Page 1

‫وبسایت‪ ‬ورزشی‪ ‬مجهز‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‬ ‫تعریف‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪  ‬اين‪ ‬امکان‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬منديران‪ ‬وب‪ ‬سنايتها‪ ‬میدهنند‪ ‬کنه‪ ‬بندون‪ ‬داشنتن‪ ‬هرگنونه‪ ‬اطلعنات‪ ‬فننی‪ ‬و‪ ‬برننامه‪ ‬‬ ‫نويسی‪  ‬به‪  ‬مديريت‪  ‬محتوای‪ ‬وب‪  ‬سايت‪  ‬خود‪ ‬بپردازند‪ .‬علوه‪ ‬بر‪ ‬ايجاد‪ ‬ونگهداري‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ،‬کنترل‪ ‬گردش‪ ‬اطلعات‪ ،‬چيدمان‪ ‬و‪ ‬‬ ‫نحوه‪ ‬نمايش‪ ‬اطلعات‪ ‬و‪ ‬ابزارهاي‪ ‬بصري‪ ‬ورود‪ ‬اطلعات‪ ‬از‪ ‬بخشهاي‪ ‬اساسي‪ ‬سيستم‪ ‬مديريت‪ ‬محتواي‪ ‬وب‪ ‬سايت‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مصارف‪:‬‬ ‫این‪ ‬سایت‪ ‬برای‪ ‬ورزشکارانی‪ ‬که‪ ‬مایلند‪ ‬بیوگرافی‪ ‬خنود‪ ‬را‪ ‬منتشنر‪ ‬کننند‪ ‬ینا‪ ‬ورزشنگاه‪ ‬هنایی‪ ‬کنه‪ ‬مایلنند‪ ‬در‪ ‬فضنای‪ ‬ایننترنت‪ ‬نینز‪ ‬‬ ‫فعالیت‪ ‬داشته‪ ‬باشند‪ ‬و‪ ‬همچنین‪ ‬باشگاه‪ ‬های‪ ‬ورزشی‪ ‬که‪ ‬مایل‪ ‬به‪ ‬بر‪ ‬قراری‪ ‬ارتباط‪ ‬سریع‪ ‬با‪ ‬هواداران‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬اعضای‪ ‬خننود‪ ‬هسننتند‪ ‬‬ ‫بسیار‪ ‬مناسب‪ ‬است‪.‬‬ ‫مزایای‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬مدیریت‪ ‬سایت‪:‬‬ ‫•‬

‫مديريت‪ ‬كابران‪ ‬و‪ ‬تعيين‪ ‬سطوح‪ ‬دسترسي‪ ‬در‪ ‬كل‪ ‬سايت‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬جامع‪ ‬و‪ ‬توسط‪ ‬سيستم‪ ‬صورت‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬

‫•‬

‫براي‪ ‬توسعه‪ ‬اطلعاتي‪ ‬در‪ CMS ‬نياز‪ ‬به‪ ‬تغييرات‪ ‬بنيادي‪ ‬در‪ ‬سيستم‪ ‬نمي‪ ‬باشد‪ ‬و‪ ‬از‪ ‬اين‪ ‬رو‪ ‬بدون‪ ‬هزینه‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫تمامي‪ ‬صفحات‪ ‬جديد‪ ‬برپايه‪ ‬پيش‪ ‬فرض‪ ‬هايي‪ ‬كه‪ ‬از‪ ‬قبل‪ ‬تعريف‪ ‬شده‪ ‬اند‪ ‬ايجاد‪ ‬و‪ ‬تمامي‪ ‬لينك‪ ‬هنا‪ ‬بنه‪ ‬طنور‪ ‬خودكنار‪ ‬بنه‪ ‬‬ ‫روز‪ ‬رساني‪ ‬مي‪ ‬شود‪ .‬اين‪ ‬فرآيند‪ ‬به‪ ‬طور‪ ‬كامل‪ ‬قابل‪ ‬بازرسي‪ ‬مجدد‪ ‬مي‪ ‬باشد‪.‬‬

‫•‬

‫اطلعات‪ ‬توسط‪ ‬يك‪ ‬روش‪ ‬واحد‪ ‬طبقه‪ ‬بندي‪ ‬و‪ ‬در‪ ‬دسترس‪ ‬مشاهده‪ ‬كنندگان‪ ‬قرار‪ ‬مي‪ ‬گيرد‪.‬‬

‫•‬

‫جستجو‪ ‬در‪ ‬محتوا‪ ‬سايت‪ ‬به‪ ‬دليل‪ ‬رعايت‪ ‬قالب‪ ‬ها‪ ،‬نمايه‪ ‬سازي‪ ‬صفحات‪ ‬در‪ ‬زمان‪ ‬ايجناد‪ ‬سنريع‪ ‬و‪ ‬كنارا‪ ‬اسنت‪ .‬و‪ ‬از‪ ‬ينك ‪ ‬‬ ‫مكانيزم‪ ‬عمومي‪ ‬براي‪ ‬جستجو‪ ‬در‪ ‬كل‪ ‬سايت‪ ‬استفاده‪ ‬مي‪ ‬شود‪.‬‬

‫•‬

‫محتوا‪ ‬به‪ ‬سرعت‪ ‬و‪ ‬پس‪ ‬از‪ ‬تاييد‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬خودكار‪ ‬منتشر‪ ‬مي‪ ‬شود‪.‬‬

‫ویژگی‪ ‬های‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪ ‬ما‪:‬‬ ‫‪ .1‬در‪ ‬طراحی‪ ‬سایت‪ ‬موارد‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬جدیدترین‪ ‬الگوریتم‪ ‬های‪ ‬جستجوی‪ ‬گوگل‪ ‬مد‪ ‬نظر‪ ‬قرار‪ ‬داده‪ ‬شده‪ ‬است‪ ‬تا‪ ‬بهننترین‪ ‬‬ ‫نتیجه‪ ‬در‪ ‬لیست‪ ‬جستجوی‪ ‬گوگل‪ ‬حاصل‪ ‬شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬بر‪ ‬مبنای‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪ Net 2. ‬است‪ ‬که‪ ‬باعث‪ ‬افزایش‪ ‬سرعت‪ ‬و‪ ‬امنیت‪ ‬می‪ ‬شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬در‪ ‬این‪ ‬سیستم‪ ‬سعی‪ ‬شده‪ ‬تمام‪ ‬نیازها‪ ‬و‪ ‬انتظاراتی‪ ‬که‪ ‬یک‪ ‬باشگاه‪ ‬ورزشی‪ ،‬ورزشگاه‪ ‬و‪ ‬ینا‪ ‬حنتی‪ ‬ینک‪ ‬ورزشنکار‪ ‬بنرای ‪ ‬‬ ‫انتشار‪ ‬بیوگرافی‪ ‬خود‪ ‬و‪ ‬ارتباط‪ ‬با‪ ‬هواداران‪ ‬دارد‪ ‬را‪ ‬برطرف‪ ‬سازد‪.‬‬ ‫بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫‪1 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫•‬

‫‪ ‬صفحه‪ ‬اصلی‪ : ‬مهمترین‪ ‬بخش‪ ‬یک‪ ‬سایت‪ ‬از‪ ‬دیدگاه‪  ‬بازدید‪  ‬کنندگان‪  ‬است‪  ‬که‪  ‬می‪  ‬توانند‪  ‬سبب‪  ‬جلب‪  ‬بیننده‪  ‬شود‪ ‬و‪ ‬‬ ‫ایشان‪ ‬را‪ ‬راغب‪ ‬به‪ ‬مطالعه‪ ‬متن‪ ‬و‪ ‬بازدید‪ ‬از‪ ‬بخش‪ ‬های‪ ‬دیگر‪ ‬نماید‪ .‬سعی‪ ‬شده‪ ‬تا‪ ‬با‪ ‬بهره‪ ‬گیری‪ ‬از‪ ‬آخرین‪ ‬و‪ ‬جدید‪ ‬تریننن‪ ‬‬ ‫متدهای‪ ‬روانشناسی‪ ‬رنگ‪ ،‬چیدمان‪ ‬عناصر‪ ‬تا‪ ‬حد‪ ‬ممکن‪ ‬بهترین‪ ‬ترکیب‪ ‬برای‪ ‬صفحه‪ ‬اول‪ ‬بدست‪ ‬آید‪.‬‬

‫•‬

‫خدمات‪ :‬خدمات‪ ‬شما‪ ‬از‪ ‬هر‪ ‬نوع‪ ،‬اعم‪  ‬از‪ ‬ارائه‪ ‬خدمات‪ ‬به‪ ‬ورزشکاران‪  ‬رزمی‪  ،‬برگذاری‪  ‬مسابقات‪  ،‬جذب‪  ‬عضو‪ ‬و‪  ‬یا‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ارائه‪ ‬خدمات‪ ‬و‪ ‬امکانات‪ ‬در‪ ‬ازای‪ ‬عضویت‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬پرداخت‪ ‬مبلغی‪ ‬و‪ ‬هر‪ ‬آنچه‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬خدمات‪ ‬باشنگاه‪ ‬هنا‪ ‬و‪ ‬ورزشنگاهها‪ ‬‬ ‫یا‪ ‬سالن‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬تیم‪ ‬های‪ ‬ورزش‪ ‬های‪ ‬رزمی‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬را‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬در‪ ‬اینن‪ ‬بخنش‪ ‬در‪ ‬اختینار‪ ‬متقاضنیان‪ ‬کسنب‪ ‬اطلعنات‪ ‬‬ ‫بیشتر‪ ‬قرار‪ ‬دهید‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬اخبار‪ ‬و‪ ‬تازه‪ ‬ها ‪  :‬تازه‪ ‬های‪ ‬سایت‪ ‬اعم‪ ‬از‪ ‬به‪ ‬روز‪ ‬شدن‪ ‬بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬از‪ ‬سایت‪ ‬یا‪ ‬انتشار‪ ‬اخبار‪  ‬مربوطه‪  ‬می‪  ‬تواند‪ ‬‬ ‫علوه‪ ‬بر‪ ‬جذب‪ ‬گردشگران‪ ‬کنجکاو‪ ‬اینترنتی‪ ‬برای‪ ‬مطالعه‪ ‬اخبار‪ ،‬سبب‪ ‬کاربردی‪ ‬کردن‪ ‬سایت‪ ‬و‪ ‬بازگشت‪ ‬مجدد‪ ‬بیننننده‪ ‬‬ ‫های‪ ‬اتفاقی‪ ‬به‪ ‬سایت‪ ‬باشد‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬برنامه‪ ‬کاری‪ : ‬یکی‪  ‬از‪ ‬مواردی‪  ‬که‪ ‬همواره‪ ‬در‪ ‬سالن‪ ‬های‪ ‬ورزشی‪ ،‬باشگاه‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬و‪ ‬رزشگاه‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬حتی‪ ‬تیم‪ ‬های‪ ‬مختلف ‪ ‬‬ ‫ورزشی‪ ‬مطرح‪ ‬است‪ ،‬اطلع‪ ‬به‪ ‬موقع‪ ‬از‪ ‬برنامه‪ ‬کاری‪ ‬و‪ ‬تغییرات‪ ‬آن‪ ‬می‪ ‬باشد‪ ،‬انتشنار‪ ‬اطلعنات‪ ‬عمنومی‪ ‬مربنوط‪ ‬بنه ‪ ‬‬ ‫برنامه‪ ‬های‪ ‬ورزشی‪ ‬و‪ ‬شنیفت‪ ‬هنای‪ ‬کناری‪ ‬از‪ ‬طرینق‪ ‬وب‪ ‬سنایت‪ ‬منی‪ ‬توانند‪ ‬تنا‪ ‬حندودی‪ ‬اینن‪ ‬مشنکل‪ ‬را‪ ‬کناهش‪ ‬داده‪ ‬و ‪ ‬‬ ‫مقداری‪ ‬از‪ ‬بار‪ ‬مشکلت‪ ‬مدیرت‪ ‬بکاهد‪.‬‬

‫•‬

‫مسابقات‪ :‬برگذاری‪ ‬مسابقات‪ ،‬اطلعات‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬نحوه‪ ‬انجام‪ ،‬زمان‪ ‬و‪  ‬برنامه‪  ‬مربوطه‪  ‬و‪ ‬یا‪ ‬اطلعیه‪ ‬های‪  ‬مربوطه‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫را‪ ‬می‪ ‬توانید‪ ‬به‪ ‬راحتی‪ ‬در‪ ‬این‪ ‬بخش‪ ‬برای‪ ‬مطالعه‪ ‬همگان‪ ‬قرار‪ ‬دهید‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬گالری‪ ‬تصاویر‪ : ‬تصاویری‪ ‬از‪ ‬محیط‪ ،‬مسابقات‪ ‬یا‪ ‬ورزشکاران‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬حتی‪ ‬تصاویر‪ ‬و‪ ‬عکس‪  ‬های‪  ‬جذاب‪  ‬ورزشی‪ ‬و‪  ‬خبری‪ ‬‬ ‫علوه‪ ‬بر‪ ‬اینکه‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬یک‪ ‬تبلیغ‪ ‬موثر‪ ‬باشد‪ ‬در‪ ‬جلب‪ ‬کاربران‪ ‬کنجکاو‪ ‬اینترنت‪ ‬نیز‪ ‬موثر‪ ‬واقع‪ ‬می‪ ‬شود‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬درباره‪ ‬ما‪ : ‬اطلعات‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬تاریخچه‪ ‬و‪ ‬نحوه‪ ‬شکل‪ ‬گیری‪ ‬و‪ ‬اهداف‪ ‬می‪ ‬تواند‪ ‬از‪ ‬این‪ ‬بخش‪ ‬منتشر‪ ‬شود‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬تماس‪ ‬با‪ ‬ما‪ : ‬انتشار‪ ‬اطلعات‪ ‬تماس‪ ‬و‪ ‬راهنمایی‪ ‬مراجعین‪.‬‬

‫ویژگی‪ ‬های‪ ‬سیستم‪ ‬پیشنهادی‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ ‬کنترل‪ ‬پنل‪ :  ‬این‪ ‬محصول‪ ‬کنترل‪  ‬پنل‪ ‬بسیار‪ ‬کارایی‪ ‬دارد‪ ‬که‪ ‬علوه‪ ‬بر‪ ‬آسان‪ ‬نمودن‪ ‬استفاده‪ ‬و‪ ‬دسترسی‪ ‬به‪ ‬قسمت‪ ‬های‪ ‬‬ ‫مختلف‪ ‬از‪ ‬سرعت‪ ‬بسیار‪ ‬خوبی‪ ‬نیز‪ ‬بهره‪ ‬مند‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬کنترل‪ ‬قسمت‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬سایت‪ : ‬این‪ ‬بخش‪ ‬به‪ ‬دو‪ ‬عنصر‪ ‬مهم‪ ‬مجهز‪ ‬است‪:‬‬ ‫‪ :Built­in   Upload‬امکان‪ ‬ارسال‪ ‬تصاویر‪ ‬و‪ ‬فایل‪ ‬ها‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬سرور‪ ‬سایت‪ ‬بدون‪  ‬نیاز‪  ‬به‪  ‬داشتن‪  ‬نرم‪  ‬افزار‪  ‬های‪ ‬‬ ‫مربوطه‪ ‬و‪ ‬دانش‪ ،FTP ‬به‪ ‬مدیران‪ ‬سایت‪ ‬می‪ ‬دهد‪.‬‬

‫‪2 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫‪ :FCKEditor‬امکان‪ ‬تغییر‪ ‬و‪ ‬ثبت‪ ‬متون‪ ‬را‪ ‬تنها‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬تایپ‪  ‬کردن‪ ‬و‪ ‬در‪  ‬محیطی‪  ‬مشابه‪  ‬به‪ MS   Office ‬‬ ‫‪ Word‬به‪ ‬مدیریت‪ ‬می‪ ‬دهد‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ ‬مدیران‪ ‬سایت‪ : ‬این‪ ‬سیستم‪  ‬به‪ ‬مدیر‪ ‬سایت‪ ‬اجازه‪ ‬می‪ ‬دهد‪ ‬که‪ ‬مدیرانی‪ ‬در‪ ‬دو‪ ‬سطح‪ ‬دسترسی‪ ‬مختلف‪ ‬تعریف‪ ‬نمایند‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ :Admin‬به‪ ‬کاربری‪ ‬گفته‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬که‪ ‬اجازه‪ ‬ورود‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬را‪ ‬دارد‪ ‬و‪ ‬می‪ ‬تواند‪  ‬اطلعات‪ ‬را‪  ‬ببیند‪ ‬و‪ ‬‬ ‫تغییر‪ ‬دهد‪ ،‬حذف‪ ‬کند‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬اضافه‪ ‬نماید‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :Member‬کاربری‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬اجازه‪ ‬ورود‪  ‬به‪  ‬سیستم‪ ‬را‪ ‬دارد‪ ‬و‪  ‬می‪  ‬تواند‪  ‬اطلعات‪  ‬ثبت‪  ‬شده‪ ‬و‪  ‬بخش‪  ‬های‪ ‬‬ ‫مختلف‪ ‬را‪ ‬ببیند‪ ‬اما‪ ‬امکان‪ ‬دستکاری‪ ‬در‪ ‬بخش‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬اطلعات‪ ‬را‪ ‬ندارد‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬مدیریت‪ ‬متون‪ ‬سایت‪ :‬بخش‪ ‬های‪ ‬متنی‪ ‬مانند‪ ‬بخش‪ ‬تماس‪ ‬با‪ ‬ما‪ ‬و‪ ‬درباره‪ ‬ما‪ ‬از‪  ‬این‪  ‬طریق‪  ‬ویرایش‪  ‬می‪  ‬شوند‪ ‬و‪  ‬می‪ ‬‬ ‫توان‪ ‬به‪ ‬تعداد‪ ‬نامحدود‪ ‬متن‪ ‬به‪ ‬آن‪ ‬اضافه‪ ‬یا‪ ‬کم‪ ‬کرد‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬مدیریت‪ ‬گالری‪ ‬تصاویر‪ :‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ Built­in   Upload ‬امکان‪  ‬بارگزاری‪  ‬تصاویر‪ ‬در‪  ‬هاست‪ ‬و‪  ‬اضافه‪  ‬کردن‪  ‬آنها‪  ‬به‪ ‬‬ ‫گالری‪ ‬تصاویر‪ ‬فراهم‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬بی‪ ‬آنکه‪ ‬مدیران‪ ‬سایت‪) ‬صاحبان‪ ‬سایت(‪ ‬دانش‪ ‬لزم‪ ‬برای‪ ‬ارسال‪ ‬تصاویر‪ ‬بننه‪ ‬هاسننت‪) ‬‬ ‫‪ (ftp‬را‪ ‬داشته‪ ‬باشند‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬مدیریت‪  ‬اخبار‪ ‬و‪  ‬تازه‪ ‬ها‪ : ‬استفاده‪  ‬از‪ FCKEditor  ‬پیشرفته‪  ‬که‪  ‬محیطی‪ ‬مانند‪ Microsoft Office Word  ‬را‪  ‬شبیه‪ ‬سازی‪ ‬‬ ‫می‪ ‬کنند‪ ‬سبب‪ ‬افزایش‪ ‬سرعت‪ ‬و‪ ‬کارایی‪ ‬این‪ ‬بخش‪ ‬در‪ ‬انتشار‪ ‬بلفاصله‪  ‬و‪ ‬آسان‪ ‬اخبار‪ ‬شده‪ ‬است‪.‬‬

‫•‬

‫‪ ‬مدیریت‪ ‬برنامه‪ ‬کاری‪ ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬شیفت‪ ‬کاری‪ : ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬این‪ ‬قسمت‪ ‬از‪ ‬سایت‪ ‬حتی‪ ‬آسان‪ ‬تر‪ ‬و‪ ‬کارا‪ ‬تر‪ ‬از ‪ ‬‬ ‫بر‪ ‬نامه‪ ‬ریزی‪ ‬دستی‪ ‬با‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ ‬جدول‪ ‬و‪ ‬کاغذ‪ ‬در‪ ‬روش‪ ‬های‪ ‬سنتی‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫‪Technical Information:‬‬ ‫‪Software: Web Site‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫‪Programming Language: C#‬‬ ‫‪Technology: Asp.Net 2.0‬‬ ‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬

‫‪:‬آنچه‪ ‬به‪ ‬شما‪ ‬ارائه‪ ‬خواهد‪ ‬شد‬ ‫‪ .1‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬وب‪ ‬سایت‪ ‬ورزشی‪ – ‬رزمی‪ ‬‬ ‫‪ .2‬سایت‪ ‬آماده‪ ‬ورزشی‪ ­ ‬رزمی‬ ‫‪3 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬


‫‪ .3‬طراحی‪ ‬یک‪ ‬آرم‪ ) ‬لوگو‪ ( ‬سایت‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬رایگان‬ ‫‪ .4‬فضای‪ ‬تا‪ 100 ‬مگابایت‪ ‬رایگان‪ ‬برای‪ ‬یک‪ ‬سال‬ ‫‪ .5‬یک‪ ‬نام‪ ‬دامنه‪ ‬انتخابی‪ ‬رایگان‪ ‬برای‪ ‬یک‪ ‬سال‪ ‬‬

‫‪4 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

about_sport_cms  

: ‫پیشنهادی‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مصارف‬ : : ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬ : ‫ما‬ ‫پیشنهادی‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ : ‫سایت‬ ‫...

about_sport_cms  

: ‫پیشنهادی‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مصارف‬ : : ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬ : ‫ما‬ ‫پیشنهادی‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ : ‫سایت‬ ‫...

Advertisement