ‫گذشت‪ ‬حدود‪ 6 ‬ماه‪ ‬و‪ ‬ارائه‪ ‬بیش‪ ‬از‪ ‬دو‪ ‬هزار‪ ‬کار‪ ‬گرافیکی‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪ Alien   Entity ‬با‪ ‬درخواست‪ ‬همکاری‪ ‬وی‪ ‬موافقت‪ ‬کرده‪ ‬و‪  ‬به‪ ‬‬ ‫صورت‪ ‬رسمی‪ ‬وارد‪ ‬بازار‪ ‬تجارت‪ ‬آنلین‪ ‬و‪ ‬الکترونیکک‪ ‬شکد‪ .‬پکس‪ ‬از‪ ‬دو‪ ‬سکال‪ ‬در‪ ‬حکالی‪ ‬ککه‪ ‬بیکش‪ ‬از‪  2500 ‬نمونه‪  ‬کار‪  ‬داشت‪  ‬با‪  ‬تشدید‪ ‬‬ ‫یککرد‪ ‬فعکالیت‪ ‬‬ ‫تهای‪ ‬خکارجی‪ ‬و‪ ‬بکه‪ ‬خصکوص‪ ‬امریککایی‪ ‬را‪ ‬نکاممکن‪ ‬م ‌‬ ‫مهای‪ ‬اقتصادی‪ ‬و‪ ‬مشکلت‪ ‬ناشی‪ ‬از‪ ‬آن‪ ‬که‪ ‬ککار‪ ‬بکرای‪ ‬شکرک ‌‬ ‫تحری ‌‬ ‫تجارتی‪ ‬خود‪ ‬برای‪ ‬مدت‪ ‬یکسال‪ ‬معلق‪ ‬کرده‪ ‬و‪ ‬راهی‪ ‬شهر‪ ‬یزد‪ ‬برای‪ ‬ادامه‪ ‬تحصیل‪ ‬در‪ ‬رشته‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬سیستم‪ ‬شد‪.‬‬ ‫های‪  ‬کوچک‪ ‬‬ ‫همزمان‪ ‬با‪ ‬فراغت‪ ‬از‪ ‬تحصیل‪ ‬با‪ ‬تاسیس‪ ‬دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬در‪ ‬سال‪ 1385 ‬به‪ ‬بازار‪ ‬ایران‪ ‬روی‪ ‬آورد‪ .‬در‪ ‬این‪ ‬مدت‪ ‬پروژ ‌‬ ‫و‪ ‬بزرگ‪ ‬بسیاری‪ ‬توسط‪ ‬این‪ ‬دفتر‪ ‬انجام‪ ‬شده‪ ‬است‪ .‬برای‪ ‬اطلع‪ ‬از‪ ‬آخرین‪ ‬نمونه‪ ‬کارها‪ ‬و‪ ‬پروژهای‪ ‬در‪ ‬دست‪ ‬اجرا‪ ‬به‪ ‬بخش‪ ‬نمونه‪ ‬کارهککا‪ ‬‬ ‫مراجعه‪ ‬فرمایید‪.‬‬ ‫خدمات‪ ‬و‪ ‬محصولت‪ ‬دفتر‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬ولقان‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫نهای‪ ‬مختلف‪.‬‬ ‫تهای‪ ‬ایستا‪ ،‬داینامیک‪ ‬و‪ ‬فلش‪ ،‬برنامه‪ ‬نویسی‪ ‬وبسایت‪ ‬و‪ ‬پرتال‪ ‬به‪ ‬زبا ‌‬ ‫طراحی‪ ‬وب‪ ‬سای ‌‬ ‫طراحی‪ ‬و‪ ‬توسعه‪ ‬سیستمهای‪ ‬مدیریت‪ ‬محتوای‪ ‬وب‪ ‬سایت‪.(CMS) ‬‬ ‫معرفی‪ ‬و‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬سایت‪ ‬در‪ ‬موتورهای‪ ‬جستجو‪ ‬جهت‪ ‬بهبود‪ ‬رنکینگ‪ ‬و‪ ‬افزایش‪ ‬بازدید‪ ‬و‪ ‬فروش‪.‬‬ ‫برنامه‪ ‬نویسی‪ ،‬تولید‪ ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬خاص‪ ‬مشاغل‪ ‬و‪ ‬اصناف‪ ‬مختلف‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ ‬اداری‪.‬‬ ‫های‪ ‬و‪ ‬مولتی‪ ‬مدیا‪) ‬فیلم‪ ،‬صفحات‪ ‬وب‪ ،‬اسلید‪ ،‬انیمیشن)‪.‬‬ ‫طراحی‪ ‬تبلیغات‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬چند‪ ‬رسان ‌‬ ‫شهای‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬قابلیتهای‪ ‬محیط‪ ‬مجازی‪ ‬و‪ ‬اینترنت‪.‬‬ ‫ارائه‪ ‬و‪ ‬اجرای‪ ‬راهکارها‪ ‬و‪ ‬رو ‌‬ ‫تهیه‪ ‬آمار‪ ‬و‪ ‬اطلعات‪ ‬اصناف‪ ‬و‪ ‬ابزار‪ ‬و‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬خاص‪ ‬تبلیغات‪ ‬مستقیم‪ ‬و‪ ‬هدفمند‪.‬‬ ‫نها‪.‬‬ ‫تها‪ ‬و‪ ‬سازما ‌‬ ‫تهای‪ ‬شرک ‌‬ ‫پشتیبانی‪ ‬از‪ ‬سیستمهای‪ ‬کامپیوتری‪ ‬و‪ ‬وب‪ ‬سای ‌‬ ‫آموزش‪ ‬حضوری‪ ‬یا‪ ‬مجازی‪ ‬اصول‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ‬و‪ ‬بازاریابی‪ ‬برای‪ ‬افراد‪ ‬و‪ ‬پرسنل‪.‬‬

‫چرا‪ ‬بهتر‪ ‬است‪ ‬خدمات‪ ‬و‪ ‬محصولت‪ ‬ما‪ ‬را‪ ‬انتخاب‪ ‬کنید؟‬ ‫•‬

‫ههای‪ ‬اداری‪ ‬و‪ ‬مدیریتی‪ ‬قادریم‪ ‬محصولت‪ ‬و‪ ‬خدمات‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬با‪  ‬قیمتی‪  ‬مناسب‪ ‬ارائه‪ ‬‬ ‫قیمت‪ ‬مناسب‪ :‬به‪ ‬واسطه‪ ‬کاهش‪ ‬هزین ‌‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یکنیم‪.‬‬ ‫کیفیت‪ :‬از‪ ‬سال‪ 2000 ‬در‪  ‬بازارهای‪ ‬داخلی‪ ‬و‪ ‬خارجی‪ ‬فعالیت‪ ‬داریم‪ ‬و‪ ‬با‪ ‬همین‪ ‬پشتوانه‪ ‬کیفیت‪ ‬را‪ ‬تضمین‪ ‬م ‌‬

‫•‬

‫شهای‪ ‬ارتباطی‪ ‬در‪  ‬تمام‪  24 ‬ساعت‪  ‬شبانه‪ ‬روز‪ ‬و‪ 7 ‬روز‪  ‬هفته‪ ‬‬ ‫پشتیبانی‪ :‬از‪ ‬طریق‪ ‬تلفن‪ ،‬اینترنت‪ ،‬ایمیل‪ ،‬پست‪ ‬و‪ ‬سایر‪ ‬رو ‌‬ ‫یتوانید‪ ‬با‪ ‬ما‪ ‬در‪ ‬تماس‪ ‬باشید‪.‬‬ ‫حتی‪ ‬ایام‪ ‬تعطیل‪ ‬م ‌‬ ‫هها‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬شفاف‪ ‬و‪ ‬آنلین‪ ‬در‪ ‬اختیار‪ ‬مشتریان‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬همین‪ ‬سایت‪ ‬قرار‪ ‬گرفته‪ ‬است‪.‬‬ ‫هها‪ ‬و‪ ‬نمون ‌‬ ‫صداقت ‪ :‬تعرف ‌‬

‫•‬

‫•‬

‫‪URL: http://www.VOLGHAN.net |Email: VOLGHAN@Gmail.Com | Cellphone: +98919 808 6146‬‬

‫‪1‬‬

index  

: ‫خدماتومحصولتدفترتجارتالکترونیکولقان‬ ‫چرابهتراستخدماتومحصولتماراانتخابکنید؟‬ ‫دفترتجارتالکترونیکولقانحسینی‬ ‫دفترتبلیغاتوتجارتالکترونیکول...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you